Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 20/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) o právním postavení UNHCR a jeho personálu v České republice

Datum vyhlášení 14.02.2003
Uzavření smlouvy 08.02.2000
Platnost od 08.02.2000
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. února 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) o právním postavení UNHCR a jeho personálu v České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XI odst. 1 dne 8. února 2000.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR)

o právním postavení UNHCR a jeho personálu v České republice

Vzhledem k tomu, že Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky byl ustaven rezolucí Valného shromáždění OSN č. 319 (IV) ze dne 3. prosince 1949,

vzhledem k tomu, že Statut Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, přijatý rezolucí Valného shromáždění OSN č. 428 (V) ze dne 14. prosince 1950, stanoví mimo jiné, že úkolem Vysokého komisaře, jednajícího se zplnomocněním Valného shromáždění, bude pod záštitou OSN poskytovat mezinárodní ochranu uprchlíkům spadajícím do působnosti Statutu a hledat trvalá řešení problému uprchlíků tak, že bude pomáhat vládám a, po dohodě s příslušnými vládami, i nevládním organizacím při umožňování dobrovolné repatriace těchto uprchlíků nebo jejich integrace do nových národních komunit,

vzhledem k tomu, že Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, pomocný orgán ustavený Valným shromážděním v souladu s článkem 22 Charty OSN, je nedílnou součástí OSN, jejíž status, výsady a imunity se řídí Úmluvou o výsadách a imunitách OSN, schválenou Valným shromážděním dne 13. února 1946,

vzhledem k tomu, že vláda České republiky a Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky si přejí stanovit podmínky, za nichž bude Úřad v rámci svého mandátu zastupován v zemi,

vláda České republiky a Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uzavřely v duchu přátelské spolupráce tuto Dohodu:

Článek I

Definice

Pro účely této Dohody platí následující definice:

a) „Vláda“ označuje vládu České republiky,

b) „Hostitelská země“ označuje Českou republiku,

c) „UNHCR“ označuje Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky,

d) „Vysoký komisař“ označuje Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nebo úředníky, které Vysoký komisař pověřil jednat jeho jménem,

e) „Strany“ označuje vládu a UNHCR,

f) „Úmluva“ označuje Úmluvu o výsadách a imunitách OSN, přijatou Valným shromážděním OSN dne 13. února 1946,

g) „Úřadovna UNHCR“ označuje veškeré kanceláře a prostory, zařízení a vybavení užívané nebo udržované v hostitelské zemi,

h) „Zástupce UNHCR“ označuje úředníka UNHCR, který vede úřadovnu UNHCR v hostitelské zemi,

i) „Personál UNHCR“ znamená úředníky UNHCR, znalce pověřené posláním a osoby poskytující služby jménem UNHCR,

j) „Úředníci UNHCR“ označuje všechny členy personálu UNHCR zaměstnávané podle Směrnic a pravidel o personálu OSN, s výjimkou osob najatých v místě za hodinovou mzdu podle rezoluce Valného shromáždění č. 76(1),

k) „Znalci pověření posláním“ označuje osoby jiné než úředníky UNHCR nebo osoby poskytující služby jménem UNHCR, které plní poslání pro UNHCR,

l) „Osoby poskytující služby jménem UNHCR“ označuje fyzické a právnické osoby a jejich zaměstnance, s výjimkou státních občanů hostitelské země, které UNHCR najal za účelem provádění nebo pomoci při provádění svých programů.

Článek II

Účel této Dohody

Tato Dohoda obsahuje základní podmínky, za nichž bude UNHCR v rámci svého mandátu spolupracovat s vládou, otevírat úřadovny v hostitelské zemi a vykonávat své funkce mezinárodní ochrany a humanitární pomoci ve prospěch uprchlíků a jiných osob v jeho kompetenci v hostitelské zemi.

Článek III

Spolupráce mezi vládou a UNHCR

1. Spolupráce mezi vládou a UNHCR na poli mezinárodní ochrany a humanitární pomoci pro uprchlíky a jiné osoby v kompetenci UNHCR bude vycházet ze Statutu UNHCR, z jiných platných rozhodnutí a rezolucí týkajících se UNHCR, které přijaly orgány OSN, a z článku 35 Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a článku 2 Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků z roku 1967.

2. Úřadovna UNHCR bude průběžně konzultovat a spolupracovat s vládou v souvislosti s přípravou a přezkoumáním projektů pro uprchlíky a jiné osoby v kompetenci UNHCR.

3. Podmínky pro všechny projekty financované UNHCR, které má provádět vláda, včetně závazků vlády a Vysokého komisaře týkajících se poskytování finančních prostředků, dodávek, vybavení, služeb nebo jiné pomoci, budou stanoveny v projektových dohodách, které uzavřou vláda a UNHCR.

4. Vláda umožní personálu UNHCR nerušený přístup k uprchlíkům a jiným osobám v kompetenci UNHCR a na místa provádění projektů UNHCR za účelem monitorování všech fází jejich provádění.

Článek IV

Úřadovna UNHCR

1. Vláda souhlasí se zřízením a udržováním úřadovny nebo úřadoven UNHCR v hostitelské zemi za účelem poskytování mezinárodní ochrany a humanitární pomoci uprchlíkům a jiným osobám v kompetenci UNHCR.

2. UNHCR může se souhlasem vlády určit, že úřadovna UNHCR v hostitelské zemi bude sloužit jako regionální/oblastní úřadovna a vláda bude písemně vyrozuměna o počtu a úrovni úředníků přidělených k této úřadovně.

3. Úřadovna UNHCR bude vykonávat funkce stanovené Vysokým komisařem v souvislosti s jeho mandátem pro uprchlíky a další osoby v jeho kompetenci, včetně navázání a udržování vztahů mezi UNHCR a jinými vládními nebo nevládními organizacemi působícími v hostitelské zemi.

Článek V

Personál UNHCR

1. UNHCR může přidělit ke své úřadovně v zemi personál, který považuje za nezbytný pro výkon funkce mezinárodní ochrany a humanitární pomoci.

2. Vláda bude informována o kategoriích úředníků a jiného personálu, který má být přidělen k úřadovně UNHCR v hostitelské zemi.

3. UNHCR může pověřit úředníky navštívit hostitelskou zemi za účelem konzultace a spolupráce s odpovídajícími úředníky vlády nebo jiných subjektů zapojených do práce s uprchlíky v souvislosti s:

a) kontrolou, přípravou, monitorováním a hodnocením programů mezinárodní ochrany a humanitární pomoci,

b) přepravou, převzetím, distribucí nebo užitím dodávek, vybavení a jiných materiálů poskytovaných UNHCR,

c) hledáním trvalého řešení problému uprchlíků,

d) jakýmikoli dalšími záležitostmi souvisejícími s aplikací této Dohody.

Článek VI

Náležitosti potřebné pro provádění humanitárních programů UNHCR

1. Vláda po dohodě s UNHCR přijme vhodná opatření, která mohou být potřebná k vynětí personálu UNHCR z předpisů nebo jiných právních norem, které by mohly být na překážku operacím a projektům prováděným podle této Dohody, a poskytne jim náležitosti, které mohou být potřebné pro urychlené a efektivní provádění humanitárních programů UNHCR pro uprchlíky v hostitelské zemi. Mezi tyto náležitosti má patřit mimo jiné povolení provozovat bez povinnosti placení licenčních poplatků radiokomunikační a jiné telekomunikační zařízení UNHCR, poskytnutí práv k letecké přepravě a osvobození od přistávacích poplatků a honorářů za leteckou přepravu nákladu určeného pro pomoc v nouzových situacích, pro převoz uprchlíků a/nebo personálu OSN.

2. Vláda po dohodě s UNHCR pomůže úředníkům UNHCR vyhledat kancelářské prostory vhodné pro úřadovnu UNHCR.

3. Vláda po dohodě s UNHCR zajistí a poskytne finanční pomoc formou dobrovolného příspěvku na pokrytí výdajů na místní služby a náležitosti pro úřadovnu UNHCR, například na zřízení, vybavení, údržbu a případný nájem úřadovny.

4. Vláda zajistí, aby úřadovně UNHCR byly vždy poskytovány veřejné služby.

5. Vláda v případě potřeby přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany prostor úřadovny UNHCR a jejího personálu.

6. Vláda bude v případě potřeby pomáhat při hledání vhodného ubytování pro mezinárodní personál UNHCR.

Článek VII

Výsady a imunity

Vláda bude ve vztahu k UNHCR, jeho majetku, finančním prostředkům a aktivům a jeho úředníkům a znalcům pověřeným posláním uplatňovat příslušná ustanovení Úmluvy o výsadách a imunitách OSN, do níž Česká republika sukcedovala ke dni 1. ledna 1993.

Článek VIII

Oznámení

1. UNHCR oznámí vládě jména úředníků UNHCR, znalců pověřených posláním a dalších osob poskytujících služby jménem UNHCR a změny ve statusu těchto osob.

2. Úředníci UNHCR, znalci pověření posláním a jiné osoby poskytující služby jménem UNHCR obdrží speciální identifikační karty vydané UNHCR, které potvrzují jejich status podle této Dohody.

Článek IX

Zřeknutí se imunity

Výsady a imunity jsou personálu UNHCR poskytovány v zájmu OSN a UNHCR, nikoli pro osobní prospěch dotčených osob. Generální tajemník OSN se může zříci imunity kteréhokoli člena personálu OSN, pokud se domnívá, že by tato imunita bránila výkonu spravedlnosti, a pokud toto zřeknutí nebude na újmu zájmům OSN a UNHCR.

Článek X

Řešení sporů

Spor mezi vládou a UNHCR vzniklý z této Dohody nebo s ní související bude řešen smírně jednáním nebo jiným dohodnutým způsobem řešení. Nepodaří-li se jej takto vyřešit, bude na žádost kterékoli strany postoupen k rozhodčímu řízení. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce a tito dva rozhodci jmenují třetího, který bude předsedou. Pokud do třiceti dnů od podání žádosti o rozhodčí řízení některá strana nejmenuje rozhodce nebo pokud do 15 dnů od jmenování dvou rozhodců není jmenován třetí, kterákoli strana může požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby jmenoval rozhodce. K přijetí všech rozhodnutí jsou zapotřebí hlasy dvou z rozhodců. Jednací řád rozhodčího řízení stanoví rozhodci a náklady na rozhodčí řízení ponesou strany tak, jak stanoví rozhodci. Rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení bude uvádět důvody, na nichž je založeno, a strany je přijmou jako konečné rozhodnutí ve sporu.

Článek XI

Obecná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu oběma stranami a zůstane v platnosti až do ukončení podle odstavce 5 tohoto článku.

2. Tato Dohoda bude vykládána s ohledem na svůj hlavní účel, kterým je umožnit UNHCR úplný a efektivní výkon jeho mezinárodního mandátu pro uprchlíky a dosažení jeho humanitárních cílů v zemi.

3. Jakákoliv relevantní otázka, k níž se nevztahuje žádné ustanovení stávající Dohody, bude stranami řešena v souladu s příslušnými usneseními a rozhodnutími kompetentních orgánů OSN. Každá strana v plné míře a s porozuměním zváží jakýkoliv návrh předložený druhou stranou v souladu s tímto odstavcem.

4. Na žádost vlády nebo UNHCR se mohou konat konzultace s cílem pozměnit tuto Dohodu. Změny budou provedeny společnou písemnou dohodou.

5. Každá strana může vypovědět tuto Dohodu písemným oznámením druhé straně. Tato Dohoda přestane platit šest měsíců od data tohoto oznámení. Výjimkou je případ, kdy UNHCR ukončí svou činnost v České republice, a tehdy tato Dohoda pozbude platnosti okamžikem odchodu UNHCR, kromě ustanovení upravujících řádné ukončení činnosti UNHCR v České republice a vypořádání jeho majetku, který se zde nachází.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně jmenovaní zástupci vlády a UNHCR jménem stran podepsali tuto Dohodu v jazyce českém a anglickém. V případě sporu ohledně výkladu stávající Dohody je rozhodující její anglická verze.

Dáno v Praze dne 8. února 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění jsou stejně autentická.

Za vládu České republiky
Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Sadako Ogata v. r.
vysoká komisařka Organizace spojených národů pro uprchlíky

Přesunout nahoru