Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 3/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou

Datum vyhlášení 08.01.2003
Uzavření smlouvy 21.11.2002
Platnost od 21.11.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. listopadu 2002 bylo v Praze podepsáno Memorandum mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.


MEMORANDUM

mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „smluvní strany"):

S OHLEDEM NA ustanovení Severoatlantické smlouvy uzavřené ve Washingtonu dne 4. dubna 1949;

S OHLEDEM NA ustanovení Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil (NATO SOFA) uzavřené v Londýně 19. června 1951;

VZHLEDEM K Memorandu o kontaktech a spolupráci v oblasti obrany mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podepsanému v Londýně dne 28. ledna 1997;

VZHLEDEM KE koncepci vysílání ozbrojených sil smluvních stran na území státu druhé smluvní strany za účelem provádění společně schválených vojenských cvičení a výcviku;

A VZHLEDEM K tomu, že ozbrojené síly jedné smluvní strany během rozmístění na území druhé smluvní strany potřebují podporu hostitelské strany;

DOSÁHLY následujícího porozumění:

Článek 1

Definice

V tomto Memorandu se používají následující definice:

a) Hostující sily.

Ozbrojené sily jedné smluvní strany, které jsou rozmístěny na území druhé smluvní strany za účelem provádění společně schválených cvičení. Tento termín zahrnuje lodě, letouny, vozidla, zásoby, vybavení, munici, střely, potraviny a personál včetně civilní složky takových sil definované v NATO SOFA, a stejně tak letecké, námořní a pozemní dopravní prostředky včetně zabezpečovacích služeb vyžadovaných k rozmístění výše uvedených sil.

b) Hostitelská strana.

Smluvní strana nebo, pokud to vyplývá z kontextu, stát této smluvní strany, který dočasně přijímá ozbrojené sily druhé smluvní strany na svém území v průběhu společně schválených cvičení.

c) Podpora hostitelskou stranou.

Civilní a vojenská pomoc poskytovaná jednou smluvní stranou hostujícím silám v průběhu společně schválených cvičení, jež se konají na území této smluvní strany, v jeho vzdušném prostoru či teritoriálních vodách.

d) Vojenské orgány.

Příslušné úřady nebo vojenské útvary ozbrojených sil smluvních stran, které jsou v případě potřeby specifikovány v příslušném prováděcím ujednání.

e) Výcvikové prostory.

Prostory hostitelské strany definované v plánech cvičení, v nichž jsou rozmístěny hostující síly za účelem provádění konkrétního cvičení.

f) Cvičení a výcvik.

Tento výraz zahrnuje jednostranná, dvoustranná i mnohostranná cvičení a výcvikové činnosti, jichž se účastní jednotky i jednotlivci, výměny a začlenění jednotek.

g) Prováděcí ujednání.

Ujednání, které bude sjednáno pro každé cvičení nebo jinou výcvikovou činnost a které bude podrobně specifikovat požadavky hostujících sil a prostředky hostitelské strany dostupné k jejich uspokojení. V prováděcím ujednání budou také podrobně uvedeny nezbytné postupy uplatňované smluvními stranami za účelem poskytování podpory hostitelskou stranou a provedení cvičení, je-li to požadováno. Prováděcí ujednání bude dokumentem sjednaným na základě tohoto Memoranda, a proto bude vycházet z jeho ustanovení a principů.

Článek 2

Účel a rozsah

1. Účelem tohoto Memoranda je vymezit povinnosti a obecná pravidla týkající se provádění cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou. Memorandum také uvádí standardy, druh, úroveň a metody podpory, kterou bude hostitelská strana poskytovat hostujícím silám v průběhu cvičení.

2. Podrobné postupy a požadavky na obecnou podporu budou stanoveny v příslušném prováděcím ujednání. Podrobnosti o podpoře pro každé místo cvičení budou uvedeny v přílohách k příslušnému prováděcímu ujednání.

3. Nebude-li v tomto Memorandu stanoveno jinak, budou se zde popsaná ustanovení o podpoře hostitelskou stranou vztahovat na dobu od vstupu prvních složek hostujících sil na území hostitelské strany a budou platit až do doby, kdy poslední složky těchto sil opustí území hostitelské strany.

4. Záměrem tohoto Memoranda není být v rozporu s právem hostitelské strany či jakýmikoli mezinárodními smlouvami platnými mezi smluvními stranami.

5. Účelem tohoto Memoranda není měnit NATO SOFA a v případě jakéhokoli rozporu mají ustanovení NATO SOFA přednost.

Článek 3

Aplikovatelné dokumenty

V záležitostech, které pokrývá toto Memorandum, budou aplikovány zejména následující dokumenty nebo dokumenty je nahrazující:

příslušný Rozkaz k provedení cvičení;

MC 319/1: Zásady a politika NATO v oblasti logistiky;

MC 334/1: Zásady a politika NATO v oblasti podpory hostitelskou stranou;

AJP 4.5: Spojenecká vševojsková doktrína a postupy pro hostitelské strany;

C-M(2002) (49) ze 17. června 2002 - Bezpečnost v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy;

STANAGy, pokud jsou platné pro obě smluvní strany, a to zejména níže uvedené:

(1) STANAG 2034: Standardní postupy NATO pro vzájemnou logistickou pomoc (nahrazuje STANAG 3381);

(2) STANAG 2061: Postupy pro zacházení s pacienty spojeneckých sil v lékařských zařízeních;

(3) STANAG 2132: Dokumentace související s odsunem raněných, léčením a příčinami úmrtí pacientů;

(4) STANAG 3113: Poskytnutí podpory hostujícímu personálu, letadlům a vozidlům;

(5) STANAG 6012: Finanční principy a postupy vztahující se k použití výcvikových prostorů a zařízení.

Článek 4

Povinnosti hostitelské strany

V rámci ustanovení tohoto Memoranda bude hostitelská strana:

a) přijímat veškerá nezbytná opatření k usnadnění:

(1) přijetí hostujících sil v určených místech vstupu,

(2) přesunu do určených výcvikových prostorů,

(3) provádění cvičení a výcvikové činnosti a

(4) návratu hostujících sil do určených míst odchodu a průchod přes ně v souladu se schválenými plány cvičení a podpory;

b) povolovat hostujícím silám užívání národních letových cest na základě schválených plánů;

c) přijímat veškerá nezbytná opatření k usnadnění používání letištních a přístavních zařízení, letových, námořních, silničních a železničních cest za účelem zabezpečení vstupu, přijetí, přeskupení těchto sil a zásobování v souladu s plány cvičení nebo výcviku;

d) povolovat a zajišťovat užívání/dodávky místních zdrojů včetně, je-li o to speciálně požádáno, služeb z komerčních zdrojů k zajištění požadavků hostujících sil na zásoby a vybavení včetně pohonných hmot, potravin, vybavení, vozidel, komunikačních zařízení, budov, hospitalizace, pracovních a jiných služeb dle specifikací v příslušném prováděcím ujednání;

e) povolovat na základě řádného oznámení a v souladu s platnými postupy NATO dovoz materiálu, zbraní a munice na území svého státu, jejich převoz v rámci území a vývoz ze svého území podle požadavků hostujících sil za účelem provádění cvičení a výcviku;

f) pomáhat při nezbytných celních postupech pro předmětné cvičení a výcvikovou činnost a bude hostujícím silám oznamovat specifické požadavky pro zabezpečení bezpečného dovozu, převozu a vývozu nebezpečného materiálu a zvláště výbušnin a munice na své území, po něm a z něj;

g) povolovat personálu hostujících sil nosit osobní zbraně a munici při těchto cvičeních v takovém čase a na takových místech, která jsou určena příslušnými vojenskými orgány hostitelské strany a velitelem hostujících sil;

h) poskytovat styčný štáb pro poradenské služby, jako je tlumočení a řízení celního odbavení, pokud je to upraveno v příslušném prováděcím ujednání;

i) zajistit co možná nejlépe, aby kvalita zboží a služeb poskytovaných hostujícím silám byla stejná jako u zboží a služeb poskytovaných vlastnímu vojenskému personálu stejné hodnosti nebo zařazení, není-li smluvními stranami vzájemně dohodnuto jinak;

j) poskytnout odhady nákladů na zboží a služby, které mají být poskytnuty hostitelskou stranou;

k) povolit hostujícím silám podle jejich požadavků instalaci přístrojů pro měření a regulaci spotřeby dodávek z veřejných sítí a služeb za předpokladu, že tyto přístroje budou na konci cvičení demontovány a hostující síly ponesou zodpovědnost za jakoukoli škodu na zařízení monitorovaném pomocí této činnosti;

l) informovat o předpisech o ochraně životního prostředí aplikovatelných v průběhu cvičení a specifikovat v příslušném prováděcím ujednání případné zásady a postupy ochrany životního prostředí ve výcvikovém prostoru (výcvikových prostorech).

Článek 5

Povinnosti hostujících sil

V rámci ustanovení tohoto Memoranda hostující síly budou:

a) provádět cvičení a výcvik v souladu s příslušným prováděcím ujednáním a používat zařízení hostitelské strany v souladu s postupy vymezenými v tomto prováděcím ujednání a s jakýmikoli stávajícími plány národního logistického zabezpečení doplňujícími toto prováděcí ujednání;

b) hradit hostitelské straně podle článku 7 tohoto Memoranda všechny vzájemně schválené dodávky a služby poskytnuté vojenskými orgány hostitelské strany s výjimkou položek poskytnutých k dočasnému užívání, mezi něž se nezahrnují výcvikové prostory a zařízení. Jakékoli položky poskytnuté hostujícím silám k dočasnému užívání budou používány s péčí a před odjezdem budou vráceny příslušným vojenským orgánům hostitelské strany ve stejném stavu, v jakém byly obdrženy, s výjimkou opotřebení způsobeného běžným používáním;

c) dodržovat celní formality a postupy hostitelské strany v souladu s ustanoveními NATO SOFA;

d) poskytovat podle požadavků styčný personál ke koordinaci veškerých logistických aktivit s místními civilními orgány a v místech vstupu a odchodu;

e) dodržovat předpisy o životním prostředí a postupy týkající se cvičení a výcvikové činnosti, jakož i jakékoli platné předpisy hostitelské strany, které se vztahují na uskladňování, přepravu, použití, manipulaci a likvidaci nebezpečných materiálů a munice;

f) zajistí, aby příslušné vojenské orgány hostitelské strany byly informovány o podrobnostech přepravované munice (např. čistý objem trhaviny, druh munice) alespoň 30 dní před jejím rozmístěním. V těchto podrobnostech budou uvedena jména přístavů a letišť, přes něž se plánuje přeprava této munice nebo nebezpečných materiálů, a místa jejich určení včetně dat příjezdu a odjezdu;

g) dodržovat podrobné postupy a ustanovení souhrnně uvedená v příslušném rozkazu k provedení cvičení a v příslušném prováděcím ujednání, která se týkají administrativních a personálních záležitostí včetně dovozu měny, tlumočnické podpory, používání vozidel, postupů při oznamování úmrtí člena personálu a při jeho repatriaci a zabezpečování styků s veřejností;

h) zajistí, aby jakýkoli dovoz nebo tranzit potravin a jejich specifikace byly oznámeny příslušným vojenským orgánům hostitelské strany nejméně 30 dní před datem jejich předpokládaného dovozu nebo tranzitu. Při nedodržení tohoto požadavku nebudou takové potraviny vpuštěny na území hostitelské strany a mohou být vráceny zpět do země původu.

Článek 6

Zapojení třetích zemí

1. Jestliže jedna smluvní strana navrhuje zapojit personál ozbrojených sil třetí země do cvičení nebo výcvikových aktivit na území druhé smluvní strany podle tohoto Memoranda, pak to tato smluvní strana oznámí hostitelské straně během plánovacího procesu cvičení co nejdříve, ale nebude odpovědná za ujednání a povinnosti týkající se statusu personálu ozbrojených sil třetí země na území hostitelské strany. Bez ohledu na to, zda třetí země je, či není smluvní stranou NATO-nebo PfP-SOFA, mezi hostitelskou stranou a třetí zemí může být nutné samostatné ujednání.

2. V případě, že jedna smluvní strana organizuje výcvikovou činnost nebo cvičení na území třetí země a pozve ozbrojené síly druhé smluvní strany k účasti na této aktivitě, může těmto silám všude, kde je to možné, pomoci při poskytování prvků podpory po dobu trvání této aktivity. Přesný obsah této podpory bude definován v příslušném prováděcím ujednání. Organizující smluvní strana však nebude odpovídat za ujednání a povinnosti týkající se statusu ozbrojených sil druhé smluvní strany v předmětné třetí zemi.

Článek 7

Logistika a finance

1. Za jakoukoli logistickou podporu, dodávky nebo služby, které nejsou poskytovány na základě oboustranného souhlasu podle STANAG 3113 zdarma, mohou příslušné orgány hostitelské strany a hostujících sil sjednat buď platbu v hotovosti v měně specifikované hostitelskou stranou („proplatitelná transakce"), platbu v naturáliích („výměnná transakce"), či platbu ve „stejné hodnotě" definované výhradně v peněžním vyjádření. Hostující síly tedy budou hostitelské straně platit v souladu s příslušnými ustanoveními pro každý typ transakce uvedenými v níže uvedených pododstavcích a), b) a c), jakož i s obecnějšími ustanoveními uvedenými ve zbývající části tohoto článku.

a) Proplatitelné transakce. Hostující sily zaplatí nevyrovnané saldo nejpozději 30 dní po obdržení faktur. Při stanovování cen proplatitelných transakcí se smluvní strany budou řídit následujícími zásadami:

(1) Odpovědný zástupce hostujících sil a orgány hostitelské strany sjednají cenu bez níže uvedených poplatků.

(2) Není-li konečná cena sjednána před objednávkou, stanoví objednávka maximální hranici odpovědnosti hostujících sil, které si toto logistické zabezpečení, dodávky nebo služby objednávají, do doby sjednání konečné ceny. Příslušné orgány smluvních stran bezodkladně zahájí vyjednávání za účelem stanovení konečné ceny, která za určitých okolností může překročit počáteční maximální hranici odpovědnosti. Břemeno odůvodnění tohoto nárůstu bude na té smluvní straně, která o překročení maxima usiluje. V případě, že příslušné orgány smluvních stran mají při sjednávání konečné ceny těžkosti, mohou zvážit náhradu v naturáliích.

(3) K úhradě obecných a administrativních nákladů, které se přímo nevztahují k výcvikovému prostoru a jeho zařízením, může hostitelská strana přičíst ke konečné faktuře 3% přirážku.

(4) Při vyrovnávání účtů si žádná ze smluvních stran neponechá ani nevytvoří jakýkoliv zisk pocházející z vyrovnávaných transakcí.

(5) V případě, že hostitelská strana uskuteční jménem hostujících sil zvláštní akvizici od místních dodavatelů, cena nebude méně příznivá, než cena účtovaná ozbrojeným silám hostitelské strany za stejnou podporu, dodávky a služby bez jakékoli z částek vyloučených odstavcem 8 tohoto článku. V účtované ceně však mohou být zohledněny rozdíly vyplývající např. z harmonogramu dodávek, míst dodávek a jiných podobných okolností.

(6) V případě převodů z vlastních zdrojů hostitelské strany bude částka zaplacená hostujícími silami za poskytnutou logistickou podporu, dodávky a služby shodná s cenou, kterou hostitelská strana účtuje svým vlastním ozbrojeným silám ke dni přijetí objednávky.

b) Výměnné transakce. Hostující síly zaplatí vojenským orgánům hostitelské strany v naturáliích poskytnutím logistické podpory, dodávek nebo služeb, jež jsou shodné nebo podstatně podobné těm, které byly dodány či vykonány, a jež vojenským orgánům hostitelské strany vyhovují. Pokud hostující síly nemohou zaplatit v naturáliích za podmínek harmonogramu náhrad platného v době původní transakce, může být tato transakce na základě vzájemného souhlasu považována za proplatitelnou transakci a řídit se výše uvedeným pododstavcem a) s výjimkou toho, že cena bude stanovena ke dni, v němž se měla uskutečnit platba v naturáliích.

c) Stejná hodnota. Termín „stejná hodnota" znamená logistickou podporu, dodávky nebo služby vyjádřené v penězích za použití skutečných či odhadovaných cen platných v době schválení transakce. Hostující sily zaplatí vojenským orgánům hostitelské strany tím, že jim poskytnou logistickou podporu, dodávky či služby, které se svou hodnotou rovnají poskytnuté logistické podpoře, dodávkám či službám a jsou pro vojenské orgány hostitelské strany uspokojující. Pokud hostující síly nezaplatí ve „stejné hodnotě" za podmínek harmonogramu výměn platného v době původní transakce v časovém rozmezí, které nepřekročí tři měsíce od data původní transakce, bude tato transakce považována za proplatitelnou transakci a bude se řídit výše uvedeným ustanovením pododstavce a).

2. Vojenské orgány hostitelské strany při plnění své koordinační úlohy ve věci usnadňování dodávek z komerčních zdrojů nebudou přijímat služby či sjednávat komerční kontrakty jménem hostujících sil, pokud tyto nevyjádřily specifický souhlas s přijetím služeb, dodávek, apod. a s tím, že za ně zaplatí uvedenou cenu. Veškeré služby a dodávky z komerčních zdrojů budou prováděny na základě kontraktů uzavřených přednostně přímo mezi hostujícími silami a komerčními dodavateli.

3. Hostující síly i orgány hostitelské strany povedou záznamy o veškerých transakcích mezi smluvními stranami.

4. Faktury za poskytnutí logistické podpory, dodávek a služeb budou vycházet ze Standardního formuláře NATO pro žádost, převzetí, vracení či faktury uvedené v příloze B STANAGu 2034, a budou se také odvolávat na toto Memorandum (nebo příslušné prováděcí ujednání) a rovněž na číslo příslušné objednávky. K fakturám budou přiloženy doklady o převzetí hostujícími silami a budou buď vyrovnány na místě podle ustanovení uvedených v prováděcím ujednání, nebo zaslány vojenským orgánům hostujících sil nejdéle do 30 dnů od data poskytnutí logistického zabezpečení, dodávek či služeb těmto silám. Na fakturách budou rozepsány jednotlivé položky účtovaného logistického zabezpečení, dodávek a služeb.

5. Hostující síly zaplatí za dodávky, vybavení nebo služby z komerčních zdrojů, např. za jídlo, pronajatá vozidla, praní prádla, apod. před odjezdem z území hostitelské strany, pokud nebylo smluvně stanoveno jinak nebo pokud nevznikl spor ohledně ceny či převzetí služeb. Pokud došlo ke vzniku druhé z uvedených situací, bude vynaloženo veškeré úsilí k urovnání sporu v zájmu vyrovnání účtů.

6. Bude-li to dostupné, hostitelská strana poskytne personálu hostujících sil stravování a ubytování ve stejné úrovni, v jaké by ho poskytla příslušníkům vlastních sil.

7. Hostující síly nebudou logistické zabezpečení, dodávky ani služby dočasně ani trvale převádět jiné zemi či organizaci bez písemného souhlasu hostitelské strany.

8. Pokud to stávající právní řád a mezinárodní smlouvy umožňují, příslušné orgány hostitelské strany zajistí, aby v souvislosti s tímto Memorandem nebyly vyměřovány daně, celní a podobné poplatky. Jestliže je třeba takové daně, celní a podobné poplatky uhradit, příslušné orgány hostitelské strany zajistí, aby byly vyměřeny tím nejvýhodnějším způsobem za účelem uspokojivé realizace ustanovení tohoto Memoranda.

9. Další podrobná finanční ustanovení včetně ustanovení o vyrovnávání účtů budou specifikována podle potřeby v příslušném prováděcím ujednání.

Článek 8

Disciplína a jurisdikce

1. Ustanovení o jurisdikci, která se budou vztahovat na personál hostujících sil, budou shodná s ustanoveními uvedenými ve článku VII NATO SOFA.

2. Pokud dojde k zadržení personálu hostujících sil příslušnými orgány hostitelské strany, musí být okamžitě informován řídící štáb cvičení či výcvikové činnosti a výše postavení představitelé hostitelské strany a hostujících sil, kteří se cvičení účastní. Ti poté uvědomí své příslušné vojenské orgány.

Článek 9

Velení a řízení

1. Ustanovení o velení a řízení budou v souladu s národními plány a postupy, plány a postupy NATO nebo s plány a postupy stanovenými mezi smluvními stranami podle potřeby pro konkrétní cvičení či výcvikovou činnost a budou podrobně uvedeny v příslušném prováděcím ujednání.

2. V případě nepřátelských akcí bez ohledu na předchozí vyhlášení války nebude personál hostujících sil zapojen žádným způsobem do aktivních operací a hostitelská strana mu bude nápomocna při získávání instrukcí od jeho vlády.

Článek 10

Nároky na náhradu škody a odpovědnost

1. Nároky na náhradu škody vyplývající z provádění tohoto Memoranda nebo s ním související budou hostitelskou stranou vyřizovány v souladu se článkem VIII NATO SOFA. Specifická administrativní ustanovení budou zahrnuta v příslušném prováděcím ujednání.

2. Nároky na náhradu škody vyplývající z činnosti uskutečněné v souvislosti s tímto Memorandem na území třetí země, na kterou se nevztahuje článek VIII NATO SOFA, budou vyřizovány nejvíce příslušnou smluvní stranou tak, jak to bylo určeno na základě konzultace smluvních stran a uvedeno v příslušném prováděcím ujednání.

3. V případě škody způsobené na společném majetku smluvních stran nebo jejich společným majetkem, kdy náklady na odstranění škody nebudou hrazeny třetí stranou, budou tyto náklady uhrazeny smluvními stranami stejným dílem.

Článek 11

Bezpečnost a ochrana informací

1. Veškeré utajované skutečnosti a materiály, které byly vyměněny či vytvořeny v souvislosti s tímto Memorandem, budou užívány, předávány, skladovány, zpracovávány a střeženy v souladu s Bezpečnostní dohodou mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně vojenských utajovaných skutečností z oblasti obrany ze dne 6. dubna 2001.

2. Mezinárodní návštěvy mezi smluvními stranami budou koordinovány v souladu s článkem 7 výše zmíněné Bezpečnostní dohody.

3. Hostitelská strana zajistí, aby výcvik byl prováděn bez narušování nepovolanými osobami pohybujícími se ve výcvikovém prostoru, na střelnici nebo v prostoru zabezpečení cvičení. Podrobné bezpečnostní postupy budou specifikovány v příslušných prováděcích ujednáních.

Článek 12

Lékařská a stomatologická péče

1. Velitel hostujících sil je odpovědný za zajištění toho, že personál hostujících sil bude před účastí na konkrétním cvičení nebo výcvikové činnosti v pořádku z hlediska zdravotního i stomatologického. Personál hostujících sil bude rozmístěn s veškerými nezbytnými zásobami předepsaných léků pokrývajícími dobu rozmístění v zájmu zajištění neustálé péče po dobu rozmístění.

2. Lékařské a stomatologické ošetření bude poskytováno hostitelskou stranou v souladu s článkem IX NATO SOFA.

3. Lékařská a stomatologická podpora poskytovaná hostujícím silám účastnícím se cvičení bude uvedena v příslušném prováděcím ujednání, které stanoví místa a druhy zdravotnických zařízení dosažitelných v blízkosti plánovaného výcvikového prostoru.

4. Orgány hostitelské strany zajistí do té míry, do jaké je to možné, aby letadlu zdravotnického odsunu včetně vrtulníků byla dána nejvyšší priorita při přeletech do příslušného výcvikového prostoru, v rámci něj a z něj a aby mu byl při plnění jakékoli záchranné mise umožněn přístup do vzdušného prostoru hostitelské strany.

5. Při provádění tohoto Memoranda se bude vycházet z ustanovení STANAG 2061 (Postupy pro lékařská zařízení ohledně nakládání s pacienty spojeneckých zemí) a STANAG 2132 (Dokumenty týkající se odvozu pacientů, léčení, případů úmrtí pacientů).

6. Základní lékařská péče a neodkladná stomatologická ošetření poskytnutá zdravotnickými službami hostitelské strany, letecký odsun pacientů včetně odsunu vrtulníky, budou zabezpečeny zdarma. Avšak v případech, kdy je vyžadována pomoc hostitelské strany při přesunu zraněného personálu do nemocnice vybrané hostujícími silami a jsou použity prostředky hostitelské strany, orgány hostujících sil uhradí vzniklé přepravní náklady.

7. Orgány hostujících sil také orgánům hostitelské strany uhradí letecký odvoz provedený civilní leteckou záchrannou službou, jakož i lékařskou péči poskytnutou jejich personálu v místních civilních zdravotnických zařízeních hostitelské strany, s výjimkou případů, kdy hostující síly mohou využít výhod jakékoli platné mezinárodní smlouvy o zdravotním a sociálním pojištění k úhradě nákladů na takové ošetření.

Článek 13

Postupy při vyšetřování nehod

1. Na základě ustanovení článku 8 je jakékoli vyšetřování nehody nebo incidentu, jehož se účastnil personál hostujících sil, v pravomoci hostitelské strany, ale orgány hostujících sil budou oprávněny k vyslání pozorovatele k jakémukoli vyšetřujícímu orgánu. Pozorovatel nebude mít právo vést křížový výslech či se účastnit jakýmkoli jiným způsobem a nebude přítomen, až vyšetřující orgán bude rozhodovat o svých nálezech a doporučeních. Pozorovatel zpravidla nebude mít vyšší hodnost, než předsedající vyšetřujícího orgánu. Orgány hostujících sil mohou vést taková další vyšetřování, která mohou být vyžadována jejich právním řádem.

2. Vojenským orgánům hostujících sil budou zpravidla poskytnuty relevantní nálezy a doporučení zprávy o nehodě. Jakékoli požadavky na konkrétní informace budou posouzeny orgány hostitelské strany.

Článek 14

Postup při úmrtí příslušníka hostujících sil

1. Úmrtí příslušníka hostujících sil na území hostitelské strany bude hlášeno příslušnému orgánu hostitelské strany. Úmrtí bude úředně ověřeno akreditovaným lékařem hostitelské strany.

2. Bude-li příslušný orgán hostitelské strany vyžadovat provedení pitvy zemřelého, bude ji provádět lékař hostitelské strany určený pro tento účel. Pitvy, která se uskuteční na místě a v čase stanoveném příslušným orgánem hostitelské strany, se může účastnit také lékař určený vojenskými orgány hostujících sil.

3. Orgány hostujících sil budou moci nakládat s tělem, jakmile obdrží od příslušného orgánu hostitelské strany povolení tak učinit. Repatriace tělesných ostatků bude provedena v souladu s předpisy hostitelské strany. Orgány hostujících sil budou na požádání informovat orgány hostitelské strany o podniknutých krocích k převozu těla z území hostitelské strany.

Článek 15

Životní prostředí

Podrobné postupy pro ochranu životního prostředí budou tam, kde je to třeba, uvedeny v příslušném prováděcím ujednání. Veškeré nároky související s otázkami životního prostředí budou řešeny podle zásad uvedených v článku 10.

Článek 16

Spojení

Vojenské orgány hostitelské strany poskytnou telefony, faxy, datová a rádiová zařízení podle podrobností uvedených v příslušném prováděcím ujednání.

Článek 17

Řešení sporů

Jakýkoli spor ohledně výkladu nebo provádění tohoto Memoranda nebo prováděcích ujednání bude řešen jednáním mezi smluvními stranami na nejnižší možné úrovni a nebude předkládán k urovnání jakémukoli národnímu či mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

Článek 18

Změny a doplňky

Toto Memorandum může být kdykoli písemnou formou změněno na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Změny a doplňky vstoupí v platnost dnem podpisu.

Článek 19

Vstup v platnost a výpověď

1. Toto Memorandum vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti, nebude-li jeho platnost ukončena buď na základě vzájemného souhlasu, nebo vypovězením jednou ze smluvních stran písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně šest měsíců předem.

2. V případě ukončení platnosti tohoto Memoranda:

a) ustanovení článků 7 (Logistika a finance), 10 (Nároky na náhradu škody a odpovědnost) a 17 (Řešení sporů) zůstanou v platnosti, dokud všechny nevyřešené platby, nároky a spory nebudou definitivně vyřešeny; a

b) ustanovení článku 11 (Bezpečnost a ochrana informací) zůstanou v platnosti, dokud veškeré takové informace a materiály nebudou buď zničeny, nebo vráceny smluvní straně, od které pocházejí.


Výše uvedené představuje porozumění dosažené mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o záležitostech zde uvedených.

Podepsáno v Praze dne 21. listopadu 2002 ve dvou původních vyhotoveních v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Ing. Jaroslav Tvrdík v. r.
ministr

Za Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Geoffrey Hoon v. r.
ministr

Přesunout nahoru