Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o odvracení nebezpečné vojenské činnosti

Datum vyhlášení 14.05.2002
Uzavření smlouvy 09.10.2001
Platnost od 09.04.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. října 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o odvracení nebezpečné vojenské činnosti.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 9. dubna 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace

o odvracení nebezpečné vojenské činnosti

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen „smluvní strany“,

potvrzujíce snahu o zlepšení svých vztahů a prohloubení vzájemného porozumění,

berouce v úvahu politickou nezávislost České republiky a Ruské federace,

jsouce přesvědčeny o nutnosti vyhýbat se provádění nebezpečné vojenské činnosti a rychle řešit jakýkoliv jí vyvolaný incident mírovou cestou,

snažíce se zajistit bezpečnost příslušníků a techniky Armády České republiky a Ozbrojených sil Ruské federace při provádění činnosti ve vzájemné blízkosti v době míru a

řídíce se všeobecně uznávanými principy a normami mezinárodního práva,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Pro účely této Dohody níže uvedené pojmy znamenají:

„ozbrojené síly“ - Armáda České republiky (pro Českou republiku); Ozbrojené sily Ruské federace (pro Ruskou federaci);

„nebezpečná vojenská činnost“ - činnost příslušníků ozbrojených sil prováděná v době míru v jejich těsné vzájemné blízkosti neúmyslně nebo v důsledku vyšší moci, jež může vést k lidským obětem či hmotným škodám nebo vyvolat napětí ve vztazích mezi smluvními stranami;

„příslušníci“ - vojáci nebo občanští zaměstnanci ozbrojených sil;

„technika“ - jakékoli letadlo nebo pozemní prostředek ozbrojených sil;

„letadlo“ - jakýkoli letoun, vrtulník nebo bezpilotní či jakýkoliv jiný vzduchem nesený prostředek ozbrojených sil;

„pozemní prostředek“ - jakákoli technika ozbrojených sil určená k použití na zemi;

„laser“ - jakýkoli zdroj intenzivního koherentního vysoce směrového elektromagnetického záření ve viditelné, infračervené nebo ultrafialové oblasti spektra, jež je založen na stimulované emisi elektronů, atomů nebo molekul;

„oblast zvláštní pozornosti“ - oblast vzájemně specifikovaná smluvními stranami, v níž se nacházejí příslušníci nebo technika ozbrojených sil a v níž jsou v důsledku vzniklých okolností přijímána v souladu s touto Dohodou zvláštní opatření;

„rušení sítí velení a řízení“ - činnost, která ztěžuje, přerušuje nebo omezuje provoz prostředků a systémů přenosu signálů a informací zabezpečujících velení a řízení příslušníků a techniky ozbrojených sil.

Článek 2

1. V zájmu vzájemné bezpečnosti budou příslušníci ozbrojených sil státu jedné smluvní strany projevovat nejvyšší opatrnost a rozvahu během činnosti prováděné v blízkosti území a ozbrojených sil státu druhé smluvní strany.

2. Každá ze smluvních stran činí nutná opatření zaměřená na odvrácení následujících druhů nebezpečné vojenské činnosti:

- vstup příslušníků nebo techniky ozbrojených sil jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany uskutečněný v důsledku vyšší moci nebo v důsledku neúmyslné činnosti těchto příslušníků;

- použití laseru způsobem, který může způsobit újmu na zdraví příslušníků nebo poškodit techniku ozbrojených sil druhé smluvní strany;

- ztížení činnosti příslušníků nebo techniky ozbrojených sil druhé smluvní strany v oblasti zvláštní pozornosti, které může způsobit újmu na zdraví příslušníků nebo poškodit techniku;

- rušení sítí velení a řízení, které může vést ke způsobení újmy na zdraví příslušníků nebo poškození techniky ozbrojených sil druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany přijmou opatření v zájmu operativního ukončení a mírového urovnání jakýchkoli incidentů, které mohou vzniknout v důsledku nebezpečné vojenské činnosti, aniž by přistoupily k hrozbě silou či jejímu použití.

Článek 3

1. Pokud v důsledku vyšší moci nebo neúmyslné činnosti příslušníci nebo technika ozbrojených sil jedné smluvní strany vstoupili na území státu druhé smluvní strany, nebo je takový vstup možný, pak příslušníci ozbrojených sil kterékoliv ze smluvních stran, kteří jako první zjistí nastalou situaci, vyvinou úsilí o navázání spojení s příslušníky ozbrojených sil druhé smluvní strany za účelem jejich informování o vzniklé situaci a jejích okolnostech a vyžádají si nebo předají odpovídající pokyny.

2. Pokud v důsledku vyšší moci nebo neúmyslné činnosti příslušníci nebo technika ozbrojených sil jedné ze smluvních stran mohou vstoupit na území státu druhé smluvní strany, pak příslušníci uskutečňující takový vstup nebo příslušníci řídící techniku přijímají opatření s cílem vyhnout se takovému vstupu. Pokud příslušníci nebo technika ozbrojených sil jedné smluvní strany vstoupili na území státu druhé smluvní strany, pak příslušníci, kteří takový vstup uskutečnili, nebo příslušníci řídící techniku přijímají s ohledem na vzniklou situaci opatření k opuštění tohoto území nebo k pokračování do místa určeného příslušníky ozbrojených sil nebo policií druhé smluvní strany.

3. Po příchodu do určeného místa:

- je příslušníkům umožněno, aby se co nejrychleji spojili s vojenským přidělencem nebo konzulárními úřady státu své smluvní strany;

- se příslušníkům zajišťují přiměřené podmínky pobytu a uložení techniky;

- je příslušníkům poskytována pomoc při opravě jejich techniky za účelem usnadnění jejich odchodu ze státního území;

- je příslušníkům poskytována pomoc při zabezpečení jejich co nejrychlejšího odchodu.

Článek 4

1. Pokud příslušníci ozbrojených sil jedné smluvní strany, nacházející se v blízkosti příslušníků nebo techniky ozbrojených sil druhé smluvní strany, zamýšlejí použít laser a toto použití může způsobit újmu na zdraví příslušníků nebo poškodit techniku ozbrojených sil druhé smluvní strany, pak tito příslušníci vynaloží úsilí, aby o tom vyrozuměli příslušníky ozbrojených sil druhé smluvní strany. V každém případě příslušníci ozbrojených sil smluvní strany, zamýšlející použít laser, přijímají odpovídající bezpečnostní opatření.

2. Domnívají-li se příslušníci ozbrojených sil jedné smluvní strany, že příslušníci ozbrojených sil druhé smluvní strany používají laser způsobem, který jim může způsobit újmu na zdraví nebo poškodit jejich techniku, okamžitě vynaloží úsilí k navázaní spojení s příslušníky ozbrojených sil druhé smluvní strany s cílem ukončit takové používání. Příslušníci, kteří byli takto vyrozuměni, objasní příslušné okolnosti. Pokud skutečně používají laser a toto používání může způsobit újmu na zdraví příslušníků nebo poškodit techniku ozbrojených sil druhé smluvní strany, pak takové používání ukončí.

3. Zprávy o používání laseru se podávají v souladu s postupy uvedenými v Příloze, která je nedílnou součástí této Dohody.

Článek 5

1. V zájmu zajištění vyšší úrovně bezpečnosti se mohou smluvní strany dohodnout na vymezení jakékoli oblasti jako oblasti zvláštní pozornosti. Dohoda týkající se oblasti zvláštní pozornosti má charakter realizačního ujednání k této Dohodě a sjednávají ji Generální štáb Armády České republiky a Generální štáb Ozbrojených sil Ruské federace v písemné formě. Kterákoliv ze smluvních stran může požádat o setkání představitelů smluvních stran za účelem posouzení takového návrhu.

2. Příslušníci ozbrojených sil smluvních stran přítomní ve vymezené oblasti zvláštní pozornosti navazují a udržují spojení v souladu s Přílohou k této Dohodě a přijímají jakákoliv další opatření dohodnutá smluvními stranami k odvrácení incidentů, které mohou vzniknout v důsledku nebezpečné vojenské činnosti.

3. Každá smluvní strana může ukončit platnost dohody týkající se vymezení oblasti zvláštní pozornosti včasným vyrozuměním druhé smluvní strany o takovém záměru. Vyrozumění musí obsahovat datum a čas ukončení platnosti takové dohody a předává se nejpozději 48 hodin před termínem ukončení platnosti takové dohody způsobem uvedeným v článku 7 odst. 3 této Dohody.

Článek 6

1. Pokud příslušníci jedné smluvní strany, nacházející se v blízkosti příslušníků nebo techniky druhé smluvní strany, zjistí rušení svých sítí velení a řízení, jež jim může způsobit újmu na zdraví nebo poškodit jejich techniku, informují o tom příslušníky druhé smluvní strany, pokud se domnívají, že toto rušení je způsobeno činností těchto příslušníků nebo jejich technikou.

2. Pokud příslušníci, kteří obdrželi takovou informaci, zjistí, že toto rušení sítí velení a řízení je způsobeno jejich činností, pak bez prodlení přijmou opatření s cílem ukončit takové rušení.

3. Zprávy o rušení sítí velení a řízení se podávají v souladu s postupy uvedenými v Příloze k této Dohodě.

Článek 7

1. Za účelem provádění této Dohody ozbrojené síly navazují a udržují spojení způsoby uvedenými v Příloze k této Dohodě.

2. Smluvní strany se budou včas vzájemně informovat o případech nebezpečné vojenské činnosti nebo o incidentech vzniklých v důsledku takové činnosti, jakož i o dalších otázkách vztahujících se k této Dohodě.

3. Generální štáb Ozbrojených sil Ruské federace bude informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku poskytovat prostřednictvím přidělence obrany České republiky v Moskvě. Generální štáb Armády České republiky bude takové informace poskytovat prostřednictvím vojenského přidělence Ruské federace v Praze.

Článek 8

Tato Dohoda se nedotýká práv a závazků z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou Česká republika a Ruská federace vázány.

Článek 9

1. Nejpozději do jednoho roku po vstupu této Dohody v platnost se sejdou představitelé smluvních stran za účelem posouzení jejího provádění, jakož i možných způsobů zajištění vyšší úrovně bezpečnosti svých ozbrojených sil. Poté se taková setkání budou konat každé dva roky nebo po dohodě smluvních stran i častěji, a to zpravidla střídavě v České republice a v Ruské federaci.

2. Náklady, které vzniknou kterékoliv smluvní straně při provádění této Dohody, hradí tato smluvní strana sama.

3. Škodu vzniklou v důsledku nebezpečné vojenské činnosti hradí smluvní strana, která ji zavinila. Vyšetření okolností vzniku škody bude na žádost kterékoliv ze smluvních stran provádět společná komise vedená zmocněnci obou smluvních stran. Při rozhodování o náhradě škody se uplatní právní řád státu, na jehož území škoda vznikla.

Článek 10

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost šest měsíců po dni jejího podpisu a sjednává se na dobu neurčitou.

2. Spory, které mohou vzniknout při výkladu nebo provádění této Dohody, budou řešeny vzájemným jednáním mezi smluvními stranami.

3. Změny a doplnění této Dohody mohou být provedeny písemnou formou na základě dohody smluvních stran.

4. Platnost této Dohody skončí šest měsíců po písemném vyrozumění jedné smluvní strany druhou smluvní stranou o jejím přání ukončit její platnost.


Dáno v Praze dne 9. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Štefan Füle v. r.
1. náměstek ministra obrany

Za vládu Ruské federace
Michail Arkaďjevič Dmitrijev v. r.
náměstek ministra obrany a předseda Výboru Ruské federace pro vojensko-technickou spolupráci se zahraničními státy


Příloha

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o odvracení nebezpečné vojenské činnosti

POSTUP NAVÁZÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ SPOJENÍ

1. Za účelem provádění této Dohody ozbrojené sily zabezpečují v případě nutnosti navázání a udržování spojení mezi:

a) veliteli operačních skupin přítomných v oblasti zvláštní pozornosti;

b) veliteli*) letadel, pozemních prostředků, pozemních jednotek;

c) veliteli*) letadla jedné smluvní strany a řídicího stanoviště nebo střediska řízení letového provozu ozbrojených sil druhé smluvní strany.

2. Za účelem navázání rádiového spojení jsou v závislosti na okolnostech používány následující frekvence:

a) mezi letadly smluvních stran nebo mezi letadlem jedné smluvní strany a řídicím stanovištěm nebo střediskem řízení letového provozu druhé smluvní strany - v pásmu VKV na frekvenci 121,5 MHz nebo 243,0 MHz (v souladu s Přílohou 10 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví), po navázání prvotního kontaktu se pracovní výměna uskutečňuje na frekvenci 130,0 MHz;

b) mezi pozemními prostředky nebo pozemními jednotkami ozbrojených sil - v pásmu VKV na frekvenci 43,925 MHz (46,5 MHz - náhradní);

c) v případech, kdy nelze navázat rádiové spojení v pásmu VKV na uvedených frekvencích, je možno pokusit se v souladu s Mezinárodním radiokomunikačním řádem navázat rádiové spojení v pásmu KV na frekvenci 4125,0 kHz (6215,5 kHz - náhradní). Toto ustanovení nezahrnuje povinnost smluvních stran vybavit letadla a techniku krátkovlnnými radiostanicemi ani povinnost nepřetržitě monitorovat frekvence 4125,0 kHz a 6215,5 kHz (v rámci této Dohody), které jsou podle Mezinárodního radiokomunikačního řádu primárně předurčeny k používání NÁMOŘNÍ POHYBLIVOU SLUŽBOU jako mezinárodní tísňové frekvence.

3. Pro navázání spojení se používají následující volací hesla:

Letadlo České republiky-OREL Letadlo Ruské federace-SEDLO
Řídicí stanoviště nebo
středisko řízení letového
provozu České republiky
- ZRAKŘídicí stanoviště nebo
středisko řízení letového
provozu Ruské federace
- ZEMLJA
Pozemní prostředek
nebo pozemní jednotka
České republiky
- PUMA Pozemní prostředek
nebo pozemní jednotka
Ruské federace
- POLE

4. Smluvní strany uznávají, že neexistence rádiového spojení může zvýšit nebezpečí pro příslušníky nebo techniku jejich ozbrojených sil účastnící se incidentu vyvolaného nebezpečnou vojenskou činností. Příslušníci ozbrojených sil účastnící se takových incidentů:

a) kteří nemohou navázat rádiové spojení s příslušníky druhé smluvní strany nebo kteří naváží rádiové spojení, avšak není jim porozuměno, se pokouší uskutečnit spojení s pomocí signálů uvedených v Tabulce doplňujících signálů obsažených v této Příloze;

b) kteří nemohou navázat spojení s příslušníky druhé smluvní strany, se pokouší navázat spojení s jinými jednotkami vlastních ozbrojených sil, které následně činí kroky k navázání spojení s příslušníky druhé smluvní strany za účelem vyřešení incidentu.

5. Spojení mezi letadly se uskutečňuje s použitím signálů a vět určených pro zadržující a zadržený vzdušný prostředek, obsažených v Příloze 2 „Pravidla létání“ k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (Chicago 7. 12. 1944). V oblasti zvláštní pozornosti podle článku 5 této Dohody mohou být jako doplněk použity signály a věty obsažené v Tabulce doplňujících signálů této Přílohy.

6. Dostanou-li se letadla smluvních stran do vizuálního kontaktu, jejich osádky kontrolují frekvence 121,5 MHz nebo 243,0 MHz. Je-li nutné, aby si osádky letadel vyměnily informace, avšak spojení na společném jazyce není možné navázat, pokouší se vyslat základní informace a potvrdit příjem vyslaných pokynů pomocí vět nebo vizuálních signálů podle odstavce 5 této Přílohy.

Tabulka doplňujících signálů

A. Význam signálu (věty)B. Vizuální signál pro letadloC. VětaD. VýslovnostE. Odpovídající reakce
1. Nacházíte se v bezprostřední blízkosti území našeho státu.Ve dne i v noci: přepadové letadlo /stihač/, ve stejném kurzu na úrovni blížícího se letadla, se kývá z křídla na křídlo, ve stejných časových intervalech bliká polohovými světly, poté několikrát provede hadovitý let v horizontální rovině s odbočkami přibližně o 10 stupňů na obě strany od letové linie.„Close to territory“Klous tu te-ri-to-ryBlížící se letadlo se odklání od státního území.
2. Vnikli jste na území našeho státu.Ve dne i v noci: přepadové letadlo /stihač/, ve stejném kurzu na úrovni zadržovaného letadla, provádí časté blikání polohovými světly, současně se kývá z křídla na křídlo, pak provádí dotočení v horizontální rovině s náklonem 15-20 stupňů směrem k zadržovanému letadlu. Přibližování se děje s největší opatrností maximálně na vzdálenost rozpětí křídel. Opakuje se dokud zadržované letadlo nepotvrdí příjem signálu nebo dokud není navázán radiový kontakt.„Territory entered“Te-ri-to-ri en-terdNarušitel se řídí příslušnými pokyny stihače.
3. Potřebuji přistát.Ve dne a v noci: letadlo provádí opakovaně časté blikání polohovými světly a současné kývání z křídla na křídlo, volně přejde do vlnovky ve vertikální rovině.„Request landing“Ri-kvest len-dingStihač poskytuje pomoc narušiteli.
4. Žádám o rádiové spojení na frekvenci 130,0 MHz (prvotní kontakt se navazuje na frekvenci 121,5 MHz nebo 243,0 MHz).Ve dne i v noci: není-li možné navázat spojení na frekvenci 121,5 MHz nebo 243,0 MHz letadlo stále střídá dlouhé a krátké signály polohových světel při kývání z křídla na křídlo.„Rádio contact“Re-dio kontaktPotvrzuje se dotazujícímu se letadlu, řídícímu a kontrolnímu středisku
letového provozu příjem signálu danou větou.
Po navázání kontaktu přejít na frekvenci 130,0 MHz.
5. Registruji nebezpečnou hladinu poruch ve své síti velení a řízení (věta je vysílána na frekvenci navázání kontaktu).Není„Stop interference“Stop in-ter-fi-rensVyjasňují se okolnosti a v případě nutnosti se přerušuje
jakákoliv činnost, jež by mohla vyvolat nebezpečné rušení.
6. Mnou plánované použití laseru může vyvolat nebezpečí v dané oblasti (věta je vysílána na frekvenci navázání kontaktu).Není„Laser danger“Lej-zer den-džerJsou přijímána příslušná
opatření k odvrácení
možnosti vzniku újmy na
zdraví příslušníků nebo
poškození techniky.
7. Registruji nebezpečnou úroveň laserového ozáření (věta je vysílána na frekvenci navázání kontaktu).Není„Stop laser“Stop lej-zerVyjasňují se okolnosti a
v případě nutnosti se
přerušuje veškeré použití
laseru, jež by mohlo
způsobit újmu na zdraví
příslušníků nebo
poškození techniky.

Poznámky pod čarou

*) „Velitel“ znamená osobu zmocněnou velet letadlu, pozemnímu prostředku nebo pozemní jednotce.

Přesunout nahoru