Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 130/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Implementační dohodě o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech

Datum vyhlášení 02.12.2003
Uzavření smlouvy 16.03.1977
Platnost od 19.03.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. března 1977 byla v Paříži přijata Implementační dohoda o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech.

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v Paříži dne 19. března 2003.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. a) dne 16. března 1977 a pro Českou republiku vstoupila v platnost podle svého článku 10 odst. a) dne 19. března 2003.

Na základě článku 10 odst. a) Dohody se Česká republika účastní na Příloze V - Založení centra infiltrace vzduchu a Příloze XXXVIII - Udržitelné bytové hospodářství využívající sluneční energii, Tržní bydlení pro lepší životní prostředí, které jsou nedílnou součástí Dohody. Do textů Přílohy V a Přílohy XXXVIII lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MEZINÁRODNI ENERGETICKÁ AGENTURA

IMPLEMENTAČNÍ DOHODA

O PROGRAMU VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH A KOMUNÁLNÍCH SYSTÉMECH

Smluvní strany

S PŘIHLÉDNUTÍM K TOMU, že smluvní strany, jimiž jsou buď vlády nebo mezinárodní organizace nebo osoby určené svými příslušnými vládami v souladu s článkem III Hlavních zásad spolupráce v oblasti energetického výzkumu a vývoje, přijatých Řídicím výborem Mezinárodní energetické agentury (dále jen „Agentura“) dne 28. července 1975, si přejí zúčastnit se vytvoření a realizace Programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech (dále jen „Program“), jak stanoveno v této smlouvě;

S PŘIHLÉDNUTÍM K TOMU, že smluvní strany, jimiž jsou vlády zúčastněné na práci Agentury, a vlády ostatních smluvních stran (dále společně jen jako „vlády“), se dohodly v článku 41 Dohody o mezinárodním energetickém programu (dále jen „Dohoda I.E.P.“), že budou plnit národní plány v oblastech stanovených v článku 42 Dohody I.E.P, včetně výzkumu a vývoje v oblasti úspor energie, v kteréžto oblasti bude program realizován;

S PŘIHLÉDNUTÍM K TOMU, že vlády dne 28. července 1975 schválily v Řídicím výboru Agentury Program jako zvláštní činnost v souladu s článkem 65 Dohody I.E.P;

S PŘIHLÉDNUTÍM K TOMU, že Agentura uznala vytvoření Programu jako důležité součásti mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje úspor energie;

SE DOHODLY na následujícím:

Článek 1

CÍLE

(a) Rozsah aktivit. Program, jenž bude prováděn smluvními stranami v rámci této Dohody, bude sestávat ze spolupráce na výzkumu, vývoji, demonstračním provozu a výměně informací týkajících se úspor energie v budovách a komunálních systémech.

(b) Metoda realizace. Smluvní strany budou realizovat Program na základě plnění jednoho nebo více úkolů (dále „úkol“ nebo „úkoly“), z nichž každý bude otevřený pro účast dvou nebo více smluvních stran, jak stanoveno v článku 2 této Dohody. Na smluvní strany, jež se účastní konkrétního úkolu, je pro účely tohoto úkolu v této Dohodě odkazováno jako na „účastníky“.

(c) Koordinace úkolů a spolupráce. Smluvní strany budou spolupracovat při koordinaci prací na různých úkolech a vynaloží úsilí, na základě přiměřeného sdílení nákladů i přínosů, na podporu spolupráce mezi účastníky provádějícími různé úkoly, s cílem dosažení pokroku ve výzkumných a vývojových aktivitách všech smluvních stran v oblasti úspor energie v budovách a komunálních systémech.

Článek 2

STANOVENÍ A ZAHÁJENÍ ÚKOLŮ

(a) Stanovení úkolu. Úkoly, k nimž se zavázali účastníci, jsou stanoveny v přílohách k této Dohodě. K datu podepsání této Dohody každá smluvní strana potvrdí svůj záměr účastnit se jednoho nebo více úkolů zasláním oznámení o účasti v příslušné příloze nebo přílohách výkonnému řediteli Agentury a provozní zástupce pro každý úkol zašle výkonnému řediteli Agentury oznámení o přijetí přílohy vztahující se k tomuto úkolu. Poté bude každý úkol proveden v souladu s postupy stanovenými v článcích 2 až 11 této Dohody, pokud v příslušné příloze nebude uvedeno jinak.

(b) Zahájení dalších úkolů. Další úkoly mohou být zahájeny kteroukoliv smluvní stranou v souladu s následujícím postupem:

(1) Smluvní strana, jež si přeje zahájit nový úkol, předloží jedné nebo více smluvním stranám ke schválení návrh přílohy, jenž bude svou formou podobný přílohám připojeným k této Dohodě, obsahující popis rozsahu práce a podmínek úkolu, jehož provedení je navrhováno;

(2) Kdykoli se dvě nebo více smluvních stran dohodnou na provádění nového úkolu, předloží návrh přílohy ke schválení výkonnému výboru v souladu s článkem Xe){2) této Dohody; schválený návrh přílohy se stane součástí této Dohody; oznámení o účasti smluvních stran na úkolu a jeho přijetí provozním zástupcem budou sdělena výkonnému řediteli způsobem shora stanoveným v odst. (a);

(3) Při provádění různých úkolů budou účastníci koordinovat své aktivity za účelem vyloučení duplicity aktivit.

(c) Aplikace příloh stanovujících úkoly. Každá příloha je závazná pouze pro její účastníky a pro provozního zástupce pro daný úkol a neovlivňuje práva nebo závazky ostatních smluvních stran.

Článek 3

VÝKONNÝ VÝBOR

(a) Dozorčí kontrola. Kontrola Programu bude svěřena výkonnému výboru ustavenému v souladu s tímto článkem.

(b) Členství. Výkonný výbor bude sestávat z jednoho člena určeného každou smluvní stranou, přičemž každá smluvní strana rovněž určí alternáta, jenž bude pracovat ve výkonném výboru v případě, že jeho určený člen nebude moci tuto práci provádět.

(c) Odpovědnost. Výkonný výbor má následující povinnosti:

(1) Přijímat jednomyslně každý rok plán práce a rozpočet pro každý úkol, pokud je plánován, spolu s předběžným plánem práce a rozpočtem na následující dva roky; výkonný výbor může dle požadavků provádět úpravy v rámci plánu práce a rozpočtu;

(2) Stanovit pravidla a předpisy, jež mohou být požadovány pro přiměřené řízení úkolů, včetně finančních pravidel stanovených v článku 6 této Dohody;

(3) Zajišťovat ostatní funkce svěřené mu touto Dohodou a přílohami k ní; a

(4) Projednat jakékoli záležitosti předložené mu kterýmkoli provozním zástupcem nebo kteroukoliv smluvní stranou.

(d) Postup. Výkonný výbor bude plnit své povinnosti v souladu s následujícími postupy:

(1) Výkonný výbor si každý rok zvolí předsedu a jednoho nebo více místopředsedů;

(2) Výkonný výbor může ustavit vedlejší orgány a jednací řád, jež mohou být potřebné pro jeho řádné fungování. Zástupce Agentury a představitel každého provozního zástupce (jako takový) se může účastnit schůzí výkonného výboru a jeho vedlejších orgánů v poradní funkci;

(3) Výkonný výbor se schází na pravidelném zasedání dvakrát do roka; zvláštní schůze bude svolána na žádost kterékoliv smluvní strany, jež může prokázat její potřebu;

(4) Schůze výkonného výboru se budou konat v dobu a v kanceláři nebo kancelářích určených výborem;

(5) Minimálně dvacet osm dní před každou schůzí výkonného výboru bude každé smluvní straně a ostatním osobám nebo subjektům oprávněným účastnit se této schůze zasláno oznámení týkající se doby, místa a účelu této schůze; toto oznámení nemusí být zasíláno žádné osobě ani subjektu, jež na ně jinak mají právo, pokud se před touto schůzí nebo po ní zřeknou oznámení;

(6) Kvórum pro projednání záležitostí na schůzích výkonného výboru bude jedna polovina členů plus jeden (mínus jakýkoli výsledný zlomek), avšak s tím, že jakékoliv opatření týkající se konkrétního úkolu bude vyžadovat shora uvedené kvórum členů nebo náhradních členů určených účastníky úkolu. Pokud vláda určila více než jednu smluvní stranu této Dohody, členové výkonného výboru určení těmito smluvními stranami budou pro účely kvóra v souladu s tímto odstavcem počítáni jako jeden člen.

(e) Hlasování.

(1) Jakmile výkonný výbor přijme rozhodnutí nebo doporučení týkající se konkrétního úkolu, bude výkonný výbor jednat následujícím způsobem:

(i) Pokud je požadována jednomyslnost v souladu s touto Dohodou: dohodou těch členů nebo náhradních členů, kteří byli určeni účastníky daného úkolu a kteří jsou přítomni a účastní se hlasování;

(ii) Pokud v této Dohodě není stanoveno žádné výslovné ustanovení o hlasování: většinou hlasů těch členů nebo náhradních členů, kteří byli určeni účastníky daného úkolu a kteří jsou přítomni a účastní se hlasování.

(2) Ve všech ostatních případech, kdy tato Dohoda výslovně požaduje na výkonném výboru, aby jednal jednomyslně, to bude vyžadovat souhlas všech členů nebo náhradních členů, kteří jsou přítomni a účastní se hlasování, a s ohledem na veškerá ostatní rozhodnutí a doporučení, pro něž není v této Dohodě stanoveno žádné zvláštní ustanovení o hlasování, výkonný výbor bude jednat na základě většinového hlasování členů nebo náhradních členů, kteří jsou přítomni a účastní se hlasování;

(3) Rozhodnutí a doporučení, na která odkazují shora uvedené odstavce (1) a (2), mohou být provedena se souhlasem každého člena nebo náhradního člena, oprávněného o nich jednat, zaslána poštou, dálnopisem nebo kabelogramem, aniž by bylo nezbytné svolat schůzi. Toto opatření bude přijato jednomyslně nebo většinou hlasů těchto členů jako na schůzi. Předseda výkonného výboru zajistí, aby všichni členové byli informováni o každém rozhodnutí nebo doporučení učiněném v souladu s tímto odstavcem;

(4) Pokud vláda určila více než jednu smluvní stranu této Dohody, tyto smluvní strany mohou uplatnit pouze jeden hlas v souladu s tímto článkem.

(f) Zprávy. Výkonný výbor předloží Agentuře minimálně jednou ročně pravidelné zprávy o postupu prací v rámci Programu.

Článek 4

PROVOZNÍ ZÁSTUPCI

(a) Určení provozního zástupce. Účastníci určí v příslušné příloze provozního zástupce pro každý úkol. Odkazy na provozního zástupce v této Dohodě platí pro každého provozního zástupce s ohledem na úkol, za který je odpovědný.

(b) Rozsah pravomoci jednat jménem účastníků. Podle ustanovení příslušné přílohy:

(1) Veškeré právní úkony požadované pro provedení každého úkolu budou prováděny jménem účastníků provozním zástupcem pro daný úkol;

(2) Provozní zástupce bude mít ve prospěch účastníků právní titul na veškerá majetková práva, jež vzniknou nebo budou získána pro daný úkol.

Provozní zástupce bude zajišťovat provádění úkolu pod svým dohledem a na svou odpovědnost na základě této Dohody a v souladu s právem země provozního zástupce.

(c) Úhrada nákladu. Výkonný výbor může stanovit, že náklady a výdaje vynaložené provozním zástupcem při jednání v této funkci v souladu s touto Dohodou budou provoznímu zástupci hrazeny z finančních prostředků, daných účastníky k dispozici v souladu s článkem 6 této Dohody.

(d) Změna provozního zástupce. Pokud si výkonný výbor bude přát nahradit provozního zástupce jinou vládou nebo subjektem, výkonný výbor může, jednaje jednomyslně a se souhlasem této vlády nebo subjektu, nahradit původního provozního zástupce. Odkazy v této Dohodě na „provozního zástupce“ zahrnují jakoukoli vládu nebo subjekt jmenovaný za účelem nahrazení původního provozního zástupce v souladu s tímto odstavcem.

(e) Odstoupení. Provozní zástupce má právo kdykoli odstoupit zasláním písemného oznámení v tomto smyslu výkonnému výboru šest měsíců předem za předpokladu, že:

(1) Účastník nebo subjekt určený účastníkem je v tuto dobu ochotný převzít povinnosti a závazky provozního zástupce a oznámí to výkonnému výboru a ostatním účastníkům písemně minimálně tři měsíce před datem účinnosti takového odstoupení; a

(2) Tento účastník nebo subjekt je schválen výkonným výborem, jednajícím jednomyslně.

(f) Zúčtování. Provozní zástupce, jenž je nahrazen nebo odstoupí ze své funkce, předloží výkonnému výboru vyúčtování jakýchkoli finančních prostředků a jiných aktiv, jež inkasoval nebo získal pro úkol během provádění svých povinností jako provozní zástupce.

(g) Převod práv. V případě, že je jmenován jiný provozní zástupce v souladu s výše uvedeným odstavcem (d), převede na tohoto náhradního provozního zástupce jakákoliv majetková práva, jež má na základě úkolu.

Článek 5

ADMINISTRATIVA A PERSONÁL

(a) Realizace úkolů. Každý provozní zástupce odpovídá výkonnému výboru za provádění svého určeného úkolu v souladu s touto Dohodou, příslušnou přílohou stanovující úkol a rozhodnutími výkonného výboru.

(b) Aktualizace a zprávy. Každý provozní zástupce předloží výkonnému výboru informace týkající se úkolu, jež výbor bude požadovat, a každý rok předloží nejpozději dva měsíce po ukončení finančního roku zprávu o stavu úkolu.

(c) Personál. Provozní zástupce odpovídá za zaměstnávání personálu, jenž bude nutný pro provádění určeného úkolu v souladu s pravidly stanovenými výkonným výborem. Provozní zástupce může rovněž dle požadavků využívat služeb personálu zaměstnaného ostatními účastníky (nebo organizacemi nebo jinými subjekty určenými smluvními stranami), jenž byl dán k dispozici provoznímu zástupci dočasným přeložením nebo jinak. Tento personál bude odměňován svými příslušnými zaměstnavateli a s výjimkami stanovenými v tomto článku bude podléhat pracovním podmínkám svých zaměstnavatelů. Smluvní strany mají právo požadovat úhradu příslušných nákladů na toto odměňování nebo jim je připsána příslušná částka za tyto náklady na účet v rámci rozpočtu úkolu v souladu s článkem 6(f)(6) této Dohody.

Článek 6

FINANCOVÁNI

(a) Jednotlivé závazky. Každá smluvní strana ponese náklady, jež vynaloží při realizaci této Dohody, včetně nákladů na vytváření nebo zasílání zpráv a na náhrady svým zaměstnancům za cestovní náklady a diety vynaložené v souvislosti s prací prováděnou na příslušném úkolu, pokud není přijato opatření zajištující hrazení takových nákladů ze společných fondů, jak stanoveno v odstavci (g) níže.

(b) Společné finanční závazky. Účastníci, kteří si přejí sdílet náklady na konkrétní úkol, se dohodnou v příslušné příloze stanovující úkol, že tak učiní. Rozdělení příspěvků na takové náklady (ať již formou hotovosti, poskytovaných služeb, duševního vlastnictví nebo dodávkami materiálů) a používání těchto příspěvků se řídí předpisy a rozhodnutími přijatými výkonným výborem v souladu s tímto článkem.

(c) Pravidla pro příjmy a výdaje. Výkonný výbor, jednající jednomyslně, může přijmout takové předpisy, jež jsou požadovány pro přiměřené finanční řízení každého úkolu, pokud je to nezbytné, včetně:

(1) Stanovení rozpočtových postupů a postupů pro zajišťování příjmů, jež bude používat provozní zástupce při provádění plateb z jakýchkoli společných fondů, jež mohou být vedeny účastníky na vrub úkolu nebo při uzavírání smluv jménem účastníků;

(2) Stanovení minimálních úrovní výdajů, pro které bude požadováno schválení výkonného výboru, včetně výdajů zahrnujících platby finančních prostředků provoznímu zástupci za jiné než běžné mzdové a administrativní náklady předem schválené výkonným výborem v rámci procesu tvorby rozpočtu.

Při výdajích ze společných fondů provozní zástupce vezme v úvahu nutnost zajistit spravedlivé rozdělení těchto výdajů mezi účastnické státy, pokud je to plně v souladu s nejefektivnějším technickým a finančním řízením úkolu.

(d) Připsání příjmu ve prospěch rozpočtu. Jakýkoli příjem, jenž vznikne v rámci úkolu, bude připsán ve prospěch rozpočtu tohoto úkolu.

(e) Účetnictví. Účetní systém používaný provozním zástupcem musí být v souladu s účetními zásadami všeobecně přijatými v zemi provozního zástupce a musí být důsledně aplikován.

(f) Plán práce a rozpočet, vedení účtů. Pokud se účastníci dohodnou na vedení společných fondů pro úhradu závazků vyplývajících z plánu práce a rozpočtu úkolu, účetnictví bude vedeno následujícím způsobem, pokud výkonný výbor, jednající jednomyslně, nerozhodne jinak.

(1) Finanční rok úkolu bude odpovídat finančnímu roku provozního zástupce.

(2) Provozní zástupce každý rok zpracuje a předloží výkonnému výboru ke schválení návrh plánu práce a rozpočet, spolu s předběžným plánem práce a rozpočtem na následující dva roky, nejpozději tři měsíce před začátkem každého finančního roku.

(3) Provozní zástupce povede úplné a samostatné finanční záznamy, ve kterých budou zřetelně zúčtovány veškeré finanční prostředky a majetek, jež se dostanou do opatrování nebo vlastnictví provozního zástupce v souvislosti s úkolem.

(4) Nejpozději tři měsíce po uzavření každého finančního roku předloží provozní zástupce auditorům vybraným výkonným výborem k auditu roční vyúčtování vedené pro daný úkol; po provedení ročních auditů provozní zástupce předloží toto vyúčtování spolu se zprávou auditorů ke schválení výkonnému výboru.

(5) Veškeré účetní knihy a záznamy vedené provozním zástupcem musí být uloženy minimálně tři roky od data ukončení úkolu.

(6) Pokud je to stanoveno v příslušné příloze, účastník poskytující služby, materiály nebo duševní vlastnictví pro úkol má právo na úhradu stanovenou výkonným výborem, jednajícím jednomyslně, s ohledem na jeho příspěvek (nebo na odměnu, pokud hodnota těchto služeb, materiálů nebo duševního vlastnictví přesahuje částku příspěvku účastníka); tyto úhrady na služby personálu budou vypočteny v dohodnutém rozsahu schváleném výkonným výborem a budou zahrnovat veškeré náklady související se mzdovými výdaji.

(g) Příspěvek do společných fondů. Pokud se účastníci dohodnou na zřízení společných fondů v souladu s ročním plánem práce a rozpočtem pro daný úkol, jakékoli finanční příspěvky od účastníků úkolu budou zaplaceny provoznímu zástupci v měně státu provozního zástupce v termínu a za podmínek, jež stanoví výkonný výbor, jednající jednomyslně, avšak s tím, že:

(1) Příspěvky obdržené provozním zástupcem budou použity výlučně v souladu s plánem práce a rozpočtem pro daný úkol;

(2) Provozní zástupce nebude povinen provádět žádnou práci na úkolu, dokud neobdrží příspěvky dosahující minimální výše padesáti procent (v hotovosti) z celkové částky kdykoliv splatné.

(h) Pomocné služby. Příslušný provozní zástupce pro provádění úkolu může na základě dohody mezi výkonným výborem a provozním zástupcem poskytovat pomocné služby, přičemž náklady na takovou službu, včetně režijních nákladů s ní spojených, mohou být uhrazeny z rozpočtových finančních prostředků daného úkolu.

(i) Daně. Provozní zástupce zaplatí veškerá cla a poplatky (jiné než daně z příjmu) stanovené národní vládou nebo místní samosprávou a vynaložené provozním zástupcem v souvislosti s úkolem jako výdaj v rámci provádění daného úkolu v souladu s rozpočtem; provozní zástupce však vynaloží veškeré úsilí, aby získal veškeré možné výjimky z takových daní.

(j) Audit. Každý účastník má právo na své výlučné náklady provést audit vyúčtování jakékoli práce v rámci úkolu, na který jsou určeny společné fondy, za následujících podmínek:

(1) Provozní zástupce poskytne ostatním účastníkům příležitost účastnit se těchto auditů na základě sdílení nákladů;

(2) Účty a záznamy týkající se jiných aktivit provozního zástupce než účty a záznamy vedené pro daný úkol budou z takového auditu vyloučeny, avšak pokud příslušný účastník požaduje ověření nákladů rozpočtu představujících služby poskytnuté pro úkol provozním zástupcem, může na své náklady požadovat a obdržet osvědčení o auditu v tomto ohledu od auditorů provozního zástupce;

(3) Během finančního roku bude vyžadován maximálně jeden takový audit;

(4) Tento audit bude prováděn maximálně třemi zástupci účastníků.

Článek 7

INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Očekává se, že s ohledem na každý úkol dohodnutý v souladu s touto Dohodou bude příslušná příloha obsahovat ustanovení týkající se informací a duševního vlastnictví. Při formulaci těchto ustanovení bude přihlíženo k všeobecným pokynům týkajícím se informací a duševního vlastnictví schváleným Řídicím výborem Agentury dne 21. listopadu 1975.

Článek 8

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

(a) Právní odpovědnost provozního zástupce. Provozní zástupce vynaloží veškeré přiměřené schopnosti a péči při plnění svých povinností vyplývajících z této Dohody, v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy. Pokud není v tomto článku stanoveno jinak, náklady na veškeré škody na majetku a veškeré náklady spojené s nároky, žalobami a jinými výdaji vyplývajícími z práce prováděné prostřednictvím společných fondů pro daný úkol budou účtovány na vrub rozpočtu tohoto úkolu; náklady a výdaje vyplývající z jiné práce prováděné pro daný úkol budou účtovány na vrub rozpočtu tohoto úkolu, pokud to příloha tohoto úkolu umožňuje nebo pokud tak jednomyslně rozhodne výkonný výbor.

(b) Pojištění. Provozní zástupce navrhne výkonnému výboru veškeré nezbytné pojištění z odpovědnosti, pojištění proti požáru a jiné pojištění a zajistí toto pojištění dle pokynů výkonného výboru. Náklady na uzavření a prodlužování pojistných smluv budou účtovány na vrub rozpočtu úkolu.

(c) Náhrady škod smluvních stran. Provozní zástupce je povinen ve své funkci provozního zástupce nahradit účastníkům jakékoliv škody na majetku a veškeré náklady spojené s právní zodpovědností, žalobami, nároky a výdaji souvisejícími s touto škodou, pokud:

(1) Vyplývají ze skutečnosti, že provozní zástupce neměl uzavřenou pojistnou smlouvu, jejíž uzavření může být požadováno v souladu s výše uvedeným odstavcem (b); nebo

(2) Vyplývají z hrubé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání kterýchkoliv vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců provozního zástupce při plnění jejich povinností vyplývajících z této Dohody.

Článek 9

LEGISLATIVNÍ USTANOVENÍ

(a) Splnění formalit. Každý účastník v rámci příslušných právních předpisů vynaloží své maximální úsilí za účelem usnadnění splnění formalit spojených s pohybem osob, dovozem materiálů a zařízení a převodem měny, jež budou požadovány za účelem provádění úkolu, do jehož řešení je zapojen.

(b) Použitelné právo. Při realizaci této Dohody a příloh k ní smluvní strany podléhají přidělení finančních prostředků příslušným vládním orgánem, pokud je to nezbytné, a ústavě a právním předpisům platným pro příslušné smluvní strany, včetně právních předpisů představujících zákazy výplat provizí, procent, makléřských poplatků nebo případných poplatků osobám najatým za účelem získání vládních zakázek, a zákazy jakéhokoli podílu na takových smlouvách vznikajícího vládním úředníkům, avšak neomezují se pouze na tyto předpisy.

(c) Rozhodnutí Řídicího výboru Agentury. Účastníci různých úkolů přihlédnou, pokud je to vhodné, k hlavním zásadám spolupráce v oblasti energetického výzkumu a vývoje a jakýmkoli jejich změnám, jakož i k jiným rozhodnutím Řídicího výboru Agentury v dané oblasti. Ukončení platnosti hlavních zásad neovlivní tuto Dohodu, jež zůstane v platnosti v souladu s jejími podmínkami.

(d) Řešení sporů. Jakýkoli spor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo aplikace této Dohody, jenž nebude vyřešen jednáním nebo jiným dohodnutým způsobem řešení sporů, bude předložen tribunálu sestávajícímu ze tří arbitrů, kteří budou zvoleni příslušnými smluvními stranami, a které rovněž zvolí předsedu tohoto tribunálu. Pokud se příslušné smluvní strany nedohodnou na složení tribunálu nebo volbě jeho předsedy, uplatní tyto povinnosti prezident Mezinárodního soudního dvora na žádost kterékoli příslušné smluvní strany. Tribunál rozhodne jakýkoliv takový spor odkazem na podmínky této Dohody a jakékoliv příslušné právní předpisy a jeho rozhodnutí o dané otázce bude konečné a pro smluvní strany závazné.
Provozní zástupci, kteří nejsou smluvními stranami, budou považováni pro účely tohoto odstavce za smluvní strany.

Článek 10

PŘIJETÍ A ODSTOUPENI SMLUVNÍCH STRAN

(a) Přijetí nových smluvních stran: členské země Agentury. Na výzvu výkonného výboru, jednajícího jednomyslně, bude přijetí k účasti na této Dohodě otevřené vládě kterékoliv členské země Agentury (nebo národní agentuře, veřejné organizaci, soukromé korporaci, společnosti nebo jinému subjektu určenému touto vládou), jež podepíše tuto Dohodu nebo k ní přistoupí, přijme práva a závazky smluvní strany a bude schválena účastníky úkolu, jednajícími jednomyslně, pro účast minimálně na jednom úkolu. Takové přijetí smluvní strany nabude účinnosti po podpisu této Dohody novou smluvní stranou nebo jejím přístupu k ní a jejím oznámením o účasti na jedné nebo více přílohách a přijetí jakýchkoli následných dodatků k těmto přílohám.

(b) Přijetí nových smluvních stran: jiné země OECD. Vláda kterékoliv členské země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jež není členem Agentury, může být na návrh výkonného výboru, jednajícího jednomyslně, vyzvána Řídicím výborem Agentury, aby se stala smluvní stranou této Dohody (nebo určila národní agenturu, veřejnou organizaci, soukromou korporaci, společnost nebo jiný subjekt, aby tak učinily), za podmínek stanovených ve výše uvedeném odstavci (a).

(c) Účast Evropských společenství. Evropská společenství se mohou účastnit této Dohody v souladu s opatřeními, jež budou přijata výkonným výborem, jednajícím jednomyslně.

(d) Přistoupení nových účastníků na řešení úkolů. Kterákoliv smluvní strana se může se souhlasem účastníků úkolu, jednajících jednomyslně, stát účastníkem daného úkolu. Tato účast nabude účinnosti po zaslání oznámení o účasti na příslušné příloze stanovující úkol smluvní stranou výkonnému řediteli Agentury a přijetí následných dodatků k této příloze.

(e) Příspěvky. Výkonný výbor může požadovat jako podmínku přijetí k účasti na Dohodě, aby nová smluvní strana nebo nový účastník přispívali (formou hotovosti, služeb nebo materiálů) příslušným podílem na výdaje z předběžného rozpočtu kteréhokoli úkolu, na jehož řešení se účastní.

(f) Změna smluvních stran. Se souhlasem výkonného výboru, jednajícího jednomyslně, a na žádost vlády může být smluvní strana určená touto vládou nahrazena jinou smluvní stranou. V případě takovéto změny nová strana převezme práva a závazky smluvní strany shora stanovené v odstavci (a), v souladu s postupem uvedeným v tomto odstavci.

(g) Odstoupení Kterákoli smluvní strana může odstoupit od této Dohody nebo od kteréhokoli úkolu buď se souhlasem výkonného výboru, jednajícího jednomyslně, nebo zasláním písemného oznámení o odstoupení výkonnému řediteli Agentury dvanáct měsíců předem, přičemž toto oznámení musí být zasláno minimálně dva roky po datu uzavření této Dohody. Odstoupení smluvní strany v souladu s tímto odstavcem neovlivní práva a závazky ostatních smluvních stran; s výjimkou toho, že pokud ostatní smluvní strany přispívaly do společných fondů pro daný úkol, jejich poměrné podíly na rozpočtu tohoto úkolu budou upraveny s přihlédnutím k tomuto odstoupení.

(h) Změny statutu smluvní strany. Jiná smluvní strana než vláda nebo mezinárodní organizace ihned oznámí výkonnému výboru jakoukoli podstatnou změnu svého statutu nebo vlastnictví nebo vyhlášený konkurs na ni nebo zahájení její likvidace. Výkonný výbor stanoví, zda tato změna statutu smluvní strany podstatným způsobem ovlivňuje zájmy ostatních smluvních stran; pokud to výkonný výbor určí, potom, pokud se výkonný výbor, jednající na základě jednomyslného rozhodnutí ostatních smluvních stran, nezaváže jinak:

(1) Tato smluvní strana bude považována za odstoupivší od této Dohody v souladu se shora uvedeným odstavcem (g) k datu stanovenému výkonným výborem; a

(2) Výkonný výbor vyzve vládu, jež určila smluvní stranu, aby určila během období tří měsíců od odstoupení této smluvní strany jiný subjekt, jenž se stane smluvní stranou; pokud je to schváleno výkonným výborem, jednajícím jednomyslně, tento subjekt se stane smluvní stranou s účinností od data, kdy podepíše tuto Dohodu nebo k ní přistoupí a zašle výkonnému řediteli Agentury oznámení o účasti na jedné nebo více přílohách.

(i) Neplnění závazků. Kterákoli smluvní strana, jež nesplní své závazky vyplývající z této Dohody do šedesáti dní poté, co obdrží oznámení specifikující povahu tohoto neplnění, odvolávající se na tento odstavec, může být považována výkonným výborem, jednajícím jednomyslně, za odstoupivší od této Dohody.

Článek 11

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(a) Platnost Dohody. Tato Dohoda zůstane v platnosti po počáteční období tří let od data jejího uzavření a poté bude i nadále v platnosti, pokud výkonný výbor jednající jednomyslně nerozhodne o ukončení její platnosti.

(b) Právní vztah smluvních stran a účastníků. Žádné ustanovení této Dohody nebude považováno za ustavující partnerství mezi jakýmikoliv smluvními stranami nebo účastníky.

(c) Ukončení platnosti Dohody. Po ukončení platnosti této Dohody nebo kterékoliv přílohy k této Dohodě výkonný výbor, jednající jednomyslně, zajistí likvidaci majetku úkolu nebo úkolů. V případě takové likvidace výkonný výbor, pokud to bude proveditelné, rozdělí majetek úkolu nebo výnosy z něj v poměru odpovídajícím příspěvkům, jež účastníci platili od počátku provádění úkolu, a pro tento účel přihlédne k příspěvkům a jakýmkoli neuhrazeným závazkům bývalých smluvních stran. Spory s bývalou smluvní stranou o podílu jí přiděleném v souladu s tímto odstavcem budou vyřešeny v souladu s článkem 9(d) této Dohody, pro kterýžto účel bývalá smluvní strana bude považována za smluvní stranu.

(d) Dodatky. Tato Dohoda může být kdykoli doplněna výkonným výborem, jednajícím jednomyslně, a kterákoli příloha k této Dohodě může být kdykoli změněna výkonným výborem, jednajícím jednomyslně, jménem účastníků úkolu, na který tato příloha odkazuje. Tyto dodatky vstoupí v platnost způsobem stanoveným výkonným výborem jednajícím v souladu s pravidly hlasování platnými pro rozhodnutí o přijetí příslušného dodatku.

(e) Uložení originálu Dohody. Originál této Dohody bude uložen u výkonného ředitele Agentury a každé smluvní straně bude doručena jeho ověřená kopie. Kopie této Dohody bude doručena každé členské zemi Agentury, každé členské zemi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Evropským společenstvím.


Dáno v Paříži dne 16. března 1977.

Přesunout nahoru