Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v programu Společenství na podporu Energetické efektivity (SAVE) (1998 až 2002)

Datum vyhlášení 14.02.2003
Uzavření smlouvy 04.12.2002
Platnost od 01.01.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. prosince 2002 v Praze a dne 9. prosince 2002 v Bruselu bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v programu Společenství na podporu Energetické efektivity (SAVE) (1998 až 2002).

Memorandum nabylo účinnosti na základě svého článku 2 dnem 1. ledna 2001.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

mezi Evropským společenstvím a Českou republikou

o účasti České republiky v programu Společenství na podporu Energetické efektivity (SAVE) (1998 až 2002)

Komise Evropských společenství, dále jen „Komise“, jménem Evropského společenství na jedné straně, a vláda České republiky na straně druhé, vzhledem k těmto důvodům:

1. rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení České republiky k EU ze dne 27. března 2002 stanoví obecné zásady účasti České republiky v programech Společenství a ponechává Komisi a příslušným úřadům České republiky, aby určily specifické okolnosti a podmínky, včetně finančních příspěvků, týkající se účasti v každém jednotlivém programu,

2. rozhodnutím č. 647/2000/ES Evropského parlamentu a Rady z 28. února 20001) byl ustaven Víceletý program na podporu energetické efektivity (SAVE) (1998 až 2002)

se dohodly takto:

Článek 1

Program

Česká republika se bude účastnit Víceletého programu na podporu energetické efektivity (SAVE) (1998 až 2002) (dále jen „Program“), v souladu s podmínkami zakotvenými v Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení České republiky k EU z 27. března 2002, kterým se stanoví obecné zásady účasti České republiky v programech Společenství, a za podmínek uvedených v přílohách I a II tohoto Memoranda o porozumění.

Článek 2

Toto Memorandum o porozumění se provádí po dobu trvání Programu, počínaje 1. lednem 2001. Pokud by se nicméně Evropské společenství rozhodlo prodloužit dobu trvání bez podstatné změny v Programu, bude toto Memorandum rovněž odpovídajícím způsobem a automaticky prodlouženo, pokud je žádná ze stran nevypoví.

Přílohy I a II tvoří nedílnou součást tohoto Memoranda o porozumění.

Toto Memorandum o porozumění může být změněno pouze písemně na základě souhlasu obou stran.

Toto Memorandum o porozumění nabývá účinku dnem 1. ledna 2001.


Dáno v Praze dne 4. prosince 2002

Za vládu České republiky
Ing. Jiří Rusnok v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Dáno v Bruselu dne 9. prosince 2002

Za Komisi jménem Evropského společenství
Loyola De Palacio v. r.
viceprezidentka, členka Komise pro dopravu a energetiku

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. L 79, 30. 3. 2000, s. 6.


Příloha I

Termíny a podmínky týkající se účasti v Programu

1. Česká republika se zúčastní aktivit programu Společenství na podporu energetické efektivity (SAVE) v souladu s cíli, kritérii, postupy a termíny, jak jsou definovány v Rozhodnutí č. 647/2000/ES Evropského parlamentu a Rady z 28. února 2000.

2. Podmínky aplikovatelné na předložení, posouzení a výběr žádostí ze strany oprávněných institucí, organizací a jednotlivců České republiky budou totožné s těmi, které se vztahují na oprávněné instituce, organizace a jednotlivce členských států Evropské unie.

3. K účasti v Programu bude Česká republika platit každý rok finanční příspěvek do Všeobecného rozpočtu Evropské unie podle úpravy stanovené v Příloze II.

4. Finanční příspěvek České republiky týkající se její účasti a plnění Programu bude přidán k částce vyhrazené každý rok ve Všeobecném rozpočtu Evropské unie na účely pokrývající finanční povinnosti vznikající s různých forem opatření potřebných na plnění, správu a provoz Programu. Část tohoto finančního příspěvku může být financována v rámci relevantního nástroje Společenství pro vnější pomoc, pokud o to Česká republika požádá.

5. Pro procedury spojené se žádostmi, kontrakty a zprávami, jakož i pro jiné administrativní aspekty Programu bude použito jednoho z oficiálních jazyků Společenství.

6. Aniž se to dotkne odpovědností Komise a Účetního dvora Evropských společenství týkajících se monitorování a hodnocení Programu, účast České republiky v Programu bude průběžně monitorována na základě partnerství zapojujícího Komisi a Českou republiku. Česká republika předloží Komisi relevantní zprávy a přijme účast v jiných specifických aktivitách poskytovaných Společenstvím v kontextu tohoto Programu.

Příloha II

Pravidla, kterými se řídí finanční příspěvek České republiky do Víceletého programu na podporu energetické efektivity (SAVE)

1. Finanční příspěvek, který bude Česká republika platit do Všeobecného rozpočtu Evropské unie k účasti v Programu, bude činit

- 223 995 EUR za rok 2001

- 223 995 EUR za rok 2002

2. Příspěvek České republiky bude krýt náklady spojené s přípravou, proveditelností, zpracováním a plněním projektů společného zájmu, jakož i se zpracováním a plněním horizontálních opatření, jak jsou předvídána v Programu.

3. Cestovní náklady a výdaje na stravné, které vzniknou expertům České republiky v souvislosti s funkcí pozorovatelů v práci výboru uvedeného v článku 6 Rozhodnutí č. 647/2000/ES Evropského parlamentu a Rady z 28. února 2000 nebo na jiných schůzkách spojených s plněním Programu, Komise proplatí na stejném základě a v souladu s postupy současně platnými pro představitele členských států Evropské unie.

4. Na správu příspěvku České republiky se bude vztahovat finanční předpis aplikovatelný na Všeobecný rozpočet Evropské unie.

5. Až nabude toto Memorandum o porozumění účinku a na počátku každého následného rozpočtového roku zašle Komise České republice výzvu k zaplacení financí odpovídajících jejímu příspěvku na náklady, které pokrývá toto Memorandum o porozumění.

6. Tento příspěvek bude placen v EURO na bankovní účet Komise vedený v EURO.

7. Česká republika zaplatí svůj příspěvek na roční náklady v souladu s výzvou k zaplacení nejpozději do tří měsíců od data výzvy. Jakékoliv zdržení platby příspěvku zavdává povinnost, aby Česká republika zaplatila úrok z prodlení z dlužné částky od data splatnosti. Úrokovou mírou bude míra aplikovaná Evropskou centrální bankou na její hlavní refinanční operace v EURO k datu splatnosti, zvýšená o 1,5 procentních bodů.
V případě, že se Česká republika opozdí s platbou příspěvku, Komise rovněž může pozastavit vyplácení náhrad České republice. V případě, že zdržení v platbě příspěvku je takové, že by to mohlo významně ohrozit plnění a správu Programu, Komise může pro dotyčný rok pozastavit účast České republiky v Programu.

Přesunout nahoru