Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 111/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kodani dne 25. listopadu 1992

Datum vyhlášení 30.09.2003
Uzavření smlouvy 25.11.1992
Ratifikace Smlouvy 18.12.1996
Platnost od 18.03.1997
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. listopadu 1992 byla v Kodani přijata Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu.*),**),***)

Listina o přístupu České republiky ke Změně byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 18. prosince 1996.

Změna vstoupila v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dne 14. června 1994. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 18. března 1997.

Anglické znění Změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ZMĚNA MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ POŠKOZUJÍ OZÓNOVOU VRSTVU

Článek 1

ZMĚNA

A. Článek 1 odst. 4

V článku 1 odst. 4 protokolu se slova „nebo v příloze B“ nahrazují slovy „příloze B, příloze C nebo příloze E“.

B. Článek 1 odst. 9

V článku 1 protokolu se odstavec 9 zrušuje.

C. Článek 2 odst. 5

V článku 2 odst. 5 protokolu se za slova „články 2 A až 2 E“ vkládají slova „a článek 2 H“.

D. Článek 2 odst. 5 bis

V článku 2 protokolu se vkládá nový odstavec 5 bis, který zní:

„5 bis. Každá smluvní strana, která nejedná podle článku 5 odst. 1, smí na jedno nebo více regulačních období převést na jinou stranu jakoukoli část své vypočtené úrovně spotřeby stanovené v článku 2 F za předpokladu, že tato vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy A strany, která přijímá část své vypočtené úrovně spotřeby, nepřekročila 0,25 kilogramu na obyvatele v roce 1989, a že celková společná vypočtená úroveň spotřeby obou zúčastněných stran nepřekročila meze spotřeby stanovené v článku 2 F. Takový přenos výroby musí být oznámen sekretariátu všemi zúčastněnými stranami s uvedením podmínek přenosu a období, na něž se má vztahovat.“.

E. Článek 2 odst. 8 písm. a) a článek 2 odst. 11

V článku 2 odst. 8 písm. a) a článku 2 odst. 11 protokolu se slova „články 2 A až 2 E“ nahrazují ve všech případech slovy „články 2 A až 2 H“.

F. Článek 2 odst. 9 písm. a) bod i)

V článku 2 odst. 9 písm. a) bodu i) protokolu se slova „a/nebo příloha B“ nahrazují slovy „příloha B, příloha C a/nebo příloha E“.

G. Článek 2 F: Hydrochlorfluoruhlovodíky

Za článek 2 E protokolu se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2 F

Hydrochlorfluoruhlovodíky

1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1996 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C nepřekročila ročně hodnotu:

a) 3,1 % její vypočtené úrovně spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy A v roce 1989 a

b) její vypočtenou úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C v roce 1989.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2004 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C nepřekročila ročně 65 % hodnoty uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2010 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C nepřekročila ročně 35 % hodnoty uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2015 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období vypočtená úroveň její spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C nepřekročila ročně 10 % hodnoty uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

5. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2020 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období vypočtená úroveň její spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C nepřekročila každoročně 0,5 % hodnoty uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

6. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2030 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období vypočtená úroveň její spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C nepřekročila nulu.

7. Počínaje dnem 1. ledna 1996 všechny strany usilují o zajištění, aby se:

a) používání regulovaných látek ve skupině I přílohy C omezilo na ta použití, kde nejsou dostupné jiné ekologicky vhodnější náhradní látky nebo technologie;

b) kromě vzácných případů použití za účelem ochrany lidských životů nebo lidského zdraví se regulované látky ve skupině I přílohy C nepoužívaly mimo oblasti použití, kterým v současnosti vyhovují regulované látky v přílohách A, B a C; a

c) regulované látky ve skupině I přílohy C vybíraly pro použití tak, aby kromě splnění dalších ekologických, bezpečnostních a hospodářských hledisek poškozování ozonu bylo sníženo na minimum.“.

H. Článek 2 G: Hydrobromfluoruhlovodíky

Za článek 2 F protokolu se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2 G

Hydrobromfluoruhlovodíky

Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1996 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině II přílohy C ročně nepřekročila nulu. Každá smluvní strana vyrábějící tyto látky musí pro stejná období zajistit, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek nepřekročila nulu. Tento odstavec se použije kromě případu, kdy se strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo spotřeby, nezbytnou pro uspokojení takových použití, která schválí jako nezbytně nutná.“.

I. Článek 2 H: Methylbromid

Za článek 2 G protokolu se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2 H

Methylbromid

Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1995 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulované látky v příloze E nepřekročila ročně její vypočtenou úroveň výroby z roku 1991. Každá smluvní strana vyrábějící tuto látku musí pro stejná období zajistit, aby její vypočtená úroveň výroby této látky ročně nepřekročila její vypočtenou úroveň výroby z roku 1991. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 10 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1991. Vypočtené úrovně spotřeby a výroby podle tohoto článku nezahrnují množství využitá stranou pro použití v karanténě a při opatřeních před přepravou.“.

J. Článek 3

V článku 3 protokolu se slova „2 A až 2 E“ nahrazují slovy „2 A až 2 H“ a slova „nebo příloha B“ se ve všech případech nahrazují slovy „příloha B, příloha C nebo příloha E“.

K. Článek 4 odst. 1 ter

V článku 4 protokolu se za odstavec 1 bis vkládá nový odstavec, který zní:

„1 ter. Každá smluvní strana do jednoho roku od vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže dovoz všech regulovaných látek ve skupině II přílohy C ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.“.

L. Článek 4 odst. 2 ter

V článku 4 protokolu se za odstavec 2 bis vkládá nový odstavec, který zní:

„2 ter. Každá smluvní strana počínaje dnem, kdy uplyne jeden rok od vstupu tohoto odstavce v platnost, zakáže vývoz všech regulovaných látek ve skupině II přílohy C do všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.“.

M. Článek 4 odst. 3 ter

V článku 4 protokolu se za odstavec 3 bis vkládá nový odstavec, který zní:

„3 ter. Do tří let od vstupu tohoto odstavce v platnost vypracují strany v souladu s postupy podle článku 10 úmluvy do přílohy seznam výrobků obsahujících regulované látky ve skupině II přílohy C. Strany, které podle uvedených postupů nevznesou námitky proti příloze, zakážou do jednoho roku od vstupu přílohy v platnost dovoz těchto výrobků ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.“.

N. Článek 4 odst. 4 ter

V článku 4 protokolu se za odstavec 4 bis vkládá nový odstavec, který zní:

„4 ter. Do pěti let od vstupu tohoto protokolu v platnost zjistí strany proveditelnost zákazu nebo omezení dovozu výrobků vyráběných pomocí regulovaných látek ve skupině II přílohy C, ale neobsahujících tyto látky, ze států, které nejsou stranami tohoto protokolu. Pokud zjistí, že je to proveditelné, zpracují strany v souladu s postupy podle článku 10 úmluvy do přílohy seznam těchto výrobků. Strany, které podle uvedených postupů nevznesou proti příloze námitky, zakáží do jednoho roku od nabytí účinnosti této přílohy dovoz těchto výrobků ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.“.

O. Článek 4 odst. 5, 6 a 7

V článku 4 odst. 5, 6 a 7 protokolu se slova „regulované látky“ nahrazují slovy „regulované látky v přílohách A a B a ve skupině II přílohy C“.

P. Článek 4 odst. 8

V článku 4 odst. 8 protokolu se slova „uvedené v odstavcích 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 a 4 bis a vývozy uvedené v odstavcích 2 a 2 bis“ nahrazují slovy „a vývozy uvedené v odstavcích 1 až 4 ter tohoto článku“ a za slova „články 2 A až 2 E“ se vkládají slova „článek 2 G“.

Q. Článek 4 odst. 10

V článku 4 protokolu se za odstavec 9 vkládá nový odstavec, který zní:

10. Do 1. ledna 1996 strany zváží, zda tento protokol změní tak, aby se opatření tohoto článku rozšířila na obchod s regulovanými látkami ve skupině I přílohy C a v příloze E se státy, jež nejsou stranami protokolu.“.

R. Článek 5 odst. 1

V článku 5 odst. 1 protokolu se doplňují slova:

„za předpokladu, že se každá další změna těchto úprav nebo změny přijaté na druhém zasedání stran v Londýně dne 29. června 1990 vztahují na strany jednající podle tohoto odstavce po přezkumu podle odstavce 8 tohoto článku, a jsou založeny na závěrech tohoto přezkumu.“.

S. Článek 5 odst. 1 bis

V článku 5 protokolu se za odstavec 1 vkládá nový odstavec, který zní:

„1 bis. Strany s ohledem na přezkum podle odstavce 8 tohoto článku, hodnocení provedená podle článku 6 a veškeré ostatní příslušné informace do 1. ledna 1996 rozhodnou postupem stanoveným v článku 2 odst. 9 o následujících otázkách:

a) pokud jde o odstavce 1 až 6 článku 2 F, jaký základní rok, výchozí úrovně, regulační plány a datum ukončení spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C budou platit pro strany jednající podle odstavce 1 tohoto článku;

b) pokud jde o článek 2 G, jaké datum ukončení výroby a spotřeby regulovaných látek ve skupině II přílohy C bude platit pro strany jednající podle odstavce 1 tohoto článku; a

c) pokud jde o článek 2 H, jaký základní rok, výchozí úrovně a regulační plány ukončení spotřeby a výroby regulovaných látek v příloze E budou platit pro strany jednající podle odstavce 1 tohoto článku.“.

T. Článek 5 odst. 4

V článku 5 odst. 4 protokolu se slova „články 2 A až 2 E“ nahrazují slovy „články 2 A až 2 H“.

U. Článek 5 odst. 5

V článku 5 odst. 5 protokolu se za slova „stanovená v článcích 2 A až 2 E“ vkládají slova „a všechna regulační opatření v článcích 2 F až 2 H, o nichž se rozhodne podle odstavce 1 bis tohoto článku,“.

V. Článek 5 odst. 6

V článku 5 odst. 6 protokolu za slova „povinnost stanovenou v článcích 2 A až 2 E“ vkládají slova „nebo kteroukoli nebo žádnou povinnost stanovenou v článcích 2 F až 2 H, o nichž se rozhodne podle odstavce 1 bis tohoto článku,“.

W. Článek 6

V článku 6 protokolu se zrušují slova: „článcích 2 A až 2 E a situaci týkající se výroby, dovozů a vývozů přechodných látek ve skupině I přílohy C“ a nahrazují se slovy „článcích 2 A až 2 H.“.

X. Článek 7 odst. 2 a 3

V článku 7 protokolu se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

2. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o své výrobě, dovozu a vývozu jednotlivých regulovaných látek:

- v přílohách B a C za rok 1989,

- v příloze E za rok 1991,

anebo nejlepší možné odhady takovýchto údajů tam, kde skutečné údaje nejsou dostupné, nejpozději do tří měsíců po dni, kdy pro tuto stranu vstoupí v platnost opatření stanovená v protokolu pro látky v přílohách B, C a E.

3. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o své roční výrobě (jak je definována v článku 1 odst. 5) jednotlivých regulovaných látek uvedených v přílohách A, B, C a E, a samostatně pro každou látku uvede:

- množství použitá jako suroviny,

- množství zničená technologiemi, které strany schválily,

- dovoz ze stran a vývoz do stran a států, které nejsou smluvními stranami,

pro rok, v němž pro tuto stranu vstoupí v platnost příslušná ustanovení tohoto protokolu o látkách v přílohách A, B, C a E a za každý další následující rok. Údaje se předávají nejpozději do devíti měsíců po skončení roku, k němuž se vztahují.“.

Y. Článek 7 odst. 3 bis

V článku 7 protokolu se za odstavec 3 vkládá nový odstavec, který zní:

„3 bis. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu samostatné statistické údaje o svých ročních dovozech a vývozech každé z regulovaných látek uvedených ve skupině II přílohy A a skupině I přílohy C, které byly recyklovány.“.

Z. Článek 7 odst. 4

V článku 7 odst. 4 protokolu se slova „v odstavcích 1, 2 a 3“ nahrazují slovy „v odstavcích 1, 2, 3 a 3 bis“.

AA. Článek 9 odst. 1 písm. a)

V článku 9 odst. 1 písm. a) protokolu se zrušují slova „a přechodných“.

BB. Článek 10 odst. 1

V článku 10 odst. 1 protokolu se za slova „článcích 2 A až 2 E“ vkládají slova: „a všechna regulační opatření v článcích 2 F až 2 H, o nichž se rozhodne na základě článku 5 odst. 1 bis.“.

CC. Článek 11 odst. 4 písm. g)

V článku 11 odst. 4 písm. g) protokolu se zrušují slova „a situaci, pokud jde o přechodné látky“.

DD. Článek 17

V článku 17 protokolu se slova „článků 2 A až 2 E“ nahrazují slovy „článků 2 A až 2 H“.

EE. Přílohy

1. PŘÍLOHA C

Příloha C protokolu se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA C

Regulované látky

Skupina Látka Počet isomerů Potenciál poškozování ozonu1)
Skupina I
CHFCl2 (HCFC-21)2) 1 0,04
CHF2Cl (HCFC-22)2) 1 0,055
CH2FCl (HCFC-31) 1 0,02
C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01 - 0,04
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02 - 0,08
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02 - 0,06
CHCl2CF3 (HCFC-123)2) - 0,02
C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02 - 0,04
CHFCICF3 (HCFC-124)2) - 0,022
C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007 - 0,05
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008 - 0,05
C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02 - 0,06
C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005 - 0,07
C2H3CFCl2 (HCFC-141b)2) - 0,11
C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008 - 0,07
CH3CF2Cl (HCFC-142b)2) - 0,065
C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003 - 0,005
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015 - 0,07
C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01 - 0,09
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01 - 0,08
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01 - 0,09
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02 - 0,07
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)2) - 0,025
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)2) - 0,033
C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02 - 0,10
C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05 - 0,09
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008 - 0,10
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007 - 0,23
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01 - 0,28
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03 - 0,52
C3H3FCI4 (HCFC-241) 12 0,004 - 0,09
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005 - 0,13
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007 - 0,12
C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009 - 0,14
C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001 - 0,01
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005 - 0,04
C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003 - 0,03
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002 - 0,02
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002 - 0,02
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001 - 0,03
Skupina II
CHFBr2 1 1,00
CHF2Br (HBFC-22B1) 1 0,74
CH2FBr 1 0,73
C2HFBr4 2 0,3 - 0,8
C2HF2Br3 3 0,5 - 1,8
C2HF3Br2 3 0,4 - 1,6
C2HF4Br 2 0,7 - 1,2
C2H2FBr3 3 0,1 - 1,1
C2H2F2Br2 4 0,2 - 1,5
C2H2F3Br 3 0,7- 1,6
C2H3FBr2 3 0,1 - 1,7
C2H3F2Br 3 0,2 - 1,1
C2H4FBr 2 0,07 - 0,1
C3HFBr6 5 0,3 - 1,5
C3HF2Br5 9 0,2 - 1,9
C3HF3Br4 12 0,3 - 1,8
C3HF4Br3 12 0,5 - 2,2
C3HF5Br2 9 0,9 - 2,0
C3HF6Br 5 0,7 - 3,3
C3H2FBr5 9 0,1 - 1,9
C3H2F2Br4 16 0,2 - 2,1
C3H2F3Br3 18 0,2 - 5,6
C3H2F4Br2 16 0,3 - 7,5
C3H2F5Br 8 0,9 - 14
C3H3FBr4 12 0,08 - 1,9
C3H3F2Br3 18 0,1 - 3,1
C3H3F3Br2 18 0,1 - 2,5
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01 - 0,28
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03 - 0,52
C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004 - 0,09
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005 - 0,13
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007 - 0,12
C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009 - 0,14
C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001 - 0,01
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005 - 0,04
C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003 - 0,03
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002 - 0,02
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002 - 0,02
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001 - 0,03
Skupina II
CHFBr2 1 1,00
CHF2Br (HBFC-22B1) 1 0,74
CH2FBr 1 0,73
C2HFBr4 2 0,3 - 0,8
C2HF2Br3 3 0,5 - 1,8
C2HF3Br2 3 0,4 - 1,6
C2HF4Br 2 0,7 - 1,2
C2H2FBr3 3 0,1 - 1,1
C2H2F2Br2 4 0,2 - 1,5
C2H2F3Br 3 0,7- 1,6
C2H3FBr2 3 0,1 - 1,7
C2H3F2Br 3 0,2 - 1,1
C2H4FBr 2 0,07 - 0,1
C3HFBr6 5 0,3 - 1,5
C3HF2Br5 9 0,2 - 1,9
C3HF3Br4 12 0,3 - 1,8
C3HF4Br3 12 0,5 - 2,2
C3HF5Br2 9 0,9 - 2,0
C3HF6Br 5 0,7 - 3,3
C3H2FBr5 9 0,1 - 1,9
C3H2F2Br4 16 0,2 - 2,1
C3H2F3Br3 18 0,2 - 5,6
C3H2F4Br2 16 0,3 - 7,5
C3H2F5Br 8 0,9 - 14
C3H3FBr4 12 0,08 - 1,9
C3H3F2Br3 18 0,1 -3,1
C3H3F3Br2 18 0,1 - 2,5
C3H3F4Br 12 0,3 - 4,4
C3H4FBr3 12 0,03 - 0,3
C3H4F2Br2 16 0,1 - 1,0
C3H4F3Br 12 0,07 - 0,8
C3H5FBr2 9 0,04 - 0,4
C3H5F2Br 9 0,07 - 0,8
C3H6FBr 5 0,02 - 0,7

1) V případech, kde je vyznačen určitý rozsah potenciálu poškozování ozonu (ODP), se pro účely tohoto protokolu musí používat nejvyšší hodnota tohoto rozsahu. ODP, uvedený jako jediná hodnota, byl stanoven z výpočtů založených na laboratorních měřeních. ODP uvedený jako rozsah je založen na odhadech a hodnoty jsou méně jisté. Rozsah vztahující se na skupinu isomerů znamená: horní hodnota je odhad ODP isomeru s nejvyšším ODP, dolní hodnota je odhad ODP isomeru s nejnižším ODP.

2) Označuje komerčně nejvýhodnější látky a u nich uvedenými hodnotami ODP, které je nutno používat pro účely tohoto protokolu.“.

2. PŘÍLOHA E

V protokolu se doplňuje nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA E

Regulované látky

SkupinaLátkaPotenciál poškozování ozonu
Skupina I
CH3BrMethylbromid0,7

Článek 2

VZTAH KE ZMĚNĚ Z ROKU 1990

Žádný stát ani organizace pro regionální hospodářskou integraci nesmí uložit listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k této změně, pokud předtím nebo současně neuloží takovouto listinu ke změně přijaté na druhém zasedání stran v Londýně dne 29. června 1990.

Článek 3

VSTUP V PLATNOST

1. Tato změna vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1994 za předpokladu, že státy nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci, které jsou stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, uloží nejméně 20 listin o ratifikaci, přijetí, schválení této změny nebo o přistoupení k ní.

2. Pro účely odstavce 1 se žádná listina uložená organizací pro regionální hospodářskou integraci nepočítá jako další k těm, které uložily členské státy této organizace.

3. Po vstupu této změny v platnost podle odstavce 1 vstupuje tato změna v platnost pro každou další smluvní stranu Protokolu devadesátým dnem po dni uložení její listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

Poznámky pod čarou

*) Vídeňská úmluva na ochranu ozónové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.

**) Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s.

***) Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, přijatá v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s.

Přesunout nahoru