Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 92/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu

Datum vyhlášení 28.08.2002
Uzavření smlouvy 13.07.1995
Ratifikace Smlouvy 05.09.1997
Platnost od 01.11.1997
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. července 1995 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bonnu dne 5. září 1997.

Smlouva se na základě svého článku 14 odst. 3 předběžně prováděla ode dne podpisu a na základě ustanovení odstavce 2 téhož článku vstoupila v platnost dne 1. listopadu 1997.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu

Česká republika a Spolková republika Německo,

vedeny přáním usnadnit silniční provoz mezi oběma státy a tranzitní dopravu přes svá výsostná území,

se dohodly takto:

Článek 1

Předmět Smlouvy

(1) Dálnice D5 na výsostném území České republiky ve směru na západ a dálnice A6 na výsostném území Spolkové republiky Německo ve směru na východ budou propojeny na společných státních hranicích.

(2) K tomuto účelu se na výsostném území České republiky a výsostném území Spolkové republiky Německo vybuduje hraniční dálniční most (dále jen „hraniční most“).

(3) Smluvní státy dokončí podle možnosti hraniční most v roce 1997.

Článek 2

Příprava a provedení stavby

(1) Průzkumné práce a geodetické zaměření provedou smluvní státy každý na svém výsostném území a na své náklady.

(2) Spolková republika Německo převezme:

a) přípravu,

b) vypsání výběrového řízení,

c) zadání zakázky,

d) přezkoumání realizačních podkladů,

e) stavební dozor,

f) přezkoumání fakturace smluvních výkonů a

g) návrh rozdělení nákladů podle ustanovení této smlouvy pro hraniční most vždy po dosažení shody s Českou republikou.

(3) Hraniční most bude připravován, realizován a převzat podle norem a stavebních předpisů platných ve Spolkové republice Německo. Pro jednotlivé části stavby mohou smluvní státy dohodnout použití českých předpisů.

Článek 3

Stavební povolení a výkup pozemků

(1) Každý smluvní stát zajistí, aby byla včas vydána povolení a schválení a provedeny přejímky podle jeho právních předpisů, potřebné ke stavbě hraničního mostu.

(2) Každý smluvní stát zajistí na vlastní náklady, aby na jeho výsostném území byly včas k dispozici pozemky trvalého a dočasného záboru, potřebné pro stavbu hraničního mostu.

(3) Zaměření a vytyčení potřebných pozemků provede každý smluvní stát na svém výsostném území a na své náklady.

Článek 4

Přejímka

Po dokončení stavebních prací bude hraniční most převzat Spolkovou republikou Německo podle německého práva používaného pro veřejné stavební zakázky za účasti zhotovitelů. Česká republika bude při přejímce zastoupena příslušnými orgány. Spolková republika Německo bude dohlížet na záruční lhůty hraničního mostu a bude uplatňovat záruční požadavky i jménem České republiky.

Článek 5

Údržba

(1) Údržba se skládá z provozní údržby, stavební údržby a obnovy.

(2) Přejímkou hraničního mostu převezme každý smluvní stát na svém výsostném území a na své náklady provozní údržbu hraničního mostu včetně zajištění bezpečnosti provozu a zimní údržby.

(3) Od okamžiku, uvedeného v odstavci 2, převezme Spolková republika Německo stavební údržbu a obnovu hraničního mostu. Hranicí pro tuto činnost je východní konec hraničního mostu, včetně krajní opery na výsostném území České republiky. Tyto činnosti budou prováděny ve vzájemné shodě s Českou republikou.

(4) Příslušné orgány smluvních států mohou o druhu, rozsahu a provádění údržbových prací podle odstavců 1 až 3 sjednat zvláštní ujednání.

Článek 6

Náklady

(1) Náklady na stavbu, stavební údržbu a obnovu hraničního mostu hradí smluvní státy každý polovinou. Při rozdělování těchto nákladů nebude zohledněna německá daň z obratu, která je obsažena v nákladech. Touto daní bude zatížena pouze Spolková republika Německo.

(2) Česká republika uhradí Spolkové republice Německo správní náklady ve výši deseti procent nákladů na stavbu, stavební údržbu a obnovu připadající na ní podle odstavce 1 bez německé daně z obratu.

(3) Existující podklady potřebné pro přípravu hraničního mostu budou dány bezúplatně vzájemně k dispozici.

Článek 7

Platby

(1) Česká republika uhradí Spolkové republice Německo svůj podíl na splátkách, které budou v souladu s postupem stavebních prací poskytovány zhotovitelům. Časový plán pro splatnost a předpokládanou výši splátek bude sestaven při zadávání zakázky.

(2) Spolková republika Německo sdělí České republice dva měsíce předem odhadovanou finanční potřebu pro splátkování a současně bude informovat o stavu plateb formou přehledů, ve kterých budou uvedeny výše a termíny plateb.

(3) Česká republika uhradí zbytek svého podílu na nákladech po konečné přejímce a vyúčtování.

(4) Všechny platby se uskuteční v německých markách.

(5) Při rozdílných názorech nesmí být zadržovány nesporné částky.

(6) Česká republika obdrží stejnopisy stavebních smluv, objednávek a přezkoušených podkladů pro vyúčtování.

Článek 8

Právo vstupu

(1) Státní příslušníci smluvních států a státní příslušníci států, kteří se podílejí na stavbě hraničního mostu, v žádném z obou smluvních států a v žádném z členských států Evropské unie nepodléhají vízové povinnosti, smějí ke splnění úkolu podle této smlouvy překračovat státní hranice v prostoru staveniště hraničního mostu a zdržovat se v té části staveniště, která leží na výsostném území druhého smluvního státu, aniž by k tomu potřebovali povolení k pobytu, pokud u sebe mají platný a uznávaný dokument, který opravňuje k překročení státních hranic mezi smluvními státy.
Státní příslušníci jiných států, kteří podléhají vízové povinnosti, smějí ke splnění úkolu podle této smlouvy překračovat státní hranici v prostoru staveniště a zdržovat se v té části staveniště, která leží na výsostném území druhého smluvního státu, pokud jim bylo uděleno vízum a mají u sebe platný a uznávaný dokument, který opravňuje k překročení státních hranic mezi smluvními státy.

(2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 podléhají právním předpisům o udělování pracovního povolení zahraničním státním příslušníkům zaměstnaným ve Spolkové republice Německo bez ohledu na to, zda práce budou prováděny na výsostném území České republiky nebo Spolkové republiky Německo.

(3) Smluvní státy se zavazují převzít kdykoliv bez formalit zpět osoby, které na základě této smlouvy vstoupily na výsostné území druhého smluvního státu a které

a) porušily ustanovení této smlouvy

nebo

b) se tam protiprávně zdržují.

(4) Jednotlivé otázky k udržení bezpečnosti a pořádku v prostoru staveniště hraničního mostu budou řešeny místně příslušnými hraničními orgány ve vzájemné shodě.

(5) Odstavce 1 až 4 platí obdobně pro opatření k údržbě hraničního mostu.

(6) Ustanovení tohoto článku platí potud a pokud mezi smluvními státy nejsou v platnosti zvláštní smluvní úpravy o překračování státních hranic a o zpětném přebírání osob.

Článek 9

Daňová a celní ustanovení

(1) Prostor staveniště hraničního mostu a po jeho dokončení hraniční most samotný, pokud se nacházejí na výsostném území České republiky, se považují pro uplatnění právních předpisů České republiky o dani z přidané hodnoty a právních předpisů Spolkové republiky Německo o dani z obratu za výsostné území Spolkové republiky Německo, pokud se jedná o dodávky předmětů a ostatních výkonů určených pro stavbu hraničního mostu nebo pro jeho stavební údržbu a obnovu.

(2) Na zboží, které bude dováženo z výsostného území jednoho smluvního státu na výsostné území druhého smluvního státu, nebudou s výjimkou cel uplatňovány žádné dovozní poplatky, pokud toto zboží bude použito na výstavbu nebo údržbu hraničního mostu. Toto platí od zahájení stavby. Jistoty se nepožadují. První věta neplatí při dovozu zboží pro veřejnou správu.

(3) Zboží potřebné pro výstavbu nebo pro údržbu hraničního mostu nepodléhá při dovozu a vývozu žádným zákazům a omezením.

(4) Příslušné daňové a celní orgány obou smluvních států se vzájemně vyrozumí a poskytnou si všechny potřebné informace a podporu při uplatňování svých vnitrostátních právních a správních předpisů v rámci ustanovení odstavců 1 až 3. Zástupci těchto orgánů jsou oprávněni zdržovat se na staveništi hraničního mostu a po jeho dokončení na hraničním mostu samotném a provádět tam opatření v rámci ustanovení odstavců 1 až 3, která jsou obsažena v jejich vnitrostátních právních a správních předpisech. V ostatním zůstávají příslušná vý-sostná práva smluvních států nedotčena.

Článek 10

Ochrana dat

Pokud budou na základě této smlouvy podle vnitrostátních právních předpisů předávána osobní data, platí následující ustanovení při respektování vnitrostátních právních předpisů platných pro každý smluvní stát.

a) Použití dat příjemcem je přípustné pouze pro daný účel a za podmínek stanovených předávajícím místem.

b) Příjemce podá předávajícímu místu na vyzvání informaci o použití předaných dat a o takto dosažených výsledcích.

c) Osobní data smějí být předána výhradně příslušným místům. Další předávání jiným místům může být provedeno pouze s předchozím souhlasem předávajícího místa.

d) Předávající místo je povinno dbát na správnost předávaných dat, jakož i na potřebnost a přiměřenost ve vztahu k účelu, ke kterému jsou předávána. Přitom je třeba dbát na zákazy předávání dané příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Pokud se prokáže, že byla předána nesprávná data nebo data, která nesměla být předána, je třeba to neprodleně sdělit příjemci. Ten je povinen je opravit nebo zničit.

e) Dotčenému se na jeho žádost podají informace o údajích existujících o jeho osobě i o předpokládaném účelu jejich použití. Povinnost poskytnout tyto informace odpadá, pokud z uvážení vyplyne, že veřejný zájem neposkytnout informace převažuje nad zájmy dotčeného na získání informací o datech. V ostatním se řídí právo dotčeného na získání informací o poskytovaných údajích o jeho osobě podle vnitrostátních právních předpisů toho smluvního státu, na jehož výsostném území se o informace žádá.

f) Pokud je někdo protiprávně poškozen v důsledku předání údajů v rámci výměny dat podle této smlouvy, ručí mu v této věci přejímající místo podle svých vnitrostátních právních předpisů. Ve vztahu k poškozenému se ke svému vyvinění nemůže odvolávat na to, že poškození bylo způsobeno předávajícím místem.

g) Předávající místo upozorní při předání na lhůty likvidace dat stanovené vnitrostátními právními předpisy jeho státu. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba zlikvidovat předaná osobní data, pokud nejsou dále potřebná pro účel, pro který byla předána.

h) Předávající a přejímající místa jsou povinna vést evidenci předání a převzetí osobních údajů.

i) Předávající a přejímající místa jsou povinna chránit předávané osobní údaje účinně před nepovolaným přístupem, nepovolanými změnami a nepovolaným zveřejněním.

Článek 11

Smíšená komise

(1) Smluvní státy vytvoří smíšenou komisi pro stavbu hraničního mostu. Ta se skládá z obou vedoucích delegací, ze 3 stálých členů každé strany a z dalších členů vyslaných každým smluvním státem na zasedání. Smluvní státy si vzájemně sdělí vedoucího své delegace ve smíšené komisi a tyto 3 stálé členy. Vedoucí každé delegace může požádáním vedoucího druhé delegace svolat jednání komise pod svým předsednictvím. Jednání na jeho přání se musí uskutečnit nejpozději do jednoho měsíce po doručení tohoto vyzvání.

(2) Smíšená komise má za úkol objasňovat otázky spojené se stavbou hraničního mostu a předkládat smluvním státům doporučení.

(3) Každá delegace ve smíšené komisi může požádat příslušné orgány druhého smluvního státu o předložení podkladů, které považuje za potřebné k přípravě závěrů komise.

(4) Smíšená komise přijímá své závěry ve vzájemné shodě.

Článek 12

Rozdílné názory

Rozdílnosti názorů týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešit příslušné orgány smluvních států. Příslušné orgány smluvních států mohou za tímto účelem požádat o stanovisko smíšenou komisi. Ne-podaří-li se příslušným orgánům tyto rozdílnosti názorů urovnat, budou je řešit, pokud možno, smluvní státy.

Článek 13

Závěrečné ustanovení

Smluvní státy budou provádět tuto smlouvu prostřednictvím svých příslušných orgánů.

Článek 14

Vstup v platnost

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny co nejdříve v Bonnu.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce po výměně ratifikačních listin.

(3) V zájmu uvedení hraničního mostu do provozu v nejkratší možné době budou ustanovení této smlouvy předběžně používána již ode dne jejího podpisu, a tím ještě před jejím vstupem v platnost podle příslušných vnitrostátních právních předpisů.

Článek 15

Doba platnosti a změny Smlouvy

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Může být změněna, doplněna nebo zrušena jen ve vzájemné shodě mezi smluvními státy.

(2) Pokud dojde při provádění Smlouvy ke značným obtížím nebo pokud se podstatně změní podmínky existující při jejím uzavření, budou smluvní státy na požádání jednoho smluvního státu jednat o změně Smlouvy nebo o jejím zrušení a nové úpravě.


Dáno v Praze dne 13. července 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Ing. Ivan Foltýn v. r.
náměstek ministra dopravy

Za Spolkovou republiku Německo
Dr. Rolf Hofstetter v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Dr. Ing. Hans-Jürgen Huber v. r.
ministerský ředitel Spolkového ministerstva dopravy

Přesunout nahoru