Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 122/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky

Datum vyhlášení 13.11.2003
Uzavření smlouvy 21.10.2003
Platnost od 21.10.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2003 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 5.1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU INDICKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Indické republiky, dále jen „smluvní strany“;

majíce na mysli současné a nové přátelské vztahy mezi nimi, jejich zeměmi a lidmi;

přejíce si podporovat vzájemně prospěšnou technickou spolupráci týkající se obrany;

uznávajíce, že tato spolupráce by měla být prováděna efektivním a účelným způsobem na základě rovnosti, reciprocity a vzájemného prospěchu;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Rozsah spolupráce

Smluvní strany se tímto dohodly spolupracovat v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv závazných pro obě země za účelem:

1.1 rozšiřování dvoustranných vztahů a spolupráce v oblasti obrany ve specifických oblastech, které budou dohodnuty, včetně oblastí podpory výrobků a služeb, jakož i bilaterálních projektů souvisejících s obranným vybavením a komponenty;

1.2 rozšiřování spolupráce obranného průmyslu obou zemí včetně státních podniků v razných oblastech vzájemného zájmu včetně, kromě jiného, předávání technologie, technické pomoci, školení a společné výroby;

1.3 rozšiřování spolupráce v obranné vědě a technologii cestou výměny informací, školení a společných projektů;

1.4 rozšiřování dvoustranných kontaktů ve vojenské sféře cestou školení a výměny informací.

Článek 2

Řízení spolupráce

2.1 Pro účely provádění této Dohody budou obě smluvní strany nebo jimi pověřené orgány zpracovávat konkrétní programy spolupráce.

2.2 Programy spolupráce mohou být dohodnuty během setkání zástupců smluvních stran nebo diplomatickou cestou.

2.3 Pro účely provádění vzájemně dohodnutých programů spolupráce obě smluvní strany nebo jimi pověřené orgány uzavřou, kdykoli to bude nezbytné, zvláštní kontrakty nebo dohody, jimiž nebudou dotčeny již existující závazky.

Článek 3

Organizace setkání

3.1 Náklady spojené s pořádáním setkání představitelů smluvních stran za účelem provádění této Dohody budou hrazeny na základě reciprocity.

3.2 Pořad jednání a související organizační a administrativní záležitosti pro realizaci setkání budou určeny po vzájemné dohodě.

3.3 Rozhodnutí přijatá při setkáních budou zaznamenána ve formě odsouhlasených protokolů.

Článek 4

Bezpečnostní opatření

4.1 Obě smluvní strany přijmou nezbytná opatření к zajištění utajení informací obdržených v průběhu provádění této Dohody včetně sjednání bezpečnostní dohody, bude-li to nezbytné. Žádná ze smluvních stran nepoužije tyto informace к poškozování zájmů druhé smluvní strany. Žádná smluvní strana nepředá takovéto informace jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu drahé smluvní strany.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

5.1 Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podpisu.

5.2 Ustanovení této Dohody mohou být změněna nebo doplněna vzájemným souhlasem smluvních stran. Takováto doplnění budou provedena písemně a vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 5.1 této Dohody.

5.3 Tato Dohoda zůstane v platnosti až do vypovězení kteroukoli ze smluvních stran písemným oznámením předaným druhé smluvní straně šest měsíců předem.

5.4 Rozpory vyplývající z výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny vzájemným jednáním.


Dáno v Praze dne 21. října 2003 v českém, hindském a anglickém jazyce, přičemž všechny verze jsou stejně autentické. V případě jakýchkoli rozporů při překladu nebo výkladu je rozhodující anglická verze.

Za vládu České republiky
Ing. Miroslav Kostelka v. r.
ministr obrany

Za vládu Indické republiky
George Fernandes v. r.
ministr obrany

Přesunout nahoru