Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 30/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o leteckých službách

Datum vyhlášení 02.04.2003
Uzavření smlouvy 22.01.1999
Platnost od 01.03.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o leteckých službách.

Dohoda se na základě článku 24 odst. 1 předběžně prováděla ode dne podpisu a vstoupila v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dne 1. března 2000.

Podle článku 24 odst. 3 vstupem této dohody v platnost byla ve vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ukončena platnost Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o letecké dopravě podepsané v Bělehradě dne 28. února 1956, včetně jejích změn a souvisejících dokumentů.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky

o leteckých službách

Vláda České republiky a vláda Chorvatské republiky, dále uváděné jako smluvní strany,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944,

vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zavádění pravidelných leteckých dopravních služeb mezi příslušnými územími jejich států,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

(1) Pro účely této dohody mají níže uvedené výrazy následující význam, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) „letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů a v případě Chorvatské republiky Ministerstvo námořních věci, dopravy a spojů, nebo v obou případech, kteroukoli jinou osobu nebo orgán řádně zmocněný zvláštním zplnomocněním uvedených leteckých úřadů,

b) „dohodnuté služby“ znamená jakékoli pravidelné letecké dopravní služby provozované na stanovené lince,

c) „Dohoda“ znamená tuto dohodu, její Přílohu a jakékoli změny k Dohodě nebo k Příloze,

d) „letecký podnik“, „letecká dopravní služba“, „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam příslušný těmto výrazům v článku 96 Chicagské úmluvy,

e) „kapacita“ znamená

i) ve vztahu k letadlu užitečný náklad takového letadla, který je k dispozici na celé stanovené lince nebo na její části,

ii) ve vztahu k letecké dopravní službě kapacitu letadla používaného při takové letecké dopravní službě, násobenou počtem frekvencí provozovaných takovým letadlem za dané období na stanovené lince nebo na její části,

f) „Chicagská úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje kteroukoli přílohu přijatou podle článku 90 Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle článků 90 a 94, pokud tyto přílohy nebo změny byly přijaty oběma smluvními stranami,

g) „počítačový rezervační systém (CRS)“ znamená počítačový systém, který poskytuje informace o letových řádech leteckých podniků, sedadlech nebo nabízeném prostoru, cenách nebo poplatcích a návazných službách, jejichž prostřednictvím mohou byt prováděny rezervace a vystavovány a prodávaný letenky,

h) „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik určený písemně jednou smluvní stranou druhé smluvní straně jako oprávněný provozovat dohodnuté služby podle Dohody,

i) „tarify“ znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek pro přepravu poštovních zásilek), a podmínky, za kterých se tyto ceny a poplatky používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky pro jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnují jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou,

j) „území“ ve vztahu ke státu má význam příslušný podle článku 2 Chicagské úmluvy.

(2) Příloha k této dohodě tvoří nedílnou součást Dohody a všechny odvolávky na Dohodu zahrnují i Přílohu, není-li stanoveno jinak.

Článek 2

Přepravní práva

Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v Dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikům na linkách stanovených v Příloze.

Článek 3

Určení a provozní oprávnění

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků za účelem provozování dohodnutých služeb a odvolat nebo změnit toto určení. Toto určení bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Nebude-li dohodnuto jinak mezi leteckými úřady smluvních stran, nebude více než jeden určený letecký podnik na každé stanovené lince.

(2) Po přijetí tohoto určení udělí letecký úřad druhé smluvní strany bez prodlení určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

(3) Letecké úřady smluvních stran mohou požadovat od určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené jejich zákony a předpisy, které letecké úřady uplatňují při provozu mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Chicagské úmluvy.

Článek 4

Odmítnutí, pozastavení a odvolání práv

(1) Letecký úřad každé smluvní strany je oprávněn odmítnout, pozastavit nebo odvolat výkon práv podle článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany, nebo podmínit výkon takových práv v kterémkoli případě, kdy:

a) není přesvědčen, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola určeného leteckého podniku patří smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo občanům jejího státu,

b) určený letecký podnik neprokáže leteckému úřadu smluvní strany, která poskytuje práva, způsobilost dodržovat zákony a právní předpisy smluvní strany nebo nebude provozovat dohodnuté služby v souladu s Dohodou.

(2) Práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku mohou být uplatněna leteckým úřadem jedné smluvní strany pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany, pokud nebude nutné provést okamžité pozastavení nebo stanovení podmínek za účelem zabránění dalšího porušování právních předpisů této smluvní strany.

Článek 5

Uznávání osvědčení a průkazů

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy způsobilosti vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy stanovené podle Chicagské úmluvy.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy způsobilosti vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jakýmkoli jiným státem.

Článek 6

Bezpečnost letectví

(1) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v jakékoli oblasti činnosti související s posádkami, letadly nebo jejich provozem. Tato konzultace se uskuteční do 30 dnů od data takové žádosti.

(2) Pokud jedna ze smluvních stran po těchto konzultacích zjistí, že druhá smluvní strana nedodržuje nebo neuplatňuje v kterékoli z těchto oblastí bezpečnostní normy, které alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy stanovené v dané době dle Chicagské úmluvy, oznámí první smluvní strana druhé smluvní straně tato zjištění a nezbytné kroky pro dosažení souladu s těmito minimálními normami tak, aby druhá smluvní strana přijala příslušné nápravné akce. Nepřijetí příslušných nápravných akcí druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, bude důvodem k uplatnění článku 4 této dohody.

(3) Bez ohledu na závazek uvedený v článku 33 Chicagské úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované určeným leteckým podnikem na linkách do nebo z území státu druhé smluvní strany může být po dobu, po kterou se nachází na území státu druhé smluvní strany, podrobeno šetření na palubě nebo v okolí letadla oprávněnými zástupci druhé smluvní strany pro ověření jak platnosti dokladů letadla a dokladů jeho posádky, tak zjevného stavu letadla a jeho vybavení (šetření na rampě) za předpokladu, že toto šetření nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

(4) Pokud kterékoli z těchto šetření na rampě nebo řada šetření na rampě dá podnět

a) k závažným obavám, že letadlo nebo provoz letadla není v souladu s minimálními normami stanovenými v dané době podle Úmluvy, nebo

b) k závažným obavám, že nejsou účinně dodržovány a uplatňovány bezpečnostní normy stanovené v dané době podle Úmluvy,

bude mít smluvní strana provádějící šetření, v souladu s článkem 33 Úmluvy, právo učinit závěr, že požadavky, podle nichž byly vydány nebo potvrzeny osvědčení a průkazy ve vztahu k tomuto letadlu nebo ve vztahu k posádce tohoto letadla, nebo požadavky, podle nichž je letadlo provozováno, alespoň neodpovídají nebo nejsou přísnější než minimální normy stanovené v souladu s Úmluvou.

(5) V případě, že pro účely provedení šetření letadel určených leteckých podniků na rampě v souladu s odstavcem 3 tohoto článku bude odmítnut přístup zástupcem příslušného leteckého podniku, bude mít druhá smluvní strana právo usoudit, že se vyskytují závažné obavy uvedené v odstavci 4 tohoto článku, a učinit závěry uvedené v tomto odstavci.

(6) Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo změnit provozní oprávnění leteckého podniku nebo leteckých podniků druhé smluvní strany v případě, že první smluvní strana učiní, buď jako výsledek šetření na rampě, řady šetření na rampě, odmítnutí přístupu k šetření na rampě, konzultace nebo jiným způsobem, závěr, že okamžitý postup je podstatný pro ochranu bezpečnosti provozu leteckého podniku.

(7) Jakýkoli postup jedné smluvní strany v souladu s odstavcem 2 nebo 6 tohoto článku bude přerušen, pokud pomine důvod pro přijetí takového postupu.

Článek 7

Přepravní práva

(1) Určený letecký podnik každé smluvní strany má právo

a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany,

b) přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní,

c) nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené pro nebo pocházející z míst na uzemí státu první smluvní strany,

d) nakládat a vykládat na území třetích států v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené pro nebo pocházející z míst na území státu druhé smluvní strany, stanovených v Příloze.

(2) Určený letecký podnik není oprávněn vzít na palubu na území státu druhé smluvní strany cestující, zboží nebo poštu za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této smluvní strany.

Článek 8

Letištní a obdobné poplatky

Poplatky uložené určenému leteckému podniku každou ze smluvních stran za použití letišť a leteckých navigačních zařízení nebudou vyšší než poplatky placené svým určeným leteckým podnikem za letadlo téže kategorie vykonávající podobnou leteckou dopravní službu.

Článek 9

Osvobození od celních a jiných poplatků

(1) Letadlo provozované určeným leteckým podnikem každé ze smluvních stran, jakož i jeho obvyklé vybavení, náhradní díly včetně motorů, pohonných hmot, mazadel, zásob letadla na palubě takového letadla budou osvobozeny při příletu na území státu druhé smluvní strany od cla a jiných poplatků uložených druhou smluvní stranou za předpokladu, že takové vybavení a zásoby jsou určeny k použití nebo používány pouze v souvislosti s provozem nebo údržbou letadla vykonávajícího letecké dopravní služby, jakož i tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

(2) Pohonné hmoty, mazadla, obvyklé vybavení a zásoby letadla dočasně dovezené na území státu druhé smluvní strany, jež mají být vzaty nebo naloženy do letadla určeného leteckého podniku nebo znovu vyvezeny z tohoto území, budou osvobozeny od cla a jiných poplatků.

(3) Výše uvedené předměty mohou být vyloženy pouze se souhlasem celních orgánů příslušného území. V takovém případě mohou byt uloženy pod celním dohledem uvedených orgánů do doby, než budou znovu vyvezeny z tohoto území, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

Článek 10

Tranzitní přeprava

Cestující, zavazadla, zboží a poštovní zásilky v přímém tranzitu přes území státu kterékoli smluvní strany a neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví, uvedených v článku 16 této dohody, a plnění úkolu zabránit nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od cla a jiných poplatků.

Článek 11

Kapacita

(1) Určené letecké podniky mají právo provozovat dohodnuté dopravní služby na stanovených linkách mezi územím států smluvních stran na základě zásady řádné a stejné příležitosti. Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na dopravu na stanovených linkách mezi jejich příslušnými státy. Za účelem dosažení rozumného a rovného zacházení budou určené letecké podniky v řádném termínu konzultovat mezi sebou frekvence svých pravidelných leteckých dopravních služeb, typy používaných letadel a letové řády.

(2) Takto konzultované letové řády budou předloženy ke schválení oběma leteckým úřadům nejméně 45 dní před navrhovaným datem účinnosti. Ve zvláštních případech může být časová lhůta zkrácena za podmínky souhlasu uvedených úřadů. Tentýž postup bude obdobně uplatněn i pro pozdější změny. Pro doplňkové lety mimo schválený letový řád budou určené letecké podniky žádat povolení leteckých úřadů druhé smluvní strany předem nejméně dva pracovní dny před provozem takových letů.

(3) Pokud se určené letecké podniky nemohou prostřednictvím konzultace dohodnout v přiměřené lhůtě na výše uvedených letových řádech, vynasnaží se spor vyřešit oba letecké úřady. Letové řády sestavené na jedno období podle tohoto článku zůstanou v platnosti pro příslušné období, než budou sestaveny nové letové řády v souladu s tímto článkem.

(4) Zabezpečení dopravy cestujících a/nebo zboží včetně poštovních zásilek jak naložených, tak vyložených v těch místech stanovených linek, která se nacházejí na územích jiných států než toho, který určil letecký podnik, bude provedeno v souladu s obecnými zásadami, že kapacita bude ve vztahu k:

a) požadavkům dopravy začínající na nebo určené pro území státu smluvní strany, která určila letecký podnik,

b) dopravním požadavkům oblasti, kterou dohodnuté služby prolétávají, po přihlédnutí k místním a oblastním leteckým dopravním službám,

c) požadavkům vyplývajícím z provozu leteckých podniků.

Článek 12

Společné označování linek

(1) Při provozování nebo nabízení k prodeji leteckých služeb na stanovených linkách může každý určený letecký podnik jedné smluvní strany vstoupit do ujednání o vyblokování prostoru (blocked-space) a společném označování linek (code-sharing) s:

a) leteckým podnikem nebo podniky kterékoli smluvní strany,

b) leteckým podnikem nebo podniky třetí strany. Pokud by třetí strana neoprávnila nebo nedovolila srovnatelné ujednání mezi leteckými podniky druhé smluvní strany a jinými leteckými podniky na službách do, z a přes území takové třetí země, mají smluvní strany právo nepřijmout takové ujednání.

(2) Výše uvedená ustanovení však podléhají podmínce, že všechny letecké podniky takových ujednání

a) mají příslušná přepravní práva a splňují zásady této dohody,

b) splňují požadavky uplatňované na taková ujednání leteckými úřady obou smluvních stran.

(3) Požaduje se, aby letecké podniky užívající společné označení předložily návrh code-sharing nebo blocked-space ujednání leteckým úřadům obou smluvních stran nejméně čtyřicet pět (45) dní před navrhovaným datem jejich zavedení.
Tato code-sharing a blocked-space ujednání podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

Článek 13

Tarify

(1) Tarify na jakékoli dohodnuté službě budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou náklady na provoz, zájmy uživatelů, přiměřený zisk, konkurenční tržní situace a tarify jiných leteckých podniků pro jakoukoli část dohodnutých služeb. Tarify budou dohodnuty mezi určenými leteckými podniky obou smluvních stran. Oba letecké úřady budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení, nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře, nebo jsou kořistnické povahy.

(2) Dohoda o tarifech bude dosažena, kdykoli je to možné, určenými leteckými podniky způsobem stanoveným pro určení tarifních sazeb Mezinárodním sdružením leteckých dopravců. Pokud tento postup není možný, tarify ve vztahu ke každé stanovené lince budou dohodnuty mezi určenými leteckými podniky. V každém případě budou tarify podléhat schválení leteckých úřadů obou smluvních stran a požadavek pro schválení musí být předložen nejpozději 45 dní před navrhovaným datem účinnosti. Výše uvedená časová lhůta může být zkrácena za souhlasu uvedených úřadů. Nepředá-li však příslušný letecký úřad písemné oznámení o svém nesouhlasu příslušnému leteckému podniku a leteckému úřadu druhé smluvní strany v období 21 dní po datu předložení, budou příslušné tarify považovány za schválené. V případě zkrácení lhůty pro předložení v souladu s tímto odstavcem se mohou letecké úřady dohodnout, že lhůta, v níž bude jakýkoli nesouhlas oznámen, bude přiměřeně zkrácena.

(3) Pokud se určené letecké podniky nemohou dohodnout na tarifech nebo pokud letecký úřad kterékoli smluvní strany neschválí tarify předložené v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, vynasnaží se letecké úřady smluvních stran dosáhnout dohody o těchto tarifech.

(4) Pokud dosažení dohody podle odstavce 3 tohoto článku nebude možné, bude sporná otázka řešena v souladu s pravidly upravujícími řešení sporů vyplývajících z této dohody.

(5) Žádné nové nebo pozměněné tarify nebudou platné, pokud nebudou schváleny leteckými úřady obou smluvních stran nebo vyřešeny v rozhodčím řízení v souladu s pravidly upravujícími řešení sporů. Do doby vydání konečného rozhodnutí o tarifech v souladu s tímto článkem se budou používat tarify doposud platné.

Článek 14

Zastoupení leteckého podniku, vystavování letenek a prodej

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít stejné příležitosti, jaké jsou dány leteckému podniku druhé smluvní strany na území státu druhé smluvní strany, zřizovat kancelář a zaměstnávat, v souladu s právními předpisy platnými na území státu druhé smluvní strany, obchodní a technický personál pro vykonávání dohodnutých služeb.

(2) Na základě příslušných oprávnění podle příslušných právních předpisů bude mít určený letecký podnik právo prodávat na území státu druhé smluvní strany leteckou dopravu buď přímo nebo prostřednictvím jmenovaných zprostředkovatelů v místní nebo v jakékoli volně směnitelné měně přijímané místními bankami na tomto území a podporovat inzercí tento prodej.

Článek 15

Převod příjmů leteckého podniku

(1) Určené letecké podniky smluvních stran budou mít právo přepočítat a na požádání převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany. Převod bude uskutečněn podle tržního devizového kurzu platného v den převodu. Skutečný převod bude proveden bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

(2) V případě, že existuje mezi smluvními stranami zvláštní platební dohoda, bude použita tato zvláštní dohoda.

Článek 16

Ochrana civilního letectví

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují svůj závazek chránit bezpečnost civilního letectví a jednat v souladu se svými právy a závazky podle mezinárodního práva, včetně Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14 září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a její změny v Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaném v Montrealu 24 února 1988, a jakékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu civilního letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(2) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(3) Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví v rozsahu, ve kterém jsou tato ustanovení o ochraně civilního letectví použitelná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(4) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví uvedená v odstavci 3 tohoto článku požadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup nebo pobyt na území státu této druhé smluvní strany. Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání. Každá smluvní strana bude také s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(5) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo leteckých navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(6) Pokud by se smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku o ochraně civilního letectví, letecký úřad druhé smluvní strany může požádat o okamžité konzultace s leteckým úřadem této smluvní strany. Ne-dosažení uspokojivé dohody nebo náhlá hrozba ve vztahu k ochraně civilního letectví bude důvodem k uplatnění článku 4 této dohody.

Článek 17

Právní předpisy a postupy

(1) Právní předpisy a postupy jedné smluvní strany týkající se vstupu, létání a výstupu z území jejího státu letadel určeného leteckého podniku této smluvní strany, které vykonávají mezinárodní leteckou dopravu, nebo týkající se provozu nebo navigace těchto letadel po dobu pobytu na území jejího státu budou uplatňovány vůči letadlům určeného leteckého podniku druhé smluvní strany a budou dodržovány těmito letadly po vstupu nebo výstupu nebo během pobytu na území státu této smluvní strany

(2) Právní předpisy a postupy jedné smluvní strany týkající se vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou právní předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, přistěhovalectví a vystěhovalectví, pasů, cel, měnových a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo během pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování celních, přistěhovaleckých, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 18

Počítačový rezervační systém

(1) Smluvní strany souhlasí, že počítačový rezervační systém (CRS) bude na uzemí jejich států provozován tak, že:

a) zájem uživatelů letecké dopravy bude chráněn před jakýmkoli zneužitím informací CRS, včetně jejich zavádějícího obsahu,

b) určený letecký podnik jedné smluvní strany a zprostředkovatelé leteckého podniku mají neomezený a nediskriminační přístup a používání systémů CRS na území státu druhé smluvní strany,

c) předpisy o správě CRS platné na území státu každé smluvní strany, nebo pokud neexistují, „Rezoluce o předpisech týkajících se správy systémů CRS pro regulaci a provozování CRS systémů“, přijatá Radou Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), se budou vztahovat na distribuci mezinárodních služeb nabízených cestujícím a při přepravě zboží.

(2) Smluvní strana zaručuje na území svého státu určenému leteckému podniku druhé smluvní strany volný a nepodmíněný přístup k CRS, vybranému jako jeho primární systém. Žádná smluvní strana na území svého státu neuloží ani nedovolí uložit na CRS, vybraný určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany, přísnější požadavky, než jsou požadavky uložené na CRS používaný jejím vlastním určeným leteckým podnikem.

Článek 19

Statistické údaje

Letecké úřady obou smluvních stran si vzájemně poskytnou na požádání periodické nebo jiné statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány za účelem posouzení kapacity poskytované na dohodnutých službách. Tyto statistické údaje budou obsahovat údaje týkající se přepravy uskutečněné určenými leteckými podniky na dohodnutých službách, včetně počátečního místa a místa určení přepravy.

Článek 20

Konzultace a změny

(1) Letecké úřady na požádání kteréhokoli z leteckých úřadů uskuteční konzultace za účelem zajištění úzké spolupráce a účinného provádění Dohody.

(2) Letecké úřady se budou vzájemně informovat o svých zákonech, postupech a pravidlech týkajících se hospodářské soutěže nebo o jejich změnách a o jakýchkoli jejich dílčích cílech, které mohou mít vliv na provoz leteckých dopravních služeb podle této dohody, a určí orgány odpovědné za jejich uplatňování.

(3) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, může požádat druhou smluvní stranu o konzultace. Taková konzultace bude zahájena ve lhůtě 60 dnů od data obdržení žádosti. Jakákoli takto dohodnutá změna vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným touto dohodou.

(4) Jestliže vstoupí v platnost mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě vztahující se k oběma smluvním stranám, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovení této mnohostranné úmluvy.

(5) Změna k Příloze může být dohodnuta přímo mezi leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

Článek 21

Řešení sporů

(1) V případě rozporu nebo sporu vyplývajícího z výkladu nebo provádění této dohody se ho v prvé řadě vynasnaží letecké úřady smluvních stran vyřešit jednáním.

(2) Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním mezi smluvními stranami.

(3) Jestliže nemůže být řešení dosaženo jednáním, může kterákoli ze smluvních stran předložit spor rozhodčímu soudu tří rozhodců k rozhodnutí.

(4) Smluvní strana, která vyvolala rozhodčí řízení, jmenuje svého rozhodce a oznámí toto jmenování druhé smluvní straně diplomatickou cestou. Druhá smluvní strana jmenuje svého rozhodce ve lhůtě 60 dnů od data obdržení oznámení a tito dva jmenovaní rozhodci se dohodnou na třetím rozhodci ve lhůtě dalších 60 dnů, který bude jednat jako předseda rozhodčího soudu a který nesmí být občanem kterékoli ze smluvních stran.

(5) Pokud druhá smluvní strana nejmenuje rozhodce v této lhůtě nebo třetí rozhodce nebude jmenován ve stanovené lhůtě, může požádat smluvní strana vyvolávající rozhodčí řízení o jmenování rozhodce nebo rozhodců podle daného případu prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Pravidla rozhodčích postupů budou stanovena rozhodčím soudem.

(6) Smluvní strany se zavazují dodržovat konečné rozhodnutí vynesené rozhodčím soudem podle odstavce 3 tohoto článku a vzdát se jakýchkoli právních opravných prostředků proti uvedenému rozhodčímu nálezu. Pokud, nebo po dobu, po kterou nebude kterákoli ze smluvních stran dodržovat jakékoli rozhodnutí dané podle tohoto odstavce, může letecký úřad druhé smluvní strany omezit, odepřít nebo odvolat jakákoli práva nebo oprávnění, která byla poskytnuta na základě této dohody.

(7) Každá smluvní strana hradí náklady na svého rozhodce, jakož i na své zastoupení při rozhodčím řízení. Náklady na předsedu rozhodčího soudu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany stejnými díly.

Článek 22

Registrace

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 23

Ukončení platnosti

(1) Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit druhé smluvní straně písemně 12 měsíců předem diplomatickou cestou své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody bude ukončena na konci provozního období platnosti letového řádu, během něhož uplyne 12měsíční výpovědní lhůta.

(2) V případě, že druhá strana nepotvrdí přijetí oznámení, bude oznámení považováno za obdržené 14 dní poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 24

Vstup v platnost

(1) Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne jejího podpisu.

(2) Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího měsíce po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí výměnou diplomatických not, že jejich příslušné vnitrostátní právní předpisy pro vstup Dohody v platnost byly splněny. Dnem výměny diplomatických not bude den obdržení pozdější z těchto dvou diplomatických not.

(3) Vstupem této dohody v platnost bude ve vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ukončena platnost Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o letecké dopravě, podepsané dne 28. února 1956, včetně jejích změn a souvisejících dokumentů.


Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, řádně zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 22. ledna 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, chorvatském a anglickém. V případě rozdílnosti ve výkladu bude rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky:
Jan Kavan v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Chorvatské republiky:
Mate Granič v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


PŘÍLOHA

A) Linky provozované v obou směrech určeným leteckým podnikem Chorvatské republiky.

Počáteční místa v Chorvatské republice:

kterákoli místa

Místa určení v České republice:

kterákoli místa

B) Linky provozované v obou směrech určeným leteckým podnikem České republiky.

Počáteční místa v České republice:

kterákoli místa

Místa určení v Chorvatské republice:

kterákoli místa

C) Kterákoli mezilehlá místa nebo místa za mohou být obsluhována určeným leteckým podnikem každé smluvní strany bez výkonu obchodních práv páté svobody.
Možný výkon obchodních práv páté svobody může být dohodnut mezi leteckými úřady dvou smluvních stran.

Přesunout nahoru