Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 65/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Úsek rychlostní komunikace R48 Frýdek-Místek - Dobrá v ostravském regionu v České republice

Datum vyhlášení 12.06.2002
Uzavření smlouvy 22.12.2000
Platnost od 07.02.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. prosince 2000 v Bruselu a dne 7. února 2001 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Usek rychlostní komunikace R48 Frýdek-Místek - Dobrá v ostravském regionu v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost, na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996,*) dne 7. února 2001.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III - ISPA - Prováděcí finanční předpisy. Do textů příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č. 2000/CZ/16/P/PT/003

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření:

Úsek rychlostní komunikace R48 Frýdek-Místek - Dobrá v ostravském regionu v České republice

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise na jedné straně a vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé, se dohodly takto:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou Rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření: 2000/CZ/16/P/PT/003

Název: Úsek rychlostní komunikace R48 Frýdek-Místek - Dobrá

Doba trvání: Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum

Datum ukončení: 31. prosinec 2004 Místo: Rychlostní komunikace se nachází v transevropském intermodálním dopravním koridoru VI, který spojuje Polsko, Českou republiku a Rakousko. Financovaný úsek leží v ostravském regionu.

Skupina: Projekt je jedním ze šesti úseků na trase, který vyžaduje úpravu na čtyřproudou komunikaci.

Článek 3

Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 33 986 128 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 60 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve Finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 20 391 677 EUR.

4. Částka 10 051 734 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2000 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2004.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 4 078 335 EUR a bude převedena takto:

- částka 2 039 168 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- zbytek bude vyplacen po podpisu první smlouvy o dílo na hlavní práce, kterou dohodnou příjemce a Komise po předložení plánu veřejných zakázek dle článku 8 odst. 3 níže.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají dopravy a transevropských sítí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I bodu 3 zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Podmínky týkající se druhé splátky zálohy

Druhá splátka zálohy je podmíněna a) revidovanou studií hlučnosti, založenou na nových údajích o intenzitě dopravy, b) analýzou materiálu násypu ohledně znečišťujících látek a jiných látek škodlivých pro životní prostředí, které provede příjemce, a c) důkazem toho, že byla provedena studie El A způsobem podobným způsobu, který vyžaduje směrnice 97/11/ES.

Druhá splátka zálohy je podmíněna tím, že příjemce předloží plán veřejných zakázek, který musí schválit Komise.

4. Podmínka externího dozoru

Bude smluvně zajištěn externí nezávislý dozor, který bude financován v rámci oprávněných výdajů pro spolufinancování ISPA. Tento externí dozor bude koordinován s technickou pomocí poskytovanou ze strany EIB pro investiční programy pro rychlostní komunikace.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v phlohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III. 1. části VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.


V Praze dne 7. února 2001
Za příjemce
Jan Mládek v. r.
národní koordinátor ISPA

V Bruselu dne 22. prosince 2000
Za Společenství
Michel Barnier v. r.
komisař

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.

Přesunout nahoru