Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/2002 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“, kterým se mění Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Datum vyhlášení 14.04.2003
Uzavření smlouvy 27.11.2002
Platnost od 01.01.2005
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. listopadu 2002 bylo v Bruselu přijato Usnesení č. 2/2002 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim" ze dne 27. listopadu 2002, kterým se mění Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu.*)

Usnesení č. 2/2002 vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 datem jeho přijetí a podle odstavce 2 téhož článku nabývá účinnosti dne 1. ledna 2005.

Anglické znění a český překlad Usnesení č. 2/2002 se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

USNESENÍ Č. 2/2002 SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO „SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM“,

kterým se mění

Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

SMÍŠENÝ VÝBOR,

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu,1) a zvláště o článek 15 odst. 3 písm. a),

při uvážení, že:

(1) stav zavádění počítačově zpracovaného tranzitního systému dále neopravňuje zúčastněné používat ložný list jako popisnou část tranzitních prohlášení podávaných prostřednictvím techniky zpracování dat a toto by tudíž mělo být odstraněno.

(2) příslušná ustanovení by měla být podle toho doplněna, SE USNESL:

Článek 1

Příloha I se doplňuje v souladu s dodatkem I k tomuto usnesení.

Článek 2

Příloha III se doplňuje v souladu s dodatkem II k tomuto usnesení.

Článek 3

1. Toto usnesení vstoupí v platnost datem jeho přijetí.

2. Nabude účinnosti 1. ledna 2005.

3. Smíšený výbor do 1. července 2004 vyhodnotí stupeň zavádění počítačově zpracovaného tranzitního systému hospodářskými kruhy. Toto vyhodnocení bude založeno na zprávě Komise, která bude vypracována z příspěvků zemí. Smíšený výbor může na základě toho rozhodnout, zda a za jakých podmínek je nezbytné prodloužit lhůtu uvedenou v odstavci 2.


Dáno v Bruselu dne 27. listopadu 2002.

Za Smíšený výbor:
Robert Verrue
předseda

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena včetně změn pod č. 179/1996 Sb., 211/1996 Sb., 27/1997 Sb., 34/1997 Sb., 66/1997 Sb., 124/1997 Sb., 182/1997 Sb., 240/1997 Sb., 8/1998 Sb., 9/1998 Sb., 310/1998 Sb., 112/1999 Sb., 113/1999 Sb., 6/2000 Sb. m. s., 61/2001 Sb. m. s. a 85/2001 Sb. m. s.

1) OJ L 226, 13. 8. 1987, p. 2 - Sdělení MZV č. 179/1987 Sb.


DODATEK I

Příloha I se doplňuje následujícím způsobem:

1. článek 18 odst. 3 se zrušuje, přičemž článek 18 odst. 4 se stává novým článkem 18 odst. 3;

2. článek 30 odst. 2 se nahrazuje následujícím textem:

2. V případě potřeby se k tranzitnímu doprovodnému dokladu připojí seznam položek, který je jeho nedílnou součástí a odpovídá vzoru uvedenému v příloze III.“.

DODATEK II

Příloha III se doplňuje následujícím způsobem:

1. dodatek A11 se doplňuje následujícím způsobem:

hlava III odstavec 3 druhý pododstavec se zrušuje;

2. dodatek D1 hlava II odstavec B se doplňuje následujícím způsobem:

a) datový údaj „Počet ložných listů“ a vysvětlující text se zrušují;

b) vysvětlující text datového údaje „Celkový počet nákladových kusů“ se nahrazuje následujícím textem:

„Druh/délka: n ..7

Použití údaje je nepovinné. Celkový počet nákladových kusů odpovídá součtu všech údajů „Počet nákladových kusů“, všech údajů „Počet kusů“ a hodnoty „1“ za každé zboží označené jako „volně ložené“.“;

c) vysvětlující text datové skupiny „Položka zboží“ se nahrazuje následujícím textem:

„Počet: 999

Tato datová skupina se použije.“;

3. dodatek D3 se nahrazuje následujícím textem:

„VZOR TRANZITNÍHO DOPROVODNÉHO DOKLADU

„VZOR TRANZITNÍHO DOPROVODNÉHO DOKLADU“

4. dodatek D4 se doplňuje následujícím způsobem:

a) část B se nahrazuje následujícím textem:

B. Vysvětlivky k tisku

Pro vytištění tranzitního doprovodného dokladu existují následující možnosti:

1. Deklarovaný úřad určení je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém:

• vytiskne se pouze list A (doprovodného dokladu).

2. Deklarovaný úřad určení není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém:

• vytiskne se list A (doprovodného dokladu), a

• vytiskne se list B (zpětný list).“;

b) část C se nahrazuje následujícím textem:

C. Vysvětlivky pro zpětné zaslání výsledku kontroly z úřadu určení

Pro zpětné zaslání výsledků kontroly z místa určení existují následující možnosti:

1. Skutečný úřad určení je ten, který byl deklarován a je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém:

• výsledky kontroly jsou zasílány úřadu odeslání elektronickou cestou.

2. Skutečný úřad určení je ten, který byl deklarován a není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém:

• výsledky kontroly jsou zaslány úřadu odeslání za použití zpětného listu B tranzitního doprovodného dokladu (včetně seznamu položek, existuje-li).

3. Deklarovaný úřad určení je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém, ale skutečný úřad určení není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém (změna úřadu určení):

• výsledky kontroly jsou zaslány úřadu odeslání za použití fotokopie listu A tranzitního doprovodného dokladu (včetně seznamu položek, existuje-li).

4. Deklarovaný úřad určení není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém, ale skutečný úřad určení je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém (změna úřadu určení):

• výsledky kontroly jsou zaslány úřadu odeslání elektronickou cestou.“;

c) část D se zrušuje.

Přesunout nahoru