Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Rakousko Phare 2000

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 13.12.2000
Platnost od 13.12.2000
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2000 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Rakousko Phare 2000.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 13. prosince 2000.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda;*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 6. srpna 1997 mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštními ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ0014

Název: Program přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Rakousko Phare 2000

Doba trvání: do 31/10/2002

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 4 miliony EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 31.10. 2002 (konečné datum pro uzavření smluv), za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 31.10. 2004 (konečné datum pro platby)1). Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s vhodným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny do té doby nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: +4202-2431 2835
Fax: +4202-24312850

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost/publicita (příloha D)


V Praze dne 13. 12. 2000

Za příjemce:
Jan Mládek v.r.
náměstek ministra financí České republiky

V Praze dne 13. 12. 2000

Za Společenství:
Ramiro Cibrian v.r.
vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.

1) Konečné datum pro platby by mělo být stanoveno nejvýše 36 měsíců po podpisu FM.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PŘEKLAD

4. CÍLE A POPIS PROGRAMU

4.1 Cíle programu

4.1.1 Obecné cíle

Obecným cílem programu přeshraniční spolupráce Phare (článek 3, nařízení Komise č. 2760/98) je podpora spolupráce příhraničních oblastí v zemích střední a východní Evropy s přilehlými regiony v sousedních zemích. Program se těmto regionům snaží pomoci překonat specifické problémy rozvoje, mimo jiné plynoucí z jejich relativní izolace v rámci národní ekonomiky, v zájmu místního obyvatelstva a způsobem, který je slučitelný s ochranou životního prostředí; program rovněž podporuje zřizování a rozvoj sítí spolupráce na obou stranách hranice a propojování těchto sítí navzájem i vůči širším sítím Společenství.

4.1.2 Specifické cíle

Konkrétně jsou cíle programu přeshraniční spolupráce České republiky a Rakouska Phare 2000 tyto:

- podporovat transformační proces v České republice a usnadňovat proces integrace České republiky do Evropské unie;

- podporovat další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních oblastí posilováním existujících struktur, zvyšováním konkurenceschopnosti českých podniků a oživováním celkové ekonomiky na obou stranách hranice;

- překonat problémy zatěžující příhraniční oblasti, včetně znečišťování životního prostředí, které má dopad na obou stranách hranice;

- snížit periferní charakter těchto oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit síť spolupráce na obou stranách hranice.

4.2 Popis programu

V souladu se Společným programovým dokumentem (JPD)1) byly vybrány projekty, které se vztahují k níže uvedeným prioritám:

- životní prostředí

- drobná technická infrastruktura

- sociálně-ekonomický rozvoj (občanské aktivity a budování institucí)

Program pro rok 2000 zahrnuje alokace pro dva velké infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí a společný fond malých projektů. Tyto tři projekty vybral společný výbor pro spolupráci jako prioritní projekty z velkého množství vhodných

návrhů. Všechny tři projekty budou spolufinancovány z českých zdrojů. Společný výbor pro spolupráci projednal a schválil program v květnu 2000. Kritéria pro výběr projektů zahrnují přeshraniční vliv projektů (včetně jejich komplementarity s INTERREG III A), metody spolufinancování projektu, vliv projektu na životní prostředí a minimální velikost projektu. Bylo provedeno přípravné šetření pro zhodnocení vlivu na malé a střední podniky. V důsledku toho není požadováno důkladnější hodnocení. Zajištění čističek vody a kanalizačních zařízení jako nezbytné podmínky zřízení nových nebo rozšíření stávajících podniků podporuje hospodářský rozvoj, včetně růstu malých a středních podniků. Implementace společného fondu malých projektů bude nepřímo přispívat k vytváření a růstu malých a středních podniků. Dokumentace projektů ve formě fiše je přílohou tohoto dokumentu.

4.2.1 Břeclav - rekonstrukce a rozšíření ČOV a kanalizační sítě - fáze III -CZ0014.01

Cílem tohoto projektu je snížit rizika znečištění podzemních vod v blízkosti povodí oblasti Břeclav - Kančí obora, zlepšit životní prostředí ve Staré Břeclavi, přispět k hospodářskému rozvoji okresního města Břeclavi a zlepšit a chránit kvalitu vod v hraničních řekách Dyje a Morava a následně Dunaje.

Na základě rozsáhlých přípravných studií se město Břeclav rozhodlo ve čtyřech fázích realizovat program rozšíření kanalizace a zkvalitnění stávající ČOV, aniž by byl v průběhu výstavby přerušen provoz ČOV. První dvě fáze byly již dokončeny a závěrečná fáze bude zahrnovat dokončení kanalizační sítě a ČOV. Stávající projekt je třetí fází rozšíření a modernizace systému kanalizace a ČOV a zahrnuje modernizaci existující čističky odpadních vod, aby bylo dosaženo dostatečné kapacity zpracování vody vzhledem k přítoku odpadních vod. Biologická fáze bude podporována výstavbou provzdušňovacích nádrží a kalové terminály budou doplněny novou kalovou odvodňovací jednotkou. Projet rovněž zahrne rekonstrukci hlavního kolektoru v Břeclavi a rozšíření kanalizační sítě ve staré Břeclavi, včetně připojení kvýše uvedenému hlavnímu kolektoru. Projekt také zajistí rozšíření kanalizačního systému ve Staré Břeclavi. Projekt zahrnuje stavební práce a dodávky příslušného technologického zařízení, mechanického zařízení, elektroinstalací a regulačních a řídících systémů.

4.2.2 ČOV a kanalizační systém - Hovorany, Šardice, Svatobořice-Mistřín -CZ0014.02

Cílem tohoto projektuje značně snížit odtok odpadních vod z domácností a podniků v obcích Svatobořice - Mistřín, Šardice a Hovorany pomocí výstavby společného systému čištění odpadních vod. Obce leží v okrese Hodonín na hranici s Rakouskem a patří do Euroregionu Pomoraví.

Současný stav likvidace odpadních vod je takový, že většina odpadních vod odtéká do místního říčního systému buď zcela nečištěná nebo pouze mechanicky předčištěná. Odpadní vody z obcí vtékají do řeky Kyjovky, která teče do řeky Moravy a dále do Dunaje. Udržení rekreační hodnoty regionu a další hospodářský a turistický rozvoj vyžadují komplexní úsilí o snížení znečištění ovzduší a vod a zlepšení a ochranu životního prostředí. Státní orgány jako nezbytný předpoklad tohoto vývoje požadují zlepšení likvidace odpadních vod na současnou technickou úroveň.

Projekt předpokládá výstavbu kanalizačního systému v obcích Svatobořice - Mistřín, Hovorany a Sardice, výstavbu vtokové kanalizace pro čističku odpadních vod a společné čističky odpadních vod. Na systém budou napojeny všechny budovy v obcích. Navrhovaná čistička odpadních vod bude komplexní mechanické a biologické zařízení využívající moderní technologie v oboru čištění odpadních vod. Příspěvek z programu přeshraniční spolupráce Phare pokryje náklady na čističku odpadních vod a výstavbu kanalizace. České spolufinancování pokryje zbývající část.

Příspěvek Phare na tento projekt činí 1,1 milionu EUR. Projekt je proto aplikací doložky o flexibilitě ohledně pravidla minimální velikosti projektu stanoveného v pokynech Phare.

4.2.3 Společný fond malých projektů - CZ0014.03

Společný fond malých projektů (SFMP) podporuje hlavní cíle programu česko -rakouské přeshraniční spolupráce, zejména pomáhá regionům na česko - rakouské hranici budovat a posilovat společné a udržitelné struktury pro sociální a hospodářský rozvoj a zlepšování životních podmínek ve společném příhraničním regionu jako celku. SFMP podporuje rovněž rozvoj sítí spolupráce mezi lidmi, organizacemi a institucemi na obou stranách hranice a vytváření vazeb mezi těmito sítěmi a širšími sítěmi Evropské unie. Cílem podpory těchto projektů je rozšířit oblast působnosti programu přeshraniční spolupráce, povzbudit místní účast a usnadnit implementaci akcí menších rozměrů, které se mohou stát základem projektů širší přeshraniční spolupráce. SFMP se také zaměřuje na budování a rozvoj zdrojů odborníků v místních a regionálních institucích, které se účastní regionálního rozvoje, přípravy a implementace přeshraničních projektů v souladu s postupy EU.

Projekty v rámci SFMP podporují místní a regionální přeshraniční rozvoj pomocí aktivit menších rozměrů, uváděných v čl. 5 odst. 1 písm. a) až n) nařízení Komise č. 2760/98 ze dne 18. prosince 1998. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením se silnou přeshraniční spoluprací, která se plánují v úzké součinnosti regionálních a místních úřadů v příhraničních oblastech a která zahrnují zřizování a rozvoj sdílených struktur řízení, které mají rozšířit a prohloubit přeshraniční spolupráci mezi státními a polostátními agenturami i neziskovými organizacemi.

Projekty podporují rozvoj zejména v oblasti drobných přeshraničních občanských aktivit, sociální a hospodářský rozvoj včetně turistiky a zlepšování drobné infrastruktury. Specifické cíle SFMP v České republice jsou v souladu s regionálními prioritami dle Společného programového dokumentu: hospodářský rozvoj prostřednictvím obchodní spolupráce, rozvoj podnikání a spolupráce mezi institucemi, které zastupují podnikatelský sektor; rozvoj turistiky; zlepšování základních technických infrastruktur, které působí značné problémy menším obcím nebo osadám v příhraniční oblasti; intenzifikace spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranic v zájmu zlepšení hospodářského rozvoje, životních podmínek a trvalých kontaktů; podpora místní účasti v programu přeshraniční spolupráce Phare a drobných akcích, které se mohou stát základem rozsáhlejších projektů přeshraniční spolupráce; rozvoj kulturní spolupráce sousedních regionů na obou stranách hranice; přeshraniční aktivity mládeže. V rámci fondu budou upřednostňovány společné projekty, zejména v případě spolufinancování s INTERREG III. SFMP se tak stane důležitým doplňujícím nástrojem plnění celého spektra cílů a priorit stanovených ve Společném programovém dokumentu, zejména těch, které nelze splnit formou velkých investičních opatření.

Nejvyšší grant pro jednotlivý projekt ve všech kategoriích činí 300.000 EUR. U občanských a jiných menších projektů činí minimální grant 1.000 EUR a spolufinancování ze strany příjemce minimálně 10% rozpočtových nákladů projektu. U drobné infrastruktury byl minimální grant stanoven na 10.000 EUR a minimální spolufinancování ze strany příjemce na 25% celkových nákladů projektu.

Příspěvek Phare může financovat nepřímé (režijní) náklady jednotlivých příjemců grantu do výše 7% celkových oprávněných přímých nákladů.

SFMP bude implementován v souladu s nařízením Komise č. 2760/98, všeobecnými pokyny Komise pro fondy malých projektů, pokyny Phare a za použití českých pokynů pro fondy malých projektů, které odsouhlasí Evropská komise. SFMP bude pracovat v rámci česko-rakouských struktur pro výběr a monitorování projektů; finanční správa a řízení projektů zůstávají odděleny. Občanské a jiné menší projekty s příspěvkem Phare na přeshraniční spolupráci do 15.000 EUR budou vybírat dva společné regionální řídící výbory (Jižní Čechy, Jižní Morava). Tyto výbory budou rovněž rozhodovat o malých občanských projektech Interreg. Všechny projekty drobné infrastruktury a malé projekty s příspěvkem Phare na přeshraniční spolupráci nad 15.000 EUR bude vybírat společný česko-rakouský regionální výbor, který bude rovněž působit jako řídící výbor pro příslušný rakouský program Interreg III A. Všeobecnou odpovědnost za implementaci SFMP si ponechává implementační agentura uvedená v článku 6.

V příslušných případech bude u všech projektů provedeno hodnocení vlivu na životní prostředí podle směrnice EU o hodnocení vlivu na životní prostředí (85/337/EHS, ve znění 97/11/ES).

5. Rozpočet

Celkový finanční závazek v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko Phare 2000 na podporu projektů popsaných v článku 4 výše činí 4 miliony EUR:

Č.ProjektyCelkové nákladyAlokace
Phare
(mil. EUR)
České
spolufin.
(mil. EUR)
Indikativní rozdělení mezi

Budování inst. Investice
CZ0014.01ČOV Břeclav2,82,10,72,1
CZ0014.02ČOV Hovorany4,71,13,601,1
CZ0014.03SFMP1,070,80,270,30,5
CELKEM8,5744,570,33,7

6. SYSTÉM IMPLEMENTACE

Program bude řízen v souladu s postupy decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS). Národní koordinátor pomoci (NAC2) bude mít celkovou odpovědnost za tvorbu, monitorování a implementaci programů Phare.

Národní fond (NF) na ministerstvu financí v čele s národním schvalujícím úředníkem (NAO3) bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. Vhodnou finanční kontrolu ohledně implementace programu provádí příslušný národní kontrolní úřad.

Komise bude převádět fondy na NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a Českou republikou dne 12. října 1998. Fondy budou převáděny po žádosti ze strany NAO. Platba do výše 20% fondů, která má podléhat místnímu řízení, bude převedena na NF po podpisu Finančního memoranda a Finanční dohody (FA4) mezi NF a implementační agenturou (IA). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 memoranda o NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování schvalujících úředníků programu (PAO5) a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA/CFCU6) a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny čtyři zálohové platby do výše 20% fondů, které jsou řízeny lokálně, nebo vyplacen celý zůstatek rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena jakmile IA vyplatí 10% rozpočtu. Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 30% celkového rozpočtu. Hranicí pro třetí splátku je 50% a pro čtvrtou splátku vyplacení 70%. Pokud vedení Komise nevydá výslovný souhlas, nelze podávat žádosti o platby v případě, že celková výše fondů uložených u NF a IA přesáhne 10% celkového rozpočtu platného pro daný závazek. Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující 20% v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené Memorandum o porozumění.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj budou implementační agenturou pro program.

Národní fond převede finanční prostředky na IA v souladu s finanční dohodou (FA), podepsanou mezi NF a I A. Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem I A, nedojde k žádnému převodu prostředků zNF na IA. IA musí vést schvalující úředník programu (PAO), kterého určí ministr pro regionální rozvoj a jmenuje národní schvalující úředník po konzultaci s národním koordinátorem pomoci. Programový schvalující úředník bude odpovídat za všechny operace prováděné IA.

NF otevře a bude spravovat zvláštní bankovní účet denominovaný vEUR, ve zvláštním účetním systému v centrální bance. Všechny bankovní účty budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu národního schvalujícího úředníka rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu. Stejné postupy budou platit pro všechny fondy převáděné na I A.

Národní schvalující úředník a schvalující úředník programu zajistí, aby byly všechny smlouvy vypracovány v souladu s postupy stanovenými v příručce DIS, pokud Finanční memorandum nestanoví jinak. Projekt uvedený pod bodem 4.2.3 (SFMP -CZOO14-03) bude implementován v souladu se všeobecnými pokyny Komise pro fondy malých projektů a s českými pokyny pro fondy malých projektů, které odsouhlasí Komise.

S přihlédnutím k charakteristice projektů drobné infrastruktury a jejich spolufinancování, bude veřejná nabídková řízení a uzavírání smluv těchto prací v rámci těchto projektů dle popisu v článku 4.2.3 provádět příjemce v souladu s českým zákonem o veřejných zakázkách a při dodržení níže uvedených dodatečných podmínek:

- všechny smlouvy o očekávané celkové hodnotě přesahující 50.000 EUR musí být uzavírány po otevřeném veřejném nabídkovém řízení;

- každé takové otevřené veřejné nabídkové řízení bude oznámeno v místním tisku, včetně uveřejnění v denním tisku vydávaném v jazyce Evropské unie v České republice;

- musí být dodržena pravidla programu Phare pro oprávněnost a původ, což znamená, že společnosti musí být registrovány v členském státu Evropské unie nebo v zemi, která je příjemcem pomoci z programu Phare, veškeré dodávané zboží musí mít průkaz původu uvádějící, že zboží bylo vyrobeno v členském státě Evropské unie nebo v zemi, která je příjemcem pomoci z programu Phare.

Smlouvy na všechny finanční prostředky musí být uzavřeny do 31. října 2002. Všechny platby musí být provedeny do 31. října 2004. Všechny finanční prostředky nevyužité do data ukončení programu budou vráceny Komisi.

Konečný termín pro podepsání smluv je 31. říjen 2002. V zájmu zajištění co nejrychlejší implementace projektů však musí být veškerá nabídková dokumentace ve veřejné soutěži (nebo případně žádosti o služby nebo smluvní dokumentace) předložena Komisi do 6 měsíců od data podpisu FM. Jakýkoli projekt, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy do specifikovaného termínu, bude zrušen a finanční prostředky budou uvolněny k realokaci. Pokud budou finanční prostředky realokovány na nový projekt, musí být nabídková dokumentace ve veřejné soutěži (nebo případně jiná dokumentace) předložena Komisi do 3 měsíců od rozhodnutí o realokaci nebo do 31. května 2002, podle toho, které datum nastane dříve. Doba právní platnosti všech projektů skončí do 31. října 2004. Všechny fondy nevyužité do data ukončení programu budou vráceny Komisi.

Veškerá nabídková (nebo případně jiná) dokumentace musí být doložena maticí, která bude prokazovat relevanci, realizovatelnost a udržitelnost konečného projektu.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro platby programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace schvalujícího úředníka programu a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. Implementační agentura přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené fondy budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči subdodavatelům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě subdodavatelům. Finanční prostředky nevyplacené subdodavatelům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. Národní schvalující úředník bude Komisi podávat roční přehled využití fondů uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

7. MONITORING A HODNOCENÍ

Bude založen společný monitorovací výbor (JMC7). Jeho členy budou národní autorizační úředník, národní koordinátor pomoci a Komise. SVM se bude scházet nejméně jednou ročně, aby projednal všechny programy financované v rámci Phare a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a přístupovém partnerství. SVM může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare.

Společnému monitorovacímu výboru pomáhají monitorovací podvýbory (MSC8), které tvoří národní schvalující úředník, schvalující úředník programu pro programy přeshraniční spolupráce a odbory Komise. MSC bude podrobně projednávat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitoringu a hodnocení, které budou vypracovány za pomoci externího poradce (v souladu s ustanoveními příručky DIS), a bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. Monitorovací podvýbor bude podávat zprávy společnému monitorovacímu výboru, kterému bude předávat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci Phare.

8. AUDIT, MONITORING A VYHODNOCENÍ

Účetnictví a operace národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle všeobecných podmínek k Finančnímu memorandu, které jsou přílohou Rámcové dohody.

Úřady Komise musí zajistit, aby bylo po dokončení programu provedeno vyhodnocení ex-post.

9. INFORMOVANOST / PUBLICITA

Příslušný schvalující úředník programu bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha „Informovanost / publicita“.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu Phare.

Poznámky pod čarou

1) Joint Programming Document

2) National Aid Coordinator

3) National Authorising OfFicer

4) Financial Agreement

5) Programme Authorising Officer

6) Centrál Financing and Contracting Unit - Centrální finanční a kontraktační jednotka

7) Joint Monitoring Committee

8) Monitoring Sub-committee

Přesunout nahoru