Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 15/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic

Datum vyhlášení 04.02.2003
Uzavření smlouvy 11.06.2001
Platnost od 30.01.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. června 2001 byla v Rabatu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 30. ledna 2003.

České znění Dohody a francouzské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi Českou republikou a Marockým královstvím

o vzájemné podpoře a ochraně investic

Česká republika a Marocké království, dále nazývané „smluvní strany“,

vedeny přáním posílit hospodářskou spolupráci ke vzájemnému prospěchu obou států,

s cílem vytvořit a udržet příznivé podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, a

vědomy si skutečnosti, že vzájemná podpora a ochrana investic v souladu s touto dohodou povzbuzuje obchodní iniciativy v této oblasti,

se dohodly následovně:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem „investice“ označuje každý druh majetku a každý přímý vklad, investovaný do jakékoliv společnosti nebo podniku ve všech úsecích hospodářské činnosti investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejími zákony a předpisy. Zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně:

a) movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna ostatní věcná práva, jako jsou hypotéky, přednostní práva, zástavy a podobná práva,

b) akcie, cenné papíry a obligace společností nebo jakékoli jiné formy účasti na společnostech,

c) peněžní pohledávky nebo jakákoliv jiná plnění mající hospodářskou hodnotu spojené s investicí,

d) práva k duševnímu vlastnictví spojená s investicí, včetně práv autorských, práv k ochranným známkám, patentům, průmyslovým vzorům, technickým postupům, know-how, obchodnímu tajemství, obchodnímu jménu a obchodním kontaktům,

e) veřejnoprávní povolení včetně koncesí k vyhledávání, těžbě a využívání přírodních zdrojů.

Žádná změna právní formy, ve které je majetek investován nebo reinvestován, nemá vliv na jeho povahu jako investice ve smyslu této dohody.

2. Pojem „investor“ znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany,

a) pojem „fyzická osoba“ znamená jakoukoliv fyzickou osobu, která je občanem jedné ze smluvních stran v souladu s jejím právním řádem,

b) pojem „právnická osoba“ znamená jakoukoliv jednotku, která má své sídlo na území jedné smluvní strany a je založena v souladu s jejím právním řádem.

3. Pojem „příjmy“ znamená úhrnné částky po zaplacení daní plynoucí z investice a zejména, nikoliv však výlučně, zisky, úroky, kapitálové výnosy, akcie, dividendy a poplatky.

4. Pojem „území“ znamená:

a) u České republiky: území, na němž Česká republika vykonává na základě českého právního řádu a ve shodě s mezinárodním právem svá svrchovaná práva;

b) u Marockého království: území Marockého království včetně celého mořského pásma nacházejícího se mimo teritoriální vody Marockého království, které je nebo by mohlo být následovně označeno právním řádem Marockého království, v souladu s mezinárodním právem, za pásmo, uvnitř kterého mohou být vykonávána práva Marockého království, týkající se mořského dna, mořského podloží, jakož i přírodních zdrojů.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet pro investory druhé smluvní strany příznivé podmínky pro uskutečňování investic na svém území a bude připouštět tyto investice v souladu se svými zákony a předpisy.
Rozšíření, pozměnění nebo přeměna investice, provedené v souladu s platnými zákony a předpisy hostitelské země, jsou považovány za novou investici.

2. Investicím investorů každé smluvní strany bude vždy poskytováno spravedlivé a nestranné zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.
Příjmy z investice v případě jejich reinvestování v souladu s právním řádem smluvní strany, na jejímž území se investice uskutečnila, požívají stejnou ochranu jako investice původní.

Článek 3

Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a příjmům investorů druhé smluvní strany spravedlivé a nestranné zacházení, které není méně příznivé než zacházení, jaké poskytuje investicím a příjmům svých vlastních investorů nebo investicím a příjmům investorů z jakéhokoliv třetího státu, přičemž je zachováváno to nejpříznivější zacházení.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud se týká řízení, udržování, využití, užívání a převodu jejich investic, zacházení, které je spravedlivé a nestranné a ne méně příznivé, než je zacházení, které poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům z jakéhokoliv třetího státu, přičemž je zachováváno to nejpříznivější zacházení.

3. Ustanovení článku 3 Dohody, která se týkají nediskriminačního zacházení a doložky nejvyšších výhod, nebudou uplatňována na výsady a výhody poskytované jednou smluvní stranou na základě jejího členství nebo stávajícího či budoucího přistoupení k celní, hospodářské nebo měnové unii, ke společnému trhu nebo k zóně volného obchodu, (i) investorům z takovéto unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu (ii) investorům z třetí země na základě smlouvy nebo dohody mezi touto třetí zemí a celní, hospodářskou nebo měnovou unií, společným trhem nebo zónou volného obchodu, kterých je nebo bude tato smluvní strana členem.
Ustanovení tohoto odstavce se vztahují na zacházení, které Česká republika poskytuje na základě povinností vyplývajících z jejího členství v Evropské unii.

4. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku se nevztahují na výhody, které některá smluvní strana udělila nebo udělí investorům třetí země na základě dohody o zamezení dvojímu zdanění nebo jiné vzájemné dohody týkající se daňového režimu.

Článek 4

Náhrada za škodu

1. Jestliže investice uskutečněné investory jedné smluvní strany utrpí škodu následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, vzpoury, povstání, nepokojů nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne jim tato smluvní strana, pokud jde o restituci, náhradu škody, vyrovnání nebo jiné odškodnění, zacházení spravedlivé a nestranné a ne méně příznivé než to, jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoliv třetího státu, přičemž je zachováno to nejpříznivější zacházení.

2. Nehledě k ustanovení odstavce 1 tohoto článku, investoři jedné smluvní strany, kteří při událostech uvedených v tomto odstavci utrpěli na území druhé smluvní strany škody následkem:

a) zabrání jejich majetku ozbrojenými silami nebo úřady,

b) zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úřady, které nebylo způsobeno bojovými operacemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace, budou mít výhodu spravedlivé a přiměřené náhrady za ztráty utrpěné během období zabírání nebo následkem zničení majetku. Příslušné platby budou volně převoditelné ve volně směnitelné měně a bez prodlení.

Článek 5

Vyvlastnění

Investice investorů kterékoli smluvní strany nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo se nestanou předmětem opatření majících obdobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění“) na území druhé smluvní strany, s výjimkou veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákonného postupu, na nediskriminačním základě a bude provázeno opatřeními k zaplacení správné a spravedlivé náhrady. Výše náhrady se bude rovnat tržní hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před dnem, kdy vyvlastnění vstoupilo ve známost. Platba náhrady bude provedena bez prodlení, ve volně směnitelné měně a bude volně převoditelná. V případě prodlení s placením ponese náhrada úroky ode dne vyvlastnění.

Článek 6

Převody

1. Smluvní strany zaručí volný převod čistých likvidních aktiv vztahujících se k investicím. Tyto převody budou provedeny ve volně směnitelné měně, bez jakýchkoliv bezdůvodných omezení nebo zpoždění. Tyto převody zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

a) kapitál nebo dodatečné částky určené k udržení nebo zvětšení investice;

b) zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;

c) fondy nezbytné na splacení půjček vztahujících se k investicím;

d) poplatky a honoráře;

e) výnosy prodeje nebo likvidace investice;

f) odškodnění náležející při použití článků 4 a 5;

g) mzdy a jiné odměny náležející občanům jedné smluvní strany, kterým bylo povoleno v souladu s platnou právní úpravou pracovat na území druhé smluvní strany z důvodu investice.

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku a s ohledem na závazky týkající se převodu kapitálu, které vyplývají z členství nebo příslušnosti k regionálnímu hospodářskému uskupení, si každá smluvní strana vyhrazuje právo omezit volný převod čistých likvidních aktiv týkajících se investic. Ochranná opatření, která jsou definována v tomto odstavci, zahrnují:

- opatření přijatá Evropskou unií, která je Česká republika povinna dodržovat na základě svých závazků vyplývajících z členství v Evropské unii;

- opatření přijatá některou smluvní stranou v následujících situacích:

(a) v případě vážných potíží s platební bilancí a finančních problémů vůči zahraničí, nebo v případě hrozby takovýchto problémů; nebo

(b) pokud za výjimečných okolností pohyb kapitálu představuje nebo by mohl představovat vážné potíže při provádění makroekonomické politiky.

3. Opatření přijatá některou smluvní stranou podle odstavce 2 tohoto článku

(a) budou nestranná, nebudou svévolná a budou prováděna v dobré víře,

(b) nepřesáhnou dobu nezbytně nutnou k nápravě okolností, které vedly k přijetí těchto opatření,

(c) budou neprodleně oznámena druhé smluvní straně.

4. Převody, na něž se vztahuje odstavec 1, jsou prováděny ve směnném kurzu platném ke dni převodu a na základě platné devizově právní úpravy týkající se závazných formálních náležitostí.

5. Záruky upravené v tomto článku jsou nejméně rovny zárukám poskytnutým investorům státu těšícího se nejvyšším výhodám, kteří se nacházejí v podobné situaci.

Článek 7

Postoupení práv

1. Jestliže jsou z titulu zákonné nebo smluvní záruky jedné smluvní strany nebo jí určeného orgánu kryjícího neobchodní rizika investice proplacena odškodnění investorovi, druhá smluvní strana uzná vstup pojistitele do práv odškodněného investora.

2. V souladu se zárukou, která byla poskytnuta na předmětnou investici, se povoluje pojistiteli uplatňovat veškerá práva, která by mohl vykonávat investor, pokud by nepřevedl práva na pojistitele.

3. Postoupené nároky nebo práva nebudou rozsáhlejší než původní nároky nebo práva investora.

4. Všechny spory mezi smluvní stranou a pojistitelem investice druhé smluvní strany budou řešeny podle ustanovení článku 8 této dohody.

Článek 8

Řešení sporů mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Všechny spory týkající se investice mezi jednou smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany budou řešeny, pokud to bude možné, smírně, konzultacemi a jednáním mezi stranami ve sporu.

2. Pokud spor nebude vyřešen smírně přímo stranami ve sporu ve lhůtě šesti měsíců od data jeho písemného oznámení, spor bude předložen podle volby investora

a) buď příslušnému soudu smluvní strany, na jejímž území se investice uskutečnila;

b) nebo rozhodčímu soudu Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID), zřízeného „Úmluvou pro řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států“, otevřenou k podpisu ve Washingtonu dne 18. března 1965.

Za tímto účelem dává každá ze smluvních stran svůj neodvolatelný souhlas k tomu, aby všechny spory týkající se investic byly předány k rozhodnutí v tomto rozhodčím řízení.

3. Žádná ze smluvních stran, která je stranou ve sporu, nemůže v žádném stadiu rozhodčího řízení nebo výkonu rozhodčího nálezu vznést námitky z důvodu, že investor, který je protistranou ve sporu, přijal odškodnění kryjící zcela nebo zčásti jeho ztráty z titulu pojistky.

4. Soud rozhodne na základě práva té smluvní strany ve sporu, na jejímž území se investice nachází, včetně kolizních norem, ustanovení této dohody, podmínek zvláštních ujednání, případných zvláštních ujednání týkajících se investice, jakož i zásad mezinárodního práva.

5. Rozhodčí nálezy jsou konečné a závazné pro strany ve sporu. Každá smluvní strana se zavazuje vykonat tato rozhodnutí v souladu se svým právním řádem.

Článek 9

Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Všechny spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou řešeny, pokud to bude možné, konzultacemi mezi smluvními stranami.

2. V případě, že spor nebude takto vyřešen, bude předložen smíšené komisi složené ze zástupců obou stran; komise se sejde neprodleně na žádost kterékoliv ze smluvních stran.

3. Jestliže se smíšené komisi nepodaří urovnat spor ve lhůtě šesti měsíců od začátku jednání, bude spor na žádost kterékoliv smluvní strany předložen rozhodčímu soudu.

4. Uvedený soud bude sestaven následujícím způsobem: každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce a tito dva rozhodci jmenují společně třetího rozhodce, který je občanem třetího státu, předsedou rozhodčího soudu. Rozhodci musí být jmenováni ve lhůtě tří měsíců, předseda ve lhůtě pěti měsíců ode dne, kdy jedna smluvní strana oznámila druhé smluvní straně svůj úmysl předložit spor rozhodčímu soudu.

5. Jestliže lhůty stanovené ve shora uvedeném odstavci 4 nebudou dodrženy, kterákoliv ze smluvních stran vyzve předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Jestliže předseda Mezinárodního soudního dvora je občanem jedné ze smluvních stran nebo jestliže nemůže vykonat tuto funkci, bude vyzván místopředseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Je-li místopředseda Mezinárodního soudního dvora občanem některé ze smluvních stran nebo nemůže-li vykonávat svůj mandát, bude vyzván služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné ze smluvních stran, aby provedl tato jmenování.

6. Rozhodčí soud rozhoduje na základě ustanovení této dohody a pravidel a zásad mezinárodního práva. Rozhodnutí soudu bude přijato většinou hlasů. Rozhodnutí bude pro smluvní strany konečné a závazné.

7. Soud stanoví svá vlastní jednací pravidla.

8. Každá smluvní strana ponese náklady svého rozhodce a svého zastoupení v rozhodčím řízení. Náklady předsedy a další náklady ponesou obě strany rovným dílem.

Článek 10

Základní bezpečnostní zájmy

1. Žádné ustanovení této dohody nemůže být vykládáno tak, aby bránilo smluvní straně přijímat opatření, která považuje za nezbytná z důvodu ochrany svých základních bezpečnostních zájmů, včetně ochrany veřejné morálky, udržení veřejného pořádku a ochrany veřejného zdraví a životního prostředí.

2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat základní bezpečnostní zájmy, které je smluvní strana povinna chránit za základě závazků vyplývajících z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, ve společném trhu nebo v zóně volného obchodu.

Článek 11

Uplatnění předpisů

V případě, že některá otázka týkající se investic je upravena zároveň touto dohodou a právním řádem některé smluvní strany nebo mezinárodními smlouvami, které existují nebo které budou podepsány stranami v budoucnu, mohou investoři druhé smluvní strany využívat ustanovení, která jsou pro ně nejvýhodnější.

Článek 12

Uplatnění

Tato dohoda se vztahuje rovněž, pokud jde o její budoucí uplatnění, na investice uskutečněné v devizách před jejím vstupem v platnost investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejími zákony a předpisy. Nicméně tato dohoda se nepoužije na spory, které případně vznikly před jejím vstupem v platnost.

Článek 13

Vstup v platnost, platnost a ukončení platnosti

1. Tato dohoda podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost 30. den po datu pozdější ze dvou notifikací oznamujících splnění příslušných ústavních postupů oběma stranami ve svých zemích.
Dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Nicméně, jestliže ji některá ze smluvních stran nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím doby platnosti, prodlužuje se mlčky na dalších deset let. Smluvní strany si vyhrazují právo vypovědět její platnost nejméně šest měsíců před uplynutím běžící doby platnosti této dohody.

2. Pro investice uskutečněné před datem ukončení platnosti této dohody zůstane Dohoda účinná ještě po dobu deseti let ode dne skončení její platnosti.


Na důkaz toho řádně pověření zplnomocněnci podepsali tuto dohodu.

Dáno v Rabatu dne 11. června 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, arabském a francouzském jazyce, přičemž všechny tři texty jsou autentické. V případě rozporů je rozhodující francouzské znění.

Za Českou republiku
Ing. Jiří Rusnok v. r.
ministr financí

Za Marocké království
Fathallah Oualalou v. r.
ministr hospodářství, financí, privatizace a turistiky

Přesunout nahoru