Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 47/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Datum vyhlášení 21.05.2002
Uzavření smlouvy 06.06.2001
Platnost od 18.10.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. června 2001 byla v Záhřebu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dne 18. října 2001. Podle článku 12 dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 1957, vyhlášená pod č. 4/1958 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky

o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Vláda České republiky a vláda Chorvatské republiky (dále jen „smluvní strany“),

- přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy;

- vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy;

- přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i posílení všestranných vztahů mezi oběma státy;

- jsouce odhodlány uplatňovat zásady Helsinského závěrečného aktu z roku 1975 a Pařížské charty za novou Evropu z roku 1990, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými a vědeckými institucemi obou států. Smluvní strany budou zvláště napomáhat vzájemné spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ a na půdě mezinárodních organizací.

Článek 2

Spolupráce podle této Dohody se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran.

Článek 3

V oblasti rozvíjení kulturní spolupráce budou smluvní strany podporovat:

a) obeznamování se s literaturou druhé smluvní strany prostřednictvím děl v původních jazycích i v překladu,

b) výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery,

c) konání výstav, koncertů a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními institucemi, jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, hudební instituce a jiné, zabývající se těmito činnostmi,

d) výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, archivnictví, uchovávání architektonického a kulturního dědictví aj. a přímé vztahy mezi odborníky z daných oborů,

e) spolupráci v oblastech ochrany a uchování kulturního dědictví,

f) spolupráci v oblasti zamezování protizákonnému dovozu či vývozu kulturního dědictví.

Článek 4

V oblasti školství budou smluvní strany zejména podporovat:

a) přímou spolupráci mezi školami všech stupňů,

b) výměnu informací a pedagogické a metodické literatury a jiných učebních materiálů,

c) zřízení lektorátu pro český jazyk a literaturu v Chorvatské republice a lektorátu pro chorvatský jazyk a literaturu v České republice,

d) výměnu studentů vysokých škol,

e) výměnu vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků,

f) výměnu osob za účelem jejich účasti na letních školách.

Článek 5

Smluvní strany prozkoumají možnost uzavření dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Chorvatské republice. Za tím účelem si budou smluvní strany vyměňovat informace o systémech vzdělávání, jakož i další informace, které se v tomto procesu ukáží jako potřebné.

Článek 6

Smluvní strany budou usnadňovat a podporovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, zejména:

a) přímou spolupráci vědeckých institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol,

b) řešení společných vědecko-výzkumných projektů,

c) výměnu vědeckých a technologických informací a materiálů,

d) pořádání společných seminářů a jiných akcí umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

Spolupráce v oblasti vědy a technologií může být upravena samostatnou dohodou.

Článek 7

V oblasti rozvoje styků mládeže a sportu budou smluvní strany podporovat především:

a) spolupráci mládeže a jejích organizací,

b) spolupráci mezi sportovními organizacemi,

c) účast sportovců na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na území druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy zajišťovat příslušníkům české a chorvatské národnostní menšiny podmínky pro uchování jejich kulturního a historického dědictví a rozvíjení jejich vlastní kultury a jejích různých aspektů, včetně jazyka, literatury a náboženství, jakož i podmínky pro účast na výuce v mateřském jazyce.

Článek 9

Za účelem plnění této Dohody mohou příslušná ministerstva a orgány smluvních stran uzavírat na časová období dle vzájemné dohody programy nebo protokoly o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, které stanoví konkrétní akce a budou upravovat formy a podmínky této spolupráce.

Článek 10

Tato Dohoda nevylučuje možnost i jiných forem spolupráce odpovídajících cílům a záměrům této Dohody.

Článek 11

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu kdykoliv písemně diplomatickou cestou vypovědět. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení sdělení o výpovědi druhé smluvní straně.

Ukončení platnosti Dohody nebude mít vliv na plnění závazků vzniklých na základě Dohody a dosud nesplněných.

Práva a závazky převzaté smluvními stranami v rámci jiných platných mezinárodních smluv zůstávají touto Dohodou nedotčeny.

Článek 12

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 1957.

Článek 13

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného sdělení diplomatickou cestou o tom, že byly splněny podmínky předepsané národními právními předpisy smluvních stran pro její vstup v platnost.


Dáno v Záhřebu dne 6. června 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a chorvatském, přičemž obě znění jsou autentická.

Za vládu České republiky
Ing. Miloš Zeman v. r. předseda vlády

Za vládu Chorvatské republiky
Ivica Račan v. r. předseda vlády

Přesunout nahoru