Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 129/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě

Datum vyhlášení 02.12.2003
Uzavření smlouvy 06.04.1998
Platnost od 23.06.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. dubna 1998 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě.

Dohoda byla na základě svého článku 24 odst. 2 předběžně prováděna ode dne podpisu a vstoupila v platnost na základě odstavce 1 téhož článku dne 23. června 2003.

Podle článku 24 odst. 3 vstupem této dohody v platnost ve vztazích mezi Českou republikou a Belgickým královstvím pozbyla platnosti Dohoda mezi Československou republikou a Belgickým královstvím o leteckých službách, podepsaná v Bruselu dne 12. března 1957.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Belgického království

o letecké dopravě

Vláda České republiky

a

vláda Belgického království,

dále uváděné jako „smluvní strany“,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení leteckých služeb mezi a za územími svých států, se dohodly takto:

Článek 1

(Definice)

Pro účel této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této úmluvy a jakoukoli změnu přílohy nebo Úmluvy podle článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny přijaly obě smluvní strany,

(b) výraz „letecký úřad“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů a v případě Belgického království Ministerstvo spojů, nebo v obou případech kterýkoli jiný orgán právně zmocněný k výkonu funkcí leteckých úřadů,

(c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na linkách stanovených podle článku 2 odstavce 1 této dohody,

(d) výrazy „území“, „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy,

(e) výrazy „dohodnutá služba“ a „stanovená linka“ znamenají pravidelnou mezinárodní leteckou službu podle článku 2 Dohody a linku stanovenou v Příloze k této dohodě pro přepravu cestujících, zavazadel a zboží, včetně poštovních zásilek, odděleně nebo společně,

(f) výraz „kapacita“ ve vztahu k dohodnutým službám znamená kapacitu letadla, používaného při takových službách, násobenou počtem frekvencí, prováděných tímto letadlem za dané období na lince nebo úseku linky,

(g) výraz „počítačový rezervační a distribučně prodejní systém“ znamená počítačový systém, který poskytuje informace o letových řádech, nabízeném počtu sedadel a prostoru, tarifech pro cestující a zboží a s tím souvisejících službách, jímž mohou být prováděny rezervace a/nebo vystaveny a prodány letenky a který všechny nebo některé tyto informace zpřístupňuje cestovním a zasilatelským agenturám,

(h) výraz „Příloha“ znamená přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 20 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechny odkazy na Dohodu zahrnují Přílohu, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Článek 2

(Přepravní práva)

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zřizování a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky na linkách stanovených v příslušné části Přílohy. Tyto služby a linky jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“.

(2) Podle ustanovení této dohody bude určený letecký podnik každé smluvní strany využívat při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách následující práva:

(a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany,

(b) přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní,

(c) nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží, včetně poštovních zásilek, odděleně nebo společně určené pro místo(a) na území státu první smluvní strany, nebo pocházející z nich, a

(d) nakládat a vykládat na územích třetích států v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží, včetně poštovních zásilek, odděleně nebo společně, určené pro místa na území státu druhé smluvní strany, stanovená v Příloze, nebo pocházející z nich.

(3) Jiný letecký podnik každé smluvní strany, než který byl určen podle článku 4 této dohody, bude také využívat práva stanovená v odstavci 2 písmenech (a) a (b) tohoto článku.

(4) Nic v odstavci 2 tohoto článku nemůže být považováno za udělení práva určenému leteckému podniku jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla a zboží, včetně poštovních zásilek, za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu druhé smluvní strany.

Článek 3

(Určení a provozní oprávnění)

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik za účelem provozování dohodnutých služeb pro tuto smluvní stranu a odvolat určení leteckého podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem. Toto určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, neprodleně udělí podle ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nezbytná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky, stanovené právními předpisy, které tento úřad uplatňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy pro provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb.

(4) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo odmítnout přijmout určení leteckého podniku a odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli nemá smluvní strana důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo občanům jejího státu.

(5) Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn podle tohoto článku, může v celém nebo v částečném rozsahu provozovat dohodnuté služby, pro které je určen, za předpokladu, že tarify a letové řády stanovené podle ustanovení článků 12 a 14 této dohody platí pro tyto služby.

Článek 4

(Odvolání a pozastavení práv)

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit určenému leteckému podniku druhé smluvní strany výkon práv, stanovených v článku 2 této dohody, nebo mu dočasně či trvale uložit podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže tento letecký podnik:

(a) neprokáže leteckému úřadu této smluvní strany způsobilost plnit podmínky stanovené právními předpisy, které tento úřad v souladu s Úmluvou uplatňuje, nebo

(b) neprokáže, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola patří smluvní straně, která letecký podnik určila, nebo občanům jejího státu, nebo

(c) nedodržuje či porušil právní předpisy státu smluvní strany udělující tato práva, nebo

(d) neprovozuje dohodnuté letecké služby v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Nebude-li nutno provést okamžitá opatření k zabránění dalšímu porušování výšeuvedených právních předpisů, budou práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Pokud nebude leteckými úřady dohodnuto něco jiného, budou tyto konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran zahájeny do šedesáti (60) dnů ode dne žádosti podané kterýmkoli leteckým úřadem.

Článek 5

(Právní předpisy a postupy)

(1) Právní předpisy a postupy státu jedné smluvní strany, vztahující se na vstup, pobyt nebo výstup letadel určeného leteckého podniku, který provozuje mezinárodní lety z jeho území nebo na provoz a létání těchto letadel na tomto území, budou uplatňovány vůči letadlům určeného leteckého podniku druhé smluvní strany a budou těmito letadly dodržovány při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(2) Právní předpisy a postupy státu jedné smluvní strany, týkající se vstupu, pobytu, průvozu, nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z jeho území, jako jsou právní předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, cestovních dokladů, cel, měnových a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky přepravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování celních, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany, provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 6

(Ochrana civilního letectví)

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich povinnost chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Smluvní strany budou jednat zejména v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu dne 24. února 1988, a kterékoli jiné mnohostranné dohody upravující ochranu civilního letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako přílohy k Úmluvě v rozsahu, v němž jsou tato bezpečnostní opatření použitelná vůči smluvním stranám, budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby takoví provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví, uvedená v odstavci 4 tohoto článku, vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

(7) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo k hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, pomohou si smluvní strany vzájemně usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, může letecký úřad této smluvní strany požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nebude-li dosaženo uspokojivé dohody do jednoho měsíce od data takové žádosti, bude to důvodem k uplatnění článku 4 této dohody. Bude-li to vyžadovat vážná nepředvídatelná situace, může kterákoli smluvní strana učinit prozatímní opatření před uplynutím měsíční lhůty.

Článek 7

(Uznání osvědčení a průkazů)

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy, vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a mající dosud platnost, budou druhou smluvní stranou uznány za platné pro provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy, stanovené podle Úmluvy.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat pro účely letů nad územím svého státu za platné diplomy a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

Článek 8

(Celní dávky a jiné poplatky)

(1) Každá smluvní strana osvobodí na základě reciprocity určený letecký podnik druhé smluvní strany od dovozních omezení, cel, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních dávek a poplatků, pokud se jedná o letadlo, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím během letu) a jiné věci, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozováním nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, jakož i tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál se znaky společnosti a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

(2) Osvobození udělená podle tohoto článku se budou vztahovat na položky uvedené v odstavci 1 tohoto článku:

(a) dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem,

(b) ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany od příletu do odletu z území státu druhé smluvní strany, a

(c) naložené na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené k použití při provozování dohodnutých služeb, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto položky používány nebo zcela či zčásti spotřebovány na území státu smluvní strany, která poskytuje výjimku za předpokladu, že takové položky nebudou na území státu této smluvní strany zcizovány.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany smějí být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území. V takovém případě smějí být uloženy pod dohledem tohoto úřadu do doby, než budou vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození podle tohoto článku budou také přípustná, když určený letecký podnik jedné smluvní strany uzavře smlouvu s jiným leteckým podnikem, který podobně využívá takové výjimky od této druhé smluvní strany pro půjčky nebo převod na území státu této druhé smluvní strany v případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

(5) Každá smluvní strana poskytne na základě reciprocity osvobození od daně z přidané hodnoty nebo podobné nepřímé daně u služeb a zboží dodávaných leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou a používaných za účelem provozování jeho mezinárodních leteckých dopravních služeb. Toto osvobození může být učiněno formou výjimky nebo refundace.

Článek 9

(Užívání letišť a leteckých zařízení)

(1) Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany za užívání letišť, leteckých navigačních a jiných zařízení nebudou vyšší než poplatky, které by mělo platit kterékoli jiné letadlo této smluvní strany téže kategorie provozující podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Žádná smluvní strana neposkytne vlastnímu nebo jinému leteckému podniku výhody oproti leteckému podniku druhé smluvní strany, provozujícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení pod její kontrolou.

Článek 10

(Přímý tranzit)

Cestující v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou k tomuto účelu, budou podrobeni - s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 6 této dohody a úkolu zabránit přepravě narkotik a psychotropních látek - jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných poplatků. Tento článek nebude bránit smluvní straně, straně Schengenské dohody, plnit její závazky.

Článek 11

(Prodej služeb a převod finančních prostředků)

(1) Na základě náležitých oprávnění podle příslušných právních předpisů a na základě reciprocity bude mít určený letecký podnik jedné smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu druhé smluvní strany buď přímo nebo podle svého uvážení prostřednictvím svých zprostředkovatelů a kterákoli osoba bude moci volně nakoupit tuto přepravu v místní měně nebo ve kterékoli jiné volně směnitelné měně, uznané devizovými předpisy platnými na tomto území.

(2) Určené letecké podniky smluvních stran budou oprávněny přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji, získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Převod se uskuteční v souladu s devizovými předpisy platnými na území státu druhé smluvní strany podle běžného tržního devizového kurzu platného v den převodu. Skutečný převod bude proveden neprodleně a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům, s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za tyto převody.

(3) V případě, že platby mezi smluvními stranami bude upravovat zvláštní dohoda, bude používána tato dohoda.

Článek 12

(Tarify)

(1) Výraz „tarif“, užívaný dále, znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek) a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí, placených za zprostředkovatelské služby při přepravě, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které nabízejí letecké podniky, a zahrnuje rovněž jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou.

(2) Tarify, používané určeným leteckým podnikem smluvní strany pro služby zahrnuté v této dohodě, budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude přihlédnuto ke všem činitelům, jako jsou zájmy uživatelů, náklady provozu, povaha služeb (jako je rychlost a cestovní pohodlí), sazby zprostředkovatelských poplatků, přiměřený zisk, tarify jiných leteckých podniků a jiné obchodní úvahy na daném trhu. Smluvní strany budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, příliš vysoké, nebo omezující přepravu vzhledem ke zneužití dominantního postavení, nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře, nebo jsou kořistnické povahy.

(3) Je-li to možné, budou tarify dohodnuty zainteresovanými určenými leteckými podniky obou smluvních stran po projednání, je-li to požadováno, s jejich příslušnými vládami, a pokud to připadá v úvahu po konzultaci s jinými leteckými podniky. Je-li to možné, bude tato dohoda dosažena využitím příslušného mezinárodního tarifního koordinačního mechanizmu. Nedosáhne-li se dvoustranné nebo mnohostranné dohody, může každý určený letecký podnik připravit tarify samostatně.

(4) Letecký úřad každé smluvní strany může požadovat registraci tarifů navržených určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany pro přepravu na stanovených linkách na a z území svého státu a pro přepravu na těchto stanovených linkách spolu s patřičným zdůvodněním. Tato registrace bude učiněna nejpozději čtyřicet pět (45) dnů před navrhovaným dnem zavedení tarifu. V jednotlivých případech může být tato lhůta zkrácena na základě dohody uvedených úřadů.

(5) Tarify pro jednosměrnou nebo zpáteční přepravu, které budou určené letecké podniky požadovat na stanovených linkách, a pro přepravu po těchto stanovených linkách do třetích států budou podléhat schválení leteckého úřadu smluvní strany, na území jejíhož státu se nachází místo odletu a počátku celé cesty.

(6) Pro přepravu mezi územími států smluvních stran povolí letecký úřad každé smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany, aby vyrovnal svůj tarif na úroveň jakéhokoli tarifu, včetně tarifů stanovených kombinací slučitelných tarifů, povolených v dané době k používání leteckému podniku kterékoli ze smluvních stran nebo třetího státu pro srovnatelné služby mezi týmiž místy, včetně cen pro nepravidelné služby.

(7) Schválení tarifů může být výslovně sděleno leteckému podniku, který registruje tarif. Jestliže však letecký úřad nezaslal dotyčnému leteckému podniku a leteckému úřadu druhé smluvní strany písemné oznámení o nesouhlasu s tarify v období do dvaceti jednoho (21) dne ode dne předložení, budou příslušné tarify považovány za schválené. V případě, že lhůta pro předložení byla zkrácena v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, mohou se letecké úřady dohodnout, že období, v němž musí být zaslán jakýkoli nesouhlas, bude přiměřeně zkráceno.

(8) Letecký podnik může do rozhodnutí leteckého úřadu příslušné smluvní strany zahájit obchodní (marketingové) akce, propagaci a prodej za tarify navržené pro přepravy začínající v den nebo po dni navrhované platnosti tarifů za předpokladu, že jsou tyto aktivity označeny „podléhá vládnímu souhlasu“. Za žádných okolností nesmí být propagace nebo prodej zahájeny před registrací navržených tarifů u leteckých úřadů obou smluvních stran.

(9) Letecký úřad každé smluvní strany smí požádat o konzultace týkající se jakéhokoli tarifu leteckého podniku kterékoli ze smluvních stran pro služby upravené touto dohodou. Tyto konzultace se uskuteční nejpozději dvacet jeden (21) den po doručení žádosti. Není-li dosažena dohoda, bude platit rozhodnutí leteckého úřadu smluvní strany, na území jejíhož státu přeprava začíná.

(10) Tarif, určený podle ustanovení této dohody, zůstane v platnosti do doby, než ho příslušný letecký podnik zruší, nebo do doby skončení své platnosti, byla-li nějaká stanovena, nebo do doby schválení nového tarifu. Platnost příslušného tarifu může být prodloužena za původní konečný den platnosti se souhlasem leteckého úřadu příslušné smluvní strany. Platnost tarifu však nebude prodloužena o více než dvanáct (12) měsíců po dni, k němuž by platnost tarifu jinak skončila.

(11) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo vyšetřovat porušování tarifů a prodejních podmínek leteckým podnikem, zprostředkovatelem pro přepravu cestujících nebo zboží, organizátorem zájezdů nebo zasilatelem.

Článek 13

(Kapacita)

(1) Kapacita, nabízená určenými leteckými podniky na dohodnutých službách, bude schválena leteckými úřady obou smluvních stran na základě zásady řádné a stejné možnosti.

(2) Při provozování dohodnutých služeb budou určené letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určených leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

(3) Dohodnuté služby, provozované určenými leteckými podniky smluvních stran, budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na přepravu na stanovených linkách a budou mít za přednostní cil poskytnout, při přiměřeném využití prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících a/nebo zboží, včetně poštovních zásilek, pocházejících z nebo určených pro území státu smluvní strany, která letecký podnik určila. Zabezpečení přepravy cestujících a/nebo zboží, včetně poštovních zásilek, naložených a vyložených v místech stanovených linek, která se nacházejí na územích jiných států než toho, který určil letecký podnik, bude provedeno v souladu s obecnými zásadami, že kapacita bude ve vztahu k:

(a) dopravním požadavkům na území a z území státu smluvní strany, která určila letecký podnik,

(b) dopravním požadavkům oblasti, kterou dohodnuté služby prolétávají, s přihlédnutím k dopravním službám, provozovaným leteckými podniky jiných států této oblasti, a

(c) požadavkům průletového provozu leteckých podniků.

Článek 14

(Letové řády)

(1) Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží leteckému úřadu druhé smluvní strany nejpozději čtyřicet pět (45) dnů před zamýšleným zahájením služeb ke schválení letový řád, stanovující počet frekvencí, typ letadla, časy, cestovní uspořádání a počet míst nabízených veřejnosti a období platnosti letového řádu.

(2) Jakékoli následné změny schváleného letového řádu určeného leteckého podniku jedné smluvní strany, s výjimkou změny typu letadla z provozních důvodů, budou předloženy ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany.

Článek 15

(Zastoupení leteckého podniku)

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít na základě reciprocity dovoleno vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého představitele, obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

(2) Představitel a personál budou podléhat právním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

(3) Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít podle právních předpisů platných na příslušném území právo zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

(4) Každá smluvní strana udělí na základě reciprocity a s minimálním zdržením představiteli a personálu uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto článku nezbytná oprávnění k zaměstnání, víza a jiné podobné doklady k usnadnění jejich činnosti.

Článek 16

(Pozemní odbavování)

(1) Každá smluvní strana udělí na základě reciprocity určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo vybrat si na území státu druhé smluvní strany k částečnému nebo úplnému provádění pozemních odbavovacích služeb kteréhokoli agenta ze soutěžících odbavovacích agentů, oprávněných příslušnými orgány druhé smluvní strany k poskytování takových služeb.

(2) Kromě oprávnění uvedeného v odstavci 1 tohoto článku může každý určený letecký podnik provádět své vlastní pozemní odbavování, pokud jde o odbavování cestujících k letu. Toto právo bude podléhat pouze omezením, vyplývajícím z požadavků na bezpečnost provozu a ochranu před nezákonnými činy, a nezahrnuje pozemní odbavovací služby na letištní straně. Pokud důvody bezpečnosti provozu a ochrany před nezákonnými činy brání vlastnímu pozemnímu odbavování uvedenému v tomto odstavci, musí být takové pozemní odbavovací služby bez zvýhodnění nebo diskriminace dostupné každému leteckému podniku, který poskytuje podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 17

(Počítačový rezervační a distribučně prodejní systém)

(1) Smluvní strany souhlasí s tím, že počítačový rezervační a distribučně prodejní systém (CRS) na území jejich států bude provozován tak, že

(a) zájem uživatelů letecké dopravy bude chráněn před jakýmkoli zneužitím informací CRS, včetně jejich zavádějícího obsahu,

(b) určený letecký podnik smluvní strany a jeho zástupci budou mít bez diskriminace neomezený přístup k CRS na území státu druhé smluvní strany a k jeho využívání,

(c) právní předpisy o správě CRS platné na území státu každé smluvní strany, nebo pokud neexistují, Rezoluce o právních předpisech o správě CRS pro regulaci a provozování CRS systémů, přijatá Radou ICAO, se budou vztahovat na distribuci mezinárodních služeb, nabízených cestujícím a při přepravě zboží.

(2) Smluvní strana zaručuje na území svého státu určenému leteckému podniku druhé smluvní strany volný a nepodmíněný přístup k CRS, vybranému jako jeho primární systém. Žádná smluvní strana na území svého státu neuloží ani nedovolí uložit CRS, vybranému určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany, přísnější požadavky, než jsou požadavky, jež jsou uloženy CRS, používanému jejím vlastním určeným leteckým podnikem.

Článek 18

(Poskytování informací)

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne nebo zajistí, aby jím určený letecký podnik poskytl, leteckému úřadu druhé smluvní strany periodické statistické informace nebo jiné podobné údaje, týkající se přepravy uskutečněné určeným leteckým podnikem na linkách stanovených v této dohodě, v rozsahu, který může být rozumně požadován za účelem posouzení provozování dohodnutých služeb.

Článek 19

(Konzultace)

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily těsnou spolupráci ve všech záležitostech, ovlivňujících provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace k jakémukoli problému, který se týká této dohody. Takové konzultace budou zahájeny do šedesáti (60) dnů ode dne doručení žádosti druhé smluvní straně, pokud smluvní strany nedohodnou něco jiného.

Článek 20

(Změny)

(1) Považuje-li některá ze smluvních stran za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, vstoupí tato změna, byla-li dohodnuta smluvními stranami, v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not. Dnem výměny not bude den doručení pozdější z těchto dvou not.

(2) Změny v Příloze k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny ode dne dohodnutého těmito leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

(3) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě, dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, v němž byla tato ustanovení přijata oběma smluvními stranami.

Článek 21

(Řešení sporů)

(1) V případě sporu, vyplývajícího z výkladu nebo provádění této dohody, se ho v první řadě vynasnaží vyřešit jednáním letecké úřady smluvních stran.

(2) Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním mezi smluvními stranami.

(3) Nemůže-li být spor vyřešen podle odstavce 2 tohoto článku, může ho každá smluvní strana předložit rozhodčímu soudu.

(4) Tento rozhodčí soud bude ustaven takto: každá smluvní strana jmenuje jednoho člena a tito dva členové se dohodnou a jmenují státního příslušníka třetího státu jako svého předsedu. Členové budou jmenováni do dvou měsíců a uvedený předseda do tří měsíců ode dne, kdy kterákoli smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o záměru předložit spor rozhodčímu soudu.

(5) Nebudou-li dodrženy lhůty stanovené výše v odstavci 4, může kterákoli smluvní strana, neexistuje-li jiné příslušné ujednání, požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), aby učinil nezbytná jmenování. Je-li prezident občanem státu některé ze smluvních stran nebo mu cokoli brání vykonat tento úkon, učiní nezbytná jmenování viceprezident, který ho zastupuje.

(6) Rozhodčí soud bude rozhodovat většinou hlasů. Jeho rozhodnutí budou pro smluvní strany závazná. Každá smluvní strana uhradí náklady svého člena a svého zastoupení v rozhodčím řízení; náklady předsedy a jakékoli jiné náklady uhradí smluvní strany rovným dílem. Ve všech ostatních záležitostech stanoví rozhodčí soud vlastní postup.

Článek 22

(Registrace)

Tato dohoda a jakékoli následné změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 23

(Ukončení platnosti)

Kterákoli smluvní strana může kdykoli písemně diplomatickou cestou oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Toto oznámení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V tomto případě pozbude Dohoda platnosti uplynutím dvanácti (12) měsíců ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím této lhůty vzato oznámení o ukončení platnosti na základě dohody mezi smluvními stranami zpět. Chybí-li potvrzení o doručení druhé smluvní straně, bude oznámení považováno za přijaté čtrnáct (14) dnů po jeho doručení Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 24

(Vstup v platnost)

(1) Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně diplomatickou notou, že v jejím státě byly splněny ústavou předepsané formality pro schválení této dohody. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.

(2) Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.

(3) Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Belgickým královstvím platnosti Dohoda mezi Československou republikou a Belgickým královstvím o leteckých službách, podepsaná v Bruselu dne 12. března 1957.


Dáno v Bruselu dne 6. dubna 1998 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky:
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Belgického království:
Michel Daerden
ministr dopravy


PŘÍLOHA

Oddíl I

Linky provozované určeným leteckým podnikem České republiky:

Místa v České republice - kterákoli mezilehlá místa - místa v Belgickém království - kterákoli místa za

Poznámka 1: Mezilehlá místa a/nebo místa za smějí být vynechána při kterémkoli nebo všech letech.

Poznámka 2: Práva páté svobody jsou poskytována do/z mezilehlých míst.

Poznámka 3: Práva páté svobody do/z míst za v rámci zeměpisné Evropy budou podléhat dohodě mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Oddíl II

Linky provozované určeným leteckým podnikem Belgického království:

Místa v Belgickém království - kterákoli mezilehlá místa - místa v České republice - kterákoli místa za

Poznámka 1: Mezilehlá místa a/nebo místa za smějí být vynechána při kterémkoli nebo všech letech.

Poznámka 2: Práva páté svobody jsou poskytována do/z mezilehlých míst.

Poznámka 3: Práva páté svobody do/z míst za v rámci zeměpisné Evropy budou podléhat dohodě mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Oddíl III

S odkazem na článek 13 (Kapacita) Dohody souhlasí smluvní strany s okamžitým zavedením sedmi (7) frekvencí týdně každým určeným leteckým podnikem.

Od 1. dubna 1997 bude toto oprávnění rozšířeno na čtrnáct (14) frekvencí týdně pro každou smluvní stranu.

Každý určený letecký podnik má možnost podat leteckým úřadům žádost o další frekvence.

Přesunout nahoru