Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 34/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie

Datum vyhlášení 09.04.2003
Uzavření smlouvy 03.03.2002
Platnost od 20.01.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. března 2002 byla v Rijádu podepsána Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Saudské Arábie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 20. ledna 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Saudské Arábie

Vláda České republiky a vláda Království Saudské Arábie (dále jen „Smluvní strany“),

přejíce si rozšířit stávající přátelské vztahy mezi oběma státy a uznávajíce vzájemný prospěch vyplývající z podpory jejich spolupráce,

se v souladu s právními předpisy platnými v jejich státech dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou usilovat o podporu a upevnění spolupráce mezi oběma státy v duchu vzájemného porozumění.

Ekonomická, obchodní, investiční a technická spolupráce

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat ekonomickou, obchodní, investiční a technickou spolupráci mezi oběma státy a mezi právnickými a fyzickými osobami obou států.

Spolupráce v těchto oblastech bude zahrnovat zejména následující položky:

1. ekonomickou spolupráci, včetně projektů v oblasti průmyslu, ropného průmyslu, petrochemického průmyslu, nerostného bohatství, zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zdravotnictví,

2. podporu výměny informací z oblasti vědeckého a technologického výzkumu,

3. podporu výměny technických expertiz požadovaných pro specifické programy spolupráce.

Článek 3

Obchodní vztahy mezi oběma Smluvními stranami budou uspořádány tak, aby byly v souladu s nynějšími i budoucími dohodami uzavřenými mezi Evropským společenstvím, případně Evropskou unií, a Radou pro spolupráci států Zálivu.

Článek 4

1. Každá Smluvní strana bude podporovat na území svého státu investice právnických a fyzických osob státu druhé Smluvní strany.

2. Smluvní strany budou podporovat společné investiční projekty v souladu s právním řádem platným v každém z obou států.

3. Každá ze Smluvních stran bude usilovat o zajištění veškerých základních záruk pro investice právnických nebo fyzických osob druhé Smluvní strany, včetně volného převodu všech plateb vztahujících se k investicím, proti opatřením vyvlastnění nebo znárodnění ve vztahu k jejich uskutečněným investicím, včetně neprodlené, přiměřené a účinné náhrady.

4. Podrobné podmínky podpory a vzájemné ochrany investic, včetně výše uvedených, budou upraveny zvláštní dohodou, jež bude dohodnuta a podepsána Smluvními stranami.

Článek 5

Smluvní strany podpoří výměnu návštěv mezi ekonomickými, obchodními a technickými zástupci, delegací a misí, včetně výměny návštěv a delegací ze soukromého sektoru, budou podporovat účast na výstavách a poskytovat požadovaná zařízení k podpoře této spolupráce mezi svými státy.

Spolupráce v oblasti vědy, kultury, školství, sportu a péče o mládež

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy, kultury, školství, sportu a péče o mládež; tato spolupráce zahrnuje zejména následující položky:

1. spolupráci v oblasti vědy a techniky prostřednictvím výměny informací v záležitostech oboustranného zájmu, jakož i návštěvy státních úředníků, výzkumníků, odborníků, techniků, školení výzkumníků a pomocných techniků, účast na vědeckých seminářích, konferencích oboustranného zájmu, spolupráce při formulování vědeckých plánů, zakládání výzkumných laboratoří a středisek,

2. spolupráci v oblasti kultury, školství, péče o mládež a sportu prostřednictvím koordinace postojů na mezinárodních fórech, výměnu programů mezi kulturními a vzdělávacími institucemi, sdruženími, sportovními a mládežnickými svazy, výměnu příslušných dokumentů, audio-vizuálních materiálů, literatury a zkušeností, výměnu návštěv a zkušeností mezi státními úředníky odpovědnými za záležitosti kultury, školství, sportu a péče o mládež. Spolupráce v těchto oblastech bude podporována rozesíláním pozvánek k účasti na národních, oblastních a mezinárodních seminářích, konferencích a sportovních událostech, pořádaných v jednom ze států.

Všeobecná ustanovení

Článek 7

Smluvní strany tímto zřizují Společnou komisi. Společná komise bude zasedat v případě potřeby, střídavě v obou státech.

Článek 8

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem poslední noty potvrzující, že Smluvní strana splnila vnitrostátní postupy požadované pro její vstup v platnost.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti jeden rok počínaje dnem jejího vstupu v platnost a bude automaticky prodlužována o následná období jednoho roku, pokud jedna ze Smluvních stran neoznámí šest měsíců před uplynutím platnosti dohody svůj záměr ji ukončit.

3. V případě ukončení platnosti této dohody její ustanovení, která se týkají nabytých práv a závazků vyplývajících z této dohody, zůstanou v platnosti po dobu dohodnutou Smluvními stranami.


Dáno v Rijádu dne 19/12/1422 A. H. odpovídající 3/3/2002 A. D. ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě rozdílnosti ve výkladu českého a arabského znění je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Ing. Václav Petříček, CSc. v. r.
první náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Království Saudské Arábie
Nizar Obeid Madani v. r.
první náměstek ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru