Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 33/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti

Datum vyhlášení 07.04.2003
Uzavření smlouvy 13.11.2001
Ratifikace Smlouvy 31.01.2003
Platnost od 03.03.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 2001 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bukurešti dne 31. ledna 2003.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 3. března 2003. Podle odstavce 5 téhož článku dnem, kdy vstoupila v platnost tato smlouva, pozbyla platnosti Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Rumunska, podepsaná v Praze dne 25. ledna 1994.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Rumunskem

o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti

Česká republika a Rumunsko, dále jen „smluvní strany“,

jednajíce v souladu se zásadami zakotvenými ve Smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsané v Bukurešti dne 22. června 1994,

přesvědčeny o potřebě ochrany života, majetku, základních práv a svobod jejich občanů,

uvědomujíce si rostoucí hrozbu mezinárodního organizovaného zločinu pro společnost,

znepokojeny růstem zneužívání omamných a psychotropních látek a prekurzorů, jakož i mezinárodního nedovoleného obchodu s nimi v celosvětovém měřítku,

s cílem společně vyvinout úsilí při prevenci a v boji proti teroristickým činům,

uznávajíce výhody mezinárodní spolupráce jako faktoru zásadního významu při účinné prevenci a v boji proti nadnárodnímu zločinu,

řídíce se svými mezinárodními závazky a odvolávajíce se zejména na Jednotnou úmluvu o omamných látkách (New York, 31. březen 1961), ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách (Ženeva, 25. březen 1972), Úmluvu o psychotropních látkách (Vídeň, 21. únor 1971), Úmluvu OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988), Úmluvu o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (Štrasburk, 8. listopad 1990), Evropskou úmluvu o potlačování terorizmu (Štrasburk, 27. leden 1977), Globální program činnosti (New York, 23. únor 1990) a Rezoluce přijaté IX. Kongresem OSN o předcházení zločinu a o zacházení s pachateli (Káhira, 29. duben až 8. květen 1995),

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany budou na základě této smlouvy a v souladu se svými právními předpisy spolupracovat a poskytovat si vzájemně pomoc při prevenci, odhalování a vyšetřování trestných činů mezinárodní povahy zejména v následujících oblastech:

a) projevy mezinárodního organizovaného zločinu,

b) nedovolené pěstování, výroba, získávání, držení, šíření, dovoz, vývoz a průvoz omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů, jakož i nedovolený obchod s nimi,

c) projevy mezinárodního terorizmu a extremizmu,

d) trestné činy proti životu, zdraví, svobodě osob, lidské důstojnosti a proti majetku,

e) nezákonná výroba, získávání, držení, dovoz, vývoz, průvoz a obchod se zbraněmi, střelivem, výbušninami, toxickými látkami, chemickými, biologickými, bakteriologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenskou technikou,

f) trestné činy, jejichž objektem jsou drahé kameny a kovy a předměty historické, kulturní a umělecké hodnoty,

g) padělání nebo pozměňování peněz, cenných papírů a jiných prostředků bezhotovostního platebního styku, známek, úředních dokladů a jiných důležitých dokumentů, jakož i distribuce a používání takovýchto padělaných nebo pozměněných předmětů,

h) nezákonné obchodní, finanční a bankovní operace a trestné činy s tím spojené,

i) praní špinavých peněz, jakož i přeměna, převod, utajení nebo zastírání výnosů z trestné činnosti,

j) obchodování s lidmi, vykořisťování dětí a kuplířství,

k) nezákonné obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,

l) nelegální migrace a nezákonný pobyt osob,

m) nezákonné hry a sázky a podvodné praktiky užité při zákonných hrách a sázkách,

n) krádeže motorových vozidel a další nezákonné nakládání s nimi,

o) trestné činy vztahující se k užití počítačů a počítačových sítí nebo spáchané pomocí těchto prostředků,

p) trestné činy proti duševnímu vlastnictví,

q) korupce,

r) trestné činy vztahující se k životnímu prostředí.

(2) Smluvní strany budou v souladu se svými právními předpisy dále spolupracovat v boji proti narušování veřejného pořádku.

Článek 2

(1) Smluvní strany si navzájem sdělí diplomatickou cestou orgány příslušné k provádění této smlouvy, dále jen „příslušné orgány“.

(2) Tato sdělení budou učiněna do třiceti dnů ode dne vstupu Smlouvy v platnost a bude v nich uveden rozsah působnosti jednotlivých příslušných orgánů, jejich názvy a adresy, kontaktní místa, telefonní, faxová čísla a adresy elektronické pošty, jakož i další důležitá spojení.

(3) Příslušné orgány se budou neprodleně vzájemně informovat o veškerých změnách údajů sdělených podle odstavce 2.

(4) Pro účely této smlouvy budou příslušné orgány v rámci své působnosti a kompetencí, v souladu s příslušnými právními předpisy, přímo spolupracovat.

(5) K dosažení cílů stanovených touto smlouvou a pro účely jejího provádění mohou příslušné orgány uzavírat technické protokoly o spolupráci.

Článek 3

Příslušné orgány budou spolupracovat v oblastech uvedených v článku 1, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, zejména následujícími formami:

a) vzájemná výměna informací o osobách podezřelých z účasti na páchání trestné činnosti, o organizaci skupin páchajících trestnou činnost, o typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin, informací o době, místě a způsobu páchání trestné činnosti, o objektech, které jsou cílem útoků, o úkrytech, přepravních trasách, místech původu a určení věcí, jejichž držení je nezákonné, o zvláštních okolnostech, informací o porušení konkrétních právních předpisů a o opatřeních učiněných pro prevenci páchání takovýchto trestných činů,

b) výměna informací o plánovaných teroristických činech, zejména pokud jsou namířeny proti zájmům smluvních stran a o teroristických skupinách, jejichž členové plánují, páchají nebo již spáchali takové trestné činy,

c) spolupráce při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestné činnosti, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu,

d) spolupráce při pátrání po hledaných osobách, včetně úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků neznámých osob,

e) spolupráce při realizaci opatření vycházejících z programů na ochranu svědka, včetně výměny informací a zkušeností v této oblasti,

f) spolupráce při pátrání po odcizených věcech a dalších předmětech souvisejících s trestnou činností, včetně motorových vozidel,

g) přijímání dalších potřebných policejních opatření, a to na základě žádosti příslušného orgánu druhé smluvní strany,

h) vzájemná koordinace spolupráce při poskytování osobní, technické a organizační pomoci při odhalování a vyšetřování trestné činnosti, včetně vytváření společných pracovních skupin za účelem koordinace postupu,

i) uskutečňování pracovních setkání podle potřeby za účelem přípravy a koordinace opatření,

j) výměna informací o výsledcích kriminalistických a kriminologických výzkumů, o odhalovací a vyšetřovací praxi, organizačních strukturách příslušných útvarů, o systémech a zásadách aplikovaných při profesní přípravě odborníků, pracovních metodách a používaných prostředcích,

k) poskytování informací o předmětech, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí, a jejich vzorků, a to na základě žádosti příslušného orgánu druhé smluvní strany,

l) výměna informací o vedení informačních systémů dokladů totožnosti, cestovních dokladů a dokladů o rodinném stavu,

m) výměna informací o organizování a provádění zajištění státních hranic a s tím spojených kontrolních opatření,

n) vzájemné vysílání odborníků s cílem prohlubovat jejich odborné znalosti a vzájemné seznamování s prostředky a metodami boje proti trestné činnosti,

o) vzájemná výměna textů příslušných zákonů a předpisů, analýz a odborné literatury,

p) výměna zkušeností v oblasti dohledu nad zákonným používáním omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů se zvláštním důrazem na možnost jejich zneužití.

Článek 4

Spolupráce podle článku 3 této smlouvy se bude uskutečňovat podle potřeby buď na základě programů, které dohodnou příslušné orgány na konkrétní časová období v protokolech uvedených v článku 2 odst. 5, nebo na základě žádosti příslušného orgánu. Dále mohou tyto orgány konat z vlastní jednostranné iniciativy, mají-li za to, že to odpovídá účelům této smlouvy, je to vhodné a ku prospěchu příslušného orgánu druhé smluvní strany, který o tomto úmyslu musí být včas informován.

Článek 5

(1) Žádost ve smyslu článku 4 této smlouvy se podává písemně příslušnému orgánu žádané smluvní strany prostřednictvím sděleného kontaktního místa. Písemná žádost může být zaslána poštou, faxem, komunikačním systémem INTERPOLu nebo jakýmkoli jiným způsobem, na němž se příslušné orgány dohodnou.

(2) V naléhavých případech lze tuto žádost podat i ústně s tím, že bude nejpozději do 24 hodin písemně potvrzena.

(3) Příslušný orgán žádané smluvní strany vyhoví takové žádosti neprodleně. Dodatečné informace lze vyžádat, je-li to považováno za nezbytné k vyhovění žádosti.

Článek 6

(1) Kterýkoli příslušný orgán může žádost o poskytnutí pomoci, o spolupráci nebo poskytnutí informace zcela nebo zčásti odepřít, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem žádané smluvní strany nebo pokud by to bylo v rozporu s jejími právními předpisy nebo se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž je tato smluvní strana vázána.

(2) V případě odepření žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se příslušné orgány neprodleně písemně informují s uvedením důvodů.

(3) Pro splnění žádosti nebo využití jejích výsledků může kterýkoli příslušný orgán stanovit podmínky, které budou pro příslušný orgán druhé smluvní strany závazné.

Článek 7

Při provádění této smlouvy bude používán anglický jazyk, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 8

Za účelem ochrany osobních údajů, dále v tomto článku jen „údaje“, vzájemně předávaných v rámci spolupráce podle této smlouvy, se smluvní strany zavazují prostřednictvím svých příslušných orgánů, v souladu se svými právními předpisy, dodržovat následující pravidla:

a) Smluvní strana, která údaje obdržela, je může použít pouze pro účely a za podmínek stanovených smluvní stranou, která je poskytla.

b) Smluvní strana, která údaje obdržela, na žádost smluvní strany, která je poskytla, podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

c) Údaje se mohou předávat pouze subjektům příslušným pro boj proti trestné činnosti. Poskytování údajů jiným subjektům je možné pouze na základě písemného souhlasu smluvní strany, která údaje poskytla.

d) Smluvní strana, která údaje poskytuje, je povinna dbát na správnost poskytnutých údajů, jakož i na to, zda je poskytnutí nutné a účelné. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom okamžitě uvědomit smluvní stranu, která údaje obdržela. Ta pak musí nesprávné údaje opravit nebo, šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zlikvidovat.

e) Osobě, o níž mají být nebo byly údaje předány, budou na její žádost poskytnuty informace o předaných údajích a o jejich zamýšleném použití za předpokladu, že to umožňují právní předpisy smluvní strany, která byla o poskytnutí informací požádána.

f) Smluvní strana, která údaje poskytuje, oznámí při jejich předání druhé smluvní straně lhůty pro likvidaci údajů stanovené svými právními předpisy. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba údaje vztahující se k dotčené osobě zlikvidovat, nebude-li jich již zapotřebí. Smluvní strana, která je poskytla, musí být informována o likvidaci předaných údajů a o důvodech této likvidace. V případě skončení platnosti této smlouvy je nutno všechny údaje, jež byly přijaty, zlikvidovat, a to nejpozději k datu ukončení její platnosti.

g) Obě smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přebírání a likvidaci údajů.

h) Smluvní strany jsou povinny údaje o dotčených osobách účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim a proti jejich neoprávněným změnám nebo zveřejnění.

Článek 9

(1) Každá smluvní strana zajistí utajení informací a prostředků předávaných druhou smluvní stranou podle této smlouvy, včetně žádostí podle článku 4, pokud mají podle právních předpisů předávající smluvní strany utajený charakter a jako takové jsou označeny.

(2) Pokud jde o informace, prostředky a žádosti, které mají dle právních předpisů předávající smluvní strany utajený charakter, použijí se přiměřeně ustanovení článku 8 Smlouvy.

Článek 10

Poskytování získaných informací, prostředků a vzorků podle této smlouvy třetím státům je možné pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného orgánu předávající smluvní strany.

Článek 11

(1) Smluvní strany, v souladu s příslušnými právními předpisy, mohou přidělit pracovníka, který bude působit při jejich zastupitelském úřadě na území druhé smluvní strany.

(2) Takový pracovník bude působit ve funkci styčného důstojníka a bude udržovat kontakty, podporovat komunikaci, jakož i další technickou spolupráci s příslušnými orgány druhé smluvní strany.

Článek 12

(1) Nebude-li mezi příslušnými orgány předem dohodnuto jinak,

a) náklady spojené s výměnou informací, textů příslušných zákonů, předpisů, analýz a odborné literatury podle článku 3 této smlouvy ponese ta smluvní strana, která je poskytuje,

b) náklady spojené se spoluprací podle článku 3 písm. c), d), f), g) a h) této smlouvy ponese smluvní strana, která v rámci této spolupráce poskytuje pomoc druhé smluvní straně, s výjimkou nákladů spojených s mezinárodní přepravou, které ponese smluvní strana, která o poskytnutí pomoci žádá,

c) náklady spojené s realizací spolupráce podle článku 3 písm. e) této smlouvy ponese smluvní strana, která o poskytnutí pomoci žádá, s tím, že smluvní strany budou respektovat vzájemnou vyváženost a reciprocitu takové spolupráce.

(2) Veškeré další náklady spojené se spoluprací podle článku 3 této smlouvy ponesou smluvní strany na základě reciprocity.

(3) Podrobnosti týkající se hrazení nákladů spojených s prováděním této smlouvy si příslušné orgány podle potřeby dohodnou v protokolech podle článku 2 odst. 5 této smlouvy.

Článek 13

Touto smlouvou nejsou dotčena práva a závazky smluvních stran vyplývající z dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou vázány.

Článek 14

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů ode dne výměny ratifikačních listin.

(2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně učiněným diplomatickou cestou. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

(3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována po vzájemné dohodě smluvních stran na základě návrhu kterékoli z nich. Takové změny nebo doplnění vstoupí v platnost v souladu s postupem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku.

(4) Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy bude řešen cestou konzultací mezi smluvními stranami.

(5) Dnem, kdy vstoupí v platnost tato smlouva, pozbude platnosti Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Rumunska, podepsaná v Praze dne 25. ledna 1994.


Dáno v Praze dne 13. listopadu 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, rumunském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za Českou republiku
Mgr. Stanislav Gross v. r.
ministr vnitra

Za Rumunsko
Ioan Rus v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru