Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 31/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách

Datum vyhlášení 02.04.2003
Uzavření smlouvy 22.02.2002
Platnost od 26.04.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. února 2002 byla v Hongkongu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 dne 26. dubna 2002.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dohoda

mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky,

o leteckých službách

Vláda České republiky a vláda Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky („Hongkong zvláštní administrativní oblast“), (dále uváděné jako „smluvní strany“),

vedeny přáním sjednat dohodu za účelem stanovení rámce pro letecké služby mezi Českou republikou a Hongkongem zvláštní administrativní oblastí,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz „letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a v případě Hongkongu zvláštní administrativní oblasti generálního ředitele civilního letectví, nebo, v obou případech, kteroukoli osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí v současnosti vykonávaných výše uvedenými úřady nebo obdobných funkcí;

(b) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který byl určen a oprávněn, podle článku 4 této dohody;

(c) výraz „území“ ve vztahu k Hongkongu zvláštní administrativní oblasti zahrnuje ostrov Hongkong, Kow-loon a New Territories a ve vztahu k České republice má význam, který je stanoven pro výraz „území“ v článku 2 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944;

(d) výrazy „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článku 96 zmíněné Úmluvy;

(e) výraz „tato dohoda“ zahrnuje Přílohu k této dohodě a jakékoliv změny k ní nebo k této dohodě.

Článek 2

Opatření Chicagské úmluvy uplatňovaná v mezinárodních leteckých dopravních službách

Při provádění této dohody budou smluvní strany postupovat v souladu s opatřeními Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, včetně Příloh a jakýchkoliv doplňků k Úmluvě nebo k jejím Přílohám, které uplatňují obě smluvní strany do té míry, jak jsou uplatňovány v mezinárodních leteckých dopravních službách.

Článek 3

Přepravní práva

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně následující práva, pokud se týče mezinárodních leteckých dopravních služeb:

(a) právo létat bez přistání přes její území;

(b) právo přistávat na jejím území pro potřeby nikoli obchodní.

(2) Každá smluvní strana udělí druhé smluvní straně práva dále specifikovaná v této dohodě za účelem provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb na linkách stanovených v příslušném oddílu Přílohy k této dohodě. Tyto služby a linky jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“. Při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách určené letecké podniky každé smluvní strany budou využívat k právům určeným v odstavci (1) tohoto článku práva přistávat na území druhé smluvní strany pro účely nakládat a vykládat cestující, zavazadla a zboží, včetně poštovních zásilek určené nebo pocházející z:

(a) území první smluvní strany; a

(b) takových mezilehlých míst a míst za, která mohou být čas od času dohodnuta leteckými úřady smluvních stran.

(3) V odstavci (2) tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určeným leteckým podnikům jedné smluvní strany nakládat v místě na území druhé smluvní strany cestující a zboží, včetně poštovních zásilek za nájemné nebo odměnu s určením pro jiné místo na území této druhé smluvní strany.

(4) Pokud z důvodů vojenského konfliktu, politických nepokojů či změn, nebo jiných a neočekávaných okolností určený letecký podnik jedné smluvní strany nemůže provozovat služby na stanovených linkách, druhá smluvní strana vynaloží maximální úsilí k usnadnění pokračování provozu těchto služeb za pomoci vhodného, dočasného přesměrování linek.

Článek 4

Určení a provozní oprávnění

(1) Mezinárodní letecké dopravní služby na linkách stanovených v souladu s článkem 3 (Přepravní práva) této dohody mohou být zahájeny kdykoli za předpokladu, že

(a) smluvní strana, které byla udělena práva uvedená v článku 3 této dohody, písemně určila jeden nebo více leteckých podniků; a

(b) smluvní strana, která udělila tato práva, oprávnila určený letecký podnik nebo letecké podniky k zahájení leteckých dopravních služeb.

(2) Po obdržení takového určení udělí druhá smluvní strana s minimálním procesním prodlením potřebná oprávnění a povolení za předpokladu, že

(a) v případě leteckého podniku určeného vládou České republiky:

(i) je tento letecký podnik usazen na území České republiky podle Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie; a

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována členským státem Evropské unie odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad; a

(iii) je tento letecký podnik vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu a skutečně kontrolován kterýmikoli členskými státy Evropské unie nebo Islandskou republikou, Norským královstvím, Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederaci nebo státními příslušníky těchto států;

(b) v případě leteckého podniku určeného vládou Hongkongu zvláštní administrativní oblasti:

(i) je tento letecký podnik zapsán do obchodního rejstříku a má hlavní sídlo podnikání na území Hongkongu zvláštní administrativní oblasti a má platné osvědčení leteckého dopravce v souladu s příslušnými právními předpisy Hongkongu zvláštní administrativní oblasti; a

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována Hongkongem zvláštní administrativní oblasti; a

(c) určený letecký podnik na požádání druhé smluvní strany prokáže, že je schopen plnit požadavky, které mají být splněny pro provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb podle zákonů a předpisů platných na území této smluvní strany.

(3) Kterákoli smluvní strana má právo nahradit, s ohledem na ustanovení odstavců (1) a (2) výše, dříve určený letecký podnik jiným leteckým podnikem. Nově určený letecký podnik má stejná práva a podléhá stejným povinnostem jako letecký podnik, který nahrazuje.

Článek 5

Odepření, odvolání, pozastaveni nebo omezení provozního oprávnění

(1) Kterákoli smluvní strana může odepřít, odvolat, pozastavit nebo omezit provozní oprávnění nebo technická povolení leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, jestliže:

(a) v případě leteckého podniku určeného vládou České republiky:

(i) není tento letecký podnik usazen na území České republiky podle Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie; nebo

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována členským státem Evropské unie odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad; nebo

(iii) není tento letecký podnik vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu a skutečně kontrolován kterýmikoli členskými státy Evropské unie nebo Islandskou republikou, Norským královstvím, Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací nebo státními příslušníky těchto států; nebo

(iv) by tento letecký podnik vykonáváním přepravních práv podle této dohody při provozování leteckých služeb, které zahrnují místo v jiném členském státě Evropské unie, včetně provozování leteckých služeb nabízených jako nebo jiným způsobem tvořící přímé letecké služby, obcházel omezení přepravních práv, která na tato přepravní práva uvalila dohoda mezi Hongkongem zvláštní administrativní oblastí a tímto jiným členským státem Evropské unie; nebo

(v) je tento letecký podnik držitelem osvědčení leteckého dopravce vydaného jiným členským státem Evropské unie a žádná dvoustranná dohoda o leteckých službách není v platnosti mezi Hongkongem zvláštní administrativní oblastí a tímto jiným členským státem Evropské unie a leteckému podniku (leteckým podnikům) určenému Hongkongem zvláštní administrativní oblastí byla odmítnuta přepravní práva tímto členským státem Evropské unie;

(b) v případě leteckého podniku určeného vládou Hongkongu zvláštní administrativní oblasti:

(i) není tento letecký podnik zapsán do obchodního rejstříku nebo nemá hlavní sídlo podnikání na území Hongkongu zvláštní administrativní oblasti nebo nemá platné osvědčení leteckého dopravce v souladu s příslušnými právními předpisy Hongkongu zvláštní administrativní oblasti; nebo

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována Hongkongem zvláštní administrativní oblastí;

nebo

(c) určený letecký podnik nedodržuje zákony a předpisy uvedené v článku 6 (Uplatňování zákonů a předpisů) této dohody; nebo

(d) takový letecký podnik jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Pokud není nutné provést okamžité pozastavení provozu nebo okamžitá omezení k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů, uskuteční se konzultace podle článku 16 (Konzultace) této dohody před uplatněním práva na odepření, odvolání, pozastavení nebo omezení oprávnění.

Článek 6

Uplatňování zákonů a předpisů

(1) Zákony a předpisy jedné smluvní strany určující vstup a výstup letadla z jejího území, které vykonává mezinárodní leteckou navigaci nebo lety takového letadla přes toto území, se budou vztahovat na určený letecký podnik druhé smluvní strany.

(2) Zákony a předpisy jedné smluvní strany, určující vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek, zavazadel, zboží nebo poštovních zásilek z jejího území, tak jako formality týkající se vstupu, výstupu, vystěhovalectví a přistěhovalectví, dále cel a karantény se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží nebo poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při pobytu na území první smluvní strany.

(3) Žádná smluvní strana nebude dávat přednost svým vlastním leteckým podnikům před určenými leteckými podniky druhé smluvní strany při uplatňování zákonů a předpisů uvedených v tomto článku.

Článek 7

Principy určující provoz dohodnutých služeb

(1) Určené letecké podniky smluvních stran budou mít řádnou a stejnou příležitost k provozu dohodnutých služeb na stanovených linkách.

(2) Při provozování dohodnutých služeb budou určené letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určených leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

(3) Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na dopravu na stanovených linkách a budou mít za přednostní cíl poskytnout, při přiměřeném využití prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na dopravu cestujících a zboží, včetně poštovních zásilek, pocházejících z nebo určených pro území smluvní strany, která určila letecký podnik. Zabezpečení dopravy cestujících a zboží, včetně poštovních zásilek, jak naložených, tak vyložených v těch místech stanovených linek, jiných než jsou místa na území smluvní strany, která určila letecký podnik, se bude provádět v souladu s obecnými zásadami, že kapacita bude ve vztahu k:

(a) dopravním požadavkům na území a z území smluvní strany, která určila letecký podnik;

(b) dopravním požadavkům oblasti, kterou dohodnuté služby prolétávají po přihlédnutí k ostatním leteckým dopravním službám provozovaným leteckými podniky jiných států této oblasti; a

(c) požadavkům vyplývajícím z provozu leteckých podniků.

(4) Letecké úřady smluvních stran čas od času společně stanoví praktické použití principů obsažených v předchozích odstavcích tohoto článku pro provoz dohodnutých služeb určených leteckých podniků.

Článek 8

Tarify

(1) Výraz „tarif“ znamená:

(a) jízdné, účtované leteckým podnikem za přepravu cestujících a jejich zavazadel při poskytování pravidelných leteckých dopravních služeb a poplatky a podmínky za vedlejší služby k této přepravě;

(b) sazba, účtovaná leteckým podnikem za přepravu zboží (bez poštovních zásilek) při poskytování pravidelných leteckých dopravních služeb;

(c) podmínky, upravující platnost nebo použitelnost jakéhokoli takového jízdného nebo sazby včetně jakýchkoli s tím spojených výhod; a

(d) zprostředkovatelské sazby, placené leteckým podnikem agentovi, pokud jde o prodané letenky nebo nákladní listy vyplněné agentem pro přepravu na pravidelných leteckých dopravních službách.

(2) Tarify, účtované určenými leteckými podniky smluvních stran za přepravu mezi Českou republikou a Hongkongem zvláštní administrativní oblastí budou schváleny leteckými úřady obou smluvních stran a budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem významným činitelům, jako jsou náklady na provoz, dohodnuté služby, zájmy uživatelů, přiměřený zisk a tarify jiných leteckých podniků provozujících celou nebo část stejné linky.

(3) Žádný z leteckých úřadů obou smluvních stran nebude požadovat od svých určených leteckých podniků konzultace s jinými leteckými podniky, které provozují celou nebo část stejné linky před předložením tarifů ke schválení, ale rovněž nebude bránit takovým konzultacím. Odvolání v tomto odstavci a odstavci (2) tohoto článku k „stejná linka“ jsou k provozované lince, ne k stanovené lince.

(4) Jakýkoliv navržený tarif pro přepravu mezi Českou republikou a Hongkongem zvláštní administrativní oblastí bude předložený leteckým úřadům smluvních stran určeným leteckým podnikem nebo podniky žádajícími jeho schválení v takové formě, jaká může být leteckými úřady odděleně vyžadována k odkrytí podrobností uvedených v odstavci (1) tohoto článku. Tarif bude předložen ne méně než 45 dní (nebo v kratší době, jak může být dohodnuto leteckými úřady smluvních stran) před navrhovaným datem účinnosti. Navržený tarif bude považován za předložený leteckému úřadu smluvní strany toho dne, kdy byl obdržen tímto leteckým úřadem.

(5) Jakýkoliv navržený tarif může být schválen leteckým úřadem smluvní strany kdykoli za podmínky, že byl předložen v souladu s odstavcem (4) tohoto článku, a bude považován za schválený leteckým úřadem této smluvní strany, nepředá-li v období 21 dnů (nebo v kratší době, jak může být dohodnuto leteckými úřady smluvních stran) po datu předložení letecký úřad této smluvní strany leteckému úřadu druhé smluvní strany písemné oznámení o nesouhlasu s navrženým tarifem.

(6) Jestliže oznámení o nesouhlasu je předáno v souladu s ustanoveními odstavce (5) tohoto článku, letecké úřady smluvních stran mohou společně stanovit tarif. Pro tento účel letecký úřad jedné smluvní strany může v rámci 30 dnů ode dne doručení oznámení o neschválení požádat o konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany, které se uskuteční během 30 dnů ode dne, kdy letecký úřad druhé smluvní strany obdržel takový požadavek v písemné formě.

(7) Jestliže tarif nebyl schválen leteckým úřadem smluvní strany v souladu s odstavcem (5) tohoto článku a jestliže letecké úřady smluvních stran nejsou schopny společně stanovit tarif v souladu s odstavcem (6) tohoto článku, spor může být řešen v souladu s ustanoveními článku 17 této dohody.

(8) S výhradou odstavce (9) tohoto článku tarif ustanovený v souladu s ustanoveními tohoto článku zůstane platný až do jeho nahrazení nově stanoveným tarifem.

(9) S výjimkou dohody leteckých úřadů obou smluvních stran a pro takové odsouhlasené období, platnost tarifu nebude prodloužena podle odstavce (8) tohoto článku:

(a) kde tarif má určené datum platnosti, na více jak 12 měsíců po takovém datu;

(b) kde tarif nemá určené datum platnosti, na více jak 12 měsíců po datu předložení nového tarifu leteckým úřadům smluvních stran určeným leteckým podnikem smluvní strany.

(10)

(a) Tarify účtované určenými leteckými podniky Hongkongu zvláštní administrativní oblasti pro přepravu mezi Českou republikou a dalším státem budou podléhat schválení leteckým úřadem České republiky a, kde je to účelné, tím dalším státem. Tarify účtované určenými leteckými podniky České republiky pro přepravu mezi Hongkongem zvláštní administrativní oblastí a státem jiným než Česká republika budou podléhat schválení leteckým úřadem Hongkongu zvláštní administrativní oblastí a, kde je to účelné, tím dalším státem.

(b) Jakýkoliv navržený tarif pro takovou přepravu bude předložený určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany žádajícím jeho schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany. Tarif bude předložen v takové formě, jak letecký úřad může požadovat k odkrytí podrobností uvedených v odstavci (1) tohoto článku, a ne méně než 45 dní (nebo v kratší době, podle jeho rozhodnutí) před navrženým datem platnosti. Navrhovaný tarif bude považován za předložený k datu, kdy byl obdržen tímto leteckým úřadem.

(c) Takový tarif bude schválen leteckým úřadem smluvní strany, kterému byl předložen, a bude považován za schválený, pokud v průběhu 21 dní po datu předložení nebude doručeno určenému leteckému podniku druhé smluvní strany, žádajícímu schválení tohoto tarifu, písemné oznámení o nesouhlasu s navrženým tarifem.

(d) Letecký úřad smluvní strany může odvolat schválení takového schváleného tarifu nebo považovaného za schválený ve 45denní lhůtě oznámením určenému leteckému podniku účtujícímu takový tarif. Tento letecký podnik přestane účtovat takový tarif na konci tohoto období.

Článek 9

Celní poplatky

(1) Letadlo provozované na mezinárodních leteckých dopravních službách určenými leteckými podniky jedné smluvní strany, jeho obvyklé vybavení, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů a zásoby letadla (včetně a nikoliv výlučně takové položky jako potraviny, nápoje a tabák), které jsou na palubě takového letadla, budou osvobozeny druhou smluvní stranou na základě reciprocity od všech cel, nepřímých daní a podobných poplatků a dávek nezaložených na cenách služeb poskytovaných po příletu za předpokladu, že takové obvyklé vybavení a další takové položky zůstávají na palubě letadla.

(2) Obvyklé vybavení, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, zásoby letadla (včetně a nikoliv výlučně takové položky jako potraviny, nápoje a tabák), tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky určeného leteckého podniku jedné smluvní strany a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný určeným leteckým podnikem dovezený na území druhé smluvní strany jím nebo jeho jménem, nebo vzatý na palubu letadla určeného leteckého podniku, bude osvobozen druhou smluvní stranou na základě reciprocity od všech cel, daní a podobných poplatků a poplatků nezaložených na cenách služeb poskytovaných po příletu, i když takové obvyklé vybavení letadla a další takové položky jsou užity na jakékoli části cesty prováděné přes oblast druhé smluvní strany.

(3) Může být vyžadováno, aby obvyklé vybavení a další položky uvedené v odstavcích (1) a (2) tohoto článku byly vzaty pod celní dohled nebo kontrolu celního úřadu druhé smluvní strany.

(4) Obvyklé vybavení letadla a další položky uvedené v odstavci (1) tohoto článku mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany se souhlasem celního úřadu této druhé smluvní strany. Za těchto okolností takové obvyklé vybavení a takové položky budou podléhat na základě reciprocity osvobozením poskytovaným v odstavci (1) tohoto článku do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy. Celní úřad této druhé smluvní strany může nicméně požadovat, aby takové obvyklé vybavení letadla a takové položky byly pod celním dohledem do doby, než budou znovu vyvezeny.

(5) Osvobození poskytnutá tímto článkem se budou vztahovat na situace, kdy určený letecký podnik jedné smluvní strany vstoupí v ujednání s jiným leteckým podnikem nebo podniky o zápůjčce nebo přenechání na území druhé smluvní strany obvyklého vybavení a dalších položek uvedených v odstavcích (1) a (2) tohoto článku, za předpokladu, že takový letecký podnik nebo podniky požívají stejná osvobození od druhé smluvní strany.

(6) Zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území smluvní strany budou osvobozeny od cel, nepřímých daní a podobných poplatků a dávek nezaložených na cenách služeb poskytovaných po příletu.

Článek 10

Ochrana letectví

(1) Každá smluvní strana znovu potvrzuje druhé smluvní straně, že povinnost chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody. Každá smluvní strana bude zejména jednat v souladu s ustanoveními o ochraně letectví Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadla, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988.

(2) Každá smluvní strana poskytne na požádání veškerou nutnou pomoc druhé smluvní straně k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(3) Smluvní strany budou, ve svých vzájemných vztazích, jednat v souladu s ustanoveními o ochraně letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944. Každá smluvní strana bude vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na jejich území, a provozovatelé letišť na jejich území jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně letectví.

(4) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně letectví uvedená v odstavci (3) tohoto článku vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na jejím území. Každá smluvní strana zajistí, že na jejím území budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání. Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoliv požadavek druhé smluvní strany na přiměřená speciální bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(5) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, každá smluvní strana bude pomáhat druhé smluvní straně usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

Článek 11

Poskytování údajů

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne takové periodické nebo jiné statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány pro účely posouzení kapacity poskytované na dohodnutých službách určenými leteckými podniky jedné smluvní strany leteckému úřadu druhé smluvní strany. Takové údaje budou obsahovat všechny informace požadované k posouzení objemu přepravy poskytované těmito leteckými podniky a počáteční a konečné body, na kterých jsou dohodnuté služby poskytovány.

Článek 12

Prodej služeb a převod finančních prostředků

(1) Na základě oznámení leteckému úřadu první smluvní strany, jestliže je to nezbytné, a po příslušné obchodní registraci v souladu se zákony a předpisy této první smluvní strany bude mít určený letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území první smluvní strany; buď přímo nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů, a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně.

(2) Určené letecké podniky smluvních stran budou mít právo přepočítat a převést na své území na požádání přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle převládajícího tržního devizového kurzu pro tyto transakce v době, kdy byly takové příjmy předloženy k převodu a přepočtu, nebo platného v den převodu. Skutečný převod bude proveden bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

Článek 13

Zastoupení leteckého podniku

(1) Určené letecké podniky každé smluvní strany budou mít právo v souladu se zákony a předpisy druhé smluvní strany týkajícími se vstupu, pobytu a zaměstnávání vyslat a udržovat na území druhé smluvní strany jejich zástupce a obchodní, technický, provozní a jiný odborný personál potřebný k podpoře nebo k zajištění letecké dopravy.

(2) Určené letecké podniky jedné smluvní strany budou mít právo zřizovat na území druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb podle zákonů a předpisů platných na území druhé smluvní strany.

Článek 14

Letové řády

(1) Určené letecké podniky každé smluvní strany předloží leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení nejméně 30 dnů před zahájením letový řád jejich dohodnutých služeb, uvádějící důležité informace včetně frekvencí, typu letadla, cestovního uspořádání a počtu míst nabízených veřejnosti.

(2) Jakékoli následné změny ke schváleným letovým řádům určených leteckých podniků budou předloženy ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany.

(3) Pokud určené letecké podniky požadují provozovat doplňkové služby k uvedeným ve schválených letových řádech, budou žádat povolení předem od leteckého úřadu příslušné smluvní strany.

Článek 15

Uživatelské poplatky

(1) Termín „uživatelské poplatky“ znamená poplatky uložené leteckému podniku kompetentními úřady nebo jimi povoleny za použití letištního vybavení nebo zařízení nebo leteckých navigačních zařízení, včetně odpovídajících služeb a zařízení pro letadla, jejich posádky, cestující a zboží.

(2) Smluvní strana neuloží nebo nepovolí, aby byly uloženy určeným leteckým podnikům druhé smluvní strany uživatelské poplatky vyšší než ty, které jsou uloženy vlastním leteckým podnikům poskytujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(3) Každá smluvní strana bude podporovat konzultace o uživatelských poplatcích mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a leteckými podniky používajícími služby a zařízení provozovaná těmito orgány vyměřujícími poplatky, kdykoli to bude praktické učiní tak prostřednictvím organizací zastupujících tyto letecké podniky. Jakékoli návrhy na změny těchto poplatků budou předány uživatelům, aby měli možnost vyjádřit své stanovisko dříve, než budou změny uskutečněny. Každá smluvní strana bude dále podporovat výměnu příslušných informací o uživatelských poplatcích mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a uživateli.

Článek 16

Konzultace

(1) Letecké úřady smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace k provádění, výkladu, aplikaci nebo změnám, týkajícím se této dohody. Tyto konzultace mezi leteckými úřady smluvních stran budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data obdržení takové písemné žádosti druhou smluvní stranou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 17

Řešení sporů

(1) Jestliže vznikne jakýkoliv spor mezi smluvními stranami, týkající se výkladu nebo provádění této dohody, smluvní strany se ho v prvé řadě vynasnaží vyřešit jednáním.

(2) Nedosáhnou-li letecké úřady dohody řešení sporu jednáním, mohou jej postoupit takové osobě nebo orgánu, na kterém se shodnou, nebo bude na základě žádosti kterékoli smluvní strany předložen k rozhodnutí tribunálu tří arbitrů, který bude ustanoven následujícím způsobem:

(a) v průběhu 30 dní po obdržení požadavku na rozhodčí tribunál každá smluvní strana jmenuje jednoho arbitra. Občan státu, který bude neutrální ve vztahu ke sporu a který bude vykonávat funkci prezidenta tribunálu, bude jmenován jako třetí arbitr dohodou mezi oběma arbitry smluvních stran do 60 dnů od jmenování druhého;

(b) jestliže v průběhu časové lhůty uvedené výše nebude provedeno žádné jmenování, smluvní strana může požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví provést nezbytné jmenování ve lhůtě do 30 dnů. Jestliže prezident posoudí, že je občanem státu, který nemůže být neutrální ve vztahu ke sporu, viceprezident, kterému nic nebrání, učiní jmenování.

(3) S výjimkou, jak je uvedeno dále v tomto článku, nebo pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, tribunál určí hranice soudní pravomoci a stanoví vlastní postupy. Dle pokynu tribunálu nebo na požádání smluvní strany porada k určení přesného sporného bodu rozhodne a příslušné postupy se provedou ne později než 30 dní po ustanovení tribunálu.

(4) Pokud není smluvními stranami nebo tribunálem dohodnuto nebo nařízeno jinak, každá smluvní strana předloží memorandum do 45 dnů po ustanovení tribunálu. Odpovědi musí být připraveny do 60 dnů poté. Tribunál provede řízení na požádání smluvní strany, nebo dle vlastní úvahy do třiceti dnů poté, co jsou odpovědi připraveny.

(5) Tribunál vydá písemné rozhodnutí v průběhu 30 dnů po ukončení řízení nebo, jestliže řízení není provedeno, po datu předložení odpovědí. Rozhodnutí bude přijato většinou hlasů.

(6) Smluvní strana může předložit požadavek na vyjasnění rozhodnutí do 15 dnů po jeho obdržení a takové vyjasnění bude vydáno do 15 dnů od takového požadavku.

(7) Rozhodnutí tribunálu bude závazné pro smluvní strany.

(8) Každá smluvní strana ponese náklady na jí jmenovaného arbitra. Ostatní náklady tribunálu budou hrazeny rovným dílem smluvními stranami včetně výdajů na prezidenta nebo viceprezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví při zajišťování postupů uvedených v odstavci 2 (b) tohoto článku.

Článek 18

Změna

Jakákoli změna této dohody dohodnutá smluvními stranami vstoupí v platnost šedesátý (60) den ode dne doručení pozdějšího z oznámení, kterými si smluvní strany potvrzují splnění všech nezbytných vnitřních postupů pro schválení této změny.

Článek 19

Ukončení platnosti

Jedna smluvní strana může kdykoli oznámit písemně druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Platnost Dohody v takovém případě skončí o půlnoci (v místě přijetí oznámení) před prvním výročím data přijetí takového oznámení druhou smluvní stranou, nebude-li takové oznámení vzato zpět dohodou před uplynutím tohoto období.

Článek 20

Registrace u Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Tato dohoda a jakékoli její změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 21

Vstup v platnost

Každá smluvní strana oznámí písemně druhé smluvní straně, že příslušné vnitřní náležitosti pro schválení této dohody byly splněny. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.


Na důkaz čehož, níže podepsaní, jsouce řádně zmocněni příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu. Dáno ve dvou původních vyhotoveních v Hongkongu dne 22. února 2002 v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Ing. Jiří Rusnok v. r.
ministr financí

Za vládu Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky
Sandra Lee v. r.
ministryně pro ekonomické záležitosti


PŘÍLOHA

SEZNAM LINEK

Oddíl 1

Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky Hongkongu zvláštní administrativní oblasti:

Hongkong zvláštní administrativní oblast - mezilehlá místa - místa v České republice - místa za.

Poznámky:

1. Místa obsluhovaná na linkách uvedených výše budou společně určena leteckými úřady smluvních stran.

2. Určený letecký podnik nebo letecké podniky Hongkongu zvláštní administrativní oblasti mohou na kterémkoli nebo na všech letech vynechat přistání v kterémkoli místě na linkách specifikovaných výše a mohou obsluhovat mezilehlá místa v jakémkoli pořadí, místa v České republice v jakémkoli pořadí a místa za v jakémkoli pořadí za předpokladu, že dohodnuté služby na těchto linkách začínají v Hongkongu zvláštní administrativní oblasti.

3. Provádění dopravních služeb určeným leteckým podnikem (podniky) jedné smluvní strany mezi mezilehlými místy nebo místy za a územím druhé smluvní strany budou společně určeny čas od času leteckými úřady dvou smluvních stran, berouce v úvahu principy vytýčené v článku 7 této dohody.

4. Žádné místo ve vnitrozemí Číny nemůže být obsluhováno jako mezilehlé místo nebo místo za.

Oddíl 2

Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky České republiky:

Místa v České republice - mezilehlá místa - Hongkong zvláštní administrativní oblast - místa za.

Poznámky:

1. Místa obsluhovaná na linkách uvedených výše budou společně určena leteckými úřady smluvních stran.

2. Určený letecký podnik nebo letecké podniky České republiky mohou na kterémkoli nebo na všech letech vynechat přistání v kterémkoli místě na linkách specifikovaných výše a mohou obsluhovat místa v České republice v jakémkoli pořadí, mezilehlá místa v jakémkoli pořadí a místa za v jakémkoli pořadí za předpokladu, že dohodnuté služby na těchto linkách začínají v České republice.

3. Provádění dopravních služeb určeným leteckým podnikem (podniky) jedné smluvní strany mezi mezilehlými místy nebo místy za a územím druhé smluvní strany budou společně určeny čas od času leteckými úřady dvou smluvních stran, berouce v úvahu principy vytýčené v článku 7 této dohody.

4. Žádné místo ve vnitrozemí Číny nemůže být obsluhováno jako mezilehlé místo nebo místo za.

Přesunout nahoru