Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 47/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2000 pro Českou republiku

Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 31.10.2000
Platnost od 31.10.2000
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2000 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2000 pro Českou republiku.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 31. října 2000.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda;*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) - Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce “ na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 6. srpna 1997 mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ002 až CZ0010 včetně

Název: Národní program Phare 2000 pro Českou republiku

Doba trvání: do 31/10/2002

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 59 milionů EUR, dále jen „ grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 31.10. 2002 (konečné datum pro uzavření smluv), za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 31.10.2003 (konečné datum pro platby1). Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s vhodným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud příjemce o takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požádá. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: +4202-2431 2835
Fax: +4202-24312850

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost / Publicita (příloha D)


V Praze dne 31.10.2000

Za příjemce:
Jan Mládek v.r.
náměstek ministra financí
České republiky

V Praze dne 31. 10.2000

Za Společenství:
Ramiro Cibrian v.r.
vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.

1) Konečné datum pro platby by mělo být stanoveno nejvýše 36 měsíců po podpisu FM.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PŘEKLAD

1. CÍLE, POPIS A PODMÍNĚNOST

Se zřetelem k ustanovením článku 4 nařízení o přístupovém partnerství (ES 622/98) bude obecná dohoda o programu Phare 2000 záviset na závazku vlády dle popisu v dokumentaci jednotlivých projektů a na konci každého níže uvedeného odstavce popisujícího projekt.

Obecné cíle programu spočívají v pomoci České republice při plnění kodaňských a madridských kritérií pro členství, konkrétně:

- stabilita institucí zaručujících demokracii, zákonnost, lidská práva a respektování a ochranu menšin;

- existence fungující tržní ekonomiky i schopnost čelit konkurenčnímu tlaku a tržním silám v rámci Unie;

- schopnost převzít povinnosti spojené s členstvím, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie;

- podmínky pro integraci země prostřednictvím úpravy jejích správních struktur, tak aby byly právní předpisy Evropského společenství transponované do jejích právních předpisů účinně prováděny pomocí příslušných správních a soudních struktur.

Kromě toho si program klade za cíl zajistit, aby mohly být strukturální fondy při přistoupení implementovány v souladu s politikou a postupy EU, s maximálním dopadem na hospodářskou a sociální soudržnost.

Česká vláda bude mimo rámec současného programu Phare k řešení aspektů výše uvedených cílů, které nejsou zpracovány tímto programem, potřebovat i další opatření.

Pozn.: Číslování cílů přihlíží k číslování Désirée u financování účasti v programech ES (Cíl 1).

Cíl 2 Politická kritéria

CZ00.02.01 Udržitelnost sektoru občanské společnosti / Rómové: Tento projekt postihuje krátkodobé i střednědobé priority přístupového partnerství (AP). Cílem projektu je dosáhnout samoudržitelnosti sektoru občanské společnosti v České republice a podporovat integraci romské komunity do české společnosti. Projekt se skládá ze tří složek. Za prvé, systém grantu poskytne finanční prostředky na podporu projektů v rámci programu integrace Rómů „Žijeme společně“. Druhý systém grantu bude vytvořen se specifickým zaměřením na podporu a stimulaci aktivit občanské společnosti (CSO) v České republice. Třetí prvek tohoto projektu spočívá v podpoře Phare při hrazení nákladů příslušné implementační agentury, české Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Vzhledem k jejímu postavení nadace podle českého právního řádu, kombinovaného se statutem implementační agentury Phare, bude Phare poskytovat příspěvek na provozní náklady NROS v souladu se stávajícím memorandem o porozumění o provozních nákladech NROS. Pro každou složku grantu budou uzavřeny specifické dohody a spolufinancování je zaručeno příspěvky přijímajících organizací a Nadačním investičním fondem, do kterého přispívá česká vláda. Projekt je podmíněn možností spolufinancování ze strany přijímajících organizací.

CZ00.02.02 Podpora etnické rovnosti: Tento projekt postihuje krátkodobé i střednědobé priority přístupového partnerství (A?). Cílem projektu je dosáhnout udržitelného zlepšení v mezirasových vztazích v České republice, se zaměřením na rozvoj protidiskriminačních právních předpisů a souvisejících opatření, s podporou schopností české centrální institucionální správy bojovat s rasismem a etnickou diskriminací a dále rozvíjet příslušné programy. Efektivita vládního úsilí o zlepšení vztahů mezi národnostními menšinami (zvláště romskou komunitou) a většinovou českou společností by měla být posílena formou twinningu a školení určenému odboru pro lidská práva při Úřadu vlády. Návrhy právních předpisů v této oblasti budou odrážet analýzy provedené v rámci tohoto projektu.

CZ00.02.03 Celkové zvýšení kvality vzdělávání romské populace: Tento projekt postihuje krátkodobé i střednědobé priority AP. Cílem projektu je za prvé vypracovat revidované učební osnovy pro romské děti, které by měly vést k jejich širšímu zapojení do české vzdělávací soustavy. Za druhé bude projekt řešit učební materiály, které používají všechny děti v českých školách, v zájmu zlepšení multikulturní výchovy. Projekt rovněž zajistí školení učitelů k používání učebních osnov. Projekt bude implementován formou technické pomoci a je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím nového školského zákona, který by měl vstoupit v platnost do druhého čtvrtletí roku 2001.

Cíl 3 Ekonomická kritéria

CZ00.03.01 Management úvěrových rizik / metodika bankovního sektoru: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je přispět k řešení problému nedobytných půjček s rozvojem efektivního finančního a bankovního sektoru pomocí definování účinných metod řízení úvěrových rizik a jejich implementace v českém sektoru bankovnictví. Pomoc Phare bude poskytována formou technické pomoci a školení. Pomoc Phare je podmíněna spolufinancováním ze strany příjemců pomoci.

CZ00.03.02 Zlepšení právního a institucionálního prostředí pro podnikání: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je zlepšit právní a institucionální prostředí pro obchodní směnu v České republice. Projekt by měl zlepšit efektivitu a výkon obchodní legislativy, zajistit efektivní regulaci a zjednodušit české právní a institucionální prostředí pro obchodní činnosti. Měl by vyústit v návrhy právních, institucionálních a správních zjednodušení / reforem, se zaměřením na právní předpisy týkající se konkursu, a jejich výkonu, ochrany věřitelů, vrácení zástavy, urychlení a výkon soudních rozhodnutí, včetně nového systému soudních exekutorů. Projekt má rovněž poskytnout návrhy na posílení institucionálních struktur, koordinačních mechanismů a výkaznických postupů a revize a úpravy příslušných správních a informačních systémů. Projekt se skládá z twinningu a školení a předpokládá další investice do zařízení, přímo spojené s cíli projektu (síť obchodního rejstříku). Podpora Phare je podmíněna českým spolufinancováním a reflektováním výsledků projektu v návrzích příslušných ministerstev české vládě.

CZ00.03.03 Důchodová reforma: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je připravit implementaci práva Společenství v oblasti sociálního zabezpečení a systémů penzijního připojištění a zajištění plného souladu s předpisy Společenství. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) by měla být transformována v plně funkční sociální pojišťovnu, schopnou pracovat v plném souladu s nařízením 1408/71/EHS. Podpora Phare bude poskytována formou twinningu a školení, s dalšími investicemi přímo spojenými s cíli projektu (digitalizace). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím zákona o ČSSZ do ledna 2002.

Cíl 4 Vnitřní trh

CZ00.04.01 Posílení acquis v oblasti ochrany osobních dat: Tento projektpostihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je zajistit účinnou, nediskriminační a transparentní regulaci ochrany osobních údajů v České republice v souladu s právem Společenství. Tento twinningový projekt bude podporovat zřízení nezávislého dozorčího úřadu, rozvoj příslušných správních a monitorovacích systémů, hodnocení technických možností a školení zaměstnanců. Předpokládají se další investice přímo spojené s cíli projektu (zařízení IT). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím zákona o ochraně osobních údajů, který má vstoupit v platnost do prosince 2000.

CZ00.04.02 Legislativa kapitálových trhů a Komise pro cenné papíry Tento projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Cílem projektuje dokončit transpozici práva a účinný výkon právních předpisů pro kapitálové trhy v České republice v souladu správními předpisy Společenství. Pomoc Phare bude poskytována formou twinningu a školení a měla by zajistit udržitelné posílení dozoru nad trhem, výkon právních předpisů kapitálového trhu a transparentnost trhu. S tím je přímo spojeno zřízení efektivního systému elektronického dozoru nad trhem pro českou Komisi pro cenné papíry, za investiční pomoci Phare. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím nových právních předpisů o finančních službách kolektivního investování a novelou zákona o Komisi pro cenné papíry do konce roku 2002.

CZ00.04.03 Posílení činnosti úřadu pro dohled nad telekomunikačním trhem a zavedení odpovídající legislativy: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je zajistit účinnou, nediskriminační a transparentní regulaci konkurence v sektoru telekomunikací v souladu s právem Společenství. Tento twinningový projekt bude podporovat zřízení nezávislého dozorčího úřadu, rozvoj příslušných správních a monitorovacích systémů, hodnocení technických možností a školení zaměstnanců. Předpokládají se další investice přímo spojené s cíli projektu (zařízení IT). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím nového zákona o telekomunikacích a následným formálním zřízením dozorčího úřadu, zákon má vstoupit v platnost do ledna 2001.

CZ00.04.04 Posílení činnosti Energetického regulačního úřadu a zavedení odpovídající legislativy: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektuje zvýšit regulaci sektoru energetiky v plném souladu s právem Společenství, pomocí podpory zřizování a fungování Energetického regulačního úřadu, pod který bude spadat sektor elektřiny, energie, plynu a vytápění. Pomoc Phare bude poskytována formou twinningu. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím nového zákona o hospodaření energií a následným formálním zřízením dozorčího úřadu, zákon má vstoupit v platnost do července 2001.

CZ00.04.05 Systém zadávání veřejných zakázek: Tento projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je rozvinout účinný, nediskriminační a transparentní systém veřejných zakázek v souladu s právem Společenství. Tento twinningový projekt se bude zaměřovat zejména na rozvoj příslušných institucionálních struktur, postupů, technik, směrnice a příruček i odborných dovedností, formou komplexního balíku twinningu a školení. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím zákona o veřejných zakázkách a zákona o provádění dozoru nad uzavíráním smluv, které mají vstoupit v platnost do července 2001.

Cíl 5 Zemědělství

CZ00.05.01 Zavedení systému IACS: Tento projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je příprava na implementaci Společné zemědělské politiky (CAP) formou zřízení integrovaného správního kontrolního systému. Twinningová složka by měla napomoci při přípravě a budování kontrolních systémů a správních struktur nutných pro vyřizování žádostí o podporu (administrativa, nároky, využití) a pro dozor nad tokem finančních prostředků z EAGGF budoucím příjemcům v České republice. Pomoc Phare bude rovněž spolufinancovat přímo související investice (IT vybavení pro fotometrii a správu zemědělského rejstříku půdy). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním.

CZ00.05.02 Zlepšení systému hraniční kontroly zdraví zvířat a hygieny potravin: Tento projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Investiční projekt chce napomoci modernizaci opatření pro kontrolu zdraví zvířat a potravinářské hygieny na pražském letišti a v Děčíně na Labi. Projekt navazuje na podporu Phare pro budování institucí poskytnutou v rámci programu roku 1998 a měl by zajistit, aby bylo k dispozici nutné vybavení a technické zařízení, které by umožnilo multifunkční proclení a kontroly na budoucích vnějších hranicích EU, v souladu s právem Společenství. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním, vypracováním architektonického plánu do začátku roku 2001 a přijetím příslušných novel zákona o veterinární péči, které mají vstoupit v platnost do konce roku 2002.

CZ00.05.03 Posílení regulační kapacity registrace ochranných rostlinných látek: Tento projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Cílem investičního projektu je dokončení implementační kapacity nutné pro zajištění řádného hodnocení výrobků na ochranu rostlin a aktivních přísad v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství. Projekt předpokládá pořízení dostatečného množství informačních technologií a laboratorního vybavení přiměřené kvality, aby byla zajištěna implementace fytosanitárního režimu v souladu s právem

Společenství. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a novelami zákona č. 147/1996 (očekává se jejich provedení ve dvou krocích), které mají vstoupit v platnost do ledna 2001 a ledna 2002.

Cíl 6 Životní prostředí

CZ00.06.01 Struktury pro implementaci IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění): Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektuje přispět k implementaci a výkonu právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí zřizováním správních struktur, které České republice umožní uplatnit směrnici k integrované prevenci a kontrole znečištění (IPPC). Výsledkem twinningového projektu by měla být plně funkční správní struktura pro IPPC včetně vyškolených zaměstnanců a vypracování postupů umožňujících výměnu informací o nejlepších řešeních. Aktivity v rámci tohoto projektu rovněž zahrnují investiční podporu Phare, která by měla pomoci vybudovat integrovaný rejstřík znečištění. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a transpozicí směrnice k IPPC do konce roku 2001.

CZ00.06.02 Centrum pro nakládání s odpady: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cíle projektuje pomoc při implementaci a výkonu právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, formou podpory zřízení a provozní kapacity střediska pro nakládání s odpady, v rámci dalšího rozvoje příslušného akčního plánu a strategie nakládání s odpady v České republice. Twinningová pomoc Phare bude doplněna omezenými a přímo souvisejícími investicemi (IT zařízení). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a vstupem příslušných zákonů o odpadech v platnost do začátku roku 2002.

CZ00.06.03 Instituce pro vydávání povolení a monitorování kvality ovzduší: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je vybudovat struktury nutné pro efektivní povolování a monitoring v oblasti kvality ovzduší v České republice. Projekt zejména předpokládá revizi současného institucionálního uspořádání, akční plán pro rozdělení příslušných pravomocí v rámci institucionální struktury, zařízení orgánů pro povolování, kontrolu a monitoring a zahájení jejich provozu. Phare poskytne pomoc formou twinningu a omezených investic přímo souvisejících s budováním institucí (zařízení pro sledování kvality ovzduší). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím nového zákona o čistotě ovzduší, který má vstoupit v platnost konce roku 2001.

Cíl 7 Spravedlnost a vnitro

CZ00.07.01 Posílení boje proti organizovanému zločinu: Tento projekt postihuje krátkodobou i střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je posílit instituce výkonu práva odpovědné za boj s organizovaným zločinem, formou podpory výkonných složek a státních zastupitelství a povzbuzováním jejich spolupráce. Balíček twinningu a školení zajistí zhodnocení a další rozvoj vládní politiky v oblasti organizovaného zločinu, aby tak byl do konce projektu zajištěn plný soulad s právem Společenství, a napomůže zřízení specializované policejní jednotky, odpovědné za ochranu svědků, a posílení ústřední výzvědné a analytické jednotky odboru pro organizovaný zločin, při jejím úsilí v boji proti trestným činům na internetu. Pomoc ve formě twinningu z Phare bude doplněna omezenými a přímo souvisejícími investicemi (IT zařízení a software pro trestné činy na Internetu). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním, úspěšnou implementací souvisejících projektů Phare 9810.02 a 9904.01.03 a novým zákonem o policii a zákonem o ochraně svědků, které mají vstoupit v platnost v roce 2001.

CZ00.07.02 Schengenský informační systém a posílení ochrany státních hranic: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je za prvé zlepšit bezpečnost na státních hranicích investicemi do dokončení českého národního schengenského informačního systému, který by měl být k dispozici do konce roku 2002. Za druhé bude projekt spolufinancovat pořízení speciálního vybavení cizinecké a pohraniční policie, které by mělo České republice napomoci připravit se na plnění norem EU v oblasti bezpečnosti, ochrany a kontroly hranic. Česká republika zajistí podstatnou část spolufinancování pro obě složky projektu. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a úspěšnou implementací projektu twinningu Phare CZ 9904.01.

CZ00.07.03 Posílení akcí proti praní špinavých peněz: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je rozvoj účinného právního, institucionálního a technického rámce pro potírání praní špinavých peněz v souladu s právními předpisy Společenství. Účelem twinning balíčku a školení je vypracovat konkrétní návrhy, které by měly zlepšit stávající legislativu a výkonnou moc na všech úrovních, což se odrazí v legislativních návrzích a procesních a strukturálních návrzích, které na konci tohoto projektu příslušná ministerstva předloží české vládě. Kromě toho Phare poskytne investiční podporu přímo na budování institucí, v zájmu zlepšení schopnosti institucí odhalovat praní špinavých peněz (zvláštní analytický software) na všech příslušných úrovních. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a úspěšnou implementací projektu twinningu Phare CZ 9904.01.

CZ00.07.04 Posílení národní protidrogové politiky: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem investičního projektuje rozvoj a posílení efektivního právního a institucionálního rámce pro boj s nezákonnými drogami, zajištění implementace doporučení akčního plánu EU na potírání drog (2000-04) a pomoc při zřízení národního koordinačního orgánu. Balíček twinning spolupráce a školení bude doplněn omezenými přímo souvisejícími investicemi (IT systémy pro národní koordinační orgán a národní protidrogovou komisi). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím systému akreditace pro léčebné programy pro uživatele drog, který má ministerstvo zdravotnictví přijmout v dubnu 2000, přijetím národní protidrogové strategie, kterou má vláda přijmout v září 2000, a přijetím zákona o probační a mediační službě, který má být přijet do července 2000.

CZ00.07.05 Celoživotní vzdělávání v soudnictví: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu je posílit nezávislou soudní soustavu podporou zřízení plně funkčního Střediska pro vzdělávání soudců (JEC), které bude poskytovat celoživotní vzdělávání na všech úrovních soudnictví. Balík twinningu a školení, který má být financován z Phare, by měl zajistit, aby byly zřízeny všechny příslušné struktury, postupy a správa JEC a byly vypracovány kurzy celoživotního vzdělávání v oblasti specifických odborných znalostí. Phare poskytne omezenou a přímo související investiční podporu (IT zařízení pro JEC). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním, schválením statutu JEC a implementací reformy, která obsahuje navrhované ústavní změny pro zřízení vrchní rady v soudnictví a navrhované zákony o soudech a státních zástupcích.

CZ00.07.06 Posílení činnosti Nejvyššího soudu ČR v aplikaci acquis: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Balíček twinningové spolupráce a školení by měl České republice pomoci při přijímání soudní kultury a postupů EU a jejich začlenění do českého právního prostředí formou poskytování metodické pomoci českému Nejvyššímu soudu, včetně revize řízení, podpory správní a procesní reorganizace, jejího provádění a rozvoje příslušné složky vzdělávání - učebních osnov, které bude využívat JEC (viz výše). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním, vzdělávací složka podléhá podmínkám dle CZ00.07.05.

Cíl 8 Zaměstnanost a sociální věci

CZ00.08.01 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je dokončit přijetí a výkon právních předpisů Společenství v oblasti norem zdraví a bezpečnosti při práci formou twinningové podpory při budování plně funkčního systému integrované pracovní inspekce. Patří sem vypracování Národního akčního plánu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, dokončení transpozice zbývajících příslušných směrnic, vypracování návrhů pro vhodný právní a institucionální rámec, zřízení regionálních pracovních inspektorátů a návrhy na reformu současného systému pojištění pracovních úrazů. Kromě toho Phare poskytne omezenou přímo související investiční podporu (IT zařízení pro výměnu informací mezi českým úřadem bezpečnosti práce a členskými státy). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím veškeré příslušné legislativy zajišťující plnou transpozici směrnice o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci do konce roku 2002.

Cíl 9 Institucionální a správní kapacita

CZ00.09.01 Modernizace ústřední státní správy: Tento projekt postihuje krátkodobou prioritu AP. Cílem projektu twinningové spolupráce a školení je zvýšení efektivity ústřední správy v kontextu přistoupení k EU. Projekt má zejména připravit a implementovat komplexní přístup všech ministerstev ke zlepšení kvality státní služby, včetně zřízení Úřadu pro státní službu; zajistit přípravu na implementaci zákona o státní službě a příslušné strategie a akční plán zahrnující institucionální a organizační rámec, přípravu lidských zdrojů a školení. Projekt rovněž předpokládá rozvoj strategického přístupu k implementaci informačních technologií v rámci české státní správy. Phare nebude financovat žádné dodávky zařízení. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a přijetím zákona o státní službě.

CZ00.09.02 Harmonizace zemědělské a regionální statistiky: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je vypracovat zemědělskou statistiku, kterou vyžaduje implementace společné zemědělské politiky a Eurostat, a harmonizovat Agrocensus a regionální statistiky správními předpisy Společenství. Prováděné činnosti budou podporovány z Phare formou technické pomoci, školení a omezených souvisejících investic. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním.

Cíl 10 Hospodářská a sociální soudržnost

CZ00.10.01 Konsolidace národní rozvojové strategie: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem projektu je navázat na účinnou přípravu implementace strukturálních fondů, která začala v rámci programu Phare v roce 1998. Tento konkrétní projekt zahrnující twinning spolupráci a školení bude zajišťovat trvalý vývoj a zdokonalování Národního rozvojového plánu a dalších programových dokumentů a trvalé zlepšování strategické koordinace správních a implementačních struktur na centrální i regionální úrovni. Projekt se rovněž zaměří na přípravu Evropského sociálního fondu (ESF) pomocí dalšího rozvoje implementačních systémů v rámci ministerstev práce a sociálních věcí, a vzdělávání, zdokonalování Národního plánu zaměstnanosti a vypracování příslušné legislativy. Kromě toho napomůže implementaci systému a struktur nutných pro operativní program průmyslového sektoru a napomůže zvýšení absorpční kapacity v příslušném sektoru. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji propojení pro dobré projekty k zajištění vysoké úrovně vlivu strukturálních fondů. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním, dokončením analýzy regionálních potřeb do září 2000 a jmenováním 8 zastupujících úřadů pro NUTS II (POZN: NUTS = územní statistické jednotky) do konce roku 2000.

CZ00.10.02 Investice v regionu NUTS II SZ Čechy: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem tohoto investičního projektu je příprava na strukturální fondy a fondy soudržnosti formou testování série grantových programů na podporu hospodářské a sociální soudržnosti v regionu NUTS II, severovýchodní Čechy. Zvolený region a řešené priority tohoto projektu vycházejí z Národního plánu rozvoje, který české úřady předložily Komisi v lednu 2000, a příslušného Regionálního operativního programu, který je přílohou tohoto dokumentu. Projekt zahrnuje 3 dílčí sub-projekty:

1. Investiční fond pro výrobní sektor: toto grantové schéma má zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků. Cílem programuje zejména pomoc při rozvoji podniků, které ve svých výrobních procesech užívají výsledky výzkumu a vývoje a provádějí svůj vlastní výzkum a vývoj.

2. Fond infrastruktury související s podnikáním: toto grantové schéma má zlepšit přístup do oblasti obecně a rozvíjet obchodní oblasti a průmyslové zóny a tím přitahovat nové průmyslové činnosti a diversifikovat regionální ekonomiku a stimulovat zaměstnanost.

3. Fond rozvoje lidských zdrojů: třetí dílčí sub-projekt bude založen na existujícím mechanismu PALMIF (fond aktivních opatření na trhu práce), s využitím stávajících institucí pro implementaci. PALMIF úspěšně fungoval v rámci programů Phare od roku 1993.

Celý projekt je podmíněn českým spolufinancováním a z české strany vypracováním podrobných provozních směrnic pro každý grantový program, které budou před implementací předloženy Komisi.

CZ00.10.03 Investice v regionu NUTS II Severní Morava / Ostrava: Tento projekt postihuje střednědobou prioritu AP. Cílem tohoto investičního projektu je příprava na strukturální fondy a fondy soudržnosti formou testování série grantových programů na podporu hospodářské a sociální soudržnosti v regionu NUTS II Ostrava. Zvolený region a řešené priority tohoto projektu vycházejí z Národního plánu rozvoje, který české úřady předložily Komisi v lednu 2000, a příslušného Regionálního operativního programu, který je přílohou tohoto dokumentu. Projekt zahrnuje 3 dílčí sub-projekty:

1. Investiční fond pro výrobní sektor: toto grantové schéma má zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků. Cílem programuje zejména pomoc při rozvoji podniků, které ve svých výrobních procesech užívají výsledky výzkumu a vývoje a provádějí svůj vlastní výzkum a vývoj.

2. Fond infrastruktury související s podnikáním:tento dílčí sub-projekt obsahuje dvě části:

a) část vědecko-technologický park: zahrnuje vybudování inkubátoru pro rozvoj podnikání v průmyslové oblasti Ostravy, jehož příslušná technická infrastruktura je nyní ve výstavbě a měla by být dokončena do června roku 2000. V předchozích programech fond Phare spolufinancoval příslušnou realizační studii a podnikatelské plány.

b) část grantové schéma pro drobnou infrastrukturu: tot grantové schéma má zlepšit přístup do oblasti a tím změnit image regionu z průmyslové oblasti se zničeným životním prostředím na atraktivní turistickou oblast.

3. Fond rozvoje lidských zdrojů: třetí dílčí sub-projekt bude založen na existujícím mechanismu PALMIF (fond aktivních opatření na trhu práce), s využitím stávajících institucí pro implementaci. PALMIF úspěšně fungoval v rámci programů Phare od roku 1993.

Celý projekt je podmíněn českým spolufinancováním a z české strany vypracováním podrobných provozních směrnic pro každý grantový program, které budou před implementací předloženy Komisi.

Pro všechny investiční projekty bude provedeno hodnocení vlivu na životní prostředí.

2. ROZPOČET

Č.CÍL / ProjektBudování
institucí
InvesticePhare
celkem
CZ00.02POLITICKÁ KRITÉRIA1,503,004,50
CZ00.02.01Udržitelnost sektoru občanské společnosti / Rómové:
CZ00.02.02Podpora etnické rovnosti:
CZ00.02.03Celkové zlepšení kvality vzdělávání romské populace
CZ00.03EKONOMICKÁ KRITÉRIA3,801,705,50
CZ00.03.01Management úvěrových rizik / metodika bankovního sektoru
CZ00.03.02Zlepšení právního a institucionálního prostředí pro podnikání
CZ00.03.03Důchodová reforma
CZ00.04VNITŘNÍ TRH3,502,105,60
CZ00.04.01Posílení acquis v oblasti ochrany osobních dat
CZ00.04.02Legislativa kapitálových trhů a Komise pro cenné papíry
CZ00.04.03Úřad pro dohled nad telekomunikačním trhem
CZ00.04.04Úřad pro dohled nad trhem s energií
CZ00.04.05Systém zadávání veřejných zakázek
CZ00.05ZEMĚDĚLSTVÍ1,504,706,20
CZ00.05.01Zavedení systému IACS
CZ00.05.02Zlepšení systému hraniční kontroly zdraví zvířat a hygieny potravin
CZ00.05.03Posílení regulační kapacity registrace ochranných rostlinných látek
CZ00.06ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ2,401,904,30
CZ00.06.01Struktury pro implementaci IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění)
CZ00.06.02Centrum pro nakládání s odpady
CZ00.06.03Instituce pro vydávání povolení a monitorování kvality ovzduší
CZ00.07SPRAVEDLNOST A VNITRO4,058,5512,60
CZ00.07.01Posílení boje proti organizovanému zločinu
CZ00.07.02Schengenský informační systém a posílení ochrany státních hranic
CZ00.07.03Posílení akcí proti praní špinavých peněz
CZ00.07.04Posílení národní protidrogové politiky
CZ00.07.05Celoživotní vzdělávání v soudnictví
CZ00.07.06Posílení činnosti Nejvyššího soudu ČR v aplikaci acquis
CZ00.08ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI0,900,401,30
CZ00.08.01Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZ00.09INSTITUCIONÁLNÍ A ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA1,370,131,50
CZ00.09.01Modernizace ústřední státní správy
CZ00.09.02Harmonizace zemědělské a regionální statistiky
CZ00.10HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST1,5016,0017,50
CZ00.10.0lKonsolidace národní rozvojové strategie
CZ00.10.02Investice v regionu NUTS II SZ Čechy
CZ00.10.03Investice v regionu NUTS II Severní Morava / Ostrava
CELKEM20,5234,77%38,4865,22%59,00*

Pozn: * = součty neberou v úvahu příděl Phare ve výši 6,52 milionů EUR na účast v programech Společenství, které spadají do části rozpočtu pro budování institucí. Pokud by tento příděl byl započten, činily by součty 27,04 mil. EUR na budování institucí resp. 38,48 mil. EUR na investice nebo 41,26% resp. 58,73%.

3. UJEDNÁNÍ O IMPLEMENTACI

Implementace

Tento program bude řízen v souladu s postupy decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS). Národní koordinátor pomoci (NAC) bude mít celkovou odpovědnost za tvorbu, monitorování a implementaci programů Phare.

Národní fond (NF) při Ministerstvu financí včele sNárodním schvalujícím úředníkem (NAO) bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. Vhodnou finanční kontrolu, s ohledem na implementaci programu, provádí příslušný národní kontrolní úřad.

Komise bude převádět fondy na NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a Českou republikou dne 12. října 1998. Fondy budou převáděny po žádosti ze strany NAO. Platba do výše 20% fondů, která má podléhat řízení příslušnými orgány České republiky, bude převedena na NF po podpisu Finančního memoranda (FM) a finančních dohod (FA) mezi NF a implementačními agenturami (IA) / Centrální finanční a kontraktační jednotkou (CFCU). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 memoranda o NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování programových schvalujících úředníků a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA/CFCU a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny čtyři zálohové platby do výše 20% fondů řízené lokálně (příjemcem), nebo vyplacen celý zůstatek rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena jakmile IA a CFCU vyplatí 10% rozpočtu. Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 30% celkového rozpočtu. Hranicí pro třetí splátku je 50% a pro čtvrtou splátku vyplacení 70%. Pokud vedení Komise nevydá výslovný souhlas, nelze podávat žádosti o platby v případě, že celková výše fondů uložených u NF a IA přesáhne 10% celkového rozpočtu platného pro daný závazek. Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující 20% v souladu s postupy, které stanoví výše uvedené memorandum o porozumění.

Implementační agentury odpovědné za projekty:

Č.Název projektuImplementační agenturaMinisterstva nebo instituce
s technickou úlohou
Typ projektu
(viz také str. 15)
CZ00.02.01Udržitelnost sektoru občanské společnosti /Rómové:NROStotéž1
CZ00.02.02Podpora etnické rovnostiCFCUÚřad vlády2 (twinning)
CZ00.02.03Celkové zlepšení kvality vzdělávání romské populaceCFCUMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy2
CZ00.03.01Mangement úvěrových rizik/metodika bankovního sektoruCFCUČeská národní banka2
CZ00.03.02Zlepšení právního a institucionálního prostředí pro podnikániCFCUMinisterstvo financí3 (twinning)
CZ00.03.03Důchodová reformaCFCUMinisterstvo práce a sociálních věcí3 (twinning)
CZ00.04.01Posílení acquis v oblasti ochrany osobních datCFCUÚřad pro veřejné informační systémy2+3 (twinning)
CZ00.04.02Legislativa kapitálových trhů a Komise pro cenné papíryCFCUMinisterstvo financí2+3 (twinning)
CZ00.04.03Pro dohled nad telekomunikačním trhemCFCUMinisterstvo dopravy a spojů2 (twinning)
CZ00.04.04Úřad pro dohled nad trhem s energiíCFCUMinisterstvo průmyslu a obchodu2 (twinning)
CZ00.04.05Systém zadávání veřejných zakázekCFCUMinisterstvo pro místní rozvoj2 (twinning)
CZ00.05.01Zavedení systému IACSCFCUMinisterstvo zemědělství2+3 (twinning)
CZ00.05.02Zlepšení systému hraniční kontroly zdraví zvířat a hygieny potravinCFCUStátní veterinární správa4
CZ00.05.03Posílení regulační kapacity registrace ochranných rostlinných látekCFCUStátní rostlinolékařská správa4
CZ00.06.01Struktury pro implementaci IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění)CFCUMinisterstvo životního prostředí2+3 (twinning)
CZ00.06.02Centrum pro nakládání s odpadyCFCUMinisterstvo životního prostředí2+3 (twinning)
CZ00.06.03Instituce pro vydávání povolení a monitorování kvality ovzdušíCFCUMinisterstvo životního prostředí2+3 (twinning)
CZ00.07.01Posílení boje proti organizovanému zločinuCFCUMinisterstvo vnitra2+3 (twinning)
CZ00.07.02Schengenský informační systém a posílení ochray státních hranicCFCUMinisterstvo vnitra, Policejní presidium4
CZ00.07.03Posílení akcí proti praní špinavých penězCFCUMinisterstvo financí2+3 (twinning)
CZ00.07.04Posílení národní protidrogové politikyCFCUÚřad vlády2+3 (twinning)
CZ00.07.05Celoživotní vzdělávání v soudnictvíCFCUMinisterstvo spravedlnosti2+3 (twinning)
CZ00.07.06Posílení činnosti Nejvyššího soudu ČR v aplikaci acquisCFCUNejvyšší soud2+3 (twinning)
CZ00.08.01Bezpečnost a ochrana zdraví při práciCFCUMinisterstvo práce a sociálních věcí2+3 (twinning)
CZ00.09.01Modernizace ústřední státní správyCFCUMinisterstvo vnitra2+3 (twinning)
CZ00.09.02Harmonizace zemědělské a regionální statistikyCFCUČeský statistický úřad2
CZ00.10.01Konsolidace národní rozvojové strategieCFCUMinisterstvo pro místní rozvoj2 (twinning)
CZ00.10.02Investice v regionu NUTS II, SZ ČechyCRR*totéž1
CZ00.10.03Investice v regionuu NUTS II Severní Morava/OstravaCRR*totéž1

Pozn: 1 = projekty s grantovými programy; 2 = projekty budování institucí; 3 = projekty s omezeným objemem dodávek nebo prací přímo souvisejících s budováním institucí a odůvodněných omezenou povahou potřeby investičního krytí; 4 = čistě investiční projekty

* CRR - Centrum pro regionální rozvoj (POZN: CRR = implementační agentura Ministerstva pro místní rozvoj)

Národní fond převede finanční prostředky na IA, včetně Centrální finanční a kontraktační jednotky (CFCU) v souladu s finančními dohodami (FA), podepsanými v případě potřeby mezi NF a IA/CFCU. Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem CFCU/IA, nedojde k žádnému převodu prostředků z NF na CFCU/IA. CFCU/IA musí vést programový schvalující úředník (PAO), kterého jmenuje Národní schvalující úředník (NAO) po konzultaci s Národním koordinátorem pomoci (NAC). Programový schvalující úředník bude odpovídat za všechny operace prováděné příslušnou CFCU nebo IA.

Ve většině projektů hrají významnou technickou úlohu ostatní ministerstva nebo instituce. Organizace, která má hlavní technickou úlohu, je uvedena v předcházející tabulce. Tyto organizace budou odpovědné za projektování, výběr a monitorování projektů, zatímco implementační agentura (IA) bude při všech těchto úkolech napomáhat a bude klást zvláštní důraz na zásady dobrého projektování a implementace a pravidla pro veřejné zakázky a platby Phare.

NF otevře a bude spravovat zvláštní bankovní účet denominovaný v EUR, ve zvláštním účetním systému v centrální bance. Všechny bankovní účty budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu Národního schvalujícího úředníka rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu. Stejné postupy budou platit pro všechny fondy převáděné na IA nebo CFCU.

Národní schvalující úředník (NAO) a Programový schvalující úředník (PAO) zajistí, aby byly všechny smlouvy vypracovány v souladu s postupy stanovenými v Manuálu DIS. U grantových programů, jejichž postupy a formáty současný Manuál DIS neobsahuje, budou přesná implementační opatření specifikována v dokumentaci příslušných projektů v souladu s těmito principy:

- postupy a formáty, které mají být použity při implementaci programů a udělování grantů budou odvozeny od aktuální příručky Komise pro správu grantů a standardní smlouvy o grantu RELEX nebo jiných vhodných formátů a postupů pro decentralizované externí programy grantové pomoci, které mezitím Komise vypracuje. Náležitá péče bude zejména věnována procesu výběru projektů, který musí probíhat na technické úrovni ve výběrových výborech složených z odborníků, které jmenují úřady, které programy spolufinancují a příslušné instituce státní správy a zájmové skupiny účastnící se programů.

- Příslušný programový schvalující úředník pro daný program, v jehož rámci je grantové schéma financováno, si musí ponechat svou smluvní a finanční odpovědnost za implementaci grantových schémat. Zejména musí formálně schvalovat výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, i proces a výsledky výběru. Programový schvalující úředník také musí podepisovat smlouvy o grantu s příjemci a zajišťovat vhodný monitoring a finanční kontrolu v rámci své pravomoci a zmocnění. S touto výhradou lze řízení grantových schémat decentralizovat a přesunout od PAO na příslušné orgány na sektorové nebo regionální úrovni.

- Souhlas Komise ex ante (Delegace v Praze) bude vyžadován pro výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, proces výběru (včetně složení výborů) a výsledky výběru (seznam projektů k financování). Smlouvy o grantech podepsané programovým schvalujícím úředníkem budou podléhat následné kontrole Delegací Evropské komise.

- Implementace vybraných projektů formou provedení prací, dodávek a služeb podle subdodavatelských smluv konečných příjemců jednotlivých grantů podléhá předpisům pro veřejné zakázky, které jsou přílohou standardní smlouvy o grantu RELEX. Decentralizovaný systém zřízený pro malé projekty CBC má být uplatněn u všech takových smluv, které nedosahují částky 300 000 EUR (nebo jiného zvýšeného limitu, který stanoví vedení Komise pro fondy malých projektů v rámci programů CBC). Nabídky a smlouvy nad tuto hranici budou předkládány Komise k souhlasu ex ante. Finanční závazky podle Phare budou účinné kdatu podpisu smluv o grantechpříslušným programovým schvalovacím úředníkem. Implementace projektu a všechny platby v rámci Phare musí být provedeny před ukončením platnosti aktuálního finančního memoranda.

Všechny smlouvy budou vyšší než 2 miliony EUR, kromě smluv v následujících oblastech v rámci následujících projektů: (pro grantová schéma limit 2 miliony EUR neplatí na jednotlivé granty - grantové smlouvy - ale na každé grantové schéma).

- grantové programy: projekty označené 1 v tabulce výše.

- projekty budování institucí a twinningu, pokud jsou odůvodněny specifickým charakterem daného projektu: projekty označené 2 v tabulce výše (kromě CZ00.03.01).

- dodávky nebo práce přímo související s budováním institucí (IB) a odůvodněné omezenou povahou potřeb IB, které mají být kryty: projekty označené 3 v tabulce výše.

Konečný termín pro podepsání všech smluv včetně twinningových kovenantůje 31. říjen 2002. V zájmu zajištění co nejrychlejší implementace projektů však musí být veškerá nabídková dokumentace ve veřejné soutěži (nebo případně žádosti o služby nebo smluvní dokumentace) předložena Komisi do 6 měsíců od data podpisu FM. Nezávislí odborníci v možných a vhodných případech prošetří specifikace v rámci twinningu. Twinningové kovenanty musí být Komisi předloženy do 3 měsíců od souhlasu Komise s volbou partnera v twinningu. Jakýkoli projekt, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy do specifikovaného termínu, bude zrušen a finanční prostředky budou uvolněny k realokaci. Pokud budou finanční prostředky realokovány na nový projekt, musí být nabídková dokumentace ve veřejné soutěži (nebo případně jiná dokumentace) předložena Komisi do 3 měsíců od rozhodnutí o realokaci nebo do 31. května 2002, podle toho, které datum nastane dříve. Doba právní platnosti všech projektů skončí do 31. října 2003. Všechny fondy nevyužité do data ukončení programu budou vráceny Komisi. Všechny platby musí být provedeny do 31. 10.2003.

Veškerá nabídková (nebo případně jiná) dokumentace musí být doložena logframe matricí, která bude prokazovat relevanci, realizovatelnost a udržitelnost konečného projektu.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro platby programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace programového schvalujícího úředníka a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. Implementační agentura přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené fondy budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek. Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči subdodavatelům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě subdodavatelům. Finanční prostředky nevyplacené subdodavatelům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. Národní schvalující úředník bude Komisi podávat roční přehled využití fondů uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

4. MONITORING A HODNOCENÍ

Byl založen Společný monitorovací výbor (JMC). Jeho členy jsou Národní schvalující úředník (NAO), Národní koordinátor pomoci (NAC) a Komise. JMC se schází nejméně jednou ročně, aby projednal všechny programy financované v rámci Phare a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare.

Společnému monitorovacímu výboru pomáhají Sektorové monitorovací podvýbory (SMSC), které tvoří Národní schvalující úředník, programový schvalující úředník každé implementační agentury (případně CFCU) a odbory Komise. SMSC bude podrobně projednávat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitoringu a hodnocení, které budou vypracovány za pomoci externího poradce (v souladu s ustanoveními manuálu DIS), a bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. Sektorové monitorovací podvýbory budou Společnému monitorovacímu výboru předávat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci Phare.

5. AUDIT A HODNOCENÍ

Účetnictví a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle všeobecných podmínek k Finančnímu memorandu, které jsou přílohou Rámcové dohody.

Úřady Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno hodnocení ex-post.

6. INFORMOVANOST / PUBLICITA

Příslušný programový schvalující úředník bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s Delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha „Informovanost / publicita“.

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu Phare.

Přesunout nahoru