Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 - 2005

Datum vyhlášení 28.01.2003
Uzavření smlouvy 06.12.2002
Platnost od 01.01.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Školství a věda (Čl. 1 - Čl. 11)
Mládež, tělovýchova a sport (Čl. 12 - Čl. 14)
Kultura (Čl. 15 - Čl. 26)
Závěrečná ustanovení (Čl. 39 - Čl. 41)

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. prosince 2002 byl v Praze podepsán Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 -2005.

Prováděcí program vstoupil v platnost na základě svého článku 40 dne 1. ledna 2003.

Anglické znění Prováděcího programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 - 2005

Vláda České republiky a vláda Republiky Slovinsko (dále jen „smluvní strany“), vedeny přáním upevňovat a rozvíjet přátelské styky mezi oběma státy a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy, podepsanou v Praze dne 12. května 1994, se dohodly takto:

Školství a věda

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vzdělávacích institucí uskutečňovanou na základě přímých dohod mezi těmito institucemi.

Článek 2

Smluvní strany s uspokojením konstatují, že spolupráce v oblasti vědy se uskutečňuje na základě Ujednání o vědecko-technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko podepsaného 22. září 1995.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet:

- výměnu vědecké a školské literatury,

- účast talentovaných žáků a studentů na odborných a uměleckých soutěžích a olympiádách,

- účast odborníků na mezinárodních kongresech a konferencích, seminářích a sympoziích konaných ve státu partnerské smluvní strany.

Článek 4

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace o otázkách řízení, organizace a obsahu základního, středního, speciálního, vyššího odborného a vysokého školství.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Článek 6

Smluvní strany si budou vyměňovat informace, konat konzultace a spolupracovat v oblasti vzdělávání a vědy v rámci úsilí svých států o plné členství v Evropské unii a v kontextu budování Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a Evropského výzkumného prostoru.

Článek 7

Smluvní strany budou nadále podporovat výuku slovinského jazyka, literatury a historie na Karlově univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě v Brně a českého jazyka, literatury a historie na Univerzitě v Lublani. Smluvní strany rovněž prozkoumají možnost zavedení výuky českého jazyka, literatury a historie na Univerzitě v Mariboru.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výměny studentů akreditovaných doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami k tří až desetiměsíčním studijním pobytům v celkovém rozsahu maximálně dvaceti měsíců ročně.

Článek 9

Smluvní strany nabídnou každoročně stipendia ke čtyř až desetiměsíčním studijním pobytům pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v celkovém rozsahu maximálně dvacet měsíců ročně.

Článek 10

Smluvní strany si každoročně vymění odborníky z oblasti vzdělávání na celkovou dobu tří týdnů (jedenadvacet dnů) k výzkumným a studijním pobytům z oblasti vědy, školství, mládeže, tělovýchovy, sportu, vzdělávání dospělých a k rozhovorům o budoucí spolupráci.

Článek 11

Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany každoročně poskytne:

a) česká strana 6 stipendií na Letní škole slovanských studií v České republice,

b) slovinská strana 6 stipendií na Semináři a Letní škole slovinského jazyka, literatury a kultury pořádané v Republice Slovinsko.

Mládež, tělovýchova a sport

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a styky mezi orgány státní správy a samosprávy odpovědnými za oblast tělovýchovy a sportu na různých úrovních s cílem stanovení společných zájmů v této oblasti a budou vytvářet podmínky pro přímé kontakty mezi sportovními a tělovýchovnými organizacemi i sportovci obou států smluvních stran.

Článek 13

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat odborné materiály z oblasti tělesné výchovy, sportu a mládeže.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat spolupráci zaměřenou na uskutečňování vzájemných výměn delegací mladých lidí a mládežnických organizací na principu reciprocity. Výměny budou probíhat mezi občanskými sdruženími a organizacemi mládeže navzájem a budou koordinovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na české straně a Ministerstvem školství a sportu Republiky Slovinsko na slovinské straně.

Kultura

Článek 15

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v různých oblastech kultury. Za tímto účelem si budou vyměňovat odborníky a umělce. Počet odborníků či umělců, jejich zaměření a podmínky výměny se stanoví případ od případu.

Článek 16

1. Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat dostupné odborné materiály a informace o významných národních i mezinárodních kulturních a uměleckých akcích konaných v obou státech.

2. Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat hostování divadelních, hudebních a tanečních souborů zejména v rámci mezinárodních festivalů pořádaných v obou státech.

3. Česká strana pozve jednoho zástupce na Pražské Quadriennale 2003 - mezinárodní výstavu scénografie.

4. Slovinská strana pozve jednoho zástupce na přehlídku obdobného zaměření.

Článek 17

1. Příslušné orgány smluvních stran si vymění až dvě výstavy v průběhu trvání platnosti tohoto Programu. Každou výstavu bude doprovázet jeden kurátor na celkovou dobu nepřekračující sedm dnů.

2. Česká strana má zájem vyslat výstavu „Malý zázrak“ v roce 2004 v rámci přímé spolupráce mezi Etnografickým ústavem v Brně a Etnografickým muzeem v Lublani.

3. Slovinská strana má zájem vyslat výstavu „Love Is in the Air“ (Ve vzduchu je láska) v roce 2005 v rámci přímé spolupráce mezi Etnografickým ústavem v Brně a Etnografickým muzeem v Lublani.

4. Slovinská strana má zájem uspořádat výstavu „Franc Kavčič - obrazy v českých sbírkách“ v průběhu platnosti tohoto Programu v rámci přímé spolupráce mezi slovinskou Národní galerií a příslušným českým partnerem.

Článek 18

1. Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat přímou spolupráci mezi muzei, galeriemi, knihovnami a ústavy památkové péče za účelem ochrany kulturního dědictví.

2. Odborníkům a výzkumným pracovníkům druhého státu bude umožněn přístup ke sbírkám a ostatním fondům těchto institucí.

3. Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se ochrany kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků obou smluvních stran a jejich navracení původním vlastníkům.

Článek 19

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci mezi kulturními a uměleckými institucemi, jakož i účast na mezinárodních setkáních, sympoziích, seminářích a festivalech.

Článek 20

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci mezi spisovateli a překladateli literárních děl a jejich organizacemi formou literárních večerů, výstav, vydávání překladů autorů druhé země. Za tímto účelem si vymění jednoho odborníka na sedm dnů každý rok.

Článek 21

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci mezi vydavatelskými domy obou států a jejich národními profesními organizacemi nakladatelů a knihkupců formou výstav, přednášek atd.

Článek 22

1. Česká strana představí slovinské nakladatele, literaturu a kulturu jako ústřední zemi na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze v roce 2005.

2. Slovinská strana představí české nakladatele, literaturu a kulturu na mezinárodním knižním veletrhu v Lublani v roce 2005 nebo 2006.

3. Česká strana pozve každý rok jednoho zástupce na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy.

4. Slovinská strana pozve každý rok jednoho zástupce na mezinárodní knižní veletrh v Lublani.

Článek 23

1. Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat účast svých zástupců na mezinárodních filmových festivalech a filmových přehlídkách, jakož i přímou spolupráci mezi profesními organizacemi a sdruženími v oblasti filmu. Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat účast svých zástupců na těchto filmových festivalech: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Mezinárodní filmový festival Zlín, Mezinárodní filmový festival Portorož a Mezinárodní filmový festival Lublaň.

2. Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat přímou spolupráci mezi Národním filmovým archivem v Praze a Slovinským filmovým archivem v Lublani při pořádání národních filmových přehlídek, výměně filmových publikací a při organizaci studijních pobytů filmových odborníků.

Článek 24

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, na níž se dohodnou profesní organizace obou zemí.

Článek 25

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat přímou spolupráci mezi uměleckými sdruženími a společnostmi a jejich účast na mezinárodních setkáních, sympoziích a seminářích.

Článek 26

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti archivnictví na základě přímé dohody, kterou uzavřou příslušné orgány smluvních stran.

Všeobecná a finanční ustanovení

Článek 27

Závazky každé ze smluvních stran vyplývající z tohoto Prováděcího programu podléhají příslušným vnitrostátním právním předpisům z oblasti financování a jsou závislé na dostupnosti příslušných finančních prostředků.

Článek 28

Výměny osob podle článků 8, 9 a 11 tohoto Prováděcího programu

1. Vysílající smluvní strana při nominaci kandidátů předloží materiály, které budou obsahovat údaje vyžadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31. března každého kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí do 30. června každého kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana bude o příjezdu kandidátů informovat přijímající smluvní stranu nejméně dva týdny předem.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu podle článků 8, 9 a 11 je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo znalost cizího jazyka odsouhlaseného přijímající smluvní stranou.

Článek 29

Výměny osob podle článku 10 tohoto Prováděcího programu

1. Vysílající smluvní strana bude informovat přijímající smluvní stranu o jménech, funkci a jazykových znalostech navržených kandidátů nejpozději tři měsíce před plánovaným termínem zahájení pobytu. Zároveň vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně návrh programu pobytu s uvedením délky jeho trvání a pozvání nebo akceptační dopis vysoké školy nebo jiné přijímající instituce.

2. Přijímající smluvní strana bude informovat vysílající smluvní stranu o stanovisku k přijetí navržených kandidátů a termínu pobytu do jednoho měsíce po obdržení návrhu.

3. Vysílající smluvní strana bude informovat přijímající smluvní stranu o přesném termínu, místě a způsobu příjezdu vysílaných osob nejpozději dva týdny před zahájením jejich pobytu.

Článek 30

Všem osobám vyslaným na základě tohoto Prováděcího programu uhradí vysílající smluvní strana náklady dopravy do místa pobytu ve státu přijímající smluvní strany a zpět.

Článek 31

Osobám vyslaným na základě článků 8 a 9 tohoto Prováděcího programu přijímající smluvní strana zabezpečí:

a) bezplatné studium,

b) úhradu výdajů za cesty ve státu přijímající smluvní strany, pokud vyplývají ze schváleného programu studijního pobytu,

c) stipendium podle platných právních a finančních předpisů státu přijímající smluvní strany,

d) ubytování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají studenti - občané státu přijímající smluvní strany,

e) stravování ve vysokoškolských menzách za stejných podmínek, jako mají studenti - občané státu přijímající smluvní strany.

Článek 32

Osobám vyslaným na základě článku 9 tohoto Prováděcího programu poskytne přijímající strana:

a) stravné a kapesné podle platných právních a finančních předpisů státu přijímající smluvní strany,

b) ubytování hotelového typu nebo ubytování v ubytovacím zařízení vysoké školy,

c) úhradu výdajů za cesty ve státu přijímající smluvní strany vyplývající ze schváleného programu pobytu.

Článek 33

Přijímající smluvní strana poskytne účastníkům jazykových kursů podle článku 11 tohoto Prováděcího programu úhradu zápisného a exkurzí, bezplatné ubytování a stravování a kapesné.

Článek 34

Působení osob podle článku 7 tohoto Prováděcího programu

1. Působení osob podle článku 7 tohoto Prováděcího programu podléhá vnitrostátním právním předpisům státu přijímající smluvní strany (obzvláště pracovněprávním předpisům a předpisům upravujícím zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění).

2. Odměňování učitelů - lektorů podléhá vnitrostátním právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Přijímající smluvní strana poskytne učitelům - lektorům bezplatné ubytování.

Článek 35

Vysílání a přijímání osob na základě článků 15, 16, 17, 20 a 22 tohoto Prováděcího programu bude realizováno za těchto podmínek:

1. Vysílající smluvní strana bude informovat přijímající smluvní stranu o jménech kandidátů s uvedením funkce a o jazykových znalostech spolu s návrhem programu pobytu a délkou jeho trvání nejpozději tři měsíce před plánovaným termínem pobytu.

2. Přijímající smluvní strana bude informovat vysílající smluvní stranu o přijetí kandidátů a datu přijetí do jednoho měsíce po obdržení návrhu.

3. Po souhlasu s přijetím vysílající smluvní strana oznámí nejpozději dva týdny před odjezdem vysílaných osob přesný termín, místo příjezdu a použitý dopravní prostředek.

Článek 36

Osobám vysílaným na základě článků 15, 16, 17, 20 a 22 tohoto Prováděcího programu přijímající smluvní strana poskytne:

- stravné a kapesné podle platných právních a finančních předpisů přijímající smluvní strany,

- ubytování hotelového typu,

- úhradu cestovních výloh vyplývajících ze schváleného studijního programu v zemi přijímající smluvní strany.

Článek 37

Osobám přijatým v rámci tohoto Prováděcího programu poskytne přijímající smluvní strana v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu nutnou a neodkladnou zdravotní péči, s výjimkou péče při chronických onemocněních a stomatologické péče.

Článek 38

Výměny výstav realizované v rámci tohoto Prováděcího programu na základě článku 17 budou regulovány podle následujících finančních dispozic:

Vysílající smluvní strana uhradí:

a) výdaje na přepravu do prvního místa konání výstavy a výdaje na zpáteční cestu z posledního místa konání výstavy,

b) výdaje na pojištění podle klauzule „z hřebíku na hřebík“.

Přijímající smluvní strana uhradí:

a) výdaje na přepravu exponátů uvnitř státu přijímající smluvní strany,

b) výdaje na propagaci a na uspořádání výstavy včetně pronájmu místností,

c) v případě poškození exponátů je přijímající smluvní strana povinna zaslat vysílající smluvní straně nezbytnou dokumentaci týkající se poškození. Výdaje za odhad škod hradí přijímající smluvní strana. V žádném případě nemohou být provedeny opravy bez předchozího svolení vysílající smluvní strany.

Závěrečná ustanovení

Článek 39

Tento Prováděcí program nevylučuje organizaci dalších akcí, na nichž se obě smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou. Návrhy na případné změny tohoto Prováděcího programu smluvní strany projednají diplomatickou cestou.

Článek 40

Tento Prováděcí program vstupuje v platnost 1. ledna 2003 a bude platit do 31. prosince 2005. Jeho platnost může být prodloužena o jeden rok, pokud se na tom smluvní strany písemně dohodnou.

Platnost Prováděcího programu je v souladu s ustanovením článku 40 prodloužena do 31. prosince 2006.

Článek 41

Dáno v Praze dne 6. prosince 2002 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znění jsou stejně autentická.


Za vládu České republiky
PhDr. Pavel Cink v. r.
ředitel odboru zahraničních vztahů a evropské integrace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Republiky Slovinsko
Alenka Suhadolnik v. r.
vedoucí odboru mezinárodních kulturních vztahů Ministerstva zahraničních věcí

Přesunout nahoru