Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném využívání kapacit pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu

Datum vyhlášení 24.05.2002
Uzavření smlouvy 21.04.2002
Platnost od 21.04.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. dubna 2002 byl v Bratislavě podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném využívání kapacit pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky

o vzájemném využívání kapacit pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

na základě Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného dne 2. května 1994 v Bratislavě (dále jen „Ujednání“),

ve snaze rozvíjet oboustranně výhodnou spolupráci v oblasti vzájemného využívání kapacit pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu,

se dohodly takto:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto Protokolu mají pojmy tento význam:

a) kapacita - možnosti smluvních stran na pozemní přepravu osob, vojenské techniky, vojenského materiálu, poskytování obalové techniky (palety a kontejnery) a možnosti na manipulaci s materiálem a technikou,

b) poskytující smluvní strana - smluvní strana, která poskytuje kapacity pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu,

c) žádající smluvní strana - smluvní strana, která žádá o poskytnutí kapacity pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu.

Článek 2

Cíl Protokolu

Cílem tohoto Protokolu je stanovit základní zásady spolupráce v oblasti vzájemného využívání kapacit pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu smluvních stran v rozsahu jim svěřené působnosti a v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

Článek 3

Prováděcí orgány

1. Spolupráce podle tohoto Protokolu bude za českou stranu koordinována prostřednictvím sekce logistiky Generálního štábu Armády České republiky a za slovenskou stranu štábu logistiky Ministerstva obrany Slovenské republiky.

2. Tyto prováděcí orgány mohou zpracovat pro zabezpečení provádění tohoto Protokolu a jednotlivých a nebo dlouhodobých aktivit prováděcí plány.

3. Prováděcí orgány se rovněž budou vzájemně informovat o volných kapacitách pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu a řešit požadavky jedné smluvní strany na techniku nebo materiál, pokud jsou nasazeny ozbrojené síly jen z jednoho státu smluvních stran.

Článek 4

Oblasti spolupráce

Spolupráce smluvních stran se bude uskutečňovat především v těchto oblastech:

a) poskytování kapacit pro pozemní přepravu osob, vojenské techniky a vojenského materiálu,

b) poskytování kapacit obalové techniky (palety, kontejnery),

c) poskytování kapacit pro manipulaci s materiálem a technikou.

Článek 5

Rozsah poskytování kapacit

Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat kapacity především při:

a) nasazení ozbrojených sil států smluvních stran v operacích na podporu míru v souladu s Chartou Organizace Spojených národů a podle rozhodnutí Organizace Spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a nebo jiných mezinárodních organizací,

b) nasazení ozbrojených sil států smluvních stran při záchranných operacích při živelních katastrofách, průmyslových nebo ekologických haváriích na území států smluvních stran a nebo mimo jejich území,

c) výcviku ozbrojených sil států smluvních stran na území státu druhé smluvní strany,

d) mimořádných požadavcích na přepravu osob, techniky a materiálu jedné smluvní strany v případě, že druhá strana má volné přepravní kapacity.

Článek 6

Prováděcí plán

1. Prováděcí plán stanoví zejména předmět závazků smluvních stran a především musí specifikovat účel přepravy, požadované místo naložení a vyložení, datum a hodinu provádění, počet přepravovaných osob a druh a rozsah přepravovaného materiálu a zároveň další údaje o charakteru materiálu z hlediska specifických požadavků na manipulaci a přepravu, rozsah služeb spojených s přepravou, termín a odpovědnost smluvních stran a zároveň i výši finanční úhrady za poskytované kapacity.

2. Prováděcí plán zůstane v platnosti po dobu trvání činností, pro které byl sjednán, nejdéle však do skončení platnosti tohoto Protokolu. Prováděcí plán je možné na základě vzájemné dohody prováděcích orgánů písemně měnit nebo doplnit.

3. Dnem ukončení platnosti tohoto Protokolu skončí platnost všech prováděcích plánů. Smluvní strany budou jednat o způsobu realizace závazků a finančního vyrovnání vyplývajícího z platných prováděcích plánů.

4. O realizaci závazků a finačním vyrovnání sepíší smluvní strany závěrečný protokol, který zůstane v platnosti podle ustanovení článku 12 tohoto Protokolu.

Článek 7

Organizace poskytování kapacit

1. Kapacity pro přepravu osob, techniky a materiálu stanovené v článku 5 tohoto Protokolu budou poskytovány na základě vzájemné výhodnosti nebo podle možností jejich uvolnění jednou smluvní stranou.

2. Společná přeprava osob, techniky a materiálu se bude uskutečňovat na základě žádosti jedné ze smluvních stran. V žádosti smluvní strany specifikují účel přepravy, požadované místo naložení a vyložení, datum a čas provedení, počet přepravovaných osob a druh a množství přepravovaného materiálu.

3. Žádosti o poskytnutí kapacit se budou předávat písemně vedoucím představitelům prováděcích orgánů, pokud nebude na zabezpečení aktivity zpracován prováděcí plán.

4. Žádosti pro poskytnutí kapacit musí být předány v těchto termínech:

a) 3 dny před realizací přepravy při aktivitách uvedených v článku 5 písm. b) a d),

b) 15 dní před realizací přepravy při aktivitách uvedených v článku 5 písm. a),

c) 30 dní před realizací přepravy při aktivitách uvedených v článku 5 písm. c).

5. Smluvní strana, která obdržela žádost, bez zbytečných odkladů oznámí druhé smluvní straně možnost a rozsah realizace žádosti a předpokládaný objem nákladů.

6. V případě, že realizace poskytnutých kapacit je vázána na projednání obecně platných povolení (např. diplomatických, ADR, pro nadrozměrný náklad apod.), prodlužují se termíny uvedené v odstavci 4 o dobu nezbytně nutnou k projednání těchto povolení.

Článek 8

Provádění poskytování kapacit

1. Každá smluvní strana, jejíž osoby nebo majetek jsou předmětem poskytování kapacit, určí ve vztahu k těmto osobám a nebo materiálu velitele přepravy. Pokud se poskytnutí kapacit uskutečňuje pouze ve prospěch jedné smluvní strany, je velitel přepravy zodpovědný za tuto poskytovanou kapacitu. Pokud je kapacita poskytována ve prospěch obou smluvních stran, je velitel přepravy určený smluvní stranou poskytující kapacitu nadřízen veliteli přepravy určenému druhou smluvní stranou.

2. Provádění přepravy se řídí právními předpisy a interními normativními akty státu té smluvní strany, která kapacitu poskytuje.

3. Žádající smluvní strana zabezpečí před poskytnutím kapacit projednání veškerých nezbytných povolení.

4. Smluvní strany budou dodržovat pokyny a jiná omezení, na kterých se smluvní strany písemně dohodnou při poskytování kapacit.

5. Kapacita se poskytuje jako úplná služba, tzn. poskytnutí prostředků včetně obsluhy a zabezpečovacího personálu, pokud smluvní strany a nebo prováděcí plán nestanoví jinak.

6. Poskytující smluvní strana neodpovídá za případné škody, které vzniknou v důsledku nesprávného použití poskytnutých kapacit žádající smluvní stranou.

7. Smluvní strany zabezpečí ochranu přepravovaných osob a majetku na území států smluvních stran na základě Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti činnosti vojenské policie Armády České republiky a vojenské policie Armády Slovenské republiky, podepsaného v Praze 26. října 1995.

Článek 9

Úhrada nákladů

1. Kapacity na přepravu osob a materiálu se poskytují za úhradu. Úhrada bude prováděna v měně, kterou si strany dohodnou v prováděcích plánech.

2. Poskytující smluvní strana je oprávněna účtovat jen náklady, které skutečně vynaložila na poskytnutí kapacit ve smyslu tohoto Protokolu. Žádající smluvní strana uhradí všechny náklady, ke kterým se zavázala.

3. Poskytující smluvní strana předloží finanční doklady na jednorázovou aktivitu do 14 dní od jejího uskutečnění. Žádající smluvní strana uhradí náklady na jednorázovou aktivitu do 14 dní ode dne doručení finančních dokladů.

4. Pokud budou smluveny dlouhodobé aktivity pro přepravu osob, techniky a materiálu, poskytující smluvní strana předloží finanční doklady do 14 dní od jejího ukončení. V případě, že realizace dlouhodobé aktivity přesáhne kalendářní rok, poskytující smluvní strana předloží finanční doklady za uskutečněné plnění vždy do 15. listopadu běžného roku bez ohledu na to, jestli byla tato aktivita ukončena. Žádající smluvní strana uhradí náklady do 14 dní ode dne doručení finančních dokladů.

Článek 10

Závazek smluvních stran vzhledem k jiným mezinárodním smlouvám

Tento Protokol nebude mít vliv na závazky vyplývající z jiných mezinárodních smluv, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 11

Řešení sporů

Spory, které mohou vzniknout mezi smluvními stranami při realizaci spolupráce podle tohoto Protokolu, budou smluvní strany řešit vzájemným jednáním a nebudou je předkládat k řešení třetí straně.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Protokol se může měnit a doplňovat na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Změny a doplňky musí být v písemné podobě.

3. Každá ze smluvních stran může tento Protokol písemně vypovědět. Platnost Protokolu skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

4. V případě skončení platnosti Protokolu uzavřou prováděcí orgány závěrečný protokol, který bude obsahovat vzájemně dohodnuté postupy ke splnění závazků a finančního vyrovnání, které vznikly v době platnosti Protokolu a prováděcích plánů. Platnost závěrečného protokolu končí dnem řádného splnění všech závazků z něho vyplývajících.


Dáno v Bratislavě dne 21. dubna 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Ing. Jaroslav Tvrdík v. r.
ministr

Za Ministerstvo obrany Slovenské republiky
Jozef Stank v. r.
ministr

Přesunout nahoru