Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

Datum vyhlášení 21.05.2002
Uzavření smlouvy 16.04.2002
Platnost od 16.04.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 2002 bylo v Kyjevě podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 15 odst. 15.1. dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny

o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Ukrajiny (dále jen „smluvní strany“),

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemné spolupráci, podepsaného dne 2. dubna 1996 v Praze,

uznávajíce význam spolupráce v oblasti vojenského vzdělávání, která je založená na vzájemné úctě, důvěře a zainteresovanosti obou smluvních stran,

přihlížejíce k potřebě součinnosti ve sféře přípravy vojenského personálu, se dohodly takto:

Článek 1

Účel

Vycházejíce z potřeb ozbrojených sil svých států budou smluvní strany realizovat dohodnuté akce zaměřené na přípravu svého vojenského personálu (vojáků z povolání a občanských zaměstnanců) - dále jen „posluchači“ -na vojenských školách smluvních stran za podmínek, které budou stanoveny pro každý nábor posluchačů v doplňkových protokolech k tomuto Ujednání (dále jen „Doplňkový protokol“).

Článek 2

Organizace spolupráce

2.1. Výuka posluchačů se provádí v České republice v jazyce českém, na Ukrajině v jazyce ukrajinském (ruském), podle plánů a programů schválených vojenskými školami smluvních stran se zřetelem k úrovni přípravy posluchačů. V případě nutnosti se smluvní strany mohou dohodnout na změnách plánů a programů výuky.

2.2. Smluvní strany nebudou pověřovat posluchače vykonáváním úkolů, které nejsou součástí výuky ve vojenských školách, ani úkolů, které přesahují rámec povinností, které vykonávají jako posluchači.

2.3. Vysílající smluvní strana určí mezi posluchači velitele skupiny, který bude spolupracovat s velením a vyučujícími vojenské školy při řešení otázek spojených s výukou a pobytem posluchačů.

2.4. Posluchačům bude udělována každý rok dovolená v souladu s kalendářním plánem výuky.

2.5. Způsob, jakým posluchači dovolenou stráví, určuje vysílající smluvní strana.

2.6. Přijímající strana zajišťuje pro posluchače, kteří přijeli na výuku, ubytování v souladu se svými platnými právními normami, stanovenými pro jednotlivé kategorie odborníků, není-li v Doplňkovém protokolu dohodnuto jinak.

2.7. Vyslaní vojáci z povolání jsou povinni v době výuky nosit svůj vojenský stejnokroj.

Článek 3

Doplňkové protokoly

3.1. Doplňkové protokoly budou sjednávány a podepisovány smluvními stranami vždy do 10. listopadu roku předcházejícího začátku školního roku.

3.2. V Doplňkových protokolech bude uvedeno:

- název školy a místo jejího umístění;

- počet posluchačů, odděleně na úplné studium a na krátkodobé kurzy;

- odbornost a specializace výuky s určením druhu techniky (výzbroje), jejich modifikace;

- hodnost, jméno a příjmení posluchače, úroveň dosaženého vzdělání (včetně vojenského);

- podmínky ubytování a stravování;

- termíny výuky;

- nutnost absolvování přípravného jazykového kurzu, který zahrnuje i odbornou terminologii;

- v případě pilotů, kteří se posílají na přeškolení, nalétané množství hodin podle typu letadla (vrtulníku) a druhů letu v normálních a zhoršených meteorologických podmínkách;

- podmínky finančního vyúčtování smluvních stran.

Článek 4

Rozsah požadavků na posluchače

4.1. Posluchači, kteří se dostaví na vojenské školy, musí mít u sebe:

- ověřené kopie dokladů o vzdělání;

- služební pas pro výjezd za hranice;

- potvrzení o zdravotním stavu ne starší dvou měsíců;

- doklad o negativním výsledku vyšetření na AIDS;

- ověřenou kopii rodného listu;

- 6 fotografií (40 × 60 mm).

4.2. Vysílající smluvní strana zabezpečuje příjezd posluchačů na výuku do vojenských škol, jakož i návrat posluchačů z dovolené v termínech stanovených v Doplňkových protokolech.

4.3. Pokud se posluchač nedostaví na výuku do vojenské školy bez vážných důvodů nejpozději do 15 dnů po stanoveném termínu zahájení výuky, bude z vojenské školy vyloučen, o čemž bude zpravena vysílající smluvní strana.

Článek 5

Povinnosti přijímající smluvní strany

Přijímající smluvní strana zabezpečuje:

- přednášející a pomocný personál;

- příručky a učebnice, vybavení poslucháren a laboratoří, výzbroj, techniku, střelivo a jiné prostředky pro praktická cvičení a další vybavení a materiály potřebné v procesu výuky v souladu s plány a programy výuky;

- možnost používat knihovny, studovny, tělocvičny a jiná zařízení nezbytná k výuce;

- dopravní prostředky pro zabezpečení procesu výuky;

- speciální oděv pro práci s technikou.

Článek 6

Povinnosti vysílající smluvní strany

Vysílající smluvní strana zabezpečuje:

- dopravu posluchačů a jejich zavazadel na místo výuky a zpět, včetně zabezpečení jízdenek a ubytování pro posluchače během dopravy;

- dopravu do místa dovolené a zpět;

- služné posluchačů (plat).

Ve všech dalších případech si výdaje za dopravu, která nesouvisí s výukou, budou posluchači hradit sami.

Článek 7

Odpovědnost za škodu a náhrada škody

7.1. Vysílající smluvní strana uhradí všechny škody vzniklé přijímající smluvní straně nebo třetím osobám na území státu přijímající smluvní strany, k nimž došlo v době výkonu služby posluchače v důsledku jeho protiprávní činnosti nebo opomenutí jeho povinností. Úhrada vzniklé škody se řídí právními předpisy státu, v němž byly tyto škody způsobeny.

7.2. Nároky na náhradu škod způsobených posluchačem mimo výkon služby se oznamují vysílající smluvní straně. Vysílající smluvní strana může uvážit možnost úhrady škody způsobené posluchačem.

7.3. Přijímající smluvní strana uhradí škody způsobené v souvislosti s realizací tohoto Ujednání vysílající smluvní straně nebo posluchačům, k nimž došlo v důsledku protiprávní činnosti příslušníků ozbrojených sil přijímající smluvní strany nebo opomenutím jejich povinností.

7.4. Nároky na náhradu škod se písemně oznamují smluvní straně, která má škody uhradit. K tomu se přikládá protokol v jazyce státu té smluvní strany, která má škody nahradit. Protokol obsahuje následující informace:

- okolnosti, místo a čas vzniku škody;

- jaké právní předpisy byly porušeny a jakým konkrétním protiprávním jednáním posluchače škoda vznikla;

- údaje o škůdci a poškozeném;

- doklad o výši vzniklé škody.

Kromě toho se přikládají materiály vyšetřování obsahující důkazy, vyjádření svědků apod.

Článek 8

Povinnosti posluchačů

8.1. Posluchači jsou povinni dodržovat platné právní předpisy státu, v němž se nacházejí, a ctít jeho národní zvyky a tradice.

8.2. Posluchači, kteří se během studií provinili proti právním normám, jsou za to odpovědni v souladu s platným právním řádem státu, v němž se nacházejí.

8.3. Posluchači, kteří porušují právní předpisy státu, v němž se nacházejí, nedodržují veřejný pořádek a vnitřní řád vojenských škol, neplní povinnosti učebního programu nebo nejsou schopni pokračovat ve studiu vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu, budou na základě dokumentů, předložených přijímající smluvní stranou, propuštěni ze studia na vojenských školách a odvoláni do své vlasti rozhodnutím vysílající smluvní strany.

8.4. Vysílající smluvní strana použije patřičných prostředků k zabezpečení toho, aby její posluchači během svého studia na vojenských školách plnili všechna doporučení přednášejících a instruktorů.

Článek 9

Zdravotnické zabezpečení

Přijímající smluvní strana zabezpečuje posluchačům bezplatnou neodkladnou ambulantní lékařskou péči a v nezbytných případech také hospitalizaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky svého státu vůči vysílající smluvní straně.

Článek 10

Úmrtí posluchače

10.1. V případě úmrtí posluchače během jeho pobytu na území státu přijímající smluvní strany zajistí vysílající smluvní strana na své náklady provedení nezbytných opatření spojených s přepravou zemřelého do vlasti.

10.2. Přijímající smluvní strana bude neodkladně o úmrtí posluchače informovat vysílající smluvní stranu a příčiny úmrtí budou vyšetřeny kompetentními orgány. Přijímající smluvní strana poskytne vysílající smluvní straně kopie materiálů týkajících se úmrtí posluchače.

Článek 11

Ukončení vzdělávání

11.1. Posluchač, který absolvoval program výuky, složil zkoušku a obhájil diplomovou práci (projekt, úkol), získá kvalifikaci v oboru, obdrží diplom a odznak absolventa.

11.2. Posluchač krátkodobého kurzu obdrží osvědčení.

Článek 12

Práce posluchačů

Vědecké, diplomové a magisterské práce posluchačů mohou být předány vysílající smluvní straně v souladu s platnými právními předpisy přijímající smluvní strany během roku po skončení výuky.

Článek 13

Další ustanovení

13.1. Žádná ze smluvních stran nemá podle tohoto Ujednání právo bez písemné dohody s druhou smluvní stranou postupovat svá práva a povinnosti třetím fyzickým nebo právnickým osobám.

13.2. Smluvní strany zabezpečují ochranu informací obsažených v tomto Ujednání, jakož i korespondence a informací, jež jsou spojeny s jeho realizací.

13.3. Zástupci vysílající smluvní strany po dohodě s přijímající smluvní stranou mohou navštěvovat vojenské školy za účelem seznámení se se stavem studia a způsobem života svých posluchačů.

Článek 14

Pověřené orgány

Smluvní strany pověří realizací tohoto Ujednání:

a) Ministerstvo obrany Ukrajiny - Hlavní správu personální politiky Ministerstva obrany Ukrajiny,

b) Ministerstvo obrany České republiky - Odbor personální politiky a vzdělávání Ministerstva obrany České republiky.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

15.1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.

15.2. Toto Ujednání může být změněno či doplněno písemnou dohodou smluvních stran.

15.3. Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může kdykoli toto Ujednání vypovědět. Platnost tohoto Ujednání skončí 6 měsíců po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

15.4. V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání budou jeho ustanovení nadále prováděna ve vztahu k posluchačům připravujícím se v rámci tohoto Ujednání, kteří v době ukončení jeho platnosti plně nedokončili program výuky či krátkodobý kurz.


Dáno v Kyjevě dne 16. dubna 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a v jazyce ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
genpor. Ing. Jiří Šedivý v. r.
náčelník Generálního štábu Armády České republiky

Za Ministerstvo obrany Ukrajiny
genplk. Petro Ivanovic Šuljak v. r.
náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny

Přesunout nahoru