Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 6 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Datum vyhlášení 23.04.2002
Uzavření smlouvy 19.12.1997
Platnost od 20.12.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 1997 byl ve Varšavě podepsán Dodatkový protokol č. 6 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu*)

Dodatkový protokol se na základě svého článku 3 odst. 3 prozatímně prováděl od 1. dubna 1998 a vstoupil v platnost podle odstavce 1 téhož článku dne 20. prosince 2001.

Anglické znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DODATKOVÝ PROTOKOL Č. 6 KE STŘEDOEVROPSKÉ DOHODĚ O VOLNÉM OBCHODU

Představitelé České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Republiky Slovinsko (dále jen „Strany“);

berouce v úvahu Dohodu o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, obzvláště ustanovení článku 5; a Dohodu o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, obzvláště ustanovení Protokolu 21;

majíce na paměti Deklaraci předsedů vlád, podepsanou dne 12. září 1997 v Portoroži, Republika Slovinsko;

znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržní ekonomiky, která tvoří základ jejich vztahů;

uznávajíce, že tento Dodatkový protokol napomůže k posílení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě;

v souladu s ustanoveními článků 34, 35, 37 a 39 Středoevropské dohody o volném obchodu;

se dohodli takto:

Článek 1

Protokoly 11, 12, 13 a 21 Středoevropské dohody o volném obchodu a Přílohy k nim budou zrušeny a nahrazeny novými Protokoly 11, 12, 13 a 21 a Přílohami k nim, které budou tvořit nedílnou součást tohoto Dodatkového protokolu.

Článek 2

Tento Dodatkový protokol bude tvořit nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 3

1. Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost třicátého dne od data, kdy depozitář obdrží poslední notifikaci od Stran o ukončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2. Depozitář bude notifikovat všem Stranám ukončení postupů nezbytných pro vstup tohoto Dodatkového protokolu v platnost.

3. Jestliže tento Dodatkový protokol nevstoupí v platnost do 1. dubna 1998, bude předběžně prováděn od tohoto data.


NA DŮKAZ TOHOTO níže podepsaní zplnomocněnci, byvše k tomu řádně pověřeni, podepsali tento Dodatkový protokol.

Dáno ve Varšavě dne 19. prosince 1997 v jediném původním vyhotovení v jazyce anglickém, které bude uloženo u vlády Polska. Depozitář zašle ověřené kopie všem Stranám.

Za Českou republiku
Pavel Dvořák,
náměstek ministra průmyslu a obchodu v. r.

Za Maďarskou republiku
Szabolcz Fazakas,
ministr průmyslu, obchodu a turistiky v. r.

Za Polskou republiku
Janusz Steinhoff,
ministr hospodářství v. r.

Za Rumunsko
Liviu Hagea,
státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu v. r.

Za Slovenskou republiku
Karol Česnek,
ministr hospodářství v. r.

Za Republiku Slovinsko
Marjan Senjur,
ministr hospodářských vztahů a rozvoje v. r.

Poznámky pod čarou

*) Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou ze dne 21. prosince 1992 byla vyhlášena pod č. 54/1995 Sb.


PROTOKOL 11

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena. U položek označených hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou. U těchto položek budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. dubnu 1998- na 40 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B;
- k 1. lednu 1999 - na výši stanovenou v Příloze B. Kvóty uvedené v Příloze B1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.

5. Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.


PŘÍLOHA K PROTOKOLU 11

(HS kód ‘96)

01.010712.90.501206.00.1015.22
0102.100712.90.901207.1016.03
0103.1007.131207.2016.04
01.0407.141207.3016.05
01.0608.011207.401702.20
02.04*08.021207.5018.01
02.0508.031207.6018.02
02.0608.041207.9218.03
02.0808.051207.9918.04
0301.100806.2012.0818.05
0301.910807.2012.091902.40
0301.920808.2012.1119.03
0301.990810.401212.101905.30
03.020810.501212.201905.40
03.030810.901212.301905.90
03.0408.121212.922003.20
03.0508.131212.992005.70
03.0608.1412.132008.11
03.0709.0112.142008.19
05.0109.0213.012008.20
05.0209.0313.022008.30
05.0309.0414.012009.11
05.0409.0514.022009.19
05.0509.0614.032009.20
05.0609.0714.042009.30
05.0709.0815.012009.40
05.080909.1015.022101.11
05.090909.2015.032101.12
05.100909.5015.042101.20
05.1109.1015.052103.10
06.011001.1015.0622.01
06.021005.1015.0723.01
06.0410.0615.0823.02
0701.1010.0715.0923.03
0709.1010.0815.1023.04
0709.301102.3015.1123.05
0709.401103.141512.2123.06
0709.5211.061512.2923.07
07.1112.0115.1323.08
0712.3012.0215.1523.09
0712.90.1112.0315.18
0712.90.1912.0415.20
0712.90.301205.00.1015.21

PŘÍLOHA A1 K PROTOKOLU 11

Česká republika

HS kódKvóta (t)
19981999
02.041010

Slovenská republika

HS kódKvóta (t)
19981999
02.042035

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 11

HS kódMaxinální výše
uplatňóvaných cel
(%)
HS kódMaximální výše
uplatňovaných cel
(%)
0102.90*150210.12*20
0103.91*100210.19*20
0103.92*150210.20*20
0105.11*90210.90*20
0105.12*90301.935
0105.19*90402.10*37
0105.92*100402.21*37
0105.93*100402.91*37
0105.99*100402.99*37
02.01*250404.1014
02.02*250404.9014
02.03*250704.2010
0207.12280704.9010
0207.14.10280705.1910
0207.14.20280705.2110
0207.14.30280705.2910
0207.14.40280706.1010
0207.14.50280708.2010
0207.14.60280708.9010
0207.14.70280709.205
0207.14.91100709.7010
0207.14.99280710.227
0207.27.91100710.297
0207.36.81100710.307
0207.36.85100710.407
0207.36.89100710.907
02.09200807.11.009
0210.11*200807.19.009
0809.1081108.1414
0809,3091108.1914
0810.3091108.2014
0811.10911.0914
0909.30412.105
0909.40415.1720
1001.90151602.1015
10.02151602.2015
10.03181602.31*15
10.04151602.32*15
11.01151602.39*15
1102.10151602.42*15
1102.20151602.49*15
1102.90151602.50*18
1103.12151702.11.0020
1103.13151702.19.0020
1103.19151702.6030
1103.211517.0314
1103.291517.0412
1104.11151806.1012
1104.12151806.2010
1104.19151902.1120
1104.21151902.1920
1104.22151904.20.106
1104.23151904.907
1104.29151905.107
1104.30151905.207
1105.10152001.1015
2001.20152008.806
2002.10112008.917
2002.90112008.926
2005.10152008.994
2005.20202009.604
2005.40152009.7012
2005.5172101.3014
2005.5972102.307
2005.6052104.104
2005.80152104.204
2005.90.75172106.107
2008.4042202.1019
2008.5062202.9010
2008.606
2008.706

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 11

Česká republika

HS kódKvóta (t)
19981999
0102.9012501500
01.03
0103.91
0103.92
650800
01.05
0105.11
0105.12 0105.19
0105.92
0105.93 0105.99
6580
02.01125150
02.02společně s
kvótou 02.01
02.03650800
02.106070
04.025060
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02200350
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

Slovenská republika

HS kódKvóta (t)
19981999
0102.9011001200
01.03500500
0103.91
0103.92
01.0570100
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01100100
02.02společně s
kvótou 02.01
02.03500500
02.107085
04.025580
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02100150
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 11

Česká republikaSlovenská republika
HS kódCla (%)Kvóta (t)Kvóta (t)
02.075050
0207.1128
0207.13.1028
0207.13.2028
0207.13.3028
0207.13.4028
0207.13.5028
0207.13.6028
0207.13.7028
0207.13.9110
0207.13.9928
04.068150150
0407.00bez omezeníbez omezení
0407.00.110
0407.00.190
0407.00.3018
0407.00.9018
04.1010bez omezeníbez omezení
0701.90.510bez omezeníbez omezení
0701.90.903060003000
0808.1030001000
0808.10.515
0808.10.535
0808.10.595
0808.10.925
0808.10.945
0808.10.985
1005.905bez omezeníbez omezení
1105.205bez omezeníbez omezení
11.075bez omezeníbez omezení
1205.00.900bez omezeníbez omezení
1206.00bez omezeníbez omezení
1206.00.910
1206.00.990
1212.91.200bez omezeníbez omezení
1512.115bez omezeníbez omezení
1514.105bez omezeníbez omezení
16.0115200200
16.02200200
1602.4115
1602.9015
1702.500bez omezeníbez omezení
18.06bez omezeníbez omezení
1806.3110
1806.3210
1806.9010
1901.108100100
1901.208bez omezeníbez omezení
1901.908bez omezeníbez omezení
19.02bez omezeníbez omezení
1902.2020
1902.3020
19.04bez omezeníbez omezení
1904.106
1904.20.916
1904.20.950
1904.20.996
2004.90bez omezeníbez omezení
2004.90.1015
2004.90.5015
2004.90.9115
2004.90.9815
2005.90bez omezenípouze ČR
2005.90.1010pouze ČR
2005.90.300pouze ČR
2005.90.500pouze ČR
2005.90.6010V pouze ČR
2005.90.7010pouze ČR
2005.90.8010pouze ČR
2006.00bez omezeníbez omezení
2006.00.100
2006.00.3115
2006.00.3515
2006.00.3815
2006.00.9115
2006.00.9915
20.07bez omezeníbez omezení
2007.1020
2007.910
2007.99.104
2007.99.200
2007.99.3110
2007.99.3320
2007.99.510
2007.99.9320
2009.5010500pouze ČR
2009.800bez omezeníbez omezení
2009.90bez omezeníbez omezení
2009.90.1110
2009.90.1910
2009.90.210
2009.90.290
2009.90.3110
2009.90.3910
2009.90.410
2009.90.490
2009.90.510
2009.90.590
2009.90.710
2009.90.730
2009.90.790
2009.90.920
2009.90.940
2009.90.950
2009.90.960
2009.90.970
2009.90.980
21.03bez omezeníbez omezení
2103.209
2103.30.105
2103.30.905
2103.90.100
2103.90.300
2103.90.905
21.051550050
2106.905bez omezeníbez omezení
22.03124000 hl2000 hl
22.04254000 hl2000 hl
22.05105000 hlpouze ČR
22.0613bez omezeníbez omezení
22.08500 hl500 hl
2208.2010
2208.4010
2208.5010
2208.6020
2208.7020
2208.9020
22.095250250
2402.9030100100

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 11

Česká republikaSlovenská republika
HS kódCla (%)Kvóta (t)Kvóta (t)
02.075050
0207.1128
0207.13.1028
0207.13.2028
0207.13.3028
0207.13.4028
0207.13.5028
0207.13.6028
0207.13.7028
0207.13.9110
0207.13.9928
04.068pouze SR50
0407.00bez omezeníbez omezení
0407.00.110
0407.00.190
0407.00.3018
0407.00.9018
04.1010bez omezeníbez omezení
0701.90.510bez omezeníbez omezení
0701.90.9030pouze SR250
0808.10.10530002000
1005.905bez omezeníbez omezení
1105.205bez omezeníbez omezení
11.075bez omezeníbez omezení
11.0820001500
1108.110
1108.120
1108.130
1205.00.900bez omezeníbez omezení
1206.00 1206.00.910bez omezeníbez omezení
1206.00.990
12.12bez omezeníbez omezení
1212.91.200
1212.990
1512.115bez omezeníbez omezení
1514.105bez omezeníbez omezení
1514.90101000pouze ČR
16.0115200200
16.02100100
1602.4115
1602.9015
1702.500bez omezeníbez omezení
08.06bez omezeníbez omezení
1806.3110
1806.3210
1806.9010
1901.108100100
1901.208bez omezeníbez omezení
1901.908bez omezeníbez omezení
19.02bez omezeníbez omezení
1902.2020
1902.3020
19.04bez omezeníbez omezení
1904.106
1904.20.916
1904.20.950
1904.20.996
2004.90bez omezeníbez omezení
2004.90.1015
2004.90.5015
2004.90.9115
2004.90.9815
2006.00bez omezeníbez omezení
2006.00.100
2006.00.3115
2006.00.3515
2006.00.3815
2006.00.9115
2006.00.9915
20.07bez omezeníbez omezení
2007.1020
2007.910
2007.99.104
2007.99.200
2007.99.3110
2007.99.3320
2007.99.51 0
2007.99.9320
2009.5010500pouze ČR
2009.800bez omezeníbez omezení
2009.90bez omezeníbez omezení
2009.90.1110
2009.90.1910
2009.90.210
2009.90.290
2009.90.3110
2009.90.3910
2009.90.410
2009.90.490
2009.90.510
2009.90.590
2009.90.710
2009.90.730
2009.90.790
2009.90.920
2009.90.940
2009.90.950
2009.90.960
2009.90.970
2009.90.980
21.03bez omezeníbez omezení
2103.209
2103.30.105
2103.30.905
2103.90.100
2103.90.300
2103.90.905
21.051550050
2106.905bez omezeníbez omezení
22.03104000 hl2000 hl
22.0425500 hl1500 hl
22.05105000 hlpouze ČR
22.08500 hl500 hl
2208.2010
2208.4010
2208.5010
2208.6020
2208.7020
2208.9020
22.095250250
2402.9030100100

PROTOKOL 12

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena. U položek označených hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v Příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této Příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou. U těchto položek budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. dubnu 1998 - na 40 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B;
- k 1. lednu 1999 - na výši stanovenou v Příloze B. Kvóty uvedené v Příloze B1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50% bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50% bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.

5. Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 12

(HS kód ‘96)

01.010712.90.501206.00.1015.22
0102.100712.90.901207.1016.03
0103.1007.131207.2016.04
01.0407.141207.3016.05
01.0608.011207.401702.20
02.04*08.021207.5018.01
02.0508.031207.6018.02
02.0608.041207.9218.03
02.0808.051207.9918.04
0301.100806.2012.0818.05
0301.910807.2012.091902.40
0301.920808.2012.1119.03
0301.990810.401212.101905.30
03.020810.501212.201905.40
03.030810.901212.301905.90
03.0408.121212.922003.20
03.0508.131212.992005.70
03.0608.1412.132008.11
03.0709.0112.142008.19
05.0109.0213.012008.20
05.0209.0313.022008.30
05.0309.0414.012009.11
05.0409.0514.022009.19
05.0509.0614.032009.20
05.0609.0714.042009.30
05.0709.0815.012009.40
05.080909.1015.022101.11
05.090909.2015.032101.12
05.100909.5015.042101.20
05.1109.1015.052103.10
06.011001.1015.0622.01
06.021005.1015.0723.01
06.0410.0615.0823.02
0701.1010.0715.0923.03
0709.1010.0815.1023.04
0709.301102.3015.1123.05
0709.401103.141512.2123.06
0709.5211.061512.2923.07
07.1112.0115.1323.08
0712.3012.0215.1523.09
0712.90.1112.0315.18
0712.90.1912.0415.20
0712.90.301205.00.1015.21

PŘÍLOHA A1 K PROTOKOLU 12

HS kódKvóta (t)
19981999
02.041010

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 12

HS kódMaxinální výše
uplatňovaných
cel (%)
HS kódMaximální výše
uplatňovaných
cel (%)
0102.90*150210.12*20
0103.91*100210.19*20
0103.92*150210.20*20
0105.11*90210.90*20
0105.12*90301.935
0105.19*90402.10*37
0105.92*100402.21*37
0105.93*100402.91*37
0105.99*100402.99*37
02.01*250404.1014
02.02*250404.9014
02.03*250704.2010
0207.12280704.9010
0207.14.10280705.1910
0207.14.20280705.2110
0207.14.30280705.2910
0207.14.40280706.1010
0207.14.50280708.2010
0207.14.60280708.9010
0207.14.70280709.205
0207.14.91100709.7010
0207.14.99280710.227
0207.27.91100710.297
0207.36.81100710.307
0207.36.85100710.407
0207.36.89100710.907
02.09200807.11.009
0210.11*200807.19.009
0809.1081108.1414
0809.3091108.1914
0810.3091108.2014
0811.10911.0914
0909.30412.105
0909.40415.1720
1001.90151602.1015
10.02151602.2015
10.03181602.31*15
10.04151602.32*15
11.01151602.39*15
1102.10151602.42*15
1102.20151602.49*15
1102.90151602.50*18
1103.12151702.11.0020
1103.13151702.19.0020
1103.19151702.6030
1103.211517.0314
1103.291517.0412
1104.11151806.1012
1104.12151806.2010
1104.19151902.1120
1104.21151902.1920
1104.22151904.20.106
1104.23151904.907
1104.29151905.107
1104.30151905.207
1105.10152001.1015
2001.20152008.806
2002.10112008.917
2002.90112008.926
2005.10152008.994
2005.20202009.604
2005.40152009.7012
2005.5172101.3014
2005.5972102.307
2005.6052104.104
2005.80152104.204
2005.90.75172106.107
2008.4042202.1019
2008.5062202.9010
2008.606
2008.706

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 12

HS kódKvóta (t)
19981999
MR*SLO*MR*SLO*
0102.901000155010002500
01.03200450200700
0103.91
0103.92
01.0550505050
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01100150100250
02.02
02.032900350029007500
02.103002050020
04.0240404040
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02250100600100
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

* MR - Kvóty platné pro výrobky mající původ v Republice Slovinsko, které jsou dováženy do Maďarské republiky.

* SLO - Kvóty platné pro výrobky mající původ v Maďarské republice, které jsou dováženy do Republiky Slovinsko.

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 12

HS kódKvóta (t)
02.07100
0207.11
0207.13
0207.24
0207.25
0207.26
0207.27
ex. 0207.27.91*
0207.32
0207.33
0207.34
0207.35
0207.36.11 - 79, 90
04.06480
ex 0406.10 pouze sýr z kravského mléka
ex 0406.20 pouze sýr z kravského mléka
ex 0406.30 pouze sýr z kravského mléka
ex 0406.90 pouze sýr z kravského mléka
0701.905000
0808.102000
16.01400
1602.41,90200
2009.50, 80 - 90700
2105500
22.033500 hl
22.047500 hl
22.08500 hl

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 12

HS kódKvóta (t)
02.0720
0207.11
0207.13
0207.24
0207.25
0207.26
0207.27
ex. 0207.27.91*
0207.32
0207.33
0207.35
0207.36.11 - 79, 90
04.06400
0406.40
0406.90.31
0406.90.50
07.02500
0709.6030
0807.11,19500
1005.9050000
11077500
1212.9125000
1512.1110000
2105500
2106.90.98-9950
22034000 hl
2204.215000 hl
2204.21.38 - 83
2204.21.93 - 97
2204.29.18 - 83
2204.29.93 - 97

PROTOKOL 13

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI POLSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena. U položek označených hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v Příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této Příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou. U těchto položek budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. dubnu 1998 - na 40 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B;
- k 1. lednu 1999 - na výši stanovenou v Příloze B.

Kvóty uvedené v Příloze B1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

U položek označených dvěma hvězdičkami nebude Polská republika uplatňovat preferenční cla stanovená v této Příloze, pokud bude uplatňovat výjimečná opatření dle článku 14 Středoevropské dohody o volném obchodu na dovozy těchto výrobků z České republiky, Maďarské republiky, Rumunska a Slovenské republiky.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50% bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50% bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.

5. Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

6. Polská republika a Republika Slovinsko posoudiv druhé polovině roku 1998 vývoj vzájemného obchodu s položkami zapsanými v tomto Protokolu. Na základě tohoto posouzení budou Polská republika a Republika Slovinsko uvažovat o zlepšení ustanovení tohoto Protokolu.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 13

(HS kód ‘96)

01.010712.90.501206.00.1015.22
0102.100712.90.901207.1016.03
0103.1007.131207.2016.04
01.0407.141207.3016.05
01.0608.011207.401702.20
02.04*08.021207.5018.01
02.0508.031207.6018.02
02.0608.041207.9218.03
02.0808.051207.9918.04
0301.100806.2012.0818.05
0301.910807.2012.091902.40
0301.920808.2012.1119.03
0301.990810.401212.101905.30
03.020810.501212.201905.40
03.030810.901212.301905.90
03.0408.121212.922003.20
03.0508.131212.992005.70
03.0608.1412.132008.11
03.0709.0112.142008.19
05.0109.0213.012008.20
05.0209.0313.022008.30
05.0309.0414.012009.11
05.0409.0514.022009.19
05.0509.0614.032009.20
05.0609.0714.042009.30
05.0709.0815.012009.40
05.080909.1015.022101.11
05.090909.2015.032101.12
05.100909.5015.042101.20
05.1109.1015.052103.10
06.011001.1015.0622.01
06.021005.1015.0723.01
06.0410.0615.0823.02
0701.1010.0715.0923.03
0709.1010.0815.1023.04
0709.301102.3015.1123.05
0709.401103.141512.2123.06
0709.5211.061512.2923.07
07.1112.0115.1323.08
0712.3012.0215.1523.09
0712.90.1112.0315.18
0712.90.1912.0415.20
0712.90.301205.00.1015.21

PŘÍLOHA A1 K PROTOKOLU 13

HS kódKvóta (t)
19981999
02.041220

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 13

HS kódMaximální výše
uplatňovaných
cel (%)
HS kódMaximální výše
uplatňovaných
cel (%)
0102.90*150210.12*20
0103.91*100210.19*20
0103.92*150210.20*20
0105.11*90210.90*20
0105.12*90301.935
0105.19*90402.10*37
0105.92*100402.21*37
0105.93*100402.91*37
0105.99*100402.99*37
02.01*250404.1014
02.02*250404.9014
02.03*250704.2010
0207.12280704.9010
0207.14.10280705.1910
0207.14.20280705.2110
0207.14.30280705.2910
0207.14.40280706.1010
0207.14.50280708.2010
0207.14.60280708.9010
0207.14.70280709.205
0207.14.91100709.7010
0207.14.99280710.227
0207.27.91100710.297
0207.36.81100710.307
0207.36.85100710.407
0207.36.89100710.907
02.09200807.11.009
0210.11*200807.19.009
0809.1081108.14 **14
0809.3091108.19 **14
0810.3091108.20 **14
0811.10911.0914
0909.30412.105
0909.40415.1720
1001.90151602.1015
10.02151602.2015
10.03181602.31*15
10.04151602.32*15
11.01151602.39*15
1102.10151602.42*15
1102.20151602.49*15
1102.90151602.50*18
1103.12151702.11.0020
1103.13151702.19.0020
1103.19151702.6030
1103.211517.0314
1103.291517.0412
1104.11151806.1012
1104.12151806.2010
1104.19151902.1120
1104.21151902.1920
1104.22151904.20.106
1104.23151904.907
1104.29151905.107
1104.30151905.207
1105.10 **152001.1015
2001.20152008.806
2002.10112008.917
2002.90112008.926
2005.10152008.994
2005.20202009.604
2005.40152009.7012
2005.5172101.3014
2005.5972102.307
2005.6052104.104
2005.80152104.204
2005.90.75172106.107
2008.4042202.1019
2008.5062202.9010
2008.606
2008.706

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 13

HS kódKvóta (t)
19981999
0102.9010001000
01.03800800
0103.91
0103.92
01.055050
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.0170100
02.02Společně
s kvótou 02.01
02.03150500
02.1070100
04.024040
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.0275100
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 13

HS kódKvóta (t)
02.07500
0207.11
0207.13
0207.24
0207.27
ex. 0207.27.91*
0207.32
0402.2960
0406.90200
0406.90.13
0406.90.23
0406.90.78
0407.0060
0808.10400
1601.0080
1602.41, 901000
1806.90.60200
2005.90.1060
20.09200
2009.80
2009.90
21.03300
2103.20
2103.30
2103.90
2106.90200
2106.90.10
2106.90.20
2106.90.51
2106.90.59 - 98
22.035000 hl
22.0417000 hl
2204.10.111
2204.10.191
2204.10.910 - 990
2204.21.101
2204.21.110 - 950
2204.29.101
2204.29.12 - 43
2204.29.44
2204.29.46 - 75
2204.29.81 - 84
2204.29.89 - 94
22.055000 hl
2205.10.10
2205.90.10

Poznámky pod čarou

* Vyčleněno; viz příloha B

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 13

HS kódKvóta (t)
02.07500
0207.32
0207.33
0207.34
0207.35.11 - 79
0207.35.91 - 99
0207.36.11 - 79
0207.36.90
02.09100
04.06200
0406.40
0406.90.9
0703.10500
0710.21.000200
0809.20100
08.11100
0811.20.11
0811.20.19
0811.20.31
0811.20.39 - 59
0811.20.90100
10.04400
1514.104000
16.0180
18.06200
1806.31
1806.32
1806.90
2001.90.50100
22.035000 hl
22.075000 hl
22.082000 hl

PROTOKOL 21

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena s výjimkou položek označených hvězdičkou.
U položek označených jednou hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v Příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.
U položek označených dvěma hvězdičkami budou cla postupně snižována oběma Stranami dle následujícího časového rozvrhu:

- k 1. dubnu 1998 - na 30 % základního cla
- k 1. lednu 1999 - zbývající cla budou odstraněna.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této Příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou.
U položek označených jednou hvězdičkou budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 dle následujícího časového rozvrhu:

- k 1. dubnu 1998 - na 40 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B,
- k 1. lednu 1999 - na výši stanovenou v Příloze B.

Kvóty uvedené v Příloze B1 budou k 1. lednu 2000 zrušeny.

U položek označených dvěma hvězdičkami budou cla postupně snižována oběma Stranami na výši stanovenou v této Příloze dle následujícího časového rozvrhu:

- k 1. dubnu 1998 - na 30 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B,
- k 1. lednu 1999 - na výši stanovenou v Příloze B.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou snížena od 1. dubna 1998 bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.

5. Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují cla valorická a specifická a zvláštní dávky na výrobky.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 21

(HS kód ‘96)

01.010712.90.501206.00.1015.22
0102.100712.90.901207.1016.03
0103.1007.131207.2016.04
01.0407.141207.3016.05
01.0608.011207.401702.20
02.04*08.021207.5018.01
02.0508.031207.6018.02
02.0608.041207.9218.03
02.0808.051207.9918.04
0301.100806.2012.0818.05
0301.910807.2012.091902.40
0301.920808.2012.1119.03
0301.990810.401212.101905.30
03.020810.501212.201905.40
03.030810.901212.301905.90
03.0408.121212.922003.20
03.0508.131212.992005.70
03.0608.1412.132008.11
03.0709.0112.142008.19
05.0109.0213.012008.20
05.0209.0313.022008.30
05.0309.0414.012009.11**
05.0409.0514.022009.19**
05.0509.0614.032009.20**
05.0609.0714.042009.30**
05.0709.0815.012009.40**
05.080909.1015.022101.11
05.090909.2015.032101.12
05.100909.5015.042101.20
05.1109.1015.052103.10
06.011001.1015.0622.01
06.021005.1015.0723.01
06.0410.0615.0823.02
0701.1010.0715.0923.03
0709.1010.0815.1023.04
0709.301102.3015.1123.05
0709.401103.141512.2123.06
0709.5211.061512.2923.07
07.1112.0115.1323.08
0712.3012.0215.1523.09
0712.90.1112.0315.18
0712.90.1912.0415.20
0712.90.301205.00.1015.21

PŘÍLOHA A1 K PROTOKOLU 21

HS kódKvóta (t)
19981999
02.042025

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 21

HS kódMaxinální výše
uplatňovaných
cel (%)
HS kódMaximální výše
uplatňovaných
cel (%)
0102.90*150210.12*20
0103.91*100210.19*20
0103.92*150210.20*20
0105.11*90210.90*20
0105.12*90301.935
0105.19*90402.10*37
0105.92*100402.21*37
0105.93*100402.91*37
0105.99*100402.99*37
02.01*250404.1014
02.02*250404.9014
02.03*250704.2010
0207.12280704.9010
0207.14.10**280705.1910
0207.14.20**280705.2110
0207.14.30280705.2910
0207.14.40280706.1010
0207.14.50280708.2010
0207.14.60**280708.9010
0207.14.70280709.205
0207.14.91100709.7010
0207.14.99280710.227
0207.27.91100710.297
0207.36.81100710.307
0207.36.85100710.407
0207.36.89100710.907
02.09200807.11.009
0210.11*200807.19.009
0809.1081108.1414
0809.3091108.1914
0810.3091108.2014
0811.10911.0914
0909.30412.105
0909.40415.1720
1001.90151602.1015
10.02151602.2015
10.03181602.31*15
10.04151602.32*15
11.01151602.39*15
1102.10151602.42*15
1102.20151602.49*15
1102.90151602.50*18
1103.12151702.11.0020
1103.13151702.19.0020
1103.19151702.6030
1103.211517.0314
1103.291517.0412
1104.11151806.1012
1104.12151806.2010
1104.19151902.1120
1104.21151902.1920
1104.22151904.20.106
1104.23151904.907
1104.29151905.107
1104.30151905.207
1105.10152001.1015
2001.20152008.806
2002.10112008.917
2002.90**112008.926
2005.10152008.994
2005.20202009.604
2005.40152009.7012
2005.5172101.3014
2005.5972102.307
2005.6052104.104
2005.80152104.204
2005.90.75172106.107
2008.4042202.1019
2008.5062202.9010
2008.606
2008.706

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 21

HS kódKvóta (t)
19981999
0102.902020
01.03110125
0103.91
0103.92
01.055075
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.012050
02.02Společně
s kvótou 02.01
02.034055
02.104080
04.023045
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02100150
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 21

HS kódCelní sazba (%)Kvóta (t)
0207 s výjimkou:70150
0207.12
0207.14
0207.27.91
0207.36.81
0207.36.85
0207.36.89
0401.2030100
160128100
1602.9028100
20.04.902530

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 21

HS kódCelní sazba (%)Kvóta (t)
0603.1015bez omezení
0705.11.801050
0806.100bez omezení
0810.2015bez omezení
1005.90.00015.000
1512.11.910150
160128100
1602.9028100
Přesunout nahoru