Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 78/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu

Datum vyhlášení 23.07.2002
Uzavření smlouvy 27.07.2001
Platnost od 17.05.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. července 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XVI odst. 1 dne 17. května 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Austrálie

o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu

Vláda České republiky a vláda Austrálie (dále jen „Strany“),

znovu potvrzujíce své závazky zajistit, aby mezinárodní rozvoj a využívání jaderné energie pro mírové účely byly uskutečňovány na základě dohod, které podpoří cíle nešířeni jaderných zbraní,

majíce na paměti, že jak Česká republika, tak Austrálie jsou státy bez jaderných zbraní, které jsou smluvními stranami Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní otevřené k podpisu v Londýně, Moskvě a Washingtonu dne 1. července 1968 (dále jen „Smlouva“),

berouce na vědomí, že Česká republika a Austrálie se Smlouvou zavázaly nevyrábět nebo jinak získávat jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení a že uzavřely dohody s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (dále jen „Agentura“) o uplatňování záruk ve svých zemích v návaznosti na Smlouvu,

stvrzujíce svoji podporu cílům a ustanovením Smlouvy a své přání napomáhat všeobecnému dodržování Smlouvy,

potvrzujíce přání Stran spolupracovat při vývoji a využívání jaderné energie pro mírové účely,

přejíce si vytvořit podmínky odpovídající jejich závazkům nešířeni, dle nichž může být jaderný materiál převáděn mezi Českou republikou a Austrálií pro mírové účely bez jaderných výbuchů,

se dohodly následovně:

Článek I

Strany budou spolupracovat při mírovém využívání jaderné energie v souladu s ustanoveními této dohody. Zamýšlená spolupráce se vztahuje na mírové využívání jaderné energie a zahrnuje převody jaderného materiálu, výzkum a vývoj, výměnu informací, technický výcvik, návštěvy vědců a projekty vzájemného zájmu. Tato spolupráce bude uskutečňována, bude-li nezbytné, podle zvláštních dohod nebo ujednání. Strany mohou určit orgány státní správy a fyzické nebo právnické osoby, aby takovouto spolupráci uskutečňovaly.

Článek II

Pro účely této dohody:

(a) „příslušný úřad“ znamená v případě České republiky Státní úřad pro jadernou bezpečnost, v případě Austrálie Australský úřad pro záruky a nešířeni, nebo takový jiný orgán, který může Strana průběžně oznamovat druhé Straně;

(b) „vojenský účel“ znamená přímé vojenské využití jaderné energie, jako jsou jaderné zbraně, vojenský jaderný pohon, vojenské jaderné raketové motory nebo vojenské jaderné reaktory a munici z ochuzeného uranu, ale nezahrnuje takové nepřímé použití jako odebírání energie pro vojenské základny z civilní energetické sítě nebo výrobu radioizotopů, které by mohly být později použity k určování diagnózy ve vojenských nemocnicích;

(c) „jaderný materiál“ znamená jakýkoli „výchozí materiál“ nebo „zvláštní štěpný materiál“, jak jsou tyto pojmy definovány v článku XX Statutu Agentury. Jakékoli rozhodnutí Rady Guvernérů Agentury podle článku XX Statutu Agentury, které doplní seznam materiálů považovaných za „výchozí materiál“ nebo „zvláštní štěpný materiál“, bude podle této dohody mít účinky, pouze když se obě Strany této dohody vzájemně písemně informují, že takové doplnění přijaly;

(d) „mírové účely“ znamená veškeré použití jiné než pro vojenský účel.

Článek III

1. Tato dohoda se vztahuje na:

(a) jaderný materiál převáděný mezi Českou republikou a Austrálií pro mírové účely bez jaderných výbuchů ať přímo nebo prostřednictvím třetí země;

(b) všechny formy jaderného materiálu připraveného z jaderného materiálu, který je předmětem této dohody, chemickými nebo fyzikálními procesy nebo izotopickou separací; je-li jaderný materiál, který je předmětem této dohody, smíchán s jiným jaderným materiálem, bude z jaderného materiálu takto vyrobeného považováno za spadající do rámce této dohody pouze množství odpovídající poměru, v jakém množství jaderného materiálu použitého k jeho přípravě, a který je předmětem této dohody, přispívá k celkovému množství takto použitého jaderného materiálu; a

(c) všechny druhy jaderného materiálu vyrobeného z jaderného materiálu, který je předmětem této dohody, ozařováním neutrony; je-li jaderný materiál, který je předmětem této dohody, ozářen společně s jiným jaderným materiálem, bude z jaderného materiálu takto vyrobeného považováno za spadající do rámce této dohody pouze množství odpovídající poměru množství jaderného materiálu, který je předmětem této dohody, a které, použité k jeho výrobě, přispívá k této výrobě.

2. Jaderný materiál uvedený v odstavci 1 tohoto článku bude v souladu s touto dohodou převáděn pouze na fyzickou nebo právnickou osobu, kterou příslušný úřad přijímající Strany potvrdí příslušnému úřadu dodávající Strany jako osobu řádně oprávněnou k jeho přijetí.

Článek IV

1. Jaderný materiál uvedený v článku III zůstane předmětem ustanovení této dohody až do doby, kdy:

(a) již není využitelný; nebo

(b) je znovu nezískatelný k použití pro zpracování do formy, ve které je použitelný pro jakoukoli jadernou činnost významnou z hlediska záruk uvedených v článcích VI a VII; nebo

(c) byl převeden mimo územní jurisdikci České republiky nebo mimo územní jurisdikci Austrálie v souladu s odstavcem l(a) článku IX této dohody; nebo

(d) se Strany dohodnou jinak.

2. Pro účely určení, kdy jaderný materiál, který je předmětem této dohody, není již využitelný nebo je znovu nezískatelný k použití pro zpracování do formy, ve které je použitelný pro jakoukoli jadernou činnost významnou z hlediska záruk uvedených v článcích VI a VII, budou obě Strany akceptovat určení učiněné Agenturou. Pro účely této dohody bude takové určení učiněno Agenturou v souladu s ustanoveními pro ukončení záruk příslušné zámkové dohody mezi danou Stranou a Agenturou.

Článek V

Jaderný materiál, který je předmětem této dohody, nebude používán nebo zneužíván k výrobě jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, k výzkumu nebo vývoji jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, pro munici z ochuzeného uranu nebo používán k jakýmkoli vojenským účelům.

Článek VI

1. Je-li příjemcem Austrálie, bude dodržení článku V této dohody zajištěno zámkovým systémem uplatňovaným Agenturou v souladu s Dohodou mezi Austrálií a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní ze dne 10. července 1974.

2. Je-li příjemcem Česká republika, bude dodržení článku V této dohody zajištěno zámkovým systémem uplatňovaným Agenturou v souladu s Dohodou mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní ze dne 18. září 1996.

Článek VII

1. Pokud, i přes veškeré úsilí obou Stran o podporu Smlouvy a Agentury, nebude Agentura, z jakýchkoli důvodů v jakémkoli období, provádět záruky uvedené v článku VI této dohody na území státu jedné nebo druhé Strany, na kterém se nachází jaderný materiál, který je předmětem této dohody, budou Strany okamžitě konzultovat jiná zámková ujednání, za účelem nahrazení ujednání uvedených v článku VI této dohody.

2. V prvé řadě přijme příslušná Strana záruky podle nové dohody nebo dohod, jejichž stranami jsou zmíněná Strana a Agentura a které zajistí záruky odpovídající rozsahem a účinností zárukám uvedeným v článku VI této dohody. Pokud taková dohoda nebo dohody nejsou možné, přistoupí Strany k dohodě o provádění multilaterálního zámkového systému, který se bude shodovat s principy a postupy zámkového systému Agentury a který zajistí záruky odpovídající rozsahem a účinností zárukám Agentury, které nahradí. Nebude-li žádný multilaterální systém bezprostředně k dispozici, budou Strany spolupracovat na vytvoření takového systému a prozatímně uzavřou dohodu o uplatňování vzájemně přijatelných zámkových ujednání na jaderný materiál, který je předmětem této dohody.

Článek VIII

1. Každá Strana přijme opatření k zajištění přiměřené fyzické ochrany jaderného materiálu pod jurisdikcí svého státu.

2. Navíc ke svým povinnostem podle Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů bude každá Strana uplatňovat, jako minimum, doporučení dokumentu Agentury INFCIRC/225/Rev. 4 nazvaného „Fyzická ochrana jaderného materiálu a jaderných zařízení“ tak, jak je průběžně aktualizován, nebo kteréhokoli následného dokumentu nahrazujícího INFCIRC/225/Rev. 4. Jakákoli úprava nebo nahrazení dokumentu INFCIRC/225/Rev. 4 bude mít účinek podle této dohody, pouze když se Strany vzájemně písemně informují, že akceptují takovouto úpravu nebo nahrazení.

Článek IX

1. Jaderný materiál, který je předmětem této dohody, nebude bez předchozího písemného souhlasu dodávající Strany:

(a) převáděn mimo územní jurisdikci státu přijímající Strany; nebo

(b) obohacován na 20 % nebo více izotopem uranu-235; nebo

(c) přepracován.

2. Při uplatňování odstavce 1 tohoto článku zohlední dodávající Strana význam nešířeni jaderných zbraní, mezinárodní rozvoj jaderného palivového cyklu a energetické požadavky přijímající Strany v souladu s přílohami A a B této dohody.

3. Pokud dodávající Strana dospěje k názoru, že může mít námitky k provádění jakékoli z činností uvedených v odstavci 1 tohoto článku přijímající Stranou, sdělí svůj názor písemně přijímající Straně. Dodávající Strana poskytne druhé Straně okamžitou možnost v plné míře konzultovat tuto otázku.

4. Dodávající Strana nebude v žádném případě odmítat vydání souhlasu za účelem zajištění obchodní výhody.

Článek X

1. Příslušné úřady obou Stran sjednají administrativní ujednání, aby zajistily účinné naplňování závazků z této dohody. Administrativní ujednání sjednané podle tohoto odstavce může být změněno vzájemným písemným souhlasem příslušných úřadů obou Stran.

2. Pokud se jaderný materiál, který je předmětem této dohody, nachází na území státu jedné Strany, poskytne tato Strana druhé Straně na její žádost písemně souhrnné závěry, ke kterým dospěla Agentura na základě svých ověřovacích činností, pokud se týkají jaderného materiálu, který je předmětem této dohody.

3. Strany přijmou všechna náležitá preventivní opatření k ochraně důvěrnosti obchodních a průmyslových utajovaných skutečností a jiných důvěrných informací získaných v důsledku provádění této dohody.

Článek XI

1. Strany budou pravidelně, nebo kdykoli na žádost kterékoli ze Stran, vzájemně konzultovat, aby zajistily účinné uplatňování této dohody nebo vyhodnotily záležitosti týkající se mírového využívání jaderné energie.

2. K těmto konzultacím mohou Strany společně přizvat Agenturu.

Článek XII

V případě, že přijímající Strana nevyhoví kterémukoli z ustanovení odstavce 2 článku III, článků V až XI včetně, nebo článku XIII této dohody, nebo přijímající Strana nevyhoví či odmítne zámková ujednání Agentury, přičemž posledně uvedené nevyhovění či odmítnutí bude určeno konzultací s Agenturou, má dodávající Strana právo pozastavit nebo zrušit další převody jaderného materiálu a požadovat od přijímající Strany přijetí nápravných kroků. Pokud v návaznosti na konzultace mezi Stranami nebudou takové nápravné kroky přijaty v přiměřené lhůtě, bude mít následkem toho dodávající Strana právo požadovat vrácení jaderného materiálu, který je předmětem této dohody. Obě Strany se shodují, že odpálení jaderného výbušného zařízení kteroukoli Stranou by bylo považováno za nevyhovění ustanovením článku VI této dohody.

Článek XIII

Jakýkoli spor vzniklý v důsledku výkladu či uplatňování této dohody, který se neurovná jednáním, bude na žádost kterékoli Strany předložen rozhodčímu soudu vytvořenému ze tří rozhodců jmenovaných v souladu s ustanoveními tohoto článku. Každá Strana určí po jednom rozhodci, který může být jejím občanem, a tito dva takto určení rozhodci jmenují třetího rozhodce, občana třetího státu, který bude předsedou. Pokud v průběhu 30 dní od vyžádání rozhodčího řízení neurčí kterákoli ze Stran svého rozhodce, může kterákoli Strana tohoto sporu požádat prezidenta Mezinárodního soudního dvora, aby rozhodce jmenoval. Stejný postup se použije, jestliže ve lhůtě 30 dní od určení nebo jmenování druhého rozhodce není jmenován rozhodce třetí. Většina členů rozhodčího soudu tvoří kvorum. Veškerá rozhodnutí budou učiněna většinou hlasů všech členů rozhodčího soudu. Procesní pravidla určí soud. Veškerá rozhodnutí a opatření soudu budou závazná pro Strany a budou jimi uplatňována.

Článek XIV

1. Tato dohoda může být doplněna nebo revidována písemnou dohodou Stran.

2. Jakékoli doplnění nebo změna vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických not, v nichž se Strany vzájemně informují o splnění svých vnitrostátních a ústavních požadavků pro jejich vstup v platnost.

Článek XV

Přílohy A a B tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek XVI

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických not, v nichž se Strany vzájemně informují o splnění svých vnitrostátních a ústavních požadavků pro její vstup v platnost, a zůstane v platnosti po počáteční dobu 30 let. Pokud žádná ze Stran nepodá druhé Straně nejméně 180 dní před uplynutím této doby oznámení o výpovědi, stávající dohoda zůstane i nadále v platnosti, až do uplynutí 180 dnů od oznámení o výpovědi učiněného kteroukoli ze Stran druhé Straně. Avšak, jestliže nebude mezi Stranami písemně dohodnuto jinak, ukončení, dočasné přerušení či uplynutí platnosti této Dohody nebo jakékoli spolupráce podle této dohody z jakéhokoliv důvodu nezbaví Strany závazků podle této dohody, které se týkají jaderného materiálu zmíněného v odstavci 1 článku III této dohody, který zůstane využitelný nebo znovu získatelný k použití pro zpracování do formy, ve které je použitelný pro jakoukoli jadernou činnost podléhající zárukám v souladu s článkem IV této dohody. Závazky v článcích IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII a XIII zůstanou ve vztahu k takovému jadernému materiálu nadále účinné.

2. V případě, že se Česká republika stane členským státem Evropské unie, bude tato dohoda považována za doplňující k dohodě mezi vládou Austrálie a Evropským společenstvím pro atomovou energii týkající se převodů jaderných materiálů z Austrálie do Evropského společenství pro atomovou energii ze dne 21. září 1981 („Dohoda o Euratomu“) a Strany budou konzultovat podmínky, za nichž by bylo vhodné, aby ustanovení této dohody byla nahrazena Dohodou s Euratomem.


Na důkaz toho níže podepsaní, k tomu zmocněni příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 27. července dva tisíce jedna ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
doc. Ing. Miroslav Grégr v. r.
místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Austrálie:
Margaret Adamson v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně


PŘÍLOHA A

Obě Strany se shodují, že ustanovení odstavce l(a) článku IX této dohody se budou uplatňovat v souladu s následujícími podmínkami:

(a) Převody jaderného materiálu, který je předmětem této dohody, z České republiky do třetích zemí, které mají s Austrálií platnou dohodu týkající se jaderných převodů, ve vztahu ke kterým vláda Austrálie neupozornila vládu České republiky, že shledala nezbytným pozastavit, zrušit nebo se zdržet uskutečnění jaderných převodů, lze uskutečnit za účelem přepracování, obohacování na méně než 20 % izotopem uranu-235 a výroby paliva.

(b) Takové převody, v souladu s postupy upravenými v administrativním ujednání, příslušný úřad České republiky neprodleně oznámí příslušnému úřadu Austrálie.

(c) Příslušný úřad Austrálie poskytne příslušnému úřadu České republiky a bude pravidelně aktualizovat seznam zemí, do kterých smí být uskutečňovány převody podle výše uvedeného pododstavce (a).

PŘÍLOHA B

1. Austrálie uznává zájmy České republiky na praktickém a účinném provozování svých jaderných zařízení. Záměrem Austrálie je, aby ustanovení odstavce l(b) a (c) článku IX byla využívána s tímto účinkem a aby byla uplatňována tak, aby nevznikly praktické potíže nesouvisející s cíli nešířeni jaderných zbraní.

2. Ve vztahu k přepracování uzavřela Austrálie v některých případech ujednání s partnery zámkové dohody, dle kterých byl dán všeobecný a dlouhodobý souhlas k přepracovávání, pokud to bylo nezbytné k naplnění požadavků těchto partnerů na jaderný palivový cyklus. Austrálie bude připravena projednat takovéto ujednání s Českou republikou, jestliže plánování palivového cyklu bude zahrnovat přepracování.

3. Ve vztahu k obohacování jaderného materiálu na 20 % a více izotopem uranu-235 je Austrálie srozuměna s tím, že dodaný australský jaderný materiál bude využit v jaderně energetickém programu České republiky pro výrobu elektřiny. S využitím takovéhoto materiálu pro výzkumné účely se v současnosti nepočítá. Austrálie však potvrzuje svoji ochotu k dalšímu projednání této otázky se zřetelem na požadavky jaderného programu České republiky.

Přesunout nahoru