Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 16/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství v oblasti podniků a podnikání, a zejména malých a středních podniků

Datum vyhlášení 11.02.2003
Uzavření smlouvy 14.11.2002
Platnost od 14.11.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. listopadu 2002 bylo v Bruselu podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství v oblasti podniků a podnikání, a zejména malých a středních podniků.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 dne 14. listopadu 2002.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství v oblasti podniků a podnikání, a zejména malých a středních podniků

VLÁDA České republiky, dále jen „Česká republika“, na straně jedné a

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Komise“, jménem Evropského společenství na straně druhé,

vzhledem k tomu, že:

(1) Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení České republiky k EU ze dne 20. března 20021) stanoví obecné zásady účasti České republiky v programech Společenství a ponechává na Radě a příslušných úřadech České republiky, aby určily specifické podmínky takové účasti v každém konkrétním programu, včetně finančních příspěvků;

(2) Víceletý program pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky (SME) (2001 - 2005) byl zřízen Rozhodnutím Rady č. 2000/819/ES ze dne 20. prosince 2000,2)

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Program

Česká republika se účastní víceletého programu pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky (SME) (2001 - 2005), (dále jen „Program“), v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení České republiky k EU ze dne 20. března 2002, kterým se stanoví obecné zásady účasti České republiky v programech Společenství, a za podmínek uvedených v článku 2 tohoto Memoranda o porozumění.

Článek 2

Podmínky účasti v Programu

1. Česká republika se účastní činností v rámci Programu v souladu s cíli, kritérii, postupy a lhůtami definovanými v Rozhodnutí Rady č. 2000/819/ES ze dne 20. prosince 2000.

2. Podmínky platné pro předložení, zhodnocení a výběr žádostí ze strany oprávněných institucí, organizací a jednotlivců z České republiky jsou stejné jako podmínky, které platí pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce z členských států Evropské unie.

3. Za účast v Programu Česká republika každý rok zaplatí finanční příspěvek do souhrnného rozpočtu Evropské unie.

4. Finanční příspěvek České republiky za její účast a provádění Programu bude připočten k částce vyčleněné každý rok v souhrnném rozpočtu Evropské unie pro závazkové příděly ke splnění finančních závazků vzniklých z různých forem opatření nutných k provádění, řízení a provozování Programu.

5. Pro řízení týkající se žádostí, smluv a zpráv i pro jiné správní aspekty Programu se používá jeden z úředních jazyků Společenství.

Článek 3

Finanční příspěvek

Pravidla upravující finanční příspěvek České republiky jsou uvedena v příloze č. 1.

Část finančního příspěvku lze financovat v rámci příslušného nástroje vnější pomoci Společenství, pokud o to Česká republika požádá.3)

Článek 4

Předkládání zpráv a hodnocení

Aniž jsou dotčeny odpovědnosti Komise a Účetního dvora Evropských společenství ohledně sledování a hodnocení Programu, je účast České republiky v Programu trvale sledována na základě partnerství Komise a České republiky. Česká republika předkládá Komisi příslušné zprávy a účastní se dalších specifických činností, které Společenství stanoví v kontextu daného Programu.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Toto Memorandum o porozumění platí po dobu trvání Programu. Pokud se však Evropské společenství rozhodne prodloužit tuto dobu bez podstatné změny v Programu, bude platnost tohoto Memoranda odpovídajícím způsobem a automaticky prodloužena, pokud jej některá ze stran Memoranda nevypoví.


Příloha tvoří nedílnou součást tohoto Memoranda o porozumění.

Toto Memorandum o porozumění lze změnit pouze písemně po vzájemné dohodě stran.

Toto Memorandum o porozumění vstupuje v platnost po podpisu oběma stranami. Memorandum nabývá účinnosti dnem podepsání.

Dáno v Bruselu dne 14. listopadu 2002

Za vládu České republiky
Ing. Jiří Rusnok v. r.
ministr průmyslu a obchodu
a
Mgr. Pavel Němec v. r.
ministr pro místní rozvoj

Za Komisi jménem Evropského společenství
Erkki Liikanen v. r.
člen Komise pro podniky a informační společnost

Poznámky pod čarou

1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

2) Úř. věst. L 333, 29. 12. 2000, s. 84.

3) Celková částka vnější pomoci ze strany Společenství bude uvedena ve finančním memorandu pro roční národní program této pomoci (Phare).


PŘÍLOHA I

Pravidla upravující finanční příspěvek České republiky na víceletý program pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky (SME) (2001 - 2005)

1. Finanční příspěvek, který má Česká republika platit do souhrnného rozpočtu Evropské unie za účast v Programu, bude placen takto:

- 561 865 EUR za rok 2002,

- 604 405 EUR za rok 2003,

- 620 680 EUR za rok 2004,

- 637 420 EUR za rok 2005.

2. Příspěvek České republiky kryje náklady související s přípravou, s posouzením proveditelnosti, vývojem a prováděním projektů společného zájmu i vývojem a prováděním horizontálních opatření předpokládaných v Programu.

3. Cestovní výdaje a stravné zástupců a expertů z České republiky pro účely účasti v postavení pozorovatelů při práci výboru uvedeného v článku 3 Rozhodnutí Rady č. 2000/819/ES ze dne 20. prosince 2000 o víceletém programu Evropského společenství pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky (SME) (2001 - 2005) nebo při jiných setkáních týkajících se provádění Programu hradí Komise na základě postupů aktuálně platných pro zástupce z členských států Evropské unie a v souladu s nimi.

4. Pro správu příspěvku České republiky platí finanční nařízení platné pro souhrnný rozpočet Evropské unie.

5. Poté, co toto Memorandum o porozumění nabude účinnosti a na začátku každého následujícího rozpočtového roku, zašle Komise České republice výzvu k zaplacení finančních prostředků odpovídajících příspěvku České republiky na náklady, na které se vztahuje toto Memorandum o porozumění.
Tento příspěvek se platí v eurech na bankovní účet Komise denominovaný v eurech.

6. Česká republika platí svůj příspěvek na roční náklady v souladu s výzvou k platbě nejpozději do tří měsíců od data výzvy. Jakékoli zpoždění platby příspěvku má za následek platbu úroků z prodlení ze strany České republiky, kalkulovaných z nesplacené částky od data splatnosti. Úroková sazba je sazba účtovaná Evropskou centrální bankou na její hlavní refinancovací operace v měně euro k datu splatnosti, zvýšená o 1,5 procentního bodu. V případě, že je zpoždění platby příspěvku takové, že může podstatně narušit provádění a správu Programu, pozastaví Komise účast České republiky v Programu v daném roce, pokud platba nebude provedena dvacet pracovních dnů od data formální upomínky zaslané České republice.

Přesunout nahoru