Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 42/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2003, 2004 a 2005

Datum vyhlášení 22.04.2003
Uzavření smlouvy 11.02.2003
Platnost od 31.12.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

I. VĚDA (Čl. 1 - Čl. 5)
II. VZDĚLÁVÁNÍ (Čl. 6 - Čl. 17)
III. SPORT A MLÁDEŽ (Čl. 18 - Čl. 20)
IV. KULTURA A UMĚNÍ (Čl. 21 - Čl. 36)

42

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. února 2003 byl v Praze podepsán Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2003, 2004 a 2005.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 53 dnem podpisu a bude platný do 31. prosince 2005.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROGRAM KULTURNÍCH, VZDĚLÁVACÍCH A VĚDECKÝCH VÝMĚN MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU STÁTU IZRAEL NA LÉTA 2003, 2004 a 2005

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen „smluvní strany“),

vyjadřujíce oboustranný záměr realizovat Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech kultury, vzdělávání a vědy podepsanou dne 29. dubna 1991 v Praze,

vedeny společným zájmem o prohloubení a rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání,

přesvědčeny, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů a k posílení informovanosti především mezi mladými lidmi obou států o historii a kultuře České republiky, o historii a kultuře židovského národa a historii a kultuře Státu Izrael,

se dohodly takto:

I. VĚDA

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat navazování a rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami a výzkumnými ústavy stejného zaměření v České republice i ve Státu Izrael a provádění výzkumných projektů společného zájmu. Konkrétní náplň a zaměření této spolupráce spadá do působnosti vysokých škol a spolupracujících výzkumných ústavů.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat účast vědeckých a výzkumných pracovníků na bilaterálních konferencích. Podmínky výměn budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat výměnu vědeckých informací a publikací.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Izraelskou akademií věd a klasického vzdělání uskutečňovanou na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Izraelskou akademií věd a klasického vzdělání podepsané dne 23. června 1993 v Praze.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou vědeckou spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Wei-zmannovým vědeckým institutem uskutečňovanou na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Weizmannovým vědeckým institutem podepsané dne 12. února 1993 v Praze.

II. VZDĚLÁVÁNÍ

Článek 6

1. Česká strana poskytne každoročně nejvýše dvě stipendia pro izraelské studenty vysokých škol, kteří jsou absolventy nejméně bakalářského studijního programu (B.A.) nebo jeho ekvivalentu, každé na období osmi měsíců (jeden akademický rok), v rámci svých rozpočtových možností.

2. Izraelská strana poskytne každoročně nejvýše dvě stipendia pro české studenty vysokých škol, kteří jsou absolventy nejméně bakalářského studijního programu (B.A.) nebo jeho ekvivalentu, každé na období osmi měsíců (jeden akademický rok), v rámci svých rozpočtových možností.

Článek 7

1. Česká strana poskytne izraelské straně každoročně jedno stipendium ke studiu českého jazyka na Letní škole slovanských studií, v rámci svých rozpočtových možností.

2. Izraelská strana poskytne české straně každoročně jedno stipendium ke studiu moderní hebrejštiny na letním kursu ULPAN, v rámci svých rozpočtových možností.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání a výchovy v základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Za tím účelem vyšlou a přijmou každoročně nejvýše tři odborníky ke studijním pobytům. Délka každého pobytu nepřesáhne sedm dní.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi vysokými školami států smluvních stran uskutečňovanou na základě přímých dohod.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat výměny učitelů, vědeckých pracovníků a odborných pracovníků vysokých škol ke studijním a přednáškovým pobytům v celkové délce čtyř týdnů ročně.

Článek 11

1. Smluvní strany budou podporovat výuku hebrejského jazyka a literatury na univerzitách v České republice a výuku českého jazyka a literatury na univerzitách ve Státě Izrael.

2. Podmínky působení učitelů jazyka a literatury ve státě přijímající smluvní strany budou projednány mezi příslušnými univerzitami obou států. Pracovní činnost těchto učitelů se bude řídit právními předpisy platnými ve státě přijímající smluvní strany.

Článek 12

1. Smluvní strany budou podporovat výměnu informací, zkušeností a podkladů v těchto oblastech: vzdělávací systém obou států, další vzdělávání učitelů, vzdělávání dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných děti a poslední vývoj v těchto oblastech; nové trendy v oblasti decentralizace a autonomie škol, integrace dětí přistěhovalců.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci škol na různých projektech založených na informačních a komunikačních technologiích (ICT).

3. Smluvní strany budou podporovat pořádání seminářů pro další vzdělávání učitelů zaměřené na prohlubování znalostí o partnerském státu.

4. Smluvní strany budou rovněž podporovat spolupráci mezi ústavy pro vzdělávání učitelů.

Článek 13

1. Smluvní strany vyjadřují přání přijmout závěry a rozhodnutí Stockholmské Deklarace přijaté v rámci Mezinárodní konference o holocaustu konané v lednu 2000 a vynasnaží se uplatňovat je v praxi.

2. V tomto smyslu budou smluvní strany podporovat na školách všech úrovní pedagogické aktivity zaměřené na boj proti rasismu a antisemitismu.

3. Smluvní strany se budou maximálně snažit zamezit vydávání a distribuci xenofobních a antisemitských publikací.

Článek 14

Každá smluvní strana na požádání poskytne druhé smluvní straně učebnice, které jsou užívány ve výuce, aby se druhá smluvní strana mohla seznámit s jejich obsahem, zvláště pokud jde o výuku dějepisu a zeměpisu.

Článek 15

Smluvní strany budou podporovat účast pedagogů, především učitelů historie, na kursech věnovaných výuce historie holocaustu a antisemitismu, které pořádá Památník mučedníků a hrdinů holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Kurs pro anglicky mluvící účastníky potrvá tři týdny a bude se konat každý rok v lednu a v červenci.

Článek 16

Smluvní strany podpoří organizaci kursů historie holocaustu a antisemitismu, organizovaných Ministerstvem školství Státu Izrael a Památníkem mučedníků a hrdinů holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě pro učitele z České republiky. Izraelská smluvní strana navrhuje uspořádat kurs v trvání dvou týdnů v anglickém jazyce pro dvacet učitelů z České republiky. Smluvní strany dohodnou finanční podmínky pro účast v tomto kursu diplomatickou cestou.

Článek 17

Smluvní strany zváží možnosti pro usnadnění vzájemného uznávání diplomů, vysvědčení a dalších dokladů potvrzujících dosažené vzdělání vydaných vzdělávacími institucemi partnerské strany.

III. SPORT A MLÁDEŽ

Článek 18

1. Smluvní strany budou podporovat vzájemné výměny sportovních týmů, trenérů, odborníků a materiálů z oblasti tělesné výchovy a sportu. Konkretizace podmínek pro výměny osob spadá do působnosti dotyčných institucí.

2. Smluvní strany podpoří sjednání Dohody o výměně mládeže mezi příslušnými orgány obou stran.

Článek 19

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci soustřeďující se na výměnu delegací mládeže a mladých lidí z různých oblastí, jako jsou např. debatní skupiny, skauting, taneční a hudební skupiny, kulturní dědictví a výtvarné umění.

2. Konkretizace podmínek výměn spadá do působnosti příslušných mládežnických sdružení a organizací.

3. Smluvní strany si každoročně vymění delegaci dvou studentů středních škol k diskusím a setkáním se studenty středních škol státu druhé smluvní strany. Délka každého pobytu studentské delegace bude dva týdny. Přijímající strana poskytne členům studentských delegací ubytování a stravování a zajistí program.

Článek 20

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti mimoškolní výchovy mládeže. Za tím účelem si každoročně vymění jednoho až dva odborníky na příslušnou problematiku spojenou s výchovou mládeže, jako je např. prevence drogových závislostí, prevence násilí, problematika vůdcovství, záležitosti kulturního dědictví, současné události. Délka každého pobytu nepřesáhne jeden týden.

IV. KULTURA A UMĚNÍ

Článek 21

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti zachování kulturního dědictví. Budou si vzájemně vyměňovat informace týkající se legislativy v této oblasti a budou podporovat výměny mezi knihovnami zabývajícími se českou a izraelskou kulturou a židovským uměním. V této souvislosti budou podporovat přímou spolupráci mezi Národní knihovnou v Praze a dalšími vědeckými knihovnami v České republice a Národní knihovnou v Jeruzalémě a dalšími knihovnami v Izraeli. Za tímto účelem si vymění v období platnosti tohoto Programu tři odborníky, každého na dobu nejvýše sedmi dnů.

Článek 22

Smluvní strany budou i nadále podporovat spolupráci v oblasti péče o kulturní dědictví (kursy, přednášky, konference), včetně archeologie.

Článek 23

1. Smluvní strany budou podporovat pořádání hudebních, tanečních, divadelních, baletních a folklórních představení ve státě druhé smluvní strany, včetně účasti na festivalech v těchto oblastech. Přednost dostanou jednotlivci a malé skupiny s cílem podporovat současné umění. Konkrétní projekty dohodnou smluvní strany diplomatickou cestou.

2. Izraelská strana uhradí třídenní pobyt českých tanečních choreografů a uměleckých ředitelů českých tanečních institucí v Tel Avivu, kteří se zúčastní výročního tanečního festivalu „International Exposure - Curtain Up“ věnovaného prezentaci nových tanečních trendů v Izraeli.

3. Smluvní strany podpoří vystoupení souborů Israeli Contemporary Kibuttz Dance Company a Bat Sheva Dance Company v České republice během doby platnosti tohoto Programu. Smluvní strany budou podporovat účast souboru Schola Gregoriana Pragensis na koncertech Izraelského Festivalu, které se každoročně konají v Jeruzalémě.

Článek 24

Smluvní strany budou podporovat prezentaci děl svých hudebních skladatelů ve státě druhé smluvní strany. Dále budou podporovat přímé kontakty mezi hudebními organizacemi, institucemi, spolky, včetně výměny nahrávek a osobních návštěv.

Článek 25

Česká strana pozve izraelskou stranu k účasti na mezinárodní výstavě divadelní architektury a jevištního výtvarnictví Pražské kvadrienále v roce 2003.

Článek 26

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti živého umění (performing arts). Budou zároveň podporovat výměny expertů v této oblasti.

V této souvislosti bude podporována i další spolupráce mezi Divadlem Drak a Givatayim Theatre, zahrnující projekt „Proces“ inspirovaný novelou F. Kafky.

Článek 27

Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty a spolupráci mezi muzei a galeriemi a podobnými institucemi států smluvních stran, například spolupráci Památníku Terezín a Židovského muzea v Praze s muzejními institucemi ve Státě Izrael, zejména Yad Vashem, Beth Theressiendstadt a Muzeem diaspory.

Obě smluvní strany vítají existenci každoročního hudebního semináře organizovaného Beth Theressiendstadt v Izraeli o hudbě, která se hrála v Terezínském ghetu, jehož se (mezi jinými) účastní i mladí hudebníci z České republiky a ze Státu Izrael.

Článek 28

Smluvní strany podpoří výměnu jedné nebo dvou výstav během doby platnosti tohoto Programu a návštěvy kurátorů výstav na celkovou dobu nepřekračující sedm dnů. Konkrétní projekty dohodnou smluvní strany diplomatickou cestou.

Článek 29

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi architekty a institucemi architektů států smluvních stran a výměnu architektů, informací a výstav. Za tímto účelem smluvní strany podpoří výměnu jednoho odborníka na dobu nejvýše sedmi dnů během doby platnosti tohoto Programu.

Článek 30

1. Smluvní strany si budou vyměňovat dokumenty a informace týkající se jejich mezinárodních knižních veletrhů a budou podporovat účast zástupců svého státu na knižních veletrzích státu druhé smluvní strany.

2. Izraelská strana zve českou stranu k účasti na veletrhu Jerusalem International Book Fair, který se bude konat ve dnech 23. - 27. června 2003 v Jerusalemě.

Článek 31

Smluvní strany budou podporovat účast básníků na festivalech poezie konajících se ve státě druhé smluvní strany. Pozvání účastníků na festivaly zajistí organizátoři.

Článek 32

Smluvní strany si během doby platnosti tohoto Programu, u příležitostí literárních událostí, vymění dva odborníky v oblasti literatury, každého na dobu pobytu nejvýše sedmi dnů. Návrhy a podrobnosti dohodnou smluvní strany diplomatickou cestou.

Článek 33

Smluvní strany budou podporovat vydávání překladů současné prózy a poezie ve státě druhé smluvní strany. Během doby platnosti tohoto Programu si příslušné orgány smluvních stran vymění tři osoby (spisovatele, básníky nebo překladatele), každou na dobu nejvýše sedmi dnů.

Článek 34

Smluvní strany budou podporovat účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a kulturních událostech pořádaných ve státech smluvních stran a o dalších si budou vyměňovat informace.

Článek 35

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi a organizacemi v oblasti kinematografie.

Článek 36

Izraelská strana informuje českou stranu o zájmu nového Fondu pro film a televizi v Izraeli spolupracovat v oblasti dokumentárního filmu s různými institucemi v České republice.

V. VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Vzdělávání, Sport a mládež

Článek 37

Výměna osob v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Články 1 - 20):

a) Vysílající smluvní strana uhradí cestovné do místa určení v přijímající zemi a zpět.

b) Přijímající smluvní strana uhradí cestovné po území svého státu v souladu s předem schválenými studijními programy.

c) Informace o příjezdu osob přijímaných podle tohoto Programu (přesné datum příjezdu, způsob dopravy) budou sděleny přijímající smluvní straně nejpozději tři týdny před jejich příjezdem.

Článek 38

1. Návrhy na výměnu odborníků podle článků 8, 10 a 20 budou přijímající smluvní straně předloženy nejméně tři měsíce před zahájením navrhovaného pobytu.

2. Přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluvní straně své stanovisko k přijetí navrhovaných osob nejméně šest týdnů před očekávaným příjezdem odborníka.

Článek 39

Návrh na pobyt podle článků 8, 10 a 20 bude obsahovat:

jméno kandidáta, jeho životopis, studijní a výzkumný plán obsahující specifikaci požadovaných institucí a odborníků, které kandidát hodlá navštívit, případně další potřebné informace. Veškeré údaje se uvádějí v angličtině.

Článek 40

1. Přijímající smluvní strana poskytne pro kandidáty na stipendijní pobyty podle článků 6 a 7 formuláře přihlášek.

2. Vysílající smluvní strana zašle vyplněné žádosti kandidátů o stipendia podle článku 6 přijímající smluvní straně nejpozději do 1. ledna každého roku. Pro účast na Letní škole slovanských studií v České republice a na kursu ULPAN v Izraeli podle článku 7 budou zaslány žádosti kandidátů do 15. dubna. Do 1. června přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluvní straně své stanovisko k předloženým návrhům.

Článek 41

Česká strana poskytne izraelským držitelům stipendií přijatým podle článku 6 odst. 1:

a) studium za stejných podmínek jako občanům České republiky,

b) měsíční stipendium podle platných předpisů České republiky. V současné době činí stipendium pro absolventy bakalářských studijních programů částku 5 000,-KČ měsíčně a pro absolventy magisterských studijních programů a studenty doktorských studijních programů částku 5500,- Kč měsíčně,

c) možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích za stejných podmínek, jaké mají občané České republiky,

d) možnost stravování ve vysokoškolských menzách za stejných podmínek, jaké mají občané České republiky,

e) nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu (kromě stomatologické péče a péče při chronických nemocích).

Článek 42

Izraelská strana poskytne českým držitelům stipendií přijatým podle článku 6 odst. 2:

a) měsíční stipendium v částce 600 USD (v šekelích), na dobu osmi měsíců (jeden akademický rok),

b) zdravotní pojištění kromě stomatologické péče a péče při chronických nemocích.

Článek 43

1. Česká strana poskytne izraelským účastníkům Letní školy slovanských studií ubytování, stravování, kapesné, uhradí zápisné, exkurze a poskytne zdravotní péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu s výjimkou stomatologické péče a péče při chronických nemocích.

2. Izraelská strana poskytne českým účastníkům Letního kursu ULPAN bezplatnou výuku, částku k úhradě životních nákladů, v souladu s podmínkami jazykové školy, a zdravotní pojištění s výjimkou stomatologické péče a péče při chronických nemocích.

Článek 44

1. Česká strana jako strana přijímající poskytne osobám přijatým podle článků 8, 10 a 20:

a) ubytování nejméně v hotelu tříhvězdičkové kategorie,

b) stravné a kapesné podle platných předpisů České republiky. V současné době činí stravné a kapesné částku 380,- Kč denně.

2. Izraelská strana jako strana přijímající poskytne osobám přijatým podle článků 8, 10 a 20: částku 120,- USD denně (v izraelských šekelích) k úhradě všech výdajů.

Článek 45

Smluvní strany se zavazují proplatit schválené částky osobám vyslaným podle článků 8, 10 a 20 tohoto Programu ihned po jejich příjezdu do státu přijímající smluvní strany.

Kultura

Článek 46

Výměna osob v gesci Ministerstva kultury České republiky (Články 21 - 36):

1. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na cestu do místa určení přijímajícího státu a zpět.

2. Přijímající smluvní strana uhradí:

a) dopravu po území svého státu vztahující se ke studijnímu programu,

b) zdravotní péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu (kromě stomatologické péče a péče při chronických nemocech),

c) ubytování nejméně v hotelu tříhvězdičkové kategorie,

d) stravné a kapesné pro izraelské odborníky podle platných předpisů České republiky. V současné době činí stravné a kapesné částku 380,- Kč denně,

e) celkovou částku 120,- USD (v izraelských šekelích) denně pro české odborníky k úhradě všech výdajů.

Článek 47

Osoby vyslané podle článků 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 a 33 tohoto Programu obdrží dohodnuté částky peněz osobně, ihned po svém příjezdu do státu přijímající smluvní strany.

Článek 48

Výměny výstav budou realizovány na základě těchto podmínek:

a) Vysílající smluvní strana uhradí náklady na přepravu exponátů do místa určení přijímajícího smluvního státu a zpět a také platby za pojištění exponátů v průběhu transportu a po dobu trvání výstavy.

b) Přijímající smluvní strana uhradí náklady na dopravu exponátů na území svého státu a náklady na organizaci výstavy, včetně nákladů spojených s instalací a demontáží výstavy.

c) Přijímající smluvní strana poskytne v souladu s článkem 28 ubytování a částku na stravování odborníků (kurátorů) doprovázejících výstavu.

Článek 49

1. Návrhy na přijetí odborníků a delegací budou předloženy vysílající smluvní stranou druhé smluvní straně diplomatickou cestou nejpozději šest týdnů před plánovaným datem návštěvy.

2. U projektů, které kladou mimořádné nároky na organizaci, budou výše zmíněné návrhy předloženy nejpozději deset týdnů před plánovaným datem návštěvy.

Článek 50

Přijímající smluvní strana oznámí diplomatickou cestou vysílající smluvní straně své stanovisko k návrhu na přijetí delegáta do jednoho měsíce po přijetí návrhu.

Článek 51

Všechny aktivity a výměny uskutečňované v rámci tohoto Programu budou realizovány v souladu se zákony a právními předpisy smluvních stran.

Článek 52

Osoby vyslané podle tohoto Programu musí ovládat jazyk státu přijímající smluvní strany nebo jazyk anglický.

Článek 53

Tento Program nevylučuje realizaci jiných aktivit, pokud budou schváleny smluvními stranami diplomatickou cestou.

Tento Program vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platný do 31. prosince 2005.

Jednání o příštím programu se bude konat v Jeruzalémě v roce 2005.

Dáno v Praze dne 11. února 2003 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.


Za vládu České republiky
PhDr. Pavel Cink v. r.
ředitel odboru zahraničních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Státu Izrael
Noah Gal - Gendler v. r.
ředitel odboru pro kulturní a vědeckou spolupráci Ministerstva zahraničních věcí

Přesunout nahoru