Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 23/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Mosty u Jablunkova - Svrčinovec

Datum vyhlášení 18.02.2003
Uzavření smlouvy 22.01.2003
Platnost od 22.01.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 2003 byla v Praze podpsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Mosty u Jablunkova - Svrčinovec.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dnem podpisu. Podle odstavce 2 téhož článku vstupem v platnost této Dohody pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Mosty u Jablunkova - Svrčinovec, podepsaná v Bratislavě dne 2. října 2001, vyhlášená pod č. 135/2001 Sb. m. s.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky

o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Mosty u Jablunkova - Svrčinovec

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky se podle článku 3 odstavce 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, podepsané v Bratislavě dne 24. května 1999, dohodly takto:

Článek 1

Na silničním hraničním přechodu Mosty u Jablunkova - Svrčinovec bude na území České republiky zřízeno slovenské pohraniční odbavovací stanoviště a na území Slovenské republiky české pohraniční odbavovací stanoviště.

Článek 2

Odbavovací prostor ve smyslu článku 2 písmena e) Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, podepsané v Bratislavě dne 24. května 1999, zahrnuje:

a) plochy, zařízení a prostory společně užívané kontrolními orgány obou států, a to

1. na území České republiky

- úsek silnice č. 1/11 (E 75) od společných státních hranic až k pohraničnímu odbavovacímu stanovišti a jízdní pruh pro nákladní vozidla východně od této silnice,

- plocha, která je vymezena označením „celní prostor“,

- hala v přízemí hlavní budovy,

- odstavná místa pro osobní vozidla za hlavní budovou,

- místnost pro přípravu stravy a služební WC v hlavní budově,

- spojovací chodby v hlavní budově,

- přístupová komunikace k budově váhy,

- vstupní prostor v budově váhy včetně služebního WC a sociálního zařízení,

- hala s montážní jámou pro prohlídky vozidel ve směru vstupu do České republiky,

- kotec pro služební psy,

2. na území Slovenské republiky

- úsek státní silnice E 75 od společných státních hranic až k pohraničnímu odbavovacímu stanovišti,

- plocha, která je vymezena označením „celní prostor“,

- hala pro nákladní dopravu v západní části a hala pro osobní dopravu ve východní části v přízemí hlavní budovy,

- sociální zařízení v přízemí, 1. a 2. podlaží hlavní budovy a ve vážním domku, spojovací chodby v hlavní budově,

- odstavná místa pro služební motorová vozidla při severní boční stěně hlavní budovy,

- hala s montážní jámou na prohlídku vozidel ve směru vstupu do Slovenské republiky,

b) zařízení a prostory užívané výhradně

1. slovenskými kontrolními orgány na území České republiky, a to

- 1 šatna a sociální zařízení včetně sprch v suterénu hlavní budovy,

- 7 provozních kanceláří v přízemí hlavní budovy,

- 6 místností v buňkách uprostřed jízdních pruhů osobní a autobusové dopravy,

- 1 provozní kancelář v budově váhy,

2. českými kontrolními orgány na území Slovenské republiky, a to

- 6 provozních kanceláří ve východní části přízemí hlavní budovy,

- 1 provozní kancelář v západní části přízemí hlavní budovy,

- 1 místnost na přípravu stravy ve východní části přízemí hlavní budovy,

- 1 místnost na přípravu stravy ve východní části 1. podlaží hlavní budovy,

- 6 kanceláří ve východní části 1. podlaží hlavní budovy,

- šatny a sociální zařízení včetně sprch v severní části 1. podlaží hlavní budovy,

- 2 místnosti na kontrolním stanovišti osobní dopravy mezi druhým a třetím jízdním pruhem,

- 1 kancelář ve vážním domku.

Článek 3

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

(2) Vstupem v platnost této Dohody pozbude platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Mosty u Jablunkova - Svrčinovec, podepsaná v Bratislavě dne 2. října 2001.

(3) Tato Dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

(4) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Dohodu písemně vypovědět se šestiměsíční výpovědní lhůtou po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(5) Nezávisle na výpovědi pozbude tato Dohoda platnosti, jestliže pozbude platnosti Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, podepsaná v Bratislavě dne 24. května 1999.


Dáno v Praze dne 22. ledna 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Zdeněk Richtr v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství cel Ministerstva financí

Za vládu Slovenské republiky
JUDr. Milan Jasenovec v. r.
generální ředitel Celního ředitelství

Přesunout nahoru