Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 26/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o předávání odsouzených osob (č. 167)

Datum vyhlášení 20.02.2003
Uzavření smlouvy 18.12.1997
Ratifikace Smlouvy 26.04.2000
Platnost od 01.02.2003
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 1997 byl ve Štrasburku přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob*) (č. 167).

Jménem České republiky byl Dodatkový protokol podepsán ve Štrasburku dne 26. dubna 2000.

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dodatkového protokolu, dne 2. října 2002.

Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 2 dne 1. června 2000. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 1. února 2003.

Anglické znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Úmluvě o předávání odsouzených osob

Rada Evropy

č. 167

Štrasburk 18. prosince 1997

Preambule

Členské státy Rady Evropy a ostatní signatářské státy tohoto Protokolu,

přejíce si usnadnit užití Úmluvy o předávání odsouzených osob, otevřené k podpisu dne 21. března 1983 ve Štrasburku (dále jen „Úmluva“), a zejména pak sledujíce své uznávané cíle napomáhání spravedlnosti a resocializace odsouzených osob;

berouce v úvahu, že řada států nemůže vydat své vlastní státní příslušníky;

domnívajíce se, že je žádoucí Úmluvu v některých ohledech doplnit,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Všeobecná ustanovení

1. Slova a výrazy použité v tomto Protokolu se budou vykládat v rámci významu Úmluvy.

2. Ustanovení Úmluvy se užijí v míře odpovídající slučitelnosti s ustanoveními tohoto Protokolu.

Článek 2

Osoby, které uprchlý z odsuzujícího státu

1. Pokud se státní příslušník smluvní strany, kterému byl uložen trest na území jiné smluvní strany jako součást pravomocného rozsudku, snaží vyhnout výkonu nebo dalšímu výkonu trestu v odsuzujícím státě tak, že uprchne na území první smluvní strany ještě před skončením výkonu trestu, může odsuzující stát požádat druhou stranu o převzetí výkonu trestu.

2. Na žádost odsuzujícího státu může vykonávající stát ještě před doručením písemností dokládajících žádost anebo ještě před přijetím rozhodnutí ve vztahu k takové žádosti odsouzenou osobu uvěznit, anebo přijmout jiná opatření, jimiž se zajistí, aby odsouzená osoba zůstala na jeho území v průběhu vyřizování žádosti. Žádosti o předběžná opatření budou zahrnovat informace uvedené v odstavci 3 článku 4 Úmluvy. Trestní postavení odsouzené osoby nebude zhoršeno v důsledku jakékoli doby strávené ve vazbě podle tohoto odstavce.

3. Nebude vyžadován souhlas odsouzené osoby s předáním k výkonu trestu.

Článek 3

Odsouzená osoba, které je uloženo vyhoštění nebo vypovězení

1. Na žádost odsuzujícího státu může vykonávající stát v souladu s ustanoveními tohoto článku souhlasit s předáním odsouzené osoby bez souhlasu této osoby, v případě, kde na tento stát přešel výkon trestu, anebo kde správní rozhodnutí následující po takovém trestu zahrnuje příkaz k vyhoštění nebo vypovězení anebo jiné opatření, v jehož důsledku tato osoba nebude moci déle setrvávat na území odsuzujícího státu poté, co byla propuštěna.

2. Vykonávající stát nedá svůj souhlas pro účely odstavce 1, aniž by vzal v úvahu stanovisko odsouzené osoby.

3. Pro účely užití tohoto článku odsuzující stát poskytne vykonávajícímu státu:

a. prohlášení obsahující stanovisko odsouzené osoby k navrhovanému předání a

b. kopii příkazu k vyhoštění nebo vypovězení nebo jakéhokoli jiného příkazu, na základě něhož by odsouzená osoba po propuštění z vězení již nemohla déle setrvávat na území odsuzujícího státu.

4. Jakákoliv osoba předávaná podle ustanovení tohoto článku nebude stíhána, odsouzena anebo zadržena, pokud jde o výkon trestu nebo příkaz k zadržení v souvislosti s jakýmkoli jiným trestným činem spáchaným před předáním, než je ten, za který byl vykonávaný trest uložen, a ani nebude z jiného důvodu omezována její osobní svoboda, s výjimkou těchto případů:

a. pokud stát, v němž došlo k odsouzení, souhlasí; žádost o souhlas bude podána spolu se všemi příslušnými doklady prohlášením učiněným obviněnou osobou před soudem; souhlas bude udělen tehdy, jestliže trestný čin, pro který je vyžadována, by sám o sobě byl předmětem vydání podle práva odsuzujícího státu, anebo pokud by vydání bylo vyloučeno pouze z důvodu výše trestu;

b. pokud odsouzená osoba, která měla možnost opustit území vykonávajícího státu, tak v průběhu 45 dnů od svého propuštění neučinila, anebo se na jeho území opět vrátila poté, co je opustila.

5. Bez ohledu na ustanovení odstavce 4 vykonávající stát může přijmout jakékoli opatření, jež bude nezbytné podle jeho práva, včetně řízení v nepřítomnosti, aby tak předešel jakýmkoli právním důsledkům promlčení.

6. Kterýkoli smluvní stát může prohlášením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy sdělit, že nepřevezme výkon trestů za okolností popsaných v tomto článku.

Článek 4

Podpis a vstup v platnost

1. Tento Protokol bude otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy a ostatním státům, které podepsaly Úmluvu. Podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Smluvní stát, který Protokol podepsal, ho nemůže ratifikovat, přijímat nebo schvalovat, pokud již předtím anebo současně neratifikoval, nepřijal nebo neschválil Úmluvu. Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

2. Tento Protokol vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí tříměsíční lhůty po uložení třetí ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení.

3. Pro každý stát, který podepsal Protokol a který následně uložil svoji ratifikační listinu a listinu o přijetí nebo schválení, vstoupí Protokol v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí tříměsíční lhůty od data uložení.

Článek 5

Přístup

1. Kterýkoli nečlenský stát, který přistoupil k Úmluvě, může přistoupit k tomuto Protokolu po jeho vstupu v platnost.

2. Pro kterýkoli přistupující stát vstoupí Protokol v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí tříměsíční lhůty od data uložení listiny o přístupu.

Článek 6

Uzemní působnost

1. Kterýkoli stát může v okamžiku podpisu nebo uložení své ratifikační listiny, listiny o schválení nebo listiny o přístupu vymezit území, na kterém nebo kterých se bude Protokol používat.

2. Kterýkoli smluvní stát může kdykoli později prohlášením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy rozšířit působnost tohoto Protokolu na jakékoli jiné území uvedené v tomto prohlášení. Ve vztahu k takovému území vstoupí Protokol v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí tříměsíční lhůty od data přijetí tohoto prohlášení generálním tajemníkem.

3. Prohlášení učiněná podle předchozích dvou odstavců mohou být ohledně jakéhokoli území uvedeného v takovém prohlášení odvolána sdělením adresovaným generálnímu tajemníkovi. Odvolání nabude účinnosti první den měsíce následujícího po uplynutí tříměsíční lhůty od přijetí takového sdělení generálním tajemníkem.

Článek 7

Časová působnost

Tento Protokol bude užíván pro výkon trestů uložených jak před, tak po jeho vstupu v platnost.

Článek 8

Výpověď

1. Kterákoli strana může kdykoli vypovědět tento Protokol sdělením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

2. Výpověď nabude účinnosti první den měsíce následujícího po uplynutí tříměsíční lhůty od data přijetí tohoto sdělení generálním tajemníkem.

3. Tento Protokol však bude nadále používán na výkon trestů osob, které byly předány v souladu s ustanoveními Úmluvy i tohoto Protokolu přede dnem, kdy taková výpověď nabude účinnost.

4. Výpověď Úmluvy současně znamená výpověď tohoto Protokolu.

Článek 9

Informace

Generální tajemník Rady Evropy bude informovat členské státy Rady Evropy, nečlenské státy, které Protokol podepsaly, a další strany a státy, které byly vyzvány k přístupu k Úmluvě, o

a. všech podpisech;

b. uložení ratifikačních listin, listin o přijetí, schválení nebo přístupu;

c. datu vstupu tohoto Protokolu v platnost podle článku 4 nebo 5;

d. kterémkoli jiném aktu, prohlášení, sdělení nebo oznámení ve vztahu k tomuto Protokolu.


Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno ve Štrasburku dne 18. prosince 1997, v anglickém a francouzském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené kopie všem členským státům Rady Evropy, nečlenským státům, signatářům Úmluvy a státům, které byly přizvány, aby k ní přistoupily.

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o předávání odsouzených osob, přijatá ve Štrasburku dne 21. března 1983, byla vyhlášena pod č. 553/1992 Sb.

Přesunout nahoru