Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 101/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě

Datum vyhlášení 14.08.2003
Uzavření smlouvy 24.04.1991
Platnost od 21.08.1991
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. dubna 1991 byla v Jeruzalémě podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XXI dne 21. srpna 1991.

Česká republika a Stát Izrael si výměnou not ze dne 19. července 1993 a 23. srpna 1993 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael

o letecké dopravě

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Státu Izrael, dále uváděné jako „smluvní strany“,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944;

vedeny přáním zavést leteckou dopravu mezi Československem a Izraelem a pokračovat v plném rozsahu v mezinárodní spolupráci v tomto odvětví;

se dohodly takto:

Článek I

Vymezení pojmů

Pro účely výkladu a použití této Dohody, pokud není dále uvedeno jinak:

a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě České a Slovenské Federativní Republiky Federální ministerstvo dopravy a v případě Státu Izrael ministra dopravy, nebo v obou případech jakoukoli jinou osobu nebo orgán řádně pověřený prováděním funkcí v současné době vykonávaných uvedenými leteckými úřady;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který každá smluvní strana určila k provozu dohodnutých služeb uvedených v Příloze k této Dohodě, a to v souladu s článkem III této Dohody;

d) výrazy „území“, „letecká služba“, „mezinárodní letecká služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoliv obchodní“ mají význam stanovený v článcích 2 a 96 Úmluvy;

e) výraz „Dohoda“ znamená tuto Dohodu, její Přílohy a jakékoli jejich změny;

f) výraz „stanovené linky“ znamená linky ustanovené nebo které budou ustanoveny v Příloze k této Dohodě;

g) výraz „dohodnuté služby“ znamená mezinárodní letecké služby, které mohou být podle ustanovení této Dohody provozovány na stanovených linkách;

h) výraz „tarif“ znamená ceny, které se platí za přepravu cestujících, zavazadel a zboží, a podmínky, za kterých se tyto ceny používají, včetně cen a podmínek za agentské a jiné pomocné služby, ale nezahrnuje poplatky a podmínky pro dopravu pošty;

i) výraz „kapacita“ ve vztahu k výrazu „dohodnuté služby“ znamená kapacitu letadla používaného při těchto službách, násobenou počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem na lince nebo na úseku linky za dané období.

Článek II

Poskytování přepravních práv

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě, aby umožnila zřídit a provozovat pravidelné mezinárodní letecké služby na linkách stanovených v Příloze.

2. Pokud není v této Dohodě nebo její Příloze stanoveno jinak, každá smluvní strana bude při provozu dohodnuté služby na stanovené lince užívat následující výsadní práva:

a) létat přes území druhé smluvní strany bez přistání;

b) přistávat na uvedeném území pro potřeby nikoli obchodní;

c) nakládat a vykládat na uvedeném území v místech stanovených v Příloze k této Dohodě cestující, zavazadla, zboží a poštu určené pro nebo pocházející z míst na území druhé smluvní strany;

d) nakládat a vykládat na území třetích zemí v místech stanovených v Příloze k této Dohodě cestující, zavazadla, zboží a poštu určené pro nebo pocházející z míst na území druhé smluvní strany, stanovených v Příloze k této Dohodě.

3. Nic v této Dohodě nebude považováno za poskytnutí práva určenému leteckému podniku jedné smluvní strany nakládat cestující, zavazadla, zboží a poštu na území druhé smluvní strany za úplatu nebo nájemné k dopravě do jiného místa na území druhé smluvní strany.

Článek III

Určení leteckých podniků a provozní oprávnění

1. Každá smluvní strana bude mít právo písemně určit druhé smluvní straně jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách.

2. Po obdržení takového oznámení druhá smluvní strana, s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, bez prodlení udělí leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento ^úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje při provozu mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělení provozního oprávnění, zmíněné v odstavci 2 tohoto článku, nebo uložit určenému leteckému podniku takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku II této Dohody v kterémkoli případě, kdy smluvní strana není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo jejím státním příslušníkům.

5. Když byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může kdykoli zahájit provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že jsou pro tyto služby v platnosti tarify stanovené v souladu s ustanoveními článku VI této Dohody.

Článek IV

Odvolání a pozastavení práv

1. Každá smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku II této Dohody leteckému podniku druhé smluvní strany, nebo uložit pro využívání těchto práv podmínky, které považuje za nezbytné:

a) v případě, že není přesvědčena, že převážná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům; nebo

b) v případě, že uvedený letecký podnik neplní zákony nebo předpisy smluvní strany poskytující tato práva; nebo

c) v jakémkoli případě, kdy letecký podnik neprovozuje dohodnuté služby v souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě.

2. Toto právo bude uplatněno pouze po konzultaci s druhou smluvní stranou, ledaže okamžité zrušení, pozastavení či uložení podmínek podle odstavce 1 tohoto článku je nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů.

Článek V

Osvobození od celních poplatků a daní

1. Každá smluvní strana na základě reciprocity osvobodí podle svých vnitrostátních zákonů určený letecký podnik druhé smluvní strany v nejvyšším možném rozsahu od dovozních omezení, celních poplatků, spotřebních daní, inspekčních poplatků a jiných národních daní a dávek letadla, palivo, mazací oleje, spotřební technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklou výbavu letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně destitálů, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených k prodeji cestujícím v omezeném množství během letu) a jiné položky určené výlučně pro použití v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku příslušné smluvní strany, které vykonává dohodnuté služby, stejně tak jako tištěné zásoby letenek, nákladních listů, jiné tiskoviny mající na sobě vytištěné označení leteckého podniku a obyčejný propagační materiál rozšiřovaný zdarma určeným leteckým podnikem.

2. Výjimky poskytované tímto článkem se budou vztahovat na položky uvedené v odstavci 1 tohoto článku:

a) přivezené na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem;

b) ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany po dobu příletu a nebo odletu z území druhé smluvní strany;

c) dodané na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany za účelem použití při provozu dohodnutých služeb.

3. Běžné letové vybavení, stejně tak jako materiál, potřeby a zásoby obvykle ponechávané na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celnice tohoto území. V takovémto případě mohou být uloženy pod dohledem celnice do té doby, než budou vyvezeny nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

4. Osvobození poskytovaná v odstavci 1 tohoto článku budou také použitelná v případě, kdy určený letecký podnik jedné smluvní strany se dohodl s jiným leteckým podnikem na území druhé smluvní strany, který podobně požívá tato osvobození od druhé smluvní strany, o zapůjčení nebo převedení položek uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Článek VI

Tarify

1. Tarify používané určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany pro dopravu na nebo z území druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou náklady na provoz, přiměřený zisk a tarify jiných leteckých podniků. Smluvní strany budou považovat za nepřijatelné tarify podbízející nebo diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu na základě zneužití dominantního postavení, nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé státní dotaci či podpoře.

2. Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou dle možnosti sjednány určenými leteckými podniky obou smluvních stran po předchozí poradě, připadá-li to v úvahu, s jinými leteckými podniky provozujícími dopravu na téže lince nebo její části a takové dohody bude dosaženo, kde je to možné, využitím procedurálních postupů Mezinárodního sdružení leteckých dopravců nebo jiného příslušného mezinárodního mechanizmu pro stanovení tarifů.

3. Tarify takto sjednané budou předloženy ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran nejméně 45 dnů před navrhovaným datem jejich zavedení. Ve zvláštních případech může být tato doba zkrácena na základě dohody leteckých úřadů.

4. Souhlas s tarify může být dán výslovně. V případě, že žádný z leteckých úřadů smluvních stran nevyjádří svůj nesouhlas s navrženými tarify do 30 dnů od data předložení v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, budou považovány za schválené. V případě, že doba pro předložení byla zkrácena v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, letecké úřady mohou dohodnout, že doba, v níž musí být oznámen jakýkoli nesouhlas, bude kratší než 30 dnů.

5. Nebude-li možno tarif dohodnout podle odstavce 2 tohoto článku, nebo pokud v době stanovené v odstavci 4 tohoto článku jeden letecký úřad předá druhému leteckému úřadu oznámení o nesouhlasu s jakýmkoli tarifem dohodnutým podle ustanovení odstavce 2, letecké úřady obou smluvních stran, po konzultaci s leteckým úřadem jakéhokoli státu, jehož názor mohou považovat za užitečný, se vynasnaží stanovit tarif vzájemnou dohodou.

6. Nebudou-li se moci letecké úřady dohodnout na jakémkoli tarifu, předloženém jim podle odstavce 3 tohoto článku, nebo na stanovení jakéhokoli tarifu podle odstavce 5 tohoto článku, spor bude řešen v souladu s ustanoveními článku XVIII této Dohody.

7. Tarif sjednaný podle ustanovení tohoto článku bude v platnosti až do sjednání nového tarifu. Platnost tarifu však nebude na základě tohoto odstavce prodloužena o více než 12 měsíců po datu, k němuž by jinak platnost tarifu skončila.

Článek VII

Reprezentace

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít povoleno, na základě reciprocity, udržovat na území druhé smluvní strany své zástupce a obchodní, provozní a technický personál potřebný v souvislosti s provozem dohodnutých služeb. Personál může být vybrán ze státních příslušníků kterékoli z obou stran podle potřeby.

2. Požadavky na personál mohou být, podle mínění určeného leteckého podniku, uspokojeny jeho vlastním personálem nebo použitím služeb jiné organizace, společnosti nebo leteckého podniku, působících na území druhé smluvní strany a oprávněných k poskytování takových služeb na území smluvní strany.

3. Zástupci a personál budou podléhat zákonům a předpisům platným na území druhé smluvní strany a budou dodržovat takové zákony a předpisy; každá smluvní strana na základě reciprocity a s minimálním prodlením poskytne nezbytná pracovní povolení, pracovní víza nebo jiné nezbytné doklady zástupcům a personálu uvedeným v odstavci 1 tohoto článku.

Článek VIII

Použití zákonů a předpisů

1. Zákony a předpisy každé smluvní strany, které upravují vstup letadel provozujících mezinárodní létání na její území a výstup z něho, nebo které se vztahují na provoz a létání těchto letadel na jejím území, jsou závazné i pro letadlo leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou.

2. Zákony a předpisy každé smluvní strany, které upravují vstup na její území, pobyt na něm, tranzit a výstup z něho pro cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštu dopravovaných letadly, včetně předpisů týkajících se vstupu, výstupu, přistěhovalectví a vystěhovalectví, pasů, cel, měnových a zdravotních opatření budou dodrženy leteckým podnikem druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu a pobytu na území první smluvní strany.

Článek IX

Uznání osvědčení a průkazů

1. Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jako platné jednou ze smluvních stran budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že požadavky, podle kterých tato osvědčení nebo průkazy byly vydány nebo potvrzeny jako platné, se rovnají nebo překračují minimální normy, které mohou být stanoveny podle Úmluvy.

2. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat za platné pro účely letů nad svým vlastním územím diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jako platné jejím příslušníkům druhou smluvní stranou.

Článek X

Ochrana civilního letectví

1. Smluvní strany si potvrzují navzájem svůj závazek chránit bezpečnost civilního letectví proti činům nezákonného vměšování. Smluvní strany budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosíce 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaném v Montrealu 24. února 1988.

2. Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou potřebnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takových letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení, jakož i všem jiným hrozbám vůči bezpečnosti civilního letectví.

3. Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích postupovat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako přílohy k Úmluvě v rozsahu, v němž jsou tato ustanovení pro smluvní strany platná, budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel registrovaných na jejich území nebo provozovatelé letadel mající hlavní sídlo obchodní činnosti, nebo stálé sídlo na jejich území a provozovatelé letišť na jejich území, jednali v souladu s těmito ustanoveními o ochraně civilního letectví.

4. Smluvní strany vzájemně souhlasí s tím, že může být požadováno, aby tito provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví zmíněná výše v odstavci 3 a vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na jejím území. Každá smluvní strana zajistí, že na jejím území budou přijata a účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a ke kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání. Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření, aby se čelilo určité hrozbě.

5. V případě spáchání činu nebo hrozby spáchání nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení si smluvní strany vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k urychlenému a bezpečnému ukončení takových činů nebo hrozeb.

6. Má-li smluvní strana oprávněné důvody domnívat se, že druhá strana se odchýlila od ustanovení o ochraně civilního letectví tohoto článku, letecký úřad této smluvní strany může požádat letecký úřad druhé smluvní strany o neodkladné uskutečnění konzultací.

Článek XI

Převod přebytků příjmů

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany smí prodávat letecké dopravní služby na území druhé smluvní strany podle příslušných oprávnění a v souladu s příslušnými platnými vnitrostátními zákony a předpisy buď přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně.

2. Určené letecké podniky smluvních stran smí převádět z území prodeje na své vlastní území přebytky, dosažené na území prodeje, příjmů nad výdaji. Do těchto čistých převodů budou zahrnuty příjmy z prodejů leteckých dopravních služeb, dosažené přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů a z pomocných doplňkových služeb; platby budou uskutečněny v souladu s ustanovením platební dohody platné mezi oběma zeměmi, bylo-li takové dohody dosaženo, a podle platných měnových předpisů.

3. Určené letecké podniky smluvních stran obdrží souhlas k takovým převodům nejdéle do 30 dnů od požádání.

4. Letecké podniky smluvních stran smí uskutečnit skutečný převod po obdržení souhlasu. V případě, že z technických důvodů takový převod nebude možno uskutečnit okamžitě, letecké podniky smluvních stran obdrží stejnou prioritu k převodu, jakou mají dovozy druhé smluvní strany.

5. Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na základě reciprocity osvobození od všech daní a dávek ze zisku nebo z příjmů plynoucích z provozování leteckých služeb.

Článek XII

Kapacita

1. Určený letecký podnik každé smluvní strany bude mít slušné a stejné možnosti k provozu dohodnutých služeb stanovených v Příloze k této Dohodě.

2. Při provozu dohodnutých služeb určený letecký podnik jedné smluvní strany bude brát v úvahu zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tento podnik zajišťuje na zcela nebo částečně shodných linkách.

3. Kapacita dohodnutých služeb, poskytovaná určenými leteckými podniky, bude v úzkém vztahu k odhadovaným leteckým dopravním požadavkům cestující veřejnosti mezi územími smluvních stran. Tato kapacita bude v zásadě stejně rozdělena mezi oba určené letecké podniky, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Počet letů a letové řády dohodnutých služeb budou stanoveny vzájemnou dohodou mezi oběma určenými leteckými podniky a budou předloženy leteckým úřadům ke schválení nejméně 30 dnů před jejich vstupem v platnost. V případě, že mezi oběma určenými leteckými podniky nebude možno dosáhnout dohody, záležitost bude postoupena leteckým úřadům smluvních stran.

5. Po dobu provozu dohodnutých služeb bude požadováno uzavření obchodní dohody mezi oběma určenými leteckými podniky. Tato obchodní dohoda bude předložena příslušným leteckým úřadům ke schválení. V případě, že takové dohody mezi oběma určenými leteckými podniky nebude možno dosáhnout, záležitost bude postoupena leteckým úřadům smluvních stran.

Článek XIII

Usnadňování provozu

1. Každá smluvní strana může ukládat nebo dovolit ukládat oprávněné a přiměřené poplatky za použití letišť a jiných leteckých zařízení, přičemž tyto poplatky nebudou vyšší než ty placené jinými leteckými podniky, konajícími podobné mezinárodní letecké služby.

2. Každá smluvní strana bude podporovat provádění konzultací mezi svými organizacemi oprávněnými ke stanovení poplatků a určenými leteckými podniky používajícími služby a zařízení a, kde je to proveditelné, prostřednictvím organizace zástupců leteckých podniků. Uživatelům bude předáno přiměřené oznámení o jakémkoli návrhu na změnu uživatelských poplatků, aby se jim umožnilo vyjádřit jejich mínění před provedením změn.

3. Žádná ze smluvních stran nebude zvýhodňovat svůj vlastní nebo jiný letecký podnik před leteckým podnikem druhé smluvní strany, provádějícím podobné mezinárodní letecké služby, při uplatňování svých celních, pasových, zdravotních a podobných předpisů nebo ve využívání letišť, letových cest, služeb řízení letového provozu a s nimi souvisejících zařízení pod její kontrolou.

Článek XIV

Výměna informací a statistik

Letecký úřad kterékoli smluvní strany poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany, na jeho vyžádání, takové statistické údaje, které lze přiměřeně požadovat za účelem určení kapacity poskytované určeným leteckým podnikem, objemu přepravy dosaženého na dohodnutých službách a rovněž údaje o místě počátku a určení přeprav, u nichž nedochází k přerušení cesty.

Článek XV

Přímý tranzit

Cestující v přímém tranzitu přes území smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných poplatků.

Článek XVI

Konzultace

1. V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady smluvních stran čas od času uskutečňovat konzultace, majíce na zřeteli zabezpečení provádění a dostatečné plnění ustanovení této Dohody a její Přílohy.

2. Tyto konzultace budou zahájeny do 60 dnů od data obdržení takové žádosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XVII

Změny

1. Jestliže kterákoli smluvní strana považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení Dohody, může požádat o konzultace druhou smluvní stranu. Takové konzultace mezi leteckými úřady mohou být provedeny jednáním nebo písemně a zahájí se v době do 60 dnů od data žádosti. Jakékoli změny takto dohodnuté vstoupí v platnost až po potvrzení výměnou diplomatických not.

2. Změny Přílohy k této Dohodě mohou být učiněny přímou dohodou mezi kompetentními leteckými úřady smluvních stran a potvrzují se výměnou diplomatických not.

3. Dohoda bude upravována tak, aby odpovídala jakékoli mnohostranné úmluvě, která se stala závazná pro obě smluvní strany.

Článek XVIII

Urovnání sporů

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Jestliže letecké úřady nedosáhnou dohody, spor bude urovnán diplomatickou cestou.

Článek XIX

Registrace

Tato Dohoda a jakákoli její změna, stejně tak jako jakákoli výměna diplomatických not budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XX

Ukončení platnosti

Každá smluvní strana může kdykoli písemně oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody. Kopie oznámení bude zároveň zaslána Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém případě platnost Dohody skončí 12 měsíců po dni, kdy oznámení obdržela druhá smluvní strana, nebude-li zmíněné oznámení vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami odvoláno před uplynutím tohoto období. Nebude-li přijetí oznámení potvrzeno druhou smluvní stranou, oznámení bude považováno za doručené 14 dnů poté, kdy oznámení obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XXI

Vstup v platnost

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, k němuž si vzájemně obě smluvní strany předají písemná oznámení vyměněním diplomatických not o tom, že jejich příslušné vnitrostátní požadavky pro vstup v platnost byly splněny.


Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce řádně k tomu zplnomocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Jeruzalémě, tento 24. den v dubnu 1991, který odpovídá 10. dni dubna roku 5721, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, hebrejském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu bude rozhodující anglický text.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky
Ing. Jiří Nezval v. r.
ministr dopravy

Za vládu Státu Izrael
David Levy v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


Příloha

k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, uzavřené pro pravidelnou leteckou dopravu mezi jejich příslušnými územími

1. Linky, na kterých mohou být provozovány letecké služby určeným leteckým podnikem Československa:

Praha,

mezilehlé body,

Tel Aviv,

body za.

2. Linky, na kterých mohou být provozovány letecké služby určeným leteckým podnikem Izraele:

Tel Aviv,

mezilehlé body,

Praha,

body za.

3. Určený letecký podnik každé smluvní strany nebude vykonávat přepravní práva 5. svobody, pokud toto omezení nebude uvolněno, buď:

a) když se letecké úřady obou smluvních stran, prostřednictvím vzájemných konzultací, dohodnou zrušit toto omezení výměnou přepravních práv 5. svobody, nebo

b) když zainteresované letecké podniky obou smluvních stran uzavřou obchodní dohodu, která bude schválena leteckými úřady obou smluvních stran.

4. Mezilehlé body a body za budou dohodnuty mezi určenými leteckými podniky a budou schváleny oběma leteckými úřady.

5. Kterýkoli nebo všechny mezilehlé body a body za mohou být, podle uvážení určeného leteckého podniku, vynechány při kterémkoli nebo na všech letech za předpokladu, že služba začíná nebo končí na území smluvní strany, která letecký podnik určila.

Přesunout nahoru