Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 55/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ruské federace o spolupráci

Datum vyhlášení 29.05.2002
Uzavření smlouvy 16.04.2002
Platnost od 16.04.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 2002 bylo v Moskvě podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ruské federace o spolupráci.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ruské federace

o spolupráci

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Ruské federace, dále jen „smluvní strany“,

v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z 26. srpna 1993,

zdůrazňujíce důležitou úlohu spolupráce ve vojenské oblasti v zájmu podpory přátelských vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v následujících hlavních oblastech:

upevnění důvěry a bezpečnosti v Evropě;

vojenské vzdělávání, příprava specialistů a výchovná práce v ozbrojených silách;

personální práce v ozbrojených silách;

výměna zkušeností při řešení otázek sociálního zabezpečení v ozbrojených silách;

organizace velení a spojení, logistického, zdravotnického, meteorologického a topogeodetického zabezpečení ozbrojených sil;

provoz, opravy a modernizace výzbroje a vojenské techniky;

řízení letového provozu vojenských letounů a jejich zabezpečení na vojenských letištích České republiky a Ruské federace;

rozvoj styků s veřejností a vojensko-informační činnost;

otázky ekologie a účast vojáků při likvidaci následků havárií a katastrof;

historie, archivnictví a vojenské památníky;

rozvoj sportu, turistiky a rekreace;

kulturní styky;

jiné oblasti po vzájemné dohodě smluvních stran.

Článek 2

Spolupráce smluvních stran se bude uskutečňovat následujícími hlavními formami:

oficiální návštěvy a pracovní setkání ministrů obrany a vedoucích představitelů Armády České republiky a Ozbrojených sil Ruské federace;

návštěvy vojenských delegací;

bilaterální rozhovory, sympozia, konference;

konzultace a výměna zkušeností;

přednášková činnost;

příprava a přeškolování vojáků;

provádění cvičení a bojových střeleb na střelnicích smluvních stran;

vzájemná pozvání na cvičení a jiné akce ozbrojených sil;

poskytování pomoci při dodávkách výzbroje a vojenské techniky, náhradních dílů k nim, paliv a maziv;

výměna zkušeností při přípravě normativních aktů týkajících se činnosti ozbrojených sil;

výměna rekreantů;

výměny vojenských orchestrů, folklórních souborů a souborů umělecké tvořivosti;

jiné formy spolupráce po vzájemné dohodě smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany budou spolupráci realizovat na základě ročních plánů vymezujících konkrétní akce spolupráce, termíny a místa jejich provedení a též orgány odpovědné za jejich splnění.

Přípravu plánů na každý následující kalendářní rok budou provádět delegace smluvních stran po předchozí výměně návrhů zasílaných do 15. října předcházejícího roku.

Setkání delegací za účelem přípravy plánů se budou konat střídavě v České republice a Ruské federaci.

Článek 4

Financování akcí obsažených v ročních plánech spolupráce se bude řídit principem reciprocity, přičemž:

vysílající smluvní strana uhradí náklady na dopravu členů své delegace do předem určeného místa na území druhého státu a zpět;

přijímající smluvní strana na své náklady zabezpečí členům delegace vysílající smluvní strany dopravu v souladu s programem pobytu, ubytování, stravování, kulturní program a poskytnutí neodkladné lékařské pomoci.

Náklady související s ubytováním a stravováním delegací tvořených více jak 10 osobami hradí vysílající smluvní strana, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Vyrovnání nákladů vynaložených na přípravu specialistů a jiné druhy služeb v případě jejich poskytnutí jednou smluvní stranou druhé smluvní straně se bude uskutečňovat na základě samostatných dohod.

Úhradu nákladů na akce uskutečňované v zájmu jedné ze smluvních stran provede smluvní strana mající na jejich realizaci zájem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 5

Smluvní strany neposkytnou třetí straně včetně právnických a fyzických osob informace, získané během dvoustranné spolupráce bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která tyto informace poskytla.

Informace získané během spolupráce nemohou být použity proti zájmům České republiky a Ruské federace.

Režim ochrany informací, k nimž je v souladu se zákonodárstvím České republiky a zákonodárstvím Ruské federace omezen přístup, bude v případě jejich předání jednou smluvní stranou druhé smluvní straně stanoven samostatnými písemnými dohodami.

Článek 6

Korespondence týkající se dvoustranné spolupráce se bude uskutečňovat prostřednictvím Úřadu přidělence obrany při zastupitelském úřadu České republiky v Ruské federaci a Úřadu vojenského přidělence při zastupitelském úřadu Ruské federace v České republice.

Článek 7

Spory, které mohou vzniknout při výkladu nebo provádění tohoto Ujednání, budou řešeny vzájemným jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 8

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.

Toto Ujednání se sjednává na dobu pěti let a bude automaticky prodlužováno na další pětiletá období, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději šest měsíců před započetím dalšího pětiletého období písemně nesdělí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit jeho platnost.


Dáno v Moskvě dne 16. dubna 2002 ve dvou vyhotoveních, každé v českém i ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
Stefan Füle v. r.
první náměstek ministra obrany

ZA MINISTERSTVO OBRANY RUSKÉ FEDERACE
Michail Arkaďjevič Dmitrijev v. r.
náměstek ministra obrany a předseda Výboru Ruské federace pro vojensko-technickou spolupráci se zahraničními státy

Přesunout nahoru