Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 134/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností

Datum vyhlášení 15.12.2003
Uzavření smlouvy 18.11.2003
Platnost od 18.11.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. listopadu 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany

o ochraně vojenských utajovaných skutečností

PREAMBULE

Vláda České republiky zastoupená Ministerstvem obrany a vláda Jihoafrické republiky zastoupená Ministerstvem obrany (dále společně nazývané jako „smluvní strany“ nebo v jednotném čísle „smluvní strana“),

usilujíce o rozvoj vzájemné spolupráce a

přejíce si zajistit vzájemnou ochranu vojenských utajovaných skutečností v souladu se svými mezinárodními závazky a vnitrostátním právem,

se dohodly následovně:

Článek 1

Definice

V této Dohodě, nevyplývá-li z kontextu jinak:

„vojenská utajovaná skutečnost“ znamená skutečnost v jakékoli formě, která byla vytvořena smluvními stranami či třetí stranou pro smluvní strany nebo se nachází pod jejich kontrolou a která vyžaduje v zájmu národní bezpečnosti smluvních stran ochranu;

„označená skutečnost“ znamená skutečnost, která nese označení dané kteroukoli ze smluvních stran;

„skutečnost“ znamená veškeré informace a materiál vojenského charakteru včetně poznámky nebo písemnosti vytvořené ručně nebo tištěné, jakoukoli kopii, plán, obrázek, náčrt nebo fotografii či jiné zobrazení jakéhokoli místa nebo objektu, jakýkoli disk, pásku, děrný štítek nebo jiné zařízení, ve kterém nebo na kterém byl zaznamenán zvuk nebo jiný signál, který může být reprodukován, jakékoli dokumenty, materiál, látky nebo vybavení a jiné položky bez ohledu na jejich fyzikální podstatu či provedení, nebo jakoukoli reprodukci či překlad takových informací nebo materiálu;

„přijímající smluvní strana“ je smluvní strana této Dohody, která přijímá poskytnutou vojenskou utajovanou skutečnost od předávající smluvní strany;

„předávající smluvní strana“ je smluvní strana této Dohody, která poskytuje vojenskou utajovanou skutečnost přijímající smluvní straně;

„bezpečnostně prověřen“ znamená mít v souladu s vnitrostátním právem smluvní strany administrativní uznání způsobilosti jednotlivce pro přístup k vojenským utajovaným skutečnostem; a

„poskytnutá skutečnost“ znamená vojenskou utajovanou skutečnost vyměněnou mezi smluvními stranami bez ohledu na to, zda je poskytnuta ústně, vizuálně, písemně, předáním materiálu nebo jakoukoli jinou formou či způsobem.

Článek 2

Srovnatelné stupně utajení, standardy a označování vojenských utajovaných skutečností

1) Pro účely této Dohody budou stupně utajení používané smluvními stranami omezeny na:

Pro Ministerstvo obrany České republikyPro vládu Jihoafrické republiky
PŘÍSNĚ TAJNÉTOP SECRET
TAJNÉSECRET
DŮVĚRNÉCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉRESTRICTED

2) Vojenské utajované skutečnosti předávající smluvní strany, které mají stupeň utajení uvedený v článku 2 odst. 1 a které byly poskytnuty přijímající smluvní straně, budou přenášeny, bude s nimi nakládáno, budou uchovávány a umístěny způsobem, který takovým skutečnostem zajistí stejnou úroveň ochrany, jakou mají skutečnosti se stejným stupněm utajení ve státě předávající smluvní strany.

3) Před poskytnutím přijímající smluvní straně přidělí předávající smluvní strana všem evidovaným poskytnutým skutečnostem jeden ze stupňů utajení a vyznačí přidělený stupeň utajení a název státu na všechny evidované poskytnuté skutečnosti.

4) Přijímající smluvní strana zajistí, aby vojenské utajované skutečnosti přijaté od předávající smluvní strany a cokoli obsahující vojenské utajované skutečnosti zaznamenané jakoukoli formou byly označeny národním stupněm utajení na úrovni ne nižší, než je úroveň určená předávající smluvní stranou. Stupeň utajení přidělený souboru skutečností (např. dokumentu nebo svazku) bude odpovídat skutečnosti s nejvyšším stupněm utajení, která je v něm obsažena.

Článek 3

Bezpečnostní úřady a kontaktní místa

1) Kompetentními národními bezpečnostními úřady odpovědnými za vojenské utajované skutečnosti v příslušných státech jsou:

v případě České republiky:
Národní bezpečnostní úřad
PO Box 49
150 06 Praha 56

a

v případě Jihoafrické republiky:
Chief of Defence Intelligence
South Afričan National Defence Force
Private Bag X367
Pretoria
0001

2) Určené bezpečnostní úřady a kontaktní místa pro všechny aspekty této Dohody jsou:

v případě České republiky:
Bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany
Vítězné náměstí 5
160 01 Praha 6

a

v případě Jihoafrické republiky:
Head of Armscor Counterintelligence
ARMSCOR
Private Bag X337
Pretoria
0001

Článek 4

Zásady ochrany vojenských utajovaných skutečností

1) Ochrana poskytnutých skutečností bude zajišťována v souladu s vnitrostátním právem států smluvních stran.

2) Poskytnuté skutečnosti budou chráněny podle ustanovení této Dohody, jakož i vnitrostátního práva státu přijímající smluvní strany.

3) Přijímající smluvní strana neuvolní ani nepředá poskytnuté skutečnosti třetí straně bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany.

4) Přijímající smluvní strana bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany nepoužije poskytnuté skutečnosti k jakémukoli jinému účelu, než k jakému byly poskytnuty. Přijímající smluvní strana bude dodržovat jakákoli dodatečná omezení týkající se použití, zveřejnění, uvolnění a přístupu k poskytnutým skutečnostem, která mohou být specifikována předávající smluvní stranou nebo jejím jménem.

5) Přijímající smluvní strana neodtajní ani nesníží úroveň ochrany poskytnutých skutečností bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany. Přijímající smluvní strana učiní nezbytná opatření k tomu, aby poskytnuté skutečnosti byly chráněny před zveřejněním podle jakéhokoli legislativního ustanovení. Každá smluvní strana bude odpovědná za řízení uvolňování a přístupu k poskytnutým skutečnostem a bude udržovat kontrolní postupy.

6) Přijímající smluvní strana bude respektovat všechna práva duševního vlastnictví, jako jsou patenty, autorská práva a obchodní tajemství, která mohou být obsažena v poskytnutých skutečnostech.

7) Přijímající smluvní strana bude neprodleně informovat předávající smluvní stranu o jakýchkoli změnách ve vnitrostátním právu svého státu, které mají vliv na ochranu poskytnutých skutečností. V takovém případě budou smluvní strany konzultovat možnost změny této Dohody uvedenou v článku 18. V zájmu dosažení a udržení srovnatelných standardů bezpečnosti poskytne kompetentní národní nebo určený bezpečnostní úřad na žádost druhého kompetentního národního nebo určeného bezpečnostního úřadu informace o své bezpečnostní politice, postupech, praktikách a standardech ochrany vojenských utajovaných skutečností a bude pro tento účel usnadňovat reciproční návštěvy kompetentních národních nebo určených bezpečnostních úřadů.

Článek 5

Přístup k vojenským utajovaným skutečnostem

1) Přístup k poskytnutým skutečnostem bude omezen na ty představitele přijímající smluvní strany, u nichž je takový přístup vyžadován vzhledem k jejich služebním povinnostem a kteří mají bezpečnostní prověrku umožňující přístup k vojenským utajovaným skutečnostem v souladu s vnitrostátním právem a mezinárodními závazky státu přijímající smluvní strany.

2) Každé zařízení nebo organizace, která nakládá s poskytnutými skutečnostmi, povede registr bezpečnostních prověrek personálu v tomto zařízení nebo organizaci, který je oprávněn k přístupu k takovým skutečnostem.

Článek 6

Opatření k zabezpečení bezpečnosti osob

Přijímající smluvní strana v souladu s vnitrostátním právem svého státu prověří z bezpečnostního hlediska veškerý jí podléhající personál, který by měl mít přístup k poskytnutým skutečnostem, za účelem zjištění, zda konkrétní osoby vyhovují vnitrostátním požadavkům na získání přístupu k vojenským utajovaným skutečnostem.

Článek 7

Návštěvy

1) Návštěvy personálu přijímající smluvní strany v zařízeních a organizacích předávající smluvní strany, během nichž je vyžadován přístup k vojenským utajovaným skutečnostem, budou podléhat předchozímu schválení oprávněným představitelem předávající smluvní strany. Schválení takových návštěv bude uděleno pouze personálu, který byl bezpečnostně prověřen na odpovídající úrovni a který vyžaduje takový přístup k výkonu svých služebních povinností. Žádosti o návštěvu budou zahrnovat osvědčení o úrovni bezpečnostního prověření každého návštěvníka příslušným bezpečnostním úřadem navštěvující smluvní strany.

2) Žádost o schválení takové návštěvy bude předložena nejméně 30 dní před požadovaným datem návštěvy a bude obsahovat:

a) navrhované datum návštěvy;

b) přesné označení zařízení nebo organizace, která má být navštívena;

c) charakter a rozsah vojenských utajovaných skutečností; a

d) seznam všech návštěvníků včetně potvrzení o jejich bezpečnostních prověrkách podle článku 7 odstavce 1.

3) Žádosti o schválení návštěv personálu Ministerstva obrany Jihoafrické republiky v zařízeních nebo organizacích Ministerstva obrany České republiky budou předloženy prostřednictvím českého vojenského při-dělence na Velvyslanectví České republiky v Jihoafrické republice. Zadosti o schválení návštěv personálu Ministerstva obrany České republiky v zařízeních nebo organizacích Ministerstva obrany Jihoafrické republiky budou předloženy prostřednictvím jihoafrického vojenského přidělence v Berlíně.

4) Určený bezpečnostní úřad navštěvované smluvní strany vydá na základě schválení takové návštěvy povolení k návštěvě zařízení nebo organizací ve státě této smluvní strany.

Článek 8

Fyzická bezpečnost

1) Přijetím poskytnutých skutečností od předávající smluvní strany přebírá přijímající smluvní strana odpovědnost za jejich fyzickou bezpečnost.

2) Přijímající smluvní strana přijme v souladu s vnitrostátním právem svého státu v každém zařízení, ve kterém je nakládáno s poskytnutými skutečnostmi, nezbytná bezpečnostní opatření odpovídající stupni utajení poskytnutých skutečností.

3) Poskytnuté skutečnosti budou uloženy způsobem, který zajistí, že přístup k nim bude mít pouze personál s bezpečnostní prověrkou podle článku 5, který se s nimi potřebuje seznámit a který skutečnosti vyžaduje k výkonu svých služebních povinností.

Článek 9

Předávání vojenských utajovaných skutečností

1) Vojenské utajované skutečnosti se stupni utajení DŮVĚRNÉ/CONFIDENTIAL, TAJNÉ/SECRET a PŘISNE TAJNÉ/TOP SECRET budou mezi oběma státy předávány v souladu s vnitrostátním právem a vnitřními bezpečnostními předpisy státu každé smluvní strany. Obvyklý způsob bude prostřednictvím oficiálních mezivládních cest, avšak smluvní strany mohou zřídit jiné vzájemně přijatelné způsoby.

2) Vojenské utajované skutečnosti se stupněm utajení VYHRAZENÉ/RESTRICTED budou předávány v souladu s vnitrostátním právem a vnitřními bezpečnostními předpisy státu každé smluvní strany.

Článek 10

Uložení dokumentů a vybavení

Dokumenty a vybavení poskytnuté předávající smluvní stranou, které obsahují vojenské utajované skutečnosti, budou uloženy v souladu s vnitrostátním právem státu přijímající smluvní strany.

Článek 11

Ničení dokumentů, nosičů a vybavení

Poskytnuté dokumenty a předané vybavení obsahující vojenské utajované skutečnosti budou ničeny v souladu s vnitrostátním právem státu přijímající smluvní strany.

Článek 12

Reprodukce dokumentů

1) Poskytnuté skutečnosti budou reprodukovány pouze v souladu s vnitrostátním právem státu přijímající smluvní strany.

2) Každá kopie bude označena v souladu s článkem 2 a bude podléhat stejné ochraně jako originální dokument.

Článek 13

Překlad dokumentů

1) Každý překlad poskytnuté skutečnosti bude prováděn pouze personálem s bezpečnostní prověrkou podle ustanovení článku 5.

2) Každý překlad bude označen v souladu s článkem 2 a bude podléhat stejné ochraně jako originální dokument.

3) Počet kopií bude omezen na minimum nezbytné pro oficiální účely.

Článek 14

Opatření v případě ztráty, vyzrazení nebo ohrožení poskytnutých vojenských utajovaných skutečností

1) Přijímající smluvní strana bude neprodleně informovat předávající smluvní stranu o jakékoli ztrátě, vyzrazení nebo ohrožení poskytnuté skutečnosti.

2) Přijímající smluvní strana vyvolá vyšetřování ke zjištění okolností ztráty, vyzrazení nebo ohrožení poskytnutých skutečností. Přijímající smluvní strana bude informovat předávající smluvní stranu o výsledku vyšetřování a opatřeních k zamezení opakování takové ztráty, vyzrazení nebo ohrožení.

Článek 15

Kontrola bezpečnostních opatření

Bezpečnostní úřady smluvních stran budou vzájemně konzultovat závazky obsažené v této Dohodě a umožní bezpečnostním orgánům druhé smluvní strany přístup do zařízení, v nichž je nakládáno s poskytnutými skutečnostmi, za účelem ověření dodržování této Dohody.

Článek 16

Urovnání sporů

Jakékoli spory mezi smluvními stranami, které vzniknou při výkladu nebo provádění této Dohody, budou smluvními stranami urovnány vzájemným jednáním.

Článek 17

Náklady

Každá smluvní strana bude odpovědná za úhradu svých nákladů, které vzniknou při provádění této Dohody.

Článek 18

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

2) Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Kterákoli ze smluvních stran ji však může vypovědět písemným oznámením o svém záměru ukončit její platnost předaným druhé smluvní straně diplomatickou cestou šest měsíců předem.

3) Tato Dohoda může být změněna vzájemným souhlasem smluvních stran formou výměny not mezi nimi předaných diplomatickou cestou. Tato změna vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní noty.

4) Smluvní strany zůstanou i po ukončení platnosti této Dohody odpovědné za ochranu všech poskytnutých skutečností vyměněných podle této Dohody.


Na důkaz čehož níže podepsaní, řádně zmocněni svými vládami, podepsali a opatřili pečetí tuto Dohodu ve dvou vyhotoveních v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Dáno v Praze dne 18. listopadu 2003.

Za vládu České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany
Ing. Miroslav Kostelka v. r.
ministr obrany

Za vládu Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany
Mosiuoa Gerard Patrick Lekota v. r.
ministr obrany

Přesunout nahoru