Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 46/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb. a č. 9/2002 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.

Datum vyhlášení 16.05.2003
Uzavření smlouvy 18.03.2002
Platnost od 01.01.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb. a č. 9/2002 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na Společném zasedání znalců Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí(ADR), které se konalo v Bernu ve dnech 18. - 22. března 2002, byly přijaty změny a doplňky Přílohy I. - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980.

Změny a doplňky Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí přípojku B vstoupily v platnost dne 1. ledna 2003 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Německé znění změn a doplňků Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí přípojku B a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ÚMLUVA

o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

přípojek B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM)


PŘÍLOHA I

ŘÁD PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID)

Členské státy COTIF jsou (stav k 31. červnu 2002):

Albánie, Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irák, Irán, Irsko, Itálie, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Spolková republika Jugoslávie, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko.

Text platný od 1. ledna 2003

OBSAH překladu novely RID

• Oprava č. 4 - opravy chyb vydání platného od 1. července 2001

• Oprava č. 5 - opravy chyb vydání platného od 1. července 2001

• Oprava č. 6 - opravy chyb vydání platného od 1. července 2001

• OCTI/RID/Not./38a)/Rev.1 - novela části 1, 2, 3, 5 a 7 Řádu RID

• OCTI/RID/Not./38b)/Rev.1 - novela části 4 Řádu RID

• OCTI/RID/Not./38c)/Rev.1 - novela části 6 Řádu RID

OTIF logo MEZISTÁTNÍ ORGANIZACE PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU

OPRAVY č. 4, 5 a 6

k písemně zaznamenaným textům OCTI/RID/Not/37/... z 31. července 2000

Příloha Oprava č. 4

Ústřední úřad
29. srpna 2001

Oprava č. 4

Část 2

2.2.7.4.6 V odstavcích a) a b) upravte anglický název «Radiation Protektion-Sealed Radioactive Sources - General Requirments and Classification» následovně:

«Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - General Requirements and Classification»

Část 3

Oddíl 3.2.1

3.2.1 Druhý pododstavec vysvětlující poznámky k sloupci 5 nahraďte následujícím zněním:

„Nálepky pro posun podle vzoru č. 13 a č. 15 (viz oddíl 5.3.4) musí být uvedeny v závorkách a umístěny pouze v následujících případech:

- látky třídy 1: na obou stranách vozů, ve kterých jsou vozové zásilky látek přepravovány;

- látky třídy 2: na obou stranách cisternového vozu, bateriového vozu, vozu se snímatelnými cisternami a na obou stranách vozů, na kterých jsou přepravovány nádržkové kontejnery, MEGC a přemístitelné cisterny.“

Kapitola 3.3

511 Škrtněte UN čísla před: „dusičnan thoričitý, tuhý, dusičnan uranylu hexahydrát-roztok a dusičnan uranylu, tuhý“.

Část 4

Kapitola 4.1

4.1.4.1

P502 Větu ve zvláštním ustanovení pro balení PP28 upravte na následující znění:

„Pro UN 1873 jsou povoleny pro skupinové obaly pouze vnitřní obaly ze skla a pro kombinované obaly pouze vnitřní nádoby ze skla.“

4.1.4.4

PR3 Druhý pododstavec získá následující znění:

„Ocelové nádoby s objemem nejvýše 150 litrů musí mít tloušťku stěny nejméně 3 mm, zatímco větší ocelové nádoby a nádoby vyrobené z jiných materiálů musí mít stěny nejméně tak tlusté, aby dostatečně zajistily ekvivalentní mechanické pevnosti.“

Část 5

Kapitola 5.2

5.2.2.2.2 U nálepky vzoru 4.3 (bílý plamen) musí být vnější obvodová čára bílá.

Část 6

Kapitola 6.3

6.3.2.9 V odstavci a) změňte „6.3.2.6“ na: „6.3.2.5 a)“.

Kapitola 6.7

Text odstavců 6.7.2.5.9; 6.7.3.5.11 a 6.7.4.5.11 nahraďte tímto zněním:

„Spoje v měděném potrubí musí být spájeny nebo mít rovnocenně silné kovové spojení. Bod tavení spoje nesmí být nižší než 525 °C. Spoje nesmí snižovat pevnost potrubí, což může nastat u sroubení.“

6.7.3.6.1 V poslední větě za slovo „nádrži” doplňte: „cisterny”.

Kapitola 6.8

6.8.3.5.11 V levém i pravém sloupci uvést jako pátou novou odrážku:

„- kód cisterny podle osvědčení o shodě se schváleným typem (viz odstavec 6.8.2.3.1) se skutečným zkušebním tlakem bateriového vozu / MEGC;“

Text stávající páté odrážky (nově šesté) nahraďte v obou sloupcích následujícím zněním:

„- oficiální pojmenování pro přepravu a pro plyny spadající mezi j.n. položky ještě technický název16) plynu, pro jehož přepravu se používá bateriový vůz / MEGC;“

Poznámku 15) bez náhrady škrtněte. Poznámky 16), 17) a 18) přečíslujte na 15), 16) a 17)

6.8.4 e) Ve zvláštním ustanovení TM6 škrtněte: „a bateriové vozy“.

Příloha Oprava č. 5

Ústřední úřad
10. ledna 2002

OPRAVA č. 5

Část 2

2.1.1.2 V bodě C. škrtněte u UN 1987: „HOŘLAVÉ“.

2.1.4.2 a) Změňte „2.2.X.3“ na: „2.2.X.2“.

2.2.52.1.7 Poznámku pod čarou škrtněte a další poznámky pod čarou v této kapitole přečíslujte.

2.2.52.4 V poznámce 28) změňte teplotu „220 °C“ na: „200 °C“.

Část 3

Oddíl 3.2.1

Ve vysvětlivkách ke sloupci 12 změňte konec pátého odstavce za.....hierarchie cisteren“ následovně: „podle odstavce 4.3.4.1.2 není použitelná (viz odstavec 4.3.4.1.3).“

Kapitola 3.2 tabulka A

U UN 1202 vložte mezi první a druhý řádek další řádek:

(1)(2)(3a)(3b)(4)(5)(6)(7)(8)(9b)(10)(11)(12)(15)(19)(20)
1202PALIVO PRO DIESELOVÉ MOTORY,
odpovídající normě EN 590:1993 nebo
OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ,
LEHKÝ s bodem vzplanutí podle EN 590:1993
3F1III3640LLQ7P001
IBC03
LP01
R001
MP19T2TP1LGBF3CE430

Čtvrtou až šestou položku u UN 1999 nahraďte následujícími třemi položkami:

(1)(2)(3a)(3b)(4)(5)(6)(7)(8)(9b)(10)(11)(12)(15)(19)(20)
1999DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu
a olejů, živice a ředěného asfaltu (s bodem
vzplanutí pod 23 °C a viskozitou dle 2.2.3.1.4)
(tenze par při 50 °C je vyšší 175 kPa)
3F1III3640FLQ7P001
LP01
R001
MP19T1TP3L4BN3CE433
1999DEHTY KAPALNĚ, včetně silničního asfaltu
a olejů, živice a ředěného asfaltu (s bodem
vzplanutí pod 23 °C a viskozitou dle 2.2.3.1.4)
(tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa,
ale nepřesahuje 175 kPa)
3F1III3640GLQ7P001
LP01
R001
MP19T1TP3L1,5BN3CE433
1999DEHTY KAPALNÉ, včetně silničního asfaltu
a olejů, živice a ředěného asfaltu (s bodem
vzplanutí pod 23 °C a viskozitou dle 2.2.3.1.4)
(tenze par při 50 °C nepřesahuje 110 kPa)
3F1III3640HLQ7P001
IBC02
LP01
R001
MP19T1TP3LGBF3CE433
UN čísloSloupecZměna
0118, 0146, 0151, 0214 (1. položka), 0215
(1. položka), 0266, 0282 a 0401
8„P112“ změňte na:
„P112a, P112b, P112c“.
01905Doplňte: „viz 2.2.1.1.3“.
02162Změňte „TRINITROMETAKRESOL“ na:
„TRINITRO-m-KRESOL“
12022Před a za slovem „LEHKÝ“ škrtněte závorky.
13939bZměňte: „MP15“ na: „MP14“.
14427Změňte „LQ10“ na: „LQ11“.
1656 (tuhý)8Změňte „P001 IBC02“ na: „P002 IBC08“.
17297Změňte „LQ23“ na: „LQ22“.
17667Změňte „LQ0“ na: „LQ22“.
1790 (obalová skupina I s více než 60 %,
ale nejvýše 85 % fluorovodíku)
13Doplňte: „TE1“.
18898Změňte „P001“ na: „P002“.
2008, 2545, 2546 a 2881 3190,
vždy obalová skupina III
17Doplňte: „VW4“.
1992 obalová skupina I13Škrtněte: „TE15“.
1999 obalová skupina II (2 položky)
a III (1. položka)
6Doplňte: „274“.
22507Změňte „LQ17“ na:„LQ18“.
24317Změňte „LQ9“ na:„LQ19“.
24327Změňte „LQ9“ na: „LQ19“.
2433 (KAPALNÝ)7Změňte „LQ9“ na: „LQ19“.
251612Před „L4BH“ doplňte: „SGAH“.
27499bZměňte „MP12“ na: „MP17“.
27979bDoplňte: „MP15“.
30908Doplňte: „P903a“.
30918Doplňte: „P903a“.
32909bZměňte „MP18“ na: „MP10“.

Kapitola 3.2 Tabulka B

Změňte „ACETYLACETON“ na: „Acetylaceton: viz“

U položky „terc-BUTYLHYPOCHLORID“ ve sloupci NHM škrtněte kód.

Vložte položku: „Chloracetaldehyd: viz, UN 2232, NHM kód 291300“.

U položky „OLEJ TOPNÝ, (LEHKÝ)“ škrtněte závorky u slova „LEHKÝ“.

Položky „PRÁZDNÉ BATERIOVÉ VOZY“ až „PRÁZDNÉ VOZY“ převeďte do jednotného čísla, tj. např. „PRÁZDNÝ BATERIOVÝ VŮZ, PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ“ atd.

Doplňte nové položky:

„PRÁZDNÝ VELKÝ OBAL”, Pozn.: „4.1.1.11“, NHM: „++++++“

„PRÁZDNÁ PŘEMÍSTITELNÁ CISTERNA“, Pozn.: „4.2.1.5, 4.2.2.6“, NHM: „+ + + + + + “.

Změňte „TRINITROMETAKRESOL“ na: „TRINITRO-m-KRESOL“.

Kapitola 3.3

3.3.1 Ve zvláštním ustanovení 592 nahraďte „prázdných kontejnerů“ na:

„prázdných malých kontejnerů“.

Nahraďte zvláštní ustanovení 646 tímto zněním:

„646 Uhlí aktivované vodní párou nepodléhá ustanovením RID.“

Část 4

Kapitola 4.3

4.3.2.2.1 c) Změňte „zdraví škodlivé“ na: „slabě jedovaté“.

Část 5

Kapitola 5.3

5.3.4.1 Změňte „5.3.1.3, 5.3.1.4 a 5.3.1.6“ na: „5.3.1.3 až 5.3.1.6“.

Část 6

Kapitola 6.1

6.1.6.2 Poznámku „4)“ u třídy 5.1, klasifikačního kódu O1, UN 2984 změňte na: „5)“.

Kapitola 6.7

V odstavcích 6.7.2.15.1; 6.7.3.11.1 a 6.7.4.10.1 změňte v předposlední větě slova „aby se nemohly dostat pod nádrž“ na: „aby nemohly působit na nádrž“.

Část 7

7.2.4

W 2 Ve druhé větě za „otevřených vozech“ doplňte: „nebo kontejnerech“.

W 9 Text zvláštního ustanovení nahraďte následujícím zněním:

„Kusy je třeba přepravovat v krytých vozech, vozech s otevíratelnou střechou nebo uzavřených kontejnerech.“

Příloha Oprava č. 6

Ústřední úřad
14. června 2002

OPRAVA č. 6

Část 2

2.1.3.8 V poslední větě odstavce změňte.....jestliže hodnota LC50 (viz definici v 2.3.47) je ...“ na:

„... jestliže hodnota LC501) (viz vymezení v pododdílech 2.3.5.1 až 2.3.5.3) je ...“

Doplňte poznámku pod čarou s tímto vysvětlením:

1) V každém jednotlivém případě nejnižší z následujících hodnot: 96-hodinová hodnota LC50, 48-hodinová hodnota EC50 nebo 72-hodinová hodnota IC50.“

2.2.1.1.4 Změňte „v oddíle 2.3.1“ na: „v oddílech 2.3.0 a 2.3.1“.

2.2.1.3 U klasifikačního kódu 1.4C doplňte za UN 0479 další látku:

„0501 LÁTKA POHONNÁ, TUHÁ“.

2.2.3.1.1 V poznámce 1. změňte „ ... které v Příručce zkoušek a kritérií část III pododdíl 32.5.2 pevně stanovených podmínek a zkoušek ...“

„... u kterých podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 32.5.2 ...“.

Znění poznámky 6. upravte následovně:

„UN 2734 AMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J. N. nebo UN 2734 POLYAMINY KAPALNÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J. N. a UN 2920 LÁTKA ŽÍRAVÁ, HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J. N., silně žíravá a s bodem varu nebo počátkem varu nad 35 °C jsou látkami třídy 8 (viz pododdíl 2.2.8.1).“

2.2.3.1.7 Úvod odstavce upravte následovně:

„Na základě zkušebních postupů pododdílu 2.3.3.1, oddílu 2.3.4 a kritérií odstavce 2.2.3.1.1 může být také stanoveno, ...“

2.2.3.3 Pojmenování UN 1133 a UN 1263 (klasifikační kód F1) upravte následovně:

„1133 LEPIDLA s hořlavou kapalnou látkou

1263 BARVA (včetně barev, laků, emailů, mořidel, šelaků, fermeží, leštidel, kapalných plnidel a kapalných základů pro výrobu laků) nebo

1263 PŘÍSLUŠENSTVÍ BAREV (včetně ředidel a rozpouštědel)“

2.2.41.4 V poznámce (8) pod tabulkou změňte „2.2.41.1.16“ na: „2.2.41.1.15“.

2.2.52.4 V položce „DI-terc-BUTYLPEROXID“ s koncentrací ≤ 32 % doplňte v 1. sloupci:

„(v cisternách)“.

2.2.61.3 Pojmenování UN 1556 (klasifikační kód T4) a UN 1557 (klasifikační kód T5) upravte následovně:

„1556 SLOUČENINA ARZENU, KAPALNÁ, J. N., anorganická. (včetně arzenátů, j. n., arzenitů, j. n. a arzensulfidů, j. n.)

1557 SLOUČENINA ARZENU, TUHÁ, J. N., anorganická (včetně arzenátů, j. n., arzenitů, j. n. a arzensulfidů, j. n.)“.

Část 3

Oddíl 3.2.1

Sloupec 10

Na konci prvního pododstavce doplňte:

„, ledaže by příslušný úřad udělil povolení podle pododdílu 6.7.1.3.“.

Kapitola 3.2 tabulka A:

V tabulce proveďte změny uvedené v následujícím přehledu:

UN čísloSloupecZměna
1133, 1210, 1263 a 1866,
nyní obalová skupina III, neviskózní
9aDoplňte: „PP1“.
1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263,
1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993,
1999 a 3269, nyní obalová skupina III
2Škrtněte dodatek „(neviskózní)“ u položek, u kterých je uveden.
1202 (3 položky)6Doplňte: „640“.
1436, obalová skupina II9aDoplňte: „PP40“.
15609bZměňte „MP18“ na: „MP8 MP17“.
15989bZměňte „MP15“ na:„MP10“.
159812Před „L4BH“ doplňte: „SGAH“.
160015Změňte „2“ na: „0“.
160018Škrtněte: „CW28“.
1693 (tuhý), obalová skupina I9bZměňte „MP8 MP17“ na: „MP18“.
17928Změňte „P002 IBC08“ na: „P001 IBC02“.
9aŠkrtněte: „B2 B4“.
9bZměňte: „MP 10“ na: „MP15“.
1805 (tuhý)8Změňte: „LP01“ na: „LP02“.
18099bZměňte „MP18“ na „MP8 MP17“.
18899bZměňte „MP8 MP17“ na: „MP18“.
1992, obalová skupina I13Před „TU 15“ doplňte: „TU14“.
19996Dvakrát škrtněte: „274“.
200917Doplňte: „VW4“.
207712Před „L4BH“ doplňte: „SGAH“.
225012Před „L4BH“ doplňte: „SGAH“.
231218Škrtněte: „CW28“.
23157Před „LQ29“ doplňte: „LQ26“.
244718Škrtněte: „CW28“.
258312Změňte „S4BN“ na „SGAN L4BN“.
26238Změňte „LP01“ na „LP02“.
28059aDoplňte: „PP40.
2870 (v přístrojích)8Škrtněte: „PR1“.
291018Doplňte: „CW33“.
29849aPřed „B5“ doplňte: „PP10“.
3095, obalová skupina I12Doplňte: „S10AN“.
3129, obalová skupina III8Škrtněte: „PR1“.
3130, obalová skupina III8Škrtněte: „PR1“.
3148, obalová skupina III8Škrtněte: „PR1“.
31517Před „LQ29“ doplňte: „LQ26“.
31527Změňte „LQ29“ na: „LQ25“.
3176, obalová skupina III10Změňte „T3“ na: „T1“.
3207, obalová skupina II8Škrtněte: „PR1“.
9aŠkrtněte: „B2“.
3207, obalová skupina III8Škrtněte: „PR1“.
9aŠkrtněte: „B4“.
324417Škrtněte: „VW9“.
325015Změňte „2“ na: „0“.
18Škrtněte: „CW28“.
329012Za „S10AH“ doplňte: „L10CH“.
334420Změňte „44“ na: „40“.

Kapitola 3.3

SP 513 Změňte znění následovně:

„UN 0224 azid barnatý, suchý nebo navlhčený s méně než 50-hm. % vody není připuštěn k železniční přepravě. UN 1571 azid barnatý, navlhčený s nejméně 50-hm. % vody je látkou třídy 4.1. UN 1854 slitiny barya, pyroforní jsou látkou třídy 4.2. UN 1445 chlorečnan barnatý, UN 1446 dusičnan barnatý, UN 1447 chloristan barnatý, UN 1448 manganistan barnatý, UN 1449 peroxid barya, UN 2719 bromičnan barnatý a UN 2741 chlornan barnatý s více než 22 % aktivního chlóru jsou látkami třídy 5.1. UN 1565 kyanid barnatý a UN 1884 oxid barnatý jsou látkami třídy 6.1.“

Část 4

Kapitola 4.1

4.1.4.1

P404 V první větě škrtněte v závorce „1370“ a doplňte za číslem „2008“: „2441“.

P410 Ve zvláštním ustanovení pro balení PP40 škrtněte:

„1404,“, „1485, 1495,“, „a 3247“. Před „3182“ nahraďte čárku spojkou „a“.

P520 V druhé větě změňte „v oddíle 4.1.7“ na: „v pododdíle 4.1.7.1“.

P906 (1) Škrtněte: „obsahující nebo kontaminované PCB“

R001 Řádky „Zvláštní ustanovení pro balení“ a „RR3 ...“ škrtněte.

4.1.4.2

IBC02 Ve zvláštním ustanovení pro balení B5 za „2014“ doplňte: „, 2984“.

Zvláštní ustanovení pro balení „B11“ škrtněte.

4.1.9.2.3 b)

Změňte „2.21.2“ na: „2.2.7.5“.

Kapitola 4.2

4.2.4.2.6

V pokynu pro přemístitelné cisterny T23 u UN 3109 v položce „pinanylhydroperoxid“ změňte „50 %“ na: „56 %“.

V pokynu pro přemístitelné cisterny T50 u UN 3318 ve sloupci 2 před slovo „hustoty“ doplňte: „relativní“.

Kapitola 4.3

4.3.3.2.5 U UN 2073 a UN 3318 ve sloupci 2 doplňte před slovo „hustotou“ slovo: „relativní“.

4.3.4.1.2 U kódování nádob/cisteren LGBV u třídy 4.1 změňte obalovou skupinu „není” na:

„II, III“.

Pod kódováním nádob/cisteren LGBF nad „jakož i pro doplňte tyto dva řádky:

Třída Klasifikační kód Obalová skupina
3 D II tlak par při 50 °C ≤ 1,1 bar
3 D III

Pod kódováním nádob/cisteren L1,5BN nad „jakož i pro ...“ doplňte tyto řádky:

Třída Klasifikační kód Obalová skupina
3 F1 III
bod vzplanutí < 23 °C,
viskózní, 1,1 bar < tenze par
při 50 °C ≤ 1,75 bar
3 D I, II
1,1 bar < tenze par při 50 °C ≤
1,75 bar

Pod kódováním nádob/cisteren L4BN v řádku „3, F1“ za obalovou skupinou „l“ doplňte: „III“.

Pod kódováním nádob/cisteren L4BN škrtněte řádek „8, CS2, II“.

Pod kódováním nádob/cisteren L4BN doplňte následující řádky:

Třída Klasifikační kód Obalová skupina
3 D I
tenze par při 50 °C > 1,75 bar
5.1 O1 I, II

Pod kódováním nádob/cisteren L4BH doplňte následující řádky:

Třída Klasifikační kód Obalová skupina
6.1 TW2 II
6.1 TO2 II
6.1 TC4 II

Pod kódováním nádob/cisteren L10BH doplňte následující řádek:

Třída Klasifikační kód Obalová skupina
8 CW2 I

Pod kódováním nádob/cisteren SGAV v řádku „4.2, S2“ před obalovou skupinu „III“ doplňte: „Il“.

Pod kódováním nádob/cisteren SGAV doplňte následující řádek

Třída Klasifikační kód Obalová skupina
4.2 S4 III

Pod kódováním nádob/cisteren SGAN v řádku „4.2, S2“ škrtněte: „III“.

Pod kódováním nádob/cisteren SGAN doplňte následující řádky:

Třída Klasifikační kód Obalová skupina
4.3 WF2 II

Část 5

Kapitola 5.1

5.1.5.4

V posledním sloupci řádku „Kusy typu B(U)“doplňte: „, 6.4.22.2“.

V posledním sloupci řádku „Kusy typu B(M)“ doplňte: 6.4.22.3“.

V posledním sloupci řádku „Kusy typu C“ doplňte: „, 6.4.22.2“.

V posledním sloupci řádku „Radioaktivní látky ve zvláštním stavu“ změňte „1.6.5.4“ na: „1.6.6.3“ a doplňte: „6.4.22.5“.

V posledním sloupci řádku „Kusy, které obsahují...“ změňte „6.4.22.3“ na: „6.4.22.1“.

Ve třetím a čtvrtém sloupci řádku „Povolené typy kusů“ změňte „1.6.5“ na: „1.6.6“ (dvakrát).

V posledním sloupci řádku „Povolené typy kusů“ změňte „1.6.5.2, 1.6.5.3“ na: „1.6.6.2“.

Část 6

Kapitola 6.1

6.1.6.2

Poslední položku třídy 8, klasifikačního kódu C5 („vodné roztoky ...“) škrtněte.

Na konci doplňte následující položku:

Žíravé jedovaté kaoaliny (klasifikační kód CT1)

vodný roztok hydrazinu s nejméně 37hm.- % (UN 2030) voda

Kapitola 6.4

6.4.8.7 b) (ii) Zrušte odrážky v tomto pododstavci a „vytáhněte“ text obou odrážek na úroveň začátků vět v odstavcích „a)“ a „b)“ - text obou odrážek se nově vztahuje k celému odstavci „b)“, nikoliv jen k části „(ii)“.

6.4.22.7 Změňte „oddíl 1.6.5“ na: „oddíl 1.6.6“.

Část 7

7.5.2.1 V poznámce pod čarou 2) k tabulce doplňte v závorce: „3268“

Příloha Sdělení

OTIF logo MEZISTÁTNÍ ORGANIZACE PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU

OCTI/RID/Not./38a)/Rev. 1
14. ČERVNA 2002

SDĚLENÍ

Vydání RID z 1. ledna 2003

Předmět: Část 1, 2, 3, 5 a 7

Text, který pochází z jednání 38. zasedání Výboru znalců RID

Doplňte:

1.1.3.6 Nejvyšší celkové množství na vůz nebo velký kontejner“

Doplňte:

1.4.3.6 Provozovatel železniční dráhy“

1.6.6.4 Škrtněte.

Doplňte:

1.10 Interní nouzové postupy pro seřaďovací nádraží“

4.1.1 V nadpise škrtněte: „všech tříd s výjimkou tříd 2, 6.2 nebo 7“.

4.2 Nadpis doplňte:

„a UN certifikovaných vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)“.

4.2.4 Přečíslujte na 4.2.5.

4.2.4.1, 4.2.4.2 a 4.2.4.3

Pododdíly přečíslujte na 4.2.5.1, 4.2.5.2 a 4.2.5.3.

Doplňte nový oddíl 4.2.4 s následujícím nadpisem:

4.2.4 Všeobecná ustanovení pro používání UN certifikovaných vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)“.

4.4 Nadpis doplňte:

„včetně nádržkových výměnných nástaveb (nádržkových výměnných nádob)“.

5.5.2 Znění nadpisu upravte následovně:

„Zvláštní ustanovení pro plynem dezinfikované vozy, kontejnery a cisterny“.

6.2 Znění nadpisu upravte následovně:

„Požadavky na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, tlakových nádob na stlačený plyn (aerosolových rozprašovačů) a malých nádob obsahujících plyny (plynové kartuše)“.

6.2.1 Upravte nadpis následovně:

„POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB, TLAKOVÝCH NÁDOB NA STLAČENÝ PLYN (AEROSOLOVÝCH ROZPRAŠOVAČŮ) A MALÝCH NÁDOB OBSAHUJÍCÍCH PLYNY (PLYNOVÉ KARTUŠE)“.

6.2.1.5, 6.2. 1.6, 6.2.1.7 a 6.2.1.8

Nadpisy pododdílů upravte následovně a doplňte nový pododdíl 6.2.1.8:

6.2.1.5 První prohlídka a zkouška

6.2.1.6 Periodická prohlídka a zkouška

6.2.1.7 Označení opakovaně plnitelných tlakových nádob

6.2.1.8 Označení tlakových nádob na jednorázové použití”

6.2.2 V nadpise před slovo „Nádoby” doplňte: „Tlakové“.

6.2.3.2 Nadpis upravte následovně:

„Dodatečná ustanovení o nádobách z hliníkových slitin pro stlačené zkapalněné a rozpuštěné plyny a nestlačené plyny podléhající zvláštním ustanovením (vzorky plynů), a o předmětech obsahujících stlačený plyn, s výjimkou aerosolových rozprašovačů a malých nádob obsahujících plyn (plynové kartuše)“.

6.2.3.3 Před slovo „Nádoby” doplňte: „Tlakové”.

Doplňte nový oddíl 6.2.5 s následujícími pododdíly:

6.2.5 Požadavky na UN certifikované tlakové nádoby

6.2.5.1 Všeobecná ustanovení

6.2.5.2 Konstrukce, výroba a první prohlídka a zkouška

6.2.5.3 Materiály

6.2.5.4 Provozní výstroj

6.2.5.5 Periodická prohlídka a zkouška

6.2.5.6 Systém pro vyhodnocení shodnosti a schvalování tlakových nádob

6.2.5.7 Označení opakovaně plnitelných UN certifikovaných tlakových nádob

6.2.5.8 Označení UN certifikovaných tlakových nádob na jedno použití

Doplňte nový pododdíl:

6.3.3 Protokol o zkoušce“.

6.4.10 Změňte „(Vyhrazeno)“ na: Požadavky na kusy typu C“.

6.4.14 Nadpis upravte následovně: „Základová deska pro zkoušky pádem“

6.4.18 Na konci doplňte: „a kusy typu C“.

6.4.20 Změňte „(Vyhrazeno)“ na: „Zkoušky kusů typu C“.

6.5.4.14 Znění upravte následovně:

„Zkouška jednotlivých kovových IBC, IBC z tuhých plastů a kombinovaných (kompozitních) IBC“.

6.7 Na konci doplňte:

„a UN certifikovaných vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)“

6.7.2.14 Nadpis upravte následovně:

„Přípoje pro zařízení na snižování tlaku.”

Doplňte nový oddíl 6.7.5 s následujícími pododdíly:

6.7.5 Požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušení UN certifikovaných vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC), určených pro přepravu nezchlazených plynů

6.7.5.1 Definice

6.7.5.2 Všeobecné požadavky na konstrukci a výrobu

6.7.5.3 Provozní výstroj

6.7.5.4 Zařízení na snižování tlaku

6.7.5.5 Odpouštěcí kapacita zařízení na snižování tlaku

6.7.5.6 Označení zařízení na snižování tlaku

6.7.5.7 Přípoje pro zařízení na snižování tlaku

6.7.5.8 Umístění zařízení na snižování tlaku

6.7.5.9 Stavoznaky (měrná zařízení)

6.7.5.10 Podpěry, rámy, zvedací a spouštěcí zařízení MEGC

6.7.5.11 Schvalování konstrukčního typu

6.7.5.12 Prohlídky a zkoušky

6.7.5.13 Označování

Vložte nový pododdíl:

6.8.5.4 Odkazy na normy“.

6.9 Znění nadpisu upravte následovně:

„Požadavky na konstrukci, výrobu, výstroj, schválení typu, zkoušení a označování nádržkových kontejnerů, včetně nádržkových výměnných nástaveb (nádržkových výměnných nádob) z vyztužených plastů (FRP)“

7.4 Znění nadpisu upravte následovně:

„Ustanovení o přepravě v cisternách”.

7.5.3 Znění nadpisu upravte následovně:

„Ochranná vzdálenost”.

Mění-li se názvy některých částí, kapitol, oddílů ... (jak je uvedeno ve výše uvedeném obsahu), upravte příslušně rovněž jednotlivé názvy u příslušných částí, kapitol, oddílů ... v celém předpise RID.

ČÁST 1

Kapitola 1.1

1.1.3.1 a)

Znění upravte následovně:

„přepravy nebezpečných věcí prováděné soukromými osobami, pokud jsou tyto věci baleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny pro osobní nebo domácí použití nebo pro zábavu či sportovní činnost a to za předpokladu, že jsou přijata opatření, která za obvyklých přepravních podmínek zabrání úniku obsahu. Nebezpečné věci ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC), velkých obalech nebo cisternách se nepovažují za věci balené pro maloobchodní prodej;“

1.1.3.1 b)

Znění upravte následovně:

„přepravy v RID blíže nejmenovaných strojů nebo zařízení, které obsahují ve své vnitřní konstrukci nebo funkčních prvcích nebezpečné věci a to za předpokladu, že jsou přijata opatření, která za obvyklých přepravních podmínek zabrání úniku obsahu;“

1.1.3.1 c)

Znění upravte následovně:

„přepravy prováděné podniky spojené s jejich hlavní činností, jako jsou dodávky na pozemní, inženýrské a hlubinné stavby, měřící, opravárenské a údržbářské práce v množstvích, které nepřekročí 450 litrů v jednom obalu a nepřekročí dále uvedená nejvýše přípustná celková množství a nejvyšší přípustná množství podle pododdílu 1.1.3.6. Je třeba přijmout opatření, která za obvyklých přepravních podmínek zabrání úniku obsahu. Toto vynětí z platnosti se nevztahuje na věci třídy 7. Přepravy prováděné takovými podniky pro jejich zásobování nebo vnější nebo vnitřní distribuci však nespadají do rozsahu tohoto vynětí.“

Tabulku a vysvětlivky k ní odsuňte do nového odstavce 1.1.3.6.3 (viz níže), ale vyškrtněte poslední odstavec stávajícího bodu c) „Přepravy ... vynětí.“; ten zůstává nadále součástí pododdílu 1.1.3.1 c) (viz výše).

Doplňte nový pododdíl 1.1.3.6 s následujícím obsahem:

1.1.3.6 Nejvyšší celkové množství na vůz nebo velký kontejner

1.1.3.6.1 (Vyhrazeno)

1.1.3.6.2 (Vyhrazeno)

1.1.3.6.3 Jsou-li nebezpečné věci téže přepravní kategorie přepravovány ve stejném voze nebo velkém kontejneru, platí nejvyšší celkové množství na vůz nebo velký kontejner uvedené ve sloupci 3 níže uvedené tabulky.“

Dále doplňte tabulku včetně vysvětlivek a odstavce pod ní („V předchozí tabulce ... v litrech.“), kterou přesunete z pododdílu 1.1.3.1 c) a proveďte v ní následující změny:

V kategorii přepravy 1 u třídy 2 doplňte:

„, aerosoly: skupiny C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC“.

V kategorii přepravy 2 u třídy 2 doplňte: ,„ aerosoly: skupina F“.

V kategorii přepravy 3 u třídy 2 doplňte: ,„ aerosoly: skupiny A a O“.

U vysvětlivek k tabulce ve druhé odrážce škrtněte: „pod tlakem“.

1.1.3.6.4 Vytvořte nový odstavec z dřívějšího odstavce v bodu c) pododdílu 1.1.3.1 „Pokud jsou v jednom voze nesmí překročit číslo 1000.“ a za slovo „voze“ doplňte:

„nebo velkém kontejneru“.

1.1.3.6.5 Vytvořte nový odstavec s tímto zněním:

1.1.3.6.5 Pro účely tohoto pododdílu, zůstávají nebezpečné věci, které jsou podle pododdílů 1.1.3.2 až 1.1.3.5 vyňaty , nezohledněny.“

1.1.4.2 Text pod nadpisem přečíslujte na 1.1.4.2.1 s výjimkou poznámky.

Před poznámku vložte nový odstavec:

1.1.4.2.2 (Vyhrazeno)“.

1.2.1 Vymezení všech níže uvedených pojmů upravte následovně:

Kryogenní nádoba: Přemístitelná tepelně izolovaná tlaková nádoba pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 1000 litrů.

Láhev: Je přemístitelná tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 150 litrů.

Aerosol nebo Aerosolový rozprašovač: Nádoba na jedno použití, splňující ustanovení oddílu 6.2.4, vyrobená z kovu, skla nebo plastu, obsahující stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn s nebo bez kapaliny, pastu nebo prášek a vybavená rozprašovacím zařízením, které umožňuje rozprášení obsahu v podobě rozptýlených tuhých nebo kapalných částic v plynu, nebo v podobě pěny, pasty či prášku, nebo v kapalném nebo plynném stavu.

Svazek lahví (klec): Jednotka složená z lahví, které jsou vzájemně pevně spojeny a propojeny sběrným potrubím a která je přepravována jako nedělitelná jednotka. Celkový hydraulický vnitřní objem nesmí přesáhnout 3.000 litrů; u svazků lahví (klecí) určených pro přepravu nebezpečných plynů třídy 2 (skupiny, které podle odstavce 2.2.2.1.3 začínají písmenem T) je tento vnitřní objem omezen na 1.000 litrů.

Tlakový sud: Svařovaná přemístitelná tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem větším než 150 litrů a nejvýše 1.000 litrů [např. válcová nádoba vybavená obručemi pro válení, kulatá nádoba na lyžinách.

Velká láhev (trubková nádoba): Bezešvá přemístitelná tlaková nádoba s vnitřním objemem větším než 150 litrů a menším než 3000 litrů.

Záchranný obal: Zvláštní obal, v němž jsou uloženy poškozené, deformované nebo netěsnící kusy s nebezpečnou věcí nebo nebezpečné věci, které se rozsypaly nebo unikly, aby se přepravily k obnově nebo k likvidaci.

Zkušební tlak: Tlak, který se musí použít v průběhu první nebo periodické tlakové zkoušky (viz také výpočtový tlak, vyprazdňovací tlak, plnicí tlak a nejvyšší provozní tlak (přetlak)).

Pozn. Pro přemístitelné cisterny viz kapitola 6.7.“

U pojmu „Nádoba“ škrtněte poznámku a na konci doplňte:

„(Viz též Tlakový sud a Vnitřní nádoba.).

U pojmu „Příručka zkoušek a kriterií“ na konci doplňte:

ve znění dokumentu ST/SG/AC.10/11/Rev.3/Amend.1.

Znění odstavce a) pojmu „Nejvyšší dovolená celková (brutto) hmotnost“ upravte následovně:

a) (pro všechny druhy IBC, kromě flexibilních IBC): součet hmotnosti IBC, jeho provozní a konstrukční výstroje a nejvyšší dovolené užitečné hmotnosti;“

Pojem „Biologický/technický název“ nahraďte pojmem „Technický název“ s tímto obsahem:

Technický název: Uznávané chemické pojmenování, případně uznávané biologické pojmenování, nebo jiné pojmenování, které se obvykle používá ve vědeckých a technických příručkách, časopisech a textech (viz odstavec 3.1.2.8.1.1).“

1.2.2.2 c) Změňte „plynů rozpuštěných pod tlakem” na: „rozpuštěných plynů”.

Kapitola 1.4

1.4.2.2.1 V poslední větě odstavce za „bod 5“ doplňte odkaz na poznámku pod čarou „4)“ a vysvětlete ji:

4) Znění z 1. ledna 2003 Vyhlášky UIC jsou vydávány Mezinárodní železniční unií - Publikace - 16, Rue Jean Rey, F-75015 Paris.“

Další poznámky přečíslujte.

Doplňte nový pododdíl 1.4.3.6 s následujícím obsahem a vysvětlete poznámku pod čarou:

„1.4.3.6 Provozovatel železniční dráhy

V rámci oddílu 1.4.1 musí provozovatel železniční dráhy zajistit, aby byly vypracovány nouzové plány pro seřaďovací nádraží podle kapitoly 1.10 5).

5) Tento požadavek vstoupí v platnost od 1. ledna 2004.“

Další poznámky přečíslujte.

Kapitola 1.6

1.6.1.1 Znění oddílu upravte následovně a vysvětlete poznámku pod čarou:

„Pokud není stanoveno jinak, smí být látky a předměty RID přepravovány až do 30. června 2003 podle ustanovení RID platných do 31. prosince 2002 7).

7) Vydání RID platné od 1. července 2001.“

Změňte „Pozn. 1.“ na „Pozn.

Poznámku 2. škrtněte.

Doplňte nový pododdíl s následujícím obsahem:

1.6.2.3 Tlakové nádoby pro látky třídy 2 vyrobené před 1. lednem 2003 smí být po 1. lednu 2003 označeny podle předpisů platných do 31. prosince 2002.“

1.6.3.8 Doplňte nový odstavec:

„Pokud se na základě změn v RID změnila určitá oficiální pojmenování pro přepravu plynů, nevyžaduje se změna pojmenování na štítku cisterny nebo na nádrži cisterny (viz odstavec 6.8.3.5.2 nebo 6.8.3.5.3) za předpokladu, že pojmenování plynů na cisternových vozech, bateriových vozech a vozech se snímatelnými cisternami nebo na tabulích [viz odstavec 6.8.3.5.6 b) nebo c)j bude přizpůsobeno při nejbližší periodické prohlídce.“

1.6.3.9 Znění upravte následovně: „(Vyhrazeno)“

1.6.3.18 Znění upravte následovně:

„Cisternové a bateriové vozy, které byly vyrobeny před 1. lednem 2003 podle ustanovení platných do 30. června 2001, avšak neodpovídají předpisům platným od 1. července 2001, mohou být používány i nadále.

Přidělení kódů cisteren podle schválených konstrukčních typů a odpovídající označení musí být provedeno před 1. lednem 2011.“

Doplňte následující pododdíly:

1.6.3.19 (Vyhrazeno)

1.6.3.20 Cisternové vozy, které byly vyrobeny před 1. lednem 2003 podle předpisů platných do 31. prosince 2002, avšak neodpovídají ustanovením odstavce 6.8.2.1.7 a oddílu 6.8.4 b) zvláštní ustanovení TE15 platným od 1. ledna 2003, mohou být i nadále používány.

1.6.3.21 (Vyhrazeno)

1.6.3.22 Cisternové vozy s nádržemi z hliníkových slitin, které byly vyrobeny před 1. lednem 2003 podle ustanovení platných do 31. prosince 2002, avšak neodpovídají ustanovením platným od 1. ledna 2003, mohou být i nadále používány.

1.6.3.23 Cisternové vozy pro přepravu plynů UN 2073 a UN 3318, které neodpovídají ustanovením oddílů 5.3.5 a 6.8.4 e) zvláštní ustanovení TM6 platným od 1. ledna 2003, mohou být používány až do nejbližší zkoušky, nejdéle však do 31. prosince 2006.

1.6.3.24 Cisternové vozy pro přepravu plynů UN 1052, UN 1790 a UN 2073, které byly vyrobeny před 1. lednem 2003 podle předpisů platných do 31. prosince 2002, avšak neodpovídají ustanovení odstavce 6.8.5.1.1 b) platného od 1. ledna 2003 mohou být i nadále používány.”

1.6.4.5 Znění upravte následovně:

„Pokud se na základě změn RID změnila určitá oficiální pojmenování pro přepravu plynů, nevyžaduje se měnit pojmenování na štítku cisterny nebo na nádrži cisterny (viz odstavec 6.8.3.5.2 nebo 6.8.3.5.3) za předpokladu, že se pojmenování plynů na nádržkových kontejnerech a vícečlánkových kontejnerech na plyn (MEGC) nebo na tabulích [viz odstavec 6.8.3.5.6 b) nebo c)] přizpůsobí při nejbližší periodické zkoušce.”

1.6.4.6 Změňte „31.prosince 2002“ na: „31. prosince 2004“.

1.6.4.11 Znění upravte následovně: „(Vyhrazeno)“.

1.6.4.12 Znění upravte následovně:

„Nádržkové kontejnery a MEGC, které byly vyrobeny před 1. lednem 2003 podle ustanovení platných do 30. června 2001, avšak neodpovídají předpisům platným od 1. července 2001, mohou být i nadále používány.

Přidělení kódů cisteren podle schválených konstrukčních typů včetně odpovídajícího označení musí byt provedeno před 1. lednem 2008.“

Doplňte následující nové pododdíly:

1.6.4.13 Nádržkové kontejnery, které byly vyrobeny před 1. červencem 2003 podle ustanovení platných do 31. prosince 2002, avšak neodpovídají ustanovením odstavce 6.8.2.1.7 a oddílu 6.8.4 b) zvláštní ustanovení TE15 platným od 1. ledna 2003, mohou být používány i nadále.

1.6.4.14 Nádržkové kontejnery pro přepravu plynů UN 1052, UN 1790 a UN 2073, které byly vyrobeny před 1. lednem 2003 podle ustanovení platných do 31. prosince 2002, avšak neodpovídají ustanovení odstavce 6.8.5.1.1 b) platnému od 1. ledna 2003, mohou být používány i nadále.“

1.6.6.4 Škrtněte.

Kapitola 1.8

1.8.3 Vysvětlivku 8) v nadpise a pod čarou škrtněte a následující poznámky přečíslujte.

1.8.5.1 Znění upravte následovně:

„Dojde-li během přepravy nebezpečných věcí na území členského státu k závažné nehodě nebo mimořádné události, je dopravce, popřípadě provozovatel dráhy, povinen zajistit, aby byla příslušnému úřadu dotčeného členského státu předložena zpráva podle vzoru předepsaného v pododdíle 1.8.5.4.“

Doplňte nové pododdíly 1.8.5.3 a 1.8.5.4 s následujícím obsahem:

1.8.5.3 Povinnost podat zprávu o nehodě podle pododdílu 1.8.5.1 nastane, pokud unikly nebezpečné věci nebo hrozilo bezprostřední nebezpečí jejich úniku, čímž došlo k ohrožení osob, škodám na majetku nebo životním prostředí, nebo k nehodě byly přizvány orgány integrovaného záchranného systému a je splněno jedno nebo více z následujících hledisek:

Ohrožení osob je nehoda, při které nastane smrt nebo zranění v bezprostřední souvislosti s přepravovanou nebezpečnou věcí a zranění

a) vede k intenzívní léčbě,

b) má za následek nejméně jednodenní pobyt v nemocnici, nebo

c) má za následek pracovní neschopnost trvající nejméně 3 po sobě jdoucí dny.

Únikem látky se rozumí, jestliže uniknou nebezpečné věci

a) přepravní kategorie 0 nebo 1 v množství větším než 50 kg nebo 50 litrů,

b) přepravní kategorie 2 v množství větším než 333 kg nebo 333 litrů, nebo

c) přepravní kategorie 3 nebo 4 v množství větším než 1000 kg nebo 1000 litrů.

Za únik látky se také považuje, jestliže vzniklo bezprostřední nebezpečí úniku látky v množství výše uvedeném. Zpravidla lze předpokládat, že nádoba na základě poškození není vhodná pro další přepravu nebo z jiných důvodů nezajišťuje dostatečnou bezpečnost (např. deformací cisterny nebo kontejneru, převrácením cisterny nebo požár v bezprostřední blízkosti).

Dojde-li k nehodě při přepravě nebezpečných věcí třídy 6.2, předkládá se zpráva o nehodě vždy.

Dojde-li k nehodě při přepravě radioaktivních látek třídy 7, považuje se za únik látky:

a) každý únik radioaktivní látky z kusů,

b) ozáření, které vede k překročení pravidel pro ochranu zaměstnanců nebo veřejnosti před ionizujícím zářením [Tabulka II - IAEA Safety Series No. 115 - „International Basic Safety Standards for Protection against lonizing Radiation Sources“ (Mezinárodní základní bezpečnostní zásady pro ochranu před zdroji ionizujícího záření)], nebo

c) pokud nastane důvod se domnívat, že nastalo významné snížení bezpečnostních funkcí kusu [těsné uzavření (kontejnment), stínění, ochrana před teplem nebo kritický limit], které způsobilo, že kus není vhodný pro další přepravu bez přijetí dodatečných bezpečnostních opatření.

Pozn. Viz ustanovení pro nedoručitelné zásilky oddílu 7.5.11 zvláštní požadavek CW33 (6).

Škody na majetku nebo životním prostředí nastanou, pokud dojde k úniku nebezpečných věcí v libovolném množství a odhadovaná škoda převýší 50 000 €. Nezohledňují se přitom škody na poškozených dopravních prostředcích s nebezpečnými věcmi a na dopravní infrastruktuře.

Za účast orgánů integrovaného záchranného systému se považuje, pokud se do nehody nebezpečných věcí přímo zapojily úřady nebo zásahové jednotky a pokud následovala evakuace lidí nebo uzavření veřejných dopravních komunikací (silnice/železnice) v délce trvání alespoň 3 hodiny vyvolané nebezpečím vycházejícím z nebezpečných věcí.

Příslušný úřad může popřípadě vyžadovat další informace.

1.8.5.4 Vzor zprávy o nehodě při přepravě nebezpečných věcí

Zpráva o závažné nehodě nebo mimořádné události při přepravě nebezpečných věcí podle oddílu 1.8.5 RID/ADR

Dopravce/provozovatel železniční dráhy: ...............................................................................
Adresa: ....................................................................................................................................
Kontaktní osoba: ..................................... Telefon: ...................................... Fax: ................

[Tento krycí list musí příslušný úřad oddělit před dalším postoupením zprávy.]

1. Druh dopravy
□ železniční
číslo vozu (nepovinné)
□ silniční
registrační značka vozidla (nepovinná)
2. Datum a místo události
Rok: ........................... Měsíc: .......................... Den: ........................ Hodina: ...............
Železniční dopravaSilniční doprava
□ železniční stanice□ zastavěné území
□ seřaďovací nádraží□ místo nakládky/vykládky/překládky
□ místo nakládky/vykládky/překládky místo/stát: ........................................................□ mimo obec místo/stát: ................................................
nebo
□ širá trať:
číslo tratě ................ kilometr: ......................
3. Místopis
□ stoupání/klesání
□ tunel
□ most/podjezd
□ křižovatka
4. Zvláštní povětrnostní podmínky
□ déšť
□ sněžení
□ náledí
□ mlha
□ bouřka
□ silný vítr
teplota:........°C
5. Popis události
□ vykolejení/sjetí z vozovky
□ srážka/náraz
□ převrácení
□ požár
□ výbuch
□ únik látky
□ technická závada
Dodatečný popis události:
6. Přepravované nebezpečné věci
UN
číslo1)
TřídaObalová
skupina
Odhadované
množství uniklé
látky (kg nebo l)2)
Zádržné
prostředky3)
Materiál
zádržných
prostředků
Způsob selhání
zádržných
prostředků4)
1. Druh dopravy
□ železniční
číslo vozu (nepovinné)
□ silniční
registrační značka vozidla (nepovinná)
2. Datum a místo události
Rok: ........................... Měsíc: .......................... Den: ........................ Hodina: ...............
Železniční dopravaSilniční doprava
□ železniční stanice□ zastavěné území
□ seřaďovací nádraží□ místo nakládky/vykládky/překládky
□ místo nakládky/vykládky/překládky místo/stát: ........................................................□ mimo obec místo/stát: ................................................
nebo
□ širá trať:
číslo tratě ................ kilometr: ......................
3. Místopis
□ stoupání/klesání
□ tunel
□ most/podjezd
□ křižovatka
4. Zvláštní povětrnostní podmínky
□ déšť
□ sněžení
□ náledí
□ mlha
□ bouřka
□ silný vítr
teplota:........°C
5. Popis události
□ vykolejení/sjetí z vozovky
□ srážka/náraz
□ převrácení
□ požár
□ výbuch
□ únik látky
□ technická závada
Dodatečný popis události:
6. Přepravované nebezpečné věci
UN
číslo1)
TřídaObalová
skupina
Odhadované
množství uniklé
látky (kg nebo l)2)
Zádržné
prostředky3)
Materiál
zádržných
prostředků
Způsob selhání
zádržných
prostředků4)
1) U nebezpečných věcí přiřazených
k hromadným položkám, pro něž platí
zvláštní ustanovení 274, musí být navíc
uveden technický název.
2) Pro radioaktivní látky třídy 7 musí být udány
hodnoty podle hledisek uvedených v pododdíle 1.8.5.3.
3) Musí být uvedeno odpovídající číslo:4) Musí být uvedeno odpovídající číslo:
1 obal
2 velká nádoba pro volně ložené látky (IBC)1 únik látky
3 velký obal2 požár
4 malý kontejner3 výbuch
5 drážní vozidlo4 konstrukční vada materiálu
6 silniční vozidlo
7 drážní cisternové vozidlo
8 silniční cisternové vozidlo
9 drážní bateriové vozidlo
10 silniční bateriové vozidlo
11 drážní vozidlo se snímatelnými cisternami
12 výměnná nástavba (cisterna)
13 velký kontejner
14 cisternový/nádržkový kontejner
15 MEGC
16 přemístitelná cisterna
7. Příčina události (pokud je jasně známa)
□ technická závada
□ ložná závada
□ provozní příčina (železniční provoz)
□ jiná: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Následky události
Postižení osob v souvislosti s přepravovanými nebezpečnými věcmi:
□ mrtví (počet: .......)
□ zranění (počet: .........)
Únik látky:
□ ano
□ ne
□ bezprostřední nebezpečí úniku látky
Škody na majetku/škody na životním prostředí:
□ odhadovaná výše škod nejvýše 50.000 €□ odhadovaná výše škod nad 50.000 €
Účast orgánů(úřadů):
□ ano □ evakuace osob trvající nejméně tři hodiny zapříčiněná přepravovanými nebezpečnými věcmi
□ uzavření veřejných komunikací na dobu nejméně tří hodin zapříčiněné přepravovanými nebezpečnými věcmi
□ ne

Příslušný úřad muže vyžadovat další údaje”

Doplňte novou kapitolu 1.10 v následujícím znění:

„Kapitola 1.10

Interní nouzové postupy pro seřaďovací nádraží10)

Pro přepravu nebezpečných věcí v seřaďovacích nádražích je třeba vyhotovit interní nouzové postupy.

Nouzové postupy mají přispět k tomu, že při závažných nehodách nebo mimořádných událostech v seřaďovacích nádražích budou všichni účastníci, kteří se budou podílet na odstraňování následků nehod, pracovat koordinovaně, aby následky závažné nehody nebo mimořádné události měly minimální dopad na lidské životy a životní prostředí.

Podmínky této kapitoly jsou splněny při uplatňování vyhlášky UIC ....“

----------------------------------------------------

10)Toto ustanovení vstupuje v platnost 1. ledna 2004.“

ČÁST 2

Kapitola 2.1

2.1.1.3 Znění upravte následovně:

„S výjimkou látek tříd 1, 2, 5.2, 6.2 a 7 a s výjimkou látek samovolně se rozkládajících třídy 4.1 jsou látky pro účely balení zařazeny do obalových skupin v závislosti na jejich stupni nebezpečí:

- obalová skupina I: velmi nebezpečné látky;

- obalová skupina II: středně nebezpečné látky;

- obalová skupina III: málo nebezpečné látky.

Obalová skupina (obalové skupiny), které (kterým) je přiřazena látka, je (jsou) uvedena (uvedeny) v kapitole 3.2 tabulce A.“

2.1.4.1 V 1. větě 3. odstavce uveďte slovo „vzorek“ velkými písmeny:

„...doplněno výrazem „VZOREK“ (např. „HOŘLAVÁ KAPALINA, J. N., VZOREK“).“

Kapitola 2.2

2.2.1.1.7 V pojmech „NAFUKOVACÍ VAKY - PLYNOVÉ GENERÁTORY, PYROTECHNICKÉ nebo MODULY - NAFUKOVACÍCH VAKŮ, PYROTECHNICKÉ nebo NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ, PYROTECHNICKÉ: UN číslo 0503“ třikrát škrtněte:

„PYROTECHNICKÉ”.

U pojmu „STOPINY, NEVÝBUŠNÉ“ doplňte za slovo „prachem“ slovo: „(doutnák)“.

2.2.2.1.1 Doplňte poznámku 4 s následujícím obsahem:

4. Nápoje nasycené oxidem uhličitým nepodléhají ustanovením RID.“

2.2.2.1.2 Upravte odstavec následovně:

„Látky a předměty třídy 2 jsou rozděleny následovně

1. Stlačený plyn: plyn, který je-li zabalen pro přepravu pod tlakem, je při teplotě -50 °C zcela plynný; tato skupina zahrnuje všechny plyny s kritickou teplotou nejvýše -50 °C.

2. Zkapalněný plyn: plyn, který je-li zabalen pro přepravu pod tlakem, je při teplotě nad -50 °C částečně kapalný. Rozlišuje se:

plyn zkapalněný pod vysokým tlakem: plyn s kritickou teplotou nad -50 °C a nejvýše +65 °C; a

plyn zkapalněný pod nízkým tlakem: plyn s kritickou teplotou nad +65 °C.

3. Hluboce zchlazený zkapalněný plyn: plyn, který je při přepravě v zabaleném stavu pro svou nízkou teplotu částečně kapalný.

4. Rozpuštěný plyn: plyn, který je při přepravě pod tlakem v zabaleném stavu rozpuštěn jako kapalina v rozpouštědle.

5. Aerosolový rozprašovač a malé nádobky obsahující plyn (kartuše).

6. Ostatní předměty, které obsahují plyn pod tlakem.

7. Plyny, které nejsou pod tlakem, které podléhají zvláštním ustanovením (vzorky plynů).“

2.2.2.1.3 V první větě za „předmětům“ doplňte:

„(s výjimkou aerosolů)“.

Znění poznámky 2. upravte následovně:

„Malé nádoby s plynem (UN 2037) jsou zařazeny ke skupinám A až TOC podle nebezpečí plynoucího z jejich obsahu. Pro aerosoly (UN 1950) viz odstavec 2.2.2.1.6.“

2.2.2.1.5 V první větě za „předměty“ doplňte:

„(s výjimkou aerosolů)“.

V pododstavcích „Jedovaté plyny” a „Žíravé plyny” změňte „norma ISO 10298:1995“ na:

„Pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1“ (čtyřikrát).

Doplňte nový odstavec 2.2.2.1.6 s tímto obsahem:

2.2.2.1.6 Aerosoly

Aerosoly(UN 1950) jsou podle svých nebezpečných vlastností přiřazeny k některé z následujících skupin:

A dusivé

O oxidující (podporující hoření)

F hořlavé

T jedovaté

C žíravé

CO žíravé, oxidující

FC hořlavé, žíravé

TF jedovaté, hořlavé

TC jedovaté, žíravé

TO jedovaté, oxidující

TFC jedovaté, hořlavé, žíravé

TOC jedovaté, oxidující, žíravé

Klasifikace závisí na vnitřním obsahu aerosolových rozprašovačů.

Pozn. Plyny, které odpovídají definici pro jedovaté plyny podle odstavce 2.2.2.1.5 nebo pyroforní plyny podle pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1, nesmí být použity jako pohonné prostředky do aerosolových rozprašovačů. Aerosoly s obsahem, který s ohledem na jedovatost a žíravé účinky odpovídají hlediskům obalové skupiny I, nejsou připuštěny k přepravě (viz také odstavec 2.2.2.2.2).

Platí následující hlediska:

a) Zařazení do skupiny A nastane, pokud obsah neodpovídá hlediskům jiné skupiny dle odstavců b) až f).

b) Zařazení do skupiny O nastane, pokud aerosol obsahuje oxidující plyn podle odstavce 2.2.2.1.5.

c) Zařazení do skupiny F nastane, pokud aerosol obsahuje více než 45hm.-% nebo více než 250 g hořlavých součástí. Hořlavé součásti jsou plyny, které jsou ve vzduchu za obvyklého tlaku hořlavé, nebo látky či přípravky v kapalné podobě, které mají bod vzplanutí nejvýše 100 °C.

d) Zařazení do skupiny T nastane, pokud je obsah, s výjimkou pohonných prostředků aerosolových rozprašovačů, přiřazen třídě 6.1 obalové skupině II nebo III.

e) Zařazení do skupiny C nastane, pokud je obsah s výjimkou pohonných prostředků aerosolových rozprašovačů, přiřazen třídě 8 obalové skupině II nebo III.

f) Pokud jsou splněna hlediska pro více než jednu skupinu skupin O, F, T a C, nastane přiražení ke skupinám CO, FC, TF, TC, TO, TFC, příp. TOC.“

2.2.2.2.2 V poslední odrážce škrtněte:

„pod tlakem“.

Doplňte další odrážky:

„- aerosoly, u kterých jsou plyny, které jsou podle odstavce 2.2.2.1.5 jedovaté nebo podle pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1 pyroforní, používány jako pohonné prostředky;

- aerosoly s obsahem, který s ohledem na jedovatost a žíravé účinky odpovídá hlediskům obalové skupiny I (viz oddíly 2.2.61 a 2.2.8);

- malé nádobky s plynem, které obsahují velmi jedovaté plyny (hodnota LC50 je nižší než 200 ppm) nebo jsou podle pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1 pyroforní plyny.“

2.2.2.3 Nadpis 4. tabulky změňte následovně:

„Rozpuštěné plyny“.

2.2.41.1.18 Znění upravte následovně:

„Znecitlivělé tuhé výbušné látky jsou látky, které jsou navlhčeny vodou nebo alkoholem, nebo zředěny jinou látkou tak, aby byly potlačeny jejich výbušné vlastnosti. Tyto položky jsou v seznamu nebezpečných věcí v tabulce A kapitoly 3.2 označeny následujícími UN-čísly: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370 a 3376.“

2.2.41.4 Doplňte poznámku 1. a znění 2. poznámky upravte:

1. Přiřazení obsažené v této tabulce se vztahuje na technicky čistou látku (ledaže je uvedena koncentrace nižší než 100%). Pro ostatní koncentrace může být látka zařazena odchylně při zohlednění postupu Příručky zkoušek a kriterií část II.

2. Kódy „OP1“ až „OP8“ uvedené ve sloupci „Obalová metoda“ se vztahují na obalové metody pokynu pro balení P520 (viz pododdíl 4.1.7.1).“

V seznamu látek samovolně se rozkládajících doplňte tyto látky:

Látka samovolně se rozkládajícíKoncentrace
(%)
Obalová
metoda
UN-číslo
druhové
/skupinové
položky
Poznámky
2-DIAZO-1-NAFTOL-ESTER KYSELINY SUL-
FONOVÉ, SMĚS, TYP D
<100OP73226(9)
2,5-DIETOXY-4-(4-MORFOLINYL)-
BENZENDIAZONIUM-SULFÁT
100OP73226
4-(DIMETYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM-
TRICHLORZINKÁT(-1)
100OP83228
2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORFOLINYL)-
BENZENDIAZONIUM, TETRACHLORZINKÁT
(2:1)
100OP83228

V seznamu látek samovolně se rozkládajících upravte následující položky:

- „BENZEN-1,3-DISULFONOHYDRAZID, jako pasta“ na:

„BENZEN-1,3-DISULFONYLHYDRAZID, jako pasta“.

- „BENZENSULFOHYDRAZID“ na: „BENZENSULFONYLHYDRAZID“.

- „DIPHENYLOXID-4,4'-DISULFOHYDRAZID“ na:

„DIFENYLOXID-4,4'-DISULFONYLHYDRAZID“.

Na konci tabulky doplňte následující poznámku:

(9) Tato položka se vztahuje na přípravu směsi 2-Diazo-1-naftol-4-esteru kyseliny sulfonové a 2-Diazo-1-naftol-5-ester kyseliny sulfonové, které splňují kritéria části II Příručky zkoušek a kriterií odstavec 20.4.2 d).“

2.2.43.3 V seznamu hromadných pojmenování u klasifikačního kódu WF2 doplňte před UN 3132:

„3372 SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J. N.“.

2.2.51.2.2 Znění 13. odrážky upravte následovně:

„- hnojivo s obsahem dusičnanu amonného (při určování obsahu dusičnanu amonného musí všechny ionty dusičnanu, které jsou ve směsi uvažovány jako ekvivalent amonných iontů, počítány jako dusičnan amonný) nebo s obsahem hořlavých látek nad hodnotami uvedenými ve zvláštním ustanovení 307 s výjimkou podmínek třídy 1;“

14. odrážku škrtněte.

2.2.51.3 U klasifikačního kódu O2 škrtněte UN 2072 včetně poznámky.

2.2.52.4 Začátek znění bodu c) poznámky upravte následovně:

„písmeno „M“, že je povolena přeprava v cisternách (viz. pododdíly 4.2.1.13 a 4.2.5.2 ...“

V seznamu již zařazených organických peroxidů doplňte u každého organického peroxidu, který v předposledním sloupci „UN číslo druhové/skupinové položky“ obsahuje výraz „Vyhrazeno", v posledním sloupci „Vedlejší nebezpečí a poznámky“ číslo „29)“ jako novou poznámku, kterou vysvětlete na konci tabulky:

29) Nepodléhá ustanovením RID platným pro třídu 5.2.“

V seznamu již zařazených organických peroxidů doplňte následující látky:

Organický
peroxid
Koncentrace
(%)
Ředidlo
Typ A
(%)
Ředidlo
Typ B
(%)1)
Inertní
tuhá
látka
(%)
Voda
(%)
Metoda BaleníUN-číslo
druhové/skupinové
položky
Vedlejší
nebezpečí
a Poznámky
DI-ISOPROPYLPEROXYKARBONÁT≤ 28≥ 723115zakázáno
KYSELINA PEROXYOCTOVÁ,
DESTILOVANÁ, TYP F, stabilizovaná
≤ 413119zakázáno

Na konci pod tabulou v poznámkách doplňte novou poznámku:

30) (Vyhrazeno)“.

2.2.61.1.7 Znění vysvětlivky „5“ k tabulce upravte následovně:

„Látky pro výrobu slzných plynů je třeba přiřadit obalové skupině II, přestože údaje o jejich jedovatosti odpovídají kritériím obalové skupiny III.“

2.2.61.1.7.2 Změňte „k odstavci 2.2.8.1.4“ na:

„k odstavci 2.2.8.1.5“.

2.2.61.1.8 V tabulce u obalové skupiny III doplňte odkaz na vysvětlivku „a)“, kterou hned pod tabulkou vysvětlete:

a) Látky k výrobě slzných plynů je třeba přiřadit do obalové skupiny II, přestože údaje o jejich jedovatosti odpovídají kritériím obalové skupiny III.“

2.2.61.3 V seznamu hromadných pojmenování u klasifikačního kódu TC1 doplňte před UN 2927:

„3361 CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, J. N.“

V seznamu hromadných pojmenování u klasifikačního kódu TFC doplňte:

„3362 CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J. N.“

2.2.62.1.2 Na konci doplňte: „I4 Diagnostické vzorky“.

2.2.62.1.6 Znění odstavce upravte následovně:

Diagnostické vzorky od lidí nebo zvířat jsou mimo jiné vylučované látky, výměšky, krev a krevní deriváty, tkáň a tkáňové tekutiny, které se přepravují k pokusným nebo výzkumným účelům, s výjimkou živých infikovaných zvířat.

Diagnostické vzorky se přiřadí UN číslu 3373, ledaže pochází od pacienta nebo zvířete, který/é má vážnou nemoc (určitě nebo možná), která se snadno přímo i nepřímo přenese z jednoho jedince na druhého a proti které není obvykle k dispozici účinná léčba a prevence; v tomto případě se přiřadí UN číslům 2814 nebo 2900.

Pozn.:

1. Krev, která byla odebrána za účelem transfúze nebo pro přípravu krevních produktů, a krevní produkty jakož i všechny tkáně nebo orgány, které jsou určeny k transplantaci, nepodléhají ustanovením RID.

2. Přiřazení k UN číslu 2814 nebo 2900 se provede na základě známého zdravotního stavu pacienta nebo zvířete, místních endemických podmínek, příznaků pacienta nebo zvířete, nebo posudku odborníka o stavu pacienta nebo zvířete.“

2.2.62.1.8 Škrtněte a následující odstavce přečíslujte.

2.2.62.3 V seznamu hromadných pojmenování doplňte nový blok:

„Diagnostické vzorkyI43373DIAGNOSTICKÉ VZORKY“.

2.2.8.1.1 Na konci první věty škrtněte: „popřípadě mohou vyvolat jiná nebezpečí.“

2.2.8.1.4 Odkaz na vysvětlivku10) pod čarou změňte na: „(viz odstavec 2.2.8.1.5).“

Vyjměte text vysvětlivky10) pod čarou a vytvořte z něj nový odstavec 2.2.8.1.5. Následující vysvětlivky a odstavce odpovídajícím způsobem přečíslujte.

2.2.8.1.8 (dříve odstavec 2.2.8.1.7) Změňte „2.2.8.1.5“ na: „2.2.8.1.6“.

2.2.9.1.14 V poznámce upravte znění UN 3166 následovně:

„UN 3166 SPALOVACÍ MOTOR nebo VOZIDLO S POHONEM NA HOŘLAVÝ PLYN nebo VOZIDLO S POHONEM NA HOŘLAVOU KAPALINU“.

2.2.9.2 V první odrážce škrtněte „, 287“.

2.2.9.3 V seznamu hromadných pojmenování doplňte pod M11:

3359 JEDNOTKA DEZINFIKOVANÁ PLYNEM

3363 NEBEZPEČNÉ VĚCI VE STROJÍCH nebo

3363 NEBEZPEČNÉ VĚCI V ZAŘÍZENÍCH

ČÁST 3

Kapitola 3.1

3.1.2 Pod nadpis „Oficiální pojmenování pro přepravu“ doplňte následující poznámku:

„Pozn. Oficiální pojmenování pro přepravu, které se používá při přepravě vzorků, viz pododdíl 2.1.4.1.“

3.1.2.2 b) V poslední větě změňte „viz 3.1.2.6.1“ na:

„viz 3.1.2.8.1“.

Doplňte následující nové pododdíly:

3.1.2.6 „S výjimkou samovolně se rozkládajících látek a organických peroxidů a s výjimkou případů, ve kterých je uveden v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 2, v pojmenování velkými písmeny výraz „STABILIZOVANÝ“, se u látky, která by byla bez stabilizace pro přepravu zakázána na základě ustanovení pododdílů 2.2.X.2, protože za obvyklých přepravních podmínek je schopná nebezpečně reagovat, uvede výraz „STABILIZOVANÝ, jako část oficiálního pojmenování pro přepravu (např. „JEDOVATÁ ORGANICKÁ KAPALINA, J. N., STABILIZOVANÁ“).

Pokud je pro stabilizaci takové látky použito řízení teploty, aby se zabránilo vývoji nebezpečného přetlaku, platí následující:

a) pro kapaliny: (vyhrazeno);

b) pro plyny: přepravní podmínky musí schválit příslušný úřad.

3.1.2.7 Hydráty mohou být přepravovány pod oficiálním pojmenováním pro přepravu látek neobsahujících vodu.“

3.1.2.6 Pododdíl přečíslujte na 3.1.2.8.

3.1.2.6.1 Odstavec přečíslujte na 3.1.2.8.1 a změňte jeho znění následovně:

3.1.2.8.1 Oficiální pojmenování pro přepravu druhových/skupinových položek a „jinde nejmenovaných“ (j. n.) položek, kterým je v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 6 přiřazeno zvláštní ustanovení 274, se doplní technickým názvem věci, pokud upřesnění popisu věci nezakazují vnitrostátní předpisy nebo mezinárodní dohoda u látek, které podléhají kontrole, která přesný popis zakazuje. U výbušných látek a předmětů s výbušnou látkou třídy 1 smí být popis nebezpečných věcí doplněn dodatečným popisem pro udání obchodního názvu nebo vojenského pojmenování. Technické názvy se udávají v závorkách bezprostředně za oficiálním pojmenováním pro přepravu. Vhodné bližší určení, jako „obsahuje“ nebo „obsahující“, nebo jiné popisné výrazy, jako „směs“, „roztok“ atd., a procentní sazba technických součástí smí být rovněž používány. Např.: „UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ KAPALNÁ, J.N. (OBSAHUJE XYLEN a BENZEN), 3, II“.“.

3.1.2.6.1.1 Odstavec přečíslujte na 3.1.2.8.1.1 a upravte jeho znění:

3.1.2.8.1.1 Technický název je uznávané chemické pojmenování, popřípadě uznávané biologické pojmenování nebo jiné pojmenování, které se obvykle používá ve vědeckých a technických příručkách, časopisech a textech. Obchodních názvů nesmí být za tímto účelem použito. U prostředků k potírání škůdců (pesticidů) smí být používána jen všeobecně používaná ISO - pojmenování, jiná pojmenování podle „The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification“ a nebo pojmenování jejich aktivních součástí.“

Další odstavce příslušně přečíslujte.

Kapitola 3.2

3.2.1 Ve druhé odrážce vysvětlivek ke sloupci 9a změňte „písmenem «B»“ na: „písmenem „B“ nebo písmeny „BB““ (dvakrát).

Tabulka A

U položek, u nichž je v 6. sloupci uvedeno zvláštní ustanovení 640, nahraďte toto číslo v závislosti na fyzikálních vlastnostech příslušné položky jedním ze zvláštních ustanovení „640A“ až „6400“ podle následujících zvláštních ustanovení:

640A: Pro látky obalové skupiny I s tenzí par při 50 °C vyšší než 175 kPa;

640B: Pro látky obalové skupiny I s tenzí par při 50 °C vyšší než 110 kPa ale nejvýše 175 kPa;

640C: Pro látky obalové skupiny II s tenzí par při 50 °C vyšší než 110 kPa, ale nejvýše 175 kPa;

640D: Pro látky obalové skupiny II s tenzí par při 50 °C nejvýše 110 kPa;

640E: Pro látky obalové skupiny III s výjimkou těch, které jsou vyjmenovány v 640F, 640G a 640H;

640F: Pro látky obalové skupiny III, viskózní, s bodem vzplanutí pod 23 °C a tenzí par při 50 °C vyšší než 175 kPa;

640G: Pro látky obalové skupiny III, viskózní, s bodem vzplanutí pod 23 °C a tenzí par při 50 °C vyšší než 110 kPa, ale nejvýše 175 kPa;

640H: Pro látky obalové skupiny III, viskózní, s bodem vzplanutí pod 23 °C a tenzí par při 50 °C nejvýše 110 kPa;

640I: Pro UN 1790 obsahující více než 85 % fluorovodíku.

640J: Pro UN 1790 obsahující více než 60 % ale méně než 85 % fluorovodíku.

640K: Pro UN 1202 (bod vzplanutí nejvýše 61 °C).

640L: Pro UN 1202 (odpovídající normě EN 590:1993 popř. s bodem vzplanutí podle EN 590:1993).

640M: Pro UN 1202 (s bodem vzplanutí od 61 °C do nejvýše 100 °C).

640N: Pro UN 2015 (s více než 70 % peroxidu vodíku)

640O: Pro UN 2015 (s více než 60 %, ale nejvýše 70 % peroxidu vodíku).

Pokud je v tabulce uvedena jedno a totéž UN číslo v kapalném i tuhé stavu, pak musí být položka v kapalném stavu vždy uvedena nejdříve a až níže v tuhém stavu.

Ve sloupci 6 škrtněte tato zvláštní ustanovení: „15, 18, 36, 107, 222, 268, 287, 628, 629, 630 a 631.

Ve sloupci 9a škrtněte na všech místech: „B1“ a „B2“.

Ve sloupci 13 škrtněte na všech místech: „TE2“.

U všech látek, u nichž je ve sloupci 13 uvedeno zvláštní ustanovení „TU14“, doplňte zvláštní ustanovení: „TE21“.

Na všech místech, u nichž se ve sloupci 9a vyskytuje „B1“, doplňte do sloupce 16 „W10“, pokud v něm již není uvedeno „W1“.

Na všech místech, u nichž se ve sloupci 9a vyskytuje „B2“, doplňte do sloupce 16 „W11“, pokud v něm již není uvedeno „W1“.

Na všech místech, u nichž se ve sloupci 8 vyskytuje „IBC06“ nebo „IBC07“, doplňte ve sloupci 16 „W12“.

Změňte vysvětlující poznámku ke sloupci 10 „podle odstavců 4.2.4.2.1 až 4.2.4.2.4 a 4.2.4.2.6“, „4.2.4.2.5“ a „4.2.3“ na: „podle odstavců 4.2.5.2.1, 4.2.5.2.4 a 4.2.5.2.6“ „4.2.5.2.5“ a 4.2.4“.

Ve vysvětlení ke sloupci 11 změňte „4.2.4.3“ na: „4.2.5.3“.

V tabulce proveďte další změny, které jsou vyjmenovány v následujícím přehledu:

V nadpisu sloupce 10 tabulky změňte „4.2.4.2“ na: „4.2.5.2“.

V nadpisu sloupce 11 tabulky změňte „4.2.4.3“ na: „4.2.5.3“.

UN čísloSloupecZměna
00155Škrtněte: „+8“.
00165Škrtněte: „+8“.
0154 (třída 4.1) změňte na 33649aDoplňte: „PP24“.
0155 (třída 4.1) změňte na 33659aDoplňte: „PP24“.
0209 (třída 4.1) změňte na 33669aDoplňte: „PP24“.
0214 (třída 4.1) změňte na 33679aDoplňte: „PP24“.
0215 (třída 4.1) změňte na 33689aDoplňte: „PP24“.
0220 (třída 4.1) změňte na 33709aDoplňte: „PP78“.
0223Položku škrtněte.
0234 (třída 4.1) změňte na 33699aDoplňte: „PP24“
03035Škrtněte: „+8“.
0333, 0334, 0335, 0336 a 03376Doplňte: „645“.
05032Škrtněte: „PYROTECHNICKÉ“ (třikrát).
6Doplňte: „235“.
100513Doplňte: „TT8“.
10082Škrtněte: „STLAČENÝ“.
3bZměňte na: „2TC“.
12Změňte na: „PxBH(M)“
13Doplňte: „TM6“.
10622Doplňte: „s nejvýše 2 % chlorpikrinu“.
136116Doplňte: „W13“.
13649aDoplňte: „B3“.
13659aDoplňte: „B3“.
13746Doplňte: „300“.
9aDoplňte: „B4“.
138111Doplňte: „TP31“.
142211Doplňte: „TP31“.
142811Doplňte: „TP31“.
1556, obalová skupina I10Doplňte: „T14“.
11Doplňte: „TP2 TP9 TP13 TP27“.
1556, obalová skupina II10Doplňte: „T11“.
11Doplňte: „TP2 TP13 TP27“.
1556, obalová skupina III10Doplňte: „T7“.
11Doplňte: „TP2 TP28“.
157910Doplňte: „T4“
11Doplňte: „TP1“.
15812Doplňte: „s více než 2 % chlorpikrinu“.
16148Změňte „P200“ na: „P601“; doplňte: „PR7“.
9aDoplňte: „RR3“.
1790, obalová skupina I, obsahující více než 60 %,
nejvýše však 85 % fluorovodíku
9aDoplňte „PP81“ (dvakrát). Škrtněte: „RR1“.
1790, obalová skupina II9aŠkrtněte: „RR1“.
18419aDoplňte: „B3“.
18592Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
12Změňte na: „PxBH(M)“
13Doplňte: „TM6“.
3bZměňte na: „2TC“.
1863, obalová skupina I11Doplňte: „TP28“ (dvakrát).
1866, obalová skupina I11Doplňte: „TP28“ (dvakrát).
190611Doplňte: „TP28“.
19112Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
3bZměňte na: „2TF“.
19319aDoplňte: „B3“.
19422Změňte „hořlavých látek“ na: „celkového množství hořlavých látek”.
6Před „611“ doplňte: „306“.
1950 klasifikační kód 5A2Doplňte: ,„ dusivé“.
1950 klasifikační kód 5F2Doplňte: ,„ hořlavé“.
1950 klasifikační kód 502Doplňte: ,„ oxidující“.
1950 klasifikační kód 5T2Doplňte: ,„ jedovaté“.
1950 klasifikační kód 5T5Změňte „2.3“ na: „2.2 + 6.1“.
1950 klasifikační kód 5TC2Doplňte: ,„ jedovaté, žíravé“.
1950 klasifikační kód 5TC5Změňte „2.3 + 8“ na: „2.2 + 6.1 + 8“.
1950 klasifikační kód 5TF2Doplňte: ,„ jedovaté, hořlavé“.
1950 klasifikační kód 5TF5Změňte „2.3 + 2.1“ na: „2.1 + 6.1“.
1950 klasifikační kód 5TFC2Doplňte: „, jedovaté, hořlavé, žíravé“.
1950 klasifikační kód 5TFC5Změňte „2.3 + 2.1 + 8“ na: „2.1 + 6.1 + 8“.
1950 klasifikační kód 5TO2Doplňte: ,„ jedovaté, oxidující“.
1950 klasifikační kód 5TO5Změňte „2.3 + 5.1“ na: „2.2 + 5.1 + 6.1“.
1950 klasifikační kód 5TOC2Doplňte: ,„ jedovaté, oxidující, žíravé“.
1950 klasifikační kód 5TOC5Změňte „2.3 + 5.1 + 8“ na: „2.2 + 5.1 + 6.1 + 8“.
19622Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
3bZměňte na: „2F“.
12Změňte na: „PxBN(M)“.
13Doplňte: „TM6“.
19822Škrtněte: „, STLAČENÝ“.(dvakrát)
3bZměňte na: „2A“.
12Změňte na: „PxBN(M)“.
13Doplňte: „TM6“.
1993, obalová skupina I11Doplňte: „TP27“ (dvakrát).
2031, obalová skupina I a II8Změňte „P802“ na: „P001“.
9aDoplňte: „PP81“; škrtněte: „RR1“.
20362Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
3bZměňte na: „2A“.
12Změňte na: „PxBN(M)“.
13Doplňte: „TM6“.
20376Doplňte: „303“.
20672Škrtněte: ,„ typ A1“.
6Za „186“ doplňte: „306” a “307“; škrtněte: „624”a” 628“.
2068Položku škrtněte.
2069Položku škrtněte.
2070Položku škrtněte.
20712Pojmenování upravte následovně:
„Hnojiva obsahující dusičnan amonný, homogenní směsi typu dusík/fosfát, dusík/draslík nebo du-
sík/fosfát/drasIík s nejvýše 70%-ním obsahem dusičnanu amonného a nejvýše 0,4%-ním obsahem
celkového množství hořlavých/organických látek, vyjádřeno ekvivalentem uhlíku, nebo s nejvýše
45%-ním obsahem dusičnanu amonného bez omezení jeho obsahu v hořlavých látkách”
2072Položku škrtněte:
207313Doplňte: „TM6“.
21932Škrtněte: „, STLAČENÝ" (dvakrát).
3bZměňte na: „2A“.
12Změňte na: „PxBN(M)“.
13Doplňte: „TM6“.
21982Škrtněte:„, STLAČENÝ“.
3bZměňte na: „2TC“.
22032Škrtněte: „, STLAČENÝ“ (dvakrát).
3bZměňte na: „2F“.
12Změňte na: „PxBN(M)“.
13Doplňte: „TM6“.
22119aDoplňte: „B3“.
221316Doplňte: „W13“.
225711Doplňte: „TP31“.
22772Doplňte: „, STABILIZOVANÝ“.
23156Doplňte: „305“; škrtněte: „595“.
24172Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
3bZměňte na: „2TC“.
12Změňte na: „PxBH(M)“.
13Doplňte: „TM6“.
24512Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
3bZměňte na: „2O“.
12Změňte na: „PxBH(M)“.
13Doplňte: „TM6“.
24699aŠkrtněte: „B4“.
2478, obalová skupina III6Škrtněte: „539“.
253111Doplňte: „TP30“.
257111Doplňte: „TP28“.
257911Doplňte: „TP30“.
26802Škrtněte: „MONOHYDRÁT“.
26842Znění upravte následovně: „3-DIETYLAMINOPROPYLAMIN“.
274010Doplňte: „T20“.
11Doplňte: „TP2 TP13“.
2790, obalová skupina III6Doplňte: „647“.
27936Škrtněte: „107“.
279711Doplňte: „TP28“.
28802Změňte „10 %“ na: „16 %“.
29079aDoplňte: „B12 PP80“.
29838Změňte „P200“ na: „P001“.
302710, 11Všechny údaje v obou sloupcích škrtněte.
30286Za „295“ doplňte: „304“.
3052 (TUHÝ)10, 11Všechny údaje v obou sloupcích škrtněte.
30779aDoplňte: „B3“.
16Doplňte: „W13“.
30906Změňte „287“ na: „310“.
3130, obalová skupina I a II9aZměňte „PP78“ na: RR 4“.
3130, obalová skupina II9aZměňte „B12“ na „BB1“.
31516Za „203“ doplňte: „305“; škrtněte: „595“.
31526Za „203“ doplňte: „305“; škrtněte: „595“.
31662Znění upravte následovně:
„Spalovací motor nebo vozidlo s pohonem na hořlavý plyn
nebo vozidlo s pohonem na hořlavou kapalinu“
32217Změňte „LQ0“ na: „LQ14“.
32227Změňte „LQ0“ na: „LQ15“.
32237Změňte „LQ0“ na: „LQ14“.
32247Změňte „LQ0“ na: „LQ15“.
32257Změňte „LQ0“ na: „LQ16“.
32267Změňte „LQ0“ na: „LQ11“.
32277Změňte „LQ0“ na: „LQ16“.
32287Změňte „LQ0“ na: „LQ11“.
32297Změňte „LQ0“ na: „LQ16“.
32307Změňte „LQ0“ na: „LQ11“.
325011Doplňte: „TP28“.
32682Škrtněte: „, pyrotechnické“ (třikrát).
6Změňte „235“ na: „280“.
8Doplňte: „LP902“.
3269, obalová skupina III6Škrtněte „640“
3279, obalová skupina I11Doplňte: „TP27“.
3295, obalová skupina I11Doplňte: „TP28“ (dvakrát).
33139aDoplňte: „B4“.
33149aDoplňte: „B3“.
331813Doplňte: „TM6“.
33449aDoplňte: „PP80“.
3353Položku škrtněte.

Vložte tyto nové položky:

(1)(2)(3a)(3b)(5)(6)(7)(8)(9b)(15)(18)(19)(20)
1950AEROSOLY, žíravé25C2.2190LQ2P204MP91CW9CE228
+ 8625CW12
1950AEROSOLY, žíravé, oxidující25CO2.2+190LQ2P204MP91CW9CE2285
5.1
+8
625CW12
1950AEROSOLY, hořlavé, žíravé25FC2.1190LQ2P204MP91CW9CE2238
+ 8625CW12

U UN 1950 klasifikačních kódů 5T, 5TC, 5TF, 5TFC, 5TO a 5TOC ve sloupci 18 doplňte: „CW28“

Pojem “Aerosol” nahrazuje stávající pojem “obaly na aerosoly pod tlakem”

Položku UN 2030 nahraďte následovně:

UN čísloPojmenování a popis 3.1.2Třída
2.2
Klasifikační kód 2.2Obalová skupina 2.1.1.3Nálepka k označení nebezpečí 5.2.2Zvláštní ustanovení 3.3Omezené množství 3.4.6ObalyPřemístitelné
cisterny
Cisterny RIDPřepravní kategorie 1.1.3.1c)Zvláštní ustanovení pro přepravuSpěšnina
7.6
Číslo k označení nebezpečí 5.3.2.3
Pokyny pro balení 4.1.4Zvláštní ustanovení pro obalyUstanovení o společném balení 4.1.10Pokyny 4.2.4.2Zvláštní ustanovení 4.2.4.3Kód cisterny 4.3Zvláštní ustanovení 4,3.5 + 6.8.4kusů
7.2.4
ve volně loženém stavu 7.3.3Nakládku, vykládku a manipulaci 7.5.11
(1)(2)(3a)(3b)(4)(5)(6)(7)(8)(9a)(9b)(10)(11)(12)(13)(15)(16)(17)(18)(19)(20)
2030HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK s více než 37 hm.-% hydrazinu8CT1 I8+6.1298
530
LQ20P001MP8
MP17
T20TP2
TP13
L10BHTE11CW13
CW28
886
2030HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK s více než 37 hm.-% hydrazinu8CT1 II8+6.1530LQ22P001
IBC02
MP15T15TP2
TP13
L4BN2CW13
CW28
CE686
2030HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK s více než 37 hm.-% hydrazinu8CT1 III8+6.1530LQ19P001
IBC03
LP01
R001
MP15T4TP2L4BN3CW13
CW28
CE686

Vložte následující nové položky:

UN čísloPojmenování a popis 3.1.2Třída
2.2
Klasifikační kód 2.2Obalová skupina 2.1.1.3Nálepka k označení nebezpečí 5.2.2Zvláštní ustanovení 3.3Omezené množství 3.4.6ObalyPřemístitelné
cisterny
Cisterny RIDPřepravní kategorie 1.1.3.1c)Zvláštní ustanovení pro přepravuSpěšnina
7.6
Číslo k označení nebezpečí 5.3.2.3
Pokyny pro balení 4.1.4Zvláštní ustanovení pro obalyUstanovení o společném balení 4.1.10Pokyny
4.2.4.2
Zvláštní ustanovení 4.2.4.3Kód cisterny 4.3Zvláštní ustanovení 4.3.5 + 6.8.4kusů
7.2.4
ve volně loženém stavu 7.3.3Nakládku, vykládku a manipulaci
(1)(2)(3a)(3b)(4)(5)(6)(7)(8)(9a)(9b)(10)(11)(12)(13)(15)(16)(17)(18)(19)(20)
1153ETYLENGLYKOLDIETYLÉTER3F1 II3LQ4P001
IBC02
R001
MP19T4TP1LGBF2CE733
1372Vlákna, živočišného nebo rostlinného původu, pražená, mokrá nebo vlhká4.2S2volná
1387Odpady vlněné, vlhké4.2S2volná
1856Hadry, obsahující olej4.2S2volná
1857Odpady textilní, vlhké4.2S2volná
UN čísloPojmenování a popis
3.1.2
Třída
2.2
Klasifikační kód 2.2Obalová skupina 2.1.1.3Nálepka k označení nebezpečí 5.2.2Zvláštní ustanovení 3.3Omezené množství 3.4.6ObalyPřemístitelné
cisterny
Cisterny RIDPřepravní kategorie 1.1.3.1c)Zvláštní ustanovení pro přepravuSpěšnina
7.6
Číslo k označení nebezpečí 5.3.2.3
Pokyny pro balení 4.1.4Zvláštní ustanovení pro obalyUstanovení o společném balení 4.1.10Pokyny 4.2.4.2

CL
Zvláštní ustanovení 4.2.4.3Kód cisterny 4.3Zvláštní ustanovení 4.3.5 + 6.8.4kusů 7.2.4ve volné loženém stavu 7.3.3Nakládku, vykládku a manipulaci
(1)(2)(3a)(3b)(4)(5)(6)(7)(8)(9a)(9b)(10)(11)(12)(13)(15)(16)(17)(18)(19)(20)
3359JEDNOTKA DEZINFIKOVANÁ PLYNEM9M11302
3360Vlákna, rostlinného původu, suchá4.1 F1volná
3361CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, J. N.6.1 TC1 II6.1+8274LQ0P001
IBC01
MP15T11TP2
TP13
TP27
L4BHTU15 TE1 TE152CW13
CW28
CW31
CE568
3362CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J. N.6.1 TFC II6.1+3+8274LQ0P001
IBC01
MP15T11TP2
TP13
TP27
L4BHTU15 TE1 TE152CW13
CW28
CW31
CE5638
3363Nebezpečné věci ve strojích nebo přístrojích9 M11volná [(viz také pododdíl 1.1.3.1 b)]
33712-METYLBUTANAL3 F1 II3LQ4P001
IBC02
R001
MP19T4TP1LGBF2CE733
3372SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J. N.4.3 WF2 I4.3+4.1274LQ0P403
IBC04
MP20W1CW23X423
3372SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J. N.4.3 WF2 II4.3+4.1274LQ11P410
IBC04
MP140W1CW23CE10423
3372SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J. N.4.3 WF2 III4.3+4.1223
274
LQ12P410
IBC06
MP140W1
W12
CW23CE11423
3373DIAGNOSTICKÉ VZORKY6.2 I4LQ0P650CE14
3374ACETYLEN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL2 2F5.1LQ0P200MP92W7CW9
CW10
CE3239
3375DUSIČNAN AMONNÝ-EMULZE nebo DUSIČNAN AMONNÝ-SUSPENZE nebo DUSIČNAN AMONNÝ-GEL, polotovar pro výrobu trhavin, kapalný5.1 O1 II5.1306
309
LQ0P099
IBC99
MP22CW2450
3375DUSIČNAN AMONNÝ, EMULZE nebo SUSPENZE nebo GEL, polotovar pro výrobu trhavin, tuhý5.1 O2 II5.1306
309
LQ0P099
IBC99
MP22CW2450
33764-NITROFENYLHYDRAZIN, s nejméně 30hm.-% vody4.1 D I4.1LQ0P406PP26MP21W1CE1040

Kapitola 3.2 Tabulka B

Doplňte následující položky:

Pojmenování/popis látekUN
číslo
Po
známka
NHM
ACETYLEN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL3374290129
DIAGNOSTICKÉ VZORKY3373++++++
DUSIČNAN AMONNÝ-EMULZE, polotovar pro výrobu trhavin3375310230
DUSIČNAN AMONNÝ-GEL, polotovar pro výrobu trhavin3375310230
DUSIČNAN AMONNÝ-SUSPENZE, polotovar pro výrobu trhavin3375310230
Hadry, obsahující olej1856volné5+++++
CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, J. N.3361293100
CHLORSILANY, JEDOVATÉ, ŽÍRAVÉ, HOŘLAVÉ, J. N.3362293100
JEDNOTKA DEZINFIKOVANÁ PLYNEM3359++++++
2-METYLBUTANAL3371290110
Nebezpečné věci ve strojích3363volné8+++++
Nebezpečné věci v přístrojích3363volné8+++++
4-NITROFENYLHYDRAZIN, s nejméně 30 hm.- % vody3376292800
Odpady textilní, vlhké1857volné5+++++
Odpady vlněné, vlhké1387volné5+++++
SLOUČENINA ORGANOKOVOVÁ, TUHÁ, REAGUJÍCÍ S VODOU, HOŘLAVÁ, J. N.3372293100
Vlákna, rostlinného původu, pražená, mokrá nebo vlhká1372volné5+++++
Vlákna, rostlinného původu, suchá3360volné5+++++
Vlákna, živočišného původu, pražená, mokrá nebo vlhká1372volné5+++++

Následující položky změňte:

UN čísloZměna
0154 (třída 4.1)Změňte na: „3364“.
0155 (třída 4.1)Změňte na: „3365“.
0209 (třída 4.1)Změňte na: „3366“.
0214 (třída 4.1)Změňte na: „3367“.
0215 (třída 4.1)Změňte na: „3368“.
0220 (třída 4.1)Změňte na: „3370“.
0223Škrtněte.
0234 (třída 4.1)Změňte na: „3369“.
0503Škrtněte: „, PYROTECHNICKÉ“.
1008Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
1062Doplňte: „s více jak 2 % chlorpikrinu“.
1581Doplňte: „s nejvýše 2 % chlorpikrinu“.
1859Škrtněte: „, STLAČENY“.
1911Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
1942Mezi „0,2 %“ a „hořlavých látek“ vložte: „z celkového množství“.
1962Škrtněte: „, STLAČENY“.
1982Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
2030Škrtněte položku „HYDRAZIN, HYDRÁT“. Položku „HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK ... 64 hm.-% hydrazinu“ upravte na: „HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK s více než 37 hm.-% hydrazinu
2036Škrtněte:„, STLAČENÝ“.
2067Škrtněte: „, typ A1“.
2068Škrtněte.
2069Škrtněte.
2070Škrtněte.
2072Škrtněte.
2193Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
2198Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
2203Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
2277Doplňte: „, STABILIZOVANÝ“.
2417Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
2451Škrtněte: „, STLAČENÝ“.
2680Škrtněte: „-MONOHYDRÁT“.
2684Znění upravte následovně: „3-DIETYLAMINOPROPYLAMIN“.
2880Změňte „10 %“ na: „16 %“. (dvakrát)
3166Znění upravte následovně: „Spalovací motor nebo vozidlo s pohonem na hořlavý plyn nebo vozidlo s pohonem na hořlavou kapalinu“
3268Škrtněte: „, pyrotechnické“.
3353Škrtněte. (třikrát)

Kapitola 3.3

15 Škrtněte.

18 Škrtněte.

36 Škrtněte.

61 Změňte „(viz také odstavec 3.1.2.6.1.1)“ na:

„(viz také odstavce 3.1.2.8.1 a 3.1.2.8.1.1)“.

107 Škrtněte.

119 Ve druhém souvětí za „Chladírenské stroje” doplňte:

„a jejich součásti”.

188 Znění upravte následovně:

„K přepravě podané lithiové články a lithiové baterie nepodléhají ostatním ustanovením RID, jestliže jsou splněny následující požadavky:

a) článek s kovem lithia nebo slitiny lithia obsahuje nejvýše 1 g lithia a článek s ionty lithia obsahuje množství odpovídající nejvýše 1,5 g lithia;

b) baterie s kovem lithia nebo slitina lithia obsahuje nejvýše celkové množství 2 g lithia a baterie s ionty lithia obsahuje celkové množství odpovídající nejvýše 8 g lithia;

c) každý článek nebo baterie odpovídá typu, pro který bylo prokázáno, že splňuje požadavky všech zkoušek Příručky zkoušek a kriterií, část III, pododdílu 38.3;

d) články a baterie jsou od sebe odděleny tak, aby se zabránilo zkratu a jsou zabaleny v pevném obalu, pokud nejsou zabudovány ve výstroji; a

e) každý kus, který obsahuje více než 24 lithiových článků nebo 12 lithiových baterií, musí navíc, pokud nejsou články a baterie zabudovány ve výstroji, splňovat následující ustanovení:

(i) Každý kus musí být opatřen označením, které udává, že kus obsahuje lithiové baterie a že při jeho poškození je třeba použít zvláštních postupů.

(ii) Každou zásilku musí doprovázet doklad, ve kterém se uvede, že kusy obsahují lithiové baterie a že při jejich poškození je třeba použít zvláštních postupů.

(iii) Každý kus musí být schopen odolat zkoušce pádem z výšky 1,2 m, bez ohledu na směr pádu, bez poškození uvnitř obsažených článků nebo baterií, bez posunutí obsahu, které vede k dotyku baterií (nebo článků), a bez uvolnění obsahu.

(iv) Hrubá hmotnost kusu nesmí převyšovat 30 kg, ledaže kusy obsahují lithiové baterie zabudované ve výstroji.

Ve výše uvedených požadavcích a celé RID se rozumí pod „množstvím lithia“ hmotnost lithia na anodě článku s kovem lithia nebo slitiny lithia, s výjimkou článků s ionty lithia, pro které je „odpovídající množství lithia” v gramech 0,3-násobek jmenovitého výkonu v ampérhodinách.

196 Znění upravte následovně:

„Přípravky, které při laboratorních zkouškách v kavitovaném stavu ani nevybuchují ani se nevznítí, které při zahřátí při uzavření nereagují a které nevykazují žádné známky výbušnosti, smí být přepravovány pod tímto zvláštním ustanovením. Přípravek musí být rovněž tepelně stálý [tzn. že teplota samourychlujícího se rozkladu (SADT) pro kus o hmotnosti 50 kg činí nejméně 60 °C]. Přípravky, které těmto kritériím neodpovídají, musí být přepravovány v souladu s ustanoveními třídy 5.2 (viz pododdíl 2.2.52.4).“

216 Na konci doplňte následující text:

„Těsně uzavřené balíčky, které obsahují méně než 10 ml hořlavé kapaliny obalové skupiny II nebo III vstřebané v tuhé látce, nepodléhají ustanovením RID za předpokladu, že balíčky neobsahují žádnou volnou kapalinu.”

222 Škrtněte.

227 První větu škrtněte.

230 Odstavec a) upravte následovně:

a) každý článek nebo baterie odpovídá typu, pro který bylo prokázáno, že splňuje požadavky všech zkoušek Příručky zkoušek a kritérií, část III, pododdíl 38.3;“

235 Znění upravte následovně:

„Toto ustanovení platí pro předměty, které obsahují výbušné látky třídy 1 a které mohou rovněž obsahovat nebezpečné věci jiných tříd. Tyto předměty jsou používány ve vozidlech, jako vyvíječe plynů pro automatické nafukovací bezpečnostní vaky automobilů (airbag-generátory), nebo moduly automatických nafukovacích bezpečnostních vaků automobilů (airbag-moduly), nebo napínače bezpečnostních pásů ve vozidlech.”

242 Škrtněte:

„je-li látka přepravována v množství menším než 400 kg na kus”.

251 Na konci doplňte nový odstavec:

„Chemické testovací soupravy a zařízení první pomoci, které uvnitř balení obsahují nebezpečné věci v množství, které nepřekračuje množstevní hodnoty udané pro příslušné látky v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 7 a nepřekračuje hodnoty pro LQ kódy vymezené v oddílu 3.4.6, smí být přepravovány podle ustanovení kapitoly 3.4.“

268 Škrtněte.

274 Znění upravte následovně: „Platí požadavky pododdílu 3.1.2.8.“

280 Znění upravte následovně:

„Toto ustanovení platí pro předměty, které se ve vozidlech používají jako plynové generátory nafukovacích vaků (airbag-generátory) nebo moduly nafukovacích vaků (airbag-moduly) nebo napínače bezpečnostních pásů ve vozidlech a které obsahují nebezpečné věci třídy 1 nebo jiných tříd, pokud byly přepravovány jako konstrukční části a pokud byly tyto předměty zkoušeny ve stavu připraveném k odeslání, v souladu se zkušební řadou 6c) Příručky zkoušek a kriterií, část I, aniž došlo k výbuchu zařízení, zničení pláště zařízení nebo tlakové nádoby, ani k účinku střepin či k termické reakci, které by mohly omezit protipožární nebo jiná vhodná nouzová opatření v bezprostředním okolí.“

287 Škrtněte.

291 V poslední větě doplňte za „Chladící stroje“ text: „a jejich konstrukční části”.

566 Znění upravte následovně:

„UN 2030 HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK s více než 37 hm.- % hydrazinu je látkou třídy 8.“

595 Škrtněte.

624 Škrtněte.

628 Škrtněte.

629 Škrtněte.

630 Škrtněte.

631 Škrtněte.

636 V odstavci d) změňte „, 230 a 287“ na: „a 230“.

640 Znění upravte následovně:

„V kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 2 uvedené fyzikální a technické vlastnosti vedou k rozdílným přepravním podmínkám uvnitř stejné obalové skupiny.

Pro určení těchto přepravních podmínek musí být k předepsaným údajům v nákladním listě navíc uvedeny následující údaje:

„Zvláštní ustanovení 640X“, přičemž X je velké písmeno, které se objeví po odkazu na zvláštní ustanovení 640 v 6. sloupci tabulky A, kapitoly 3.2.

Za předpokladu, že výše uvedené vlastnosti nevedou ve sloupci 20 k rozdílným číslům pro označení nebezpečí, nemusí se tento údaj v následujících případech uvádět:

- u věcí balených podle pokynu pro balení P001,

- u látek a přípravků UN 2015 balených podle pokynu pro balení P501,

- při přepravě v přemístitelných cisternách,

- při přepravě v typu cisterny, která splňuje nejvyšší požadavky pro určitou obalovou skupinu určitého UN-čísla.

641 Škrtněte.

Změňte zvláštní ustanovení „297 - 499“ (Vyhrazeno) na:

„311 - 499 (Vyhrazeno)“.

Dále doplňte nová zvláštní ustanovení:

298 Roztoky s bodem vzplanutí nejvýše 61 °C musí být opatřeny nálepkou k označení nebezpečí podle vzoru č. 3.

300 Rybí moučka nebo rybí odpady nesmí být nakládány, pokud je teplota v době nakládání vyšší než 35 °C nebo o 5 °C vyšší než činí okolní teplota, záleží na tom, která z uvedených hodnot je vyšší.

302 Výraz „JEDNOTKA“ v oficiálním pojmenování pro přepravu znamená:

vůz;

kontejner; nebo

cisternu.

Plynem dezinfikované vozy, kontejnery a cisterny podléhají pouze ustanovením oddílu 5.5.2.

303 Klasifikace těchto nádob (UN 2037) se uskutečňuje na základě uvnitř obsažených plynů a v souladu s ustanoveními oddílu 2.2.2.

304 Baterie a suché akumulátory, které obsahují žíravý elektrolyt, který při proděravění obalu baterie nevyteče, nepodléhají ustanovením RID za předpokladu, že jsou bezpečně zabaleny a ochráněny před zkratem. Příklady takových baterií a akumulátorů jsou: alkalicko-manganové baterie, zinko-uhlíkové baterie, nikl-hydridkovové akumulátory a nikl-kadmiové akumulátory.

305 Tyto látky v koncentraci nejvýše 50 mg/kg nepodléhají ustanovením RID.

306 Toto ustanovení smí být používáno pouze pro látky, které při zkouškách podle zkušebních řad 1 a 2 třídy 1 (viz Příručka zkoušek a kritérií, část I) nevykazují žádné výbušné vlastnosti třídy 1.

307 Toto ustanovení smí být použit pouze pro homogenní směsi, které obsahují jako hlavní složku dusičnan amonný v následujících mezních hodnotách:

a) nejméně 90 % dusičnanu amonného a nejvýše 0,2 % celkového množství hořlavých/organických látek, vyjádřeno jako ekvivalent uhlíku, a popřípadě s uvedenými anorganickými látkami, které jsou vůči dusičnanu amonnému inertní;

b) méně než 90 %, ale více než 70 % dusičnanu amonného s jinými anorganickými látkami nebo více než 80 %, ale méně než 90 % dusičnanu amonného ve směsi s uhličitanem vápenatým a/nebo dolomitem jakož s nejvíce 0,4 % celkového množství hořlavých/organických látek, vyjádřeno jako ekvivalent uhlíku; nebo

c) dusíkatá hnojiva na bázi dusičnanu amonného, která obsahují směsi dusičnanu amonného a síranu amonného s více než 45 %, ale méně než 70 % dusičnanu amonného a nejvýše 0,4 % celkového množství hořlavých/organických látek, vyjádřeno jako ekvivalent uhlíku tak, že součet celkového procentního podílu dusičnanu amonného a síranu amonného převyšuje 70 %.

309 Toto ustanovení platí pro znecitlivělé emulze, suspenze a gely, které se skládají hlavně ze směsi dusičnanu amonného a hořlavé fáze a které jsou určeny pro výrobu trhaviny typu E po nucené předpřípravě. Tato směs má obecně následující složení: 60 až 85 % dusičnanu amonného, 5 až 30 % vody, 2 až 8 % hořlavin, 0,5 až 4 % emulgátoru nebo zahušťovadla, 0 až 10% rozpuštěných látek podporujících hoření a stopové přísady. Dusičnan amonný smí být částečně nahrazen jinou anorganickou dusičnou solí. Tyto látky smí být klasifikovány a přepravovány jen se souhlasem příslušného úřadu.

310 Zkušební předpisy Příručky zkoušek a kritérií, pododdílu 38.3 neplatí pro výrobní série nejvýše 100 lithiových článků a lithiových baterií nebo pro jejich prototypy, jsou-li tyto prototypy přepravovány ke zkoušce, pokud

a) jsou články a baterie přepravovány v sudu z kovu, plastu nebo překližky, nebo v bedně z kovu, plastu nebo dřeva jako vnějším obalu, které splňují podmínky obalové skupiny I; a

b) jsou všechny články a všechny baterie po jednom zabaleny ve vnitřním obalu uvnitř vnějšího obalu a obloženy nehořlavou a nevodivou vycpávkou.

645 Klasifikační kód udaný ve sloupci 3b, tabulky A, kapitoly 3.2 smí být použit pouze se souhlasem příslušného úřadu členského státu COTIF uděleným před přepravou.

647 Přeprava kvasného octa a kyseliny octové v potravinářské jakosti s nejvýše 25 hm.- % čisté kyseliny podléhá pouze následujícím ustanovením:

a) Obaly, včetně velkých obalů pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren, musí být vyrobeny z nerezové oceli nebo plastu, který je dlouhodobě odolný proti korozi vůči kvasnému octu a kyselině octové v potravinářské jakosti.

b) Obaly, včetně velkých obalů pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren, musí vlastník nejméně jednou ročně podrobit vizuální kontrole. Výsledky této kontroly musí být zaznamenány a uchovávány nejméně jeden rok. Poškozené obaly, včetně velkých obalů pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren nesmí být plněny.

c) Obaly, včetně velkých obalů pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren, musí být plněny tak, aby plněné věci nepřetekly a na vnějších stranách nezůstávaly žádné zbytky plněných věcí.

d) Těsnění a uzávěry musí být odolné vůči kvasnému octu nebo kyselině octové v potravinářské jakosti. Obaly, včetně velkých obalů pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren, musí balič a/nebo plnič uzavřít tak těsně, aby za obvyklých přepravních podmínek neunikly žádné naplněné věci.

e) Smí být používány skupinové obaly s vnitřním obalem ze skla nebo plastu (viz pododdíl 4.1.4.1, pokyn pro balení P001), které splňují všeobecné předpisy pro balení pododdílů 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 a 4.1.1.8.

Ostatní ustanovení RID neplatí.

Kapitola 3.4

3.4.4 c)

Poslední pododstavec upravte následovně:

„Toto označení musí být vyobrazeno uvnitř plochy tvaru kosočtverce, která je ohraničena obrysem (čarou) s délkou strany nejméně 100 mm. Okrajová čára kosočtverce musí být široká nejméně 2 mm; výška číslice musí činit nejméně 6 mm. Pokud kus obsahuje nebezpečné věci různých UN čísel, musí být kosočtverec dostatečně velký, aby zde mohla být uvedena všechna UN čísla. Pokud to vyžaduje velikost kusu, smí mít toto označení menší rozměry, pokud zůstane zřetelně viditelné.“

Doplňte nový oddíl 3.4.7 s následujícím zněním:

„3.4.7 Přepravní obalové soubory, které obsahují kusy podle oddílů 3.4.3, 3.4.4 nebo 3.4.5, musí být podle ustanovení oddílu 3.4.4 c) pro každou nebezpečnou věc v nich obsaženou označeny, ledaže jsou u nebezpečných věcí obsažených v přepravním obalovém souboru označení viditelná.“

ČÁST 5

Kapitola 5.1

5.1.2.1 Znění upravte následovně:

5.1.2.1

a) Přepravní obalový soubor musí být označen UN čísly věcí, které obsahuje, před nimiž jsou uvedena písmena „UN“, označen tak, jak je předepsáno v oddíle 5.2.2 pro kusy, ledaže by označení a nálepky k označení nebezpečí na všech nebezpečných věcech obsažených v přepravním obalovém souboru zůstaly viditelné. Je-li stejné označení a nálepka k označení nebezpečí předepsána pro různé kusy, musí být označení nebo nálepka umístěna jen jednou.

b) Nálepka podle vzoru č. 11 vyobrazená v odstavci 5.2.2.2.2 musí být umístěna na obou protilehlých stranách následujících přepravních obalových souborů:

- přepravní obalové soubory s kusy, které musí být označeny podle odstavce 5.2.2.1.12, ledaže by nálepky zůstaly viditelné a

- přepravní obalové soubory s kusy obsahujícími kapalinu, které nemusí být označeny podle odstavce 5.2.2.1.12, ledaže by uzávěry zůstaly viditelné.”

Kapitola 5.2

5.2.1.6 V Pozn. 1 změňte „odstavec 6.2.1.7.1“ na:

„pododdíl 6.2.1.7“.

V Pozn. 2 změňte „odstavec 6.2.1.7.2“ na:

„pododdíl 6.2.1.8“.

5.2.2.2.1.2 Na konci odstavce doplňte následující text:

„Nehledě na ustanovení odstavce 5.2.2.1.6 se smí nálepky k označení nebezpečí překrývat až do rozsahu předpokládaného v normě ISO 7225. Avšak nálepky k označení hlavního nebezpečí a číslice všech nálepek k označení nebezpečí musí zůstat viditelné a symboly rozpoznatelné.”

5.2.2.2.1.6 Doplňte nový odstavec:

„c) nálepek k označení nebezpečí vzoru č. 2.1 umístěných na lahvích a kartuších pro UN 1965, u kterých smí být symbol, text a číslice uvedeny v barvě nádoby při dostatečném kontrastu.”

5.2.2.2.2 Znění textu pod nálepkou pro označení nebezpečí 2.1 upravte následovně:

„(č. 2.1)

hořlavé plyny

Symbol (plamen): černý nebo bílý na červeném podkladě

[vyjma případů uvedených v odstavci 5.2.2.2.1.6 c)];

číslice „2“ v dolním rohu

Kapitola 5.3

V Pozn. změňte „viz pododdíl 1.1.4.2“ na:

„viz také odstavec 1.1.4.2.1“.

5.3.1.2 Doplňte následující text:

„Pokud má nádržkový kontejner nebo přemístitelná cisterna více komor, v nichž se přepravují dvě nebo více nebezpečných věcí, umístí se odpovídající velké nálepky (Placards) na obou podélných stranách každé komory, a na obou koncích je třeba umístit všechny vzory velkých nálepek (Placards), jimiž jsou opatřeny jednotlivé komory na podélných stranách.“

5.3.1.4 Doplňte následující text:

„Pokud má cisternový vůz nebo snímatelná cisterna přepravovaná na voze více komor, v nichž se přepravují dvě nebo více nebezpečných věcí, umístí se odpovídající velké nálepky (Placards) na obou podélných stranách každé komory. Pokud by však v tomto případě měly být na všech komorách umístěny tytéž velké nálepky (Placards), musí být tyto velké nálepky (Placards) umístěny na obou podélných stranách pouze jednou.

Pokud je pro tutéž komoru předepsána více než jedna velká nálepka (Placard), musí být tyto velké nálepky (Placards) umístěny poblíž sebe.“

5.3.2.3.2 Doplňte nová čísla k označení nebezpečí:

„238 hořlavý plyn, žíravý

28 žíravý plyn

285 žíravý, oxidující (podporující hoření)“

5.3.5 Změňte znění oddílu následovně:

„Cisternové vozy pro zkapalněné, hluboce zchlazené zkapalněné nebo rozpuštěné plyny jsou označeny souvislým asi 30 cm širokým oranžovým pruhem3), který neodráží světlo a který cisternu obepíná ve výšce její osy.“

Doplňte poznámku pod čarou „3)“:

3) Viz odstavec 5.3.2.2.1 poznámky“.

Kapitola 5.4

5.4.1.1.1 Změňte znění celého odstavce:

„Vedle křížku, který je třeba umístit v předepsaném poli, musí být v nákladním listě (listech) obsaženy následující údaje pro každou k přepravě podanou látku nebo předmět:

a) UN číslo předřazené písmeny „UN“;

b) oficiální pojmenování pro přepravu případně doplněné (viz odstavec 3.1.2.8.1) technickým názvem (viz odstavec 3.1.2.8.1.1), jak je uvedeno v 3.1.2;

c) - pro látky a předměty třídy 1: klasifikační kód uvedený v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 3b.

Pokud jsou v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 5 uvedena jiná čísla vzorů nálepek k označení nebezpečí než 1, 1.4, 1.5, 1.6, 13 a 15, musí být tyto uvedeny v závorkách za klasifikačním kódem;

- pro radioaktivní látky třídy 7: viz odstavec 5.4.1.2.5;

- pro látky a předměty ostatních tříd: čísla vzorů nálepek uvedených v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 5 s výjimkou nálepek pro posun podle vzoru 13. Pokud je uvedeno více čísel vzorů nálepek k označení nebezpečí, pak je třeba uvést další čísla za prvním číslem v závorkách.

d) popřípadě obalová skupina přiřazená látce, které smí být předsazena písmena „VG“ (např. „VG ll“) nebo iniciály, které odpovídají výrazu „obalová skupina“ v používaném jazyce dle odstavce 5.4.1.4.1;

e) až i) (vyhrazeno)

j) jestliže je předepsáno označení podle pododdílu 5.3.2.1, před UN číslem se uvede číslo k označení nebezpečí. Číslo k označení nebezpečí se rovněž uvede, jestliže vůz, který obsahuje vozovou zásilku kusů s těmi samými věcmi, je opatřen označením podle pododdílu 5.3.2.1.

Umístění a pořadí předepsaných údajů, které se musí objevit v nákladním listě, smí být libovolné; a), b), c), a d) však musí být udávány v tomto pořadí nebo v pořadí b), c), a), d) bez dalších vložených údajů, s výjimkou údajů povolených v RID.

Příklady povolených zápisů nebezpečných věcí:

„UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), l,“ nebo

„ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), UN 1098, l“.

Pokud je předepsáno označení podle pododdílu 5.3.2.1, musí být a), b), c), d) a j) uvedeny buď v pořadí j), a), b), c), d) nebo b), c), j), a), d) bez dalších vložených údajů, s výjimkou údajů povolených v RID.

Příklady povolených zápisů nebezpečných věci při zohlednění označení podle pododdílu 5.3.2.1:

„663, UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), l“ nebo

„ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), 663, UN 1098, l“.“.

5.4.1.1.2 Znění odstavce upravte následovně:

„Údaje předepsané pro nákladní list musí být čitelné.

Ačkoli jsou v kapitole 3.1 a kapitole 3.2, tabulce A uvedeny údaje, které musí být součástí oficiálního pojmenování pro přepravu, velkými písmeny a ačkoli jsou v této kapitole uvedeny předepsané údaje pro zápis do nákladního listu velkými a malými písmeny, smí být údaje vyžadované pro zápisy do nákladního listu zapsány libovolně, malými nebo velkými písmeny.“

5.4.1.1.3 U pojmenování příkladů škrtněte „RID“ (dvakrát) a před čísla „1230“ a „1993“ doplňte „UN“.

5.4.1.1.6 Znění celého odstavce upravte:

„Pro nevyčištěné prázdné uzavíratelné prostředky, které obsahují zbytky nebezpečných věcí jiných tříd než třídy 7, musí označení v nákladním listě znít: „PRÁZDNÝ OBAL“, „PRÁZDNÁ NÁDOBA“, „PRÁZDNÁ VELKÁ NÁDOBA PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC)“, „PRÁZDNÝ VELKÝ OBAL“, „PRÁZDNÁ SNÍMATELNÁ CISTERNA“, „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ“, „PRÁZDNÝ BATERIOVÝ VŮZ“, „PRÁZDNÁ PŘEMÍSTITELNÁ CISTERNA“, „PRÁZDNÝ NÁDRŽKOVÝ KONTEJNER“, „PRÁZDNÝ MEGC“, „PRÁZDNÝ MALÝ KONTEJNER“, „PRÁZDNÝ VELKÝ KONTEJNER“ nebo „PRÁZDNÝ VŮZ“ doplněné číslem třídy poslední přepravované věci, např. „PRÁZDNÝ OBAL, 3“.

Pro nevyčištěné prázdné uzavíratelné prostředky, které byly podle pododdílu 1.1.4.4 přepravovány systémem kombinované dopravy silnice/železnice „ROLA“, musí označení v nákladním listě znít: „PRÁZDNÉ CISTERNOVÉ VOZIDLO“, „PRÁZDNÉ VOZIDLO“, „PRÁZDNÁ SNÍMATELNÁ CISTERNA“, příp. „PRÁZDNÉ BATERIOVÉ VOZIDLO“ doplněné číslem třídy poslední přepravované věci, např. „PRÁZDNÉ CISTERNOVÉ VOZIDLO, 3“.

U nevyčištěných prázdných nádob pro plyny o vnitřním objemu větším jak 1000 litrů, jakož i u nevyčištěných prázdných cisternových vozů, nevyčištěných prázdných bateriových vozů, nevyčištěných prázdných snímatelných cisteren, nevyčištěných prázdných přemístitelných cisteren, nevyčištěných prázdných nádržkových kontejnerů, nevyčištěných prázdných MEGC, nevyčištěných prázdných vozů, nevyčištěných prázdných kontejnerů pro věci ve volně loženém stavu, jakož i nevyčištěných prázdných cisternových vozidel, nevyčištěných prázdných snímatelných cisteren a/nebo nevyčištěných prázdných bateriových vozidel, které jsou podle pododdílu 1.1.4.4 přepravovány systémem kombinované dopravy silnice/železnice „ROLA“, je toto označení doplněno údajem „POSLEDNĚ NALOŽENÁ VĚC”, jakož i číslem k označení nebezpečí, UN-číslem a oficiálním pojmenováním pro přepravu, případně doplněným technickým názvem (viz pododdíl 3.1.2.8) a případně obalovou skupinou pro posledně naloženou věc, např. „PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ VŮZ, 2. POSLEDNĚ NALOŽENÁ VĚC: 268 UN 1017 CHLOR“.

Jsou-li nevyčištěné prázdné cisternové vozy, nevyčištěné prázdné bateriové vozy, nevyčištěné prázdné snímatelné cisterny, nevyčištěné prázdné přemístitelné cisterny, nevyčištěné prázdné nádržkové kontejnery, nevyčištěné prázdné MEGC, nevyčištěné prázdné vozy, nevyčištěné prázdné kontejnery, jakož i nevyčištěné prázdná cisternová vozidla, nevyčištěné prázdné snímatelné cisterny a/nebo nevyčištěné prázdná bateriová vozidla, které jsou podle pododdílu 1.1.4.4 přepravovány systémem kombinované dopravy silnice/železnice „ROLA“, přepravovány podle ustanovení odstavce 4.3.2.4.3 nebo pododdílu 7.5.8.1 do nejbližšího vhodného místa, kde může být prováděno čištění nebo oprava, je třeba v nákladním listě uvést:

„PŘEPRAVA PODLE ODSTAVCE 4.3.2.4.3“ nebo „PŘEPRAVA PODLE PODODDÍLU 7.5.8.1“.“

5.4.1.1.12 Změňte „1. ČERVENCEM 2001“ na:

„1. LEDNEM 2003“.

Doplňte následující nové odstavce 5.4.1.1.14 až 5.4.1.1.16:

5.4.1.1.13 (Vyhrazeno)

5.4.1.1.14 Zvláštní ustanovení pro přepravu zahřátých látek

Pokud oficiální pojmenování pro přepravu látky, která je přepravována nebo bude podána k přepravě v kapalném stavu při teplotě nejméně 100 °C, nebo v pevném stavu při teplotě nejméně 240 °C, neudává, že se jedná o látku, která bude přepravována při zvýšené teplotě (např. použitím výrazu „ROZTAVENÝ“ nebo „ZAHŘÁTÝ” jako součást oficiálního pojmenování pro přepravu), uvede se přímo za oficiálním pojmenováním pro přepravu výraz „ZAHŘÁTÁ“.

5.4.1.1.15 (vyhrazeno)

5.4.1.1.16 Údaje vyžadované zvláštním ustanovením 640 kapitoly 3.3

Pokud je to předepsáno zvláštním ustanovením 640 kapitoly 3.3, musí nákladní list obsahovat zápis „ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 640X“, kde „X“ je velké písmeno, které se objeví ve sloupci 6, tabulky A, kapitoly 3.2 po odkazu na zvláštní ustanovení 640.“

5.4.1.2.1 Doplňte nový odstavec:

g) Při přepravě ohňostrojných těles UN čísel 0333, 0334, 0335, 0336 a 0337 se v nákladním listě poznamená:

„KLASIFIKACE SCHVÁLENÁ PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM ...

(stát podle zvláštního ustanovení 645 oddílu 3.3.1)“

5.4.1.2.2

a) změňte „(viz také odstavec 3.1.2.6.1.2)“ na:

„(viz také odstavec 3.1.2.8.1.2)“.

b) změňte „4.1.6.6“ na „4.1.6.5“ (dvakrát).

5.4.1.2.4 b)

Znění upravte následovně: „(Vyhrazeno)“.

5.4.2 Poznámku 3) upravte následovně:

„Oddíl 5.4.2 IMDG-Code předepisuje následující:

5.4.2 Osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla

5.4.2.1 Jsou-li nebezpečné věci nakládány nebo baleny do kontejneru nebo vozidla, musí osoby zodpovědné za uložení do kontejneru nebo vozidla vystavit „osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla" uvádějící identifikační číslo kontejneru/vozidla a osvědčující, že balení bylo provedeno podle následujících podmínek:

1 Kontejner/vozidlo bylo čisté, suché a zjevně vhodné pro uložení věci;

2 Kusy, které od sebe musí být podle příslušných požadavků pro oddělování odděleny, nebyly společně baleny do kontejneru/vozidla [ledaže by to bylo povoleno příslušným úřadem podle pododdílu 7.2.2.3 (IMDG-Code)];

3 U všech kusů byla přezkoušeno vnější nepoškození a nakládány byly jen kusy v bezvadném stavu;

4 Sudy byly nakládány ve svislé poloze, ledaže by příslušný úřad povolil něco jiného, a všechny věci byly řádně zabaleny a, pokud je to vyžadováno, přiměřeně upevněny bezpečnostním materiálem, aby byly vhodné pro zamýšlený(é) druh(y) dopravy po přepravní trase;

5 Věci ve volně loženém stavu byly rovnoměrně rozmístěny v kontejne-ru/vozidle;

6 Pro zásilky s věcmi třídy 1 s výjimkou podtřídy 1.4: Kontejner/vozidlo se nachází v konstrukčně bezvadném stavu podle 7.4.6 (IMDG-Code);

7 Kontejner/vozidlo jednotka a kusy jsou řádně popsány a označeny;

8 Při přepravě oxidu uhličitého (CO2-suchý led) pro chladící účely: Kontejner/vozidlo je zvnějšku na dobře viditelném místě, např. na zadních dveří, následovně popsán(o) nebo označen(o): „DANGEROUS CO2 GAS (DRY ICE) INSIDE. VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING“; a

9 Přepravní dokument uvedený v 5.4.1 (IMDG-Code) byl obdržen pro každou zásilku nebezpečných věcí naložených v kontejneru/vozidle.

Poznámka: Pro cisterny se Osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla nevyžaduje.

5.4.2.2 Údaje vyžadované do přepravních dokladů a osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla mohou být shrnuty v jednom jediném dokladu; v jiném případě musí být tyto doklady spolu spojeny. Jsou-li údaje shrnuty v jednom dokladu, musí tento doklad obsahovat podepsané prohlášení ve znění: „Prohlašuje se, že uložení nebezpečných věcí do kontejneru/vozidla bylo prováděno podle použitelných ustanovení.“ Toto prohlášení musí být opatřeno datem a identifikací osoby, která toto prohlášení podepíše.“

Kapitola 5.5

5.5.2 Nadpis upravte následovně:

„Zvláštní ustanovení pro plynem dezinfikované vozy, kontejnery a cisterny“

5.5.2.1 Začátek pododdílu upravte následovně:

„Při přepravě UN 3359 JEDNOTKA DEZINFIKOVANÁ PLYNEM (vůz, kontejner nebo cisterna) musí být v nákladním listě uvedeny údaje podle odstavce 5.4.1.1.1, jakož i datum dezinfekce plynem, typ a množství použitého zaplynovacího prostředku. Kromě toho musí být předložen návod k odstranění zbytků zaplynovacího prostředku, včetně údajů o (případně) použitých zaplynovacích přístrojích.“

5.5.2.2 Znění pododdílu upravte následovně:

„Na každém plynem dezinfikovaném voze, kontejneru nebo cisterně se na snadno viditelném místě umístí varovné označení podle pododdílu 5.5.2.3 pro osoby, které hodlají vstoupit do vnitřku vozu, kontejneru nebo cisterny.

Údaje na varovném označení musí být obsaženy v jazyce, který odesílatel považuje za vhodný.“

„Varovné označení pro plynem dezinfikovaný vůz nebo kontejner” přesuňte do nového pododdílu 5.5.2.3, přičemž nadpis změňte následovně:

„Varovné označení pro plynem dezinfikovaný vůz, kontejner nebo cisternu“.

5.5.2.3 Kromě varovného označení doplňte i následující odstavec (nad varovné označení, ale pod nadpis):

„Varovné označení pro plynem dezinfikovanou jednotku musí být pravoúhlé, nejméně 300 mm široké a nejméně 250 mm vysoké. Nápisy musí být černé na bílém podkladě, výška písmen musí činit nejméně 25 mm. Vyobrazení tohoto označení je uvedeno níže.“

ČÁST 7

Kapitola 7.1

7.1.3 Znění upravte následovně:

„Velké kontejnery, přemístitelné cisterny a nádržkové kontejnery, které odpovídají definici „kontejner“ uvedeném v CSC v platném znění nebo vyhláškách UIC 590 (z 1. 1. 1979, 10. vydání, včetně změn č. 1 až 4), 591 (z 1. 1. 1998, 2. vydání), 592-2 (z 1. 7. 1996, 5. vydání), 592-3 (z 1. 1. 1998, 2. vydání) a 592-4 (z 1. 7. 1995, nové vydání)2) smějí být používány pro přepravu nebezpečných věcí pouze tehdy, pokud velký kontejner nebo rám přemístitelné cisterny nebo nádržkového kontejneru splňuje ustanovení CSC nebo požadavky vyhlášek UIC 590, 591 a 592-2 až 592-4.“

Pod text doplňte novou poznámku 2) v následujícím znění:

2) Vyhlášky UIC jsou publikovány Mezinárodní železniční unii (UIC), Service Publications - 16, rue Jean Rey - F-75015 Paris.“

Kapitola 7.2

7.2.3 Znění upravte následovně: „(Vyhrazeno)“

7.2.4 Doplňte nová zvláštní ustanovení:

„W 10 Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo vozech s plachtou nebo uzavřených nebo krytých kontejnerech.

W 11 Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), vyjma kovové IBC a IBC z tuhého plastu, musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo vozech s plachtou nebo uzavřených nebo krytých kontejnerech.

W 12 Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) typu 31HZ2 musí být přepravovány v uzavřených vozech nebo uzavřených kontejnerech.

W 13 Pokud je látka balena v pytlích 5H1, 5L1 nebo 5M1, musí být přepravována v uzavřených vozech nebo uzavřených kontejnerech.”

Kapitola 7.4

Znění celé kapitoly upravte následovně:

„Ustanovení o přepravě v cisternách

Nebezpečná věc smí být přepravována v cisternách pouze tehdy, pokud je ve sloupci 10 nebo 12 tabulky A kapitoly 3.2 uveden kód cisterny nebo pokud příslušný úřad udělil povolení podle pododdílu 6.7.1.3. Při přepravě musí být dodržena ustanovení kapitoly 4.2 nebo 4.3.“

Kapitola 7.5

7.5.2.1 V průsečíku sloupce 1.4 a řádku 9, stejně jako sloupce 9 a řádku 1.4 doplňte „3)“. Poznámku vysvětlete pod tabulkou:

3) Společná nakládka airbag-generátorů, airbag-modulů a napínačů bezpečnostních pásů ve vozidlech podtřídy 1.4 skupiny snášenlivosti G (UN 0503) s airbag-generátory, airbag-moduly nebo napínači bezpečnostních pásů ve vozidlech třídy 9 (UN 3268) je dovolena.“

V průsečíku sloupce 1 a řádku 5.1, stejně jako sloupce 5.1 a řádku 1 doplňte „4)“. Poznámku vysvětlete pod tabulkou:

4) Společná nakládka trhavin (vyjma UN 0083 TRHAVINA TYPU C) s dusičnanem amonným a anorganickými dusičnany třídy 5.1 (UN 1942 a UN 2067) je dovolena za podmínky, že jednotka bude pro účely umísťování velkých nálepek (Placards), oddělování, nakládání a nejvyšší přípustné nakládky považována za trhavinu třídy 1.“

7.5.3 Znění upravte následovně:

7.5.3 Ochranná vzdálenost

Každý vůz nebo velký kontejner, který obsahuje látky nebo předměty třídy 1 a je opatřen velkými nálepkami (Placards) podle vzoru 1, 1.5 nebo 1.6, musí být oddělen ochrannou vzdáleností od vozu nebo velkého kontejneru, které jsou opatřeny velkými nálepkami (Placards) podle vzoru 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 nebo 5.2.

Podmínky této ochranné vzdálenosti jsou splněny, pokud mezi talíři nárazníků, popř. mezi stěnami velkých kontejnerů

a) je vzdálenost (odstup) nejméné 18 metrů nebo

b) je vzdálenost (odstup), který odpovídá délce dvou dvounápravových nebo jednoho čtyř- či vícenápravového vozu.“

Kapitola 7.6

CE 14 V první odrážce změňte „odstavec 2.2.62.1.8“ na:

„UN 3373“.

Druhou odrážku upravte následovně:

„- u látek, které spadají pod UN 3373:

až do množství uvedených v pokynu pro balení P650 pododdílu 4.1.4.1.“

Příloha Sdělení

OTIF logo MEZISTÁTNÍ ORGANIZACE PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU

OCTI/RID/Not./38b)/Rev. 1
14. června 2002

SDĚLENÍ

Vydání RID z 1. ledna 2003 Předmět: Část 4

Text, který pochází z jednání 38. zasedání Výboru znalců RID

Kapitola 4.1

Škrtněte úvodní poznámky (Pozn. 1 a 2).

4.1.1 Znění nadpisu bude následující:

„Všeobecná ustanovení pro balení nebezpečných věcí do obalů, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů“

Poznámku pod nadpisem upravte následovně:

Pozn.: Všeobecná ustanovení tohoto oddílu platí pro balení věcí tříd 2, 6.2 a 7 pouze tehdy, pokud je to uvedeno v pododdílu 4.1.8.2 (třída 6.2), odstavci 4.1.9.1.5 (třída 7) a v použitelných pokynech pro balení oddílu 4.1.4 (pokyny pro balení P201 a P202 pro třídu 2 a P621, IBC620 a LP621 pro třídu 6.2).“

4.1.1.1 Změňte „mezi dopravními prostředky a/nebo sklady.” na:

“mezi dopravními prostředky a mezi dopravními prostředky a sklady“.

Za větu, která končí závorkou „(např. z důvodu změny nadmořské výšky).” doplňte další větu:

“Obaly, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů, musí být uzavřeny podle údajů dodaných výrobcem.“

Poslední věta bude doplněna následovně:

.....a pro nové, vratné, opravené nebo upravené velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) a také pro nové nebo vratné velké obaly.“

4.1.1.3 Konec prvního souvětí za „... s výjimkou vnitřních obalů,“ upravte následovně:

„případ od případu odpovídat konstrukčnímu vzoru typu, který vyhověl zkouškám předepsaným v oddílech 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 nebo 6.6.5.“

4.1.1.9 Konec prvního souvětí za.....(IBC), musí,” upravte následovně:

„případ od případu být schopny vyhovět příslušným zkouškám předepsaným v oddílech 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 nebo 6.6.5.“

4.1.1.12 c) Bod c) získá následující znění:

c) po opravě nebo úpravě velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), než je znovu použita pro přepravu.”

Doplňte následující nový pododdíl:

4.1.1.17 Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou, samovolně se rozkládající látky a organické peroxidy

Pokud není v RID předepsáno něco jiného, musí obaly, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů, používané pro věci třídy 1, pro samovolně se rozkládající látky třídy 4.1, nebo pro organické peroxidy třídy 5.2, odpovídat ustanovením pro středně nebezpečné látky (obalová skupina II).“

Stávající pododdíl 4.1.1.17 přečíslujte na 4.1.1.18, rovněž i odstavce 4.1.1.17.1 a 4.1.1.17.2 přečíslujte na 4.1.1.18.1 a 4.1.1.18.2 a znění odstavce 4.1.1.18.1 upravte následovně:

4.1.1.18.1 Poškozené, porušené, netěsné nebo předpisům neodpovídající kusy nebo nebezpečné věci, které se rozsypaly nebo vytekly, smí být přepravovány v záchranných obalech dle odstavce 6.1.5.1.11. Používání obalů větších velikostí vhodného typu a vhodných zkušebních požadavků tím není vyloučeno za předpokladu, že budou splněna ustanovení odstavce 4.1.1.18.2.“

4.1.2.3 Škrtněte:

„a vždy být přepravovány jen v uzavřených vozech nebo kontejnerech.”

Doplňte nový pododdíl 4.1.2.4 s následujícím zněním:

4.1.2.4 S výjimkou běžné údržby kovových IBC, IBC z tuhého plastu nebo kombinovaných (kompozitních) IBC prováděné jejich vlastníkem, jehož domovský stát a jméno nebo schválená značka jsou trvale vyznačeny na IBC, musí subjekt provádějící běžnou údržbu trvale označit IBC v blízkosti UN kódu výrobce těmito údaji:

a) stát, v němž proběhla pravidelná údržba; a

b) jméno nebo schválená značka místa, které provedlo pravidelnou údržbu.“

4.1.3.1 U kódu „B“ za „pro volně ložené látky (IBC)“ vložte následující text:

„nebo „BB“, pokud se jedná o zvláštní ustanovení RID a ADR,“

4.1.3.4 V řádku „Kombinované (kompozitní) velké nádoby pro volně ložené látky (IBC)“ škrtněte:

„31 HZ2“.

4.1.3.6 Pododdíl získá následující znění:

„Všechny láhve, velké láhve, tlakové sudy a svazky láhví, které odpovídají ustanovením pokynu pro balení P200 a konstrukčním předpisům kapitoly 6.2, jsou připuštěny k přepravě všech kapalných a tuhých látek, které jsou přiřazeny pokynům pro balení P001 a P002, pokud není uvedeno jinak v pokynech pro balení nebo ve zvláštních ustanoveních ve sloupci 9a, tabulky A, kapitoly 3.2. Vnitřní objem velkých láhví a svazku láhví nesmí být vyšší než 1000 litrů.“

Doplňte nový pododdíl 4.1.3.8 s následujícím obsahem:

4.1.3.8 Nezabalené předměty s výjimkou předmětů třídy 1

4.1.3.8.1 Pokud velké a robustní předměty nemohou být baleny podle ustanovení kapitoly 6.1 nebo kapitoly 6.6 a pokud musí být přepravovány prázdné, nevyčištěné a nezabalené, může příslušný úřad země původu2) povolit takovou přepravu. Přitom musí příslušný úřad zohlednit, že:

a) velké a robustní předměty musí být dostatečně odolné, aby vydržely nárazy a zatížení, které mohou vzniknout za obvyklých přepravních podmínek, včetně překládky mezi dopravními prostředky a mezi dopravními prostředky a sklady a při každém odběru z palety k následující ruční nebo strojové manipulaci;

b) všechny uzávěry a otvory musí být utěsněny tak, aby se za obvyklých přepravních podmínek zabránilo úniku obsahu v důsledku vibrací, změn teploty, vlhkosti a tlaku (vyvolaných např. změnou nadmořské výšky). Na vnější straně velkých a robustních předmětu nesmí ulpívat žádné nebezpečné zbytky;

c) části velkých a robustních předmětů, které bezprostředně přichází do styku s nebezpečnými věcmi:

(i) nesmí být těmito nebezpečnými věcmi narušovány nebo významně oslabovány a

(ii) nesmí vyvolat nebezpečné účinky, např. katalytickou reakci nebo reakci s nebezpečnými věcmi;

d) velké a robustní předměty, které obsahují kapalné látky, musí být správně naloženy a zajištěny, aby se zabránilo úniku obsahu nebo trvalému poškození předmětu během přepravy;

e) budou na saních, v bednách, v jiných manipulačních zařízeních nebo na voze nebo v kontejneru upevněny tak, aby se za obvyklých přepravních podmínek nemohly uvolnit.

4.1.3.8.2 Nezabalené předměty schválené příslušným úřadem podle ustanovení odstavce 4.1.3.8.1, podléhají předpisům pro odeslání - část 5. Odesílatel takových předmětů musí nadto zajistit, aby byla k nákladnímu listu přiložena kopie povolení.

Pozn. Velký a robustní předmět může obsahovat flexibilní palivové nádržové systémy, vojenskou výbavu, stroje nebo zařízení, které obsahují nebezpečné věci nad omezená množství podle oddílu 3.4.6.

Další poznámky přečíslujte (ke každé přičtěte jedničku).

Nová poznámka pod čarou 2) bude mít následující znění:

2) Není-li země původu členským státem COTIF, schvaluje přepravu příslušný úřad prvního členského státu COTIF, po jehož území je zásilka přepravována.“

4.1.4.1

P112a, P112b, P112c, P113, P116, P130, P131, P134, P135, P136, P138, P140, P141 a P142:

Ve sloupci „Vnější obal a provedení“ v položce „Sudy“ doplňte: „z překližky (1D)“.

P112b Ve zvláštních ustanoveních pro balení PP47 změňte „Pro UN 0222 a UN 0223“ na:

„Pro UN 0222“.

P112c a P113:

Ve sloupci „Vnější obal a provedení” v položce „Bedny” doplňte: „z hliníku (4B)“.

P112c, P113, P115, P134, P138 a P140

Ve sloupci „Vnější obal a provedení” v položce „Sudy” doplňte:

„z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)“.

P134 a P138

Ve sloupci „Vnější obal a provedení” v položce „Sudy” doplňte: „z lepenky (1G)“.

P144 Ve sloupci „Vnější obal a provedení” doplňte následující novou skupinu:

„Sudy

z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)

z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)

z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)“.

Ve sloupci „Vnější obal a provedení” v položce „Bedny” doplňte:

„z tuhého plastu (4H2)“.

P001 Ve zvláštním ustanovení pro balení PP5 upravte znění následovně:

„Pro UN 1204 musí být obaly konstruovány tak, aby se zamezilo výbuchu z důvodu nárůstu vnitřního tlaku. Pro tyto látky nesmí být použity láhve, velké láhve a tlakové sudy.”

Doplňte nové zvláštní ustanovení pro balení PP81 s následujícím zněním:

„PP81 Pro UN 1790 s více než 60 %, ale nejvíce 85 % fluorovodíku a pro UN 2031 s více než 55 % kyseliny dusičné, činí nejvyšší přípustná doba použitelnosti sudů a kanystrů z plastu používaných jako jednotlivé obaly 2 roky ode dne výroby.”

Škrtněte bod RR1.

P002 Ve zvláštním ustanovení pro balení PP8 upravte poslední větu následovně:

„Pro tyto látky nesmí být použity láhve, velké láhve a tlakové sudy.“

Ve zvláštním ustanovení pro balení PP11 změňte slovo „nebo“ za „v plastových pytlích“ na: „a“.

P200 Změňte stávající text ustanovení P200 za následující:

P200 Pokyn pro balení P200

Druhy obalů

Láhve, velké láhve, tlakové sudy a svazky láhví

Láhve, velké láhve, tlakové sudy a svazky láhví jsou povoleny za předpokladu, že bude brán zřetel na zvláštních ustanovení pro balení oddílu 4.1.6 a níže uvedené požadavky (1) až (9).

Všeobecné

(1) Tlakové nádoby musí být tak uzavřené a těsné, aby se vyloučil únik plynů.

(2) Tlakové nádoby, které podle tabulky obsahují jedovaté látky s hodnotou LC50 nejvýše 200 ml/m3 (ppm), nesmí být vybaveny žádným zařízením pro snižování tlaku.

(3) Následující tři tabulky zahrnují stlačené plyny (tabulka 1), zkapalněné a rozpuštěné plyny (tabulka 2) a látky, které nespadají do třídy 2 (tabulka 3). Obsahují údaje o:

a) UN čísle, pojmenování, popisu a klasifikačním kódu látky;

b) hodnotě LC50 pro jedovaté látky;

c) druzích tlakových nádob, které jsou označeny písmenem „X“ a které jsou připuštěny pro látku;

d) nejdelší přípustné zkušební lhůtě pro periodickou zkoušku tlakových nádob;

e) nejnižším zkušebním tlaku tlakových nádob;

f) nejvyšším přípustném provozním tlaku tlakových nádob pro stlačené plyny nebo 0 nejvyšším přípustném stupni plnění pro zkapalněné a rozpuštěné plyny;

g) zvláštních ustanoveních pro obaly, které jsou specifická pro určitou látku.

Zkušební tlak a stupeň plnění

(4) Minimální zkušební tlak je 1 MPa (10 bar).

(5) Tlakové nádoby nesmí být v žádném případě plněny nad připuštěné mezní hodnoty, které jsou uvedeny v následujících ustanoveních:

a) Pro stlačené plyny nesmí být provozní tlak vyšší než dvě třetiny zkušebního tlaku tlakové nádoby. Zvláštní ustanovení pro obaly „0“ stanoví omezení, týkající se horní hranice provozního tlaku. Vnitřní tlak při 65 °C nesmí v žádném případě převyšovat zkušební tlak.

b) Pro plyny zkapalněné pod vysokým tlakem musí být stupeň plnění zvolen tak, aby tlak ustálený při 65 °C nepřevyšoval zkušební tlak tlakových nádob.
S výjimkou případů, pro které platí zvláštní ustanovení pro obaly „o“, je připuštěno používání jiných než v tabulce uvedených zkušebních tlaků a stupňů plnění, pokud je splněno výše uvedené kritérium.
Pro plyny zkapalněné pod vysokým tlakem, pro něž nejsou v tabulce udány žádné údaje, se maximální stupeň plnění (FR) určí následovně:

FR = 8,5 × 10-4 × dg × Ph

kde

FR = maximální stupeň plnění

dg = hustota plynu (při 15 °C, 1 bar) (v kg/m3)

Ph = minimální zkušební tlak (v barech).

Pokud není známa hustota plynu, určí se maximální stupeň plnění následovně:

FR =Ph × MM × 10-3
————————
R × 338

kde

FR = maximální stupeň plnění (v kg.I-1)

Ph = minimální zkušební tlak (v barech)

MM = molární hmotnost (v g.mol-1)

R = 8,31451 × 10-2 bar • l • mol-1 • K-1 (plynová konstanta).

Pro směsi plynů se používá průměrná molární hmotnost při zohlednění objemové koncentrace jednotlivých komponentů.

c) Pro plyny zkapalněné pod nízkým tlakem se maximální hmotnost obsahu na litr hydraulického vnitřního objemu musí rovnat 0,95-násobku hustoty kapalné fáze při 50 °C, kromě toho nesmí kapalná fáze při teplotách do 60 °C vyplňovat tlakovou nádobu. Zkušební tlak tlakové nádoby musí být nejméně roven tenzi par kapaliny (absolutně) při 65 °C, minus 100 kPa (1 bar).
Pro plyny zkapalněné pod nižším tlakem, pro které nejsou v tabulce udány žádné údaje pro plnění, se maximální stupeň plnění určí následovně:

FR = (0.0032 × BP - 0.24) × d1

kde

FR = maximální stupeň plnění

BP = bod varu (ve stupních Kelvina)

d1 = hustota kapaliny při bodu varu (v kg.I-1).

d) Pro UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ a UN 3374 ACETYLÉN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL, viz odstavec (9) zvláštní ustanovení pro balení „p“.

(6) Pokud jsou splněna všeobecná ustanovení uvedená v odstavcích (4) a (5), je možné použít odlišné zkušební tlaky a stupně plnění.

Periodické zkoušky

(7) Tlakové nádoby schopné opakovaného plnění musí být podrobeny periodickým zkouškám v souladu s ustanoveními pododdílu 6.2.1.6.

(8) Pokud nejsou v následující tabulce uvedena zvláštní ustanovení vztahující se k určitým látkám, musí být prováděny periodické zkoušky:

a) každých 5 let u tlakových nádob pro přepravu plynů klasifikačních kódů 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F a 4C;

b) každých 5 let u tlakových nádob pro přepravu látek jiných tříd;

c) každých 10 let u tlakových nádob pro přepravu plynů klasifikačních kódů 1A, 1O, 1F, 2A, 20 a 2F.

Odchylně od ustanovení tohoto odstavce musí být periodické zkoušky tlakových nádob vyrobených ze slitin prováděny ve lhůtách určených příslušným úřadem smluvního státu COTIF, který schvaluje technické předpisy pro konstrukci a výrobu.

Zvláštní ustanovení pro obaly

(9) Vysvětlení značek sloupce „Zvláštní ustanovení pro obaly“:

Snášenlivost materiálů (pro plyny viz ISO 11114-1:1997 a ISO 11114-2:2000)

a: Tlakové nádoby ze slitin hliníku nejsou povoleny.

b: Ventily z mědi nesmí být použity.

c: Kovové díly, které přijdou do styku s obsahem, smí obsahovat nejvíce 65% mědi.

d: Jsou-li použity ocelové tlakové nádoby, jsou povoleny jen takové, které jsou odolné proti zkřehnutí způsobené vodíkem.

Ustanovení pro jedovaté látky s hodnotou LC50 nejvýše 200 ml/m3 (ppm)

k: Otvory ventilů musí být opatřeny plynotěsnými ucpávkami nebo čepičkami, které musí být vyrobeny z materiálu, který nemůže být napaden obsahem tlakové nádoby.
Každá láhev svazku musí být vybavena vlastním ventilem, který musí být během přepravy uzavřen. Po naplnění musí být sběrné potrubí vyprázdněno, vyčištěno a uzavřeno.
Tlakové nádoby nesmí být vybaveny zařízením na snižování tlaku.
Hydraulický vnitřní objem láhví a jednotlivých láhví svazku láhví je omezen nejvýše na 85 litrů.
Každý ventil musí mít kuželovitý závit pro přímé uzavření tlakové nádoby, který musí odolat zkušebnímu tlaku tlakové nádoby.
Každý ventil musí být, buď typu bez těsnění s neperforovanou membránou, nebo musí být typu, který zabraňuje netěsnostem za pomoci těsnění nebo kolem něho.
Přeprava v kapslích není povolena.
U každé tlakové nádoby musí být po naplnění přezkoušena těsnost.

Zvláštní ustanovení pro plyny

l: UN 1040 ETYLENOXID smí být balen do hermeticky uzavřených vnitřních obalů ze skla nebo kovu, které jsou vložen s vhodným vycpávkovým materiálem do beden z lepenky, dřeva nebo kovu a které splňují požadavky pro obalovou skupinu I. Nejvyšší přípustné množství ve vnitřních obalech ze skla činí 30 g, nejvyšší přípustné množství ve vnitřních obalech z kovu činí 200 g. Po naplnění musí být u každého vnitřního obalu přezkoušena těsnost v horké vodní lázni, přičemž teplota a doba trvání musí být dostatečná, aby se zajistilo, že bude dosažen vnitřní tlak ve výši tenze par etylenoxidu při 55 °C. Celkové množství v jednom vnějším obalu nesmí převyšovat 2,5 kg.

m: Tlakové nádoby musí být plněny až do provozního tlaku, který nepřevyšuje 5 bar.

n: Tlaková nádoba smí obsahovat nejvýše 5 kg plynu.

o: Provozní tlak udaný v tabulce nebo stupeň plnění nesmí být v žádném případě překročeny.

p: Pro UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ a UN 3374 ACETYLÉN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL: Láhve musí být plněny stejnorodou monolitickou porézní hmotou; provozní tlak a množství acetylénu nesmí překročit hodnoty předepsané ve schválení nebo normě ISO 3807-1:2000 popř. ISO 3807-2:2000.
Pro UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ: Láhve musí obsahovat množství acetonu nebo vhodného rozpouštědla (viz norma ISO 3807-1:2000 popř. ISO 3807-2:2000) stanovené v povolení; láhve, které jsou vybaveny zařízením pro snižování tlaku, nebo jsou propojeny sběrným potrubím, musí být přepravovány ve svislé poloze.
Alternativně pro UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ: Láhve, které nejsou tlakovými UN certifikovanými nádobami, smí být plněny nemonolitickou porézní hmotou; provozní tlak, množství acetylénu a množství rozpouštědla nesmí překročit hodnoty předepsané ve schválení. Nejvyšší přípustná lhůta mezi periodickými zkouškami láhví nesmí překročit 5 let.
Zkušební tlak 52 bar se použije pouze u láhví, které odpovídají normě ISO 3807-2:2000.

q: Ventily tlakových nádob pro pyroforní plyny nebo hořlavé směsi plynů, které obsahují více než 1 % pyroforní sloučeniny, musí být vybaveny plynotěsnými ucpávkami nebo čepičkami, které musí být vyrobeny z látky, která nebude napadena obsahem tlakové nádoby. Pokud jsou tyto tlakové nádoby ve svazku propojeny sběrným potrubím, musí být každá tlaková nádoba vybavena vlastním ventilem, který musí být během přepravy uzavřený, výpustným ventilem sběrného potrubí s plynotěsnou ucpávkou nebo plynotěsnou čepičkou. Přeprava v kapslích není povolena.

r: Přeprava v kapslích je povolena za následujících podmínek:

a) Hmotnost plynu nesmí překročit 150 g na kapsli.

b) Kapsle musí být bez vad, které by snižovaly jejich pevnost.

c) Těsnost uzávěru musí být zajištěna dodatečným zařízením (víčko, čepička, zaplombování, ovinutí atd.), které je vhodné pro zamezení netěsností uzavíracího systému během přepravy.

d) Kapsle musí být vloženy do vnějšího obalu dostatečné pevnosti. Kus nesmí být těžší než 75 kg.

s: Tlakové nádoby z hliníkových slitin:

- smí být vybaveny jen ventily z mosazi nebo z nerezové oceli; a

- musí být vyčištěny od uhlovodíkové kontaminace a nekontaminovány olejem. UN certifikované tlakové nádoby musí být vyčištěny dle normy ISO 11621:1997.

t: (vyhrazeno)

Periodická prohlídka a zkouška

u: Interval mezi periodickými zkouškami smí být u nádob z hliníkových slitin prodloužena na 10 let. Tato odchylka smí být použita pouze pro UN certifikované tlakové nádoby, pokud slitina tlakové nádoby prošla zkouškou na trhlinkovou korozi dle normy ISO 7866:1999.

v: Interval mezi periodickými prohlídkami a zkouškami pro láhve z oceli smí být prodloužena na 15 let:

a) se souhlasem příslušného úřadu (příslušných úřadů) státu (států), ve kterém (kterých) je prováděna periodická zkouška a přeprava; a

b) v souladu s ustanoveními technických předpisů uznaných příslušným úřadem nebo v souladu s normami uznanými příslušným úřadem nebo v souladu s normou EN 1440:1996 „Přemístitelné, opětovně plnitelné láhve ze svařované oceli pro kapalný plyn (LPG) - Periodická zkouška“.

Ustanovení pro j. n. položky a směsi

z: Materiály tlakových nádob a jejich výstroje se musí snášet s obsahem a nesmí s ním tvořit žádné škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny.
Zkušební tlak a stupeň plnění se musí spočítat podle vhodných ustanovení odstavce (5).
Jedovaté látky s hodnotou LC50 nejvýše 200 ml/m3 nesmí být přepravovány ve velkých láhvích, tlakových nádobách nebo MEGC a musí odpovídat zvláštnímu ustanovení pro obaly „k“.
Tlakové nádoby, které obsahují pyroforní plyny nebo hořlavé směsi plynů s více než 1 % pyroforní sloučeniny, musí odpovídat zvláštnímu ustanovení pro obaly „q“.
Musí být učiněna nezbytná opatření k zabránění nebezpečných reakcí (tj. polymerizaci nebo rozpadu) během přepravy. Pokud je to nutné, provede se stabilizace nebo se přidá inhibitor.
Směsi UN 1911 DIBORAN se plní do tlaku, při kterém se v případě úplného rozkladu diboranu nepřekročí dvě třetiny zkušebního tlaku tlakové nádoby.

Ustanovení pro látky, které nespadají do třídy 2

ab: Tlakové nádoby musí splnit následující podmínky:

(i) Tlaková zkouška je spojena s vnitřní prohlídkou tlakové nádoby a s přezkoušením výstroje.

(ii) Navíc musí být každé dva roky zkontrolována vhodnými prostředky (např. ultrazvukem) odolnost proti korozi a ověřen stav výstroje.

(iii) Tloušťka jejich stěn nesmí být menší než 3 mm.

ac: Zkoušky a prohlídky je třeba provádět pod dohledem znalce, který je schválen příslušným úřadem.

ad: Tlakové nádoby musí splnit následující podmínky:

(i) Musí být přeměřeny podle výpočtového tlaku nejméně 2,1 MPa (21 bar).

(ii) Musí krom údajů pro opakovaně plnitelné nádoby obsahovat následující dobře čitelné a trvale umístěné údaje:

- UN číslo a oficiální pojmenování pro přepravu látky určené v oddíle 3.1.2,

- nejvyšší přípustná hmotnost plnění a vlastní hmotnost nádoby včetně výstrojních součástí, které jsou na ní umístěny v okamžiku plnění, nebo hrubou hmotnost.

(10) Ustanovení tohoto pokynu pro balení jsou splněny při použití následujících norem:

Použitelný pro požadavkyDoporučeníNázev dokumentu
(9) pEN 1801:1998Přemístitelné plynové láhve - Plnící podmínky pro jednotlivé acetylénové
láhve (včetně seznamu přípustných porézních hmot)
(9) pEN 12755:2000Přemístitelné plynové láhve - Plnící podmínky pro svazky acetylénových
láhví

Tabulka 1: Stlačené plyny

UN
číslo
Pojmenování a popisKlasifikační
kódy
LC50
ml/m3
LáhveVelké láhveTlakové
sudy
Svazky
láhví
Zkušební
lhůta
(let)a)
Zkušební
tlak
(bar)b)
Provozní
tlak
(bar)b)
Zvláštní
ustanovení
pro obaly
1002VZDUCH, STLAČENÝ1 AXXXX10
1006ARGÓN, STLAČENÝ1 AXXXX10
1014OXID UHLIČITÝ A KYSLÍK, SMĚS, STLAČENÁ1 OXXXX10
1016OXID UHELNATÝ, STLAČENÝ1 TF3760XXXX5u
1023SVÍTIPLYN, STLAČENÝ 1 TFXXXX5
1045FLUOR, STLAČENÝ1 TOC185XX520030a, k, n, o
1046HELIUM, STLAČENÉ1 AXXXX10
1049VODÍK, STLAČENÝ1 FXXXX10d
1056KRYPTON, STLAČENÝ1 AXXXX10
1065NEON, STLAČENÝ1 AXXXX10
1066DUSÍK, STLAČENÝ1 AXXXX10
1071PLYN ROPNÝ, STLAČENÝ1 TFXXXX5
1072KYSLÍK, STLAČENÝ1 OXXXX10s
1612HEXAETYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ PLYN, SMĚS1 TXXXX5z
1660OXID DUSNATÝ, STLAČENÝ1 TOC115XX520050k, o
1953PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J. N.1 TFXXXX5z
1954PLYN STLAČENÝ, HOŘLAVÝ, J. N.1 FXXXX10z
1955PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, J. N.1 TXXXX5z
1956PLYN STLAČENÝ, J. N.1 AXXXX10z
1957DEUTERIUM, STLAČENÉ1 FXXXX10d
1964UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, STLAČENÁ, J. N.1 FXXXX10z
1971
1971
METAN, STLAČENÝ nebo
PLYN ZEMNÍ, STLAČENÝ, s vysokým obsahem metanu
1 FXXXX10
1979PLYNY VZÁCNÉ, SMĚS, STLAČENÁ1 AXXXX10
1980PLYNY VZÁCNÉ A KYSLÍK, SMĚS, STLAČENÁ1 AXXXX10
1981PLYNY VZÁCNÉ A DUSÍK, SMĚS, STLAČENÁ1 AXXXX10
2034VODÍK A METAN, SMĚS, STLAČENÁ1 FXXXX10d
2190FLUORID KYSLÍKU, STLAČENÝ1 TOC2,6XX520030a, k, n, o
2600OXID UHELNATÝ A VODÍK, SMĚS, STLAČENÁ1 TFXXXX5d, u
3156PLYN STLAČENÝ, OXIDUJÍCÍ, J. N.1 OXXXX10z
3303PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, J. N.1 TOXXXX5z
3304PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J. N.1 TCXXXX5z
3305PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J. N.1 TFCXXXX5z
3306PLYN STLAČENY, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, ŽÍRAVÝ, J. N.1 TOCXXXX5z

a) Pro nádoby ze slitin se nepoužije

b) Pokud není k dispozici žádné pojmenováni, nesmí být provozní tlak vyšší než dvě třetiny zkušebního tlaku.

Tabulka 2: Zkapalněné a rozpuštěné plyny

UN
číslo
Pojmenování a popisKlasifikační
kódy
LC50
ml/m3
LáhveTlakové
sudy
Svazky
láhví
Velké
láhve
Zkušební
lhůta
(let)a)
Zkušební
tlak (bar)b)
Provozní
tlak (bar)b)
Zvláštní
ustanovení
pro obaly
1001ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ4FXX1060c, p
1005AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ2TC4000XXXX5330,53b, r
1008FLUORID BORITÝ2TC387XXXX52250,71
3005
0,86
1009BROMTRIFLUORMETAN (PLYN JAKO CHLADÍCÍ
PROSTŘEDEK R13B1)
2AXXXX10421,13r
1201,44r
2501,60r
1010BUTA-1,2-DIEN, STABILIZOVANÝ nebo2FXXXX10100,59r
1010BUTA-1,3-DIEN, STABILIZOVANÝ nebo2FXXXX10100,55r
1010SMĚSI BUTA-1,3-DIENU A UHLOVODÍKŮ, STABILIZOVANÉ2FXXXX10100,50r, z
1011BUTAN2FXXXX10100,51r, v
1012BUTENY, SMĚS nebo2FXXXX10100,50r, z
1012BU-1-TEN nebo2FXXXX10100,53
1012cis-BUT-2-EN nebo2FXXXX10100,55
1012trans-BUT-2-EN2FXXXX10100,54
1013OXID UHLIČITÝ2AXXXX101900,66r
2500,75r
1015OXID UHLIČITÝ A OXID DUSNÝ, SMĚS2AXXXX102500,75r
1017CHLOR2TC293XXXX5221,25a, r
1018CHLORDIFLUORMETAN (PLYN JAKO
CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 22)
2AXXXX10291,03r
1020CHLORPENTAFLUORETAN (PLYN JAKO
CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R 115)
2AXXXX10251,08r
10211 -CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETAN (PLYN JAKO
CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 124)
2AXXXX10121,20
1022CHLORTRIFLUORMETAN (PLYN JAKO
CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 13)
2AXXXX101000,83r
1200,90r
1901,04r
2501,10r
1026DIKYAN2TF350XXXX51000,70r, u
1027CYKLOPROPAN2FXXXX10200,53r
1028DICHLORDIFLUORMETAN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 12)
2AXXXX10181,15r
1029DICHLORMONOFLUORMETAN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 21)
2AXXXX10101,23r
10301,1-DIFLUORETAN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 152a)
2AXXXX10180,79r
1032DIMETYLAMIN, BEZVODÝ2FXXXX10100,59b, r
1033DIMETYLÉTER2FXXXX10180,58r
1035ETAN2FXXXX10950,25r
1200,29r
3000,39r
1036ETYLAMIN2FXXXX10100,61b, r
1037CHLORETAN (ETYLCHLORID)2FXXXX10100,80a, r
1039ETYLMETYLÉTER2FXXXX10100,64r
1040ETYLENOXID nebo2TF2900XXXX5150,78I, r
1040ETYLENOXID S DUSÍKEM až do nejvýše přípustného
celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 °C
1041ETYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s více
než 9 %, ale nejvýše 87 % etylenoxidu
2FXXXX101900,66r
2500,75r
1043PROSTŘEDKY KE HNOJENÍ, ROZTOK, s volným čpavkemPŘEPRAVA ZAKÁZÁNA
1048BROMOVODÍK, BEZVODÝ2TC2860XXXX5601,54a, d, r
1050CHLOROVODÍK, BEZVODÝ2TC2810XXXX51000,30a, d, r
1200,56a, d, r
1500,67a, d, r
2000,74a, d, r
1053SIROVODÍK2TF712XXXX5550,67d, r, u
1055ISOBUTEN2FXXXX10100,52r
1058PLYNY ZKAPALNĚNÉ, nehořlavé, překryté dusíkem,
oxidem uhličitým nebo vzduchem
2AXXXX10Zkušební
tlak = 1,5-násobku provozního
tlaku
r
1060METYLACETYLÉN A PROPADIEN, SMĚS, STABILIZOVANÁ2FXXXX10c, r, z
Propadien s1 % až 4 % metylacetylénuXXXX10220,52c, r
směs P1XXXX10300,49c, r
směs P2XXXX10240,47c, r
1061METYLAMIN, BEZVODÝ2FXXXX10130,58b, r
1062BROMMETAN (METYLBROMID) s nejvýše 2 % chlorpikrinu2T850XXXX5101,51a
1063CHLORMETAN (METYLCHLORID)
(PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 40)
2FXXXX10170,81a, r
1064METANTHIOL (METYLMERKAPTAN)2TF1350XXXX5100,78d, r, u
1067OXID DUSlČlTÝ2TOC115XX5101,30k
1069CHLORID NITROSYLU (NITROSYLCHLORID)2TC35XX5131,10k, r
1070OXID DUSNY (Rajský plyn)20XXXX101800,68
2250,74
2500,75
1075PETROLEJOVÉ PLYNY, ZKAPALNĚNÉ2FXXXX10v, z
1076FOSGEN2TC5XXX5201,23k, r
1077PROPEN2FXXXX10300,43r
1078PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK, J. N.2AXXXX10r, z
směs F1XXXX10121,23
směs F2XXXX10181,15
směs F3XXXX10291,03
1079OXID SIŘIČITÝ2TC2520XXXX5141,23r
1080FLUORID SIROVY2AXXXX10701,04r
1401,33r
1601,37r
1081TETRAFLUORETYLEN, STABILIZOVANÝ2FXXXX10200m, o, r
1082CHLORTRIFLUORETYLEN, STABILIZOVANÝ2TF2000XXXX5191,13r, u
1083TRIMETYLAMIN, BEZVODÝ2FXXXX10100,56b, r
1085VINYLBROMID, STABILIZOVANÝ2FXXXX10101,37a, r
1086VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ2FXXXX10120,81a, r
1087VINYLMETYLÉTER, STABILIZOVANÝ2FXXXX10100,67r
1581CHLORPIKRIN A BROMMETAN
(METYL-BROMID), SMĚS s více než 2 % chlorpikrinu
2T850XXXX5101,51a
1582CHLORPIKRIN A CHLORMETAN
(METYLCHLORID), SMĚS
2Td)XXXX5170,81a
1589CHLORKYAN, STABILIZOVANÝ2TC80XX5201,03k
1741CHLORID BORITÝ2TC2541XXXX5101,19r
1749FLUORID CHLORITY (CHLORTRIFLUORID)2TOC299XXXX5301,40a
1858HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1216)
2AXXXX10221,11r
1859FLUORID KŘEMIČITÝ2TC450XXXX52000,74
3001,10
1860VINYLFLUORID, STABILIZOVANÝ2FXXXX102500,64a, r
1911DIBORAN2TF80XX52500,07d, k, o
1912CHLORMETAN (METYLCHLORID)
A DICHLORMETAN, SMĚS
2FXXXX10170,81a, r
1952ETYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS s nejvýše 9 % etylenoxidu2AXXXX10190
250
0,66
0,75
r, r
19581,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETAN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 114)
2AXXXX10101,30r
19591,1 -DIFLUORETYLEN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1132 A)
2FXXXX102500,77r
1962ETYLEN2FXXXX102250,34
3000,37
1965UHLOVODÍKY PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J. N., jako:2FXXXX10b)r, v, z
směs A10100,50
směs A 0110150,49
směs A 0210150,48
směs A 010150,47
směs A 110200,46
směs B110250,45
směs B210250,44
směs B10250,43
směs C10300,42
1967INSEKTICID, PLYNNÝ, JEDOVATÝ, J. N.2TXXXX5z
1968INSEKTICID, PLYNNÝ, J. N.2AXXXX10r, z
1969ISOBUTAN2FXXXX10100,49r, v
1973CHLORDIFLUORMETAN A CHLORPEN-TAFLUORETAN,
SMĚS s konstantním bodem varu, s cca 49 % chlordifluormetanu
(PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 502)
2AXXXX10311,05r
1974BROMCHLORDIFLUORMETAN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 12B1)
2AXXXX10101,61r
1975OXID DUSNATÝ A OXID DUSIČITÝ, SMĚS2TOC115XXX5k, z
1976OKTAFLUORCYKLOBUTAN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK RC 318)
2AXXXX10111,34r
1978PROPAN2FXXXX10250,42r, v
1982TETRAFLUORMETAN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 14)
2AXXXX102000,62
3000,94
19831-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETAN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 133 a)
2AXXXX10101,18r
1984TRIFLUORMETAN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 23)
2AXXXX101900,87r
2500,95r
20351,1,1-TRIFLUORETAN (PLYN JAKO CHLADICÍ2FXXXX10350,75r
PROSTŘEDEK R 143a)
2036XENON2AXXXX101301,24
20442,2-DIMETYLPROPAN2FXXXX10100,53r
2073AMONIAK (ČPAVEK), vodní ROZTOK s relativní hustotou menší
než 0,880 kg/l při 15 °C, s více než 35 %, ale nejvýše 40 % čpavku,
s více než 40 %, ale nejvýše 50 % čpavku
4AXXXX5100,80b
XXXX5120,77b
2188ARZENOVODÍK (ARSIN)2TF20XX5421,10d, k
2189DICHLORSILAN2TFC314XXXX5100,90
2191FLUORID SULFURYLU (SULFURYLFLUORID)2T3020XXXX5501,10u
2192GERMANOVODÍK (GERMAN)c)2TF620XXXX52501,02d, r
2193HEXAFLUORETAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1162AXXXX102001,10
2194FLUORID SELENOVÝ2TC50XX5361,46k, r
2195FLUORID TELUROVÝ2TC25XX5201,00k, r
2196FLUORID WOLFRAMOVÝ2TC160XX5102,70a, k, r
2197JODOVODÍK, BEZVODÝ2TC2860XXXX5232,25a, d, r
2198FLUORID FOSFOREČNÝ2TC190XX52000,90k
3001,34k
2199FOSFOROVODÍK (FOSFIN)c)2TF20XX52250,30d, k
2500,45d, k
2200PROPADIEN, STABILIZOVANÝ2FXXXX10220,50r
2202SELENOVODÍK, BEZVODÝ2TF2XX5311,60k
2203SILANc)2FXXXX102250,32d, q
2500,36d, q
2204SULFID KARBONYLU (KARBONYLSULFID)2TF1700XXXX5260,84r, u
2417FLUORID KARBONYLU (KARBONYLFLUO-RID)2TC360XXXX52000,47
3000,70
2418FLUORID SIŘIČITÝ2TC40XX5300,91k, r
2419BROMTRIFLUORETYLEN2FXXXX10101,19r
2420HEXAFLUORACETON2TC470XXXX5221,08r
2421OXID DUSITÝ2TOCPŘEPRAVA ZAKÁZÁNA
2422OKTAFLUORBUT-2-EN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1318)
2AXXXX10121,34r
2424OKTAFLUORPROPAN (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 218)
2AXXXX10251,09r
2451FLUORID DUSITÝ20XXXX102000,50
3000,75
2452ETYLACETYLÉN, STABILIZOVANÝ2FXXXX10100,57c, r
2453FLUORETAN (ETYLFLUORID) (PLYN
JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 161)
2FXXXX10300,57r
2454FLUORMETAN (METYLFLUORID)
PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 41)
2FXXXX103000,36r
2455METYLNITRIT2APŘEPRAVA ZAKÁZÁNA
25171-CHLOR-1,1-DIFLUORETAN
(PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 142b)
2FXXXX10100,99r
2534METYLCHLORSILAN2TFC600XXXX5r, z
2548FLUORID CHLOREČNÝ (CHLORPENTAFLUORID)2TOC122XX5131,49a, k
2599CHLORTRIFLUORMETAN A
TRIFLUORMETAN, AZEOTROPNÍ SMĚS
s cca 60 % chlor-trifluormetanu
(PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 503),
2AXXXX10310,11r
420,20r
1000,66r
2601CYKLOBUTAN2FXXXX10100,63r
2602DICHLORDIFLUORMETAN a 1,1-DIFLUORETAN,
AZEOTROPNÍ SMĚS s cca 74 % dichlordifluormetanu
(PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 500)
2AXXXX10221,01r
2676ANTIMONOVODÍK (STIBIN)2TF20XX5201,20k, r
2901CHLORID BROMU (BROMCHLORID)2TOC290XXXX5101,50a
3057TRIFLUORACETYLCHLORID2TC10XXX5171,17k, r
3070ETYLENOXID A DICHLORDIFLUORMETAN,
SMĚS s nejvýše 12,5 % etylenoxidu
2AXXXX10181,09r
3083PERCHLORYLFLUORID2TO770XXXX5331,21k, u
3153PERFLUOR(METYLVINYL)ÉTER2FXXXX10200,75r
3154PERFLUOR(ETYLVINYL)ÉTER2FXXXX10100,98r
3157PLYN ZKAPALNĚNÝ, OXIDUJÍCÍ, J. N.20XXXX10z
31591,1,1,2-TETRAFLUORETAN (PLYN JAKO
CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 134a)
2AXXXX10221,04r
3160PLYN ZKAPALNĚNY, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J. N.2TFXXXX522r, z
3161PLYN ZKAPALNĚNÝ, HOŘLAVÝ, J. N.2FXXXX10r, z
3162PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, J. N.2TXXXX5z
3163PLYN ZKAPALNĚNÝ, J. N.2AXXXX10r, z
3220PENTAFLUORETAN (PLYN JAKO CHLADICÍ2AXXXX10490,95r
PROSTŘEDEK R 125)360,72
3252DIFLUORMETAN (PLYN JAKO
CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 32)
2FXXXX10480,78r
3296HEPTAFLUORPROPAN
(PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 227)
2AXXXX10151,20r
3297ETYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETAN,
SMĚS s nejvýše 8,8 % etylenoxidu
2AXXXX10101,16r
3298ETYLENOXID A PENTAFLUORETAN,
SMĚS s nejvýše 7,9 % etylenoxidu
2AXXXX10261,02r
3299ETYLENOXID A TETRAFLUORETAN,
SMĚS s nejvýše 5,6 % etylenoxidu
2AXXXX10171,03r
3300ETYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS
s více než 87 % etylenoxidu
2TF> 2900XXXX5280,73r
3307PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, J. N.2TOXXXX5z
3308PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.2TCXXXX5r, z
3309PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J. N.2TFCXXXX5r, z
3310PLYN ZKAPALNĚNÝ, JEDOVATÝ, OXIDUJÍCÍ, ŽÍRAVÝ, J. N.2TOCXXXX5z
3318AMONIAK (ČPAVEK), vodní ROZTOK,
s relativní hustotou menší než 0,880 kg/l při 15 °C s více než 50 % čpavku
4TCXXXX5b
3337PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 404A2AXXXX10360,82r
3338PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 407A2AXXXX10360,94r
3339PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 407B2AXXXX10380,93r
3340PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 407C2AXXXX10350,95r
3354INSEKTICID, PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J. N.2FXXXX10r, z
3355INSEKTICID, PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J. N.2TFXXXX5r, z
3374ACETYLÉN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL2FXX560c, p

a) Pro nádoby ze slitin se nepoužije.

b) pro směsi plynů UN 1965 činí nejvyšší přípustná hmotnost plnění na litr objemu:

GRAF

Tabulka 3: Látky, které nespadají do třídy 2

UN
číslo
Pojmenování a popisTřídaKlasifikační
kódy
LC50
ml/m3
LáhveTlakové
sudy
Svazky
láhví
Velké
láhve
Zkušební
lhůta
(let)a)
Zkušební
tlak
(bar)b)
Provozní
tlak
(bar)b)
Zvláštní
ustanovení
pro obaly
1051KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, s méně než 3 % vody6.1TF1140XX51000,55k
1052FLUOROVODÍK, BEZVODÝ8CT1966XXX5100,84ab, ac
1745BROMPENTAFLUORID5.1OTO25XXX510b)k, ab, ad
1746BROMTRIFLUORID5.1OTC180XXX510b)k, ab, ad
1790KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ s více než 85 % fluorovodíku8CT1966XXX5100,84ab, ac
2495JÓDPENTAFLUORID5.1OTC120XXX510b)k, ab, ad

a) nepoužije se pro nádoby ze slitiny.

b) je předepsáno nejnižší plnění ve výši 8 obj.- %.

P201 V odstavci (1) změňte začátek věty na:

„Láhve, velké láhve a tlakové sudy na stlačený plyn ...”

Doplňte nový odstavec (2):

(2) Nadto jsou připuštěny následující obaly, pokud jsou splněny všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3;“

Stávající odstavce „(2)“ a „(3)“ přejmenujte na „a)“ a „b)“.

P202 Získá následující znění: „(Vyhrazeno)“.

P400 (1), P401 (1) a P402 (1):

V první větě změňte „Ocelové láhve na plyn nebo nádoby na plyn” na:

„Láhve, velké láhve a tlakové sudy z oceli”.

Ve druhé větě změňte „Láhve na plyn nebo nádoby na plyn” na:

„Láhve, velké láhve a tlakové sudy”.

Ve třetí větě změňte „Láhve a nádoby na plyn” na: „Láhve, velké láhve a tlakové sudy”

Na konci třetí věty škrtněte: „láhve”.

P402 (1) Na konci škrtněte: „Plnění nesmí být větší než 90% objemu láhve;“

Doplňte následující odstavce:

(3) Sudy z oceli (1A1) s nejvyšším objemem 250 litrů.

(4) Kombinované (kompozitní) obaly, sestávající z plastové nádoby v sudu z oceli nebo hliníku (6HA1 nebo 6HB1), s objemem nejvýše 250 litrů.”

Změňte „zvláštní ustanovení pro balení” na:

„zvláštní ustanovení pro obaly specifické pro RID a ADR:“

Změňte zvláštní ustanovení pro balení „PP78“ na „RR4“.

P406 Dodatečný požadavek č. 3 škrtněte.

Zvláštní ustanovení pro balení PP24 upravte následovně:

„Pro UN čísla 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 a 3369 nesmí přepravované množství převýšit 500 g na kus.”

Ve zvláštním ustanovení pro balení PP26 upravte „3317 a 3344“ na: „3317, 3344 a 3376“.

Doplňte tato zvláštní ustanovení pro balení:

PP78 Pro UN 3370 nesmí množství látky na kus překročit 11,5 kg.

PP80 Pro UN 2907 a UN 3344 musí obaly odpovídat zkušebním požadavkům obalové skupiny II. Obaly, které odpovídají zkušebním požadavkům obalové skupiny I, se nesmí používat.

P601 V první větě za.....a 4.1.3“ doplňte: „a pokud jsou vzduchotěsně uzavřeny:“

Na konci první věty škrtněte: „(Viz také tabulku ve 4.1.4.4)“.

Odstavec (3) f) získá následující znění:

f) vnější a vnitřní obaly musí nejméně každých 2,5 roku projít periodickou zkouškou těsnosti podle odstavce b);“

V odstavci (4) změňte „Láhve na plyn a nádoby na plyn“ na:

„Láhve, velké láhve a tlakové sudy“.

Doplňte dodatečné ustanovení RR3 specifické pro RID a ADR s následujícím obsahem:

„RR3 Smí být používány pouze nádoby, které odpovídají zvláštním ustanovením (PR) uvedeným v pododdíle 4.1.4.4.“

P602 V první větě za.....a 4.1.3“ doplňte: „a pokud jsou vzduchotěsně uzavřeny:“

Odstavec (4) získá následující znění:

„Láhve, velké láhve a tlakové sudy s nejnižším zkušebním tlakem 1 MPa (10 bar), splňující pokyny pro balení P200. Žádná láhev, velká láhev a tlakový sud nesmí být vybaven jakýmkoli zařízením na snižování tlaku. Ventily láhví, velkých láhví a tlakových sudů musí být chráněny.“

P621 První souvětí získá následující znění:

„Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.8:“

650 odstavec získá následující znění:
P650POKYN PRO BALENÍP650
Tento pokyn platí pro UN 3373.
Všeobecná ustanovení

Diagnostické vzorky se balí do obalů dobré jakosti, které musí být dostatečně odolné, aby odolaly nárazům a zatížení,
které mohou vzniknout za obvyklých přepravních podmínek, včetně překládky mezi dopravními prostředky a mezi
dopravními prostředky a sklady a při každém odběru z palety nebo z balení k následujícímu ručnímu nebo strojovému použití.
Obaly musí být konstruovány a uzavřeny tak, aby za obvyklých přepravních podmínek zabránily úniku obsahu ze zásilky připravené
k odeslání v důsledku vibrací, změny teploty, vlhkosti a tlaku.

Prvotní nádoby se balí do druhotných obalů tak, aby se za obvyklých přepravních podmínek zabránilo zničení, proražení nebo
úniku obsahu do druhotného obalu. Druhotné obaly se vloží s vhodnou vycpávkou do vnějších obalů. Únik obsahu nesmí
ani náznakem ovlivnit ochranné vlastnosti ucpávky nebo vnějšího obalu.

Každý kus musí být pro přepravu zřetelně a trvale označen nápisem „DIAGNOSTICKÉ VZORKY“. Kusy s látkami,
které jsou přepravovány v hluboce zchlazeném zkapalněném dusíku, musí být kromě toho opatřeny nálepkou k označení nebezpečí vzoru 2.2.

Kus pohotový k přepravě musí být schopen úspěšně obstát ve zkoušce pádem podle pododdílu 6.3.2.5, podle ustanovení
pododdílů 6.3.2.3 a 6.3.2.4 s výjimkou výšky pádu, která nesmí být nižší než 1,2 m.

Pokud se uvolnily látky a vylily se ve voze nebo kontejneru, smí být tyto opět použity teprve po důkladném vyčištění,
případně dezinfekci nebo dekontaminaci. Všechny jiné věci a předměty přepravované v tomtéž voze nebo kontejneru musí být prověřeny
z hlediska možné kontaminace.
Pro kapalné látky

Prvotní nádoba(y) musí být těsná(é) a smí obsahovat nejvýše 500 ml.

Mezi prvotní nádobou a druhotným obalem musí být vložen absorpční materiál; pokud je do druhotného obalu vloženo více křehkých prvotních nádob,
musí být buď jednotlivě zabaleny nebo odděleny tak, aby se zabránilo jejich vzájemnému dotyku. Absorpčního materiálu, např. vaty,
musí být dostatek, aby nasál veškeré množství obsažené v prvotní nádobě; druhotný obal musí být těsný.

Prvotní nádoba nebo druhotný obal musí být schopny vydržet vnitřní tlak, který vede k tlakovému rozdílu nejméně 95 kPa (0,95 bar) bez ztráty plněných věcí.

Vnější obal smí obsahovat nejvýše 4 litry.
Pro tuhé látky

Prvotní nádoba(y) musí být prachotěsná(é) a smí obsahovat nejvýše 500 g.

Pokud je do druhotného obalu vloženo více křehkých prvotních nádob, musí být jednotlivě zabaleny nebo odděleny tak,
aby se zabránilo jejich vzájemnému dotyku; druhotný obal musí být těsný.
Vnější obal smí obsahovat nejvýše 4 kg.
Pokud jsou diagnostické vzorky baleny v souladu s tímto pokynem pro balení, nepodléhají žádným dalším ustanovením RID.

P802 Odstavec (5) změňte následovně:

„Láhve, velké láhve a tlakové sudy, které odpovídají ustanovením pokynu pro balení P200.“

P902 Pokyn pro balení P902 získá následující znění:

P902POKYN PRO BALENÍP902
Tento pokyn se použije pro UN 3268.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:

Obaly vyhovující zkušebním požadavkům obalové skupiny III. Obaly musí být zkonstruovány a vyrobeny tak,
aby zamezily pohybu předmětů a nechtěné činnosti během obvyklých přepravních podmínek.

Předměty smí být také přepravovány nezabalené ve zvlášť vybaveném manipulačním zařízení,
voze nebo kontejneru z místa výroby do závodu, kde probíhá jejich kompletace.
Dodatečný požadavek

Tlakové nádoby musí odpovídat ustanovením příslušného úřadu pro látku(-y) obsaženou(-é) v tlakové nádobě.

P904 Odstavec (1) získá následující znění:

(1) Obaly dle pokynů pro balení P001 nebo P002, které odpovídají zkušebním požadavkům obalové skupiny lll.“

4.1.4.2

IBC01 Změňte „Zvláštní ustanovení pro balení:“ na:

„Zvláštní ustanovení pro balení specifické pro RID a ADR:“.

Změňte „B12“ na „BB1“.

IBC04 Zvláštní ustanovení pro balení B1 škrtněte.

IBC05 Zvláštní ustanovení pro balení B1 a B2 škrtněte.

IBC06 V dodatečném požadavku škrtněte: „31HZ2“.

Zvláštní ustanovení pro balení B1 a B2 škrtněte.

Doplňte nové zvláštní ustanovení pro balení B12 s následujícím zněním:

„B12 Pro UN 2907 musí IBC odpovídat zkušebním požadavkům obalové skupiny II. IBC, které odpovídají zkušebním požadavkům pro obalovou skupinu I, nesmí být používány.”

IBC07 Zvláštní ustanovení pro balení B1 a B2 škrtněte.

IBC08 Zvláštní ustanovení pro balení B2 škrtněte.

IBC620 Znění druhého souvětí upravte následovně:

„Povoleny jsou následující velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), pokud jsou splněna všeobecná ustanovení v oddílech 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 a zvláštní ustanovení oddílu 4.1.8:“

4.1.4.3 Doplňte nový pokyn pro balení LP902 s následujícím obsahem:

LP902POKYN PRO BALENILP902
Tento pokyn se použije pro UN 3268.
Povoleny jsou následující obaly, pokud splňují všeobecná ustanovení oddílů 4.1.1 a 4.1.3:

Obaly vyhovující zkušebním požadavkům obalové skupiny III. Obaly musí být zkonstruovány a vyrobeny tak, aby zamezily pohybu předmětů a nechtěné činnosti během obvyklých přepravních podmínek.

Předměty smí být přepravovány také nezabalené ve zvlášť vybaveném manipulačním zařízení, voze nebo kontejneru z místa výroby do závodu, kde probíhá jejich kompletace.
Dodatečný požadavek

Tlakové nádoby musí odpovídat požadavkům příslušného úřadu pro látku(y) v ní obsažené.

4.1.4.4 V úvodní větě změňte „láhve na plyn nebo nádoby na plyn“ na:

„Láhve, velké láhve a tlakové sudy“.

Dále změňte obsah závorky „(PR1 až PR6)“ na:

„(PR1 až PR7)“.

V tabulce doplňte nový zvláštní požadavek pro láhve a nádoby na plyn:

PR71614Kapalný kyanovodík, stabilizovaný, který je zcela nasáklý v inertní porézní hmotě,
musí být balen do kovových nádob s nejvyšším objemem 7,5 litru, které se vkládají
do dřevěných beden tak, aby se navzájem nemohly dotknout.
Taková společná balení musí splňovat následující podmínky:
(1) nádoby musí být přezkoušeny tlakem nejméně 0,6 MPa (6 bar)
(2) nádoby musí být zcela zaplněny porézní hmotou, která se i při delším používání,
při otřesech a při teplotě do 50 °C nesmí scvrkávat nebo vytvářet nebezpečné dutiny;
(3) na víku každé nádoby musí být trvale uvedeno datum plnění;
(4) skupinové obaly musí být přezkoušeny a povoleny dle pododdílu 6.1.5.21
pro obalovou skupinu I.
(5) kus nesmí být těžší než 120 kg.

4.1.6.5 Škrtněte

4.1.6.6 Přečíslujte na 4.1.6.5.

4.1.6.7 Přečíslujte na 4.1.6.10

Doplňte tyto nové pododdíly:

4.1.6.6 Tlakové nádoby na jedno použití:

a) musí být přepravovány ve vnějším obalu, jako je bedna nebo klec, nebo na podložkách se smršťovací nebo napínací folií;

b) nesmí mít hydraulický vnitřní objem větší než 1,25 litru, pokud jsou plněny hořlavým nebo jedovatým plynem;

c) nesmí být použity pro jedovaté plyny s hodnotou LC50 nejvýše 200 ml/m3;a

d) nesmí být po uvedení do provozu opravovány.

4.1.6.7 Tlakové nádoby nesmí být opravovány po následujících závadách:

a) svarové trhliny nebo jiné závady ve svárech;

b) trhliny ve stěně nádoby;

c) netěsnosti nebo závady materiálu stěny, horní části nebo spodku nádoby.

4.1.6.8 Tlakové nádoby nesmí být předány k plnění:

a) pokud jsou poškozeny tak silně, že by mohla být ovlivněna neporušenost tlakové nádoby nebo její provozní výstroj;

b) pokud prohlídka provozního stavu tlakové nádoby a její provozní výstroje prokázala jejich nevyhovující stav; a

c) pokud nejsou čitelná předepsaná označení pro certifikaci, periodické zkoušky a plnění.

4.1.6.9 Naplněné tlakové nádoby nesmí být předány k přepravě:

a) pokud jsou netěsné;

b) pokud jsou poškozeny tak silně, že by mohla být ovlivněna neporušenost tlakové nádoby nebo její provozní výstroj;

c) pokud prohlídka provozního stavu tlakové nádoby a její provozní výstroje prokázala jejich nevyhovující stav; a

d) pokud nejsou čitelná předepsaná označení pro certifikaci, periodické zkoušky a plnění.“

4.1.6.10 (dříve 4.1.6.7) Doplňte nový řádek tabulky:

4.1.6.4 d)Příloha A k EN 849:1996/A2:2001Přemístitelné plynové láhve - ventily
plynových láhví - specifikace a typové
zkoušky - změna A2

Doplňte nový odstavec:

4.1.7.0.1 U organických peroxidů musí být všechny nádoby „účinně” uzavřené. Pokud může v kusu vývojem plynu vzniknout významný vnitřní tlak, smí na nich být umístěno odvětrávací zařízení za předpokladu, že unikající plyn nepředstavuje žádné nebezpečí; jinak se musí omezit stupeň plnění. Odvětrávací zařízení musí být vyrobeno tak, aby nemohla uniknout žádná kapalná látka, pokud se kus nachází ve vzpřímené poloze a musí zabránit vniknutí nečistot. Vnější obal musí být, pokud je to nutné, vyložen tak, aby neovlivnil účinnost odvětrávacího zařízení.”

Doplňte nový odstavec:

4.1.7.2.3 Samourychlující rozklad a účinek ohně musí být zohledněny jako nouzové případy. Aby se zabránilo roztržení kovové nebo kombinované (kompozitní) IBC s plnostěnným kovovým pláštěm výbuchem, musí být nouzová zařízení na snižování tlaku dimenzována tak, aby byly odvedeny všechny rozkládající se produkty a páry, které se vyvinou při samourychlujícím rozkladu nebo účinku ohně během časového období nejméně 1 hodiny a které se spočítají rovnicí uvedenou v odstavci 4.2.1.13.8.“

4.1.8.2 Znění pododdílu bude následující:

„Definice v oddíle 1.2.1 a všeobecná ustanovení v pododdílech 4.1.1.1 až 4.1.1.14, kromě pododdílů 4.1.1.10 až 4.1.1.12, platí pro kusy s infekčními látkami. Kapalné látky však musí být plněny do obalů, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které jsou dostatečně pevné proti vnitřnímu tlaku, který může vzniknout za obvyklých přepravních podmínek.“

4.1.8.3 Začátek prvního souvětí upravte následovně:

„Pro UN 2814 a UN 2900 musí být mezi druhý a vnější obal vložen ...“

Doplňte nový pododdíl s následujícím obsahem:

4.1.8.5 Ustanovení tohoto oddílu neplatí pro UN 3373 DIAGNOSTICKÉ VZORKY (viz pokyn pro balení P650).“

4.1.10.4

MP5 Před „diagnostických vzorků“ doplňte:

„UN 3373“.

Kapitola 4.2

Nadpis získá následující znění:

„Používání přemístitelných cisteren a UN certifikovaných vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)“

4.2.1.1, 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.15, 4.2.2.2 a 4.2.3.2 Ve všech zmiňovaných pododdílech a odstavcích změňte „4.2.4.2.6“ na:

„4.2.5.2.6“.

4.2.1.1, 4.2.1.9.1.1, 4.2.2.2, 4.2.3.2 a 4.2.5.1.1 (dřívější odstavec 4.2.4.1.1) Ve všech zmiňovaných pododdílech a odstavcích změňte „4.2.4.3“ na:

„4.2.5.3“.

4.2.2.7.1 a

4.2.3.6.1 Začátek upravte následovně:

„Před plněním musí být přemístitelná cisterna přezkoušena, aby se zajistilo, že je schválena pro přepravu nezchlazeného zkapalněného plynu ...”

4.2.4 Oddíl přečíslujte na 4.2.5.

Doplňte nový oddíl 4.2.4 s následujícím obsahem:

4.2.4 Všeobecná ustanovení pro používání UN certifikovaných vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)

4.2.4.1 Tento oddíl obsahuje všeobecná ustanovení, která se použijí při přepravě nezchlazených plynů ve vícečlánkových kontejnerech na plyn (MEGC) uvedených v oddíle 6.7.5.

4.2.4.2 MEGC musí odpovídat ustanovením pro konstrukci, výrobu, kontrolní a zkušební požadavky uvedeným v oddíle 6.7.5. Články MEGC musí být periodicky přezkušovány podle ustanovení pododdílu 4.1.4.1 pokynu pro balení P200 a podle pododdílu 6.2.1.5.

4.2.4.3 Během přepravy musí být MEGC dostatečně chráněny proti poškození článků a provozní výstroje podélnými a příčnými nárazy nebo překlopením. Taková ochrana se nevyžaduje, pokud jsou články a provozní výstroj konstruovány tak, že odolají nárazům nebo překlopení. Příklady takové ochrany jsou popsány v odstavci 6.7.5.10.4.

4.2.4.4 Ustanovení pro periodické zkoušky MEGC jsou uvedena v pododdíle 6.7.5.12. MEGC nebo jejich části nesmí být nakládány nebo plněny předtím, než byly podrobeny periodické prohlídce a zkoušce, avšak mohou být přepravovány po uplynutí předepsané časové lhůty pro její provedení.

4.2.4.5 Plnění

4.2.4.5.1 Před plněním se musí MEGC přezkoušet, aby se zajistilo, že bude připuštěn pro přepravu plynu a že budou dodržena příslušná ustanovení RID.

4.2.4.5.2 Články MEGC se plní podle provozních tlaků, stupňů plnění a podle ustanovení pro plnění, které jsou uvedeny v pododdíle 4.1.4.1 pokynu pro balení P200 pro plyn plněný do jednotlivých článků. MEGC nebo skupina článků nesmí být jako jednotka v žádném případě plněny nad nejnižší provozní tlak jakéhokoli článku.

4.2.4.5.3 MEGC nesmí být plněny nad jejich nejvyšší přípustnou hrubou hmotnost.

4.2.4.5.4 Oddělovací ventily musí být po naplnění uzavřeny a během přepravy musí zůstat zavřené. Jedovaté plyny (plyny skupin T, TF, TC, TO, TFC a TOC) smí být v MEGC přepravovány jen tehdy, pokud je každý článek vybaven oddělovacím ventilem.

4.2.4.5.5 Otvor(y) pro plnění musí být uzavřeny čepičkami nebo ucpávkami. Po naplnění musí být plničem přezkoušena těsnost uzávěrů a zařízení.

4.2.4.5.6 MEGC nesmí být předány k plnění:

a) pokud jsou poškozeny v takovém rozsahu, že může být ovlivněna neporušenost tlakových nádob nebo jejich konstrukční či provozní výstroj;

b) pokud prohlídka provozního stavu tlakové nádoby a jejího konstrukčního a provozní výstroje prokázala jejich nevyhovující stav; nebo

c) pokud není čitelné předepsané označení podle schválení, pro periodickou zkoušku a plnění.

4.2.4.6 Naplněné MEGC nesmí být předány k přepravě:

a) pokud jsou netěsné;

b) pokud jsou poškozeny v takovém rozsahu, že může být ovlivněna neporušenost tlakových nádob nebo jejich konstrukční či ovládací zařízení;

c) pokud prohlídka provozního stavu tlakové nádoby a jejího konstrukčního a ovládacího zařízení prokázala jejich nevyhovující stav; nebo

d) pokud není čitelné předepsané označení podle schválení, pro periodickou zkoušku a plnění.

4.2.4.7 Nevyčištěné prázdné a neodplyněné MEGC musí odpovídat týmž ustanovením jako MEGC naplněné předchozí látkou.“

4.2.5.2.6 (dříve odstavec 4.2.4.2.6) V pokynech pro přemístitelné cisterny T50 proveďte tyto úpravy:

u UN 1060 doplňte ve druhém sloupci „s nejvýše 2 % chlorpikrinu“.

u UN 1581 doplňte ve druhém sloupci „s více než 2 % chlorpikrinu“.

4.2.5.3 Doplňte následující nová zvláštní ustanovení:

TP30 Tato látka musí být přepravována v tepelně izolovaných cisternách.

TP31 Tato látka smí být přepravována v cisternách pouze v tuhém stavu.“.

Kapitola 4.3

V poznámce pod nadpisem za „přemístitelné cisterny“ doplňte: „a UN certifikované MEGC“

4.3.3.1.1 V tabulce, v části 1, pod kódem P změňte „pod tlakem rozpuštěné plyny” na:

„rozpuštěné plyny”.

Pododdíl 4.3.3.2 upravte následovně (v tabulce odstavce 4.3.3.2.5 jsou uvedeny pouze řádky, které se mění, zbývající zůstávají v platnosti):

4.3.3.2 Podmínky plnění a zkušební tlaky

4.3.3.2.1 U cisteren pro stlačené plyny musí zkušební tlak činit nejméně 1,5-násobek provozního tlaku vymezeného v oddíle 1.2.1 pro tlakové nádoby.

4.3.3.2.2 U cisteren určených pro:

- plyny zkapalněné pod vysokým tlakem; a

- pro rozpuštěné plyny

musí být zkušební tlak vypočten tak, že při plnění tělesa nádoby až do nejvyššího stupně plnění nepřekročí tlak látky při 55 °C pro cisterny s tepelnou izolací, případně při 65 °C pro cisterny bez tepelné izolace, zkušební tlak.

4.3.3.2.3 Pro cisterny určené pro plyny zkapalněné pod nízkým tlakem, je zkušební tlak:

a) u cisteren opatřených tepelnou izolací nejméně roven tenzi par kapalné látky při 60 °C, snížený o 0,1 MPa (1 bar), nejméně ale 1 MPa (10 bar);

b) u cisteren bez tepelné izolace nejméně roven tenzi par kapalné látky při 65 °C, snížený o 0,1 MPa (1 bar), nejméně ale 1 MPa (10 bar).

Nejvyšší dovolená hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu se vypočte takto:

nejvyšší dovolená hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu = 0,95 × hustota kapalné fáze při 50 °C (v kg.I-1)

Kromě toho nesmí plynná fáze klesnout pod 60 °C.

Je-li průměr tělesa nádoby nejvýše 1,5 m, platí pro zkušební tlak a pro maximální stupeň plnění hodnoty podle pododdílu 4.1.4.1 a pokynu pro balení P200.

4.3.3.2.4 U cisteren určených pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny musí zkušební tlak dosahovat nejméně 1,3-násobek nejvyššího povoleného provozního tlaku vyznačeného na cisterně, avšak nejméně 300 kPa (3 bar); u cisteren opatřených vakuovou izolací musí zkušební tlak činit nejméně 1,3-násobek hodnoty nejvyššího povoleného provozního tlaku zvýšeného o 100 kPa (1 bar).

4.3.3.2.5 Tabulka plynů a směsí plynů, které lze přepravovat v cisternových vozech, bateriových vozech, vozech se snímatelnými cisternami, nádržkovými kontejnery nebo MEGC, při uvedení nejmenšího zkušebního tlaku cisterny, jakož i případného stupně plnění
U plynů a směsí plynů, které jsou zařazeny pod položku j. n., musí hodnoty pro zkušební tlak a stupeň plnění stanovit znalec schválený příslušným úřadem.
Jsou-li cisterny pro stlačené nebo pod vysokým tlakem zkapalněné plyny vystaveny nižšímu zkušebnímu tlaku než tomu, který je uveden v seznamu a cisterny jsou opatřeny tepelnou izolací, smí znalec schválený příslušným úřadem stanovit nižší nejvyšší hmotnost za předpokladu, že tlak příslušné látky v cisterně při 55 °C nepřekročí zkušební tlak vyražený na cisterně.

Číslo
UN
Pojmenování látkyKlasifikační kódMinimální zkušební tlak pro cisternyNejvyšší
hmotnost
plnění
na 1 litr
objemu
s tepelnou izolacíbez tepelné izolace
MPabarMPabarkg
1008FLUORID BORITÝ2TC22,522522,52250,715
30300303000,86
1062BROMMETAN (METYLBROMID) s více než 2 % chlorpikrinu2T1101101,51
1581CHLORPIKRIN A BROMMETAN (METYLBROMID), SMĚS2T1101101,51
1859FLUORID KŘEMIČITÝ, STLAČENÝ2TC20200202000,74
30300303001,10
1962ETYLEN2F121200,25
22,52250,36
22,52250,34
303000,37
1982TETRAFLUORMETAN (PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R 14)2A20200202000,62
30300303000,94
2036XENON2A121201,30
16
20
160
200
131301,24
2193HEXAFLUORETAN (PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R116)2A202001,28
1,34
1,10
2203SILAN6)2F22,522522,52250,32
25250252500,36
2417FLUORID KARBONYLU (KARBONY-LFLUORID)2TC20200202000,47
30300303000,70
2451FLUORID DUSITÝ2O20200202000,50
30300303000,75

4.3.4.1.2 Na konci odstavce doplňte následující text:

„Seznam kódování nádob/cisteren, které jsou připuštěny podle hierarchie cisteren a které jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce, není bezpodmínečně vyčerpávající. Tato tabulka se omezuje na kódování nádob/cisteren, které jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2. Cisterny/nádoby s jinými kódy než těmi, jež jsou uvedeny v této tabulce nebo v tabulce A kapitoly 3.2, smí být rovněž používány za předpokladu, že

- část 1 kódování nádob/cisteren (L nebo S) zůstane nezměněna

- každý prvek (číselná hodnota nebo písmeno) částí 2 až 4 těchto jiných kódování odpovídá stejnému nebo vyššímu stupni bezpečnosti než odpovídající prvek kódování udaného v tabulce A kapitoly 3.2 a sice podle následujícího vzestupného pořadí:

Část 2: Výpočtový tlak

G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 bar

Část 3: Otvory

A → B → C → D

Část 4: Bezpečnostní ventil/zařízení

V → F → N → H.

Například je k přepravě látky připuštěna cisterna odpovídající kódu L10CN, která je přiřazena kódu L4BN.“

U následujících kódů cisteren škrtněte v posledním sloupci tyto kódy:

LGAV: „LGAH, LGBH, L1,5AH a L1,5BH“

LGBV: „LGBH a L1,5BH“

LGBF: „L1,5BH a LGBH“

L1,5BN: „L1,5BH“.

4.3.4.1.3 První odstavec změňte následovně:

„Následující látky a skupiny látek, u kterých je v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 12 za kódem nádoby/cisterny uvedeno znaménko „(+)“, podléhají zvláštním ustanovením. V tomto případě je povoleno víceúčelové použití cisteren/nádob pro jiné látky a skupiny látek pouze tehdy, pokud je to uvedeno v osvědčení o schválení konstrukčního typu. Pořadí uvedené v odstavci 4.3.4.1.2 nelze použít. Při zohlednění zvláštních ustanovení udaných ve sloupci 13 tabulky A kapitoly 3.2 smí však být používány cisterny vyšší úrovně podle vzestupných řad uvedených na konci odstavce 4.3.4.1.2.“

4.3.5

TU 11 Ve druhé větě změňte „cisterny jsou hermeticky uzavřeny“ na:

„budou splněny následující podmínky“

TU 14 Znění upravte následovně:

„Čepička k ochraně uzávěrů musí být během přepravy zajištěna.”

Kapitola 4.4

4.4 Za.....(FRP)“ doplňte:

„, včetně nádržkových výměnných nástaveb (nádržkových výměnných nádob)“.

V poznámce pod nadpisem za „přemístitelné cisterny” doplňte: „a UN certifikované MEGC“

4.4.1 V úvodní větě za.....(FRP)“ doplňte:

„, včetně nádržkových výměnných nástaveb (nádržkových výměnných nádob)“

V odstavci e) za „cisterna“ doplňte:

„, včetně nádržkových výměnných nástaveb (nádržkových výměnných nádob)“

4.4.2.3 Změňte znění následovně:

„Pokud je také vhodná přeprava v kovových cisternách, platí krom toho zvláštní ustanovení (TU) oddílu 4.3.5 uvedené v kapitole 3.2 tabulce A sloupci 13,.“

Poznámky pod čarou

6) Je považován za samozápalný (pyroforický).

Příloha Sdělení

OTIF logo MEZISTÁTNÍ ORGANIZACE PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU

OCTI/RID/Not./38c)/Rev. 1
14. ČERVNA 2002

SDĚLENÍ

Vydání RID z 1. ledna 2003 Předmět: Část 6

Text, který pochází z jednání 38. zasedání Výboru znalců RID

Kapitola 6.1

6.1.1.1 c) Pojem „nádoby“ nahraďte pojmem: „Tlakové nádoby“.

6.1.1.4 Za slovem „vyrobeny” doplňte: obnoveny"

Před slovem „obal” škrtněte: „Vyrobený”.

Přidejte nový pododdíl 6.1.1.5 v následujícím znění:

6.1.1.5 Výrobci a následní distributoři obalů musí poskytnout údaje o postupech, které je nutno dodržet, o popisu druhů a rozměrů uzávěrů (včetně požadovaných těsnění) a o všech jiných součástech, které jsou nutné k zajištění toho, že jsou kusy připravené k odeslání schopny obstát v použitelných kvalitativních zkouškách této kapitoly.”

6.1.2.3 Škrtněte text:

„a obaly určené pro infekční látky označené podle pododdílu 6.3.1.1“.

6.1.3.2 Změňte číslo pododdílu na 6.1.3.3 a text změňte na následující:

6.1.3.3 Každý obal, s výjimkou obalů uvedených v pododdíle 6.1.3.2, který může být podroben obnově, musí být opatřen trvanlivým označením udaným v pododdíle 6.1.3.1 a) až e). Označení je trvanlivé, jestliže je schopné odolat obnovovacímu procesu (provedené např. vyražením). Toto trvanlivé označení smí být používáno u obalů, s výjimkou kovových sudů o vnitřním objemu více než 100 litrů, namísto trvanlivého označení předepsaného v pododdílu 6.1.3.1.“

6.1.3.2.1, 6.1.3.2.2, 6.1.3.2.3, 6.1.3.2.4 Odstavce přečíslujte na pododdíly 6.1.3.2, 6.1.3.4, 6.1.3.5, 6.1.3.6.

6.1.3.2 (dříve odstavec 6.1.3.2.1) V poslední větě změňte „v odstavci 6.13.2.3“ na:

„v pododdílu 6.13.5“.

6.1.3.3. Změňte číslo pododdílu na 6.13.7 a text změňte na následující:

6.1.3.7 Označení musí být uvedeno v pořadí odstavců v pododdílu 6.1.3.1; každá část označení, předepsaná v těchto odstavcích a popřípadě v pododdílu 6.1.3.8 odstavcích h) až j), musí být kvůli snadné rozpoznatelnosti výrazně oddělena, např. lomítkem nebo mezerou. Příklady viz pododdíl 6.13.11. Všechna dodatečná označení povolená příslušným úřadem nesmí znesnadňovat správné rozpoznání částí označení předepsaných v pododdíle 6.1.3.1“

6.1.3.4 Změňte číslo pododdílu na 6.1.3.8.

Odstavec i) bude mít následující znění:

„jméno obnovitele nebo jiné označení obalu stanovené příslušným úřadem;“

6.1.3.5

6.1.3.10 Změňte čísla pododdílů na 6.1.3.9 až 6.1.3.14.

6.1.3.9 (dříve pododdíl 6.1.3.5) Změňte „6.13.4“ na: „6.13.8“.

6.1.3.12 (dříve pododdíl 6.1.3.8) Změňte „6.13.4“ na: „6.13.8“ (dvakrát).

6.1.3.13 (dříve pododdíl 6.1.3.9) V poznámce změňte „6.1.6.7, 6.1.3.8 a 6.13.9“ na:

„6.1.3.11, 6.1.3.12 a 6.1.3.13“.

6.1.4.18.1 Odstavec získá následující znění:

„Pytle musí být vyrobeny z vhodného sulfátového papíru „kraft“ nebo z rovnocenného, nejméně třívrstvého papíru, přičemž střední vrstva může sestávat ze síťové textilie a lepidla spojujícího vnější vrstvy papíru.“

6.1.5.5.4 V odstavci a) změňte „přepravované kapaliny“ na:

„kapaliny“.

V odstavcích b) a c) změňte „naplněné látky“ na:

„kapaliny určené k přepravě“.

6.1.5.5.5. Změňte „látky“ na:

„kapaliny”.

6.1.5.6.2 V první větě před slovem „kapalinu” škrtněte slova:

„než nebezpečnou”.

Kapitola 6.2

V nadpise a ve všech textech kapitoly 6.2 nahraďte pojem „Nádoba na plyny“ pojmem „Tlaková nádoba“.

6.2.1 Nadpis upravte následovně:

„POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ TLAKOVÝCH NÁDOB, TLAKOVÝCH NÁDOB NA STLAČENÝ PLYN (AEROSOLOVÝCH ROZPRAŠOVAČŮ) A MALÝCH NÁDOB OBSAHUJÍCÍCH PLYNY (PLYNOVÉ KARTUŠE)“.

6.2.1.1.1 Za 5. odstavcem, který má 4 odrážky, uveďte dva nové odstavce v následujícím znění:

„Při výpočtu tloušťky stěny nesmí být zohledněna dodatečná tloušťka, s níž je počítáno jako s přídavkem na korozi.

Pro svařované tlakové nádoby smí být používány jen kovy s dobrou svařitelností, pro které může být zajištěna dostatečná hodnota vrubové houževnatosti při okolní teplotě minus 20 °C.“

6.2.1.1.2 Na konci odstavce doplňte:

„Výše uvedená ustanovení, s výjimkou ustanovení pro rozpouštědla, platí stejným způsobem pro tlakové nádoby určené k přepravě látky UN 3374 ACETYLÉN, bez rozpouštědel.”

Přidejte nové odstavce 6.2.1.1.3 a 6.2.1.1.4 s následujícím zněním:

6.2.1.1.3 Pro konstrukci uzavřených kryogenních nádob pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny platí následující ustanovení:

a) Při první zkoušce musí každá tlaková nádoba prokázat mechanické vlastnosti použitého kovu, včetně vrubové houževnatosti a koeficientu ohybu; více o vrubové houževnatosti viz pododdíl 6.8.5.3.

b) Tlakové nádoby musí být tepelně izolovány. Tepelná izolace musí být chráněna před nárazy uceleným přebalem. Pokud je prostor mezi vlastní nádobou a přebalem vzduchoprázdný (vakuová izolace), musí být ochranný přebal navržen tak, aby vydržel vnější tlak nejméně 100 kPa (1 bar) bez trvalé deformace. Pokud je přebal plynotěsně uzavřen (např. při vakuové izolaci), musí být nějakým zařízením zajištěno, aby při nedostatečné plynotěsnosti tlakové nádoby nebo jejích výstrojních součástí v izolační vrstvě nevznikal nebezpečný tlak. Zařízení musí zabránit vniknutí vlhkosti do izolace.

6.2.1.1.4 Tlakové nádoby, které jsou spojeny do svazků, musí být vyztuženy nosnou konstrukcí a musí být považovány za jednotku. Tlakové nádoby musí být zajištěny tak, aby se zabránilo pohybům ve vztahu k celkovému konstrukčnímu uspořádání a pohybům, které by mohly vést k soustředění místních škodlivých napětí. Potrubí musí být navržena tak, aby byla chráněna před nárazy. U plynů klasifikačních kódů 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC nebo 2TOC musí být přijata opatření, která zajistí, že každá tlaková nádoba může být naplněna odděleně a že během přepravy nemůže dojít k vzájemné výměně obsahu tlakových nádob.“

6.2.1.2 a) a b) Souvětí budou končit následující větou:

..... nebo rozpuštěné plyny a pro plyny, které nespadají do třídy 2 a jsou uvedeny v tabulce 3 pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1;“

6.2.1.2 e) Změňte „plyny rozpuštěné pod tlakem” na:

„rozpuštěné plyny”.

6.2.1.3.1 Odstavec získá následující znění:

„Tlakové sudy smí být vybaveny otvory pro plnění a vyprazdňování a dalšími otvory pro ukazatele stavu náplně, ukazatele tlaku nebo zařízeními na snižování tlaku. Počet otvorů musí být nízký, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Tlakové sudy smí být opatřeny rovněž inspekčním otvorem, který musí být uzavřen účinným uzávěrem.”

6.2.1.3.2 Přidejte nové pododstavce e) a f) s následujícím zněním:

e) Pokud jsou umístěny ukazatele stavu náplně, ukazatele tlaku nebo zařízení na snižování tlaku, musí být chráněny stejným způsobem, jako je to předepsáno pro ventily v pododdíle 4.1.6.4.

f) Tlakové nádoby, které jsou plněny objemově, musí být opatřeny ukazatelem stavu náplně.”

6.2.1.5 Nadpis získá následující znění:

„První prohlídka a zkouška“

6.2.1.5.1 Odstavec získá následující znění:

„Nové tlakové nádoby musí být podrobeny prohlídkám a zkouškám, které zahrnují:

U dostatečného počtu tlakových nádob je nutno provést:

a) zkoušku mechanických vlastností materiálu;

b) přezkoušení nejnižší tloušťky stěny;

c) ověření stejnorodosti konstrukčního materiálu u každé výrobní série a kontrola vnějšího a vnitřního stavu tlakových nádob;

d) prohlídku závitu na hrdle;

e) ověření souladu s navrženou normou.

U všech tlakových nádob je nutno provést:

f) zkoušku hydraulickým tlakem. Tlakové nádoby musí odolat zkušebnímu tlaku bez vzniku trvalých deformací a viditelných trhlin,

Pozn.: Se souhlasem zkušebního místa smí být hydraulická tlaková zkouška nahrazena zkouškou plynem, pokud není tento postup nebezpečný.

g) prohlídku a zhodnocení výrobních závad a buď jejich opravu, nebo vyřazení tlakové nádoby z provozu;

h) kontrolu označení tlakových nádob;

i) kromě toho u tlakových nádob pro UN 1001 acetylen, rozpuštěný a UN 3374 ACETYLEN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL musí být provedena kontrola správného umístění a povahy porézní hmoty a množství rozpouštědla.“

6.2.1.6 Nadpis získá následující znění:

„Periodická prohlídka a zkouška“

6.2.1.6.1 Stávající poznámku c) přeznačte na d) a doplňte nové znění poznámky c):

c) prohlídka závitu hrdla, pokud byly odděleny výstrojní součásti;“

6.2.1.6.2 Odstavec získá následující znění:

„U tlakových nádob určených pro přepravu UN 1001 ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ a UN 3374 ACETYLEN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL je předepsána pouze prohlídka vnějších stavu (koroze, deformace) a stavu porézní hmoty (smršťování, uvolnění).“

6.2.1.6.3 Odstavec získá následující znění:

„Odchylně od odstavce 6.2.1.6.1 d) musí být uzavřené kryogenní nádoby prohlédnuty, aby se přezkoušel jejich vnější stav i stav a účinnost zařízení pro snižování tlaku, a musí být podrobeny zkoušce těsnosti. Zkouška těsnosti musí být provedena s plynem obsaženým v nádobě nebo s inertním plynem. Hodnota tlaku musí být zjištěna pomocí manometru nebo vakuometru. Tepelná izolace přitom nemusí být sejmuta.”

Celý pododdíl 6.2.1.7 změňte následovně:

6.2.1.7 Označení opakovaně plnitelných tlakových nádob

Opakovaně plnitelné tlakové nádoby musí být opatřeny výraznými a čitelnými schvalovacími označeními a zvláštními označeními pro plyny a tlakové nádoby. Tato označení musí být na tlakové nádobě trvale umístěna (např. vyražena, vyryta nebo vyleptána).

Označení se musí objevit na zaobleném místě nádoby pod hrdlem, na horním konci nebo na hrdle tlakové nádoby nebo na trvale připevněné součásti tlakové nádoby (např. na přivařeném límci).

Minimální výška označení musí být 5 mm pro tlakové nádoby s průměrem nejméně 140 mm a 2,5 mm pro tlakové nádoby s průměrem nižším než 140 mm.

6.2.1.7.1 Musí se umístit následující schvalovací označení:

a) technická norma užitá pro konstrukci, výrobu a zkoušku podle výčtu oddílu 6.2.2 nebo číslo schválení;

b) písmeno(-a) pro udání země schválení, daná poznávací značkou pro motorová vozidla používanou v mezinárodní silniční dopravě;

c) poznávací označení nebo razítko místa prohlídky, které je registrováno u příslušného úřadu země, v níž bylo označení schváleno;

d) datum první prohlídky ve tvaru (RRRR/MM).

6.2.1.7.2 Musí se umístit následující provozní označení:

e) zkušební tlak v barech, kterému předchází písmena „PH“ a za kterým následují písmena „BAR“;

f) hmotnost prázdné tlakové nádoby, včetně všech trvale umístěných součástí (např. hrdelní prstenec, prstenec na patě láhve) v kilogramech, za níž jsou uvedena písmena „KG“. S výjimkou tlakových nádob pro UN 1965 UHLOVODÍKY PLYNNÉ, směs, zkapalněná, j. n., nesmí hmotnost zahrnovat hmotnost ventilů, čepiček ventilů nebo ochrany ventilů, případné povlaky nebo porézní hmoty pro acetylen. Čistá hmotnost se vyjádří na tři platné číslice zaokrouhleně na poslední místo nahoru. U láhví s hmotností do 1 kg se hmotnost vyjádří na dvě platné číslice zaokrouhleně na poslední místo nahoru;

g) zaručená nejmenší tloušťka stěny tlakové nádoby v milimetrech, za níž následují písmena „MM“. Toto označení se nevyžaduje u tlakových nádob pro UN 1965 UHLOVODÍKY PLYNNÉ, směs, zkapalněná, j. n., pro tlakové nádoby s vnitřním objemem nejvýše 1 litr nebo pro láhve ze slitin;

h) u tlakových nádob, které jsou určeny pro přepravu stlačených plynů, UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ a UN 3374 ACETYLÉN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL, musí být uveden provozní tlak v barech, kterému předchází písmena „PW“;

i) u zkapalněných plynů objem v litrech, který je vyjádřen na tři platné číslice zaokrouhleně na poslední místo dolu, a za ním následuje písmeno „L“. Je-li hodnota nejmenšího nebo jmenovitého objemu celé číslo, smí být místa za desetinnou čárkou zanedbána;

j) u UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ, celková hmotnost prázdné nádoby, výstrojních součástí a příslušenství, které nelze při plnění oddělit, a hmotnost porézní hmoty, rozpouštědel a nasyceného plynu, která je vyjádřena na dvě platné číslice zaokrouhleně na poslední místo dolu, a za níž jsou umístěna písmena „KG“;

k) u UN 3374, ACETYLÉN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL, celková hmotnost prázdné nádoby, výstrojních součástí a příslušenství, které nelze při plnění oddělit, a porézní hmoty, která je vyjádřena na dvě platné číslice zaokrouhleně na poslední místo dolu a za níž jsou umístěna písmena „KG“.

6.2.1.7.3 Musí se umístit následující výrobní označení:

l) identifikace závitu láhve (např. 25E). Toto označení se nevyžaduje u tlakových nádob pro UN 1965 UHLOVODÍKY plynné, směs, zkapalněná, j. n.;

m) označení výrobce registrované příslušným úřadem. Pokud se země výrobce neshoduje se zemí schválení, předchází označení výrobce písmeno(-a) pro udání země výrobce, dané(-á) poznávací značkou pro motorová vozidla používanou v mezinárodní silniční dopravě. Označení země a označení výrobce musí být odděleno mezerou nebo lomítkem;

n) sériové číslo přiřazené výrobcem;

o) u ocelových tlakových nádob ze slitin a tlakových nádob s ocelovým pláštěm, které jsou určeny pro přepravu s nebezpečím zkřehnutí vodíkem, se uvede písmeno „H“, které udává snášenlivost oceli (viz norma ISO 11114-1:1997).

6.2.1.7.4 Výše uvedená označení musí být uspořádána ve třech skupinách.

- Výrobní označení tvoří nejvyšší skupinu a musí se objevit za sebou v pořadí uvedeném v odstavci 6.2.1.7.3.

- Prostřední skupina musí obsahovat zkušební tlak e), kterému bezprostředně předchází provozní tlak h), pokud je předepsán.

- Schvalovací označení tvoří nejnižší skupinu a musí se objevit za sebou v pořadí uvedeném v odstavci 6.2.1.7.1.

6.2.1.7.5 Další označení na jiných místech než na boční stěně jsou povolena, pokud jsou umístěna v místech s nižším napětím a rozměr a velikost nezpůsobují škodlivé napěťové koncentrace. Taková označení nesmí být v rozporu s předepsanými označeními.

6.2.1.7.6 Navíc k předchozím označením musí být každá opakovaně plnitelná tlaková nádoba opatřena označením, které udává datum (ve tvaru RR/MM) poslední periodické zkoušky, a zaregistrovaným označením místa prohlídky schváleného příslušnými úřady země použití.

Pozn.: Měsíc se nemusí uvádět pro plyny, pro něž činí lhůta mezi periodickými zkouškami deset a více let [viz pododdíl 4.1.4.1 pokyn pro balení P200 (8) a P203 (8)].

6.2.1.7.7. U láhví pro acetylén smí být datum poslední provedené periodické zkoušky a razítko odpovědného znalce umístěny se souhlasem příslušného úřadu na prstenci, který se upevní nasazením ventilu na láhev a který nelze bez demontáže ventilu oddělit.

6.2.1.8 Označení tlakových nádob na jedno použití

Tlakové láhve na jedno použití musí být opatřeny výraznými a čitelnými schvalovacími označeními a zvláštními označeními pro plyny a tlakové nádoby. Tato označení musí být trvale umístěna na tlakové nádobě (např. nastříkána pomocí šablony, vyražena, vyryta nebo vyleptána). Označení se musí objevit, pokud nejsou umístěna uprostřed šablony, na ohybu nádoby pod hrdlem, na horním konci nebo hrdle tlakové nádoby nebo na trvale připevněné součásti tlakové nádoby (např. na přivařeném límci). S výjimkou nápisu „ZNOVU NEPLNIT“ činí minimální rozměr označení 5 mm pro tlakové nádoby s průměrem alespoň 140 mm a 2,5 mm pro tlakové nádoby s průměrem do 140 mm. Minimální rozměr nápisu „ZNOVU NEPLNIT“ činí 5 mm.

6.2.1.8.1 Umístí se označení uvedená v odstavcích 6.2.1.7.1 až 6.2.1.7.3 s výjimkou f), g) a I). Sériové číslo n) smí být nahrazeno číslem šarže. Navíc se požaduje nápis „ZNOVU NEPLNIT” s výškou písma nejméně 5 mm.

6.2.1.8.2 Platí ustanovení odstavce 6.2.1.7.4.

Pozn.: Kvůli velikosti tlakových nádob na jedno použití smí být toto označení nahrazeno nálepkou (viz odstavec 5.2.2.2.1.2).

6.2.1.8.3 Další označení na jiných místech než na boční stěně jsou povolena, pokud jsou umístěna v místech s nižším napětím a rozměr a velikost nezpůsobují škodlivé napěťové koncentrace. Taková označení nesmí být v rozporu s předepsanými označeními.

6.2.2 Druhý řádek tabulky opravte následovně:

EN 1797:2001Kryogenní nádoby - Snášenlivost plynu/materiálu6.2.1.2

Škrtněte 4. řádek (“EN 1252-1:1998”).

V řádku “EN 1442:1998” v posledním sloupci změňte “6.2.1.1,6.2.1.5 a 6.2.1.7” na:

“6.2.1.1 a 6.2.1.5”

Řádek „EN 1251-1:2000“ vyškrtněte.

V řádku s odkazem na normu na uzávěry opravte odkaz v 1. sloupci následovně:

„EN 849:1996/A2:2001“.

Poslední 2 řádky tabulky škrtněte.

6.2.3.1 Čtvrtý odstavec („Pro svařované ...“) a také poslední odstavec škrtněte.

6.2.3.2 Změňte „pod tlakem rozpuštěné plyny“ na:

„rozpuštěné plyny“.

6.2.3.4.1 Odstavec škrtněte.

6.2.3.4.2 Přečíslujte odstavec na 6.2.3.4.1 a změňte jeho obsah na následující:

6.2.3.4.1 Pokud jsou použity nekovové materiály, musí být odolné proti křehkému lomu při nejnižší provozní teplotě tlakové nádoby a jejích výstrojních součástí.“

6.2.3.4.3 Přečíslujte odstavec na 6.2.3.4.2

6.2.3.4.4 Přečíslujte odstavec na 6.2.3.4.3.

6.2.3.4.5

6.2.3.4.6 Oba odstavce škrtněte.

Přidejte nový oddíl 6.2.5 s následujícím obsahem:

6.2.5 Požadavky na UN certifikované tlakové nádoby

Dodatečně ke všeobecným ustanovením pododdílů 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.1.5 a 6.2.1.6 musí UN certifikované tlakové nádoby odpovídat, pokud je to použitelné, ustanovením tohoto oddílu včetně norem.

Pozn. Se souhlasem příslušného úřadu smí být použity novější publikovaná znění norem, pokud jsou k dispozici.

6.2.5.1 Všeobecná ustanovení

6.2.5.1.1 Provozní výstroj

S výjimkou zařízení na snižování tlaku musí být ventily, potrubí, výstrojní součásti a jiná tlaku vystavená zařízení navržena a konstruována tak, aby odolaly nejméně 1,5-násobku zkušebního tlaku tlakové nádoby.

Provozní výstroj musí být uspořádána a navržena tak, aby se zabránilo škodám, které by mohly vzniknout únikem obsahu tlakové nádoby za obvyklých manipulačních a přepravních podmínek.

Sběrné potrubí vedoucí k uzavíracím ventilům musí být dostatečně pružné, aby ochránilo ventily a potrubí před přerušením a únikem obsahu tlakové nádoby. Plnící a vyprazdňovací ventily a všechny ochranné čepičky musí být možno zajistit proti neúmyslnému otevření. Ventily musí být chráněny podle ustanovení pododdílu 4.1.6.4 a) až e), nebo musí být tlakové nádoby přepravovány ve vnějším obalu, který je ve stavu pohotovém k přepravě schopen obstát ve zkoušce pádem pododdílu 6.1.5.3 pro obalovou skupinu I.

6.2.5.1.2 Zařízení na snižování tlaku

Všechny tlakové nádoby, které se používají pro přepravu UN 1013 OXID UHLIČITÝ a UN 1070 OXID DUSNÝ (rajský plyn), musí být vybaveny schválenými zařízeními pro snižování tlaku; tlakové nádoby pro jiné plyny musí být, jak je stanoveno příslušným úřadem používající země, vybaveny zařízením na snižování tlaku, pokud to není zakázáno v pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1. Druh zařízení na snižování tlaku, tlak, při kterém začne zařízení účinkovat, a množství uvolněné zařízením na snižování tlaku musí být, pokud se to vyžaduje, stanoveno příslušným úřadem používající země.

V zabudovaném stavu musí být zařízení na snižování tlaku uspořádána na vodorovných tlakových nádobách, které jsou vzájemně propojeny sběrným potrubím a které jsou naplněny hořlavým plynem, tak, aby mohly volně unikat do vzduchu a za obvyklých přepravních podmínek zabránily účinku unikajícího plynu na tlakové nádoby.

6.2.5.2 Konstrukce výroba a první prohlídka a zkouška

6.2.5.2.1 Pro konstrukci, výrobu a první prohlídku a zkoušku UN certifikovaných láhví se používají následující normy:

ISO 9809-1:1999Láhve na plyn - Opakovaně plnitelné bezešvé ocelové láhve -
Konstrukce, výroba a zkouška - Část 1: Popouštěné a temperované
ocelové láhve ze zušlechtěné oceli s pevností v tahu menší než 1100 MPa.
Pozn.: Poznámka ve vztahu k faktoru F v oddílu 7.3 tohoto předpisu neplatí
pro UN certifikované láhve.
ISO 9809-2:2000Láhve na plyn - Opakovaně plnitelné bezešvé ocelové láhve -
Konstrukce, výroba a zkouška - Část 2: Obvykle svařované
a kalené láhve s pevností v tahu vyšší nebo rovnou 1100 MPa.
ISO 9809-3:2000Láhve na plyn - Opakovaně plnitelné bezešvé ocelové láhve -
Konstrukce, výroba a zkouška - Část 3: Normalizované ocelové láhve
ISO 7866:1999Láhve na plyn - Opakovaně plnitelné bezešvé ocelové láhve -
konstrukce, výroba a zkouška
Pozn.: Poznámka ve vztahu k faktoru F v oddílu 7.2 tohoto předpisu neplatí
pro UN certifikované láhve. Slitina hliníku 6351A-T6 nebo rovnocenné slitiny nejsou povoleny.
ISO 111118:1999Láhve na plyn - Kovové láhve na jedno použití - Specifikace a zkušební postupy

6.2.5.2.2. Pro konstrukci, výrobu a první prohlídku a zkoušku UN certifikovaných velkých láhví se používají následující normy:

ISO 11120:1999Přemístitelné láhve na plyn - Bezešvé opakovaně plnitelné velké
ocelové láhve pro přepravu stlačených plynů s objemem 150 I
až 3000 I - konstrukce, výroba a zkouška
Pozn.: Poznámka ve vztahu k faktoru F v oddílu 7.1 tohoto předpisu
neplatí pro UN certifikované velké láhve.

6.2.5.2.3 Pro konstrukci, výrobu a první prohlídku a zkoušku UN certifikovaných acetylenových láhví se používají následující normy:

Pro stěny láhví:

ISO 9809-1:1999Láhve na plyn - Opakovaně plnitelné bezešvé ocelové láhve -
Konstrukce, výroba a zkouška - Část 1: Láhve ze zušlechtěné
oceli s pevností v tahu menší než 1100 MPa
Pozn.: Poznámka ve vztahu k faktoru F v oddílu 7.3 tohoto
předpisu neplatí pro UN certifikované láhve.
ISO 9809-3:2000Láhve na plyn - Opakovaně plnitelné bezešvé ocelové láhve -
Konstrukce, výroba a zkouška - Část 3: Normalizované ocelové láhve
ISO 7866:1999Láhve na plyn - Opakovaně plnitelné bezešvé láhve ze slitin hliníku -
Konstrukce, výroba a zkouška
Pozn.: Poznámka ve vztahu k faktoru F v oddílu 7.2 tohoto předpisu
pro UN certifikované láhve neplatí. Slitina hliníku 6351A-T6 nebo
rovnocenné slitiny nejsou povoleny.
ISO 11118:1999Láhve na plyn - Kovové láhve na jedno použití - Specifikace a zkušební postupy

Pro porézní hmotu v láhvi:

ISO 3807-1:2000Acetylenové láhve - Základní požadavky - Část 1: Láhve bez tavné pojistky
ISO 3807-2:2000Acetylenové láhve - Základní požadavky - Část 2: Láhve s tavnou pojistkou

6.2.5.3 Materiály

Dodatečně k materiálovým předpisům obsaženým v normách pro návrh a konstrukci tlakových nádob a stanoveným omezením, která jsou uvedena v uplatňovaných pokynech pro balení pro přepravovaný(-é) plyn(y) (např. pokyn pro balení P200), platí následující normy pro snášenlivost materiálu:

ISO 11114-1:1997Přemístitelné láhve na plyn - Snášenlivost s materiály pro láhve
na plyn a ventilů s plyny přicházejícími do styku - část 1: Kovové materiály
ISO 11114-2:2000Přemístitelné láhve na plyn - Snášenlivost s materiály pro láhve
na plyn a ventilů s plyny přicházejícími do styku - část 2: Nekovové materiály

6.2.5.4 Provozní výstroj

Pro uzávěry a jejich ochranu se používají následující normy:

ISO 11117:1998Láhve na plyn - Ochranné čepičky ventilů a ochranná zařízení
ventilů pro láhve na plyn v průmyslovém a lékařském užití - Výroba,
konstrukce a zkoušky
ISO 10297:1999Láhve na plyn - Ventily pro opakovaně plnitelné láhve na plyn -
Specifikace a typové zkoušky

6.2.5.5 Periodická prohlídka a zkouška

Pro periodickou prohlídku a zkoušku UN certifikovaných láhví se používají následující normy:

ISO 6406:1992Periodická prohlídka a zkouška bezešvých ocelových láhví na plyn
ISO 10461:1993Bezešvé láhve ze slitin hliníku - Periodická prohlídka a zkouška
ISO 10462:1994Láhve pro rozpuštěný acetylen - Periodická zkouška a údržba

6.2.5.6 Systém pro vyhodnocení shodnosti a schvalování tlakových nádob

6.2.5.6.1 Vymezení pojmů

V tomto odstavci znamená:

Konstrukční typ: Konstrukční typ tlakové nádoby určený podle zvláštní normy pro tlakové nádoby.

Přezkoušení: Potvrzení, že stanovené požadavky byly splněny prohlídkou a zkouškou nebo předložením relevantních dokladů.

Systém pro vyhodnocení shodností: Systém, kterým příslušný úřad osvědčuje výrobce a který dále zahrnuje schválení konstrukčního typu tlakové nádoby, schválení systému zajištění kvality výrobce a schválení míst prohlídky.

6.2.5.6.2 Všeobecná ustanovení

Příslušný úřad

6.2.5.6.2.1 Příslušný úřad, který schvaluje tlakovou nádobu, musí schválit systém pro vyhodnocení shodnosti, aby zajistil, že tlakové nádoby odpovídají ustanovením RID. V případech, kdy příslušné úřady, které schvalují tlakovou nádobu, nejsou příslušným úřadem země výrobce, musí být v označení tlakové nádoby udáno označení země schválení a označení země výrobce (viz pododdíly 6.2.5.7 a 6.2.5.8).
Příslušný úřad schvalující země musí na požádání předložit odpovědnému úřadu země použití důkazy o splnění tohoto systému pro vyhodnocení shodnosti.

6.2.5.6.2.2 Příslušný úřad smí své úkoly v systému pro vyhodnocení shodnosti zcela nebo zčásti přenášet na jiné.

6.2.5.6.2.3 Příslušný úřad musí zajistit, aby byl k dispozici platný seznam schválených míst prohlídky s jejich označením a seznam schválených výrobců s jejich označením.

Místo prohlídky

6.2.5.6.2.4 Místo prohlídky musí být příslušným úřadem schváleno pro prohlídku tlakových nádob a musí:

a) mít vhodné, vyškolené, odpovědné a zkušené, do organizační struktury začleněné zaměstnance, kteří mohou vykonávat své technické úkoly uspokojivým způsobem;

b) mít přístup k vhodným a dostatečným zařízením a výbavě;

c) pracovat nezávisle a vyhnout se možnému ovlivňování, které by se mohlo objevit;

d) uchovávat mlčenlivost o chráněných podnikatelských činnostech a vlastnických právech výrobce a jiných míst;

e) dodržovat jasné oddělení mezi vlastními úkoly místa prohlídky a ostatními, s tím nesouvisejícími úkoly;

f) vést dokladovaný systém zajištění jakosti;

g) zajistit, aby byly provedeny zkoušky a prohlídky stanovené v RID a v odpovídajících normách pro tlakové nádoby, a

h) udržovat účinnou a vhodnou soustavu zpráv a záznamů v souladu s odstavcem 6.2.5.6.6.

6.2.5.6.2.5 Aby byl zajištěn soulad s odpovídajícími normami pro tlakové nádoby, musí místo prohlídky provést schválení konstrukčního typu, zkoušky a prohlídky vyrobených tlakových nádob a vystavit certifikát (viz odstavce 6.2.5.6.4 a 6.2.5.6.5).

Výrobce

6.2.5.6.2.6 Výrobce musí

a) udržovat dokladovaný systém zajištění jakosti podle odstavce 6.2.5.6.3;

b) požádat o schválení konstrukčního typu podle odstavce 6.2.5.6.4;

c) vybrat si místo prohlídky ze seznamu schválených míst prohlídky, vyhotoveného příslušným úřadem schvalující země; a

d) uchovávat záznamy podle odstavce 6.2.5.6.6.

Zkušební laboratoř

6.2.5.6.2.7 Zkušební laboratoř musí

a) mít dostatek zaměstnanců, začleněných do organizační struktury, s dostatečnými pravomocemi a zkušenostmi a

b) mít vhodná a dostatečná zařízení a výbavu, aby mohla ke spokojenosti místa prohlídky provádět zkoušky předepsané v normách výrobce.

6.2.5.6.3 Systém zajištění jakosti výrobce

6.2.5.6.3.1 Systém zajištění jakosti výrobce musí zahrnovat prvky, požadavky a ustanovení, která se přeberou od výrobce. Musí být soustavně a řádně dokladován v podobě předkládaných zásad, postupů a pokynů.

Obsah musí zvláště zahrnovat vhodné popisy:

a) organizační struktury, zodpovědnosti a vlivu managementu ve věci navržení a výrobní jakosti;

b) o používaných technikách, postupech a soustavných činnostech při navržení tlakových nádob pro prohlídku a přezkoušení navržení;

c) odpovídajících pokynů, které se používají pro výrobu tlakových nádob, kontrolu jakosti, zajištění jakosti a pracovních postupů;

d) záznamů jakosti, jako zkušebních protokolů, dat zkoušek a kalibrování;

e) dalších zkoušek managementu jako důsledku přezkoušení podle odstavce 6.2.5.6.3.2, aby se zajistilo úspěšné působení systému zajištění jakosti;

f) postupů, které popisují druh a způsob splnění požadavků zákazníků;

g) postupů pro ověřování dokladů a jejich přepracování;

h) prostředků pro zkoušení nekonformních tlakových nádob, dokoupených částí, polotovarů a hotových dílů a

i) školících programů pro příslušné zaměstnance.

6.2.5.6.3.2 Přezkoušení systému zajištění jakosti

Systém zajištění jakosti musí být nejprve ohodnocen, aby se zjistilo, zda splňuje požadavky odstavce 6.2.5.6.3.1 dle požadavků příslušného úřadu.

Výrobce musí být seznámen s výsledky přezkoušení. Sdělení musí zahrnovat závěry přezkoušení a případná požadovaná nápravná opatření.

Periodická zkouška musí splnit požadavky příslušného úřadu, aby se zajistilo, že výrobce systém zajištění jakosti řádně dodržuje a používá. Protokol o periodických zkouškách musí být poskytnut výrobci.

6.2.5.6.3.3. Dodržování systému zajištění jakosti

Výrobce musí ve schválené podobě řádně dodržovat systém zajištění jakosti, aby zůstal vhodný a účinný.

Výrobce musí seznámit příslušný úřad, který schválil systém zajištění jakosti, o zamýšlených změnách. Navrhované změny se musí ohodnotit, aby se zjistilo, jestli i nadále pozměněný systém zajištění jakosti splňuje požadavky odstavce 6.2.5.6.3.1.

6.2.5.6.4 Schvalovací postup

První schválení konstrukčního typu

6.2.5.6.4.1 První schválení konstrukčního typu musí sestávat ze schválení systému zajištění jakosti výrobce a ze schválení návrhu vyrobené tlakové nádoby. Návrh na první schválení konstrukčního typu musí odpovídat požadavkům odstavců 6.2.5.6.3, 6.2.5.6.4.2 až 6.2.5.6.4.6 a 6.2.5.6.4.9.

6.2.5.6.4.2 Výrobce, který zamýšlí vyrábět tlakové nádoby v souladu s normou pro tlakové nádoby a v souladu s RID, musí požádat o osvědčení o schválení konstrukčního typu, nabýt a uchovávat toto osvědčení, které je vystaveno příslušným úřadem schvalující země pro nejméně jeden konstrukční typ tlakové nádoby podle postupů uvedených v odstavci 6.2.5.6.4.9. Toto osvědčení musí být na požádání předloženo příslušnému úřadu země použití.

6.2.5.6.4.3 Pro každé výrobní místo se vystaví žádost, která musí obsahovat následující:

a) název a adresa výrobce, příp. jeho právního zástupce, pokud ho zastupuje;

b) adresy výrobních míst (odlišují-li se od výše uvedené adresy výrobce);

c) jméno a titul osob(-y) zodpovědných(-é) za systém zajištění jakosti;

d) označení tlakové nádoby a odpovídající normu pro tlakové nádoby;

e) podrobnosti případného odmítnutí schválení podobné žádosti jiným příslušným úřadem;

f) název místa prohlídky pro schvalování konstrukčního typu;

g) doklady o výrobním místě, jak je popsáno pod odstavcem 6.2.5.6.3.1; a

h) vyžadované technické doklady pro schválení konstrukčního typu, které umožní přezkoušení shodnosti tlakové nádoby s ustanoveními odpovídající normy pro návrh tlakové nádoby. Technické doklady musí odkrýt návrh a výrobní postupy a, pokud se to vyžaduje pro vyhodnocení, obsahovat nejméně následující:

(i) normy pro navržení tlakové nádoby a nákres návrhu a výroby, z nichž, pokud jsou k dispozici, vyplývají jednotlivé části a konstrukční jednotky;

(ii) nezbytné popisky a vysvětlivky pro porozumění nákresům a předpokládanému použití tlakové nádoby;

(iii) seznam norem, které jsou nezbytné pro stanovení úplného výrobního postupu;

(iv) výpočty návrhu a materiálové specifikace; a

(v) zkušební protokoly o schválení konstrukčního typu, v nichž jsou popsány výsledky prohlídek a zkoušek provedených podle odstavce 6.2.5.6.4.9.

6.2.5.6.4.4 Provede se první přezkoušení podle odstavce 6.2.5.6.3.2 a podle požadavků příslušného úřadu.

6.2.5.6.4.5 Je-li výrobci odmítnuto schválení, musí příslušný úřad písemně sdělit podrobné důvody pro takové odmítnutí.

6.2.5.6.4.6 Po schválení se musí příslušnému úřadu oznámit změny údajů, které byly sděleny v souvislosti s žádostí o první schválení podle odstavce 6.2.5.6.4.3.

Dodatečné schválení konstrukčního typu

6.2.5.6.4.7 Žádost o dodatečné schválení konstrukčního typu musí odpovídat požadavkům odstavců 6.2.5.6.4.8 a 6.2.5.6.4.9 za předpokladu, že výrobce vlastní první schválení konstrukčního typu. V tomto případě musel být schválen systém zajištění jakosti výrobce podle odstavce 6.2.5.6.3 během prvního schválení konstrukčního typu a musí být použitelný pro nový konstrukční typ.

6.2.5.6.4.8 Žádost musí obsahovat:

a) název a adresu výrobce a, pokud je žádost předložena právním zástupcem, jeho jméno a adresu;

b) podrobnosti případného odmítnutí schválení podobné žádosti jiným příslušným úřadem;

c) důkaz, že bylo uděleno první schválení konstrukčního typu, a

d) technické doklady popsané v odstavci 6.2.5.6.4.3 h).

Postup pro schválení konstrukčního typu

6.2.5.6.4.9 Místo prohlídky musí

a) přezkoušet technické doklady, aby zjistilo, jestli

(i) je konstrukční typ v souladu s použitelnými ustanoveními normy

(ii) je prototypová šarže vyrobena v souladu s technickými doklady a zastupuje konstrukční typ;

b) přezkoušet, jestli byly provedeny výrobní kontroly podle ustanovení odstavce 6.2.5.6.5;

c) vybrat tlakové nádoby z prototypové šarže a zohlednit požadované zkoušky tlakových nádob pro schválení konstrukčního typu;

d) provést prohlídky a zkoušky stanovené v normách pro tlakové nádoby, aby určilo, jestli

(i) byla použita a splněna norma

(ii) byly výrobcem uplatněné postupy splňují požadavky normy; a

e) zajistit, aby prohlídky a zkoušky konstrukčního typu byly provedeny řádně a odborně.

Poté, co byly provedeny prototypové zkoušky s uspokojivými výsledky a byly splněny všechny použitelné požadavky odstavce 6.2.5.6.4, vystaví se osvědčení o schválení konstrukčního typu, které musí obsahovat název a adresu výrobce, výsledky a důsledky prohlídky a nezbytné rozpoznávací znaky konstrukčního typu.

Pokud je výrobci odmítnuto schválení konstrukčního typu, musí mu příslušný úřad předložit podrobné písemné zdůvodnění takového odmítnutí.

6.2.5.6.4.10 Změny na schválených konstrukčních typech

Výrobce musí spravit vystavující příslušný úřad o změnách na schváleném konstrukčním typu, jak je předepsáno v normě pro tlakové nádoby. Pokud tyto změny podle použitelných norem pro tlakové nádoby představují nové návrhy, musí se vyžadovat dodatečné schválení konstrukčního typu. Toto doplňující schválení se vystaví v podobě dodatku k původnímu osvědčení o schválení konstrukčního typu.

6.2.5.6.4.11 Příslušný úřad musí sdělit na požádání jiných příslušných úřadů údaje o schválení konstrukčního typu, změnách v osvědčení a odebraných osvědčeních.

6.2.5.6.5 Výrobní kontrola a schválení

Prohlídka a schválení každé tlakové nádoby se provede před zástupcem místa prohlídky. Výrobcem vybrané místo prohlídky pro kontroly a zkoušky během výroby se smí odchylovat od zvoleného místa prohlídky pro schválení konstrukčního typu.

Pokud může být podle požadavků místa prohlídky prokázáno, že výrobce je vybaven vyškolenými, odbornými a na výrobním procesu nezávislými znalci, smí tito znalci provádět kontroly a zkoušky. V tomto případě musí výrobce uchovávat záznamy o školení znalců.

Místo prohlídky musí přezkoušet, že znalci výrobce a zkoušky předepsané pro tlakové nádoby zcela odpovídají normě a ustanovením RID. Pokud by byl ve spojení této kontroly a zkoušky zjištěn nesoulad, může být svolení pro provádění kontrol a zkoušek znalci výrobce staženo.

Výrobce musí po schválení místem prohlídky předložit osvědčení o shodě se schváleným konstrukčním typem. Umístění osvědčujícího označení na tlakové nádobě platí jako vysvětlení, že tlaková nádoba odpovídá použitelným normám pro tlakové nádoby, požadavkům systému vyhodnocení shodnosti a RID. Na každé schválené tlakové nádobě musí místo prohlídky nebo jím pověřený výrobce umístit označení o schválení tlakové nádoby a zaregistrované označení místa prohlídky.

Před plněním tlakových nádob se vystaví osvědčení o shodě podepsaný místem prohlídky a výrobcem.

6.2.5.6.6. Záznamy

Záznamy o schválení konstrukčního typu a osvědčení o shodě musí být výrobcem a místem prohlídky uchovávány nejméně 20 let.

6.2.5.7 Označení opakovaně plnitelných UN certifikovaných tlakových nádob

Opakovaně plnitelné UN certifikované tlakové nádoby musí být opatřeny výraznými a čitelnými schvalovacími označeními a zvláštními označeními pro plyny a tlakové nádoby. Tato označení musí být na tlakové nádobě umístěna trvale (např. vyražena, vyryta nebo vyleptána). Označení se musí objevit na zaobleném místě nádoby pod hrdlem, na horním konci nebo na hrdle tlakové nádoby nebo na trvale připevněné součásti tlakové nádoby (např. na přivařeném límci). S výjimkou znaku „UN“ činí nejnižší výška označení 5 mm pro tlakové nádoby s průměrem nejméně 140 mm a 2,5 mm pro tlakové nádoby s průměrem nižším než 140 mm. Nejnižší výška znaku „UN“ činí 10 mm pro tlakové nádoby s průměrem nejméně 140 mm a 5 mm pro tlakové nádoby s průměrem nižším než 140 mm.

6.2.5.7.1 Musí se umístit následující schvalovací označení:

a) UN-znak pro obaly obr.

Tento znak smí být umístěn pouze na tlakových nádobách, které odpovídají ustanovením RID pro UN certifikované tlakové nádoby;

b) použitá technická norma (např. ISO 9809-1) pro návrh, konstrukci a zkoušku;

c) písmeno(-a) pro udání země schválení, daná poznávací značkou pro motorová vozidla používanou v mezinárodní silniční dopravě;

d) poznávací označení nebo razítko místa prohlídky, které je registrováno u příslušného úřadu země, v níž bylo označení schváleno;

e) datum první prohlídky ve tvaru (RRRR/MM).

6.2.5.7.2 Musí se umístit následující provozní označení:

f) zkušební tlak v barech, kterému předchází písmena „PH“ a za kterým následují písmena „BAR“

g) hmotnost prázdné tlakové nádoby, včetně všech trvale umístěných součástí (např. hrdelní prstenec, prstenec na patě láhve) v kilogramech, za níž jsou uvedena písmena „KG“. Tato hmotnost nesmí zahrnovat hmotnost ventilů, čepiček ventilů nebo ochrany ventilů, případné povlaky nebo porézní hmoty pro acetylen. Čistá hmotnost se vyjádří na tři platné číslice zaokrouhleně na poslední místo nahoru.
U láhví s hmotností do 1 kg se hmotnost vyjádří na dvě platné číslice zaokrouhleně na poslední místo nahoru;

h) zaručená nejmenší tloušťka stěny tlakové nádoby v milimetrech, za níž následují písmena „MM“. Toto označení se nevyžaduje u tlakových nádob s vnitřním objemem nejvýše 1 litr nebo pro láhve ze slitin;

i) u tlakových nádob, které jsou určeny pro přepravu stlačených plynů, UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ a UN 3374 ACETYLÉN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL, musí být uveden provozní tlak v barech, kterému předchází písmena „PW“;

j) u zkapalněných plynů objem v litrech, který je vyjádřen na tři platné číslice zaokrouhleně na poslední místo dolu, a za ním následuje písmeno „L“. Je-li hodnota nejmenšího nebo jmenovitého objemu celé číslo, smí být místa za desetinnou čárkou vynechána;

k) u UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ, celková hmotnost prázdné nádoby, výstrojních součástí a příslušenství, které nelze při plnění oddělit, a hmotnost porézní hmoty, rozpouštědel a nasyceného plynu, která je vyjádřena na dvě platné číslice zaokrouhleně na poslední místo dolu a za níž jsou umístěna písmena „KG“;

I) u UN 3374, ACETYLÉN, BEZ ROZPOUŠTĚDEL, celková hmotnost prázdné nádoby, výstrojních součástí a příslušenství, které nelze při plnění oddělit, a hmotnost porézní hmoty, která je vyjádřena na dvě platné číslice zaokrouhleně na poslední místo dolu, a za níž jsou umístěna písmena „KG“.

6.2.5.7.3 Musí se umístit následující výrobní označení:

m) identifikace závitu láhve (např. 25E);

n) označení výrobce registrované příslušným úřadem. Pokud se země výrobce neshoduje se zemí schválení, předchází označení výrobce písmeno(-a) pro udání země výrobce, dané(-á) poznávací značkou pro motorová vozidla používanou v mezinárodní silniční dopravě. Označení země a označení výrobce musí být odděleno mezerou nebo lomítkem;

o) sériové číslo přiřazené výrobcem;

p) u ocelových tlakových nádob a tlakových nádob ze slitin s ocelovým navržením, které jsou určeny pro přepravu s nebezpečím zkřehnutí vodíkem, se uvede písmeno „H“, které udává snášenlivost oceli (viz norma ISO 11114-1:1997).

6.2.5.7.4 Výše uvedená označení musí být uspořádána ve třech skupinách, jak je znázorněno na níže uvedeném příkladě.

- Výrobní označení tvoří nejvyšší skupinu a musí se objevit za sebou v pořadí uvedeném v odstavci 6.2.5.7.3.

- Prostřední skupina musí obsahovat zkušební tlak f), kterému bezprostředně předchází provozní tlak i), pokud je předepsán.

- Schvalovací označení tvoří nejnižší skupinu a musí se objevit za sebou v pořadí uvedeném v odstavci 6.2.57.1.

obr.

6.2.57.5 Další označení na jiných místech než na boční stěně jsou povolena, pokud jsou umístěna v místech s nižším napětím a rozměr a velikost nezpůsobují škodlivé napěťové koncentrace. Taková označení nesmí být v rozporu s předepsanými označeními.

6.2.57.6 Navíc k předchozím označením musí být každá opakovaně plnitelná tlaková nádoba opatřena označením, které udává datum (ve tvaru RR/MM) poslední periodické zkoušky, a zaregistrovaným označením místa prohlídky schváleného příslušnými úřady země použití.

6.2.5.8 Označení UN certifikovaných tlakových nádob na jedno použití

UN certifikované tlakové nádoby na jedno použití musí být opatřeny výraznými a čitelnými schvalovacími označeními a zvláštními označeními pro plyny a tlakové nádoby. Tato označení musí být trvale umístěna na tlakové nádobě (např. nastříkána pomocí šablony, vyražena, vyryta nebo vyleptána). Označení se musí objevit, pokud nejsou umístěna uprostřed šablony, na ohybu nádoby pod hrdlem, horním konci nebo hrdle tlakové nádoby nebo na trvale připevněné součásti tlakové nádoby (např. na přivařeném límci). S výjimkou „UN“-znaku a nápisu „ZNOVU NEPLNIT“ činí minimální rozměr označení 5 mm pro tlakové nádoby s průměrem alespoň 140 mm a 2,5 mm pro tlakové nádoby s průměrem do 140 mm. Nejmenší výška „UN“-znaku činí 10 mm pro tlakové nádoby s průměrem nejméně 140 mm a 5 mm pro tlakové nádoby s průměrem menším než 140 mm. Nejnižší výška nápisu „ZNOVU NEPLNIT” činí 5 mm.

6.2.5.8.1 Umístí se označení uvedená v odstavcích 6.2.57.1 až 6.2.57.3 s výjimkou g), h) a m). Sériové číslo o) smí být nahrazeno číslem šarže. Navíc je předepsán nápis „ZNOVU NEPLNIT” s výškou písma nejméně 5 mm.

6.2.5.8.2 Platí ustanovení odstavce 6.2.57.4

Pozn.: Kvůli velikosti tlakových nádob na jedno použití smí být toto označení nahrazeno nálepkou (viz odstavec 5.2.2.2.1.2).

6.2.5.8.3 Další označení jsou povolena za předpokladu, že jsou umístěna v místech s nižším napětím s výjimkou boční stěny a mají rozměr a velikost, která nezpůsobí škodlivé napěťové kontrakce. Taková označení nesmí být v rozporu s předepsanými označeními.”

Kapitola 6.3

6.3.1.1 Text 1. souvětí za „6.3.2“ upravte následovně:

„..., musí být po rozhodnutí příslušného úřadu opatřeny následujícími označeními.”

Na konci doplňte tuto větu:

„Každá část označení umístěná podle odstavců a) až g) musí být kvůli snadnému rozpoznání výrazně oddělena, např. lomítkem nebo mezerou.“

Doplňte nový pododdíl v následujícím znění:

6.3.1.3 Výrobci a následní distributoři obalů musí poskytnout údaje o postupech, které je nutno dodržet, o popisu typů a rozměrů uzávěrů (včetně požadovaných těsnění) a o všech jiných součástech, které jsou nutné k zajištění toho, že kusy pohotové k odeslání jsou schopny obstát v použitelných jakostních zkouškách této kapitoly.”

Na konci kapitoly 6.3 doplňte nový oddíl 6.3.3 s následujícím obsahem:

6.3.3 Protokol o zkoušce

6.3.3.1 O zkoušce se musí vyhotovit protokol o zkoušce, který obsahuje minimálně následující údaje a který musí být k dispozici uživatelům obalu:

1. název a adresa zkušebny:

2. jméno a adresa objednatele (pokud se vyžaduje):

3. jednoznačně zadané poznávací číslo protokolu o zkoušce;

4. datum protokolu o zkoušce

5. výrobce obalu

6. popis konstrukčního typu obalu (např. rozměry, materiály, uzávěry, tloušťka stěny atd.) včetně výrobních postupů (např. lisování, vyfouknutí), popř. nákresu(-ů) a/nebo fotografie(-í);

7. největší vnitřní objem

8. Charakteristika zkoušeného obsahu, např. viskozita a relativní hustota u kapalných látek a rozměry zrn u tuhých látek;

9. popis zkoušky a její výsledky;

10. protokol o zkoušce musí být podepsán s uvedením jména a funkce podepsaného.

6.3.3.2 Protokol o zkoušce musí obsahovat prohlášení, že obal připravený k odeslání byl odzkoušen podle příslušných požadavků této kapitoly a že použití jakýchkoli jiných metod nebo prvků balení může mít za následek její neplatnost. Kopie protokolu o zkoušce musí být předložena příslušnému úřadu.“

Kapitola 6.4

Doplňte pododdíl 6.4.2.12 s následujícím zněním:

6.4.2.12 „Výrobce a následní distributoři obalů musí poskytnout informace o postupech, které je nutno dodržet, o popisu typů a rozměrů uzávěrů (včetně požadovaných těsnění) a o všech jiných součástech, které jsou nutné k zajištění toho, že kusy pohotové k odeslání jsou schopny obstát v použitelných jakostních zkouškách této kapitoly.“

Znění oddílu 6.4.10 změňte následovně:

6.4.10 Požadavky na kusy typu C

6.4.10.1 Kusy typu C musí být konstruovány tak, aby splňovaly požadavky oddílu 6.4.2., pod-oddílů 6.4.7.2 až 6.4.7.15 s výjimkou pododdílu 6.4.7.14 a) a požadavky pododdílů 6.4.8.2 až 6.4.8.5, 6.4.8.9 až 6.4.8.15 a 6.4.10.2 až 6.4.10.4.

6.4.10.2 Kus musí být schopen splnit hodnotící kriteria, předepsaná pro zkoušky v pododdílech 6.4.8.7 b) a 6.4.8.11 po tepelné zkoušce v prostředí, definovaném tepelnou vodivostí 0,33 W m-1 K-1 a teplotou 38 °C v ustáleném stavu. Výchozí podmínky hodnocení musí vzít v úvahu, že jakákoli tepelná izolace kusu zůstává nedotčena, kus je používán při nejvyšším normálním provozním tlaku a okolní teplota je 38 °C.

6.4.10.3 Kus musí být konstruován tak, aby při nejvyšším normálním provozním tlaku:

a) pokud je vystaven zkouškám podle oddílu 6.4.15, byla omezena ztráta radioaktivního obsahu na nejvýše 10-6 A2 za hodinu; a

b) pokud je vystaven zkouškám v pořadí předepsaném pododdílem 6.4.20.1, vyhovoval následujícím ustanovením:

(i) účinek stínění musí zůstat tak velký, aby ve vzdálenosti 1 metr od horní plochy kusu nepřekračoval dávkovou intenzitu 10 mSv/h, pokud kus obsahuje nejvyšší pro kus stanovený radioaktivní obsah; a

(ii) nahromaděná ztráta radioaktivního obsahu za jeden týden nesmí přesáhnout 10 A2 pro krypton-85 a A2 pro všechny ostatní radionuklidy.

Pokud jsou k dispozici směsi různých radionuklidů, použijí se ustanovení odstavců 2.2.7.7.2.4 až 2.2.7.7.2.6, ledaže by se pro krypton-85 směla použít efektivní hodnota A2(i) ve výši 10 A2. Pro dříve jmenovaný případ a) se zohledňuje ocenění vnějších mezních kontaminačních hodnot odstavce 4.1.9.1.2.

6.4.10.4 Kus musí být konstruován tak, aby nedošlo k porušení kontejmentového systému, pokud je kus podroben rozšířené zkoušce ponořením do vody dle oddílu 6.4.18.“

6.4.18 Na konci nadpisu doplňte:

„a kusy typu C“.

Doplňte nový oddíl 6.4.20 s následujícím zněním:

6.4.20 Zkoušky kusu typu C

6.4.20.1 Zkušební vzorek musí být vystaven účinkům každé z následujících zkoušek v uvedeném pořadí:

a) zkouškám podle pododdílů 6.4.17.2 a) a c), 6.4.20.2 a 6.4.20.3 a

b) zkoušce podle pododdílu 6.4.20.4.

Pro každé zkušební pořadí a) a b) smí být používány zvláštní zkušební vzorky.

6.4.20.2 Zkouška průrazem/trháním: Zkušební vzorek musí být vystaven škodícím účinkům mohutného tělesa konstrukční oceli. Poloha tělesa vzhledem k horní ploše zkoušeného vzorku musí být zvolena tak, aby po skončení zkušebních postupů podle pododdílu 6.4.20.1 a) bylo dosaženo co největšího možného poškození.

a) Zkušební vzorek, který reprezentuje kus s hmotností do 250 kg, se postaví na nárazovou desku. Na vzorek se spustí těleso s hmotností 250 kg z výšky 3 m. Při této zkoušce je tělesem válcovitá tyč s průměrem 20 cm, jejíž konec, který narazí na zkušební vzorek je kuželovitého tvaru o následujících rozměrech: 30 cm výška a 2,5 cm průměr na konci. Nárazová deska, na níž stojí zkušební vzorek, musí odpovídat oddílu 6.4.14.

b) U kusů s hmotností alespoň 250 kg se postaví těleso dnem na nárazovou desku a zkoušený vzorek musí dopadnout na těleso. Výška pádu, měřeno od nárazové desky u zkušebního vzorku až k horní straně tělesa, musí činit 3 metry. Při této zkoušce má těleso stejné vlastnosti a rozměry jako v bodě a), avšak délka a hmotnost tělesa musí být takové, aby bylo dosaženo co největšího možného poškození vzorku. Nárazová deska, na níž stojí dno tělesa, musí odpovídat oddílu 6.4.14.

6.4.20.3 Přísnější tepelná zkouška: Podmínky této zkoušky musí odpovídat těm, jež jsou stanoveny v pododdílu 6.4.17.3., avšak doba, po kterou je zkoušený vzorek vystaven tepelnému působení, musí činit 60 minut.

6.4.20.4 Nárazová zkouška: Zkoušený vzorek musí být naražen na nárazovou desku rychlostí nejméně 90 m/s a v poloze, která vede k co největšímu možnému poškození. Nárazová deska musí odpovídat oddílu 6.4.14.“

Kapitola 6.5

Přidejte nový odstavec 6.5.1.1.4 v následujícím znění:

6.5.1.1.4 Výrobci a následní distributoři IBC musí poskytnout údaje o postupech, které je nutno dodržet, o popisu druhů a rozměrů uzávěrů (včetně požadovaných těsnění) a o všech jiných součástech, které jsou nutné k zajištění toho, že IBC pohotové k odeslání jsou schopné obstát v použitelných jakostních zkouškách této kapitoly.“

6.5.1.6.4 Text v posledním odstavci změňte následovně:

„O každé prohlídce musí být sepsán protokol, který bude uložen vlastníkem IBC nejméně do doby příští prohlídky. Protokol musí obsahovat výsledky prohlídky a udání místa, které ji provedlo (viz také ustanovení pro označení v odstavci 6.5.2.2.1).“

6.5.1.6.5 Znění odstavce bude následující:

„Pokud byla IBC poškozena následkem nárazu (např. při nehodě) nebo z jiné příčiny, musí být opravena nebo jinak uvedena do řádného stavu (viz pojem „Pravidelná údržba IBC“ v oddíle 1.2.1), aby odpovídala konstrukčnímu typu. Poškozené těleso IBC z tuhého plastu a poškozené vnitřní nádoby kombinované (kompozitní) IBC musí být vyměněny.“

Doplňte nový odstavec 6.5.1.6.6 s tímto obsahem:

6.5.1.6.6 Opravené IBC

6.5.1.6.6.1 Navíc k ostatním zkouškám a prohlídkám dle RID musí IBC, která byla opravována, podstoupit všechny zkoušky a prohlídky předepsané v odstavcích 6.5.4.14.3 a 6.5.1.6.4 a); po opravě se musí vystavit předepsaný protokol o zkoušce.

6.5.1.6.6.2 Místo, které provádí zkoušky a prohlídky po opravě, musí označit IBC poblíž UN označení konstrukčního typu výrobce následujícími trvanlivými údaji:

a) stát, v němž byly provedeny zkoušky a prohlídky;

b) název nebo schválené označení místa, které provedlo zkoušky a prohlídky, a

c) datum (měsíc, rok) zkoušek a prohlídek.

6.5.1.6.6.3 Zkoušky a prohlídky provedené podle odstavce 6.5.1.6.6.1 mohou být uznány jako periodické zkoušky a prohlídky prováděné každých 2,5 roku a každých 5 let.“

6.5.1.6.6 Odstavec přečíslujte na 6.5.1.6.7.

6.5.2.1.1 h) Znění bodu h) změňte následovně:

h) Nejvyšší přípustná hrubá hmotnost v kg.“

6.5.2.1.1 Na konec doplňte nový odstavec:

„Každá část označení umístěná podle odstavců a) až h) a podle pododdílu 6.5.2.2 musí být kvůli snadnému rozpoznání výrazně oddělena, např. lomítkem nebo mezerou. “

Nadpis tabulky změňte následovně:

„Příklady pro označení různých typů IBC podle pododstavců a) až h):“

6.5.3.3.6 Odstavec škrtněte.

6.5.3.4.10 Odstavec škrtněte a následující odstavce přečíslujte.

6.5.4.4.2 Odstavec získá následující znění:

„Příprava IBC pro zkoušku

IBC musí být naplněna. Připevní se zátěž a rovnoměrně se rozloží. Hmotnost naplněné IBC a připevněné zátěže musí odpovídat 1,25-násobku své nejvyšší dovolené celkové hrubé hmotnosti.“

6.5.4.5.2 Odstavec získá následující znění

„Příprava IBC pro zkoušku

Kovové IBC, IBC z tuhého plastu a kombinované (kompozitní) IBC musí být naplněny. Připevní se zátěž a rovnoměrně se rozloží. Hmotnost naplněné IBC a připevněné zátěže musí odpovídat dvojnásobku nejvyšší dovolené celkové hrubé hmotnosti. Flexibilní IBC musí být odzkoušena při stejnoměrném rozdělení nákladu šestinásobkem nejvyšší dovolené celkové hmotnosti.”

6.5.4.6.2 Odstavec získá následující znění:

„Příprava IBC pro zkoušku

IBC musí být naplněna do své nejvyšší dovolené celkové hrubé hmotnosti. Pokud to neumožňuje hustota produktu použitého pro zkoušku, musí se připevnit dodatečná zátěž, aby mohla být IBC odzkoušena při své nejvyšší dovolené hrubé hmotnosti, přičemž zátěž musí být rovnoměrně rozložena.”

6.5.4.6.3 b) Odstavec (i) získá následující znění:

(i) jedna nebo více IBC stejného typu, které se naplní na nejvyšší dovolenou celkovou hrubou hmotnost, se uloží na zkoušenou IBC;“

6.5.4.9.2 b) Odstavec získá následující znění:

b) Flexibilní IBC: IBC musí být naplněny na nejméně 95 % svého vnitřního objemu a do své nejvyšší přípustné celkové hrubé hmotnosti, přičemž obsah musí být rovnoměrně rozložen;“

6.5.4.10.2

6.5.4.11.2 a Odstavce získají následující znění:

6.5.4.12.2 „Příprava IBC pro zkoušku

IBC musí být naplněny na nejméně 95 % svého vnitřního objemu a do své nejvyšší přípustné celkové hrubé hmotnosti, přičemž obsah musí být rovnoměrně rozložen.”

6.5.4.10.3 Druhé souvětí upravte následovně:

„IBC musí být potom vystavena rovnoměrně rozdělené zátěži, která odpovídá dvojnásobku nejvyšší dovolené celkové hrubé hmotnosti.”

6.5.4.14 Nadpis změňte následovně:

„Zkouška jednotlivých kovových IBC, IBC z tuhých plastů a kombinovaných (kompozitních) IBC“

6.5.4.14.3 Odstavec bude mít následující znění:

„Každá kovová IBC, IBC z tuhého plastu a kombinovaná (kompozitní) IBC určená k přepravě kapalin nebo tuhých látek, která je plněna nebo vyprazdňována pod tlakem, musí být podrobena zkoušce těsnosti jako první zkoušce (tj. před prvním použitím IBC pro přepravu), po opravě a v intervalech nejvýše dva a půl roku.”

6.5.4.14.4 Odstavec škrtněte

6.5.4.14.5 Odstavec přečíslujte na 6.5.4.14.4 a změňte jeho znění:

6.5.4.14.4 Výsledky zkoušek a určení místa, které provedlo zkoušky, musí být uvedeny v protokolech o zkouškách, které musí být uloženy u vlastníka IBC nejméně do doby následující zkoušky.”

Kapitola 6.6

Doplňte následující dva pododdíly:

6.6.1.3 Zvláštní ustanovení pro velké obaly v oddíle 6.6.4 se opírají o v současnosti používané velké obaly. Aby byl zohledněn vědeckotechnický pokrok, smí být používány velké obaly, jejichž znaky se odchylují od těch, uvedených v oddíle 6.6.4, za předpokladu, že jsou stejně účinné, uznané příslušným úřadem a úspěšně obstály ve zkouškách předepsaných v oddíle 6.6.5. Jiné než v RID popsané zkoušky jsou povoleny za předpokladu, že jsou příslušným úřadem uznány za rovnocenné.

6.6.1.4 Výrobci a následní distributoři obalů musí poskytnout údaje o postupech, které je nutno dodržet, o popisu druhů a rozměrů uzávěrů (včetně požadovaných těsnění) a o všech jiných součástech, které jsou nutné k zajištění toho, že kusy pohotové k odeslání jsou schopny obstát v použitelných jakostních zkouškách této kapitoly.”

6.6.2 Před stávající odstavec začínající textem „Používaný kód pro velký obal” doplňte číslo pododdílu „6.6.2.1“ a přidejte nový pododdíl 6.6.2.2 s následujícím znění:

6.6.2.2 Kód velkého obalu může být doplněn písmenem „W“. Písmeno „W“ znamená, že velký obal sice náleží typu označenému kódem, avšak byl vyroben podle odlišných znaků než těch, jež jsou uvedeny v oddíle 6.6.4 a podle ustanovení pododdílu 6.6.1.3 byl uznán jako rovnocenný.“

6.6.3.1 Na konci pododdílu doplňte následující odstavec:

„Každá část označení umístěná podle odstavců a) až h musí být kvůli snadné rozpoznatelnosti výrazně oddělena, např. lomítkem nebo mezerou.”

6.6.5.3.1.2, 6.6.5.3.2.3, 6.6.5.3.3.2, 6.6.5.3.3.3, 6.6.5.3.4.2, 6.6.5.3.4.3 a 6.6.5.3.4.5.1 Ve všech uvedených odstavcích změňte množné číslo na jednotné, tj. „velké obaly“ na „velký obal“.

6.6.5.3.2.2 Odstavec získá následující znění:

„Velký obal musí být naplněn na dvojnásobek nejvyšší přípustné hrubé hmotnosti. Flexibilní velký obal musí být naplněn na šestinásobek své nejvyšší přípustné hrubé hmotnosti, přičemž zátěž musí být rozložena rovnoměrně.”

Kapitola 6.7

6.7 Na konec nadpisu doplňte následující text:

„a UN certifikovaných vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC)“

6.7.1.1 Odstavec získá následující znění:

„Ustanovení této kapitoly se vztahují na přemístitelné cisterny určené pro přepravu nebezpečných věcí tříd 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9 a pro MEGC k přepravě nezchlazených plynů třídy 2 všemi druhy dopravy. Kromě požadavků této kapitoly, pokud není stanoveno jinak, příslušné požadavky Mezinárodní úmluvy pro bezpečné kontejnery (CSC) 1972, se změnami a doplňky, musí být splněny každou přemístitelnou cisternou nebo MEGC odpovídající pojmu „kontejner” podle této úmluvy. Dodatečné požadavky mohou být uplatněny na přemístitelné cisterny „Offshore“ nebo MEGC, které jsou používány na otevřeném moři.“

6.7.1.2 Odstavec získá následující znění:

„S přihlédnutím k vědeckotechnickému pokroku, smí být technické požadavky této kapitoly nahrazeny jinými ustanoveními (alternativními ujednáními), které musí nabízet úroveň bezpečnosti nejméně takovou, která je dána požadavky této kapitoly s ohledem na snášenlivost s přepravovanými látkami, a schopnost přemístitelné cisterny nebo MEGC odolat nárazu, zatížení a požáru. Pro mezinárodní přepravu musí být přemístitelné cisterny nebo MEGC, které jsou vyrobeny podle alternativních ujednání, schváleny příslušnými úřady.“

6.7.2.1 Ve vymezení pojmu „Konstrukční tlak“ [odst. c)] a „Zkušební (pře)tlak“ změňte „ve 4.2.4.2.6“ na:

„ve 4.2.5.2.6“.

6.7.2.1

6.7.3.1 a Do všech pododdílů doplňte následující pojem:

6.7.4.1Alternativní ujednání: Schválení, které je vydáno příslušným úřadem pro přemístitelné cisterny nebo MEGC, které jsou konstruovány, vyrobeny a zkoušeny podle technických předpisů a zkušebních postupů, které se odchylují od postupů stanovených v této kapitole.“

6.7.2.2.16, 6.7.2.3.2, 6.7.2.4.1 c), 6.7.2.4.6 a 6.7.2.4.7 Ve všech uvedených odstavcích změňte odkazy následovně:

z odstavce „4.2.4.2.6“ na „4.2.5.2.6“ a z pododdílů „4.2.4.3“ na „4.2.5.3“.

6.7.2.6.1, 6.7.2.8.1, 6.7.2.8.3, 6.7.3.3.2, 6.7.3.6.1, 6.7.3.7.3 a 6.7.3.14.1 Ve všech uvedených odstavcích změňte odkaz následovně:

z odstavce „4.2.4.2.6“ na „4.2.5.2.6“.

6.7.3.1 Ve vymezení pojmu „Nejvyšší dovolený provozní tlak“ změňte v odstavci b), odrážce (i) a u pojmu „Plnicí hustota“ změňte odkaz následovně:

z odstavce „4.2.4.2.6“ na 4.2.5.2.6“.

Dále doplňte nový oddíl 6.7.5 s následujícím obsahem:

6.7.5 Požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušení UN certifikovaných vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC), určených pro přepravu nezchlazených plynů

6.7.5.1 Definice

Pro účely tohoto oddílu platí následující pojmy:

Alternativní ujednání: Schválení, které je vydáno příslušným úřadem pro přemístitelné cisterny nebo MEGC, které jsou konstruovány, vyráběny a zkoušeny podle technických předpisů a zkušebních postupů, které se odchylují od postupů stanovených v této kapitole.

Články jsou láhve, velké láhve a svazky láhví.

Konstrukční výstroj: Výztužné, upevňovací, ochranné a stabilizační prvky vně článku.

Provozní výstroj: Měřidla, plnicí, vyprazdňovací, odvětrávací a bezpečnostní zařízení.

UN certifikovaný vícečlánkový kontejner na plyn (MEGC): Jednotka z láhví, velkých láhví a svazku láhví, které jsou určeny pro multimodální přepravu, které jsou navzájem propojeny sběrným potrubím a zabudovány v rámu. MEGC zahrnuje provozní výstroj a konstrukční výstroj nezbytnou pro přepravu plynů.

Zkouška těsnosti: Zkouška, při které jsou články provozní výstroje MEGC při použití plynu zatíženy efektivním vnitřním tlakem nejméně 20 % zkušebního tlaku.

Nejvyšší přípustná celková hrubá hmotnost: Součet prázdné hmotnosti MEGC a nejvyšší přípustné hmotnosti přepravovaného nákladu.

Sběrné potrubí: Konstrukční jednotka z potrubí a ventilů, která navzájem spojuje plnicí a/nebo vyprazdňovací otvory článků.

6.7.5.2 Všeobecné požadavky na konstrukci a výrobu

6.7.5.2.1 MEGC musí být schopen plnění a vyprazdňování bez sejmutí své konstrukční výstroje. Musí být vybaven stabilizačními prvky vně článků, zabezpečujícími konstrukční celistvost pro manipulace a přepravu. MEGC musí být konstruovány a vyráběny s podporami tvořícími bezpečnou základnu během přepravy a se zvedacími a spouštěcími úchyty, které umožňují zvedání MEGC, včetně jejich naplnění na nejvyšší dovolenou celkovou hrubou hmotnost. MEGC musí být konstruován pro naložení na dopravní jednotku nebo loď a musí být vybaven zarážkami, úchyty nebo příslušenstvím umožňujícím mechanickou manipulaci.

6.7.5.2.2 MEGC musí být konstruován, vyroben a vybaven tak, aby odolal všem podmínkám, které mohou nastat za obvyklých podmínek manipulace a přepravy. Při konstrukci musí být zohledněny účinky dynamického zatížení a únavy.

6.7.5.2.3 Články MEGC musí být vyrobeny z bezešvé oceli a konstruovány a zkoušeny podle oddílu 6.2.5. Všechny články MEGC musí odpovídat stejnému konstrukčnímu typu.

6.7.5.2.4 Články MEGC, spojovací prvky a potrubí musí

a) být snášenlivé s předpokládanou přepravovanou(-ými) látkou(-ami) (viz ISO 11114-1:1997 a ISO 11114-2:2000) nebo

b) být účinně znecitlivěny nebo neutralizovány chemickou reakcí.

6.7.5.2.5 Dotyk různých kovů, které by mohly způsobit poškození galvanickými účinky, není dovolen.

6.7.5.2.6 Materiály MEGC, včetně jakýchkoli zařízení, těsnění a příslušenství, nesmí nepříznivě ovlivnit plyny určené k přepravě v MEGC.

6.7.5.2.7 MEGC musí být konstruovány tak, aby odolaly beze ztráty obsahu nejméně vnitřnímu tlaku způsobenému obsahem a statickým, dynamickým a tepelným zatížením během obvyklých podmínek manipulace a přepravy. Konstrukce musí prokázat, že byly vzaty v úvahu únavové účinky způsobené těmito opakovanými namáháními v průběhu očekávané životnosti MEGC.

6.7.5.2.8 MEGC a jejich upevnění musí být schopny při nejvyšším dovoleném zatížení absorbovat následující odděleně působící statické síly:

a) ve směru jízdy: dvojnásobek nejvyšší přípustné celkové hmotnosti násobené zemským tíhovým zrychlením (g)11);

b) vodorovně, kolmo na směr jízdy: nejvyšší přípustná celková hmotnost (pokud směr jízdy není jasně určen, síly musí být rovnocenné dvojnásobku nejvyšší přípustné celkové hmotnosti), násobeno zemským tíhovým zrychlením (g)11);

c) svisle vzhůru: nejvyšší přípustná celková hmotnost násobená zemským tíhovým zrychlením (g)11);

d) svisle dolů: dvojnásobek nejvyšší přípustné celkové hmotnosti (celkové zatížení včetně účinku tíhové síly) násobený zemským tíhovým zrychlením (g)11).

6.7.5.2.9 Při působení sil uvedených v odstavci 6.7.5.2.8 nesmí napětí v nejvíce namáhaném bodě článků překročit hodnoty uvedené buď v příslušných normách pododdílu 6.2.5.2, nebo pokud nejsou články konstruovány, vyráběny a zkoušeny podle těchto norem, v technických předpisech nebo normách uznávaných nebo schválených příslušným úřadem země používání (viz oddíl 6.2.3).

6.7.5.2.10 U každé ze sil uvedené v odstavci 6.7.5.2.8 musí být zachovány následující bezpečnostní koeficienty pro konstrukci rámu a upevnění:

a) u ocelí mající výrazně definovanou mez průtažnosti bezpečnostní koeficient 1,5 vztažený na zaručenou mez průtažnosti; nebo

b) u ocelí nemající výrazně definovanou mez průtažnosti bezpečnostní koeficient 1,5 vztažený na zaručenou 0,2%-ní mez prodloužení a u austenitických ocelí na 1%-ní mez prodloužení.

6.7.5.2.11 MEGC určené pro přepravu hořlavých plynů musí být možno elektricky uzemnit.

6.7.5.2.12 Články musí být zajištěny tak, aby se zabránilo nežádoucímu pohybu vzhledem ke konstrukci a koncentraci škodlivého místního napětí.

6.7.5.3 Provozní výstroj

6.7.5.3.1 Provozní výstroj musí být uspořádána nebo navržena tak, aby byla chráněna proti poškození způsobenému uvolněním obsahu nádoby během obvyklých podmínek manipulace a přepravy. Pokud spojení mezi rámem a články dovoluje relativní pohyb jednotlivých částí konstrukce, musí být výstroj upevněna tak, aby dovolovala takový pohyb bez nebezpečí poškození částí. Sběrné potrubí, vyprazdňovací zařízení (potrubní přípojky, uzavírací ventily) a uzavírací ventil musí být chráněny proti nebezpečí utržení působením vnějších sil. Sběrné potrubí vedoucí k uzavíracím ventilům musí být dostatečně pružné, aby chránilo ventily a potrubí proti odstřihnutí a proti uvolnění obsahu tlakové nádoby. Plnicí a vyprazdňovací zařízení (včetně přírub nebo šroubových uzávěrů) a jakékoliv ochranné kryty musí umožňovat zajištění proti nežádoucímu otevření.

6.7.5.3.2 Každý článek určený pro přepravu jedovatých plynů (plynů skupin T, TF, TC, TO, TFC a TOC) musí být opatřen ventilem. Sběrné potrubí pro zkapalněné jedovaté plyny (plyny klasifikačních kódů 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC a 2TOC) musí být navrženy tak, aby mohl být každý článek plněn a uzavírán těsným uzavíratelným ventilem odděleně. Při přepravě hořlavých plynů (plyny skupin F, TF a TFC) musí být články odděleny ventilem v sestavě s celkovým vnitřním objemem nejvýše 3000 litrů.

6.7.5.3.3 U otvorů pro plnění a vyprazdňování MEGC musí být na každém plnicím a vyprazdňovacím potrubí na přístupném místě umístěny v sérii dva ventily. Jeden z ventilů smí být ventilem proti zpětnému rázu. Plnicí a vyprazdňovací zařízení mohou být připevněna na sběrné potrubí. U částí potrubí, které mohou být uzavřeny na obou koncích a v nichž může být uzavřena kapalina, musí být plánováno zařízení pro snižování tlaku, aby se zabránilo nadměrnému zvýšení tlaku. Hlavní oddělovací ventily MEGC musí být zřetelně označeny s uvedením směru jejich uzavírání. Každý uzavírací ventil nebo jiné druhy uzávěrů musí být konstruovány a vyráběny tak, aby odolaly tlaku rovnému nebo většímu 1,5-násobku zkušebního tlaku MEGC. Všechny uzavírací ventily se šroubovými vřeteny musí být uzavírány otáčením ve směru hodinových ručiček. U ostatních uzavíracích zařízení musí být jednoznačně udáno nastavení (otevřeno a uzavřeno) a směr uzavírání musí být zřetelně vyznačen. Všechna uzavírací zařízení musí být konstruována a uspořádána tak, aby se zabránilo nežádoucímu otevření. Pro konstrukci uzavíracích zařízení, ventilů a příslušenství se používají deformovatelné kovy.

6.7.5.3.4 Potrubí musí být konstruována, vyráběna a instalována tak, aby se zabránilo nebezpečí poškození působením tepelné roztažnosti a smršťování, mechanických rázů a vibrací. Spoje potrubí musí být spájeny nebo mít rovnocenně silné kovové spojení. Bod tavení spájecích materiálů nesmí být nižší než 525 °C. Jmenovitý tlak provozní výstroje a sběrného potrubí nesmí být nižší než dvě třetiny zkušebního tlaku článků.

6.7.5.4 Zařízení pro snižování tlaku

6.7.5.4.1 MEGC, které se používají pro přepravu UN 1013 OXID UHLIČITÝ a UN 1070 OXID DUSNÝ, musí být vybaveny jedním nebo více zařízeními pro snižování tlaku. MEGC pro jiné plyny musí vybaveny zařízeními pro snižování tlaku podle požadavků příslušného úřadu země jejich používání.

6.7.5.4.2 Pokud je na MEGC připevněno zařízení pro snižování tlaku, musí být každý oddělitelný článek nebo skupina článků MEGC vybavena jedním nebo více zařízeními pro snižování tlaku. Zařízení pro snižování tlaku musí být konstrukčního typu, který odolá dynamickým silám včetně rázových vln kapalin, a konstruována tak, aby se zabránilo vniknutí cizího předmětu, úniku plynu a vývoji nebezpečně zvýšeného tlaku.

6.7.5.4.3 MEGC, které se používají pro přepravu určitých, v pokynu pro přemístitelné cisterny T 50 v odstavci 4.2.5.2.6 jmenovaných nezchlazených plynů, smí, jak je předepsáno příslušným úřadem země použití, být vybaveny zařízením pro snižování tlaku. Zařízení pro snižování tlaku musí sestávat z průtržného kotouče, který je předřazen pružinovému zařízení pro snižování tlaku, ledaže je MEGC určen pouze pro přepravu jednoho jediného plynu a je vybaven schváleným zařízením pro snižování tlaku z látky, která se snáší s přepravovaným plynem. Mezi průtržným kotoučem a pružinovým zařízením smí být připevněno měřidlo tlaku nebo jiný vhodný ukazatel. Toto uspořádání umožňuje odhalit zlomy, protržení nebo netěsnosti kotouče, které by mohly zneschopnit činnost zařízení pro snižování tlaku. Průtržný kotouč se musí protrhnout při jmenovitém tlaku o 10 % vyšším než je počáteční vypouštěcí tlak zařízení na snižování tlaku.

6.7.5.4.4 V případě víceúčelových MEGC používaných pro přepravu pod nízkým tlakem zkapalněných plynů, se musí zařízení pro snižování tlaku otevírat při tlaku, který je udán v odstavci 6.7.3.7.1 pro příslušné plyny s nejvyšším dovoleným provozním tlakem plynů, jejich přeprava je v MEGC povolena.

6.7.5.5 Odpouštěcí kapacita zařízení pro snižování tlaku

6.7.5.5.1 Pokud je na MEGC umístěno zařízení pro snižování tlaku, musí být celková odpouštěcí kapacita zařízení pro snižování tlaku při úplném účinku ohně na MEGC dostatečná, aby tlak (včetně nahromaděného tlaku) v článcích činil nejvýše 120 % jmenovitého tlaku zařízení pro snižování tlaku. Pro určení nejnižší celkové průtočné kapacity soustavy zařízení pro snižování tlaku se použije vzorec uvedený v CGA S-1.2-1995. Pro určení odpouštěcí kapacity jednotlivých článků smí být použita CGA S-1.1-1994. U plynů zkapalněných pod nízkým tlakem smí být použita pružinová zařízení pro snižování tlaku, aby se dosáhlo předepsané odpouštěcí kapacity. U MEGC, které jsou určeny pro přepravu různých plynů, musí být spočítána celková odpouštěcí kapacita zařízení pro snižování tlaku pro příslušný plyn schválené k přepravě v MEGC, který vyžaduje nejvyšší odpouštěcí kapacitu.

6.7.5.5.2 Při určování požadované odpouštěcí kapacity zařízení na snižování tlaku umístěných na článcích pro přepravu zkapalněných plynů musí být zohledněny termodynamické vlastnosti plynu (viz např. CGA S-1.2-1995 pro plyny zkapalněné pod nízkým tlakem a CGA S-1.1-1994 pro plyny zkapalněné pod vysokým tlakem).

6.7.5.6 Označení zařízení pro snižování tlaku

6.7.5.6.1 Pružinová zařízení pro snižování tlaku musí být zřetelně a trvale označena následujícími údaji:

a) jmenovitý tlak (v bar nebo kPa);

b) přípustná odchylka pro vypouštěcí tlak

c) jmenovitá odpouštěcí kapacita zařízení v metrech krychlových vzduchu za sekundu (m3/s);

Pokud je to možné, udá se také následující údaj:

d) název výrobce a odpovídající registrační číslo zařízení pro snižování tlaku.

6.7.5.6.2 Jmenovitá odpouštěcí kapacita udaná na průtržném kotouči se určí podle CGA S-1.1-1994.

6.7.5.6.3 Jmenovitá odpouštěcí kapacita pružinových zařízení pro snižování tlaku pro plyny zkapalněné pod nízkým tlakem se určí podle ISO 4126-1:1991.

6.7.5.7 Přípoje pro zařízení pro snižování tlaku

6.7.5.7.1 Přípoje pro zařízení pro snižování tlaku musí být dostatečných rozměrů, aby umožnily neomezeně propustit požadovanou odpouštěcí kapacitu do zařízení pro snižování tlaku. Žádný uzavírací ventil nesmí být vestavěn mezi článek a zařízení pro snižování tlaku, kromě zdvojeného zařízení pro údržbu nebo jiných důvodů a uzavíracích ventilů sloužících pro uzamčení otevřeného zařízení v provozu nebo uzavíracích ventilů vzájemně uzamčených tak, že alespoň jeden ze zdvojených je vždy provozuschopný a schopný splnit požadavky v pododdílu 67.5.5. Nesmí být žádná překážka pro otevírání vedení k zařízení ventilačnímu nebo pro snižování tlaku, která by mohla omezit nebo uzavřít průtok z nádrže do tohoto zařízení. Průtokové otvory potrubí a výstroje musí mít přinejmenším tentýž průtočný průměr, jako vstup do zařízení pro snižování tlaku, se kterým jsou spojeny. Jmenovitá velikost odpouštěcích vedení musí být přinejmenším tak velká jako výpusť zařízení pro snižování tlaku. Odpouštěcí vedení zařízení pro snižování tlaku musí, pokud jsou používány, odvádět do ovzduší páry nebo kapaliny tak, aby na zařízení pro snižování tlaku působil jen nejnižší protitlak.

6.7.5.8 Umístění zařízení pro snižování tlaku

6.7.5.8.1 Každé zařízení pro snižování tlaku musí za maximálních plnicích podmínek být ve spojení s plynou fází článků pro přepravu zkapalněných plynů. Zařízení musí, pokud jsou připevněna, být umístěna tak, aby pára mohla bez omezení unikat a aby bylo zabráněno působení unikajících plynů nebo vytékající kapaliny na MEGC, jeho články nebo osoby. U hořlavých a oxidujících plynů musí být plyn odvádět z článku tak, aby nemohl působit na jiné články. Ochranná zařízení proti velké teplotě, které odvádí toky plynů, jsou povolena za předpokladu, že tím nebude snížena požadovaná odpouštěcí kapacita.

6.7.5.8.2 Umístění musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob k zařízení pro snižování tlaku a toto zařízení bylo chráněno před poškozením způsobeným převrácením MEGC.

6.7.5.9 Stavoznaky (měrná zařízení)

6.7.5.9.1 Pokud je MEGC určen pro hmotnostní plnění, musí být vybaven jedním nebo více měřícími zařízeními. Skleněné stavoznaky a měřidla vyrobená z křehkého materiálu nesmí být používána.

6.7.5.10 Podpěry, rámy, zvedací a upevňovací zařízení MEGC

6.7.5.10.1 MEGC musí být navržena a konstruována s podpěrou, která zajistí bezpečné uložení během přepravy. Síly určené v odstavci 6.7.5.2.8 a bezpečnostní koeficienty určené v odstavci 6.7.5.2.10 musí být zohledněny při konstrukci. Zarážky, rámy, podstavce nebo jiné podobné konstrukce jsou povoleny.

6.7.5.10.2 Kombinovaná namáhání způsobená konstrukční výstrojí článků (např. podstavce, rámy atd.) a zvedací a upevňovací zařízení nesmí způsobit nadměrné namáhání v žádném článku. Stabilní zvedací a upevňovací zařízení musí být namontována na všech MEGC. Nástavby a připevnění nesmí být v žádném případě pevně přivařeny na články.

6.7.5.10.3 Při konstrukci podpěr a rámu se musí brát v úvahu klimatický korozívní účinek.

6.7.5.10.4 Pokud není MEGC během přepravy chráněn podle pododdílu 4.2.5.3, musí být články a provozní výstroj chráněny proti poškození podélnými nebo příčnými nárazy nebo převrácení. Vnější výstrojní součásti musí být chráněny tak, aby byl vyloučen únik obsahu článků při nárazu nebo převrácení MEGC na tyto výstrojní součásti. Zvláštní pozornost musí být věnována ochraně sběrného potrubí. Příklady ochranných opatření:

a) ochrana proti bočnímu nárazu, který může sestávat z podélných výztuží;

b) ochrana proti převrácení, kterou mohou tvořit výztužné prstence nebo výztuže upevněné napříč rámu;

c) ochrana proti nárazu zezadu, kterou může tvořit nárazník nebo rám;

d) ochrana článků a obslužné výstroje proti poškození nárazem nebo převrácením použitím rámu ISO podle použitelných ustanovení ISO 1496-3:1995.

6.7.5.11 Schvalování konstrukčního typu

6.7.5.11.1 Příslušný úřad nebo jím pověřené místo vydá osvědčení o schválení konstrukčního typu pro jakoukoli novou konstrukci MEGC. Toto osvědčení potvrzuje, že MEGC byl prohlédnut tímto úřadem, je vhodný pro zamýšlené použití a odpovídá požadavkům této kapitoly a příslušným ustanovením pro plyny uvedeným v kapitole 4.1 a v pokynu pro balení P200. Pokud jsou série MEGC vyráběny beze změny konstrukce, platí osvědčení pro celé série. Osvědčení se musí odvolávat na zkušební protokol prototypu, materiály sběrného potrubí, normy, podle kterých byly vyrobeny články a schvalovací číslo. Schvalovací číslo musí tvořit mezinárodní poznávací značka státu předepsaná v Úmluvě o silničním provozu, Vídeň 1968, a registrační číslo. Jakákoliv alternativní ujednání k pododdílu 6.7.1.2 musí být uvedena v osvědčení. Schválení konstrukce může sloužit pro schválení menších MEGC vyrobených z materiálů téhož druhu a tloušťky, stejnou výrobní technologií a se shodnými podpěrami, rovnocennými uzávěry a dalším příslušenstvím.

6.7.5.11.2 Zkušební protokol pro schválení konstrukčního typu musí obsahovat nejméně tyto údaje:

a) výsledky použitelných zkoušek rámu uvedených v ISO 1496-3:1995;

b) výsledky první prohlídky a zkoušky podle odstavce 6.7.5.12.3;

c) výsledky nárazové zkoušky podle odstavce 6.7.5.12.1; a

d) osvědčení, které potvrzuje, že láhve a velké láhve odpovídají použitelným normám.

6.7.5.12 Prohlídky a zkoušky

6.7.5.12.1 Pro MEGC odpovídající pojmu kontejner v CSC, musí být prototyp představující každou konstrukci podroben zkoušce nárazem. Prototyp přemístitelné cisterny musí prokázat schopnost absorpce sil způsobených nárazem nejméně čtyřnásobku (4 g) nejvyšší dovolené celkové hmotnosti plně naloženého MEGC při typickém trvání mechanického rázu očekávaného v železniční dopravě. Dále je uveden seznam norem popisujících postupy vhodné pro provedení zkoušky nárazem:

Association of American Railroads,
Manual of Standards and Recommended Practices,
Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992

Canadian Standards Association (CSA),
Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods(B620-1987)

Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik, Minden
Verifikation und Versuche, TZF 96.2
Tankcontainer, dynamische Ablaufprüfungen

Société Nationale des Chemins de Fer Français
C.N.E.S.T. 002-1966.
Tank containers, longitudinal external stresses and dynamic impact tests

Spoornet, South Africa
Engineering Development Centre (EDC)
Testing of ISO Tank Containers
Method EDC/TES/023/000/1991-06

6.7.5.12.2 Články a výstrojní součásti každé MEGC musí být před uvedením do provozu přezkoušeny (první zkouška). Poté musí být MEGC pravidelně nejméně každých 5 let zkoušeny (periodická pětiletá zkouška). Nezávisle na poslední provedené periodické zkoušce je, pokud se to ukáže jako žádoucí podle odstavce 6.7.5.12.5, nutné provést mimořádnou zkoušku.

6.7.5.12.3 První zkouška MEGC musí zahrnovat přezkoušení konstrukčních vlastností, vnější prohlídku MEGC a jeho výstrojních součástí při zohlednění přepravovaných plynů, které mají být přepravovány, a tlakovou zkoušku podle zkušebních postupů uvedených v pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1. Tlaková zkouška soustavy sběrného potrubí může být provedena jako hydraulická tloušťka nebo použitím jiné kapaliny nebo plynu po dohodě s příslušným úřadem nebo jím pověřeným úřadem. Před uvedením MEGC do provozu musí být též provedeny zkouška těsnosti a zkouška funkčnosti provozní výstroje. Pokud byly články a jejich výstrojní součásti tlakově zkoušeny odděleně, musí být po jejich zkompletování podrobeny zkoušce těsnosti.

6.7.5.12.4 Periodická pětiletá zkouška musí zahrnovat prohlídku nástavby, článků a provozní výstroje podle odstavce 6.7.5.12.6. Články a potrubí musí být přezkušovány během lhůt stanovených v pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1. a v souladu s ustanoveními pododdílu 6.2.1.5. Pokud jsou články a výstroj podrobeny tlakové zkoušce odděleně, musí být po opětovném spojení společně podrobeny zkoušce těsnosti.

6.7.5.12.5 Mimořádná zkouška se vyžaduje, pokud MEGC vykazuje náznaky poškození, koroze, netěsnosti nebo jiné nedostatky, které by mohly ovlivnit neporušenost MEGC. Rozsah mimořádné zkoušky závisí na míře poškození nebo zhoršení stavu MEGC. Musí zahrnovat nejméně zkoušky uvedené v odstavci 6.7.5.12.6.

6.7.5.12.6 Prohlídky musí zajistit, aby

a) byly články vně zkoušeny na promáčknutí, korozi nebo odření, záhyby, zkroucení, vady ve svarech nebo jiné okolnosti včetně netěsností, které by mohly způsobit, že by MEGC nebyl bezpečný pro přepravu;

b) potrubí, ventily a těsnění byly zkoušeny na zkorodované plochy, závady a jiné okolnosti, včetně netěsností, které by mohly způsobit, že by MEGC nebyl bezpečný pro plnění, vyprazdňování nebo přepravu;

c) byly chybějící nebo ztracené západky nebo šrouby na jakémkoli spojení příruby nebo slepé příruby nahrazeny nebo utěsněny;

d) aby všechna pojistná zařízení a ventily byly bez koroze, zkroucení a jakéhokoli poškození nebo vady, které by mohly zabránit jejich normální činnosti. Uzavírací zařízení a samočinné uzavírací ventily musí být uvedeny v činnost pro prokázání vlastní provozuschopnosti;

e) byla požadovaná označení na MEGC čitelná a v souladu s příslušnými požadavky; a

f) byl rám, podpěry a zařízení pro zdvih MEGC v uspokojivém stavu.

6.7.5.12.7 Zkoušky uvedené v odstavcích 6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 a 6.7.5.12.5 musí být provedeny nebo potvrzeny místem určeným příslušným úřadem. Pokud je tlaková zkouška součástí zkoušky, musí být provedena zkušebním tlakem uvedeným na štítku MEGC. MEGC vystavený tlaku musí být prohlédnut s ohledem na netěsnosti článků, potrubí nebo výstroje.

6.7.5.12.8 Pokud se objeví jakákoli nebezpečná okolnost, nesmí být MEGC vrácen do provozu, pokud nebyl opraven a nebyla provedena zkouška s uspokojivým výsledkem.

6.7.5.13 Označování

6.7.5.13.1 Každý MEGC musí být označen nerezavějícím kovovým štítkem trvale upevněným na výrazném a snadno přístupném místě pro zkoušku. Články musí být označeny podle kapitoly 6.2. Na štítku musí být vyraženy nebo jinými podobnými postupy uvedeny nejméně tyto údaje:

Země výroby

U
N
Země schváleníČíslo schváleníPři alternativních ujednáních (viz pododdíl 6.7.1.2) „AA“

Název nebo značka výrobce

Výrobní sériové číslo

Pověřený úřad pro schválení konstrukčního typu

Rok výroby

Zkušební tlak__________ bar

Rozsah konstrukční teploty _______ °C až _______ °C

Počet článků ________

Celkový hydraulický objem________ I

Datum první tlakové zkoušky a označení schvalovacího místa

Datum a druh posledních provedených periodických zkoušek

Měsíc _______ Rok _______

Razítko schvalovacího místa, které provedlo nebo schválilo poslední zkoušku

Pozn. Na článcích nesmí být připevněn žádný kovový štítek.

6.7.5.13.2 Na kovovém štítku, pevně připevněném na MEGC, musí být uvedeny následující údaje

Název provozovatele

Neivyšší přípustná hmotnost plnění ______ kg

Provozní tlak při 15 °C _______ bar

Nejvyšší přípustná celková hmotnost _______ kg

Čistá hmotnost __________ kg.“

Kapitola 6.8

V poznámce pod nadpisem za „přemístitelné cisterny“ doplňte: „a UN certifikované MEGC“.

6.8.2.1.7 Doplňte odstavec následujícím textem:

„Nádrže cisteren, s výjimkou nádrží podle odstavce 6.8.2.2.6, které jsou navrženy pro vybavení vakuovými ventily, musí být schopny odolat vnějšímu tlaku nejméně 21 kPa (0,21 bar) nad vnitřním tlakem bez trvalé deformace. Vakuové ventily musí být nastaveny tak, aby se otevíraly při podtlaku, který není vyšší než podtlak, pro který je cisterna navržena. Nádrže, které nejsou navrženy pro vybavení vakuovými ventily, musí být schopny odolat vnějšímu podtlaku nejméně 40 kPa (0,4 bar) nad vnitřním tlakem bez trvalé deformace.“

6.8.2.1.16 Na konci odstavce doplňte:

„Tyto nejnižší hodnoty z materiálových norem smí být u austenitických ocelí překročeny až o 15%, pokud jsou tyto vyšší hodnoty potvrzeny v materiálovém osvědčení. Tyto nejnižší hodnoty však nesmí být překročeny, pokud se použije vzorec uvedený v odstavci 6.8.2.1.18.“

6.8.2.1.18 Vzorec nahraďte následujícím:

vzorec

Rovněž vzorec v poznámce pod čarou nahraďte následujícím:

vzorec

V levém sloupci na konci doplňte následující větu:

„Ať se použije jakýkoliv druh kovu, nesmí být tloušťka stěny nádrže nikdy menší než 4,5 mm.“

6.8.2.1.19 V pravém sloupci doplňte následující odstavec v tabulce:

„Tloušťka stěny nádrže, která je podle odstavce
6.8.2.1.20 chráněna před poškozením, nesmí být
nižší než níže uvedené hodnoty:
Průměr nádrže≤ 1,8 m> 1,8 m
Minimální
tloušťka
stěny
rziprosté austenitické oceli2,5 mm3 mm
jiné oceli3 mm4 mm
slitiny hliníku4 mm5 mm
hliník, 99,8 % čistý6 mm8 mm

6.8.2.3.1 Ve čtvrté odrážce za textem.....na výstroj (TE)“ doplňte:

„a schválení konstrukčního typu (TA)“

6.8.2.4.1 Pod odrážku prohlídku vnějšího a vnitřního stavu;“ doplňte následující odrážky, tabulku, odstavce a poznámky pod čarou:

„- hydraulickou tlakovou zkoušku9) zkušebním tlakem uvedeným na štítku předepsaném v odstavci 6.8.2.5.1; a

- zkouška těsnosti a přezkoušení funkčnosti výstrojních součástí

S výjimkou třídy 2 závisí zkušební tlak hydraulické tlakové zkoušky na výpočtovém tlaku a musí být přinejmenším tak vysoký, jako níže uvedené údaje o tlaku:

Výpočtový tlak (bar)Zkušební tlak (bar)
G10)G10)
1,51,5
2,652,65
44
104
154
2110 (411))

Nejnižší zkušební tlaky pro třídu 2 jsou udány v tabulce pro plyny a směsi plynů v odstavci 4.3.3.2.5.

Hydraulická tlaková zkouška musí být provedena pro celou nádrž a pro každou komoru komorových nádrží zvlášť.

Hydraulická tlaková zkouška se musí provést před instalací tepelné izolace, pokud je tato izolace nutná.

Jsou-li nádrže a jejich výstrojní součásti zkoušeny odděleně, musí se po opětovném spojení podrobit společně zkoušce těsnosti podle odstavce 6.8.2.4.3.

Zkouška těsnosti komorových nádrží se provádí zvlášť na každé komoře.

6.8.2.4.2 Odstavec získá následující znění:

„Nádrže a jejich výstrojní součásti se musí podrobit periodickým zkouškám ve stanovených lhůtách. Periodické zkoušky zahrnují prohlídku vnějšího a vnitřního stavu a všeobecnou hydraulickou zkoušku9). (zkušební tlak pro nádrž a popřípadě její části viz odstavec 6.8.2.4.1).

Pláště tepelné nebo jiné izolace smí být sejmuty pouze v rozsahu nutném pro spolehlivé posouzení vlastností nádrže.

U nádrží určených k přepravě práškovitých a zrnitých látek smí být se souhlasem znalce schváleného příslušným úřadem od periodických hydraulických zkoušek upuštěno a mohou být nahrazeny zkouškami těsnosti podle odstavce 6.8.2.4.3.

Nejdelší lhůty mezi periodickými zkouškami činí

8 let. | 5 let.“

6.8.2.4.3 Druhý odstavec upravte následovně:

„Pro tento účel musí být cisterna vystavena efektivnímu vnitřnímu tlaku rovnajícímu se nejvyššímu provoznímu tlaku. Pro cisterny k přepravě kapalin se provede zkouška těsnosti, pokud je prováděna s pomocí plynu, s tlakem, který činí nejméně 25 % nejvyššího provozního tlaku, avšak v žádném případě není nižší než 20 kPa (0,2 bar).“

6.8.2.5.1 Poslední odrážku („- zkušební tlak v nádrži jako celku a ...“) škrtněte.

6.8.2.6 „(Vyhrazeno)“ změňte na:

„Ustanovení kapitoly 6.8 se považují za splněné, pokud se použijí následující normy:

Použitelné pro
pododdíly
ReferenceNázev dokumentu
6.8.2.4
6.8.3.4
EN 12972:2001
(s výjimkou příloh D a E)
Cisterny pro přepravu nebezpečných
věcí - Zkoušky, prohlídky a označení
kovových cisteren

6.8.3.1.1 Změňte „plynů rozpuštěných pod tlakem“ na:

„rozpuštěných plynů“.

6.8.3.2.9 Odstavec získá následující znění:

„Cisterny určené pro přepravu stlačených, zkapalněných a rozpuštěných plynů smí být opatřeny pružinovými pojistnými ventily. Tyto ventily musí být schopny se samovolně otevřít při tlaku, který odpovídá 0,9- až 1,0-násobku zkušebního tlaku nádrže, na níž jsou namontovány. Dále musí být takového typu, aby odolaly dynamickým účinkům včetně pohybu kapalin v nádrži. Používání ventilů působících tíží kapaliny nebo protizávažím je zakázáno. Požadovaná odpouštěcí kapacita bezpečnostních ventilů se počítá podle vzorce 6.7.3.8.1.1.“

6.8.3.4.4 Změňte „plynů rozpuštěných pod tlakem“ na:

„rozpuštěných plynů“.

6.8.3.4.9, 6.8.3.5.2, 6.8.3.5.6 b) a 6.8.3.5.7 Ve všech výše uvedených odstavcích změňte „plynů rozpuštěných pod tlakem“ příp. „plyny rozpuštěné pod tlakem“ na:

„rozpuštěných plynů“, příp. „rozpuštěné plyny“.

6.8.4 b) Zvláštní ustanovení TE2 získá následující znění:

„(Vyhrazeno)“.

Zvláštní ustanovení TE15 získá následující znění:

TE 15 Cisterny, které jsou vybaveny vakuovými ventily, se považují
za vzduchotěsně uzavřené, pokud se otevírají při podtlaku nejméně 21 kPa (0,21 bar).
Cisterny se považují za vzduchotěsně
uzavřené, pokud jsou vybaveny nuceně
ovládaným pružinou zatíženým plnícím
ventilem, který se otvírá při podtlaku
větším než 21 kPa (0,21 bar).

Doplňte nové zvláštní ustanovení TE21:

TE21 Uzávěry cisteren musí být chráněny zablokovatelnými čepičkami.“

6.8.4 d) Poznámky pod čarou č. 17) a 18 škrtněte.

V levém sloupci doplňte nové zvláštní ustanovení TT8 s následujícím zněním:

TT 8Na nádržích, které jsou schváleny pro přepravu
UN 1005 AMONIAK (čpavek), bezvodý
a které jsou vyrobeny z jemnozrnné konstrukční
oceli s mezí průtažnosti podle normy vyšší
než 400 N/mm2, musí být nejprve podrobeny
následující periodické zkoušce podle odstavce
6.8.2.4.2 doplněné o zkoušky povrchových trhlin
magnetopráškovým postupem.

Na každé nádrži musí být namátkově přezkoušeny
(nejméně 20 % podélných svarů) kruhové svary
ve spodní klenbě a svary všech hrdel, opravených
a broušených míst.

6.8.5.1.1 a) Změňte „plynů rozpuštěných pod tlakem“ na:

„rozpuštěných plynů“.

6.8.5.1.1 b) Odstavec získá následující znění:

b) Nádrže z jemnozrnné oceli určené pro přepravu

- žíravých plynů a UN 2073 AMONIAK (čpavek), roztok třídy 2, jakož i

- UN 1052 FLUOROVODÍK, BEZVODÝ a UN 1790 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ s více než 85 % fluorovodíku třídy 8

musí být k zamezení termického pnutí tepelně zpracovány.

Od tepelného zpracování lze upustit, pokud

1. nevzniká žádné nebezpečí trhlinkové koroze a

2. střední hodnota vrubové houževnatosti na svařované věci, na přechodovém místě a u základového materiálu, zjištěná třemi zkouškami, činí ve středu nejméně 45 J. Jako vzorek je třeba použít vzorek ISO-V. Pro základový materiál je třeba provést zkoušku na vzorku příčně. Pro svařovaný materiál a přechodová místa je třeba zvolit vrubovost S ve středu svařovaného materiálu, příp. ve středu přechodového místa. Zkoušku je třeba provést při nejnižší provozní teplotě.“

Doplňte nový pododdíl 6.8.5.4 s následujícím obsahem:

6.8.5.4 Odkazy na normy

Požadavky pododdílů 6.8.5.2 a 6.8.5.3 se považují za splněné při použití následujících norem:

EN 1252-1:1998 Kryogenní nádoby - Materiály - část 1: Požadavky na houževnatost při teplotách pod − 80 °C

EN 1252-2:2001 Kryogenní nádoby - Materiály - část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi − 80 °C a − 20 °C.“

Kapitola 6.9

6.9 V celé kapitole doplňte za „nádržkové kontejnery“:

„včetně nádržkových výměnných nástaveb (nádržkových výměnných nádob)“.

V poznámce pod nadpisem za „přemístitelné cisterny“ doplňte: „a UN certifikované MEGC“

Poznámky pod čarou

11) Pro potřeby výpočtu platí: g = 9,81 m/s2.

9) Ve zvláštních případech a se souhlasem zkušebního místa schváleného příslušným úřadem může být hydraulická zkouška nahrazena tlakovou zkouškou za použití jiné kapaliny nebo plynu, pokud tento postup nevyvolá nebezpečí.

10) G = nejnižší výpočtový tlak podle všeobecných ustanovení odstavce 6.8.2.1.14 (viz pododdíl 4.3.4.1).

11) Nejnižší zkušební tlak pro UN 1744 BROM nebo UN 1744 BROM, roztok.

Přesunout nahoru