Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 43/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na výsledky jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích

Datum vyhlášení 02.05.2003
Uzavření smlouvy 23.04.2003
Platnost od 01.05.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. dubna 2003 byl v Bruselu podepsán Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé*) s ohledem na výsledky jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 dne 1. května 2003.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

O ÚPRAVÁCH OBCHODNÍCH ASPEKTŮ EVROPSKÉ DOHODY ZAKLÁDAJÍCÍ PŘIDRUŽENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ S OHLEDEM NA VÝSLEDKY JEDNÁNÍ MEZI STRANAMI O NOVÝCH VZÁJEMNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍCH

ČESKÁ REPUBLIKA

na straně jedné a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ (dále jen „Společenství“)

na straně druhé,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

1. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (dále jen „Evropská dohoda“) byla podepsána v Lucemburku 4. října 1993 a vstoupila v platnost 1. února 1995.1)

2. Článek 21(5) Evropské dohody stanoví, že Česká republika a Společenství posoudí v Radě přidružení výrobek po výrobku a na řádném a recipročním základě možnost poskytnout si vzájemně další dodatečné zemědělské koncese. Na tomto základě byla jednání mezi oběma stranami vedena a uzavřena.

3. Zlepšení preferenčního zemědělského režimu Evropské dohody byla poprvé stanovena Protokolem o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody2) s ohledem na poslední rozšíření Společenství a závěry Uru-guayského kola GATT.

4. Další dvě kola jednání o zlepšení zemědělských obchodních koncesí byla uzavřena 4. května 2000 a 6. června 2002.

5. Na jedné straně, Rada na základě Nařízení Rady (ES) č. 2433/2000 ze 17. října 2000,3) o stanovení některých koncesí v podobě celních kvót Společenství na určité zemědělské výrobky a o úpravě určitých zemědělských koncesí stanovených Evropskou dohodou s Českou republikou formou autonomního a přechodného opatření, rozhodla od 1. července 2000 předběžně provádět koncese Společenství vyplývající z kol jednání v roce 2000 a na straně druhé vláda České republiky přijala právní předpisy k provádění odpovídajících českých koncesí od stejného data.

6. Výše uvedené koncese budou doplněny a nahrazeny v den vstupu v platnost tohoto Protokolu koncesemi v něm uvedenými.

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Opatření pro dovoz do Společenství platná pro určité zemědělské výrobky mající původ v České republice, jak je uvedeno v Příloze A(a) a A(b) k tomuto Protokolu, a opatření pro dovoz do České republiky platná pro určité zemědělské výrobky mající původ ve Společenství, jak je uvedeno v Příloze B(a) a B(b) k tomuto Protokolu, nahradí opatření uvedená v Přílohách XI a XII zmíněných v článku 21(2) a 21(4), v pozdějším znění, k Evropské dohodě. Dohoda mezi Českou republikou a Společenstvím o recipročních preferenčních obchodních koncesích pro určitá vína uvedená v Příloze C je nedílnou součástí tohoto Protokolu.

Článek 2

Tento Protokol je nedílnou součástí Evropské dohody. Přílohy k tomuto Protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 3

Tento Protokol schválí Česká republika a Společenství podle jejich příslušných postupů. Smluvní strany přijmou opatření nezbytná k provádění tohoto Protokolu.

Smluvní strany si vzájemně oznámí, že byly splněny příslušné postupy uvedené výše.

Článek 4

Budou-li ukončeny postupy uvedené v článku 3, vstoupí tento Protokol v platnost 1. ledna 2003. Nebudou-li tyto postupy ukončeny včas, Protokol vstoupí v platnost prvního dne prvního měsíce následujícího po oznámení smluvních stran, že postupy byly splněny.

Článek 5

Tento Protokol je sepsán ve dvojím vyhotovení v jazyce dánském, nizozemském, anglickém, finském, francouzském, německém, řeckém, italském, portugalském, španělském, švédském a českém a každý z těchto textů má stejnou platnost.


Dáno v Bruselu dne dvacátého třetího dubna roku dva tisíce tři.

Za Českou republiku:
JUDr. Pavel Telička v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, vedoucí mise České republiky při Evropských společenstvích

Za Evropské společenství:
Aristide Agathocles v. r.
stálý představitel Řecké republiky při Evropské unii, předseda Výboru stálých představitelů

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

1) Úř. věst. L 360, 31. 12. 1994, str. 2.

2) Úř. věst. L 341, 16. 12. 1998, str. 3.

3) Úř. věst. L 280, 4. 11. 2000, str. 1.


Příloha A(a)

Cla uplatňovaná při dovozu do Společenství na produkty uvedené níže, původem z České republiky, jsou zrušena

KN kód(1)KN kód(1)KN kód (1)KN kód (1)KN kód (1)KN kód (1)
0101 10 900709 20 000802 32 000813 50 991511 90912008 20 71
0101 90 300709 30 000802 40 000814 00 001511 90 992008 20 79
0101 90 900709 40 000802 90 851512 11 912008 20 91
0104 20 100709 51 000805 10 800901 12 001512 19912008 20 99
0105 190709 52 000805 50 900901 21 001513 29 192008 30 11
0106 19 100709 590806 200901 22 001513 29 912008 30 31
0106 39 100709 60 100807 11 000901 90 901513 29 992008 30 39
0709 60 990807 19 000902 10 001515 11 002008 30 51
0205 000709 90 100808 10 100904 12 001515 192008 30 55
0206 80 910709 90 200808 20 900904 201515212008 30 59
0206 90 910709 90 400809 40 900905 00 001515 292008 30 71
0208 10 110709 90 500810 20 900907 00 001515 90 592008 30 75
0208 10 190709 90 600810 30 900910 40 131518 00 312008 30 79
0208 20 000709 90 900810 400910 40 191518 00 392008 30 90
0208 30 000710 10 000810 60 000910 40 902008 92 72
0208 400710 80 590810 90 950910 91 901603 00 102009 31 11
0208 50 000710 80 610811 10 190910 99 991605 90 302009 39 31
0208 90 100710 80 690811 20 592009 41 10
0208 90 550710 80 700811 20 901105 20 0017032009 49 30
0208 90 600710 80 800811 90311106 10 002009 50
0208 90 950710 80 850811 90 391106 302001 90 202009 71
0210 99 310710 80 950811 90 502001 90 502009 79 19
0710 90 000811 90 701208 10 002001 90 702009 79 30
0307 91 000711 30 000811 90 751209 10 002001 90 752009 79 93
0711 40 000811 90 801209 21 002001 90 852009 79 99
0407 000711 51 000811 90 951209 23 802001 90 912009 80 19
0409 00 000711 59 000812 10 001209 29 5020022009 80 36
0410 00 000711 90 100812 90 101209 29 6020032009 80 38
0711 90 500812 90 201209 29 802005 90 102009 80 50
06010711 90 800812 90 401209 30 002005 90 502009 80 63
06020712 20 000812 90 501209 912006 00 912009 80 69
0603 10 300712 31 000812 90 601209 99 912006 00 992009 80 71
0603 90 000712 32 000812 90 701209 99 992007 91 902009 80 73
06040712 33 000812 90 9912102007 99 102009 80 79
0712 39 000813 10 001211 90 302008 11 922009 80 88
0701 10 000712 90 050813 20 001212 10 102008 11 942009 80 89
0703 10 110712 90 300813 30 001212 10 992008 11 962009 80 95
0703 10 900712 90 500813 40 101214 90 102008 11 982009 80 96
0703 20 000712 90 900813 40 302008 19 192009 80 97
0704 90 100713 50 000813 40 951302 19 052008 19 932009 80 99
0705 19 000713 900813 50 152008 19 952009 90 19
0705 21 000813 50 191502 00 902008 19 992009 90 29
0705 29 000802 12 900813 50 311503 00 192008 20 192009 90 39
0708 10 000802 21 000813 50 391503 00 902008 20 392009 90 41
0708 90 000802 22 000813 50 911511 10 902008 20 512009 90 49
0709 10 000802 31 001511 90 192008 20 592009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90

(1) Stanoveno Nařízením Komise (ES) č. 2031/2001 ze 6. srpna 2001, poměňujícím Přílohu I Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, Úřední věstník č. 279, 23. října 2001.

Příloha A(b)

Na dovozy následujících výrobků původem z České republiky do Společenství se poskytují koncese uvedené níže

(MFN = smluvní clo uplatňované podle doložky nejvyšších výhod)

KN kód (1)Popis (2)Sazba cla(3)(4)
(% z MFN)
MNOŽSTVÍ(4)
od 1.7.2002 do
30.6.2003
(tun)
ROČNÍ
MNOŽSTVÍ
od 1.7.2003
(tun)
NÁSLEDNÝ
ROČNÍ
NÁRŮST
KVÓTY
(tun)
Zvláštní
ustanovení
0101 90 19Koně živí, ostatní než k porážce67NeomezenoNeomezeno
0102 90 05Živý skot o hmotnosti nepřesahující 80 kg20178 000 ks178 000 ks0(5) (11)
153 000 ks153 000 ks
0102 90 21Živý skot o hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 300 kg200(5) (11)
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
ex 0102 90Jalovice a krávy (ne k porážce) následujících horských plemen:
šedé, hnědé, žluté, strakaté Simmental a Pinzgau
6 %
ad valorem
7 000 ks7 000 ks0(6) (11)
0103 91 10Živá prasata, domácí druhy201 5001 5000(11)
0103 92 19
0104 10 30Živé ovce a kozybez cla2 1502 1500(7) (11)
0104 10 80
0104 2 0 90
0204Skopové nebo kozí maso
0201Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené203 5003 5000(11)
0202
ex0203Vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, z domácích prasatbez cla13 00014 5001 500(10) (11) (14)
0210 11 - 0210 19Vepřové maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené(10) (11)
0207Drůbeží maso čerstvé, chlazené nebo zmrazenébez cla11 70013 0501 350(10) (11)
0402Mléko sušené a zahuštěnébez cla4 1885 5000(10) (11)
0403 10 11-39Podmáslí a jogurt a ostatní fermentovaná nebo acidofilní mléka a smetanabez cla1503000(10)
0403 9011-69
0404Syrovátka a výrobky sestávající z přírodních složek mlékabez cla3006000(10)
ex0405Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka s výjimkou
KN kódů 0405 20 10 a 0405 20 30
bez cla1 3751 5000(10) (11)
0406Sýr a tvarohbez cla6 6307 395765(10) (11)
0408 11 80Žloutky, sušené203753750(11) (12)
0408 19 81Žloutky, tekuté
0408 19 89Žloutky, zmrazené
0408 91 80Ptačí vejce, sušená
0408 99 80Ptačí vejce, ostatní
ex0603 10 10Řezané květiny a poupata, čerstvé (od 1. listopadu do 31. května)2%
ad valorem
NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 20
ex0603 10 40
ex0603 10 50
ex0603 10 80
0603 10 10Řezané květiny a poupata, čerstvé202502500(11)
0603 10 20
0603 10 40
0603 10 50
0603 10 80
ex0707 00 05Salátové okurky, čerstvé nebo chlazené (od 16. května do 31. října)80NeomezenoNeomezeno(9)
0709 90 70Čerstvé nebo chlazené tykvebez claNeomezenoNeomezeno(9)
0805 10 10Sladké pomeranče, čerstvébez claNeomezenoNeomezeno(9)
0805 10 30
0805 10 50
0808 10 20Jablka, čerstvábez cla5005000(11)
0808 10 50
0808 10 90
0809 20 05Třešně, višněbez claNeomezenoNeomezeno(9)
0809 20 95
0809 40 05Švestkybez claNeomezenoNeomezeno(9)
0810 20 10Maliny, čerstvébez claNeomezenoNeomezeno(8)
0810 30 10Černý rybíz, čerstvýbez claNeomezenoNeomezeno(8)
0810 3 0 30Červený rybíz, čerstvýbez claNeomezenoNeomezeno(8)
0811 10 90Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidelbez claNeomezenoNeomezeno(8)
0811 20 19Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel
nepřesahujícím 13% hmotnostních
bez claNeomezenoNeomezeno(8)
0811 2031Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidelbez claNeomezenoNeomezeno(8)
0811 20 39Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidelbez claNeomezenoNeomezeno(8)
0811 20 51Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidelbez claNeomezenoNeomezeno(8)
0811 10 11Ovoce a ořechy205005000
0811 20 11
0811 90 11
0811 90 19
0811 90 85
1001Pšenice a sourežbez cla100 000200 0000(10)
1002Žitobez cla5 00010 0000(10)
1003Ječmenbez cla42 12550 0000(10) (11)
1004Ovesbez cla5 00010 0000(10)
1005 10 90Kukuřicebez cla10 00020 0000(10)
1005 90 00
1008Pohanka, proso a lesknice kanárská; ost. obilov.Bez cla5 00010 0000(10)
1101 00Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži2016 87516 8750
1107SladBez cla45 25045 2500(10) (11)
1512 11 10Slunečnicový nebo světlicový olej a jejich frakce, surový
olej pro technické nebo průmyslové účely
Bez cla8758750(11)
1514 11 10Surový řepkový nebo hořčičný olej, jiné než pro lidskou výživuBez cla11 37511 3750(11)
151491 10
1601 00Uzenky, salámy a podobné výrobky z vepřového masa;
jiné přípravky a konzervy z vepřového masa.
Bez cla3 6804 370690(10) (11)
1602 41 - 1602 49
1602 31 -1602 39Jiné přípravky a konzervy z drůbežího masaBez cla1 3001 450150(10) (11)
1602 50 31Ostatní přípravky z masa, drobů nebo krve hovězího dobytka, ostatní65NeomezenoNeomezeno
1602 50 3965
1602 50 8065
2001 10 00Okurky, nakládačky a malé okurčičkyBez cla1 3001 450150(11)
2007 10 10Homogenizované přípravky s obsahem cukru vyšším než 13% hmotnostníchBez cla4455000(10) (11)
2007 99 31Džemy, ovocná želé, marmelády, protlaky a pasty z třešní
s obsahem cukru převyšujícím 30% hmotnostních
83NeomezenoNeomezeno(9)
2009 11 19Ovocné šťávyBez cla1 0001 200200(11)
2009 11 99
2009 12 00
2009 19 19
2009 19 98
2009 21 00
2009 29 19
2009 29 99
200931 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 19
2009 49 93
2009 49 99
2009 61 10(9)
2009 61 90
2009 69 11
2009 69 19(9)
2009 69 51(9)
2009 69 59(9)
2009 69 90
2009 79 11Jablečná šťávabez cla250250(9)
2009 79 91

(1) Stanoveno Nařízením Komise (ES) č. 2031/2001 ze 6. srpna 2001, pozměňujícím Přílohu I Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, Úřední věstník č. L 279, 23. října 2001.

(2) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků je třeba považovat za pouze indikativní; preferenční režim v souvislosti s touto Přílohou je určován rozsahem KN kódů. Kde jsou uvedeny exKN kódy se preferenční režim určuje použitím KN kódů a odpovídajícího popisu dohromady.

(3) V případech, kde existuje minimální výše smluvního cla MFN, se platné minimální clo rovná minimálnímu smluvnímu clu MFN vynásobenému procentem uvedeným v tomto sloupci.
(4) Účinné až od data vstupu tohoto Protokolu v platnost.

(5) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko a Slovenskou republiku. Tam, kde je pravděpodobné, že celkové dovozy živého hovězího skotu do Společenství, bez ohledu na jejich původ, přesáhnou v daném hospodářském roce 500 000 kusů, může Společenství přijmout řídící opatření potřebná k ochraně trhu Společenství, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva udělená touto Dohodou.

(6) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko a Slovenskou republiku.

(7) Společenství může zvážit, v rámci své legislativy a v přiměřených situacích, potřeby nabídky trhu Společenství a potřeby zachováni rovnováhy trhu.

(8) Podléhá ustanovení o minimálních dovozních cenách obsažených v Příloze k této Příloze.

(9) Snížení se vztahuje pouze na ad valorem část cla.

(10) Tato koncese je uplatnitelná pouze na produkty, na které není poskytována žádná forma vývozních subvencí.

(11) Množství zboží uvolněná do volného oběhu od 1. července 2002, v rámci existující celní kvóty, do vstupu tohoto Protokolu v platnost jsou plně započítávána do množství stanoveného ve čtvrtém sloupci a budou podléhat clu platnému v okamžiku dovozu.

(12) Jako ekvivalent tekutého vaječného žloutku: 1 kg sušeného žloutku - 2,12 kg tekutých vajec.

(13) Jako tekutý ekvivalent: 1 kg sušených vajec = 3,9 tekutých vajec.

(14) Vyjma samostatných panenských svíčkových uvedených zvlášť.

Příloha k příloze A(b)

Ustanovení o minimální dovozní ceně vztahující se na určité druhy měkkého ovoce pro zpracování

1. Minimální dovozní ceny jsou pro následující výrobky určené ke zpracování původem z České republiky stanoveny následovní:

KN kódPopisMinimální dovozní cena
(EUR/100 kg net)
ex 0810 20 10Maliny, čerstvé63,1
ex 0810 30 10Černý rybíz, čerstvý38,5
ex 0810 30 30Červený rybíz, čerstvý23,3
ex 0811 10 90Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce75,0
ex 0811 10 90Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní57,6
ex 0811 20 19Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních: celé ovoce99,5
ex 0811 20 19Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních: ostatní79,6
ex 0811 20 31Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce99,5
ex 0811 20 31Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní79,6
ex 0811 20 39Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků62,8
ex 0811 20 39Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní44,8
ex 0811 20 51Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků39,0
ex 0811 20 51Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní29,5

2. Minimální dovozní ceny podle článku 1 budou zohledňovány zásilku od zásilky. V případě, že hodnota uvedená v celní deklaraci bude nižší než minimální dovozní cena, připočte se vyrovnávací clo ve výši rovnající se rozdílu mezi minimální dovozní cenou a hodnotou uvedenou v celní deklaraci.

3. Budou-li dovozní ceny určitého výrobku, který je upraven v této příloze, vykazovat trend nasvědčující tomu, že ceny by v nejbližší budoucnosti mohly klesnout pod úroveň minimální dovozní ceny, informuje o tom Evropská komise úřady České republiky, aby jim tak umožnila tuto situaci napravit.

4. Na žádost České republiky nebo Společenství přezkoumá Výbor přidružení fungování systému nebo změnu úrovně minimálních dovozních cen. Bude-li to vhodné, přijme Výbor přidružení potřebná rozhodnutí.

5. Tři měsíce před začátkem každého hospodářského roku v Evropském společenství bude v zájmu všech dotčených stran zorganizováno konzultační setkáni s cílem podpořit rozvoj obchodu. Tohoto setkání se zúčastní na jedné straně Evropská komise a zainteresované evropské organizace výrobců dotčených výrobků a na druhé straně úřady, organizace výrobců a vývozců ze všech přidružených vyvážejících zemí. V průběhu tohoto konzultačního setkání se bude diskutovat o situaci na trhu měkkého ovoce, zejména o prognózách budoucí produkce, stavu zásob, cenovém vývoji a možném vývoji trhu či o způsobech přizpůsobení nabídky poptávce.

Příloha B(a)

Cla uplatňovaná při dovozu do České republiky na produkty uvedené níže, původem ze Společenství, jsou zrušena

Celní sazebník
České republiky (1)
Celní sazebník
České republiky (1)
Celní sazebník
České republiky(1)
Celní sazebník
České republiky (1)
Celní sazebník
České republiky (1)
Celní sazebník
České republiky(1)
0101 90 110604 10 900808 20 900904 20 301513 29 992008 30 31
0105 19 200604 91 210809 100904 20 901515 11 002008 30 39
0105 19 900604 91 290809 20 050909 30 001515 19 102008 30 51
0604 91 410809 20 950909 40 001515 19 902008 30 55
0206 10 100604 91 490809 301515 21 102008 30 59
0206 10 910604 91 900809 40 051001 10 001515 21 902008 30 71
0206 10 990604 99 100810 20 101515 29 102008 30 75
0206 21 000604 99 900810 20 901105 20 001515 29 902008 30 79
0206 22 000810 30 101515 90 592008 30 90
0206 29 100701 10 000810 30 301204 00 901518 00 312008 50
0206 29 990703 10 110810 30 901206 00 101518 00 392008 70
0206 30 200703 10 90081040 101207 50 102008 92 72
0206 30 300703 20 000810 40 301207 50 901703 10 002008 99 41
0206 30 800704 90 100810 40 501207 91 101703 90 002008 99 51
0206 41 200705 19 000810 40 901207 91 902009 50 10
0206 41 800705 21 000811 10 191209 10 002001 90 202009 50 90
0206 49 200705 29 000811 10 901209 21 002001 90 502009 61
0206 49 800708 10 000811 20 191209 22 102001 90 652009 71
0206 80 100708 90 000811 20311209 22 802001 90 702009 79 19
0206 80 910709 51 000811 20 391209 23 112001 90 752009 79 30
0206 80 990709 60 100811 20 51120923 152001 90 852009 79 93
0206 90 100709 60 990811 20 591209 23 802001 90 912009 79 99
0206 90 910709 90 100811 20 901209 24 002002 10 102009 80 19
0206 90 990709 90 600811 90 311209 25 102002 10 902009 80 36
0709 90 900811 90 391209 25 902002 90 112009 80 38
0407 00 110710 80 590811 90 501209 26 002002 90 192009 80 50
0407 00 190710 80 700811 90 701209 29 102002 90 312009 80 63
0407 00 300710 80 950811 90 751209 29 502002 90 392009 80 69
0407 00 900710 90 000811 90 801209 29 602002 90 912009 80 71
0409 00 000711 40 000811 90 851209 29 802002 90 992009 80 73
0410 00 000711 90 100811 90 951210 10 002005 60 002009 80 79
0711 90 500812 10 001210 20 102005 90 102009 80 88
0601 20 100711 90 800812 90 101210 20 902005 90 602009 80 89
0601 20 300712 20 000812 90 402005 90 702009 80 96
0601 20 900712 90 050812 90 501302 19 052005 90 802009 80 97
0602 10 100712 90 110812 90 602006 00 912009 80 99
0602 10 900712 90 300812 90 701502 00 102006 00 992009 90 19
0602 20 100712 90 500812 90 991502 00 902007 99 102009 90 29
0602 20 900712 90 9008131503 002008 20 192009 90 39
0602 30 000713 10 101511 90 192008 20 392009 90 51
0602 40 100713 10 900901 11 001511 90 912008 20 512009 90 59
0602 40 900713 40 000901 12 001511 90 992008 20 592009 90 95
0602 90 100901 21 001512 11 912008 20 712009 90 96
0602 90 300806 200901 22 001512 19 912008 20 792009 90 97
0602 90 910807 11 000901 90 101513 19 112008 20 912009 90 98
0602 90 990807 19 000901 90 901513 29 192008 20 99
0603 90 000808 10 100904 20 101513 29 912008 30 11

(1) Stanoveno nařízením vlády č. 480/2001 Sb., celní sazebník.

Příloha B(b)

Na dovozy následujících výrobků původem ze Společenství do České republiky se poskytují koncese uvedené níže

Celní
sazebník
České republiky(1)
Popis (2)Sazba cla ad
valorem
(3)
MNOŽSTVÍ(3)
od 1.7.2002 do
30.6.2003
(tun)
ROČNÍ MNOŽSTVÍ
od 1.7.2003
(tun)
NÁSLEDNÝ
ROČNÍ
NÁRŮST
KVÓTY
(tun)
Zvláštní
ustanovení
ex0203Vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, z domácích prasatbez cla
bez cla
13 00014 5001 500(4) (5)
0210 11 - 0210 19Vepřové maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
0203 19 55Vepřové maso, ostatní15NeomezenoNeomezeno
0203 29 55
0204Skopové masobez cla1503000
0207Drůbeží maso čerstvé, chlazené nebo zmrazenébez cla5 2005 800600(4) (5)
0402Mléko sušené a zahuštěnébez cla1 0001 0000(4) (5)
0403 10 11 - 39Podmáslí a jogurt a ostatní fermentovaná nebo acidofilní mléka a smetanabez cla2505000(4)
0403 90 11 - 69
0403 10 11 - 39Podmáslí a jogurt a ostatní fermentovaná nebo acidofilní mléka a smetana5NeomezenoNeomezeno
0403 90 11 - 6912,5NeomezenoNeomezeno
0404Syrovátka a výrobky sestávající z přírodních složek mlékabez cla3006000(4)
ex0405Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka s výjimkou
KN kódů 0405 20 10 a 0405 20 30
bez cla5738000(4) (5)
0406Sýr a tvarohbez cla6 6307 395765(4) (5)
0408 11Ptačí žloutky, sušené14,5NeomezenoNeomezeno
0408 91Ptačí vejce, sušené14,5NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 10Řezané květiny a poupata, čerstvé (od 1. ledna do 31. května)
(od 1. listopadu do 31. prosince)
2NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 202NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 402NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 502NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 802NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 10Řezané květiny a poupata, čerstvé (od 1. června do 31. října)14,5NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 2014,5NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 4014,5NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 5014,5NeomezenoNeomezeno
ex0603 10 8014,5NeomezenoNeomezeno
0701 90 10Brambory, ostatní615 00015 0000
0701 90 90
ex0702 00Rajčata čerstvá82 0002 0000
ex0704 10 00Květák a brokolice
(od 15. dubna do 30. listopadu)
6NeomezenoNeomezeno
0704 90 90Ostatní6NeomezenoNeomezeno
ex 0705 11 00Hlávkový salát
(od 1. dubna do 30. listopadu)
5,9NeomezenoNeomezeno
0710 21 00Hrách, zmrazený4.5NeomezenoNeomezeno
ex0806 10 10Stolní hrozny
(od 1. ledna do 14. července)
(od 1. listopadu do 31. prosince)
bez claNeomezenoNeomezeno
ex0808 10 20Golden delicious
(od 1. srpna do 31. prosince)
10NeomezenoNeomezeno
ex0808 10 50Granny Smith
(od 1. srpna do 31. prosince)
10NeomezenoNeomezeno
ex0808 10 90Ostatní
(od 1. srpna do 31. prosince)
10NeomezenoNeomezeno
1001 90Pšenice a sourežbez cla25 00050 0000(4)
1002Žitobez cla5 00010 0000(4)
1003Ječmenbez cla20 00040 0000(4)
1004Ovesbez cla5 00010 0000(4)
1005 90 00Kukuřice, ostatníbez cla42 15010 0000(4) (5)
1008Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obilovinybez cla5 00010 0000(4)
1107Sladbez cla2 5005 0000(4)
1515 90 51Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje, ostatní12,7NeomezenoNeomezeno
1515 90 9112,7NeomezenoNeomezeno
1515 909912,7NeomezenoNeomezeno
1516 10Živočišné tuky a oleje104004000
1516 20Rostlinné tuky a oleje91 0001 0000
1516 20 95Rostlinné tuky a olejebez cla2 0002 0000
1516 20 96bez cla
1516 20 98bez cla
1517 10 90Margarin105305300
1601 00Uzenky, salámy a podobné výrobky z vepřovéhobez cla3 6804 370690(4)
1602 41 - 1602 49masa; jiné přípravky a konzervy z vepřového masa
1602 31 - 1602 39Jiné přípravky a konzervy z drůbežího masabez cla1 3001 450150(4)
ex1602 20 90Paštiky různých velikostí94794790
1602 50Přípravky a konzervy z masa, drobů nebo
krve hovězího dobytka, ostatní
9
2001 10 00Okurky, nakládačky a malé okurčičkybez cla1 3001 450150
2007 10 10Homogenizované přípravky s obsahem cukru
vyšším než 13% hmotnostních
bez cla4455000(4) (5)
2008 92Ovocné směsi4NeomezenoNeomezeno
2009 69Hroznová šťáva, ostatní2NeomezenoNeomezeno
2009 79 11Jablečná šťáva10NeomezenoNeomezeno
2009 79 91
2309 90Přípravky pro výživu zvířat1,2NeomezenoNeomezeno
2401Nezpracovaný tabák2,42 0002 0000

(1) Stanoveno nařízením vlády č. 480/2001 Sb., celní sazebník.

(2) Znění popisu výrobků je třeba považovat za pouze indikativní; preferenční režim v souvislosti s touto Přílohou je určován rozsahem KN kódů. Kde jsou uvedeny exKN kódy se preferenční režim určuje použitím KN kódů a odpovídajícího popisu dohromady.

(3) Účinné až od data vstupu tohoto Protokolu v platnost.

(4) Tato koncese je uplatnitelná pouze na produkty, na které není poskytována žádná forma vývozních subvencí a které jsou provázeny osvědčením (viz Příloha) potvrzujícím, že vývozní subvence nebyly vyplaceny.

(5) Množství zboží uvolněná do volného oběhu od 1. července 2002, v rámci existující celní kvóty, do vstupu tohoto Protokolu v platnost jsou plně započítávána do množství stanoveného ve čtvrtém sloupci a budou podléhat clu platnému v okamžiku dovozu.

Příloha k příloze B(b)

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ - VÝVOZNÍ LICENCE NEBO OSVĚDČENÍ O STANOVENÍ NÁHRADY PŘEDEM

Příloha C

DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM O RECIPROČNÍCH PREFERENČNÍCH OBCHODNÍCH KONCESÍCH PRO URČITÁ VÍNA

DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM O RECIPROČNÍCH PREFERENČNÍCH OBCHODNÍCH KONCESÍCH PRO URČITÁ VÍNA

1. Dovozy následujících produktů, pocházejících z ČR, do Společenství budou podléhat níže stanoveným koncesím:

KN kódPopisCelní sazbaRoční
množství
(hl)
ex 2204 10Šumivé vínobez cla13 000
ex 2204 21Víno z čerstvých hroznů
ex 2204 29

2. Společenství poskytne preferenční nulové clo pro tarifní kvóty uvedené v bodu 1, pod podmínkou, že na tato množství při vývozu z ČR nebudou vypláceny žádné vývozní subvence.

3. Dovozy následujících produktů, pocházejících ze zemí Společenství, do České republiky budou podléhat níže stanoveným koncesím:

číslo v celním
sazebníku ČR
PopisCelní sazbaRoční
množství
(hl)
2204 10 11Jakostní šumivé vínobez cla20 000
ex2204 10 19Jakostní šumivé víno1
2204 2111-78Jakostní víno z čerstvých hroznů
2204 2181-82
2204 2187-98
2204 2912-75
2204 2981-82
2204 2987-98
2204 29Víno z čerstvých hroznů25%300 000

4. ČR poskytne preferenční nulové clo pro tarifní kvóty zmíněné v bodu 3, pod podmínkou, že na tato množství při vývozu ze Společenství nebudou vypláceny žádné vývozní subvence.

5. Tato dohoda se týká vína,

(a) které bylo získáno z čerstvých hroznů plně vyprodukovaných a sklizených na území dotyčné Smluvní strany a

(b)

i) které pochází ze Společenství a bylo vyrobeno v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování podle hlavy V Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17.5.1999 o společné organizaci trhu s vínem2;

(ii) které pochází z ČR a bylo vyrobeno v souladu s pravidly pro enologické postupy a ošetřování podle českých právních předpisů. Tyto enologické postupy musí být v souladu s právem Společenství.

6. Dovozy vína na základě koncesí podle této Dohody podléhají předložení osvědčení, vydaného vzájemně uznaným úředním místem, zapsaným ve společně vypracovaném seznamu, které potvrdí, že dané víno splňuje podmínky bodu 5(b).

7. Smluvní strany, na základě vývoje obchodu s vínem mezi Smluvními stranami, posoudí možnosti vzájemně si poskytnout další dodatečné koncese.

8. Smluvní strany zajistí, že vzájemně poskytnuté výhody nebudou zpochybňovány jinými opatřeními.
9. Konzultace se uskuteční na žádost kterékoliv Smluvní strany k jakémukoliv problému vztahujícímu se k fungování této Dohody.

10. Tato dohoda se uplatňuje na jedné straně na území České republiky a na straně druhé na územích, na kterých platí Smlouva o založení Evropského společenství a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Poznámky pod čarou

1 mimo šumivé víno sycené CO2

2 Úř. věst. L 179, 14.7.1999, str. 1. Nařízení, naposledy změněné Nařízením (ES) č. 2585/2001 (úř. věst. L 345, 29.12.2001, str. 10).

Přesunout nahoru