Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 71/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o statutu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie

Datum vyhlášení 28.06.2002
Uzavření smlouvy 28.05.2001
Platnost od 08.04.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. května 2001 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o statutu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie.

Smlouva se na základě svého článku 4 odst. 2 předběžně prováděla ode dne podpisu a na základě ustanovení odstavce 1 téhož článku vstoupila v platnost dne 8. dubna 2002. Podle článku 4 odst. 3 dnem podpisu této smlouvy se přestala provádět Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o statutech Rady a Stálého sekretariátu celní unie, podepsaná v Bratislavě dne 18. ledna 1993, jejíž platnost byla ukončena dnem vstupu této smlouvy v platnost.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

o statutu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie

Česká republika a Slovenská republika (dále jen „Smluvní strany“), vedeny přáním zabezpečit řádnou činnost celní unie založené Smlouvou o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsanou v Praze dne 29. října 1992, a naplňujíce ustanovení jejího článku 29 se dohodly takto:

Článek 1

Vydává se statut Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky, obsažený v příloze 1 této smlouvy.

Článek 2

Vydává se statut Stálého sekretariátu Rady celní unie, obsažený v příloze 2 této smlouvy.

Článek 3

Přílohy 1 a 2 jsou neoddělitelnou součástí této smlouvy.

Článek 4

1. Tato smlouva podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy Smluvních stran, vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických not o jejím vnitrostátním schválení a bude platná po dobu platnosti Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992.

2. Tato smlouva se bude předběžně provádět ode dne jejího podpisu.

3. Dnem podpisu této smlouvy se přestane provádět Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o statutech Rady a Stálého sekretariátu celní unie, podepsaná v Bratislavě dne 18. ledna 1993, jejíž platnost bude ukončena dnem vstupu této smlouvy v platnost.


Dáno v Praze dne 28. května 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
doc. Ing. Miroslav Grégr v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Slovenskou republiku
doc. Ing. Ľubomír Harach, CSc. v. r.
ministr hospodářství


STATUT

Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Rada celní unie České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Rada“) je nejvyšším orgánem celní unie pro koordinaci obchodní a celní politiky v rámci celní unie a vůči třetím státům, zřízeným na základě článku 3 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou (dále jen „Smlouva“), podepsané v Praze dne 29. října 1992. Za výkon této činnosti je odpovědná Smluvním stranám.

2. Rada v rámci své působnosti a pro výkon pravomocí, daných jí Smlouvou, přijímá rozhodnutí a doporučení.

3. Zasedání Rady se konají střídavě v České republice a ve Slovenské republice.

Článek 2

Organizace Rady

1. Členy Rady jsou čtyři členové vlády České republiky a čtyři členové vlády Slovenské republiky. Členové české části jsou jmenováni vládou České republiky, členové slovenské části vládou Slovenské republiky.

2. Činnost Rady řídí předseda. Předsedou Rady je střídavě po dobu 6 měsíců ministr průmyslu a obchodu České republiky a ministr hospodářství Slovenské republiky.

3.

Členy Rady za Českou republiku jsou:

ministr průmyslu a obchodu

ministr zahraničních věcí

ministr financí

ministr zemědělství.

Členy Rady za Slovenskou republiku jsou:

ministr hospodářství

ministr zahraničních věcí

ministr financí

ministr zemědělství.

4. Rada řídí Stálý sekretariát Rady celní unie (dále jen „Sekretariát“), který je jejím výkonným orgánem. V této souvislosti Rada schvaluje jeho organizační strukturu, rozpočet na každý kalendářní rok a roční zprávu o čerpání rozpočtu a výsledcích hospodaření.

5. Radu svolává předseda

- nejméně jednou za tři měsíce,

- na žádost jedné ze Smluvních stran,

- na návrh Sekretariátu.

Článek 3

Zasedání Rady

1. Předseda členům Rady předem písemně oznámí datum a navrhne program zasedání Rady. Konečný návrh programu společně s projednávanými materiály musí být doručen všem členům Rady nejméně 14 dní před dnem zasedání. Materiál doručený později, než je výše uvedeno, může být zařazen na program zasedání dodatečně na základě souhlasu všech přítomných členů Rady.

2. Rada přijímá program zasedání nadpoloviční většinou přítomných členů.

3. Každý člen Rady má jeden hlas.

4. Hlasovací právo člena Rady je delegováno na náměstka ministra, nebo státního tajemníka, který jej zastupuje.

5. Rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů Rady za Českou republiku a nadpoloviční většina členů Rady za Slovenskou republiku.

6. Zasedání Rady jsou neveřejná.

7. Člen Rady může být v odůvodněných případech zastoupen svým náměstkem nebo státním tajemníkem.

8. Rada může na své zasedání přizvat odborníky k jednotlivým projednávaným otázkám.

9. Zasedání Rady se bez hlasovacího práva zúčastňuje generální ředitel Sekretariátu.

Článek 4

Rozhodnutí a doporučení Rady

1. Rada přijímá rozhodnutí a doporučení dohodou.

2. Rozhodnutí a doporučení přijatá Radou podepisuje úřadující předseda Rady.

3. Rozhodnutí a doporučení jsou zveřejňována ve Věstníku celní unie.

Článek 5

Působnost Rady

Rada vykonává činnosti uvedené v článku 29 Smlouvy a kromě toho zejména:

- dohlíží na plnění Smlouvy a předkládá Smluvním stranám výroční zprávu o jejím plnění,

- zaujímá stanovisko v případech, když jedna Smluvní strana navrhne přijetí nebo přijme opatření podle článku 22 nebo článku 37 Smlouvy,

- prošetřuje případy, u kterých je podezření z porušování pravidel při udělování kontraktů na trzích veřejných zakázek podle článku 21 Smlouvy,

- předkládá návrhy na zahájení řízení Rozhodčí komise celní unie,

- jmenuje na žádost Sekretariátu, uplatněnou na základě článku 3 odst. 1 Pravidel Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, třetího rozhodce.

Článek 6

Písemnosti určené Radě se zasílají předsedovi Rady na adresu Sekretariátu v Bratislavě.


STATUT

Stálého sekretariátu Rady celní unie

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Stálý sekretariát Rady celní unie (dále jen „Sekretariát“) je výkonným orgánem Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Rada“), zřízeným podle článku 3 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou (dále jen „Smlouva“), podepsané v Praze dne 29. října 1992. Za svou činnost je odpovědný Radě.

2. Sídlem Sekretariátu je Bratislava.

Článek 2

Postavení a právní subjektivita Sekretariátu

Sekretariát má postavení rozpočtové organizace. Řídí se právním řádem Slovenské republiky s výjimkami uvedenými ve Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o statutu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie a ve Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úhradě výdajů spojených s činností celní unie.

Článek 3

Organizace Sekretariátu

1. V čele Sekretariátu je generální ředitel, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje náměstek generálního ředitele. Generálního ředitele a jeho náměstka jmenuje a odvolává Rada. Je-li generálním ředitelem občan České republiky, jeho náměstkem je občan Slovenské republiky a naopak.

2. Organizační strukturu Sekretariátu schvaluje Rada.

Článek 4

Zaměstnanci Sekretariátu

1. Sekretariát zaměstnává občany České republiky a Slovenské republiky.

2. Pracovní poměr zaměstnanců Sekretariátu se řídí pracovněprávními předpisy Slovenské republiky a příslušnými mezinárodními smlouvami uzavřenými mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Platové poměry zaměstnanců Sekretariátu se stanovují podle všeobecně závazných právních předpisů platných pro odměňování zaměstnanců rozpočtových organizací ve Slovenské republice.

3. Zaměstnancům Sekretariátu - občanům České republiky, kteří nemají trvalé bydliště na území Slovenské republiky, se namísto možných náhrad při přijetí přiznává po dobu trvání pracovního poměru náhrada zvýšených životních nákladů, úhrada nákladů na ubytování a výdajů spojených s přepravou osobních věcí z místa trvalého bydliště do Bratislavy a zpět z rozpočtu Sekretariátu v rozsahu uvedeném v přehledu náhrad poskytovaných zaměstnancům Sekretariátu - občanům České republiky (dále jen „Přehled náhrad“), který je neoddělitelnou součástí tohoto statutu.

4. Náhrada zvýšených životních nákladů není příjmem zaměstnance Sekretariátu a bude valorizována způsobem používaným pro úpravu částek životního minima podle vnitrostátních právních předpisů Slovenské republiky.

5. Zaměstnavatel na vlastní náklady zabezpečí zaměstnanci - občanu České republiky a osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, přiměřené ubytování se standardním vybavením. Maximální velikost bytu pro příslušnou pracovní funkci je stanovena v Přehledu náhrad. Služby spojené s užíváním bytu hradí zaměstnanec. Podrobnosti týkající se poskytování ubytování a hrazení nákladů souvisejících s ubytováním stanoví Rada svým rozhodnutím.

6. Výdaje spojené s přepravou osobních věcí jsou výdaji spojenými s přepravou osobních věcí na místo výkonu práce a zpět do místa trvalého bydliště do výše hmotnostního limitu uvedeného v Přehledu náhrad. Způsob přepravy určí zaměstnavatel.

7. Práva a povinnosti zaměstnanců Sekretariátu v oblasti zaměstnanosti, nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění se řídí příslušnými právními předpisy Slovenské republiky a příslušnými mezinárodními smlouvami uzavřenými mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Článek 5

Působnost Sekretariátu

Sekretariát provádí činnosti vyplývající ze Smlouvy, z jiných příslušných smluvních dokumentů a plní další úlohy, kterými ho Rada pověří, zejména:

- připravuje Radě návrhy rozhodnutí a doporučení,

- koordinuje přípravu zasedání Rady,

- zodpovídá za přípravu materiálů pro zasedání Rady a jejich včasné doručení členům Rady,

- vydává Věstník celní unie.


Přehled náhrad poskytovaných zaměstnancům Stálého sekretariátu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky - občanům České republiky

FunkceNáhrada zvýšených
životních nákladů
Sk/měsíc
Nároková velikost
bytu
Hmotnostní limit
na přepravu osobních věcí
Generální ředitel40 000čtyřpokojový byt300 kg pro zaměstnance
100 kg pro každého člena domácnosti
Náměstek gen. ředitele35 000čtyřpokojový byt
Ředitel divize30 000třípokojový byt
Vedoucí úseku25 000třípokojový byt
Odborný referent20 000dvoupokojový byt
Administr. pracovník16 000jednopokojový byt
Přesunout nahoru