Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 17/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemném zabezpečení utajení vynálezů týkajících se obrany, na něž byla podána žádost o udělení patentu

Datum vyhlášení 11.02.2003
Uzavření smlouvy 21.09.1960
Ratifikace Smlouvy 11.10.2000
Platnost od 10.11.2000
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. září 1960 byla v Paříži přijata Dohoda o vzájemném zabezpečení utajení vynálezů týkajících se obrany, na něž byla podána žádost o udělení patentu.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Dohody, dne 11. října 2000.

Dohoda vstoupila v platnost na základě ustanovení svého článku VI dne 12. ledna 1961. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle téhož ustanovení dne 10. listopadu 2000.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

o vzájemném zabezpečení utajení vynálezů týkajících se obrany, na něž byla podána žádost o udělení patentu

Vlády Belgie, Kanady, Dánska, Francie, Spolkové republiky Německo, Řecka, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Turecka, Spojeného království a Spojených států amerických,

smluvní strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949,

přejíce si podpořit hospodářskou spolupráci mezi kterýmikoli nebo mezi všemi svými vládami, jak je dohodnuto v článku 2 Severoatlantické smlouvy,

uvědomujíce si závazky, přijaté za podmínek daných článkem 3, udržovat a rozvíjet svou individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku prostřednictvím trvalé a účinné svépomoci,

majíce na vědomí, že zavedení utajení na vynález týkající se obrany v jedné ze zemí Organizace Severoatlantické smlouvy má všeobecně za následek to, že když byla podána žádost o udělení patentu nebo byl-li patent udělen, platí zákaz podat žádost o udělení patentu na tentýž vynález v jiných zemích včetně zemí Organizace Severoatlantické smlouvy,

majíce na vědomí, že územní omezení vzniklá v důsledku tohoto zákazu mohou způsobit újmu žadatelům o udělení patentu a následně mít nepříznivý dopad na hospodářskou spolupráci mezi zeměmi Organizace Severoatlantické smlouvy,

majíce na vědomí, že vzájemná pomoc vyžaduje reciproční předávání vynálezů týkajících se obrany a že v některých případech takové předávání může být tímto zákazem znemožněno,

majíce na vědomí, že pokud vláda, která zákaz vydá, je připravena povolit podání žádosti o udělení patentu v jedné nebo více jiných zemích Organizace Severoatlantické smlouvy pod podmínkou, že vlády těchto zemí rovněž stanoví povinnost vynález utajit, nesmí tyto vlády odmítnout povinnost zavést utajení,

majíce na vědomí, že mezi vládami smluvních stran Severoatlantické smlouvy bylo přijato ustanovení o vzájemné ochraně a zabezpečení utajovaných skutečností, které si mohou vyměňovat,

se dohodly na následujícím:

Článek I

Vlády smluvních stran této Dohody zabezpečí a učiní opatření k zabezpečení utajení vynálezů, na něž byly podány přihlášky vynálezů se žádostí o udělení patentů podle odsouhlasených postupů, kdykoliv bylo na takové vynálezy vládou, která obdržela patentovou přihlášku týkající se těchto vynálezů jako první (dále jen „vláda původu"), zavedeno utajení v zájmu národní obrany.

Toto ustanovení platí s výhradou, že nebude na újmu právu vlády původu zakázat podání patentové přihlášky k tomuto vynálezu jedné nebo několika ostatním vládám smluvních stran této Dohody.

Vlády smluvních stran této Dohody souhlasí s tím, že vypracují takové provozní postupy, jaké si provádění tohoto článku může vyžádat.

Článek II

Ustanovení článku I se použijí buď na žádost vlády původu nebo na žádost přihlašovatele, který žádá o udělení patentu, pod podmínkou, že takový žadatel předloží důkaz o tom, že vláda původu zavedla utajení na vynález a že obdržel od takové vlády oprávnění k podání své přihlášky k udělení tajného patentu v dané zemi.

Článek III

Vláda, vyzvaná k zabezpečení utajení vynálezu za podmínek stanovených článkem I, bude oprávněna požadovat od přihlašovatele, který žádá o udělení patentu, aby se vzdal jakéhokoliv nároku na náhradu ztráty nebo škody vzniklé výlučně z titulu zavedení utajení na vynález jakožto nezbytné předběžné podmínky pro uplatnění takového zabezpečení.

Článek IV

Opatření k utajení zavedená podle článku I budou zrušena pouze na žádost vlády původu. O záměru zrušit vlastní opatření bude tato vláda informovat ostatní dotčené vlády s šestitýdenním předstihem.

Vláda původu vezme v úvahu, co nejvíce to bude možné, s přihlédnutím k bezpečnosti Organizace Severoatlantické smlouvy, prohlášení učiněná ostatními vládami v uvedené lhůtě šesti týdnů.

Článek V

Tato Dohoda nebude bránit signatářským vládám v uzavření dvoustranných smluv se stejným účelem. Existující dvoustranné smlouvy zůstanou nedotčeny.

Článek VI

Ratifikační listiny nebo listiny o schválení této Dohody budou uloženy co nejdříve u vlády Spojených států amerických, která bude informovat každou signatářskou vládu o datu uložení každé listiny.

Tato Dohoda vstoupí v platnost 30 dnů poté, co dvě signatářské smluvní strany uloží své ratifikační listiny nebo listiny o schválení. Pro každou z ostatních signatářských smluvních stran vstoupí v platnost 30 dnů po uložení její ratifikační listiny nebo listiny o schválení.

Článek VII

Tato Dohoda může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou na základě písemného oznámení o vypovězení doručeného vládě Spojených států amerických, která o takové výpovědi bude informovat všechny ostatní signatářské smluvní strany. Výpověď vstoupí v platnost jeden rok po přijetí oznámení vládou Spojených států amerických, ale nebude na újmu již uzavřeným závazkům a právům nebo výsadám dříve nabytým signatářskými smluvními stranami podle ustanovení této Dohody.


Na důkaz toho níže podepsaní a k tomu řádně zplnomocnění zástupci podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Paříži dne 21. září 1960 v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, jehož obě znění mají stejnou platnost a které bude uloženo v archivu vlády Spojených států amerických, která předá řádně ověřenou kopii vládám ostatních signatářských smluvních stran.

Přesunout nahoru