Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 50/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se účasti České republiky v programech Společenství: Malé a střední podniky, Rovné příležitosti pro muže a ženy, SAVE II v roce 2000

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 29.12.2000
Platnost od 18.01.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. prosince 2000 a dne 18. ledna 2001 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se účasti České republiky v programech Společenství: Malé a střední podniky, Rovné příležitosti pro muže a ženy, SAVÉ II v roce 2000.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 18. ledna 2001.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda;*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a přílohy I - VIII a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B, příloh I - VIII Přílohy C a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce “ na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ0015

Název: Účast České republiky v programech Společenství: Malé a střední podniky, Rovné příležitosti pro muže a ženy, SAVE II v roce 2000

Doba trvání: do 30. 6. 2001

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 344.361 EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 30. 6. 2001, za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 31.12. 2001. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s vhodným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda skončí na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

p. Ramiro CIBRIAN UZAL
vedoucí Delegace v České republice
Delegace ES v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6

pro příjemce:

Jan Mládek,
1. náměstek ministra financí a Národní koordinátor
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

Příloha A a B Rámcové dohody

Příloha C Zvláštní ustanovení a přílohy I - VIII

Příloha D Informovanost / Publicita


V Praze dne 18. 1.2001

Za příjemce:
Jan Mládek v.r.
1. náměstek ministra financí
České republiky

V Praze dne 29. 12.2000

Za Společenství:
Stephen Collins v.r.
chargé ďaffaires
Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.


Příloha C

PŘEKLAD

1. SHRNUTÍ

Deset kandidátských zemí střední a východní Evropy (SVE) se v roce 1999 se vzrůstající intenzitou účastnilo různých programů Společenství, které se jim nedávno otevřely na základě příslušných Rozhodnutí Rady přidružení, definujících podmínky takové účasti.

Aby se mohly těchto programů zúčastnit, musí země SVE každý rok zaplatit finanční příspěvek, stanovený v Rozhodnutích Rady přidružení. Tento příspěvek bude připočten k rozpočtu programů. Většina zemí SVE vyjádřila své přání použít část svých národních přídělů Phare jako doplňku svých národních rozpočtů na financování příspěvků jako vstupních poplatků do většiny těchto programů.

Toto je druhý finanční návrh předkládaný Řídícímu výboru Phare k účasti zemí SVE v programech Společenství v roce 2000. První návrh, schválený 30. března 2000, se zabýval účastí 10 zemí SVE ve 4 nejnákladnějších programech (5. Rámcový program výzkumu a tři programy v oblasti školství, vzdělávání a mládeže). Tento návrh zahrnuje 8 programů, u kterých k účasti dojde v tomto roce.

Kromě obvyklé pomoci Phare se nyní poprvé navrhuje alokace zvláštních fondů pro přípravu nadcházející účasti deseti zemí SVE v některých agenturách Společenství.

2. ÚVODNÍ INFORMACE

Evropská rada v Helsinkách (prosinec 1999) potvrdila proces rozšiřování, zahájený na jejím zasedání v prosinci 1997 v Lucemburku. Byla znovu potvrzena rozšířená předvstupní strategie definovaná v roce 1997, zahrnující jako významnou složku této strategie účast 13 kandidátských zemí v programech a agenturách Společenství.

Programy Společenství

U deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy (SVE) je účast v programech Společenství zakotvena v příslušných Evropských dohodách. Podle těchto specifických ustanovení

- se tyto země mohou účastnit programů Společenství v širokém spektru ne výlučně vyjmenovaných oblastí;

- každá Rada přidružení bude moci rozhodnout o podmínkách účasti;

- Země SVE samy ponesou náklady své účasti. Společenství se však může rozhodnout poskytnout doplňkovou finanční podporu z národních přídělů Phare.

V této souvislosti lucemburská Evropská rada uvedla, že kandidátské země by měly trvale zvyšovat své vlastní finanční příspěvky, ale souhlasila stím, že v případě nutnosti bude Phare nadále spolufinancovat finanční příspěvky těchto zemí do výše zhruba 10% přídělu Phare, „ kromě účasti v Rámcovém programu výzkumu a vývoje “.

Deset zemí SVE se vzrůstající intenzitou vstupovalo do různých programů Společenství, které se jim nedávno otevřely na základě více než 100 Rozhodnutí Rady přidružení, definujících podmínky takové účasti.

Řídící výbor Phare schválil dne 30. března 2000 celkovou částku 82.465.556 EUR na podporu účasti zemí SVE ve čtyřech programech Společenství (Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a 5. Rámcový program výzkumu) v roce 2000.

Programů pro malé a střední podniky, rovné příležitosti pro muže a ženy, SA VE II, Media II, boj s rakovinou, drogovou závislost, podporu zdraví sl prevenci AIDS se většina zemí účastnila v roce 1999. Účast zemí SVE bude pokračovat na základě příslušných Rozhodnutí Rady přidružení (vizpříloha I) do konce roku 2000, kdy mají všechny tyto programy skončit (SAVÉUbyl prodloužen do roku 2002).

Po jednáních s Bulharskem o jeho účasti v programu Media II nedávno Komise předložila Radě EU návrh Rozhodnutí Rady přidružení, který je nyní projednáván.

(Podrobná informativní tabulka k současném stavu je uvedena v příloze II).

Agentury Společenství

Deset Evropských dohod s kandidátskými zeměmi střední a východní Evropy nestanoví účast v agenturách Společenství (viz seznam agentur v příloze III).

Nicméně podle závěrů Evropské rady z Lucemburku a Helsinek Komise Radě ve svém Sdělení ze dne 20. prosince 1999 o „účasti kandidátských zemí v programech, agenturách a výborech Společenství“ navrhla, aby byly uzavřeny dvoustranné dohody se zeměmi SVE, definující podmínky jejich plné účasti (ale bez hlasovacích práv) na činnosti agentur, z jejichž zaměření vyplývá potřeba takové účasti v nejbližší možné době. V závislosti na příslušných omezeních a povaze agentur a s přihlédnutím k přípravě na tento druh účasti, by mělo zpočátku jít o účast na některých schůzích ad hoc, v odborných skupinách a o jinou specifickou práci v oboustranném zájmu, kterou provádějí příslušné agentury.

Protože přípravné akce takového druhu, při očekávání plné účasti, vyžadují od samotných agentur další práci, ze které plynou další administrativní náklady, Komise doporučuje, aby byly pro tento specifický účel agenturám dočasně přidělovány fondy Phare. V současné době učinilo značný pokrok při přípravě výše zmíněných počátečních forem spolupráce zemí SVE šest agentur Společenství.

Níže uvedené agentury požádaly o pomoc Phare pro tento specifický účel:

- Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání (Soluň)

- Evropská agentura pro životní prostředí (Kodaň)

- Evropská léková agentura (Londýn)

- Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (Alicante)

- Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Bilbao)

- Překladatelské centrum pro orgány Evropské unie (Lucemburk)

Specifické financování Phare by mělo být přímo poskytnuto těmto šesti agenturám z přídělů Phare pro více zemí.

3. HODNOCENÍ POLITIKY

Evropská rada potvrdila účast kandidátských zemí ze střední a východní Evropy v programech a agenturách Společenství jako jeden z hlavních faktorů další předvstupní strategie. Nejen, že jejich účast přispěje k implementaci ustanovení, týkajících se hospodářské, vědecké a kulturní spolupráce v evropských dohodách, ale také těmto zemím umožní obeznámit se s politikami a pracovními postupy Unie.

Programy Společenství

Všechny žadatelské země vyjádřily velmi silný zájem na účasti v těchto programech, pokud možno za stejných podmínek jako členské státy. Potvrzení skutečného zájmu o účasti jsou přijímána na vládní úrovni, stejně jako rozhodnutí o rozpočtových fondech, které musí země pro tento účel vyčlenit.

Příloha IV uvádí přehled celkových příspěvků zemí SVE na všechny programy (včetně uvedených výše pro sektor výzkumu a školství), požadovaných v roce 2000, i část tohoto příspěvku z Phare dle příslušných Rozhodnutí Rady přidružení (kromě Rozhodnutí o 5. Rámcovém programu).

Účast v těchto programech umožní občanům a státním správám zemí SVE a členských států rozvinout spolupráci a výměnné sítě, a měla by urychlit přípravu těchto zemí na přistoupení k Evropské unii. Plná účast bude ku prospěchu zemí SVE i EU a podpoří hospodářský rozvoj v zemích SVE. Přispěje i k postupnému naplnění cíle spočívajícího ve školení pracovníků veřejné správy, účastnících se příslušných programů Společenství a tím podpoří „budování institucí“, hlavní prioritu Phare v kontextu předvstupní strategie.

Agentury Společenství

Příprava na plnou účast v některých agenturách Společenství je základním krokem k seznámení kandidátských zemí s právními předpisy Společenství v nejširším smyslu. Stejně jako u programů Společenství je v zájmu Společenství i kandidátských zemí, aby se tyto země co nejdříve zapojily do práce všech agentur Společenství způsobem, který bude přihlížet k jejich příslušným omezením a okolnostem.

4. NÁKLADY A FINANČNÍ PLÁN

Programy Společenství

Dle návrhu Komise ve výše uvedeném Sdělení z prosince 1999 budou uplatňovány nové finanční postupy, které mají zjednodušit řízení účasti kandidátských zemí v programech. Každý rok budou finanční prostředky převedeny přímo dané zemi, aby této zemi pomohly zaplatit její příspěvek do termínu požadovaného programem.

Většina zemí ZSVE vyjádřila ochotu využít část svých národních alokací Phare na spolufinancování svých příspěvků na programy Společenství podle tohoto finančního návrhu. Poměr vlastního financování a podpory z národních programů Phare do výše 10% byl definován v příslušných rozhodnutích Rady přidružení, která platí pro celou dobu trvání programů Společenství, kterých se tyto země účastní. Tento poměrs se u jednotlivých zemí liší, někdy podstatným způsobem. Některé země se rozhodly platit každý rok více či méně stejné částky ze svých národních rozpočtů a z Phare. Jiné v prvním roce účasti čerpají velkou část svého přídělu Phare, ale jsou vedeny k tomu, aby v následujících letech postupně zvyšovaly své vlastní finanční úsilí. Administrativní náklady budou všechny země krýt ze svých vlastních státních rozpočtů.

Vstupní poplatek , požadovaný za každou zemi na pokrytí nákladů spojených s účastí v každém z těchto programů, Komise vypočítala na základě objektivních parametrů, například HDP a počtu obyvatel a jiných specifických parametrů, která mají podstatný význam pro daný program.

Jak bylo uvedeno výše, země SVE se v roce 1999 účastnily a do konce roku 2000 budou účastnit těchto programů, které patří k minulé „generaci“: malé a střední podniky, rovné příležitosti pro muže a ženy, SAVE II, Media II, boj s rakovinou, drogová závislost, podpora zdraví a prevence AIDS. Účast zemí SVE probíhá na základě Rozhodnutí Rady přidružení, které stanoví, že finanční příspěvky zemí SVE a případné doplňkové fondy Phare budou krýt dotace a jinou finanční podporu z programů pro účastníky ze zemí SVE (zásada „juste retour“).

To znamená, že fondy (jak z národního státního rozpočtu i z Phare), zbývající ze závazků roku 1999 a nekryté smlouvami, byly převedeny do rozpočtu roku 2000 a pak odečteny ze stanovených příspěvků daných zemí pro rok 2000. Nevyužité zůstatky fondů Phare roku 1999 jsou uvedeny v příloze V.

Nová ustanovení Rozhodnutí Rady přidružení o účasti v nové „generaci“ programů uvádějí, že finanční příspěvky nebudou příslušné zemi vraceny ani odečteny z jejích příspěvků pro následující rok, pokud je účastníci z této země nevyužijí. V důsledku toho lze případné zbylé částky použít na krytí nákladů na dotace nebo jinou finanční podporu z programů účastníkům - fyzickým osobám nebo institucím - z jiné země. Podobně bude úroveň účasti každé země SVE záviset na výsledcích volby projektů, ale nebude omezena přesnou částkou jejího finančního příspěvku, jak tomu bylo v minulosti. Případná doplňková podpora Phare je poskytována podle stejných pravidel.

Tento systém byl pro země SVE poprvé použit u jejich účasti v 5. Rámcovém programu výzkumu a technologického rozvoje, který byl zahájen v roce 1999.

Komise ve svém Sdělení z prosince 1999 navrhovala, aby byl rozšířen na všechny nové programy. Znovu jej schválil Řídící výbor Phare dne 30. března 2000 pro účast ve stejném Rámcovém programu a třech vzdělávacích programech (Socrates, Leonardo, Mládež).

Ačkoli se Bulharsko bude účastnit programu Media II v roce 2000 poprvé, dohodnutý návrh Rozhodnutí Rady přidružení vychází ze systému platného pro programy minulé generace, aby byl zajištěn soulad s podmínkami, které Komise navrhla Maďarsku v roce 1998 (i přesto, zeje tato země dosud nepřijala).

Podle tohoto nového systému a aby se zabránilo jakékoli rozpočtové nerovnováze na úkor členských států nebo kandidátských zemí a aby se zajistil maximálně neutrální dopad účasti těchto zemí na rozpočet programů pro členské státy, byly příspěvky, které kandidátské země musí platit za účast v programech, vypočteny tak, aby se dosáhlo maximální korelace s jejich absorpční kapacitou.

Agentury Společenství

Vzhledem k nutné přípravě budoucí účasti v některých agenturách Společenství jsou nyní pro rok 2000 poskytovány příděly Phare pro více zemí, aby byly pokryta přípravná opatření pro země SVE. V budoucnosti budou další příspěvky Phare tomuto druhu účasti alokovány na základě spolufinancování ze strany těchto zemí. Tato přípravná opatření jsou uvedena v příloze VI.

Odrážejíce výše uvedené požadují se fondy Phare v roce 2000 pro:

a) deset zemí SVE (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) pro účast v následujících 7 programech Společenství:

Malé a střední podniky, Rovné příležitosti pro muže a ženy, SAVE II, Media II, Drogová závislost, Podpora zdraví a Prevence AIDS

jak se uvádí v následující tabulce (podrobnosti viz příloha VII)

Programy
celkem,
EUR
Kód finančního memoranda Programy
celkem,
EUR
Kód finančního memoranda
Bulharsko 706.121 BG0011 Litva 197.303 LI0012
Česká republika 344.361 CZ0015 Polsko 921.599 PL0012
Estonsko 29.189 ES0010 Rumunsko 281.368 RO0009
Maďarsko 244.169 HU0013 Slovensko 143.86 SR0012
Lotyšsko 0 Slovinsko 0

Celkem: 2.867.971 EUR

Fondy Phare budou převedeny až po vstupu odpovídajících rozhodnutí Rady přidružení v platnost (viz příloha I).

Tyto fondy budou dotyčným zemím ve všech částkách převedeny podle pravidel Phare z položky rozpočtu B7-030 na základě samostatných finančních memorand. Společně s vlastním příspěvkem země z jejího státního rozpočtu budou fondy Phare představovat národní příspěvek země, z něhož bude země provádět platby na žádost o financování ze strany generálního ředitelství Komise pro příslušné programy.

Proto by měly být fondy Phare převedeny tak, aby země SVE mohly splnit termíny platby svých národních příspěvků.

Celkový příspěvek se stane součástí rozpočtu EU jako vyčleněný výnos, zakládající dodatečné příděly podle příslušných článků daných programů.

b) Přípravná opatření týkající se budoucí účasti deseti zemí SVE v těchto šesti agenturách Společenství:

Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropská léková agentura (EMEA), Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHMI), Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ASHW) a Překladatelské centrum pro orgány Evropské unie,

jsou uvedena v následující tabulce (podrobnosti viz příloha VII)

CEDEFOPEEAEMEAOHMIASHWPřeklad. centrumCelkem (EUR)
380.0001.100.0002.657.958149.404780.000107.0005.174.362

Celkem činí fondy Phare požadované v roce 2000 v rámci tohoto návrhu financování 8.042.333 EUR

(účast v programech: 2.867.971; účast v agenturách: 5.174.362).

(Podrobná tabulka fondů Phare požadovaných v roce 2000 pro 12 programů podle tohoto návrhu financování a návrhu schváleného 30. března je uvedena v příloze VIII).

5. UJEDNÁNÍ O IMPLEMENTACI

Fondy Phare budou převedeny přímo ve prospěch:

a) Zemí SVE účastnících se programů Společenství prostřednictvím samostatných finančních memorand, podepsaných mezi Komisí a každou zemí. Vzhledem ke specifické povaze těchto aktivit budou fondy převedeny v jediné tranši národnímu fondu každé země. Národní fond bude odpovídat za převod fondů zpět Komisi spolu s národním příspěvkem po žádosti o financování ze strany generálního ředitelství Komise pro dané programy. Článek 4 memoranda o porozumění, týkající se zřízení národního fondu proto v tomto konkrétním případě nebude platit. Je však třeba vzít na vědomí, že příspěvek Phare pro každý program lze převést až po vstupu příslušných Rozhodnutí Rady přidružení v platnost. V případě, že se vstup některých rozhodnutí Rady přidružení v platnost zpozdí, lze platbu národnímu fondu rozdělit do dvou či více tranši.

b) 6 příslušných agentur Společenství na základě Rámcové dohody a následných dohod o ročních příspěvcích, podepsaných mezi Komisí a každou agenturou. Tyto fondy budou čerpány z příspěvků Phare pro více zemí a Komise (nikoli daná země) je bude centralizované vyplácet v jediné tranši.

6. AUDIT, MONITORING A HODNOCENÍ

Monitorovací postupy uplatňované v programech budou rovněž zahrnovat operace financované pro příjemce z kandidátských zemí.

Všechny smlouvy, dohody a právní závazky mezi Komisí a příjemci plateb budou umožňovat kontroly na místě ze strany Komise a Účetního dvora. Účty a operace programu může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor, se kterým uzavře Komise smlouvu, aniž jsou dotčeny odpovědnosti Komise a Evropského účetního dvora.

Příjemci podpory v rámci specifických akcí jsou povinni podávat zprávu a finanční hlášení, které se analyzují z hlediska obsahu a oprávněnosti nároku na výdaje v souladu s cílem financování ze strany Společenství a s přihlédnutím ke smluvním závazkům a zásadám zdravého a efektivního řízení.

Hodnocení předpokládané v Rozhodnutích o zřízení programů bude rovněž zahrnovat operace financované pro příjemce z kandidátských zemí.

Přesunout nahoru