Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 25/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci

Datum vyhlášení 20.02.2003
Uzavření smlouvy 09.10.2001
Platnost od 27.12.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. října 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 27. prosince 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace

o vojensko-technické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen „smluvní strany“,

řídíce se oboustranným přáním upevňovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací,

v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědecko-technické spolupráci z 26. srpna 1993,

usilujíce o vzájemně výhodnou dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné úctě, důvěře a ohledu na zájmy každé ze smluvních stran,

potvrzujíce svoji oddanost cílům a principům Charty Organizace spojených národů,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou v souladu s národním zákonodárstvím a právními předpisy států smluvních stran napomáhat českým a ruským podnikům, organizacím a institucím v oblasti vojensko-technicke spolupráce v následujících směrech:

provoz, opravy, modernizace a údržba dodaného vojenského materiálu;

organizace licenční výroby;

zabezpečení vnitřní kontroly jakosti vojenského materiálu určeného pro dodávky druhé smluvní straně;

příprava specialistů a technického personálu ve školicích zařízeních a závodech v České republice a v Ruské federaci s ohledem na potřeby a možnosti smluvních stran;

jiné směry vojensko-technické spolupráce, o které bude projeven oboustranný zájem.

Článek 2

Orgány smluvních stran, koordinujícími provádění této Dohody, jsou:

na české straně - Ministerstvo obrany České republiky;

na ruské straně - Výbor Ruské federace pro vojensko-technickou spolupráci se zahraničními státy.

Článek 3

Smluvní strany budou v souladu s národním zákonodárstvím a právními předpisy států smluvních stran napomáhat uzavírání kontraktů v oblasti vojensko-technicke spolupráce mezi českými a ruskými podniky, organizacemi a institucemi, v nichž budou stanoveny podmínky dodávek vojenského materiálu.

Článek 4

Smluvní strany se dohodly k zabezpečení provádění této Dohody vytvořit v rámci Komise pro obchodně-ekonomickou a vědecko-technickou spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace pracovní skupinu pro vojensko-technickou spolupráci.

Článek 5

1. Smluvní strany zabezpečí ochranu skutečností získaných při provádění této Dohody, které v souladu s národním zákonodárstvím a právními předpisy států smluvních stran představují státní tajemství nebo mají charakter utajovaných skutečností.
Opatření k ochraně takových skutečností budou po vzájemné dohodě smluvních stran stanovena samostatnými smlouvami.

2. Žádná ze smluvních stran nebude bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany prodávat nebo předávat třetí straně vojenský materiál, který jí byl dodán, včetně technické dokumentace k němu, a též skutečnosti přijaté nebo získané v důsledku vojensko-technické spolupráce a při realizace kontraktů podle článku 3 této Dohody.

Článek 6

Smluvní strany uznávají, že informace, získaná v rámci této Dohody, může být výsledkem duševní činnosti, předmětem duševního vlastnictví nebo autorského práva smluvní strany, která takovou informaci předává.

Smluvní strana, která získala zmíněnou informaci, zaručuje zabezpečení náležitých opatření právní ochrany takové informace a nese odpovědnost v případě jejího neschváleného použití v souladu s národním zákonodárstvím a právními předpisy svého státu, a také v souladu s mezinárodním právem a mezinárodními smlouvami, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 7

Tato Dohoda se nedotýká závazků smluvních stran vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 8

Spory, související s prováděním a výkladem této Dohody, budou smluvní strany řešit jednáním.

Článek 9

1. Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a vstoupí v platnost dnem přijetí pozdějšího písemného oznámení o dokončení smluvními stranami vnitrostátních procedur nezbytných pro vstup této Dohody v platnost. Kterákoli smluvní strana může ukončit platnost této Dohody cestou písemného oznámení druhé smluvní straně o úmyslu ukončit její platnost. Platnost Dohody skončí po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení oznámení jedné ze smluvních stran.

2. Platnost Dohody se bude automaticky prodlužovat na další pětileté období, pokud ani jedna ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně úmysl její platnost ukončit.

3. Ukončení platnosti této Dohody se netýká dalšího provádění platných kontraktů a jiných smluv podepsaných k provádění této Dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. V případě ukončení platnosti této Dohody zůstanou ustanovení článků 5 a 6 platná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou smluvních stran. Všechny změny a doplňky se sjednávají písemnou formou a vstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku.


Dáno v Praze dne 9. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Štefan Füle v. r.
1. náměstek ministra obrany

Za vládu Ruské federace
Michail Arkaďjevič Dmitriev v. r.
náměstek ministra obrany a předseda Výboru Ruské federace pro vojensko-technickou spolupráci se zahraničními státy

Přesunout nahoru