Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic

Datum vyhlášení 14.05.2002
Uzavření smlouvy 03.06.1999
Ratifikace Smlouvy 16.08.2001
Platnost od 01.11.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. června 1999 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Berlíně dne 16. srpna 2001.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 2 dne 1. listopadu 2001.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi

Českou republikou

a Spolkovou republikou Německo

o hraničním dokumentárním díle

společných státních hranic

Česká republika a Spolková republika Německo,

vedeny záměrem potvrdit průběh státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo aktuálním hraničním dokumentárním dílem podle článku 2 odst. 2 druhé věty Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994,

se dohodly takto:

Článek 1

Hraniční dokumentární dílo společných státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo bylo vyhotoveno podle článku 2 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen „Smlouva o státních hranicích“).

Článek 2

(1) Hraniční dokumentární dílo společných státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (dále jen „hraniční dokumentární dílo“) zahrnuje:

1. část hranic se Svobodným státem Sasko s hraničními úseky I až XXIII,

2. část hranic se Svobodným státem Bavorsko s hraničními úseky I až XII.

(2) Celkem bylo vyhotoveno osmnáct svazků hraničního dokumentárního díla, z toho šest svazků v části hranic se Svobodným státem Sasko a dvanáct svazků v části hranic se Svobodným státem Bavorsko.

(3) Hraniční dokumentární dílo tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

Článek 3

(1) Hraniční dokumentární dílo obsahuje:

1. v části hranic se Svobodným státem Sasko

1.1 u každého svazku

a) úvodní list,

b) závěrečný list,

1.2 u každého hraničního úseku

a) titulní list,

b) přehledný list v měřítku 1 : 25000,

c) vysvětlivky,

d) popis státních hranic,

e) hraniční nárysy,

f) hraniční mapy v měřítku 1 : 2500,

g) seznam hraničních silnic a hraničních cest,

h) seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů,

2. v části hranic se Svobodným státem Bavorsko u každého hraničního úseku

a) titulní list,

b) přehledný list v měřítku 1 : 25000,

c) vysvětlivky,

d) popis státních hranic,

e) hraniční mapy v měřítku 1 : 2500,

f) hraniční nárysy v měřítku 1 : 1000,

g) seznam hraničních cest,

h) seznam hraničních vodních toků,

i) závěrečný list.

(2) Hraniční dokumentární dílo je vypracováno ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém.

Článek 4

(1) Hraniční dokumentární dílo v části hranic se Svobodným státem Sasko bylo aktualizováno na základě hraniční dokumentace o průběhu a vyznačení společných státních hranic, která je přílohou Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích ze dne 3. prosince 1980, a to podle stavu ke dni 18. listopadu 1988.

(2) Hraniční dokumentární dílo v části hranic se Svobodným státem Bavorsko bylo vypracováno na základě nového zaměření a vyznačení státních hranic, které bylo provedeno v letech 1983 až 1989.

(3) Hraniční dokumentární dílo podle této smlouvy nahrazuje pro část hranic se Svobodným státem Sasko hraniční dokumentaci a pro část hranic se Svobodným státem Bavorsko nahrazuje hraniční dokumentární dílo, které podle článku 2 odst. 1 Smlouvy o státních hranicích určují průběh státních hranic.

Článek 5

(1) Za obsah a formu aktualizace hraničního dokumentárního díla odpovídá podle článku 23 odst. 1 písm. g) Smlouvy o státních hranicích Stálá česko-německá hraniční komise.

(2) Stálá česko-německá hraniční komise bude aktualizovat hraniční dokumentární dílo vždy, jestliže smluvní státy uzavřou smlouvu týkající se změn průběhu společných státních hranic.

Článek 6

Při řešení sporů týkajících se výkladu a používání této smlouvy se použije ustanovení článku 30 Smlouvy o státních hranicích.

Článek 7

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci; ratifikační listiny budou vyměněny v Berlíně v době co možná nejkratší.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly vyměněny ratifikační listiny.

Článek 8

O registaci této smlouvy na sekretariátu Organizace spojených národů podle článku 102 Charty Organizace spojených národů zažádá neprodleně po jejím vstupu v platnost vláda Spolkové republiky Německo. Druhý smluvní stát bude o provedené registraci informován s uvedením registračního čísla, jakmile sekretariát Organizace spojených národů registraci potvrdí.


Dáno v Praze dne 3. června 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
PhDr. Václav Grulich v. r.
ministr vnitra

Za Spolkovou republiku Německo:
Otto Schily v. r.
ministr vnitra

Hagen von der Wenge Graf Lambsdorff v. r.
velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice


Příloha

Grafické dokumenty jsou publikovány v měřítku:

v části hranic se Svobodným státem Sasko

Přehledné listy 1 : 39000, Hraniční mapy 1 : 3900

v části hranic se Svobodným státem Bavorsko

Přehledné listy 1 : 44000, Hraniční mapy 1 : 4400, Hraniční nárysy 1 : 1750

Příloha 1

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

část Svobodný stát Sasko

HRANIČNÍ ÚSEK I

Od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky,

v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku obr. 001

na jižním okraji obce Waltersdorf (délka 20,9 km)

OBSAH:

Přehledný list (1 list)

Vysvětlivky (1 list)

Popis státních hranic (1 list)

Hraniční nárysy (14 listů)

Hraniční mapy (13 listů)

Seznam hraničních silnic a hraničních cest (1 list)

Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů (1 list)

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek I

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek I

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

VYSVĚTLIVKY

I. Povšechné poznámky o provedení technických prací

Na základě rozhodnutí vládních delegací bývalé Československé socialistické republiky a bývalé Německé demokratické republiky byl v letech 1977 až 1980 přezkoušen, zaměřen a vyznačen průběh státních hranic a byla vyhotovena nová hraniční dokumentace.

Tyto práce byly provedeny na základě "Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení průběhu státních hranic" a "Technické směrnice pro vyhotovení hraniční dokumentace". Přitom se vycházelo ze zásady, že základem pro obnovu vyznačení státních hranic a hraniční dokumentaci jsou odpovídající části existující hraniční dokumentace z roku 1937 a s ní související měřické podklady.

V dílčích úsecích byly po vzájemné dohodě provedeny nepatrné úpravy průběhu resp. změny charakteru společných státních hranic.

Části mokrých státních hranic, které jsou tvořeny střednicemi hraničních vodních toků, byly nově zaměřeny a dokumentovány.

Hraniční znaky přímého vyznačení a hraniční znaky nepřímého vyznačení ležící na státním území bývalé Německé demokratické republiky byly vyměněny za nové typy hraničních znaků.

V letech 1986 - 1988 následovalo společné přezkoušení hraničních znaků. Z toho vyplynula částečná aktualizace hraničních dokumentů.

Na základě politických změn v obou státech a v souladu s výsledky společného přezkoušení hraničních znaků byl proveden v roce 1994 a 1995 nový tisk aktualizované hraniční dokumentace, jehož výsledkem je hraniční dokumentární dílo státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části hranic se Svobodným státem Sasko.

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části se Svobodným státem Sasko probíhají od bodu styku se státními hranicemi Polské republiky k bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko. Jsou rozděleny na 23 hraničních úseků.

Hraniční úsek I začíná u bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa. Hraniční úsek XXIII končí u bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko.

Počáteční body hraničních úseků jsou vyznačeny základními hraničními znaky, které jsou očíslovány ve tvaru zlomku, v jehož čitateli je číslo daného hraničního úseku uvedeného římskou číslicí a ve jmenovateli arabské číslo 1. Základní hraniční znak je současně prvním hlavním hraničním znakem (např. IV/1).

Hlavní hraniční znaky jsou na důležitých lomových bodech průběhu státních hranic a jsou číslovány průběžně v každém hraničním úseku arabskými číslicemi, počínaje číslem 2.

Mezilehlé hraniční znaky vyznačují lomové body průběhu státních hranic. Mezi dvěma sousedními hlavními hraničními znaky jsou číslovány průběžně ve tvaru zlomku. V čitateli je arabské číslo předcházejícího hlavního hraničního znaku a ve jmenovateli pořadové arabské číslo mezilehlého hraničního znaku (např. 3/1).

Iniciály C a D jsou umístěny na hraničních znacích přímého vyznačení průběhu státních hranic na straně přivrácené ke státnímu území příslušného státu. Hraniční znaky nepřímého vyznačení průběhu státních hranic mají na straně přivrácené k průběhu státních hranic iniciálu toho státu, na jehož území stojí. Číslování hraničních znaků probíhá zásadně od východu na západ.

Ke zvýšení zřetelnosti průběhu státních hranic byly osazeny doplňkové hraniční znaky bez označení.

Průběh státních hranic na hraničních silnicích, hraničních cestách, hraničních příkopech a hraničních vodních tocích je vyznačen hraničními znaky zpravidla střídavě na obou státních územích. Na začátku a na konci jsou zpravidla zdvojené hraniční znaky.

Hraniční polygon z hraniční dokumentace z roku 1937 byl měřicky přezkoušen, obnoven a částečně doplněn. Poloha bodů hraničního polygonu je zpravidla stabilizována drenážními trubkami. Polygonové body jsou označeny v hraničních dokumentech číslem nejbližšího hraničního znaku a písmenem P (např. P 3/1). Výsledky měření úhlů a délek hraničního polygonu jsou zaneseny v hraničních nárysech.

Rozdělení listů hraničních map je odvozeno z hraniční dokumentace z roku 1937, jejíž základem jsou tři místní Soldnerovy systémy saské zemské triangulace v Gaussově konformním zobrazení. Hraniční mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:2500 a orientovány k severu. Na těchto mapách je znázorněn průběh státních hranic se všemi hraničními znaky, polygonovými body a po jejich obou stranách cca 30 m široké terénní pásmo se situačními prvky a s hranicemi správních území.

Ke každému listu hraničních map byly vyhotoveny hraniční nárysy v přibližném měřítku 1:1000. Hraniční nárysy obsahují zákres hraničního polygonu, polohu hraničních znaků, důležité situační prvky, jakož i měřické údaje o hraničním polygonu a poloze hraničních znaků.

Tiskové podklady byly vyhotoveny po projednání a se souhlasem obou smluvních států.

Společné měřické podklady a tiskové podklady českého alternátu hraničního dokumentárního díla budou uloženy na ministerstvu vnitra v Praze, podklady německého alternátu v Saském zemském zeměměřickém úřadu v Drážďanech.

Hraniční znaky

obr.002

Poznámka:

Kromě uvedených hraničních znaků jsou státní hranice označeny historickými hraničními znaky a na českém státním území netypickými hraničními znaky (se zkosenými horními hranami).

II. Přehled hraničních úseků

Hraniční úsekVymezení hraničního úseku Délka PočetPočet
suchých
hranic
mokrých
hranic
celkem základ- ních hlav- níchmezi- lehlých doplň- kových
hranič- ních nárysů hranič- ních
km hraničních znaků map
I od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky, v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku II/1 na jižním okraji obce Waftersdorf 17,5 3,4 20,9 1 22 478 61 14 13
II od základního hraničního znaku II/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf 21,6 1,4 23,0 1 27 567 102 16 16
III od základního hraničního znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg 16,0 3,2 19,2 1 27 493 31 16 14
IV od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf 19,0 1.2 20,2 1 25 647 36 16 14
V od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz 15,5 1.3 16,8 1 18 565 32 13 10
VI od základního hraničního znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf 11,8 15,3 27,1 1 27 743 4 21 16
VII od základního hraničního znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau 10,4 4,6 15,0 1 24 257 2 14 10
VIII od základního hraničního znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal 14,4 8,4 22,8 1 25 533 24 17 15
IX od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz 9,2 8,8 18,0 1 16 505 23 16 12
X od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf 8,7 10,4 19,1 1 19 468 60 14 12
XI od základního hraničního znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf ke zdvojenému základnímu znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde 3,4 11,6 15,0 1 14 400 5 12 10
XII od zdvojeného základního hraničního znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetina do Cämmerswalde k základnímu hraničnímu znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice západně od obce Nová Ves v Horách 4,6 15,0 19,6 1 17 277 2 16 11
XIII od základního hraničního znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice, západně obce Nová Ves v Horách k základnímu hraničnímu znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau 0,1 24,2 24,3 1 15 195 4 18 14
XIV od základního hraničního znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau k základnímu hraničnímu znaku XV/1 na pravém břehu hraničního vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung 3,3 19,6 22,9 1 19 208 19 18 14
XV od základního hraničního znaku XV/1 na pravém břehu vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung k základnímu hraničnímu znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein 9,4 7,0 16,4 1 13 218 3 13 12
XVI od základního hraničního znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein k základnímu hraničnímu znaku XVII/1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal 2,3 15,9 18,2 1 13 184 2 12 11
XVII od základního hraničního znaku XVII /1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal k základnímu hraničnímu znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt 17,7 4,2 21,9 1 22 209 6 13 13
XVIII od základního hraničního znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt k základnímu hraničnímu znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte 9,7 4,0 13,7 1 10 192 - 8 8
XIX od základního hraničního znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte k základnímu hraničnímu znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal 12,5 3,6 16,1 1 13 221 82 11 11
XX od základního hraničního znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal ke zdvojenému základnímu hraničnímu znaku XXI/1 na západní straně silníce z Lubu do Wernitzgrün 13,4 0,2 13,6 1 9 233 108 10 10
XXI od zdvojeného základního hraničního znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wernitzgrün k základnímu hraničnímu znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg 12,8 11,2 24,0 1 22 361 69 13 13
XXII od základního hraničního znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg k základnímu hraničnímu znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster 20,0 5,1 25,1 1 23 436 287 19 12
XXIII od základního hraničního znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster k bodu styku státních hranic smluvních států se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko 13,2 7,8 21,0 1 17 292 128 13 11
celkem 266,5 187,4 453,9 23 437 8682 1090 333 282

III. Výklad značek

obr.

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

POPIS STÁTNÍCH HRANIC

Hraniční úsek I

Hraniční úsek I je částí státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa (Lausitzer Neisse) k základnímu hraničnímu znaku 11/1 na jižním okraji obce Waltersdorf. Bod styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky je současně základním hraničním znakem 1/1. Celková délka je 20,9 km, z toho je 17,5 km suchého a 3,4 km mokrého úseku státních hranic.

Průběh státních hranic je v tomto úseku vyznačen přímo 14 hlavními hraničními znaky, jedním hlavním hraničním znakem přibetonovaným ke skále, 346 mezilehlými hraničními znaky, 6 mezilehlými hraničními znaky přibetonovanými ke skále, 15 mezilehlými skalními hraničními znaky, 9 doplňkovými hraničními znaky a jedním doplňkovým hraničním znakem přibetonovaným ke skále. Dále je vyznačen nepřímo jedním základním hraničním znakem (3 monolity), 4 zdvojenými hlavními hraničními znaky, jedním hlavním hraničním znakem zdvojeným deskou v úrovni terénu, jedním hlavním hraničním znakem zdvojeným doplňkovým hraničním znakem, 11 zdvojenými mezilehlými hraničními znaky, 48 mezilehlými hraničními znaky zdvojenými doplňkovými hraničními znaky, jedním mezilehlým hraničním znakem zdvojeným skalním doplňkovým hraničním znakem, jedním zdvojeným skalním mezilehlým hraničním znakem, jedním zdvojeným doplňkovým hraničním znakem a dále střídavě osazenými jedním hlavním hraničním znakem, 49 mezilehlými hraničními znaky a jedním skalním mezilehlým hraničním znakem.

Od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky (základního hraničního znaku 1/1) určuje průběh státních hranic ke zdvojenému hraničnímu znaku 3 v délce 1,4 km jižním směrem střednice hraničního vodního toku Lužická Nisa (Lausitzer Neisse). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 12 m. Hraniční vodní tok je regulován, břehy tvoří svahy porostlé travou. Na státním území České republiky je k hraničnímu znaku 2/6 louka a dále je les. Na státním území Spolkové republiky Německo je louka, mezi hraničními znaky 2/16 a 3 jsou zahrady. V blízkosti zdvojeného hraničního znaku 3 je budova (obytná).

Od zdvojeného hraničního znaku 3 probíhají státní hranice k hraničnímu znaku 9 v délce 5,6 km převážně jihozápadním směrem mírně stoupajícím terénem. Mezi zdvojenými hraničními znaky 5 a 6/15 určuje průběh státních hranic v délce 2,0 km střednice hraničního vodního toku Bílý potok (Weissbach). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,4 m. Mezi zdvojenými hraničními znaky 8/1 a 8/7 určuje průběh státních hranic v délce 0,3 km osa hraniční cesty. Od zdvojeného hraničního znaku 3 k hraničnímu znaku 3/6 je po obou stranách státních hranic louka. Mezi hraničními znaky 3/6 a 4 protíná státní hranice cesta z Hrádku n. Nisou do Hartau. Na státním území České republiky začíná u hraničního znaku 4 les. Na státním území Spolkové republiky Německo je od hraničního znaku 4 k hraničnímu znaku 4/12 louka, odtud k hraničnímu znaku 4/36 je les a dále ke zdvojenému hraničnímu znaku 5 pole, dále je k hraničnímu znaku 5/9 louka a odtud je les. Mezi hraničními znaky 5/16 a 6 protíná státní hranice cesta. Od hraničního znaku 6 vedou po obou stranách státních hranic cesty, které se spojují u hraničního znaku 7 a dále pokračují jako jediná cesta vedoucí podél státních hranic na státním území České republiky až k hraničnímu znaku 7/3. Zde se cesta rozděluje na cesty vedoucí po obou stranách státních hranic. Tyto cesty se opět spojují u hraničního znaku 7/13. Odtud k hraničnímu znaku 8/1 vede cesta střídavě po obou stranách státních hranic. Od zdvojeného hraničního znaku 8/7 vede podél státních hranic k hraničnímu znaku 9 cesta, která několikrát protíná státní hranice.

Od hraničního znaku 9 probíhají státní hranice lesem v délce 0,6 km převážně severním směrem k hraničnímu znaku 9/17. Od hraničního znaku 9 vede na státním území České republiky podél státních hranic cesta až k zdvojenému hraničnímu znaku 9/3. Mezi zdvojenými hraničními znaky 9/3 a 9/6 cesta několikrát protíná státní hranice. U hraničního znaku 9/6 se cesta rozděluje na dvě cesty vedoucí na státním území České republiky a jednu cestu vedoucí na státním území Spolkové republiky Německo.

Od hraničního znaku 9/17 probíhají státní hranice lesem jihozápadním směrem v délce 0,9 km k hraničnímu znaku 10/14. Mezi hraničními znaky 10/6 a 10/14 terén prudce klesá. Mezi hraničními znaky 10/13 a 10/14 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný).

Od hraničního znaku 10/14 probíhají státní hranice lesem v délce 0,8 km jihozápadním směrem mírně stoupajícím terénem k hraničnímu znaku 10/35, odtud prudce klesajícím terénem v délce 0,1 km západním směrem k hraničnímu znaku 10/39 a dále v délce 0,1 km severozápadním směrem k hraničnímu znaku 12. U hraničního znaku 10/37 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný) a u hraničního znaku 10/38 začíná na státním území Spolkové republiky Německo louka. Mezi hraničními znaky 11 a 12 protíná státní hranice silnice z Petrovic do lázní Lückendorf.

Od hraničního znaku 12 probíhají státní hranice lesem mírně stoupajícím terénem v délce 0,9 km převážně severozápadním směrem k hraničnímu znaku 12/30. Mezi hraničními znaky 12/23 a 12/24 protíná státní hranice cesta. U hraničního znaku 12/28 končí u státních hranic cesta vedoucí ze státního území České republiky.

Od hraničního znaku 12/30 probíhají státní hranice západním směrem lesem mírně klesajícím terénem v délce 0,6 km ke zdvojenému hraničnímu znaku 13. Na státním území Spolkové republiky Německo je u hraničního znaku 12/34 rybník a mezi hraničními znaky 12/38 a 12/42 louka.

Od zdvojeného hraničního znaku 13 ke zdvojenému hraničnímu znaku 14/11 určuje průběh státních hranic lesem v délce 1,5 km severním až jihozápadním směrem osa hraniční cesty. Na státním území Spolkové republiky Německo jsou mezi hraničními znaky 13/5 a 13/8, 13/12 a 13/16 louky a mezi hraničními znaky 13/23 a 13/25 se ke státním hranicím přibližuje silnice z lázní Lückendorf do Oybin.

Od zdvojeného hraničního znaku 14/11 probíhají státní hranice v délce 1,7 km lesem jihozápadním až západním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 16/10. Terén k hraničnímu znaku 15 prudce stoupá a pak prudce klesá. Mezi hraničními znaky 14/11 a 14/16 protíná státní hranice několikrát cesta, která dále vede na státním území České republiky. Na státním území Spolkové republiky Německo u hraničního znaku 15 stojí na vrcholu hory Hvozd (Hochwald) budova (hostinec). Mezi hraničními znaky 15/10 a 15/11 protíná státní hranice cesta.

Od zdvojeného hraničního znaku 16/10 probíhají státní hranice v délce 1,2 km severním směrem rovinatým terénem ke zdvojenému hraničnímu znaku 17. Mezi zdvojenými hraničními znaky 16/32 a 17 určuje průběh státních hranic v délce 0,1 km osa hraniční cesty. Po obou stranách státních hranic je les. Od zdvojeného hraničního znaku 16/13 ke zdvojenému hraničnímu znaku 16/32 vede podél státních hranic cesta, která je několikrát protíná. Na státním území Spolkové republiky Německo mezi hraničními znaky 16/28 a 16/29 končí les, dále k hraničnímu znaku 16/33 je louka. U hraničního znaku 16/33 začínají budovy (obytné, hospodářské). Na státním území České republiky u hraničního znaku 16/16 končí les a dále se střídá louka a les.

Od zdvojeného hraničního znaku 17 probíhají státní hranice k hraničnímu znaku 18/24 v délce 1,3 km severozápadním směrem. Terén k hraničnímu znaku 18/6 stoupá a pak pozvolně klesá. Mezi zdvojeným hraničním znakem 17 a hraničním znakem 18/6 jsou na státním území České republiky louky a několik budov (obytné, hospodářské). Na státním území Spolkové republiky Německo je mezi hraničními znaky 18/5 a 18/6 v těsné blízkosti státních hranic budova (obytná), ke které vede cesta. Od hraničního znaku 18/6 je po obou stranách státních hranic les až k hraničnímu znaku 18/12, dále je louka. Na státním území České republiky je mezi hraničními znaky 18/15 a 18/18 les a dále louka a od hraničního znaku 18/20 les. Na státním území Spolkové republiky Německo začíná u hraničního znaku 18/24 les.

Od hraničního znaku 18/24 probíhají státní hranice převážně západním směrem prudce stoupajícím terénem v délce 0,1 km až k hraničnímu znaku 18/28, dále prudce klesajícím terénem v délce 0,1 km k hraničnímu znaku 20 a dále mírně stoupajícím terénem v délce 1,3 km k hraničnímu znaku 21. Mezi hraničními znaky 19 a 20 protíná státní hranice silnice z Krompachu do lázní Jonsdorf. Na státním území Spolkové republiky Německo je u této silnice v blízkosti státních hranic budova (obytná). Po obou stranách státních hranic je k hraničnímu znaku 20 les, odtud k hraničnímu znaku 20/1 je louka a dále je opět les, který je přerušen na státním území České republiky mezi hraničními znaky 20/4 a 20/8 loukou. Mezi hraničními znaky 20/20 a 20/21 protíná státní hranice cesta.

Od hraničního znaku 21 probíhají státní hranice lesem pozvolně klesajícím terénem v délce 1,5 km severozápadním směrem k hraničnímu znaku 23. Mezi hraničními znaky 22/5 a 22/9 terén prudce klesá. Mezi hraničními znaky a 21 a 21/22 protíná několikrát státní hranice cesta (pěšina). Mezi hraničními znaky 21/22 a 22 protíná státní hranice cesta z Dolní Světlé do lázní Jonsdorf.

Od hraničního znaku 23 probíhají státní hranice v délce 1,2 km severozápadním směrem k základnímu hraničnímu znaku II/1 pozvolně stoupajícím terénem. Na státním území České republiky je mezi hraničními znaky 23 a 23/2, 23/8 a 23/14 louka a mezi hraničními znaky 23/2 a 23/8 a od hraničního znaku 23/14 les. Na státním území Spolkové republiky Německo je les, mezi hraničním znakem 23/21 a základním hraničním znakem II/1 je v těsné blízkosti státních hranic budova (obytná).

HRANIČNÍ NÁRYS - HRANIČNÍ ÚSEK I

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH SILNIC A HRANIČNÍCH CEST

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Mezi hraničními znaky Délka
[km]
Šířka
[m]
Počet hraničních znaků Poznámky
základních hlavních mezilehlých doplňkových celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I 5 8/1 — 8/7 0,3 4,8 9 5 14
2 I 8 13 — 14/11 1,5 4,4 3 44 45 92
3 I 9, 10 16/32 — 17 0,1 3,3 2 4 2 8
4 III 5 9 — 9/8 0,4 4,5 2 9 11 hraniční silnice
5 VIII 11 19 — 20 1,0 4,2 4 21 1 26
6 VIII 12, 13 21 — 23 1,7 2,4 5 42 47
7 X 7 12/10 — 12/16 0,2 4,0 9 9
8 XII 4 5 — 6 1,4 1,7 4 31 35
9 XII 5, 6 7 — 7/14 0,6 2,0 2 15 17
10 XII 6 9 — 9/13 0,6 2,0 2 14 16
11 XIV 3 4 — 5 0,9 6,2 4 22 19 45 hraniční silnice
12 XV 9, 10 10/12 — 10/26 0,8 2,0 17 17
13 XVIII 3, 4 4/8 — 5/4 1,1 2,3 1 22 23
14 XVIII 5, 6, 7, 8 8/2 — 10 3,2 2,4 2 53 55
15 XIX 7,8 8/16 — 10/5 0,3 7,3 4 15 20 39 hraniční silnice
16 XX 1,2 1/9 — 1/27 1,1 3,0 21 12 33
17 XX 9, 10 9 — 9/8 0,6 3,0 2 9 1 12
18 XXI 1 XXI/1 — 1/16 0,5 2,7 2 17 1 20
19 XXI 2 3/1 — 3/5 0,2 2,1 7 7
20 XXI 6 10 — 10/4 0,2 3,0 2 5 7
21 XXI 8 15/2 — 15/5 0,1 4,0 6 6
22 XXI 8 15/9 — 16 0,3 4,0 2 6 1 9
23 XXI 9 17 — 17/6 0,3 2,7 1 7 8
24 XXI 9 17/10 — 17/15 0,3 2,7 8 8
25 XXI 9, 10 18 — 19/18 1,9 3,7 3 42 45
26 XXI 10, 11 20/2 — 21 2,0 3,0 2 29 5 36
27 XXII 3 4/9 — 4/15 0,3 2,0 9 9
28 XXII 4 6/1 — 6/2 0,1 3,6 4 4
29 XXII 5 6/18 — 6/22 0,2 3,6 7 7
30 XXII 6 10 — 11 0,1 8,5 4 4 hraniční silnice
31 XXII 9 17/5 — 17/7 0,1 2,5 5 1 6
32 XXII 10 18/9 — 18/11 0,1 2,5 5 1 6
33 XXII 11 22 — 23 1,0 2,8 4 16 2 22
34 XXII 11 23/1 — 23/5 0,2 3,8 7 7
35 XXII 12 23/23 — 23/24 0,03 2,5 4 4
36 XXII 12 23/30 — 23/31 0,03 2,5 4 4
37 XXIII 2 2/4 — 2/18 0,7 2,3 17 17
38 XXIII 2 2/21 — 2/29 0,4 3,0 11 11
39 XXIII 4, 5 5 — 5/12 0,7 2,4 2 13 2 17
40 XXIII 6 8/40 — 9 0,1 4,8 2 2 4
41 XXIII 11 17/5 — 17/11 0,2 2,4 9 9

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH VODNÍCH TOKŮ A HRANIČNÍCH PŘÍKOPŮ

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Název hraničního vodního
toku
Mezi hraničními
znaky
Délka
[km]
Šířka
[m]
Poznámky
12345678
1I1, 2Lužická NisaI/1 — 31,412,0
2I3, 4Bílý potok5 — 6/152,00,4
3II12Zlatý potok23/5 — 23/120,20,6
4II12, 13Zlatý potok24/4 — 251,10,6
5II16bezejmenný tok28/38 — 28/400,040,4
6II16Mandava28/40 — 28/420,047,0
7II16Hraniční potok28/45 — III/10,040,4
8III1,2Hraniční potokIII/1 — 31,20,4
9III5, 6Spréva10 — 121,91,0
10III8Jiříkovský potok18/19 — 18/220,12,0
11IV1, 2Spréva3/19 — 3/320,96,0
12IV712/11 — 12/150,1hraniční příkop
13IV7Rožanský potok12/15 — 12/180,15,0
14IV8Dfevíč16 — 16/50,20,3
15V1Severní potok2 — 2/370,81,0
16V3Luční potok5/2 — 5/180,31,0
17V10Vilémovský potok18/24 — VI/10,26,0
18VI1, 2Vilémovský potokVI/1 — 32,56,0
19VI3, 4Hraniční potok4/24 — 5/90,40,6
20VI6Tomášovský potok10/3 — 110,70,7
21VI9Hraniční potok16/6 — 16/150,20,6
22VI10Strouha18/2 — 18/250,70,8
23VI11, 12Bílý potok20 232,91,5
24VI12, 13, 14, 15, 16Křinice23 — VII/17,96,0
25VII1KřiniceVII/1 — 31,06,0
26VII8, 9, 10Labe14 — 253,6110,0
27VIII1, 2, 3Klopotský potok1/3 — 43,20,8
28VIII7Studniční potok11/4 — 11/230,50,5
29VIII7, 8Sporný potok12/9 — 130,31,5
30VIII8Rychnovský potok13 — 14/241,40,8
31VIII14, 15Olšovský potok24 — 262,13,5
32VIII15Petrovický potok26 — 26/80,42,0
33VIII15Hraniční potok26/8 — 26/180,50,5
34IX1Hraniční potok2/1 — 2/90,20,5
35IX4Slatina6 — 6/150,42,0
36IX4Hraniční potok6/15 — 6/550,91,5
37IX6, 7Rybný potok9 — 101,44,5
38IX7, 8, 9Hraniční potok10 — 133,31,0
39IX9bezejmenný tok14 — 14/60,20,4
40IX10, 11, 12Černý potok15 — 172,41,0
41X1, 2, 3, 4Mohelnice3 — 8/115,13,0
42X6, 711 — 11/260,8hraniční příkop
43X7bezejmenný tok11/26 — 120,50,6
44X916/1 — 16/140,4hraniční příkop
45X10, 11Rašelinový potok17 — 182,01,5
46X11Divoká Bystřice18 — 191,02,2
47X11, 12Hraniční potok19 — 20/251,80,5
48XI1, 2, 3Jeleni potok2/4 — 6/84,51,5
49XI3, 4Jelení potok6/11 — 71,01,5
50XI4Moldavský potok7 — 80,82,5
51XI4Hraniční potok8 — 8/60,21,0
52XI7, 8Bystrý potok11/5 — 12/221,81,5
53XI8, 9, 10Bystrý potok12/26 — 15/283,32,0
54XII1Flájský potokXII/1 — 1/20,25,0
55XII1vodní nádrž Fláje1/2 — 21,3
56XII1, 2, 3Pstružný potok2 — 43,42,0
57XII3, 4Hraniční potok4 — 4/100,50,5
58XII6Ztracený potok7/15 — 80,30,4
59XII6Stříbrný potok8/14 — 8/190,20,5
60XII6, 7, 8, 9, 10, 11Svídnice10 — XIII/19,11,0
61XIII1, 2, 3, 4, 5, 6SvídniceXIII/1 — 79,64,0
62XIII6, 7Flájský potok7 — 82,011,0
63XIII7,8,9,10,
11,12,13,14
Načetínský potok8/2 — XIV/112,63,5
64XIV1, 2, 3Načetínský potokXIV/1 — 42,71,5
65XIV4, 55/24 — 6/111,5hraniční příkop
66XIV5bezejmenný tok6/11 — 70,40,5
67XIV5, 6Lesní potok7—80,90,5
68XIV6,7,8,9,10,
11,12,13,14
Černá8 — 20/815,14,0
69XIV14rybník20/8 — 20/100,2
70XIV14Černá20/10 — XV/10,32,0
71XV1ČernáXV/1 — 1/10,11,5
72XV1, 21/1 — 21,6hraniční příkop
73XV2, 3, 4Kamenička2 —32,80,8
74XV4, 5Přísečnice3—41,64,0
75XV1112/22 — 130,05hraniční příkop
76XV11, 12Polava13 — XVI/12,54,0
77XVI1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
PolavaXVI/1 — 12/1415,83,0
78XVI11rybník12/15 — 12/160,015
79XVI11Polava12/16 — 130,11,0
80XVII7Zlatý potok10 — 10/10,0053,0
81XVII7Polavský potok10 — 10/100,74,0
82XVII7, 8, 9Komáří potok10/10 — 153,12,0
83XVII9Komáří potok15/5 — 15/90,41,0
84XVIII1Blatenský potok2/1 — 30,76,0
85XVIII1Hraničný potok3 — 3/30,34,0
86XVIII1, 2, 3Smolný potok3/3 — 3/403,01,0
87XVIII810 — XIX/11,2hraniční příkop
88XIX1XIX/1 — 1/60,3hraniční příkop
89XIX9,10Hraničná11/11 — 12/192,10,7
90XIX10, 11Svatava13 — 13/151,55,0
91XX6Kuželka6/5 — 6/90,20,6
92XXI2, 3, 4Pstruhový potok4 — 6/94,10,5
93XXI4Hraniční potok6/11 — 70,20,5
94XXI58/4 — 8/50,1hraniční příkop
95XXI5, 6Rákosina8/5 — 8/150,90,5
96XXI6Rákosina8/18 — 8/240,60,5
97XXI7Rokytník10/9 — 10/100,10,5
98XXI7Rokytníkobr.003 10/11 — 10/110,010,5obr.003 = před doplňkovým znakem
99XXI7, 8Rašeliník12/5 — 12/110,60,4
100XXI8Černý potok16/1 — 16/110,60,6
101XXI8, 9Černý potok16/14 — 170,10,6
102XXI11, 12Velkorybnický potok21/5 — 221,70,7
103XXI12, 13Sázek22 — XXII/12,20,5
104XXII1SázekXXII/1 — 21,00,5
105XXII2, 3Sázek3/12 — 3/200,50,5
106XXII3Hazlovský potok4/19 — 4/220,10,3
107XXII5Plesná8 — 8/50,30,6
108XXII5, 6Plesná8/7 — 8/150,50,6
109XXII6Plesná8/16 — 91,40,6
110XXII6Starý potok9 — 9/70,50,6
111XXII6Starý potok9/19 — 9/210,050,3
112XXII8, 9Hraniční potok13/37 — 15/50,80,5
113XXIII5rybník7/3 — 7/40,03
114XXIII5, 6Zelený potok7/4 — 7/130,80,3
115XXIII6Zelený potok7/16 — 7/180,20,3
116XXIII6Hranický potok8/10 — 8/150,31,0
117XXIII7Lužní potok10/12 — 10/130,010,4
118XXIII8Bystřina12/2 — 12/70,60,4
119XXIII8, 9Bystřina12/8 — 12/110,30,4
120XXIII9, 10Bystřina12/11 — 13/93,70,5
121XXIII10, 11Bystřina13/10 — 151,20,5
122XXIII11Brodivý potok15/3 — 15/70,40,4
123XXIII11Lesní potok17/2 — 17/40,30,4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

část Svobodný stát Sasko

HRANIČNÍ ÚSEK II

Od základního hraničního znaku obr.001 na jižním okraji obce Waltersdorf

k základnímu hraničnímu znaku obr.004 na jižní straně silnice

z Rumburka do Seifhennersdorf (délka 23,0 km)

OBSAH:

Přehledný list (1 list)

Vysvětlivky (1 list)

Popis státních hranic (1 list)

Hraniční nárysy (16 listů)

Hraniční mapy (16 listů)

Seznam hraničních silnic a hraničních cest (1 list)

Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů (1 list)

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek II

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek I

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

VYSVĚTLIVKY

I. Povšechné poznámky o provedení technických prací

Na základě rozhodnutí vládních delegací bývalé Československé socialistické republiky a bývalé Německé demokratické republiky byl v letech 1977 až 1980 přezkoušen, zaměřen a vyznačen průběh státních hranic a byla vyhotovena nová hraniční dokumentace.

Tyto práce byly provedeny na základě "Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení průběhu státních hranic" a "Technické směrnice pro vyhotovení hraniční dokumentace". Přitom se vycházelo ze zásady, že základem pro obnovu vyznačení státních hranic a hraniční dokumentaci jsou odpovídající části existující hraniční dokumentace z roku 1937 a s ní související měřické podklady.

V dílčích úsecích byly po vzájemné dohodě provedeny nepatrné úpravy průběhu resp. změny charakteru společných státních hranic.

Části mokrých státních hranic, které jsou tvořeny střednicemi hraničních vodních toků, byly nově zaměřeny a dokumentovány.

Hraniční znaky přímého vyznačení a hraniční znaky nepřímého vyznačení ležící na státním území bývalé Německé demokratické republiky byly vyměněny za nové typy hraničních znaků.

V letech 1986 - 1988 následovalo společné přezkoušení hraničních znaků. Z toho vyplynula částečná aktualizace hraničních dokumentů.

Na základě politických změn v obou státech a v souladu s výsledky společného přezkoušení hraničních znaků byl proveden v roce 1994 a 1995 nový tisk aktualizované hraniční dokumentace, jehož výsledkem je hraniční dokumentární dílo státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části hranic se Svobodným státem Sasko.

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části se Svobodným státem Sasko probíhají od bodu styku se státními hranicemi Polské republiky k bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko. Jsou rozděleny na 23 hraničních úseků.

Hraniční úsek I začíná u bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa. Hraniční úsek XXIII končí u bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko.

Počáteční body hraničních úseků jsou vyznačeny základními hraničními znaky, které jsou očíslovány ve tvaru zlomku, v jehož čitateli je číslo daného hraničního úseku uvedeného římskou číslicí a ve jmenovateli arabské číslo 1. Základní hraniční znak je současně prvním hlavním hraničním znakem (např. IV/1).

Hlavní hraniční znaky jsou na důležitých lomových bodech průběhu státních hranic a jsou číslovány průběžně v každém hraničním úseku arabskými číslicemi, počínaje číslem 2.

Mezilehlé hraniční znaky vyznačují lomové body průběhu státních hranic. Mezi dvěma sousedními hlavními hraničními znaky jsou číslovány průběžně ve tvaru zlomku. V čitateli je arabské číslo předcházejícího hlavního hraničního znaku a ve jmenovateli pořadové arabské číslo mezilehlého hraničního znaku (např. 3/1).

Iniciály C a D jsou umístěny na hraničních znacích přímého vyznačení průběhu státních hranic na straně přivrácené ke státnímu území příslušného státu. Hraniční znaky nepřímého vyznačení průběhu státních hranic mají na straně přivrácené k průběhu státních hranic iniciálu toho státu, na jehož území stojí. Číslování hraničních znaků probíhá zásadně od východu na západ.

Ke zvýšení zřetelnosti průběhu státních hranic byly osazeny doplňkové hraniční znaky bez označení.

Průběh státních hranic na hraničních silnicích, hraničních cestách, hraničních příkopech a hraničních vodních tocích je vyznačen hraničními znaky zpravidla střídavě na obou státních územích. Na začátku a na konci jsou zpravidla zdvojené hraniční znaky.

Hraniční polygon z hraniční dokumentace z roku 1937 byl měřicky přezkoušen, obnoven a částečně doplněn. Poloha bodů hraničního polygonu je zpravidla stabilizována drenážními trubkami. Polygonové body jsou označeny v hraničních dokumentech číslem nejbližšího hraničního znaku a písmenem P (např. P 3/1). Výsledky měření úhlů a délek hraničního polygonu jsou zaneseny v hraničních nárysech.

Rozdělení listů hraničních map je odvozeno z hraniční dokumentace z roku 1937, jejíž základem jsou tři místní Soldnerovy systémy saské zemské triangulace v Gaussově konformním zobrazení. Hraniční mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:2500 a orientovány k severu. Na těchto mapách je znázorněn průběh státních hranic se všemi hraničními znaky, polygonovými body a po jejich obou stranách cca 30 m široké terénní pásmo se situačními prvky a s hranicemi správních území.

Ke každému listu hraničních map byly vyhotoveny hraniční nárysy v přibližném měřítku 1:1000. Hraniční nárysy obsahují zákres hraničního polygonu, polohu hraničních znaků, důležité situační prvky, jakož i měřické údaje o hraničním polygonu a poloze hraničních znaků.

Tiskové podklady byly vyhotoveny po projednání a se souhlasem obou smluvních států.

Společné měřické podklady a tiskové podklady českého alternátu hraničního dokumentárního díla budou uloženy na ministerstvu vnitra v Praze, podklady německého alternátu v Saském zemském zeměměřickém úřadu v Drážďanech.

Hraniční znaky

obr. 002

Poznámka:

Kromě uvedených hraničních znaků jsou státní hranice označeny historickými hraničními znaky a na českém státním území netypickými hraničními znaky (se zkosenými horními hranami).

II. Přehled hraničních úseků

Hraniční
úsek
Vymezení hraničního úseku Délka Počet Počet
suchých
hranic
mokrých
hranic
celkem základ-
ních
hlav-
ních
mezi-
lehlých
doplň -
kových
hranič-
ních nárysů
hranič-
ních map
km hraničních znaků
I od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky, v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku II/1 na jižním okraji obce Wattersdorf 17,5 3,4 20,9 1 22 478 61 14 13
II od základního hraničního znaku II/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf 21,6 1,4 23,0 1 27 567 102 16 16
III od základního hraničního znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg 16,0 3,2 19,2 1 27 493 31 16 14
IV od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf 19,0 1,2 20,2 1 25 647 36 16 14
V od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz 15,5 1,3 16,8 1 18 565 32 13 10
VI od základního hraničního znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf 11,8 15,3 27,1 1 27 743 4 21 16
VII od základního hraničního znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau 10,4 4,6 15,0 1 24 257 2 14 10
VIII od základního hraničního znaku Vlll/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal 14,4 8,4 22,8 1 25 533 24 17 15
IX od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz 9,2 8,8 18,0 1 16 505 23 16 12
X od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf 8,7 10,4 19,1 1 19 468 60 14 12
XI od základního hraničního znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf ke zdvojenému základnímu znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde 3,4 11,6 15,0 1 14 400 5 12 10
XII od zdvojeného základního hraničního znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde k základnímu hraničnímu znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svídnice západně od obce Nová Ves v Horách 4,6 15,0 19,6 1 17 277 2 16 11
XIII od základního hraničního znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice, západně obce Nová Ves v Horách k základnímu hraničnímu znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau 0,1 24,2 24,3 1 15 195 4 18 14
XIV od základního hraničního znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau k základnímu hraničnímu znaku XV/1 na pravém břehu hraničního vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung 3,3 19,6 22,9 1 19 208 19 18 14
XV od základního hraničního znaku XV/1 na pravém břehu vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung k základnímu hraničnímu znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein 9,4 7,0 16,4 1 13 218 3 13 12
XVI od základního hraničního znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein k základnímu hraničnímu znaku XVII/1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal 2,3 15,9 18,2 1 13 184 2 12 11
XVII od základního hraničního znaku XVII /1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal k základnímu hraničnímu znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt 17,7 4,2 21,9 1 22 209 6 13 13
XVIII od základního hraničního znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt k základnímu hraničnímu znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte 9,7 4,0 13,7 1 10 192 - 8 8
XIX od základního hraničního znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte k základnímu hraničnímu znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal 12,5 3,6 16,1 1 13 221 82 11 11
XX od základního hraničního znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal ke zdvojenému základnímu hraničnímu znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wernitzgrün 13,4 0,2 13,6 1 9 233 108 10 10
XXI od zdvojeného základního hraničního znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wemitzgrün k základnímu hraničnímu znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg 12,8 11,2 24,0 1 22 361 69 13 13
XXII od základního hraničního znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg k základnímu hraničnímu znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster 20,0 5,1 25,1 1 23 436 287 19 12
XXIII od základního hraničního znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster k bodu styku státních hranic smluvních států se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko 13,2 7,8 21,0 1 17 292 128 13 11
celkem 266,5 187,4 453,9 23 437 8682 1090 333 282

III. Výklad značek

obr.

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

POPIS STÁTNÍCH HRANIC

Hraniční úsek II

Hraniční úsek II je částí státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od základního hraničního znaku 11/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku 111/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf. Celková délka je 23,0 km, z toho je 21,6 km suchého a 1,4 km mokrého úseku státních hranic.

Průběh státních hranic je v tomto úseku vyznačen přímo jedním základním hraničním znakem, 20 hlavními hraničními znaky, jedním hlavním hraničním znakem (deska v úrovni terénu), 5 hlavními hraničními znaky přibetonovanými ke skále, 498 mezilehlými hraničními znaky, 11 mezilehlými hraničními znaky přibetonovanými ke skále, 13 mezilehlými skalními hraničními znaky a 102 doplňkovými hraničními znaky. Dále je vyznačen nepřímo jedním zdvojeným hlavním hraničním znakem, 7 zdvojenými mezilehlými hraničními znaky a střídavě osazenými 38 mezilehlými hraničními znaky.

Od základního hraničního znaku 11/1 probíhají státní hranice v délce 3.1 km západním až severozápadním směrem k hraničnímu znaku 4. Mezi základním hraničním znakem 11/1 a hraničním znakem 1/1 protíná státní hranice cesta. Na státním území České republiky je les. Na státním území Spolkové republiky Německo jsou mezi základním znakem 11/1 a hraničním znakem 1/1 budovy (obytné), mezi hraničními znaky 1/1 a 1/3 vede podél státních hranic cesta, mezi hraničními znaky 1/1 a 1/8 se střídá louka a les a od hraničního znaku 1/8 je les. Mezi hraničními znaky 1/9 a 2 terén prudce stoupá k vrcholu hory Luž (Lausche) a pak prudce klesá k hraničnímu znaku 2/10. U hraničního znaku 3 protíná státní hranice cesta. U hraničního znaku 3/3 vede ze státního území Spolkové republiky Německo ke státním hranicím cesta, několikrát protíná státní hranice a od hraničního znaku 3/22 vede opět na státní území Spolkové republiky Německo. Les je na státním území Spolkové republiky Německo mezi hraničními znaky 3/10 a 3/12 přerušen loukou.

Od hraničního znaku 4 probíhají státní hranice v délce 4,5 km severovýchodním směrem k hraničnímu znaku 11. Mezi hraničními znaky 4/6 a 5/9 vede podél státních hranic cesta na státním území Spolkové republiky Německo. Mezi hraničními znaky 4/11 a 4/20 je na státním území České republiky louka a podél státních hranic vede cesta. Mezi hraničními znaky 6/16 a 6/17 končí po obou stranách státních hranic les a dále se střídají louky a pole. Mezi hraničními znaky 7 a 8 protíná státní hranice silnice z Dolního Podluží do Waltersdorf, U hraničního znaku 8 je na státním území Spolkové republiky Německo bezprostředně u státních hranic několik budov (obytných). Mezi hraničními znaky 8/11 a 8/12 protíná státní hranice vodní tok Podlužský potok (Lausur)o průměrné šířce 3 m. Mezi hraničními znaky 8/18 a 9/7 je na státním území České republiky poblíž státních hranic nádrž odpadových vod.

Od hraničního znaku 11 probíhají státní hranice v délce 1,8 km severovýchodním směrem k hraničnímu znaku 15/7. Po obou stranách státních hranic je střídavě louka a pole. U hraničního znaku 11 je na státním území Spolkové republiky Německo budova (obytná) a od ní vede podél státních hranic až k hraničnímu znaku 11/11 cesta. Poblíž hraničního znaku 11/3 je na státním území České republiky budova (vodojem). Mezi hraničními znaky 11/9 a 11/13 na státním území České republiky a mezi hraničními znaky 11/15 a 11/20 na státním území Spolkové republiky Německo je les. Mezi hraničními znaky 12 a 13 protíná státní hranice železniční trať z Varnsdorfu do Grosschönau. Mezi hraničními znaky 13/7 a 14 jsou na státním území České republiky budovy (průmyslové). U hraničního znaku 13/11 je na státním území Spolkové republiky Německo budova (obytná). Mezi hraničními znaky 14 a 15 protíná státní hranice silnice z Varnsdorfu do Grosschönau. Mezi hraničními znaky 15 a 15/7 je po obou stranách státních hranic louka. Mezi hraničními znaky 15/4 a 15/5 protíná státní hranice vodní tok Mandava (Mandau) o průměrné šířce 7 m.

Od hraničního znaku 15/7 probíhají státní hranice v délce 2,9 km severním směrem pozvolně stoupajícím terénem k hraničnímu znaku 18. Po obou stranách státních hranic je střídavě louka a pole. Mezi hraničními znaky 15/14 a 15/15 protíná státní hranice vodní tok Dolní potok (Hofebuschwasser). Mezi hraničními znaky 15/15 a 15/21 jsou na státním území České republiky budovy (obytné) se zahradami. Mezi hraničními znaky 16/15 a 17/13 na státním území České republiky a mezi hraničními znaky 17/3 a 17/7 na státním území Spolkové republiky Německo je les. Mezi hraničními znaky 16/12 a 16/13 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný).

Od hraničního znaku 18 probíhají státní hranice v délce 1,7 km převážně jihozápadním směrem, mírně klesajícím terénem k hraničnímu znaku 19/12. Po obou stranách státních hranic je louka a pole.

Od hraničního znaku 19/12 probíhají státní hranice v délce 0,8 km západním směrem k hraničnímu znaku 21/4. Po obou stranách státních hranic je louka. Mezi hraničními znaky 20 a 21 protíná státní hranice cesta z Varnsdorfu do Seifhennersdorf. Mezi hraničními znaky 21 a 22 jsou na státním území Spolkové republiky Německo v bezprostřední blízkosti státních hranic budovy (obytné).

Od hraničního znaku 21/4 probíhají státní hranice v délce 3,4 km jihozápadním směrem k hraničnímu znaku 25. Mezi hraničními znaky 21/4 a 21/13 na státním území Spolkové republiky Německo a mezi hraničními znaky 21/4 a 21/7 na státním území České republiky je louka. Na louku navazuje po obou stranách státních hranic les, který končí u hraničního znaku 21/25. Dále je po obou stranách státních hranic louka a pole. Terén od hraničního znaku 21/4 prudce stoupá k hraničnímu znaku 21/16 a pak prudce klesá k hraničnímu znaku 21/25. U hraničního znaku 21/16 je na vrcholu kopce Hrádek na státním území České republiky budova (hostinec). Mezi hraničními znaky 21/25 a 22 jsou po obou stranách státních hranic budovy (obytné, služební budovy hraničního přechodu). Mezi hraničními znaky 22 a 23 protíná státní hranice silnice z Varnsdorfu do Seifhennersdorf. Mezi hraničními znaky 23/1 a 23/2 protíná státní hranice vodní tok Mandava (Mandau) o průměrné šířce 6 m a mezi hraničními znaky 23/8 a 23/9 železniční trať z Varnsdorfu do Seifhennersdorf. Mezi zdvojenými hraničními znaky 23/5 a 23/12 v délce 0,2 km a mezi zdvojenými hraničními znaky 24/4 a 25 v délce 1,1 km určuje průběh státních hranic střednice hraničního vodního toku Zlatý potok (Goldbach) jehož průměrná šířka je 0,6 m. Od zdvojeného hraničního znaku 24/4 je po obou stranách státních hranic les.

Od zdvojeného hraničního znaku 25 probíhají státní hranice v délce 1,5 km převážně severozápadním směrem k hraničnímu znaku 26/4. U zdvojeného hraničního znaku 25 na státním území České republiky a u hraničního znaku 25/8 na státním území Spolkové republiky Německo končí les. Dále je po obou stranách státních hranic střídavě louka a les. U hraničního znaku 25/21 protíná státní hranice cesta.

Od hraničního znaku 26/4 probíhají státní hranice v délce 0,8 km severozápadním směrem k hraničnímu znaku 27. Podél státních hranic vede na státním území České republiky silnice ze Studánky do Rumburka. Mezi státními hranicemi a silnicí je louka. Na státním území Spolkové republiky Německo se několikrát střídá louka a les.

Od hraničního znaku 27 probíhají státní hranice v délce 2,5 km převážně severovýchodním směrem k základnímu hraničnímu znaku III/1. U hraničního znaku 27/13 končí po obou stranách státních hranic les a dále jsou louky a pole. Mezi hraničním znakem 28/33 a základním hraničním znakem III/1 jsou po obou stranách státních hranic budovy (obytné, průmyslové). Od zdvojeného hraničního znaku 28/38 určuje průběh státních hranic v délce 0,04 km střednice bezejmenného hraničního vodního toku (Grenzbach), jehož průměrná šířka je 0.4 m až k jeho ústí do hraničního vodního toku Mandava (Mandau). Střednice hraničního vodního toku Mandava (Mandau) určuje dále průběh státních hranic v délce 0,04 km ke zdvojenému hraničnímu znaku 28/42. Průměrná šířka tohoto hraničního vodního toku je 7 m. Od zdvojeného hraničního znaku 28/45 určuje průběh státních hranic do konce hraničního úseku II v délce 0,04 km střednice hraničního vodního toku Hraniční potok (Grenzflösschen), jehož průměrná šířka je 0,4 m.

HRANIČNÍ NÁRYS - HRANIČNÍ ÚSEK II

2002c016z0037-Sasko-Hranicni_Usek_II.pdf

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH SILNIC A HRANIČNÍCH CEST

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Mezi hraničními znaky Délka
[km]
Šířka
[m]
Počet hraničních znaků Poznámky
základních hlavních mezilehlých doplňkových celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I 5 8/1 — 8/7 0,3 4,8 9 5 14
2 I 8 13 — 14/11 1,5 4,4 3 44 45 92
3 I 9, 10 16/32 — 17 0,1 3,3 2 4 2 8
4 III 5 9 — 9/8 0,4 4,5 2 9 11 hraniční silnice
5 VIII 11 19 — 20 1,0 4,2 4 21 1 26
6 VIII 12, 13 21 — 23 1,7 2,4 5 42 47
7 X 7 12/10 — 12/16 0,2 4,0 9 9
8 XII 4 5 — 6 1,4 1,7 4 31 35
9 XII 5, 6 7 — 7/14 0,6 2,0 2 15 17
10 XII 6 9 — 9/13 0,6 2,0 2 14 16
11 XIV 3 4 — 5 0,9 6,2 4 22 19 45 hraniční silnice
12 XV 9, 10 10/12 — 10/26 0,8 2,0 17 17
13 XVIII 3, 4 4/8 — 5/4 1,1 2,3 1 22 23
14 XVIII 5, 6, 7, 8 8/2 — 10 3,2 2,4 2 53 55
15 XIX 7,8 8/16 — 10/5 0,3 7,3 4 15 20 39 hraniční silnice
16 XX 1, 2 1/9 — 1/27 1,1 3,0 21 12 33
17 XX 9, 10 9 — 9/8 0,6 3,0 2 9 1 12
18 XXI 1 XXI/1 — 1/16 0,5 2,7 2 17 1 20
19 XXI 2 3/1 — 3/5 0,2 2,1 7 7
20 XXI 6 10 — 10/4 0,2 3,0 2 5 7
21 XXI 8 15/2 — 15/5 0,1 4,0 6 6
22 XXI 8 15/9 — 16 0,3 4,0 2 6 1 9
23 XXI 9 17 — 17/6 0,3 2,7 1 7 8
24 XXI 9 17/10 — 17/15 0,3 2,7 8 8
25 XXI 9, 10 18 — 19/18 1,9 3,7 3 42 45
26 XXI 10, 11 20/2 — 21 2,0 3,0 2 29 5 36
27 XXII 3 4/9 — 4/15 0,3 2,0 9 9
28 XXII 4 6/1 — 6/2 0,1 3,6 4 4
29 XXII 5 6/18 — 6/22 0,2 3,6 7 7
30 XXII 6 10 — 11 0,1 8,5 4 4 hraniční silnice
31 XXII 9 17/5 — 17/7 0,1 2,5 5 1 6
32 XXII 10 18/9 — 18/11 0,1 2,5 5 1 6
33 XXII 11 22 — 23 1,0 2,8 4 16 2 22
34 XXII 11 23/1 — 23/5 0,2 3,8 7 7
35 XXII 12 23/23 — 23/24 0,03 2,5 4 4
36 XXII 12 23/30 — 23/31 0,03 2,5 4 4
37 XXIII 2 2/4 — 2/18 0,7 2,3 17 17
38 XXIII 2 2/21 — 2/29 0,4 3,0 11 11
39 XXIII 4, 5 5 — 5/12 0,7 2,4 2 13 2 17
40 XXIII 6 8/40 — 9 0,1 4,8 2 2 4
41 XXIII 11 17/5 — 17/11 0,2 2,4 9 9

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH VODNÍCH TOKŮ A HRANIČNÍCH PŘÍKOPŮ

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Název hraničního vodního
toku
Mezi hraničními
znaky
Délka
[km]
Šířka
[m]
Poznámky
12345678
1I1, 2Lužická NisaI/1 — 31,412,0
2I3, 4Bílý potok5 — 6/152,00,4
3II12Zlatý potok23/5 — 23/120,20,6
4II12, 13Zlatý potok24/4 — 251,10,6
5II16bezejmenný tok28/38 — 28/400,040,4
6II16Mandava28/40 — 28/420,047,0
7II16Hraniční potok28/45 — III/10,040,4
8III1,2Hraniční potokIII/1 — 31,20,4
9III5, 6Spréva10 — 121,91,0
10III8Jiříkovský potok18/19 — 18/220,12,0
11IV1, 2Spréva3/19 — 3/320,96,0
12IV712/11 — 12/150,1hraniční příkop
13IV7Rožanský potok12/15 — 12/180,15,0
14IV8Dřevíč16 — 16/50,20,3
15V1Severní potok2 — 2/370,81,0
16V3Luční potok5/2 — 5/180,31,0
17V10Vilémovský potok18/24 — VI/10,26,0
18VI1, 2Vilémovský potokVI/1 — 32,56,0
19VI3, 4Hraniční potok4/24 — 5/90,40,6
20VI6Tomášovský potok10/3 — 110,70,7
21VI9Hraniční potok16/6 — 16/150,20,6
22VI10Strouha18/2 — 18/250,70,8
23VI11, 12Bílý potok20 232,91,5
24VI12, 13, 14, 15, 16Křinice23 — VII/17,96,0
25VII1KřiniceVII/1 — 31,06,0
26VII8, 9, 10Labe14 — 253,6110,0
27VIII1, 2, 3Klopotský potok1/3 — 43,20,8
28VIII7Studniční potok11/4 — 11/230,50,5
29VIII7, 8Sporný potok12/9 — 130,31,5
30VIII8Rychnovský potok13 — 14/241,40,8
31VIII14, 15Olšovský potok24 — 262,13,5
32VIII15Petrovický potok26 — 26/80,42,0
33VIII15Hraniční potok26/8 — 26/180,50,5
34IX1Hraniční potok2/1 — 2/90,20,5
35IX4Slatina6 — 6/150,42,0
36IX4Hraniční potok6/15 — 6/550,91,5
37IX6, 7Rybný potok9 — 101,44,5
38IX7, 8, 9Hraniční potok10 — 133,31,0
39IX9bezejmenný tok14 — 14/60,20,4
40IX10, 11, 12Černý potok15 — 172,41,0
41X1, 2, 3, 4Mohelnice3 — 8/115,13,0
42X6, 711 — 11/260,8hraniční příkop
43X7bezejmenný tok11/26 — 120,50,6
44X916/1 — 16/140,4hraniční příkop
45X10, 11Rašelinový potok17 — 182,01,5
46X11Divoká Bystřice18 — 191,02,2
47X11, 12Hraniční potok19 — 20/251,80,5
48XI1, 2, 3Jeleni potok2/4 — 6/84,51,5
49XI3, 4Jelení potok6/11 — 71,01,5
50XI4Moldavský potok7 — 80,82,5
51XI4Hraniční potok8 — 8/60,21,0
52XI7, 8Bystrý potok11/5 — 12/221,81,5
53XI8, 9, 10Bystrý potok12/26 — 15/283,32,0
54XII1Flájský potokXII/1 — 1/20,25,0
55XII1vodní nádrž Fláje1/2 — 21,3
56XII1, 2, 3Pstružný potok2 — 43,42,0
57XII3, 4Hraniční potok4 — 4/100,50,5
58XII6Ztracený potok7/15 — 80,30,4
59XII6Stříbrný potok8/14 — 8/190,20,5
60XII6, 7, 8, 9, 10, 11Svídnice10 — XIII/19,11,0
61XIII1, 2, 3, 4, 5, 6SvídniceXIII/1 — 79,64,0
62XIII6, 7Flájský potok7 — 82,011,0
63XIII7,8,9,10,
11,12,13,14
Načetínský potok8/2 — XIV/112,63,5
64XIV1, 2, 3Načetínský potokXIV/1 — 42,71,5
65XIV4, 55/24 — 6/111,5hraniční příkop
66XIV5bezejmenný tok6/11 — 70,40,5
67XIV5, 6Lesní potok7—80,90,5
68XIV6,7,8,9,10,
11,12,13,14
Černá8 — 20/815,14,0
69XIV14rybník20/8 — 20/100,2
70XIV14Černá20/10 — XV/10,32,0
71XV1ČernáXV/1 — 1/10,11,5
72XV1, 21/1 — 21,6hraniční příkop
73XV2, 3, 4Kamenička2 — 32,80,8
74XV4, 5Přísečnice3 — 41,64,0
75XV1112/22 — 130,05hraniční příkop
76XV11, 12Polava13 — XVI/12,54,0
77XVI1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
PolavaXVI/1 — 12/1415,83,0
78XVI11rybník12/15 — 12/160,015
79XVI11Polava12/16 — 130,11,0
80XVII7Zlatý potok10 — 10/10,0053,0
81XVII7Polavský potok10 — 10/100,74,0
82XVII7, 8, 9Komáří potok10/10 — 153,12,0
83XVII9Komáří potok15/5 — 15/90,41,0
84XVIII1Blatenský potok2/1 — 30,76,0
85XVIII1Hraničný potok3 — 3/30,34,0
86XVIII1, 2, 3Smolný potok3/3 — 3/403,01,0
87XVIII810 — XIX/11,2hraniční příkop
88XIX1XIX/1 — 1/60,3hraniční příkop
89XIX9,10Hraničná11/11 — 12/192,10,7
90XIX10, 11Svatava13 — 13/151,55,0
91XX6Kuželka6/5 — 6/90,20,6
92XXI2, 3, 4Pstruhový potok4 — 6/94,10,5
93XXI4Hraniční potok6/11 — 70,20,5
94XXI58/4 — 8/50,1hraniční příkop
95XXI5, 6Rákosina8/5 — 8/150,90,5
96XXI6Rákosina8/18 — 8/240,60,5
97XXI7Rokytník10/9 — 10/100,10,5
98XXI7Rokytníkobr.003 10/11 — 10/110,010,5obr.003 = před doplňkovým znakem
99XXI7, 8Rašeliník12/5 — 12/110,60,4
100XXI8Černý potok16/1 — 16/110,60,6
101XXI8, 9Černý potok16/14 — 170,10,6
102XXI11, 12Velkorybnický potok21/5 — 221,70,7
103XXI12, 13Sázek22 — XXII/12,20,5
104XXII1SázekXXII/1 — 21,00,5
105XXII2, 3Sázek3/12 — 3/200,50,5
106XXII3Hazlovský potok4/19 — 4/220,10,3
107XXII5Plesná8 — 8/50,30,6
108XXII5, 6Plesná8/7 — 8/150,50,6
109XXII6Plesná8/16 — 91,40,6
110XXII6Starý potok9 — 9/70,50,6
111XXII6Starý potok9/19 — 9/210,050,3
112XXII8, 9Hraniční potok13/37 — 15/50,80,5
113XXIII5rybník7/3 — 7/40,03
114XXIII5, 6Zelený potok7/4 — 7/130,80,3
115XXIII6Zelený potok7/16 — 7/180,20,3
116XXIII6Hranický potok8/10 — 8/150,31,0
117XXIII7Lužní potok10/12 — 10/130,010,4
118XXIII8Bystřina12/2 — 12/70,60,4
119XXIII8, 9Bystřina12/8 — 12/110,30,4
120XXIII9, 10Bystřina12/11 — 13/93,70,5
121XXIII10, 11Bystřina13/10 — 151,20,5
122XXIII11Brodivý potok15/3 — 15/70,40,4
123XXIII11Lesní potok17/2 — 17/40,30,4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

část Svobodný stát Sasko

HRANIČNÍ ÚSEK III

Od základního hraničního znaku ob na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf

k základnímu hraničnímu znaku obr. 005 na severní straně ulice ke státním

hranicím v Neusalza-Spremberg (délka 19,2 km)

OBSAH:

Přehledný list (1 list)

Vysvětlivky (1 list)

Popis státních hranic (1 list)

Hraniční nárysy (16 listů)

Hraniční mapy (14 listů)

Seznam hraničních silnic a hraničních cest (1 list)

Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů (1 list)

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek III

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek III

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

VYSVĚTLIVKY

I. Povšechné poznámky o provedení technických prací

Na základě rozhodnutí vládních delegací bývalé Československé socialistické republiky a bývalé Německé demokratické republiky byl v letech 1977 až 1980 přezkoušen, zaměřen a vyznačen průběh státních hranic a byla vyhotovena nová hraniční dokumentace.

Tyto práce byly provedeny na základě "Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení průběhu státních hranic" a "Technické směrnice pro vyhotovení hraniční dokumentace". Přitom se vycházelo ze zásady, že základem pro obnovu vyznačení státních hranic a hraniční dokumentaci jsou odpovídající části existující hraniční dokumentace z roku 1937 a s ní související měřické podklady.

V dílčích úsecích byly po vzájemné dohodě provedeny nepatrné úpravy průběhu resp. změny charakteru společných státních hranic.

Části mokrých státních hranic, které jsou tvořeny střednicemi hraničních vodních toků, byly nově zaměřeny a dokumentovány.

Hraniční znaky přímého vyznačení a hraniční znaky nepřímého vyznačení ležící na státním území bývalé Německé demokratické republiky byly vyměněny za nové typy hraničních znaků.

V letech 1986 - 1988 následovalo společné přezkoušení hraničních znaků. Z toho vyplynula částečná aktualizace hraničních dokumentů.

Na základě politických změn v obou státech a v souladu s výsledky společného přezkoušení hraničních znaků byl proveden v roce 1994 a 1995 nový tisk aktualizované hraniční dokumentace, jehož výsledkem je hraniční dokumentární dílo státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části hranic se Svobodným státem Sasko.

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části se Svobodným státem Sasko probíhají od bodu styku se státními hranicemi Polské republiky k bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko. Jsou rozděleny na 23 hraničních úseků.

Hraniční úsek I začíná u bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa. Hraniční úsek XXIII končí u bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko.

Počáteční body hraničních úseků jsou vyznačeny základními hraničními znaky, které jsou očíslovány ve tvaru zlomku, v jehož čitateli je číslo daného hraničního úseku uvedeného římskou číslicí a ve jmenovateli arabské číslo 1. Základní hraniční znak je současně prvním hlavním hraničním znakem (např. IV/1).

Hlavní hraniční znaky jsou na důležitých lomových bodech průběhu státních hranic a jsou číslovány průběžně v každém hraničním úseku arabskými číslicemi, počínaje číslem 2.

Mezilehlé hraniční znaky vyznačují lomové body průběhu státních hranic. Mezi dvěma sousedními hlavními hraničními znaky jsou číslovány průběžně ve tvaru zlomku. V čitateli je arabské číslo předcházejícího hlavního hraničního znaku a ve jmenovateli pořadové arabské číslo mezilehlého hraničního znaku (např. 3/1).

Iniciály C a D jsou umístěny na hraničních znacích přímého vyznačení průběhu státních hranic na straně přivrácené ke státnímu území příslušného státu. Hraniční znaky nepřímého vyznačení průběhu státních hranic mají na straně přivrácené k průběhu státních hranic iniciálu toho státu, na jehož území stojí. Číslování hraničních znaků probíhá zásadně od východu na západ.

Ke zvýšení zřetelnosti průběhu státních hranic byly osazeny doplňkové hraniční znaky bez označení.

Průběh státních hranic na hraničních silnicích, hraničních cestách, hraničních příkopech a hraničních vodních tocích je vyznačen hraničními znaky zpravidla střídavě na obou státních územích. Na začátku a na konci jsou zpravidla zdvojené hraniční znaky.

Hraniční polygon z hraniční dokumentace z roku 1937 byl měřicky přezkoušen, obnoven a částečně doplněn. Poloha bodů hraničního polygonu je zpravidla stabilizována drenážními trubkami. Polygonové body jsou označeny v hraničních dokumentech číslem nejbližšího hraničního znaku a písmenem P (např. P 3/1). Výsledky měření úhlů a délek hraničního polygonu jsou zaneseny v hraničních nárysech.

Rozdělení listů hraničních map je odvozeno z hraniční dokumentace z roku 1937, jejíž základem jsou tři místní Soldnerovy systémy saské zemské triangulace v Gaussově konformním zobrazení. Hraniční mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:2500 a orientovány k severu. Na těchto mapách je znázorněn průběh státních hranic se všemi hraničními znaky, polygonovými body a po jejich obou stranách cca 30 m široké terénní pásmo se situačními prvky a s hranicemi správních území.

Ke každému listu hraničních map byly vyhotoveny hraniční nárysy v přibližném měřítku 1:1000. Hraniční nárysy obsahují zákres hraničního polygonu, polohu hraničních znaků, důležité situační prvky, jakož i měřické údaje o hraničním polygonu a poloze hraničních znaků.

Tiskové podklady byly vyhotoveny po projednání a se souhlasem obou smluvních států.

Společné měřické podklady a tiskové podklady českého alternátu hraničního dokumentárního díla budou uloženy na ministerstvu vnitra v Praze, podklady německého alternátu v Saském zemském zeměměřickém úřadu v Drážďanech.

Hraniční znaky

obr. 002

Poznámka:

Kromě uvedených hraničních znaků jsou státní hranice označeny historickými hraničními znaky a na českém státním území netypickými hraničními znaky (se zkosenými horními hranami).

II. Přehled hraničních úseků

Hraniční
úsek
Vymezení hraničního úseku Délka Počet Počet
suchých
hranic
mokrých
hranic
celkem základ-
ních
hlav-
ních
mezi-
lehlých
doplň -
kových
hranič-
ních nárysů
hranič-
ních map
km hraničních znaků
I od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky, v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku II/1 na jižním okraji obce Wattersdorf 17,5 3,4 20,9 1 22 478 61 14 13
II od základního hraničního znaku II/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf 21,6 1,4 23,0 1 27 567 102 16 16
III od základního hraničního znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg 16,0 3,2 19,2 1 27 493 31 16 14
IV od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf 19,0 1,2 20,2 1 25 647 36 16 14
V od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz 15,5 1,3 16,8 1 18 565 32 13 10
VI od základního hraničního znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf 11,8 15,3 27,1 1 27 743 4 21 16
VII od základního hraničního znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau 10,4 4,6 15,0 1 24 257 2 14 10
VIII od základního hraničního znaku Vlll/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal 14,4 8,4 22,8 1 25 533 24 17 15
IX od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz 9,2 8,8 18,0 1 16 505 23 16 12
X od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf 8,7 10,4 19,1 1 19 468 60 14 12
XI od základního hraničního znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf ke zdvojenému základnímu znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde 3,4 11,6 15,0 1 14 400 5 12 10
XII od zdvojeného základního hraničního znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde k základnímu hraničnímu znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svídnice západně od obce Nová Ves v Horách 4,6 15,0 19,6 1 17 277 2 16 11
XIII od základního hraničního znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice, západně obce Nová Ves v Horách k základnímu hraničnímu znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau 0,1 24,2 24,3 1 15 195 4 18 14
XIV od základního hraničního znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau k základnímu hraničnímu znaku XV/1 na pravém břehu hraničního vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung 3,3 19,6 22,9 1 19 208 19 18 14
XV od základního hraničního znaku XV/1 na pravém břehu vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung k základnímu hraničnímu znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein 9,4 7,0 16,4 1 13 218 3 13 12
XVI od základního hraničního znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein k základnímu hraničnímu znaku XVII/1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal 2,3 15,9 18,2 1 13 184 2 12 11
XVII od základního hraničního znaku XVII /1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal k základnímu hraničnímu znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt 17,7 4,2 21,9 1 22 209 6 13 13
XVIII od základního hraničního znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt k základnímu hraničnímu znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte 9,7 4,0 13,7 1 10 192 - 8 8
XIX od základního hraničního znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte k základnímu hraničnímu znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal 12,5 3,6 16,1 1 13 221 82 11 11
XX od základního hraničního znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal ke zdvojenému základnímu hraničnímu znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wernitzgrün 13,4 0,2 13,6 1 9 233 108 10 10
XXI od zdvojeného základního hraničního znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wemitzgrün k základnímu hraničnímu znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg 12,8 11,2 24,0 1 22 361 69 13 13
XXII od základního hraničního znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg k základnímu hraničnímu znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster 20,0 5,1 25,1 1 23 436 287 19 12
XXIII od základního hraničního znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster k bodu styku státních hranic smluvních států se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko 13,2 7,8 21,0 1 17 292 128 13 11
celkem 266,5 187,4 453,9 23 437 8682 1090 333 282

III. Výklad značek

obr.

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

POPIS STÁTNÍCH HRANIC

Hraniční úsek III

Hraniční úsek III je částí státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od základního hraničního znaku 111/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg. Celková délka je 19,2 km, z toho je 16,0 km suchého a 3,2 km mokrého úseku státních hranic.

Průběh státních hranic je v tomto úseku vyznačen přímo 19 hlavními hraničními znaky, 2 hlavními hraničními znaky (desky v úrovni terénu), 393 mezilehlými hraničními znaky. 13 mezilehlými hraničními znaky přibetonovanými ke skále, 10 mezilehlými skalními hraničními znaky a 31 doplňkovým hraničním znakem. Dále je vyznačen nepřímo 4 zdvojenými hlavními hraničními znaky, 3 zdvojenými mezilehlými hraničními znaky a střídavě osazeným jedním základním hraničním znakem, 2 hlavními hraničními znaky a 74 mezilehlými hraničními znaky.

Od základního hraničního znaku III/1 ke zdvojenému hraničnímu znaku 3 určuje průběh státních hranic v délce 1,2 km severním směrem střednice hraničního vodního toku Hraniční potok (Grenzflösschen). Hraniční vodní tok silně meandruje, jeho průměrná šířka je 0,4 m. Mezi základním hraničním znakem III/1 a hraničním znakem 2 protíná státní hranice silnice z Rumburka do Seifhennersdorf. Mezi hraničními znaky 2 a 2/2 jsou bezprostředně u státních hranic na obou státních územích budovy (obytné, hospodářské). Dále je po obou stranách státních hranic louka, která je mezi hraničními znaky 2/8 a 2/13, 2/16 a 2/18 na státním území České republiky přerušena lesem.

Od zdvojeného hraničního znaku 3 probíhají státní hranice v délce 1,5 km severovýchodním směrem k hraničnímu znaku 4. Na státním území České republiky je mezi hraničními znaky 3/1 a 3/2 rybník. U hraničního znaku 3/7 končí louka a začíná pole. Na státním území Spolkové republiky Německo končí louka u hraničního znaku 3/6, dále je pole. Mezi hraničními znaky 3/11 a 3/16 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Mezi hraničními znaky 3/13 a 3/14, 3/15 a 3/16 protínají státní hranice vodní toky (bezejmenné), které jsou na státním území Spolkové republiky Německo ve vzdálenosti 2 m od státních hranic svedeny potrubím do podzemí. Na státním území Spolkové republiky Německo začíná les u hraničního znaku 3/18 a na státním území České republiky u hraničního znaku 3/20. Na státním území Spolkové republiky Německo mezi hraničními znaky 3/25 a 3/34 vede podél státních hranic cesta.

Od hraničního znaku 4 k hraničnímu znaku 5 probíhají státní hranice v délce 0,5 km severozápadním směrem a dále v délce 0,5 km severovýchodním směrem stoupajícím terénem k hraničnímu znaku 5/13. Mezi hraničními znaky 4 a 4/9 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Mezi hraničními znaky 4/9 a 5/3 je les přerušen loukou. Na státním území České republiky končí les u hraničního znaku 4/4. Mezi hraničními znaky 4/4 a 4/6 je pískovna. Mezi hraničními znaky 4/6 a 5/3 se několikrát střídá louka a les, dále je louka. Na státním území Spolkové republiky Německo končí u hraničního znaku 5/9 les, dále je louka. U hraničního znaku 5/13 je na státním území Spolkové republiky Německo v blízkosti státních hranic vyhlídková věž.

Od hraničního znaku 5/13 k hraničnímu znaku 7/18 probíhají státní hranice v délce 1,1 km převážně severním směrem mírně klesajícím terénem. Na státním území Spolkové republiky Německo jsou mezi hraničními znaky 5/15 a 5/17 bezprostředně u státních hranic budovy (obytné). Mezi hraničními znaky 6 a 7 protíná státní hranice silnice z Rumburka do Neugersdorf. Mezi hraničními znaky 7 a 7/13 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo silnice, u které jsou budovy (obytné) se zahradami. Na státním území České republiky končí u hraničního znaku 7/1 louka, dále je k hraničnímu znaku 7/8 pole a pak louka porostlá křovím.

Od hraničního znaku 7/18 k hraničnímu znaku 7/23 probíhají státní hranice v délce 0,2 km severozápadním směrem a dále v délce 0,7 km severním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 10. Na státním území Spolkové republiky Německo jsou mezi hraničními znaky 7/18 a 8 budovy (průmyslové, obytné) se zahradami. Na státním území České republiky je mezi hraničními znaky 7/19 a 7/25 les, dále jsou k hraničnímu znaku 7/27 budovy (obytné) a k hraničnímu znaku 8 zahrady. Mezi hraničním znakem 8 a zdvojeným hraničním znakem 9 protíná státní hranice silnice z Jiříkova do Neugersdorf. Mezi zdvojenými hraničními znaky 9 a 9/8 určuje průběh státních hranic osa hraniční silnice. U této hraniční silnice je na státním území Spolkové republiky Německo několik budov (obytných). Na státním území České republiky je od zdvojeného hraničního znaku 9 louka porostlá křovím.

Od zdvojeného hraničního znaku 10 ke zdvojenému hraničnímu znaku 12 určuje průběh státních hranic v délce 1,9 km severozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Spréva (Spree). Hraniční vodní tok je regulován a jeho průměrná šířka je 1 m. Po obou stranách hraničního vodního toku je louka. U zdvojeného hraničního znaku 10 a hraničního znaku 11/9 na státním území Spolkové republiky Německo a u hraničního znaku 11/9 na státním území České republiky jsou v blízkosti státních hranic budovy (obytné). Mezi hraničním znakem 11/4 a zdvojeným hraničním znakem 12 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo železniční trat z Neugersdorf do Ebersbach.

Od zdvojeného hraničního znaku 12 k hraničnímu znaku 14 probíhají státní hranice v délce 0,3 km severním směrem, dále v délce 2,0 km převážně severozápadním směrem k hraničnímu znaku 18. Mezi zdvojeným hraničním znakem 12 a hraničním znakem 13 protíná státní hranice železniční trať z Rumburka do Ebersbach. Mezi hraničními znaky 13 a 14 jsou budovy a kolejiště, na státním území České republiky nádraží Jiříkov a na státním území Spolkové republiky Německo nádraží Ebersbach. Na státním území České republiky jsou mezí hraničními znaky 14/6 a 16/3 v blízkosti státních hranic budovy (obytné, průmyslové). Na státním území Spolkové republiky Německo mezi hraničními znaky 14 a 16/2 vede podél státních hranic cesta, u které je několik budov (obytné, průmyslové). Mezi hraničními znaky 15 a 16 protíná státní hranice silnice z Jiříkova do Ebersbach. Na státním území České republiky je mezi hraničními znaky 16/3 a 17 les, k hraničnímu znaku 17/18 je pole a dále je louka. Na státním území Spolkové republiky Německo je mezi hraničními znaky 16/3 a 17/4 les, dále je louka. Mezi hraničními znaky 16/6 a 16/12 a u hraničního znaku 17/1 jsou v blízkosti státních hranic budovy (obytné, hospodářské).

Od hraničního znaku 18 ke zdvojenému hraničnímu znaku 18/19 probíhají státní hranice v délce 0,5 km jihozápadním až jižním směrem a dále v délce 1,9 km převážně západním směrem k hraničnímu znaku 21. Na státním území České republiky končí u hraničního znaku 18/8 louka, dále je ke zdvojenému hraničnímu znaku 18/19 les a pak louka. Mezi zdvojenými hraničními znaky 18/19 a 18/22 určuje průběh státních hranic v délce 0 1 km střednice hraničního vodního toku Jiříkovský potok (Georgswalder Bach). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 2 m. Mezi zdvojeným hraničním znakem 18/22 a hraničním znakem 18/25 teče podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo vodní tok (bezejmenný), který státní hranice protíná mezi hraničními znaky 18/25 a 18/26. Na státním území Spolkové republiky Německo je u hraničního znaku 18/26 budova (obytná). Od hraničního znaku 18/26 k hraničnímu znaku 19/16 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. U hraničního znaku 19/14 končí louka a dále je pole. Na státním území České republiky končí u hraničního znaku 19 louka, dále je k hraničnímu znaku 19/18 pole a odtud k hraničnímu znaku 20/4 louka a pole. Mezi hraničními znaky 19/18 a 20 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Na státním území Spolkové republiky Německo končí u hraničního znaku 20/4 pole a začíná les.

Od hraničního znaku 21 k hraničnímu znaku 21/14 probíhají státní hranice v délce 0,3 km severozápadním směrem lesem a dále v délce 0,8km převážně severozápadním směrem lesem k hraničnímu znaku 22. Mezi hraničními znaky 21/1 a 21/2 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Mezi hraničními znaky 21/14 a 21/23 vede podél státních hranic na státním území České republiky cesta, která protíná státní hranice mezi hraničními znaky 21/23 a 21/24 a dále vede na státní území Spolkové republiky Německo. Od hraničního znaku 21/34 k hraničnímu znaku 21/42 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta, která mezi hraničními znaky 21/36 a 21/37, 21/38 a 21/39 státní hranice dvakrát protíná. U hraničního znaku 21/42 se cesta dělí, jedna vede na státní území Spolkové republiky Německo, druhá státní hranice protíná mezi hraničními znaky 21/42 a 22 a vede na státní území České republiky.

Od hraničního znaku 22 probíhají státní hranice v délce 3,5 km severozápadním směrem lesem k hraničnímu znaku 26. Mezi hraničními znaky 22/1 a 22/2, 22/15 a 22/16 protínají státní hranice vodní toky (bezejmenné). Mezi hraničními znaky 23/22 a 23/28 vede podél státních hranic na státním území České republiky silnice. Mezi hraničními znaky 23/27 a 23/28 protíná státní hranice vodní tok bezejmenný tok (Walkmühlgraben). Mezi hraničními znaky 25 a 25/1 protíná státní hranice silnice z Království do Neusalza-Spremberg. Od hraničního znaku 25/24 k hraničnímu znaku 26 vede podél státních hranic na státním území České republiky cesta.

Od hraničního znaku 26 probíhají státní hranice v délce 2,3 km severním směrem k základnímu hraničnímu znaku IV/1. Od hraničního znaku 26 vede podél státních hranic na státním území České republiky cesta, která se u hraničního znaku 26/5 dělí, jedna vede na státním území České republiky podél státních hranic k hraničnímu znaku 26/24, druhá protíná státní hranice u hraničního znaku 26/5 a vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo k hraničnímu znaku 26/12. U hraničního znaku 26/22 končí na státním území Spolkové republiky Německo a u hraničního znaku 27 na státním území České republiky les, dále je po obou stranách státních hranic pole. Mezi hraničními znaky 26/26 a 27/15 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Mezi hraničními znaky 27/12 a 27/14 pe na státním území České republiky pole přerušeno lesem. Mezi hraničními znaky 27/20 a 27/21 protíná státní hranice železniční trat z Neusalza-Spremberg do Taubenheim/Spree. Mezi hraničním znakem 28 a základním hraničním znakem IV/1 končí u státních hranic ulice v Neusalza-Spremberg, podél níž jsou budovy (obytné).

HRANIČNÍ NÁRYS - HRANIČNÍ ÚSEK III

2002c016z0037-Sasko-Hranicni_Usek_III.pdf

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH SILNIC A HRANIČNÍCH CEST

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Mezi hraničními znaky Délka
[km]
Šířka
[m]
Počet hraničních znaků Poznámky
základních hlavních mezilehlých doplňkových celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I 5 8/1 — 8/7 0,3 4,8 9 5 14
2 I 8 13 — 14/11 1,5 4,4 3 44 45 92
3 I 9, 10 16/32 — 17 0,1 3,3 2 4 2 8
4 III 5 9 — 9/8 0,4 4,5 2 9 11 hraniční silnice
5 VIII 11 19 — 20 1,0 4,2 4 21 1 26
6 VIII 12, 13 21 — 23 1,7 2,4 5 42 47
7 X 7 12/10 — 12/16 0,2 4,0 9 9
8 XII 4 5 — 6 1,4 1,7 4 31 35
9 XII 5, 6 7 — 7/14 0,6 2,0 2 15 17
10 XII 6 9 — 9/13 0,6 2,0 2 14 16
11 XIV 3 4 — 5 0,9 6,2 4 22 19 45 hraniční silnice
12 XV 9, 10 10/12 — 10/26 0,8 2,0 17 17
13 XVIII 3, 4 4/8 — 5/4 1,1 2,3 1 22 23
14 XVIII 5, 6, 7, 8 8/2 — 10 3,2 2,4 2 53 55
15 XIX 7,8 8/16 — 10/5 0,3 7,3 4 15 20 39 hraniční silnice
16 XX 1, 2 1/9 — 1/27 1,1 3,0 21 12 33
17 XX 9, 10 9 — 9/8 0,6 3,0 2 9 1 12
18 XXI 1 XXI/1 — 1/16 0,5 2,7 2 17 1 20
19 XXI 2 3/1 — 3/5 0,2 2,1 7 7
20 XXI 6 10 — 10/4 0,2 3,0 2 5 7
21 XXI 8 15/2 — 15/5 0,1 4,0 6 6
22 XXI 8 15/9 — 16 0,3 4,0 2 6 1 9
23 XXI 9 17 — 17/6 0,3 2,7 1 7 8
24 XXI 9 17/10 — 17/15 0,3 2,7 8 8
25 XXI 9, 10 18 — 19/18 1,9 3,7 3 42 45
26 XXI 10, 11 20/2 — 21 2,0 3,0 2 29 5 36
27 XXII 3 4/9 — 4/15 0,3 2,0 9 9
28 XXII 4 6/1 — 6/2 0,1 3,6 4 4
29 XXII 5 6/18 — 6/22 0,2 3,6 7 7
30 XXII 6 10 — 11 0,1 8,5 4 4 hraniční silnice
31 XXII 9 17/5 — 17/7 0,1 2,5 5 1 6
32 XXII 10 18/9 — 18/11 0,1 2,5 5 1 6
33 XXII 11 22 — 23 1,0 2,8 4 16 2 22
34 XXII 11 23/1 — 23/5 0,2 3,8 7 7
35 XXII 12 23/23 — 23/24 0,03 2,5 4 4
36 XXII 12 23/30 — 23/31 0,03 2,5 4 4
37 XXIII 2 2/4 — 2/18 0,7 2,3 17 17
38 XXIII 2 2/21 — 2/29 0,4 3,0 11 11
39 XXIII 4, 5 5 — 5/12 0,7 2,4 2 13 2 17
40 XXIII 6 8/40 — 9 0,1 4,8 2 2 4
41 XXIII 11 17/5 — 17/11 0,2 2,4 9 9

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH VODNÍCH TOKŮ A HRANIČNÍCH PŘÍKOPŮ

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Název hraničního vodního
toku
Mezi hraničními
znaky
Délka
[km]
Šířka
[m]
Poznámky
12345678
1I1, 2Lužická NisaI/1 — 31,412,0
2I3, 4Bílý potok5 — 6/152,00,4
3II12Zlatý potok23/5 — 23/120,20,6
4II12, 13Zlatý potok24/4 — 251,10,6
5II16bezejmenný tok28/38 — 28/400,040,4
6II16Mandava28/40 — 28/420,047,0
7II16Hraniční potok28/45 — III/10,040,4
8III1,2Hraniční potokIII/1 — 31,20,4
9III5, 6Spréva10 — 121,91,0
10III8Jiříkovský potok18/19 — 18/220,12,0
11IV1, 2Spréva3/19 — 3/320,96,0
12IV712/11 — 12/150,1hraniční příkop
13IV7Rožanský potok12/15 — 12/180,15,0
14IV8Dřevíč16 — 16/50,20,3
15V1Severní potok2 — 2/370,81,0
16V3Luční potok5/2 — 5/180,31,0
17V10Vilémovský potok18/24 — VI/10,26,0
18VI1, 2Vilémovský potokVI/1 — 32,56,0
19VI3, 4Hraniční potok4/24 — 5/90,40,6
20VI6Tomášovský potok10/3 — 110,70,7
21VI9Hraniční potok16/6 — 16/150,20,6
22VI10Strouha18/2 — 18/250,70,8
23VI11, 12Bílý potok20 232,91,5
24VI12, 13, 14, 15, 16Křinice23 — VII/17,96,0
25VII1KřiniceVII/1 — 31,06,0
26VII8, 9, 10Labe14 — 253,6110,0
27VIII1, 2, 3Klopotský potok1/3 — 43,20,8
28VIII7Studniční potok11/4 — 11/230,50,5
29VIII7, 8Sporný potok12/9 — 130,31,5
30VIII8Rychnovský potok13 — 14/241,40,8
31VIII14, 15Olšovský potok24 — 262,13,5
32VIII15Petrovický potok26 — 26/80,42,0
33VIII15Hraniční potok26/8 — 26/180,50,5
34IX1Hraniční potok2/1 — 2/90,20,5
35IX4Slatina6 — 6/150,42,0
36IX4Hraniční potok6/15 — 6/550,91,5
37IX6, 7Rybný potok9 — 101,44,5
38IX7, 8, 9Hraniční potok10 — 133,31,0
39IX9bezejmenný tok14 — 14/60,20,4
40IX10, 11, 12Černý potok15 — 172,41,0
41X1, 2, 3, 4Mohelnice3 — 8/115,13,0
42X6, 711 — 11/260,8hraniční příkop
43X7bezejmenný tok11/26 — 120,50,6
44X916/1 — 16/140,4hraniční příkop
45X10, 11Rašelinový potok17 — 182,01,5
46X11Divoká Bystřice18 — 191,02,2
47X11, 12Hraniční potok19 — 20/251,80,5
48XI1, 2, 3Jeleni potok2/4 — 6/84,51,5
49XI3, 4Jelení potok6/11 — 71,01,5
50XI4Moldavský potok7 — 80,82,5
51XI4Hraniční potok8 — 8/60,21,0
52XI7, 8Bystrý potok11/5 — 12/221,81,5
53XI8, 9, 10Bystrý potok12/26 — 15/283,32,0
54XII1Flájský potokXII/1 — 1/20,25,0
55XII1vodní nádrž Fláje1/2 — 21,3
56XII1, 2, 3Pstružný potok2 — 43,42,0
57XII3, 4Hraniční potok4 — 4/100,50,5
58XII6Ztracený potok7/15 — 80,30,4
59XII6Stříbrný potok8/14 — 8/190,20,5
60XII6, 7, 8, 9, 10, 11Svídnice10 — XIII/19,11,0
61XIII1, 2, 3, 4, 5, 6SvídniceXIII/1 — 79,64,0
62XIII6, 7Flájský potok7 — 82,011,0
63XIII7,8,9,10,
11,12,13,14
Načetínský potok8/2 — XIV/112,63,5
64XIV1, 2, 3Načetínský potokXIV/1 — 42,71,5
65XIV4, 55/24 — 6/111,5hraniční příkop
66XIV5bezejmenný tok6/11 — 70,40,5
67XIV5, 6Lesní potok7—80,90,5
68XIV6,7,8,9,10,
11,12,13,14
Černá8 — 20/815,14,0
69XIV14rybník20/8 — 20/100,2
70XIV14Černá20/10 — XV/10,32,0
71XV1ČernáXV/1 — 1/10,11,5
72XV1, 21/1 — 21,6hraniční příkop
73XV2, 3, 4Kamenička2 —32,80,8
74XV4, 5Přísečnice3—41,64,0
75XV1112/22 — 130,05hraniční příkop
76XV11, 12Polava13 — XVI/12,54,0
77XVI1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
PolavaXVI/1 — 12/1415,83,0
78XVI11rybník12/15 — 12/160,015
79XVI11Polava12/16 — 130,11,0
80XVII7Zlatý potok10 — 10/10,0053,0
81XVII7Polavský potok10 — 10/100,74,0
82XVII7, 8, 9Komáří potok10/10 — 153,12,0
83XVII9Komáří potok15/5 — 15/90,41,0
84XVIII1Blatenský potok2/1 — 30,76,0
85XVIII1Hraničný potok3 — 3/30,34,0
86XVIII1, 2, 3Smolný potok3/3 — 3/403,01,0
87XVIII810 — XIX/11,2hraniční příkop
88XIX1XIX/1 — 1/60,3hraniční příkop
89XIX9,10Hraničná11/11 — 12/192,10,7
90XIX10, 11Svatava13 — 13/151,55,0
91XX6Kuželka6/5 — 6/90,20,6
92XXI2, 3, 4Pstruhový potok4 — 6/94,10,5
93XXI4Hraniční potok6/11 — 70,20,5
94XXI58/4 — 8/50,1hraniční příkop
95XXI5, 6Rákosina8/5 — 8/150,90,5
96XXI6Rákosina8/18 — 8/240,60,5
97XXI7Rokytník10/9 — 10/100,10,5
98XXI7Rokytníkobr.003 10/11 — 10/110,010,5obr.003 = před doplňkovým znakem
99XXI7, 8Rašeliník12/5 — 12/110,60,4
100XXI8Černý potok16/1 — 16/110,60,6
101XXI8, 9Černý potok16/14 — 170,10,6
102XXI11, 12Velkorybnický potok21/5 — 221,70,7
103XXI12, 13Sázek22 — XXII/12,20,5
104XXII1SázekXXII/1 — 21,00,5
105XXII2, 3Sázek3/12 — 3/200,50,5
106XXII3Hazlovský potok4/19 — 4/220,10,3
107XXII5Plesná8 — 8/50,30,6
108XXII5, 6Plesná8/7 — 8/150,50,6
109XXII6Plesná8/16 — 91,40,6
110XXII6Starý potok9 — 9/70,50,6
111XXII6Starý potok9/19 — 9/210,050,3
112XXII8, 9Hraniční potok13/37 — 15/50,80,5
113XXIII5rybník7/3 — 7/40,03
114XXIII5, 6Zelený potok7/4 — 7/130,80,3
115XXIII6Zelený potok7/16 — 7/180,20,3
116XXIII6Hranický potok8/10 — 8/150,31,0
117XXIII7Lužní potok10/12 — 10/130,010,4
118XXIII8Bystřina12/2 — 12/70,60,4
119XXIII8, 9Bystřina12/8 — 12/110,30,4
120XXIII9, 10Bystřina12/11 — 13/93,70,5
121XXIII10, 11Bystřina13/10 — 151,20,5
122XXIII11Brodivý potok15/3 — 15/70,40,4
123XXIII11Lesní potok17/2 — 17/40,30,4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

část Svobodný stát Sasko

HRANIČNÍ ÚSEK IV

Od základního hraničního znaku -y na severní straně ulice ke státním hranicím

v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku ¥ na severní straně

silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf (délka 20,2 km)

OBSAH:

Přehledný list (1 list)

Vysvětlivky (1 list)

Popis státních hranic (1 list)

Hraniční nárysy (16 listů)

Hraniční mapy (14 listů)

Seznam hraničních silnic a hraničních cest (1 list)

Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů (1 list)

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek IV

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek IV

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

VYSVĚTLIVKY

I. Povšechné poznámky o provedení technických prací

Na základě rozhodnutí vládních delegací bývalé Československé socialistické republiky a bývalé Německé demokratické republiky byl v letech 1977 až 1980 přezkoušen, zaměřen a vyznačen průběh státních hranic a byla vyhotovena nová hraniční dokumentace.

Tyto práce byly provedeny na základě "Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení průběhu státních hranic" a "Technické směrnice pro vyhotovení hraniční dokumentace". Přitom se vycházelo ze zásady, že základem pro obnovu vyznačení státních hranic a hraniční dokumentaci jsou odpovídající části existující hraniční dokumentace z roku 1937 a s ní související měřické podklady.

V dílčích úsecích byly po vzájemné dohodě provedeny nepatrné úpravy průběhu resp. změny charakteru společných státních hranic.

Části mokrých státních hranic, které jsou tvořeny střednicemi hraničních vodních toků, byly nově zaměřeny a dokumentovány.

Hraniční znaky přímého vyznačení a hraniční znaky nepřímého vyznačení ležící na státním území bývalé Německé demokratické republiky byly vyměněny za nové typy hraničních znaků.

V letech 1986 - 1988 následovalo společné přezkoušení hraničních znaků. Z toho vyplynula částečná aktualizace hraničních dokumentů.

Na základě politických změn v obou státech a v souladu s výsledky společného přezkoušení hraničních znaků byl proveden v roce 1994 a 1995 nový tisk aktualizované hraniční dokumentace, jehož výsledkem je hraniční dokumentární dílo státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části hranic se Svobodným státem Sasko.

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části se Svobodným státem Sasko probíhají od bodu styku se státními hranicemi Polské republiky k bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko. Jsou rozděleny na 23 hraničních úseků.

Hraniční úsek I začíná u bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa. Hraniční úsek XXIII končí u bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko.

Počáteční body hraničních úseků jsou vyznačeny základními hraničními znaky, které jsou očíslovány ve tvaru zlomku, v jehož čitateli je číslo daného hraničního úseku uvedeného římskou číslicí a ve jmenovateli arabské číslo 1. Základní hraniční znak je současně prvním hlavním hraničním znakem (např. IV/1).

Hlavní hraniční znaky jsou na důležitých lomových bodech průběhu státních hranic a jsou číslovány průběžně v každém hraničním úseku arabskými číslicemi, počínaje číslem 2.

Mezilehlé hraniční znaky vyznačují lomové body průběhu státních hranic. Mezi dvěma sousedními hlavními hraničními znaky jsou číslovány průběžně ve tvaru zlomku. V čitateli je arabské číslo předcházejícího hlavního hraničního znaku a ve jmenovateli pořadové arabské číslo mezilehlého hraničního znaku (např. 3/1).

Iniciály C a D jsou umístěny na hraničních znacích přímého vyznačení průběhu státních hranic na straně přivrácené ke státnímu území příslušného státu. Hraniční znaky nepřímého vyznačení průběhu státních hranic mají na straně přivrácené k průběhu státních hranic iniciálu toho státu, na jehož území stojí. Číslování hraničních znaků probíhá zásadně od východu na západ.

Ke zvýšení zřetelnosti průběhu státních hranic byly osazeny doplňkové hraniční znaky bez označení.

Průběh státních hranic na hraničních silnicích, hraničních cestách, hraničních příkopech a hraničních vodních tocích je vyznačen hraničními znaky zpravidla střídavě na obou státních územích. Na začátku a na konci jsou zpravidla zdvojené hraniční znaky.

Hraniční polygon z hraniční dokumentace z roku 1937 byl měřicky přezkoušen, obnoven a částečně doplněn. Poloha bodů hraničního polygonu je zpravidla stabilizována drenážními trubkami. Polygonové body jsou označeny v hraničních dokumentech číslem nejbližšího hraničního znaku a písmenem P (např. P 3/1). Výsledky měření úhlů a délek hraničního polygonu jsou zaneseny v hraničních nárysech.

Rozdělení listů hraničních map je odvozeno z hraniční dokumentace z roku 1937, jejíž základem jsou tři místní Soldnerovy systémy saské zemské triangulace v Gaussově konformním zobrazení. Hraniční mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:2500 a orientovány k severu. Na těchto mapách je znázorněn průběh státních hranic se všemi hraničními znaky, polygonovými body a po jejich obou stranách cca 30 m široké terénní pásmo se situačními prvky a s hranicemi správních území.

Ke každému listu hraničních map byly vyhotoveny hraniční nárysy v přibližném měřítku 1:1000. Hraniční nárysy obsahují zákres hraničního polygonu, polohu hraničních znaků, důležité situační prvky, jakož i měřické údaje o hraničním polygonu a poloze hraničních znaků.

Tiskové podklady byly vyhotoveny po projednání a se souhlasem obou smluvních států.

Společné měřické podklady a tiskové podklady českého alternátu hraničního dokumentárního díla budou uloženy na ministerstvu vnitra v Praze, podklady německého alternátu v Saském zemském zeměměřickém úřadu v Drážďanech.

Hraniční znaky

obr. 002

Poznámka:

Kromě uvedených hraničních znaků jsou státní hranice označeny historickými hraničními znaky a na českém státním území netypickými hraničními znaky (se zkosenými horními hranami).

II. Přehled hraničních úseků

Hraniční
úsek
Vymezení hraničního úseku Délka Počet Počet
suchých
hranic
mokrých
hranic
celkem základ-
ních
hlav-
ních
mezi-
lehlých
doplň -
kových
hranič-
ních nárysů
hranič-
ních map
km hraničních znaků
I od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky, v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku II/1 na jižním okraji obce Wattersdorf 17,5 3,4 20,9 1 22 478 61 14 13
II od základního hraničního znaku II/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf 21,6 1,4 23,0 1 27 567 102 16 16
III od základního hraničního znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg 16,0 3,2 19,2 1 27 493 31 16 14
IV od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf 19,0 1,2 20,2 1 25 647 36 16 14
V od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz 15,5 1,3 16,8 1 18 565 32 13 10
VI od základního hraničního znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf 11,8 15,3 27,1 1 27 743 4 21 16
VII od základního hraničního znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau 10,4 4,6 15,0 1 24 257 2 14 10
VIII od základního hraničního znaku Vlll/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal 14,4 8,4 22,8 1 25 533 24 17 15
IX od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz 9,2 8,8 18,0 1 16 505 23 16 12
X od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf 8,7 10,4 19,1 1 19 468 60 14 12
XI od základního hraničního znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf ke zdvojenému základnímu znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde 3,4 11,6 15,0 1 14 400 5 12 10
XII od zdvojeného základního hraničního znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde k základnímu hraničnímu znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svídnice západně od obce Nová Ves v Horách 4,6 15,0 19,6 1 17 277 2 16 11
XIII od základního hraničního znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice, západně obce Nová Ves v Horách k základnímu hraničnímu znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau 0,1 24,2 24,3 1 15 195 4 18 14
XIV od základního hraničního znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau k základnímu hraničnímu znaku XV/1 na pravém břehu hraničního vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung 3,3 19,6 22,9 1 19 208 19 18 14
XV od základního hraničního znaku XV/1 na pravém břehu vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung k základnímu hraničnímu znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein 9,4 7,0 16,4 1 13 218 3 13 12
XVI od základního hraničního znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein k základnímu hraničnímu znaku XVII/1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal 2,3 15,9 18,2 1 13 184 2 12 11
XVII od základního hraničního znaku XVII /1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal k základnímu hraničnímu znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt 17,7 4,2 21,9 1 22 209 6 13 13
XVIII od základního hraničního znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt k základnímu hraničnímu znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte 9,7 4,0 13,7 1 10 192 - 8 8
XIX od základního hraničního znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte k základnímu hraničnímu znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal 12,5 3,6 16,1 1 13 221 82 11 11
XX od základního hraničního znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal ke zdvojenému základnímu hraničnímu znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wernitzgrün 13,4 0,2 13,6 1 9 233 108 10 10
XXI od zdvojeného základního hraničního znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wemitzgrün k základnímu hraničnímu znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg 12,8 11,2 24,0 1 22 361 69 13 13
XXII od základního hraničního znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg k základnímu hraničnímu znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster 20,0 5,1 25,1 1 23 436 287 19 12
XXIII od základního hraničního znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster k bodu styku státních hranic smluvních států se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko 13,2 7,8 21,0 1 17 292 128 13 11
celkem 266,5 187,4 453,9 23 437 8682 1090 333 282

III. Výklad značek

obr.

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

POPIS STÁTNÍCH HRANIC

Hraniční úsek IV

Hraniční úsek IV je částí státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně silnice, která vede ve směru Neusalza-Spremberg ke státním hranicím, k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf. Celková délka je 20,2 km, z toho je 19,0 km suchého a 1,2 km mokrého úseku státních hranic.

Průběh státních hranic je v tomto úseku vyznačen přímo jedním základním hraničním znakem, 24 hlavními hraničními znaky, 565 mezilehlými hraničními znaky, 21 mezilehlým skalním hraničním znakem, 32 mezilehlými hraničními znaky přibetonovanými ke skále, 13 doplňkovými hraničními znaky, 22 doplňkovými skalními hraničními znaky a jedním historickým hraničním znakem. Dále je vyznačen nepřímo jedním zdvojeným hlavním hraničním znakem, 7 zdvojenými mezilehlými hraničními znaky a střídavě osazenými 22 mezilehlými hraničními znaky.

Od základního hraničního znaku IV/1 probíhají státní hranice v délce 0,2 km severním směrem k hraničnímu znaku 1/7. Na státním území Spolkové republiky Německo je v tomto úseku několik budov (obytných). Na státním území České republiky jsou křoviska. Mezi hraničními znaky 1/6 a 1/7 protíná státní hranice vodní tok Spréva (Spree).

Od hraničního znaku 1/7 probíhají státní hranice v délce 0,6 km převážně severozápadním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 3/19. Na státním území České republiky je v tomto úseku pole a na státním území Spolkové republiky Německo louka. Mezi hraničními znaky 2 a 3 protíná státní hranice cesta z Fukova do Oppach.

Od zdvojeného hraničního znaku 3/19 ke zdvojenému hraničnímu znaku 3/32 určuje průběh státních hranic v délce 0,9 km převážně jihozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Spréva (Spree). Hraniční vodní tok je v tomto úseku regulován, jeho průměrná šířka je 6 m. Břehy jsou pozvolné a porostlé travou.

Od zdvojeného hraničního znaku 3/32 probíhají státní hranice v délce 2,3 km jižním směrem k hraničnímu znaku 8. Mezi hraničními znaky 3/32 a 5/4 je bezprostředně u státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo několik budov (obytných). Mezi hraničními znaky 4 a 5 protíná státní hranice cesta z Fukova do Taubenheim/Spree. Mezi hraničními znaky 5/9 a 5/10 protíná státní hranice železniční trat z Taubenheim/Spree do Neusalza-Spremberg. Od hraničního znaku 5/10 probíhají státní hranice mírně stoupajícím terénem. Po obou stranách státních hranic je louka a pole. Mezi hraničními znaky 6/12 a 7 vede podél státních hranic na státním území České republiky silnice z Fukova do Šluknova. V bezprostřední blízkosti státních hranic u hraničního znaku 6/14 je na státním území Spolkové republiky Německo budova (obytná). U hraničního znaku 6/17 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). U hraničního znaku 7/2 na státním území České republiky a u hraničního znaku 7/5 na státním území Spolkové republiky Německo začíná les. Mezi hraničními znaky 7/17 a 7/18 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný).

Od hraničního znaku 8 probíhají státní hranice lesem nejdříve v délce 1,3 km západním směrem k hraničnímu znaku 9/3 a dále 0,4 km severním směrem k hraničnímu znaku 10. Mezi hraničními znaky 8/6 a 8/7 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný).

Od hraničního znaku 10 k hraničnímu znaku 11 probíhají státní hranice lesem v délce 1,0 km převážně severozápadním směrem. Mezi hraničními znaky 10/9 a 10/11 a u hraničního znaku 10/26 jsou na státním území Spolkové republiky Německo opuštěné kamenolomy, jejichž haldy dosahují bezprostředně ke státním hranicím. Mezi hraničními znaky 10/28 a 11/5 je bezprostředně u státních hranic na státním území České republiky kamenolom Šluknov-Rožany.

Od hraničního znaku 11 k hraničnímu znaku 12 probíhají státní hranice dále lesem v délce 0,9 km západním směrem. V tomto úseku probíhají státní hranice přes vrchol hory Hornsberg u hraničního znaku 11/22.

Od hraničního znaku 12 k hraničnímu znaku 16/36 probíhají státní hranice v délce 3,3 km jihozápadním směrem. Mezi hraničním znakem 12/8 a zdvojeným hraničním znakem 12/11 je bezprostředně u státních hranic na státním území České republiky velká halda. U zdvojeného hraničního znaku 12/11 končí po obou stranách státních hranic les. Od zdvojeného hraničního znaku 12/11 k hraničnímu znaku 12/15 určuje průběh státních hraníc v délce 0,1 km osa hraničního příkopu Mlýnský náhon (Mühlgraben). Koryto hraničního příkopu je suché. Od hraničního znaku 12/15 ke zdvojenému hraničnímu znaku 12/18 určuje průběh státních hranic v délce 0,1 km střednice hraničního vodního toku Rožanský potok (Rosenbach). Mezi hraničními znaky 13 a 14 protíná státní hranice silnice ze Šluknova do Sohland/Spree. U této silnice, v bezprostřední blízkosti státních hranic, je na státním území Spolkové republiky Německo několik budov (obytných). Mezi hraničními znaky 12/11 a 14/9 je po obou stranách státních hranic louka. U hraničního znaku 14/9 na státním území Spolkové republiky Německo a u hraničního znaku 14/13 na státním území České republiky začíná les, který končí u hraničního znaku 15/19. Od zdvojeného hraničního znaku 16 ke zdvojenému hraničnímu znaku 16/5 určuje průběh státních hranic v délce 0,2 km střednice hraničního vodního toku Dřevíč (Schebichbach). Hraniční vodní tok je mělký a má průměrnou šířku 0,3 m. Mezi hraničními znaky 15/19 a 16/6 je po obou stranách státních hranic louka a pole. U hraničního znaku 16/6 začíná po obou stranách státních hranic les.

Od hraničního znaku 16/36 probíhají státní hranice v délce 0,9 km západním směrem k hraničnímu znaku 17/23 a odtud v délce 2,2 km severozápadním směrem k hraničnímu znaku 20. V tomto úseku je po obou stranách státních hranic les. Mezi hraničními znaky 17/10 a 17/11 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Od hraničního znaku 17/18 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta, která protíná státní hranice u hraničního znaku 17/22 a dále vede podél státních hranic na státním území České republiky k hraničnímu znaku 17/36, kde opět protíná státní hranice a vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo k hraničnímu znaku 18/16. Mezi hraničními znaky 18/3 a 18/4, 18/15 a 18/16 protínají státní hranice cesty. U hraničního znaku 19/10 končí na státním území Spolkové republiky Německo les a začíná louka a pole. Mezi hraničními znaky 19/10 a 19/11 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Mezi hraničními znaky 19/11 a 19/12 protíná státní hranice silnice z Lipové do Sohland/Spree. Mezi hraničními znaky 19/12 a 19/13 protíná státní hranice vodní tok Solanský potok (bezejmenný tok).

Od hraničního znaku 20 k hraničnímu znaku 21 probíhají státní hranice v délce 1,1 km severním směrem. Na státním území České republiky je les. Na státním území Spolkové republiky Německo je pole. Od hraničního znaku 20/24 je po obou stranách státních hranic les. .

Od hraničního znaku 21 probíhají státní hranice v délce 0,6 km západním směrem přes historický hraniční znak k hraničnímu znaku 22. dále v délce 1,2 km severozápadním směrem k hraničnímu znaku 23, pak v délce 1,2 km jihozápadním směrem k hraničnímu znaku 24, dále v délce 0,3 km jižním směrem k hraničnímu znaku 24/10 a pak v délce 0,8 km západním až severozápadním směrem k hraničnímu znaku 25. V těchto úsecích je po obou stranách státních hranic les. U hraničního znaku 21/6 protíná státní hranice cesta. Mezi hraničními znaky 22/8 a 22/9, 22/16 a 22/17 protínají státní hranice vodní toky (bezejmenné). Mezi hraničními znaky 22/20 a 22/21 protíná státní hranice cesta. Od hraničního znaku 24/15 terén prudce klesá k hraničnímu znaku 24/22 a pak mírně stoupá. Mezi hraničními znaky 24/22 a 24/24 je na státním území Spolkové republiky Německo louka. U hraničního znaku 24/23 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný).

Od hraničního znaku 25 k základnímu hraničnímu znaku V/1 probíhají státní hranice lesem v délce 1,0 km severozápadním směrem. Mezi hraničními znaky 25/41 a 25/44 několikrát protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Mezi hraničním znakem 26 a základním hraničním znakem V/1 protíná státní hranice silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf.

HRANIČNÍ NÁRYS - HRANIČNÍ ÚSEK IV

2002c016z0037-Sasko-Hranicni_Usek_IV.pdf

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH SILNIC A HRANIČNÍCH CEST

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Mezi hraničními znaky Délka
[km]
Šířka
[m]
Počet hraničních znaků Poznámky
základních hlavních mezilehlých doplňkových celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I 5 8/1 — 8/7 0,3 4,8 9 5 14
2 I 8 13 — 14/11 1,5 4,4 3 44 45 92
3 I 9, 10 16/32 — 17 0,1 3,3 2 4 2 8
4 III 5 9 — 9/8 0,4 4,5 2 9 11 hraniční silnice
5 VIII 11 19 — 20 1,0 4,2 4 21 1 26
6 VIII 12, 13 21 — 23 1,7 2,4 5 42 47
7 X 7 12/10 — 12/16 0,2 4,0 9 9
8 XII 4 5 — 6 1,4 1,7 4 31 35
9 XII 5, 6 7 — 7/14 0,6 2,0 2 15 17
10 XII 6 9 — 9/13 0,6 2,0 2 14 16
11 XIV 3 4 — 5 0,9 6,2 4 22 19 45 hraniční silnice
12 XV 9, 10 10/12 — 10/26 0,8 2,0 17 17
13 XVIII 3, 4 4/8 — 5/4 1,1 2,3 1 22 23
14 XVIII 5, 6, 7, 8 8/2 — 10 3,2 2,4 2 53 55
15 XIX 7,8 8/16 — 10/5 0,3 7,3 4 15 20 39 hraniční silnice
16 XX 1, 2 1/9 — 1/27 1,1 3,0 21 12 33
17 XX 9, 10 9 — 9/8 0,6 3,0 2 9 1 12
18 XXI 1 XXI/1 — 1/16 0,5 2,7 2 17 1 20
19 XXI 2 3/1 — 3/5 0,2 2,1 7 7
20 XXI 6 10 — 10/4 0,2 3,0 2 5 7
21 XXI 8 15/2 — 15/5 0,1 4,0 6 6
22 XXI 8 15/9 — 16 0,3 4,0 2 6 1 9
23 XXI 9 17 — 17/6 0,3 2,7 1 7 8
24 XXI 9 17/10 — 17/15 0,3 2,7 8 8
25 XXI 9, 10 18 — 19/18 1,9 3,7 3 42 45
26 XXI 10, 11 20/2 — 21 2,0 3,0 2 29 5 36
27 XXII 3 4/9 — 4/15 0,3 2,0 9 9
28 XXII 4 6/1 — 6/2 0,1 3,6 4 4
29 XXII 5 6/18 — 6/22 0,2 3,6 7 7
30 XXII 6 10 — 11 0,1 8,5 4 4 hraniční silnice
31 XXII 9 17/5 — 17/7 0,1 2,5 5 1 6
32 XXII 10 18/9 — 18/11 0,1 2,5 5 1 6
33 XXII 11 22 — 23 1,0 2,8 4 16 2 22
34 XXII 11 23/1 — 23/5 0,2 3,8 7 7
35 XXII 12 23/23 — 23/24 0,03 2,5 4 4
36 XXII 12 23/30 — 23/31 0,03 2,5 4 4
37 XXIII 2 2/4 — 2/18 0,7 2,3 17 17
38 XXIII 2 2/21 — 2/29 0,4 3,0 11 11
39 XXIII 4, 5 5 — 5/12 0,7 2,4 2 13 2 17
40 XXIII 6 8/40 — 9 0,1 4,8 2 2 4
41 XXIII 11 17/5 — 17/11 0,2 2,4 9 9

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH VODNÍCH TOKŮ A HRANIČNÍCH PŘÍKOPŮ

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Název hraničního vodního
toku
Mezi hraničními
znaky
Délka
[km]
Šířka
[m]
Poznámky
12345678
1I1, 2Lužická NisaI/1 — 31,412,0
2I3, 4Bílý potok5 — 6/152,00,4
3II12Zlatý potok23/5 — 23/120,20,6
4II12, 13Zlatý potok24/4 — 251,10,6
5II16bezejmenný tok28/38 — 28/400,040,4
6II16Mandava28/40 — 28/420,047,0
7II16Hraniční potok28/45 — III/10,040,4
8III1,2Hraniční potokIII/1 — 31,20,4
9III5, 6Spréva10 — 121,91,0
10III8Jiříkovský potok18/19 — 18/220,12,0
11IV1, 2Spréva3/19 — 3/320,96,0
12IV712/11 — 12/150,1hraniční příkop
13IV7Rožanský potok12/15 — 12/180,15,0
14IV8Dřevíč16 — 16/50,20,3
15V1Severní potok2 — 2/370,81,0
16V3Luční potok5/2 — 5/180,31,0
17V10Vilémovský potok18/24 — VI/10,26,0
18VI1, 2Vilémovský potokVI/1 — 32,56,0
19VI3, 4Hraniční potok4/24 — 5/90,40,6
20VI6Tomášovský potok10/3 — 110,70,7
21VI9Hraniční potok16/6 — 16/150,20,6
22VI10Strouha18/2 — 18/250,70,8
23VI11, 12Bílý potok20 232,91,5
24VI12, 13, 14, 15, 16Křinice23 — VII/17,96,0
25VII1KřiniceVII/1 — 31,06,0
26VII8, 9, 10Labe14 — 253,6110,0
27VIII1, 2, 3Klopotský potok1/3 — 43,20,8
28VIII7Studniční potok11/4 — 11/230,50,5
29VIII7, 8Sporný potok12/9 — 130,31,5
30VIII8Rychnovský potok13 — 14/241,40,8
31VIII14, 15Olšovský potok24 — 262,13,5
32VIII15Petrovický potok26 — 26/80,42,0
33VIII15Hraniční potok26/8 — 26/180,50,5
34IX1Hraniční potok2/1 — 2/90,20,5
35IX4Slatina6 — 6/150,42,0
36IX4Hraniční potok6/15 — 6/550,91,5
37IX6, 7Rybný potok9 — 101,44,5
38IX7, 8, 9Hraniční potok10 — 133,31,0
39IX9bezejmenný tok14 — 14/60,20,4
40IX10, 11, 12Černý potok15 — 172,41,0
41X1, 2, 3, 4Mohelnice3 — 8/115,13,0
42X6, 711 — 11/260,8hraniční příkop
43X7bezejmenný tok11/26 — 120,50,6
44X916/1 — 16/140,4hraniční příkop
45X10, 11Rašelinový potok17 — 182,01,5
46X11Divoká Bystřice18 — 191,02,2
47X11, 12Hraniční potok19 — 20/251,80,5
48XI1, 2, 3Jeleni potok2/4 — 6/84,51,5
49XI3, 4Jelení potok6/11 — 71,01,5
50XI4Moldavský potok7 — 80,82,5
51XI4Hraniční potok8 — 8/60,21,0
52XI7, 8Bystrý potok11/5 — 12/221,81,5
53XI8, 9, 10Bystrý potok12/26 — 15/283,32,0
54XII1Flájský potokXII/1 — 1/20,25,0
55XII1vodní nádrž Fláje1/2 — 21,3
56XII1, 2, 3Pstružný potok2 — 43,42,0
57XII3, 4Hraniční potok4 — 4/100,50,5
58XII6Ztracený potok7/15 — 80,30,4
59XII6Stříbrný potok8/14 — 8/190,20,5
60XII6, 7, 8, 9, 10, 11Svídnice10 — XIII/19,11,0
61XIII1, 2, 3, 4, 5, 6SvídniceXIII/1 — 79,64,0
62XIII6, 7Flájský potok7 — 82,011,0
63XIII7,8,9,10,
11,12,13,14
Načetínský potok8/2 — XIV/112,63,5
64XIV1, 2, 3Načetínský potokXIV/1 — 42,71,5
65XIV4, 55/24 — 6/111,5hraniční příkop
66XIV5bezejmenný tok6/11 — 70,40,5
67XIV5, 6Lesní potok7—80,90,5
68XIV6,7,8,9,10,
11,12,13,14
Černá8 — 20/815,14,0
69XIV14rybník20/8 — 20/100,2
70XIV14Černá20/10 — XV/10,32,0
71XV1ČernáXV/1 — 1/10,11,5
72XV1, 21/1 — 21,6hraniční příkop
73XV2, 3, 4Kamenička2 —32,80,8
74XV4, 5Přísečnice3—41,64,0
75XV1112/22 — 130,05hraniční příkop
76XV11, 12Polava13 — XVI/12,54,0
77XVI1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
PolavaXVI/1 — 12/1415,83,0
78XVI11rybník12/15 — 12/160,015
79XVI11Polava12/16 — 130,11,0
80XVII7Zlatý potok10 — 10/10,0053,0
81XVII7Polavský potok10 — 10/100,74,0
82XVII7, 8, 9Komáří potok10/10 — 153,12,0
83XVII9Komáří potok15/5 — 15/90,41,0
84XVIII1Blatenský potok2/1 — 30,76,0
85XVIII1Hraničný potok3 — 3/30,34,0
86XVIII1, 2, 3Smolný potok3/3 — 3/403,01,0
87XVIII810 — XIX/11,2hraniční příkop
88XIX1XIX/1 — 1/60,3hraniční příkop
89XIX9,10Hraničná11/11 — 12/192,10,7
90XIX10, 11Svatava13 — 13/151,55,0
91XX6Kuželka6/5 — 6/90,20,6
92XXI2, 3, 4Pstruhový potok4 — 6/94,10,5
93XXI4Hraniční potok6/11 — 70,20,5
94XXI58/4 — 8/50,1hraniční příkop
95XXI5, 6Rákosina8/5 — 8/150,90,5
96XXI6Rákosina8/18 — 8/240,60,5
97XXI7Rokytník10/9 — 10/100,10,5
98XXI7Rokytníkobr.003 10/11 — 10/110,010,5obr.003 = před doplňkovým znakem
99XXI7, 8Rašeliník12/5 — 12/110,60,4
100XXI8Černý potok16/1 — 16/110,60,6
101XXI8, 9Černý potok16/14 — 170,10,6
102XXI11, 12Velkorybnický potok21/5 — 221,70,7
103XXI12, 13Sázek22 — XXII/12,20,5
104XXII1SázekXXII/1 — 21,00,5
105XXII2, 3Sázek3/12 — 3/200,50,5
106XXII3Hazlovský potok4/19 — 4/220,10,3
107XXII5Plesná8 — 8/50,30,6
108XXII5, 6Plesná8/7 — 8/150,50,6
109XXII6Plesná8/16 — 91,40,6
110XXII6Starý potok9 — 9/70,50,6
111XXII6Starý potok9/19 — 9/210,050,3
112XXII8, 9Hraniční potok13/37 — 15/50,80,5
113XXIII5rybník7/3 — 7/40,03
114XXIII5, 6Zelený potok7/4 — 7/130,80,3
115XXIII6Zelený potok7/16 — 7/180,20,3
116XXIII6Hranický potok8/10 — 8/150,31,0
117XXIII7Lužní potok10/12 — 10/130,010,4
118XXIII8Bystřina12/2 — 12/70,60,4
119XXIII8, 9Bystřina12/8 — 12/110,30,4
120XXIII9, 10Bystřina12/11 — 13/93,70,5
121XXIII10, 11Bystřina13/10 — 151,20,5
122XXIII11Brodivý potok15/3 — 15/70,40,4
123XXIII11Lesní potok17/2 — 17/40,30,4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

část Svobodný stát Sasko

HRANIČNÍ ÚSEK V

Od základního hraničního znaku ¥ na severní straně silnice ze Severního

do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku -y na jižní straně

silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz (délka 16,8 km)

OBSAH:

Přehledný list (1 list)

Vysvětlivky (1 list)

Popis státních hranic (1 list)

Hraniční nárysy (13 listů)

Hraniční mapy (10 listů)

Seznam hraničních silnic a hraničních cest (1 list)

Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů (1 list)

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek V

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek V

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

VYSVĚTLIVKY

I. Povšechné poznámky o provedení technických prací

Na základě rozhodnutí vládních delegací bývalé Československé socialistické republiky a bývalé Německé demokratické republiky byl v letech 1977 až 1980 přezkoušen, zaměřen a vyznačen průběh státních hranic a byla vyhotovena nová hraniční dokumentace.

Tyto práce byly provedeny na základě "Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení průběhu státních hranic" a "Technické směrnice pro vyhotovení hraniční dokumentace". Přitom se vycházelo ze zásady, že základem pro obnovu vyznačení státních hranic a hraniční dokumentaci jsou odpovídající části existující hraniční dokumentace z roku 1937 a s ní související měřické podklady.

V dílčích úsecích byly po vzájemné dohodě provedeny nepatrné úpravy průběhu resp. změny charakteru společných státních hranic.

Části mokrých státních hranic, které jsou tvořeny střednicemi hraničních vodních toků, byly nově zaměřeny a dokumentovány.

Hraniční znaky přímého vyznačení a hraniční znaky nepřímého vyznačení ležící na státním území bývalé Německé demokratické republiky byly vyměněny za nové typy hraničních znaků.

V letech 1986 - 1988 následovalo společné přezkoušení hraničních znaků. Z toho vyplynula částečná aktualizace hraničních dokumentů.

Na základě politických změn v obou státech a v souladu s výsledky společného přezkoušení hraničních znaků byl proveden v roce 1994 a 1995 nový tisk aktualizované hraniční dokumentace, jehož výsledkem je hraniční dokumentární dílo státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části hranic se Svobodným státem Sasko.

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části se Svobodným státem Sasko probíhají od bodu styku se státními hranicemi Polské republiky k bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko. Jsou rozděleny na 23 hraničních úseků.

Hraniční úsek I začíná u bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa. Hraniční úsek XXIII končí u bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko.

Počáteční body hraničních úseků jsou vyznačeny základními hraničními znaky, které jsou očíslovány ve tvaru zlomku, v jehož čitateli je číslo daného hraničního úseku uvedeného římskou číslicí a ve jmenovateli arabské číslo 1. Základní hraniční znak je současně prvním hlavním hraničním znakem (např. IV/1).

Hlavní hraniční znaky jsou na důležitých lomových bodech průběhu státních hranic a jsou číslovány průběžně v každém hraničním úseku arabskými číslicemi, počínaje číslem 2.

Mezilehlé hraniční znaky vyznačují lomové body průběhu státních hranic. Mezi dvěma sousedními hlavními hraničními znaky jsou číslovány průběžně ve tvaru zlomku. V čitateli je arabské číslo předcházejícího hlavního hraničního znaku a ve jmenovateli pořadové arabské číslo mezilehlého hraničního znaku (např. 3/1).

Iniciály C a D jsou umístěny na hraničních znacích přímého vyznačení průběhu státních hranic na straně přivrácené ke státnímu území příslušného státu. Hraniční znaky nepřímého vyznačení průběhu státních hranic mají na straně přivrácené k průběhu státních hranic iniciálu toho státu, na jehož území stojí. Číslování hraničních znaků probíhá zásadně od východu na západ.

Ke zvýšení zřetelnosti průběhu státních hranic byly osazeny doplňkové hraniční znaky bez označení.

Průběh státních hranic na hraničních silnicích, hraničních cestách, hraničních příkopech a hraničních vodních tocích je vyznačen hraničními znaky zpravidla střídavě na obou státních územích. Na začátku a na konci jsou zpravidla zdvojené hraniční znaky.

Hraniční polygon z hraniční dokumentace z roku 1937 byl měřicky přezkoušen, obnoven a částečně doplněn. Poloha bodů hraničního polygonu je zpravidla stabilizována drenážními trubkami. Polygonové body jsou označeny v hraničních dokumentech číslem nejbližšího hraničního znaku a písmenem P (např. P 3/1). Výsledky měření úhlů a délek hraničního polygonu jsou zaneseny v hraničních nárysech.

Rozdělení listů hraničních map je odvozeno z hraniční dokumentace z roku 1937, jejíž základem jsou tři místní Soldnerovy systémy saské zemské triangulace v Gaussově konformním zobrazení. Hraniční mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:2500 a orientovány k severu. Na těchto mapách je znázorněn průběh státních hranic se všemi hraničními znaky, polygonovými body a po jejich obou stranách cca 30 m široké terénní pásmo se situačními prvky a s hranicemi správních území.

Ke každému listu hraničních map byly vyhotoveny hraniční nárysy v přibližném měřítku 1:1000. Hraniční nárysy obsahují zákres hraničního polygonu, polohu hraničních znaků, důležité situační prvky, jakož i měřické údaje o hraničním polygonu a poloze hraničních znaků.

Tiskové podklady byly vyhotoveny po projednání a se souhlasem obou smluvních států.

Společné měřické podklady a tiskové podklady českého alternátu hraničního dokumentárního díla budou uloženy na ministerstvu vnitra v Praze, podklady německého alternátu v Saském zemském zeměměřickém úřadu v Drážďanech.

Hraniční znaky

obr. 002

Poznámka:

Kromě uvedených hraničních znaků jsou státní hranice označeny historickými hraničními znaky a na českém státním území netypickými hraničními znaky (se zkosenými horními hranami).

II. Přehled hraničních úseků

Hraniční
úsek
Vymezení hraničního úseku Délka Počet Počet
suchých
hranic
mokrých
hranic
celkem základ-
ních
hlav-
ních
mezi-
lehlých
doplň -
kových
hranič-
ních nárysů
hranič-
ních map
km hraničních znaků
I od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky, v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku II/1 na jižním okraji obce Wattersdorf 17,5 3,4 20,9 1 22 478 61 14 13
II od základního hraničního znaku II/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf 21,6 1,4 23,0 1 27 567 102 16 16
III od základního hraničního znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg 16,0 3,2 19,2 1 27 493 31 16 14
IV od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf 19,0 1,2 20,2 1 25 647 36 16 14
V od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz 15,5 1,3 16,8 1 18 565 32 13 10
VI od základního hraničního znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf 11,8 15,3 27,1 1 27 743 4 21 16
VII od základního hraničního znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau 10,4 4,6 15,0 1 24 257 2 14 10
VIII od základního hraničního znaku Vlll/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal 14,4 8,4 22,8 1 25 533 24 17 15
IX od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz 9,2 8,8 18,0 1 16 505 23 16 12
X od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf 8,7 10,4 19,1 1 19 468 60 14 12
XI od základního hraničního znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf ke zdvojenému základnímu znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde 3,4 11,6 15,0 1 14 400 5 12 10
XII od zdvojeného základního hraničního znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde k základnímu hraničnímu znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svídnice západně od obce Nová Ves v Horách 4,6 15,0 19,6 1 17 277 2 16 11
XIII od základního hraničního znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice, západně obce Nová Ves v Horách k základnímu hraničnímu znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau 0,1 24,2 24,3 1 15 195 4 18 14
XIV od základního hraničního znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau k základnímu hraničnímu znaku XV/1 na pravém břehu hraničního vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung 3,3 19,6 22,9 1 19 208 19 18 14
XV od základního hraničního znaku XV/1 na pravém břehu vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung k základnímu hraničnímu znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein 9,4 7,0 16,4 1 13 218 3 13 12
XVI od základního hraničního znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein k základnímu hraničnímu znaku XVII/1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal 2,3 15,9 18,2 1 13 184 2 12 11
XVII od základního hraničního znaku XVII /1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal k základnímu hraničnímu znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt 17,7 4,2 21,9 1 22 209 6 13 13
XVIII od základního hraničního znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt k základnímu hraničnímu znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte 9,7 4,0 13,7 1 10 192 - 8 8
XIX od základního hraničního znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte k základnímu hraničnímu znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal 12,5 3,6 16,1 1 13 221 82 11 11
XX od základního hraničního znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal ke zdvojenému základnímu hraničnímu znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wernitzgrün 13,4 0,2 13,6 1 9 233 108 10 10
XXI od zdvojeného základního hraničního znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wemitzgrün k základnímu hraničnímu znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg 12,8 11,2 24,0 1 22 361 69 13 13
XXII od základního hraničního znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg k základnímu hraničnímu znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster 20,0 5,1 25,1 1 23 436 287 19 12
XXIII od základního hraničního znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster k bodu styku státních hranic smluvních států se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko 13,2 7,8 21,0 1 17 292 128 13 11
celkem 266,5 187,4 453,9 23 437 8682 1090 333 282

III. Výklad značek

obr.

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

POPIS STÁTNÍCH HRANIC

Hraniční úsek V

Hraniční úsek V je částí státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně ulice z Dolní Poustevny do Sebnitz. Celková délka je 16,8 km, z toho je 15,5 km suchého a 1,3 km mokrého úseku státních hranic.

Průběh státních hranic je v tomto úseku vyznačen přímo jedním základním hraničním znakem, 16 hlavními hraničními znaky, jedním hlavním hraničním znakem přibetonovaným ke skále, 434 mezilehlými hraničními znaky, 39 mezilehlými skalními hraničními znaky, 31 mezilehlými hraničními znaky přibetonovanými ke skále, 30 doplňkovými hraničními znaky, jedním skalním doplňkovým hraničním znakem a jedním doplňkovým hraničním znakem přibetonovaným ke skále. Dále je vyznačen nepřímo jedním zdvojeným hlavním hraničním znakem, 4 zdvojenými mezilehlými hraničními znaky a střídavě osazenými 57 mezilehlými hraničními znaky.

Od základního hraničního znaku V/1 probíhají státní hranice v délce 0,6 km převážně severozápadním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 2. Na státním území České republiky je křoví a les. Na státním území Spolkové republiky Německo je les, který je mezi hraničními znaky 1/4 a 1/15 přerušen loukou.

Od zdvojeného hraničního znaku 2 ke zdvojenému hraničnímu znaku 2/37 určuje průběh státních hranic v délce 0,8 km severozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Severní potok (Zahlbach), jehož průměrná šířka je 1 m. Na státním území České republiky je k hraničnímu znaku 2/17 louka a dále je les. Na státním území Spolkové republiky Německo je les.

Od zdvojeného hraničního znaku 2/37 probíhají státní hranice v délce 1,1 km západním směrem mírně stoupajícím terénem k hraničnímu znaku 4 a odtud v délce 1,3 km jihozápadním směrem prudce klesajícím terénem k hraničnímu znaku 5. Po obou stranách státních hranic je les. Mezi hraničními znaky 4/2 a 4/3 protíná státní hranice cesta. Mezi hraničními znaky 4/13 až 4/15 protíná několikrát státní hranice vodní tok (bezejmenný), mezi hraničními znaky 4/16 a 4/17, 4/20 a 4/21 protínají státní hranice dva vodní toky (bezejmenné).

Od hraničního znaku 5 probíhají státní hranice lesem v délce 1,1 km jižním směrem k hraničnímu znaku 6. Od zdvojeného hraničního znaku 5/2 až ke zdvojenému hraničnímu znaku 5/18 určuje průběh státních hranic v délce 0,3 km střednice hraničního vodního toku Luční potok (Schwarzbach), jehož průměrná šířka je 1 m. Mezi hraničními znaky 5/16 a 5/17, 5/20 a 5/21 protínají státní hranice cesty. Mezi hraničními znaky 5/10 a 5/21 je na obou stranách státních hranic les přerušen loukou. Mezi hraničními znaky 5/20 a 5/21 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný).

Od hraničního znaku 6 probíhají státní hranice v délce 1,0 km západním směrem k hraničnímu znaku 6/27 a dále pokračují v délce 0,2 km jižním směrem k hraničnímu znaku 7 lesem. Mezi hraničními znaky 6/15 a 6/20 vede podél státních hranic na státním území České republiky cesta.

Od hraničního znaku 7 probíhají státní hranice v délce 1,2 km převážně jihovýchodním směrem k hraničnímu znaku 8/16 a dále v délce 1,8 km převážně jihozápadním směrem k hraničnímu znaku 11/2. Po obou stranách státních hranic je les. Mezi hraničními znaky 8/26 a 8/33 protíná několikrát státní hranice vodní tok Bublava (Seifenbach). Od hraničního znaku 8/38 k hraničnímu znaku 10 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Na státním území Spolkové republiky Německo u hraničního znaku 9/30 a na státním území České republiky u hraničního znaku 9/34 končí les a začínají louky. Mezi hraničními znaky 10 a 11 protíná státní hranice silnice z Lobendavy do Langburkersdorf.

Od hraničního znaku 11/2 probíhají státní hranice v délce 0,5 km jihovýchodním směrem k hraničnímu znaku 12. Na státním území České republiky u hraničního znaku 11/7 končí louka a začíná les. Na státním území Spolkové republiky Německo mezi hraničními znaky 11/8 a 11/13 je louka přerušena lesem.

Od hraničního znaku 12 probíhají státní hranice v délce 1,5 km jihozápadním směrem k hraničnímu znaku 13/27. Od hraničního znaku 12 k hraničnímu znaku 13 terén mírně klesá a potom mírně stoupá. Od hraničního znaku 12/6 k hraničnímu znaku 13 vede podle státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Na státním území České republiky mezi hraničními znaky 12/13 a 13/5 je les přerušen loukou. Mezi hraničními znaky 13/8 a 13/11 je na státním území Spolkové republiky Německo v bezprostřední blízkosti státních hranic několik rybníků. U hraničního znaku 13/22 končí na státním území Spolkové republiky Německo louka a začíná les.

Od hraničního znaku 13/27 probíhají státní hranice lesem v délce 0,3 km západním směrem k hraničnímu znaku 14. Od hraničního znaku 13/27 k hraničnímu znaku 13/33 vede na státním území České republiky podél státních hranic cesta, která u hraničního znaku 13/33 protíná státní hranice.

Od hraničního znaku 14 probíhají státní hranice v délce 1,2 km jihovýchodním směrem k hraničnímu znaku 15. Na státním území České republiky končí u hraničního znaku 14/7 les a dále je louka. Na státním území Spolkové republiky Německo končí les u hraničního znaku 14/3 a dále je louka. Od hraničního znaku 14/4 k hraničnímu znaku 14/7 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Na státním území České republiky od hraničního znaku 14/22 k hraničnímu znaku 15 a na státním území Spolkové republiky Německo od hraničního znaku 14/26 k hraničnímu znaku 14/37 je les. Na státním území Spolkové republiky Německo je od hraničního znaku 14/37 louka. Mezi hraničními znaky 14/37 a 14/47 několikrát protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Mezi hraničními znaky 14/47 a 15 několikrát protíná státní hranice bezejmenný vodní tok (Rugiswalder Bach).

Od hraničního znaku 15 probíhají státní hranice v délce 1,7 km jihozápadním až jižním směrem k hraničnímu znaku 16/25. Mezi hraničními znaky 15/4 a 15/5 protíná státní hranice cesta z Dolní Poustevny do Rugiswalde. Na státním území České republiky u hraničního znaku 15/4 a na státním území Spolkové republiky Německo u hraničního znaku 15/22 končí louka a dále je les. Od hraničního znaku 15/9 terén mírně stoupá k hraničnímu znaku 16 a pak prudce klesá. Mezi hraničními znaky 16/15 a 16/24 několikrát protíná vodní tok (bezejmenný) státní hranice.

Od hraničního znaku 16/25 probíhají státní hranice v délce 2,5 km převážně jihovýchodním směrem k základnímu hraničnímu znaku VI/1. Mezi hraničními znaky 16/38 a 17 protíná státní hranice několikrát vodní tok (bezejmenný). Na státním území Spolkové republiky Německo končí u hraničního znaku 17/11 les a začínají zahrady. Na státním území České republiky končí u hraničního znaku 17/15 les a začíná louka. Mezi hraničními znaky 17/25 a 17/26 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Na státním území Spolkové republiky Německo je mezi hraničními znaky 17/25 a 18/1 louka a dále zahrady. Na státním území České republiky u hraničního znaku 18 končí louka a začíná pole. Mezi hraničními znaky 18 a 18/1 končí železniční trať z Dolní Poustevny. Mezi hraničními znaky 18/17 a 18/22 je po obou stranách státních hranic les. U hraničního znaku 18/22 protíná státní hranice cesta. Mezi hraničními znaky 18/22 a 18/23 protíná státní hranice vodní tok Mlýnský náhon (Mühlgraben). Od zdvojeného hraničního znaku 18/24 k základnímu hraničnímu znaku VI/1 určuje průběh státních hranic v délce 0,2 km střednice hraničního vodního toku Vilémovský potok (Sebnitz). Na státním území Spolkové republiky Německo jsou budovy (obytné). Mezi hraničním znakem 19 a základním hraničním znakem VI/1 protíná státní hranice na mostě silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz. U této silnice jsou na státním území České republiky v blízkosti státních hranic budovy (obytné).

HRANIČNÍ NÁRYS - HRANIČNÍ ÚSEK V

2002c016z0037-Sasko-Hranicni_Usek_V.pdf

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH SILNIC A HRANIČNÍCH CEST

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Mezi hraničními znaky Délka
[km]
Šířka
[m]
Počet hraničních znaků Poznámky
základních hlavních mezilehlých doplňkových celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I 5 8/1 — 8/7 0,3 4,8 9 5 14
2 I 8 13 — 14/11 1,5 4,4 3 44 45 92
3 I 9, 10 16/32 — 17 0,1 3,3 2 4 2 8
4 III 5 9 — 9/8 0,4 4,5 2 9 11 hraniční silnice
5 VIII 11 19 — 20 1,0 4,2 4 21 1 26
6 VIII 12, 13 21 — 23 1,7 2,4 5 42 47
7 X 7 12/10 — 12/16 0,2 4,0 9 9
8 XII 4 5 — 6 1,4 1,7 4 31 35
9 XII 5, 6 7 — 7/14 0,6 2,0 2 15 17
10 XII 6 9 — 9/13 0,6 2,0 2 14 16
11 XIV 3 4 — 5 0,9 6,2 4 22 19 45 hraniční silnice
12 XV 9, 10 10/12 — 10/26 0,8 2,0 17 17
13 XVIII 3, 4 4/8 — 5/4 1,1 2,3 1 22 23
14 XVIII 5, 6, 7, 8 8/2 — 10 3,2 2,4 2 53 55
15 XIX 7,8 8/16 — 10/5 0,3 7,3 4 15 20 39 hraniční silnice
16 XX 1, 2 1/9 — 1/27 1,1 3,0 21 12 33
17 XX 9, 10 9 — 9/8 0,6 3,0 2 9 1 12
18 XXI 1 XXI/1 — 1/16 0,5 2,7 2 17 1 20
19 XXI 2 3/1 — 3/5 0,2 2,1 7 7
20 XXI 6 10 — 10/4 0,2 3,0 2 5 7
21 XXI 8 15/2 — 15/5 0,1 4,0 6 6
22 XXI 8 15/9 — 16 0,3 4,0 2 6 1 9
23 XXI 9 17 — 17/6 0,3 2,7 1 7 8
24 XXI 9 17/10 — 17/15 0,3 2,7 8 8
25 XXI 9, 10 18 — 19/18 1,9 3,7 3 42 45
26 XXI 10, 11 20/2 — 21 2,0 3,0 2 29 5 36
27 XXII 3 4/9 — 4/15 0,3 2,0 9 9
28 XXII 4 6/1 — 6/2 0,1 3,6 4 4
29 XXII 5 6/18 — 6/22 0,2 3,6 7 7
30 XXII 6 10 — 11 0,1 8,5 4 4 hraniční silnice
31 XXII 9 17/5 — 17/7 0,1 2,5 5 1 6
32 XXII 10 18/9 — 18/11 0,1 2,5 5 1 6
33 XXII 11 22 — 23 1,0 2,8 4 16 2 22
34 XXII 11 23/1 — 23/5 0,2 3,8 7 7
35 XXII 12 23/23 — 23/24 0,03 2,5 4 4
36 XXII 12 23/30 — 23/31 0,03 2,5 4 4
37 XXIII 2 2/4 — 2/18 0,7 2,3 17 17
38 XXIII 2 2/21 — 2/29 0,4 3,0 11 11
39 XXIII 4, 5 5 — 5/12 0,7 2,4 2 13 2 17
40 XXIII 6 8/40 — 9 0,1 4,8 2 2 4
41 XXIII 11 17/5 — 17/11 0,2 2,4 9 9

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH VODNÍCH TOKŮ A HRANIČNÍCH PŘÍKOPŮ

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Název hraničního vodního
toku
Mezi hraničními
znaky
Délka
[km]
Šířka
[m]
Poznámky
12345678
1I1, 2Lužická NisaI/1 — 31,412,0
2I3, 4Bílý potok5 — 6/152,00,4
3II12Zlatý potok23/5 — 23/120,20,6
4II12, 13Zlatý potok24/4 — 251,10,6
5II16bezejmenný tok28/38 — 28/400,040,4
6II16Mandava28/40 — 28/420,047,0
7II16Hraniční potok28/45 — III/10,040,4
8III1,2Hraniční potokIII/1 — 31,20,4
9III5, 6Spréva10 — 121,91,0
10III8Jiříkovský potok18/19 — 18/220,12,0
11IV1, 2Spréva3/19 — 3/320,96,0
12IV712/11 — 12/150,1hraniční příkop
13IV7Rožanský potok12/15 — 12/180,15,0
14IV8Dřevíč16 — 16/50,20,3
15V1Severní potok2 — 2/370,81,0
16V3Luční potok5/2 — 5/180,31,0
17V10Vilémovský potok18/24 — VI/10,26,0
18VI1, 2Vilémovský potokVI/1 — 32,56,0
19VI3, 4Hraniční potok4/24 — 5/90,40,6
20VI6Tomášovský potok10/3 — 110,70,7
21VI9Hraniční potok16/6 — 16/150,20,6
22VI10Strouha18/2 — 18/250,70,8
23VI11, 12Bílý potok20 232,91,5
24VI12, 13, 14, 15, 16Křinice23 — VII/17,96,0
25VII1KřiniceVII/1 — 31,06,0
26VII8, 9, 10Labe14 — 253,6110,0
27VIII1, 2, 3Klopotský potok1/3 — 43,20,8
28VIII7Studniční potok11/4 — 11/230,50,5
29VIII7, 8Sporný potok12/9 — 130,31,5
30VIII8Rychnovský potok13 — 14/241,40,8
31VIII14, 15Olšovský potok24 — 262,13,5
32VIII15Petrovický potok26 — 26/80,42,0
33VIII15Hraniční potok26/8 — 26/180,50,5
34IX1Hraniční potok2/1 — 2/90,20,5
35IX4Slatina6 — 6/150,42,0
36IX4Hraniční potok6/15 — 6/550,91,5
37IX6, 7Rybný potok9 — 101,44,5
38IX7, 8, 9Hraniční potok10 — 133,31,0
39IX9bezejmenný tok14 — 14/60,20,4
40IX10, 11, 12Černý potok15 — 172,41,0
41X1, 2, 3, 4Mohelnice3 — 8/115,13,0
42X6, 711 — 11/260,8hraniční příkop
43X7bezejmenný tok11/26 — 120,50,6
44X916/1 — 16/140,4hraniční příkop
45X10, 11Rašelinový potok17 — 182,01,5
46X11Divoká Bystřice18 — 191,02,2
47X11, 12Hraniční potok19 — 20/251,80,5
48XI1, 2, 3Jeleni potok2/4 — 6/84,51,5
49XI3, 4Jelení potok6/11 — 71,01,5
50XI4Moldavský potok7 — 80,82,5
51XI4Hraniční potok8 — 8/60,21,0
52XI7, 8Bystrý potok11/5 — 12/221,81,5
53XI8, 9, 10Bystrý potok12/26 — 15/283,32,0
54XII1Flájský potokXII/1 — 1/20,25,0
55XII1vodní nádrž Fláje1/2 — 21,3
56XII1, 2, 3Pstružný potok2 — 43,42,0
57XII3, 4Hraniční potok4 — 4/100,50,5
58XII6Ztracený potok7/15 — 80,30,4
59XII6Stříbrný potok8/14 — 8/190,20,5
60XII6, 7, 8, 9, 10, 11Svídnice10 — XIII/19,11,0
61XIII1, 2, 3, 4, 5, 6SvídniceXIII/1 — 79,64,0
62XIII6, 7Flájský potok7 — 82,011,0
63XIII7,8,9,10,
11,12,13,14
Načetínský potok8/2 — XIV/112,63,5
64XIV1, 2, 3Načetínský potokXIV/1 — 42,71,5
65XIV4, 55/24 — 6/111,5hraniční příkop
66XIV5bezejmenný tok6/11 — 70,40,5
67XIV5, 6Lesní potok7—80,90,5
68XIV6,7,8,9,10,
11,12,13,14
Černá8 — 20/815,14,0
69XIV14rybník20/8 — 20/100,2
70XIV14Černá20/10 — XV/10,32,0
71XV1ČernáXV/1 — 1/10,11,5
72XV1, 21/1 — 21,6hraniční příkop
73XV2, 3, 4Kamenička2 —32,80,8
74XV4, 5Přísečnice3—41,64,0
75XV1112/22 — 130,05hraniční příkop
76XV11, 12Polava13 — XVI/12,54,0
77XVI1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
PolavaXVI/1 — 12/1415,83,0
78XVI11rybník12/15 — 12/160,015
79XVI11Polava12/16 — 130,11,0
80XVII7Zlatý potok10 — 10/10,0053,0
81XVII7Polavský potok10 — 10/100,74,0
82XVII7, 8, 9Komáří potok10/10 — 153,12,0
83XVII9Komáří potok15/5 — 15/90,41,0
84XVIII1Blatenský potok2/1 — 30,76,0
85XVIII1Hraničný potok3 — 3/30,34,0
86XVIII1, 2, 3Smolný potok3/3 — 3/403,01,0
87XVIII810 — XIX/11,2hraniční příkop
88XIX1XIX/1 — 1/60,3hraniční příkop
89XIX9,10Hraničná11/11 — 12/192,10,7
90XIX10, 11Svatava13 — 13/151,55,0
91XX6Kuželka6/5 — 6/90,20,6
92XXI2, 3, 4Pstruhový potok4 — 6/94,10,5
93XXI4Hraniční potok6/11 — 70,20,5
94XXI58/4 — 8/50,1hraniční příkop
95XXI5, 6Rákosina8/5 — 8/150,90,5
96XXI6Rákosina8/18 — 8/240,60,5
97XXI7Rokytník10/9 — 10/100,10,5
98XXI7Rokytníkobr.003 10/11 — 10/110,010,5obr.003 = před doplňkovým znakem
99XXI7, 8Rašeliník12/5 — 12/110,60,4
100XXI8Černý potok16/1 — 16/110,60,6
101XXI8, 9Černý potok16/14 — 170,10,6
102XXI11, 12Velkorybnický potok21/5 — 221,70,7
103XXI12, 13Sázek22 — XXII/12,20,5
104XXII1SázekXXII/1 — 21,00,5
105XXII2, 3Sázek3/12 — 3/200,50,5
106XXII3Hazlovský potok4/19 — 4/220,10,3
107XXII5Plesná8 — 8/50,30,6
108XXII5, 6Plesná8/7 — 8/150,50,6
109XXII6Plesná8/16 — 91,40,6
110XXII6Starý potok9 — 9/70,50,6
111XXII6Starý potok9/19 — 9/210,050,3
112XXII8, 9Hraniční potok13/37 — 15/50,80,5
113XXIII5rybník7/3 — 7/40,03
114XXIII5, 6Zelený potok7/4 — 7/130,80,3
115XXIII6Zelený potok7/16 — 7/180,20,3
116XXIII6Hranický potok8/10 — 8/150,31,0
117XXIII7Lužní potok10/12 — 10/130,010,4
118XXIII8Bystřina12/2 — 12/70,60,4
119XXIII8, 9Bystřina12/8 — 12/110,30,4
120XXIII9, 10Bystřina12/11 — 13/93,70,5
121XXIII10, 11Bystřina13/10 — 151,20,5
122XXIII11Brodivý potok15/3 — 15/70,40,4
123XXIII11Lesní potok17/2 — 17/40,30,4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

část Svobodný stát Sasko

HRANIČNÍ ÚSEK VI

Od základního hraničního znaku -y na jižní straně silnice z Dolní Poustevny

do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku východně mostu

na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf (délka 27,1 km)

OBSAH:

Přehledný list (1 list)

Vysvětlivky (1 list)

Popis státních hranic (1 list)

Hraniční nárysy (21 listů)

Hraniční mapy (16 listů)

Seznam hraničních silnic a hraničních cest (1 list)

Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů (1 list)

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek VI

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek VI

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

VYSVĚTLIVKY

I. Povšechné poznámky o provedení technických prací

Na základě rozhodnutí vládních delegací bývalé Československé socialistické republiky a bývalé Německé demokratické republiky byl v letech 1977 až 1980 přezkoušen, zaměřen a vyznačen průběh státních hranic a byla vyhotovena nová hraniční dokumentace.

Tyto práce byly provedeny na základě "Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení průběhu státních hranic" a "Technické směrnice pro vyhotovení hraniční dokumentace". Přitom se vycházelo ze zásady, že základem pro obnovu vyznačení státních hranic a hraniční dokumentaci jsou odpovídající části existující hraniční dokumentace z roku 1937 a s ní související měřické podklady.

V dílčích úsecích byly po vzájemné dohodě provedeny nepatrné úpravy průběhu resp. změny charakteru společných státních hranic.

Části mokrých státních hranic, které jsou tvořeny střednicemi hraničních vodních toků, byly nově zaměřeny a dokumentovány.

Hraniční znaky přímého vyznačení a hraniční znaky nepřímého vyznačení ležící na státním území bývalé Německé demokratické republiky byly vyměněny za nové typy hraničních znaků.

V letech 1986 - 1988 následovalo společné přezkoušení hraničních znaků. Z toho vyplynula částečná aktualizace hraničních dokumentů.

Na základě politických změn v obou státech a v souladu s výsledky společného přezkoušení hraničních znaků byl proveden v roce 1994 a 1995 nový tisk aktualizované hraniční dokumentace, jehož výsledkem je hraniční dokumentární dílo státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části hranic se Svobodným státem Sasko.

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části se Svobodným státem Sasko probíhají od bodu styku se státními hranicemi Polské republiky k bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko. Jsou rozděleny na 23 hraničních úseků.

Hraniční úsek I začíná u bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa. Hraniční úsek XXIII končí u bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko.

Počáteční body hraničních úseků jsou vyznačeny základními hraničními znaky, které jsou očíslovány ve tvaru zlomku, v jehož čitateli je číslo daného hraničního úseku uvedeného římskou číslicí a ve jmenovateli arabské číslo 1. Základní hraniční znak je současně prvním hlavním hraničním znakem (např. IV/1).

Hlavní hraniční znaky jsou na důležitých lomových bodech průběhu státních hranic a jsou číslovány průběžně v každém hraničním úseku arabskými číslicemi, počínaje číslem 2.

Mezilehlé hraniční znaky vyznačují lomové body průběhu státních hranic. Mezi dvěma sousedními hlavními hraničními znaky jsou číslovány průběžně ve tvaru zlomku. V čitateli je arabské číslo předcházejícího hlavního hraničního znaku a ve jmenovateli pořadové arabské číslo mezilehlého hraničního znaku (např. 3/1).

Iniciály C a D jsou umístěny na hraničních znacích přímého vyznačení průběhu státních hranic na straně přivrácené ke státnímu území příslušného státu. Hraniční znaky nepřímého vyznačení průběhu státních hranic mají na straně přivrácené k průběhu státních hranic iniciálu toho státu, na jehož území stojí. Číslování hraničních znaků probíhá zásadně od východu na západ.

Ke zvýšení zřetelnosti průběhu státních hranic byly osazeny doplňkové hraniční znaky bez označení.

Průběh státních hranic na hraničních silnicích, hraničních cestách, hraničních příkopech a hraničních vodních tocích je vyznačen hraničními znaky zpravidla střídavě na obou státních územích. Na začátku a na konci jsou zpravidla zdvojené hraniční znaky.

Hraniční polygon z hraniční dokumentace z roku 1937 byl měřicky přezkoušen, obnoven a částečně doplněn. Poloha bodů hraničního polygonu je zpravidla stabilizována drenážními trubkami. Polygonové body jsou označeny v hraničních dokumentech číslem nejbližšího hraničního znaku a písmenem P (např. P 3/1). Výsledky měření úhlů a délek hraničního polygonu jsou zaneseny v hraničních nárysech.

Rozdělení listů hraničních map je odvozeno z hraniční dokumentace z roku 1937, jejíž základem jsou tři místní Soldnerovy systémy saské zemské triangulace v Gaussově konformním zobrazení. Hraniční mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:2500 a orientovány k severu. Na těchto mapách je znázorněn průběh státních hranic se všemi hraničními znaky, polygonovými body a po jejich obou stranách cca 30 m široké terénní pásmo se situačními prvky a s hranicemi správních území.

Ke každému listu hraničních map byly vyhotoveny hraniční nárysy v přibližném měřítku 1:1000. Hraniční nárysy obsahují zákres hraničního polygonu, polohu hraničních znaků, důležité situační prvky, jakož i měřické údaje o hraničním polygonu a poloze hraničních znaků.

Tiskové podklady byly vyhotoveny po projednání a se souhlasem obou smluvních států.

Společné měřické podklady a tiskové podklady českého alternátu hraničního dokumentárního díla budou uloženy na ministerstvu vnitra v Praze, podklady německého alternátu v Saském zemském zeměměřickém úřadu v Drážďanech.

Hraniční znaky

obr. 002

Poznámka:

Kromě uvedených hraničních znaků jsou státní hranice označeny historickými hraničními znaky a na českém státním území netypickými hraničními znaky (se zkosenými horními hranami).

II. Přehled hraničních úseků

Hraniční
úsek
Vymezení hraničního úseku Délka Počet Počet
suchých
hranic
mokrých
hranic
celkem základ-
ních
hlav-
ních
mezi-
lehlých
doplň -
kových
hranič-
ních nárysů
hranič-
ních map
km hraničních znaků
I od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky, v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku II/1 na jižním okraji obce Wattersdorf 17,5 3,4 20,9 1 22 478 61 14 13
II od základního hraničního znaku II/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf 21,6 1,4 23,0 1 27 567 102 16 16
III od základního hraničního znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg 16,0 3,2 19,2 1 27 493 31 16 14
IV od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf 19,0 1,2 20,2 1 25 647 36 16 14
V od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz 15,5 1,3 16,8 1 18 565 32 13 10
VI od základního hraničního znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf 11,8 15,3 27,1 1 27 743 4 21 16
VII od základního hraničního znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau 10,4 4,6 15,0 1 24 257 2 14 10
VIII od základního hraničního znaku Vlll/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal 14,4 8,4 22,8 1 25 533 24 17 15
IX od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz 9,2 8,8 18,0 1 16 505 23 16 12
X od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf 8,7 10,4 19,1 1 19 468 60 14 12
XI od základního hraničního znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf ke zdvojenému základnímu znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde 3,4 11,6 15,0 1 14 400 5 12 10
XII od zdvojeného základního hraničního znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde k základnímu hraničnímu znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svídnice západně od obce Nová Ves v Horách 4,6 15,0 19,6 1 17 277 2 16 11
XIII od základního hraničního znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice, západně obce Nová Ves v Horách k základnímu hraničnímu znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau 0,1 24,2 24,3 1 15 195 4 18 14
XIV od základního hraničního znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau k základnímu hraničnímu znaku XV/1 na pravém břehu hraničního vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung 3,3 19,6 22,9 1 19 208 19 18 14
XV od základního hraničního znaku XV/1 na pravém břehu vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung k základnímu hraničnímu znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein 9,4 7,0 16,4 1 13 218 3 13 12
XVI od základního hraničního znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein k základnímu hraničnímu znaku XVII/1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal 2,3 15,9 18,2 1 13 184 2 12 11
XVII od základního hraničního znaku XVII /1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal k základnímu hraničnímu znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt 17,7 4,2 21,9 1 22 209 6 13 13
XVIII od základního hraničního znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt k základnímu hraničnímu znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte 9,7 4,0 13,7 1 10 192 - 8 8
XIX od základního hraničního znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte k základnímu hraničnímu znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal 12,5 3,6 16,1 1 13 221 82 11 11
XX od základního hraničního znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal ke zdvojenému základnímu hraničnímu znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wernitzgrün 13,4 0,2 13,6 1 9 233 108 10 10
XXI od zdvojeného základního hraničního znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wemitzgrün k základnímu hraničnímu znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg 12,8 11,2 24,0 1 22 361 69 13 13
XXII od základního hraničního znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg k základnímu hraničnímu znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster 20,0 5,1 25,1 1 23 436 287 19 12
XXIII od základního hraničního znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster k bodu styku státních hranic smluvních států se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko 13,2 7,8 21,0 1 17 292 128 13 11
celkem 266,5 187,4 453,9 23 437 8682 1090 333 282

III. Výklad značek

obr.

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

POPIS STÁTNÍCH HRANIC

Hraniční úsek VI

Hraniční úsek VI je částí státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od základního hraničního znaku VI/I na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf východně mostu přes hraniční vodní tok Křimice (Kirnitzsch). Celková délka je 27,1 km, z toho je 11,8 km suchého a 15,3 km mokrého úseku státních hranic.

Průběh státních hranic v tomto úseku je přímo vyznačen 14 hlavními hraničními znaky, 346 mezilehlými hraničními znaky, 10 mezilehlými skalními hraničními znaky, 26 mezilehlými hraničními znaky přibetonovanými ke skále, 3 doplňkovými hraničními znaky, jedním doplňkovým skalním hraničním znakem. Dále je vyznačen nepřímo 5 zdvojenými hlavními hraničními znaky, 7 zdvojenými mezilehlými hraničními znaky a střídavě osazenými — jedním základním hraničním znakem, 6 hlavními hraničními znaky, jedním hlavním hraničním znakem přibetonovaným ke skále, jedním hlavním skalním hraničním znakem, 313 mezilehlými hraničními znaky, 37 mezilehlými skalními hraničními znaky a 4 mezilehlými hraničními znaky přibetonovanými ke skále.

Od základního hraničního znaku VI/1 ke zdvojenému hraničnímu znaku 3 určuje průběh státních hranic v délce 2,5 km severovýchodním směrem střednice hraničního vodního toku Vilémovský potok (Sebnitz). Hraniční vodní tok částečně meandruje a jeho průměrná šířka je 6 m. Mezi základním hraničním znakem VI/1 a hraničním znakem 1/8 jsou na státním území Spolkové republiky Německo budovy (obytné). Na státním území České republiky jsou mezi základním hraničním znakem VI/1 a hraničním znakem 1/4 budovy (obytné) a zahrady. U hraničního znaku 1/4 na státním území České republiky a u hraničního znaku 1/8 na státním území Spolkové republiky Německo začíná les, ve kterém je mezi hraničními znaky 1/24 a 2/1 na státním území Spolkové republiky Německo rybník. Na státním území České republiky je mezi hraničními znaky 1/15 a 1/27 louka, mezi hraničními znaky 2 a 2/25 louka porostlá křovinami a dále je les.

Od zdvojeného hraničního znaku 3 k hraničnímu znaku 3/14 probíhají státní hranice v délce 0,5 km východním směrem, dále v délce 0,6 km jihovýchodním směrem k hraničnímu znaku 4 a pak v délce 0,6 km jihozápadním až jižním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 4/24. Mezi hraničními znaky 3 a 3/3 je po obou stranách státních hranic louka porostlá křovím. Dále je les, který na státním územ! České republiky končí u hraničního znaku 3/14. Terén mezi hraničními znaky 3/4 a 3/12 prudce stoupá. Mezi hraničními znaky 3/14 a 3/23 jsou na státním území České republiky jednotlivé budovy (obytné, hospodářské) a louka, dále pokračuje les. Mezi hraničními znaky 3/31 a 3/32 protíná státní hranice cesta. Mezi hraničními znaky 4 a 4/5 vede na státním území České republiky podél státních hranic cesta. Mezi hraničními znaky 4/17 a 4/18, 4/20 a 4/21 protínají státní hranice cesty. Od hraničního znaku 4/2 k hraničnímu znaku 4/23 terén pozvolně klesá.

Od zdvojeného hraničního znaku 4/24 ke zdvojenému hraničnímu znaku 5/9 určuje průběh státních hranic v délce 0,4 km jihovýchodním směrem střednice hraničního vodního toku Hraniční potok (Grenzbach). Hraniční vodní tok je mělký o průměrné šířce 0,6 m a mezi hraničními znaky 5/3 a 5/9 hluboce zaříznutý do terénu. Po obou stranách státních hranic je les. Mezi hraničními znaky 4/28 a 5 protíná státní hranice cesta.

Od zdvojeného hraničního znaku 5/9 probíhají státní hranice lesem, nejdříve v délce 0,6 km převážně jižním směrem k hraničnímu znaku 6, dále v délce 1,0 km západním směrem k hraničnímu znaku 7 a pak v délce 1,1 km jihozápadním směrem k hraničnímu znaku 8. Mezi hraničními znaky 5/9 a 5/23 několikrát protíná státní hranice vodní tok Hraniční potok (Grenzbach). Terén mezi hraničními znaky 5/8 a 5/22 prudce stoupá. Mezi hraničními znaky 6 a 6/1 protíná státní hranice cesta vedoucí ze státního území České republiky. Dále tato cesta vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo a u hraničního znaku 6/5 státní hranice opět protíná a vede k hraničnímu znaku 6/15. Mezi hraničními znaky 6/15 a 6/19 cesta několikrát protíná státní hranice a dále vede na státním území České republiky k hraničnímu znaku 6/27. V dalším průběhu ještě několikrát protíná státní hranice a u hraničního znaku 6/31 vede na státní území Spolkové republiky Německo. Mezi hraničními znaky 6/13 a 6/14, 6/14 a 6/15, 6/30 a 6/31, 6/31 a 7 protínají státní hranice vodní toky (bezejmenné). Od hraničního znaku 7/8 k hraničnímu znaku 7/29 terén zvolna klesá. Mezi hraničními znaky 7/29 a 7/30 se křižují na státních hranicích cesty z obou státních území. Mezi hraničními znaky 7/30 a 7/32 protíná cesta vedoucí ze státního území Spolkové republiky Německo několikrát státní hranice a dále vede na státní území České republiky. Od hraničního znaku 7/32 k hraničnímu znaku 8 terén prudce stoupá.

Od hraničního znaku 8 probíhají státní hranice lesem, nejdříve v délce 1,1 km jihovýchodním směrem k hraničnímu znaku 9/13, dále v délce 0,3 km jižním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 10/3. Mezi hraničními znaky 8/2 a 8/3 protíná cesta vedoucí ze státního území České republiky státní hranice, a dále vede podél státních hranic k hraničnímu znaku 8/11. Od hraničního znaku 8 k hraničnímu znaku 8/16 terén prudce klesá. Mezi hraničními znaky 8/16 a 8/17 protíná státní hranice bezejmenný tok (Grenzgraben) a mezi hraničními znaky 8/19 a 8/20, 8/20 a 8/21 další vodní toky (bezejmenné). Mezi hraničními znaky 8/17 a 8/20 je na státním území Spolkové republiky Německo louka. Od hraničního znaku 8/20 k hraničnímu znaku 9 terén prudce stoupá, mezi hraničními znaky 9/16 a 9/19 prudce klesá. Mezi hraničními znaky 9/17 a 10/3 protínají státní hranice několikrát dva vodní toky (bezejmenné). U hraničního znaku 9/21 končí na státním území Spolkové republiky Německo les a začíná louka. Mezi hraničními znaky 10 a 10/1 protíná státní hranice cesta z Mikulášovic do Hertigswalde.

Od zdvojeného hraničního znaku 10/3 ke zdvojenému hraničnímu znaku 11 určuje průběh státních hranic v délce 0,7 km jihozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Tomášovský potok (Hessentrögelbach). Hraniční vodní tok meandruje, jeho průměrná šířka je 0,7 m. Na státním území České republiky je les. Na státním území Spolkové republiky Německo končí louka u hraničního znaku 10/12 a dále je les.

Od zdvojeného hraničního znaku 11 ke zdvojenému hraničnímu znaku 16/6 probíhají státní hranice v délce 4,3 km převážně jihovýchodním směrem lesem. Mezi zdvojeným hraničním znakem 11 a hraničním znakem 11/4 terén prudce stoupá a pak pozvolně klesá. Mezi hraničními znaky 11/2 a 11/3 protíná státní hranice cesta. Od hraničního znaku 11/8 vede podél státních hranic na státním území České republiky cesta, která státní hranice protíná mezi hraničními znaky 12/5a 12/6. Mezi hraničními znaky 11/21 a 11/22, 12/1 a 12/2, 12/7 a 12/8 protínají státní hranice vodní toky (bezejmenné). Mezi hraničními znaky 12/5 a 12/8 terén prudce klesá a pak prudce stoupá k hraničnímu znaku 12/12. Mezi hraničními znaky 12/15 a 12/16 protíná státní hranice cesta. Mezi hraničními znaky 13/6 a 13/7, 13/8 a 13/9 protínají státní hranice vodní toky (bezejmenné). Mezi hraničními znaky 14 a 14/1 protíná státní hranice cesta z Mikulášovic do Saupsdorf. Mezi hraničními znaky 14/3 a 14/7 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Od hraničního znaku 14/12 k hraničnímu znaku 14/16 terén prudce stoupá a pak prudce klesá k hraničnímu znaku 15/5. Mezi hraničními znaky 15/9 a 15/10 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Od hraničního znaku 15/10 k hraničnímu znaku 15/11 terén prudce stoupá. Mezi hraničními znaky 15/24 a 15/25 protínají státní hranice dva vodní toky (bezejmenné). Mezi hraničními znaky 15/28 a 16 vede bezprostředně podél státních hranic na státní území České republiky cesta. Od hraničního znaku 16 ke zdvojenému hraničnímu znaku 16/6 terén prudce klesá.

Od zdvojeného hraničního znaku 16/6 ke zdvojenému hraničnímu znaku 16/15 určuje průběh státních hranic lesem v délce 0,2 km východním směrem střednice hraničního vodního toku Hraniční potok (Grenzbach). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,6 m. Dále probíhají státní hranice lesem v délce 0,4 km východním směrem k hraničnímu znaku 17/5. Mezi hraničními znaky 16/6 a 16/15 vede na státním území Spolkové republiky Německo podél státních hranic cesta, mezi hraničními znaky 16/23 a 17/2 je louka. Mezi hraničními znaky 16/25 a 17 protíná státní hranice cesta z Mikulášovic do Hinterhermsdorf.

Od hraničního znaku 17/5 probíhají státní hranice v délce 0,5 km jižním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 18/2. Od hraničního znaku 17/5 je po obou stranách státních hranic louka, která končí na státním území České republiky u hraničního znaku 17/8 a na státním území Spolkové republiky Německo u hraničního znaku 17/15. Dále je po obou stranách státních hranic les. Mezi hraničními znaky 17/7 a 17/10 několikrát protíná státní hranice potok Strouha (Heidelbach). Mezi hraničními znaky 17/17 a 18 je na státním území Spolkové republiky Německo louka.

Od zdvojeného hraničního znaku 18/2 ke zdvojenému hraničnímu znaku 18/25 určuje průběh státních hranic v délce 0,7 km východním směrem střednice hraničního vodního toku Strouha (Heidelbach). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,8 m. Dále probíhají státní hranice v délce 0,7 km východním směrem k hraničnímu znaku 19/12 a pak v délce 0,1 km severovýchodním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 20. Mezi zdvojeným hraničním znakem 18/2 a hraničním znakem 18/11 je na státním území Spolkové republiky Německo' louka, dále je les. Mezi hraničními znaky 18/8 a 18/27 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Mezi hraničními znaky 18/26 a 18/27, 18/27 a 18/29 protínají státní hranice vodní toky (bezejmenné). Mezi hraničními znaky 18/27 a 18/35 terén prudce stoupá. U hraničního znaku 19 protíná státní hranice cesta. Mezi hraničními znaky 19/8 a 19/9 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Od hraničního znaku 19/14 terén prudce klesá.

Od zdvojeného hraničního znaku 20 ke zdvojenému hraničnímu znaku 23 určuje průběh státních hranic v délce 2,9 km jihovýchodním až jižním směrem střednice hraničního vodního toku Bílý potok (Weissbach). Hraniční vodní tok o průměrné šířce 1,5 m protéká zalesněným údolím. Na strmých stráních údolí jsou osamocené pískovcové skály. Mezi hraničním znakem 20/17 a zdvojeným hraničním znakem 23 vede na státním území Spolkové republiky Německo podél hraničního vodního toku cesta. Mezi hraničními znaky 21 a 21/20 vede podél hraničního vodního toku na státním území Česká republika cesta. U hraničního znaku 22/21 končí na obou státních územích les a dále je louka. Mezi hraničním znakem 22/21 a zdvojeným hraničním znakem 23 je přes hraniční vodní tok most, po kterém vede cesta z Brtníků do Hinterhermsdorf. U zdvojeného hraničního znaku 23 ústí hraniční vodní tok Bílý potok (Weissbach) do hraničního vodního toku Křinice (Kirnitzsch).

Od zdvojeného hraničního znaku 23 k základnímu hraničnímu znaku VII/1 určuje průběh státních hranic hlubokým skalnatým údolím v délce 7,9 km střednice hraničního vodního toku Křinice (Kirnitzsch), nejdříve jihozápadním směrem k hraničnímu znaku 23/16, odtud ve dvou obloucích k hraničnímu znaku 25/9, dále převážně jižním směrem k hraničnímu znaku 26/12 a pak převážně západním směrem k základnímu hraničnímu znaku VII/1. Průměrná šířka hraničního vodního toku je 6 m. Mezi zdvojeným hraničním znakem 23 a hraničním znakem 24 je na státním území Spolkové republiky Německo louka a u hraničního znaku 23/13 je budova (obytná). Mezi zdvojeným hraničním znakem 23 a hraničním znakem 23/6 je na státním území České republiky louka a dále je les. Od zdvojeného hraničního znaku 23 vede na státním území České republiky podél hraničního vodního toku silnice z Krásné Lípy do Hinterhermsdorf, která protíná státní hranice na mostě u hraničního znaku 24 a dále vede podél hraničního vodního toku na státním území Spolkové republiky Německo k hraničnímu znaku 25. Odtud vede podél hraničního vodního toku cesta, která protíná státní hranice na mostech u hraničních znaků 25/8 a 25/10 a dále vede na státním území Spolkové republiky Německo k hraničnímu znaku 25/17. Mezi hraničními znaky 25/6 a 25/7 jsou na státním území Spolkové republiky Německo budovy (obytné, průmyslové). Od hraničního znaku 25/8 je po obou stranách hraničního vodního toku les. U hraničního znaku 26 je na hraničním vodním toku kamenná hráz vysoká 8 m. Mezi hraničními znaky 26/11 a 28/8 vede na státním území Spolkové republiky Německo podél hraničního vodního toku cesta (pěšina). U hraničního znaku 27/17 končí po obou stranách hraničního vodního toku les a dále je louka. Od hraničního znaku 28 se údolí rozšiřuje a hraniční vodní tok Křinice (Kirnitzsch) v něm meandruje k základnímu hraničnímu znaku VII/1.

HRANIČNÍ NÁRYS - HRANIČNÍ ÚSEK VI

2002c016z0037-Sasko-Hranicni_Usek_VI.pdf

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH SILNIC A HRANIČNÍCH CEST

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Mezi hraničními znaky Délka
[km]
Šířka
[m]
Počet hraničních znaků Poznámky
základních hlavních mezilehlých doplňkových celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I 5 8/1 — 8/7 0,3 4,8 9 5 14
2 I 8 13 — 14/11 1,5 4,4 3 44 45 92
3 I 9, 10 16/32 — 17 0,1 3,3 2 4 2 8
4 III 5 9 — 9/8 0,4 4,5 2 9 11 hraniční silnice
5 VIII 11 19 — 20 1,0 4,2 4 21 1 26
6 VIII 12, 13 21 — 23 1,7 2,4 5 42 47
7 X 7 12/10 — 12/16 0,2 4,0 9 9
8 XII 4 5 — 6 1,4 1,7 4 31 35
9 XII 5, 6 7 — 7/14 0,6 2,0 2 15 17
10 XII 6 9 — 9/13 0,6 2,0 2 14 16
11 XIV 3 4 — 5 0,9 6,2 4 22 19 45 hraniční silnice
12 XV 9, 10 10/12 — 10/26 0,8 2,0 17 17
13 XVIII 3, 4 4/8 — 5/4 1,1 2,3 1 22 23
14 XVIII 5, 6, 7, 8 8/2 — 10 3,2 2,4 2 53 55
15 XIX 7,8 8/16 — 10/5 0,3 7,3 4 15 20 39 hraniční silnice
16 XX 1, 2 1/9 — 1/27 1,1 3,0 21 12 33
17 XX 9, 10 9 — 9/8 0,6 3,0 2 9 1 12
18 XXI 1 XXI/1 — 1/16 0,5 2,7 2 17 1 20
19 XXI 2 3/1 — 3/5 0,2 2,1 7 7
20 XXI 6 10 — 10/4 0,2 3,0 2 5 7
21 XXI 8 15/2 — 15/5 0,1 4,0 6 6
22 XXI 8 15/9 — 16 0,3 4,0 2 6 1 9
23 XXI 9 17 — 17/6 0,3 2,7 1 7 8
24 XXI 9 17/10 — 17/15 0,3 2,7 8 8
25 XXI 9, 10 18 — 19/18 1,9 3,7 3 42 45
26 XXI 10, 11 20/2 — 21 2,0 3,0 2 29 5 36
27 XXII 3 4/9 — 4/15 0,3 2,0 9 9
28 XXII 4 6/1 — 6/2 0,1 3,6 4 4
29 XXII 5 6/18 — 6/22 0,2 3,6 7 7
30 XXII 6 10 — 11 0,1 8,5 4 4 hraniční silnice
31 XXII 9 17/5 — 17/7 0,1 2,5 5 1 6
32 XXII 10 18/9 — 18/11 0,1 2,5 5 1 6
33 XXII 11 22 — 23 1,0 2,8 4 16 2 22
34 XXII 11 23/1 — 23/5 0,2 3,8 7 7
35 XXII 12 23/23 — 23/24 0,03 2,5 4 4
36 XXII 12 23/30 — 23/31 0,03 2,5 4 4
37 XXIII 2 2/4 — 2/18 0,7 2,3 17 17
38 XXIII 2 2/21 — 2/29 0,4 3,0 11 11
39 XXIII 4, 5 5 — 5/12 0,7 2,4 2 13 2 17
40 XXIII 6 8/40 — 9 0,1 4,8 2 2 4
41 XXIII 11 17/5 — 17/11 0,2 2,4 9 9

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH VODNÍCH TOKŮ A HRANIČNÍCH PŘÍKOPŮ

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Název hraničního vodního
toku
Mezi hraničními
znaky
Délka
[km]
Šířka
[m]
Poznámky
12345678
1I1, 2Lužická NisaI/1 — 31,412,0
2I3, 4Bílý potok5 — 6/152,00,4
3II12Zlatý potok23/5 — 23/120,20,6
4II12, 13Zlatý potok24/4 — 251,10,6
5II16bezejmenný tok28/38 — 28/400,040,4
6II16Mandava28/40 — 28/420,047,0
7II16Hraniční potok28/45 — III/10,040,4
8III1,2Hraniční potokIII/1 — 31,20,4
9III5, 6Spréva10 — 121,91,0
10III8Jiříkovský potok18/19 — 18/220,12,0
11IV1, 2Spréva3/19 — 3/320,96,0
12IV712/11 — 12/150,1hraniční příkop
13IV7Rožanský potok12/15 — 12/180,15,0
14IV8Dřevíč16 — 16/50,20,3
15V1Severní potok2 — 2/370,81,0
16V3Luční potok5/2 — 5/180,31,0
17V10Vilémovský potok18/24 — VI/10,26,0
18VI1, 2Vilémovský potokVI/1 — 32,56,0
19VI3, 4Hraniční potok4/24 — 5/90,40,6
20VI6Tomášovský potok10/3 — 110,70,7
21VI9Hraniční potok16/6 — 16/150,20,6
22VI10Strouha18/2 — 18/250,70,8
23VI11, 12Bílý potok20 232,91,5
24VI12, 13, 14, 15, 16Křinice23 — VII/17,96,0
25VII1KřiniceVII/1 — 31,06,0
26VII8, 9, 10Labe14 — 253,6110,0
27VIII1, 2, 3Klopotský potok1/3 — 43,20,8
28VIII7Studniční potok11/4 — 11/230,50,5
29VIII7, 8Sporný potok12/9 — 130,31,5
30VIII8Rychnovský potok13 — 14/241,40,8
31VIII14, 15Olšovský potok24 — 262,13,5
32VIII15Petrovický potok26 — 26/80,42,0
33VIII15Hraniční potok26/8 — 26/180,50,5
34IX1Hraniční potok2/1 — 2/90,20,5
35IX4Slatina6 — 6/150,42,0
36IX4Hraniční potok6/15 — 6/550,91,5
37IX6, 7Rybný potok9 — 101,44,5
38IX7, 8, 9Hraniční potok10 — 133,31,0
39IX9bezejmenný tok14 — 14/60,20,4
40IX10, 11, 12Černý potok15 — 172,41,0
41X1, 2, 3, 4Mohelnice3 — 8/115,13,0
42X6, 711 — 11/260,8hraniční příkop
43X7bezejmenný tok11/26 — 120,50,6
44X916/1 — 16/140,4hraniční příkop
45X10, 11Rašelinový potok17 — 182,01,5
46X11Divoká Bystřice18 — 191,02,2
47X11, 12Hraniční potok19 — 20/251,80,5
48XI1, 2, 3Jeleni potok2/4 — 6/84,51,5
49XI3, 4Jelení potok6/11 — 71,01,5
50XI4Moldavský potok7 — 80,82,5
51XI4Hraniční potok8 — 8/60,21,0
52XI7, 8Bystrý potok11/5 — 12/221,81,5
53XI8, 9, 10Bystrý potok12/26 — 15/283,32,0
54XII1Flájský potokXII/1 — 1/20,25,0
55XII1vodní nádrž Fláje1/2 — 21,3
56XII1, 2, 3Pstružný potok2 — 43,42,0
57XII3, 4Hraniční potok4 — 4/100,50,5
58XII6Ztracený potok7/15 — 80,30,4
59XII6Stříbrný potok8/14 — 8/190,20,5
60XII6, 7, 8, 9, 10, 11Svídnice10 — XIII/19,11,0
61XIII1, 2, 3, 4, 5, 6SvídniceXIII/1 — 79,64,0
62XIII6, 7Flájský potok7 — 82,011,0
63XIII7,8,9,10,
11,12,13,14
Načetínský potok8/2 — XIV/112,63,5
64XIV1, 2, 3Načetínský potokXIV/1 — 42,71,5
65XIV4, 55/24 — 6/111,5hraniční příkop
66XIV5bezejmenný tok6/11 — 70,40,5
67XIV5, 6Lesní potok7—80,90,5
68XIV6,7,8,9,10,
11,12,13,14
Černá8 — 20/815,14,0
69XIV14rybník20/8 — 20/100,2
70XIV14Černá20/10 — XV/10,32,0
71XV1ČernáXV/1 — 1/10,11,5
72XV1, 21/1 — 21,6hraniční příkop
73XV2, 3, 4Kamenička2 —32,80,8
74XV4, 5Přísečnice3—41,64,0
75XV1112/22 — 130,05hraniční příkop
76XV11, 12Polava13 — XVI/12,54,0
77XVI1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
PolavaXVI/1 — 12/1415,83,0
78XVI11rybník12/15 — 12/160,015
79XVI11Polava12/16 — 130,11,0
80XVII7Zlatý potok10 — 10/10,0053,0
81XVII7Polavský potok10 — 10/100,74,0
82XVII7, 8, 9Komáří potok10/10 — 153,12,0
83XVII9Komáří potok15/5 — 15/90,41,0
84XVIII1Blatenský potok2/1 — 30,76,0
85XVIII1Hraničný potok3 — 3/30,34,0
86XVIII1, 2, 3Smolný potok3/3 — 3/403,01,0
87XVIII810 — XIX/11,2hraniční příkop
88XIX1XIX/1 — 1/60,3hraniční příkop
89XIX9,10Hraničná11/11 — 12/192,10,7
90XIX10, 11Svatava13 — 13/151,55,0
91XX6Kuželka6/5 — 6/90,20,6
92XXI2, 3, 4Pstruhový potok4 — 6/94,10,5
93XXI4Hraniční potok6/11 — 70,20,5
94XXI58/4 — 8/50,1hraniční příkop
95XXI5, 6Rákosina8/5 — 8/150,90,5
96XXI6Rákosina8/18 — 8/240,60,5
97XXI7Rokytník10/9 — 10/100,10,5
98XXI7Rokytníkobr.003 10/11 — 10/110,010,5obr.003 = před doplňkovým znakem
99XXI7, 8Rašeliník12/5 — 12/110,60,4
100XXI8Černý potok16/1 — 16/110,60,6
101XXI8, 9Černý potok16/14 — 170,10,6
102XXI11, 12Velkorybnický potok21/5 — 221,70,7
103XXI12, 13Sázek22 — XXII/12,20,5
104XXII1SázekXXII/1 — 21,00,5
105XXII2, 3Sázek3/12 — 3/200,50,5
106XXII3Hazlovský potok4/19 — 4/220,10,3
107XXII5Plesná8 — 8/50,30,6
108XXII5, 6Plesná8/7 — 8/150,50,6
109XXII6Plesná8/16 — 91,40,6
110XXII6Starý potok9 — 9/70,50,6
111XXII6Starý potok9/19 — 9/210,050,3
112XXII8, 9Hraniční potok13/37 — 15/50,80,5
113XXIII5rybník7/3 — 7/40,03
114XXIII5, 6Zelený potok7/4 — 7/130,80,3
115XXIII6Zelený potok7/16 — 7/180,20,3
116XXIII6Hranický potok8/10 — 8/150,31,0
117XXIII7Lužní potok10/12 — 10/130,010,4
118XXIII8Bystřina12/2 — 12/70,60,4
119XXIII8, 9Bystřina12/8 — 12/110,30,4
120XXIII9, 10Bystřina12/11 — 13/93,70,5
121XXIII10, 11Bystřina13/10 — 151,20,5
122XXIII11Brodivý potok15/3 — 15/70,40,4
123XXIII11Lesní potok17/2 — 17/40,30,4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

část Svobodný stát Sasko

HRANIČNÍ ÚSEK VII

Od základního hraničního znaku -y- východně mostu na cestě z Jetřichovic

do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku Xp na mostě

železniční tratě z Děčína do Bad Schandau (délka 15,0 km)

OBSAH:

Přehledný list (1 list)

Vysvětlivky (1 list)

Popis státních hranic (1 list)

Hraniční nárysy (14 listů)

Hraniční mapy (10 listů)

Seznam hraničních silnic a hraničních cest (1 list)

Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů (1 list)

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek VII

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek VII

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

VYSVĚTLIVKY

I. Povšechné poznámky o provedení technických prací

Na základě rozhodnutí vládních delegací bývalé Československé socialistické republiky a bývalé Německé demokratické republiky byl v letech 1977 až 1980 přezkoušen, zaměřen a vyznačen průběh státních hranic a byla vyhotovena nová hraniční dokumentace.

Tyto práce byly provedeny na základě "Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení průběhu státních hranic" a "Technické směrnice pro vyhotovení hraniční dokumentace". Přitom se vycházelo ze zásady, že základem pro obnovu vyznačení státních hranic a hraniční dokumentaci jsou odpovídající části existující hraniční dokumentace z roku 1937 a s ní související měřické podklady.

V dílčích úsecích byly po vzájemné dohodě provedeny nepatrné úpravy průběhu resp. změny charakteru společných státních hranic.

Části mokrých státních hranic, které jsou tvořeny střednicemi hraničních vodních toků, byly nově zaměřeny a dokumentovány.

Hraniční znaky přímého vyznačení a hraniční znaky nepřímého vyznačení ležící na státním území bývalé Německé demokratické republiky byly vyměněny za nové typy hraničních znaků.

V letech 1986 - 1988 následovalo společné přezkoušení hraničních znaků. Z toho vyplynula částečná aktualizace hraničních dokumentů.

Na základě politických změn v obou státech a v souladu s výsledky společného přezkoušení hraničních znaků byl proveden v roce 1994 a 1995 nový tisk aktualizované hraniční dokumentace, jehož výsledkem je hraniční dokumentární dílo státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části hranic se Svobodným státem Sasko.

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části se Svobodným státem Sasko probíhají od bodu styku se státními hranicemi Polské republiky k bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko. Jsou rozděleny na 23 hraničních úseků.

Hraniční úsek I začíná u bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa. Hraniční úsek XXIII končí u bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko.

Počáteční body hraničních úseků jsou vyznačeny základními hraničními znaky, které jsou očíslovány ve tvaru zlomku, v jehož čitateli je číslo daného hraničního úseku uvedeného římskou číslicí a ve jmenovateli arabské číslo 1. Základní hraniční znak je současně prvním hlavním hraničním znakem (např. IV/1).

Hlavní hraniční znaky jsou na důležitých lomových bodech průběhu státních hranic a jsou číslovány průběžně v každém hraničním úseku arabskými číslicemi, počínaje číslem 2.

Mezilehlé hraniční znaky vyznačují lomové body průběhu státních hranic. Mezi dvěma sousedními hlavními hraničními znaky jsou číslovány průběžně ve tvaru zlomku. V čitateli je arabské číslo předcházejícího hlavního hraničního znaku a ve jmenovateli pořadové arabské číslo mezilehlého hraničního znaku (např. 3/1).

Iniciály C a D jsou umístěny na hraničních znacích přímého vyznačení průběhu státních hranic na straně přivrácené ke státnímu území příslušného státu. Hraniční znaky nepřímého vyznačení průběhu státních hranic mají na straně přivrácené k průběhu státních hranic iniciálu toho státu, na jehož území stojí. Číslování hraničních znaků probíhá zásadně od východu na západ.

Ke zvýšení zřetelnosti průběhu státních hranic byly osazeny doplňkové hraniční znaky bez označení.

Průběh státních hranic na hraničních silnicích, hraničních cestách, hraničních příkopech a hraničních vodních tocích je vyznačen hraničními znaky zpravidla střídavě na obou státních územích. Na začátku a na konci jsou zpravidla zdvojené hraniční znaky.

Hraniční polygon z hraniční dokumentace z roku 1937 byl měřicky přezkoušen, obnoven a částečně doplněn. Poloha bodů hraničního polygonu je zpravidla stabilizována drenážními trubkami. Polygonové body jsou označeny v hraničních dokumentech číslem nejbližšího hraničního znaku a písmenem P (např. P 3/1). Výsledky měření úhlů a délek hraničního polygonu jsou zaneseny v hraničních nárysech.

Rozdělení listů hraničních map je odvozeno z hraniční dokumentace z roku 1937, jejíž základem jsou tři místní Soldnerovy systémy saské zemské triangulace v Gaussově konformním zobrazení. Hraniční mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:2500 a orientovány k severu. Na těchto mapách je znázorněn průběh státních hranic se všemi hraničními znaky, polygonovými body a po jejich obou stranách cca 30 m široké terénní pásmo se situačními prvky a s hranicemi správních území.

Ke každému listu hraničních map byly vyhotoveny hraniční nárysy v přibližném měřítku 1:1000. Hraniční nárysy obsahují zákres hraničního polygonu, polohu hraničních znaků, důležité situační prvky, jakož i měřické údaje o hraničním polygonu a poloze hraničních znaků.

Tiskové podklady byly vyhotoveny po projednání a se souhlasem obou smluvních států.

Společné měřické podklady a tiskové podklady českého alternátu hraničního dokumentárního díla budou uloženy na ministerstvu vnitra v Praze, podklady německého alternátu v Saském zemském zeměměřickém úřadu v Drážďanech.

Hraniční znaky

obr. 002

Poznámka:

Kromě uvedených hraničních znaků jsou státní hranice označeny historickými hraničními znaky a na českém státním území netypickými hraničními znaky (se zkosenými horními hranami).

II. Přehled hraničních úseků

Hraniční
úsek
Vymezení hraničního úseku Délka Počet Počet
suchých
hranic
mokrých
hranic
celkem základ-
ních
hlav-
ních
mezi-
lehlých
doplň -
kových
hranič-
ních nárysů
hranič-
ních map
km hraničních znaků
I od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky, v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku II/1 na jižním okraji obce Wattersdorf 17,5 3,4 20,9 1 22 478 61 14 13
II od základního hraničního znaku II/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf 21,6 1,4 23,0 1 27 567 102 16 16
III od základního hraničního znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg 16,0 3,2 19,2 1 27 493 31 16 14
IV od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf 19,0 1,2 20,2 1 25 647 36 16 14
V od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz 15,5 1,3 16,8 1 18 565 32 13 10
VI od základního hraničního znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf 11,8 15,3 27,1 1 27 743 4 21 16
VII od základního hraničního znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau 10,4 4,6 15,0 1 24 257 2 14 10
VIII od základního hraničního znaku Vlll/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal 14,4 8,4 22,8 1 25 533 24 17 15
IX od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz 9,2 8,8 18,0 1 16 505 23 16 12
X od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf 8,7 10,4 19,1 1 19 468 60 14 12
XI od základního hraničního znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf ke zdvojenému základnímu znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde 3,4 11,6 15,0 1 14 400 5 12 10
XII od zdvojeného základního hraničního znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde k základnímu hraničnímu znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svídnice západně od obce Nová Ves v Horách 4,6 15,0 19,6 1 17 277 2 16 11
XIII od základního hraničního znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice, západně obce Nová Ves v Horách k základnímu hraničnímu znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau 0,1 24,2 24,3 1 15 195 4 18 14
XIV od základního hraničního znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau k základnímu hraničnímu znaku XV/1 na pravém břehu hraničního vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung 3,3 19,6 22,9 1 19 208 19 18 14
XV od základního hraničního znaku XV/1 na pravém břehu vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung k základnímu hraničnímu znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein 9,4 7,0 16,4 1 13 218 3 13 12
XVI od základního hraničního znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein k základnímu hraničnímu znaku XVII/1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal 2,3 15,9 18,2 1 13 184 2 12 11
XVII od základního hraničního znaku XVII /1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal k základnímu hraničnímu znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt 17,7 4,2 21,9 1 22 209 6 13 13
XVIII od základního hraničního znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt k základnímu hraničnímu znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte 9,7 4,0 13,7 1 10 192 - 8 8
XIX od základního hraničního znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte k základnímu hraničnímu znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal 12,5 3,6 16,1 1 13 221 82 11 11
XX od základního hraničního znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal ke zdvojenému základnímu hraničnímu znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wernitzgrün 13,4 0,2 13,6 1 9 233 108 10 10
XXI od zdvojeného základního hraničního znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wemitzgrün k základnímu hraničnímu znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg 12,8 11,2 24,0 1 22 361 69 13 13
XXII od základního hraničního znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg k základnímu hraničnímu znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster 20,0 5,1 25,1 1 23 436 287 19 12
XXIII od základního hraničního znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster k bodu styku státních hranic smluvních států se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko 13,2 7,8 21,0 1 17 292 128 13 11
celkem 266,5 187,4 453,9 23 437 8682 1090 333 282

III. Výklad značek

obr.

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

POPIS STÁTNÍCH HRANIC

Hraniční úsek VII

Hraniční úsek VII je částí státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od základního hraničního znaku VII/1 na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf východně mostu přes hraniční vodní tok Křimice (Kirnitzsch) k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau na levém břehu Labe. Celková délka je 15,0 km, z toho je 10,4 km suchého a 4,6 km mokrého úseku státních hranic.

Průběh státních hranic je v tomto úseku vyznačen přímo 9 hlavními hraničními znaky, jedním hlavním hraničním znakem při betonovaným ke skále, 152 mezilehlými hraničními znaky, 19 mezilehlými skalními hraničními znaky, 65 mezilehlými hraničními znaky přibetonovanými ke skále, jedním doplňkovým hraničním znakem a jedním doplňkovým skalním hraničním znakem. Dále je vyznačen nepřímo 2 zdvojenými hlavními hraničními znaky a střídavě osazenými — jedním základním hraničním znakem, 12 hlavními hraničními znaky a 21 mezilehlými hraničními znaky.

Od základního hraničního znaku VII/1 ke zdvojenému hraničnímu znaku 3 určuje průběh státních hranic v délce 1,0 km severozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Křinice (Kirnitzsch). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 6 m. Hraniční vodní tok Křinice (Kirnitzsch) meandruje úzkým travnatým údolím se strmými skalnatými zalesněnými svahy. Mezi základním hraničním znakem VII/1 a hraničním znakem 2 protíná státní hranice na mostě cesta z Jetřichovic do Hinterhermsdorf. Od hraničního znaku 2 k hraničnímu znaku 2/21 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta, která protíná státní hranice na mostě mezi hraničním znakem 2/21 a zdvojeným hraničním znakem 3.

Od zdvojeného hraničního znaku 3 k hraničnímu znaku 4 probíhají státní hranice v délce 1,0 km jižním směrem údolím se zalesněnými svahy a jednotlivými strmými skalami. Mezi hraničními znaky 3/2 a 3/3, 3/3 a 3/4 protíná státní hranice cesta, která vede dále podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo k hraničnímu znaku 4.

Od hraničního znaku 4 k hraničnímu znaku 7/15 probíhají státní hranice v délce 3,4 km jihozápadním směrem skalnatým zalesněným terénem. Mezi hraničními znaky 4 a 5/7 vede podél státních hranic cesta, která je několikrát protíná. Mezi hraničními znaky 5/13 a 5/14 protíná státní hranice cesta. Mezi hraničními znaky 6/18 a 7 protíná státní hranice cesta z Mezní Louky do Zeughaus a mezi hraničními znaky 7 a 7/1 bezejmenný vodní tok (Grosser Zschandbach).

Od hraničního znaku 7/15 k hraničnímu znaku 11 probíhají státní hranice zalesněným skalnatým terénem v délce 3,2 km západním až severozápadním směrem. Mezi hraničními znaky 10/2 a 10/5 vede podél státních hranic převážně na státním území Spolkové republiky Německo cesta, která státní hranice několikrát protíná.

Od hraničního znaku 11 probíhají státní hranice lesem v délce 2,0 km jihozápadním směrem k hraničnímu znaku 13. Mezi hraničními znaky 11/2 a 11/3, 11/5 a 11/6, 11/8 a 11/9 protínají státní hranice vodní toky (bezejmenné). Na státním území Spolkové republiky Německo je mezi hraničními znaky 11/11 a 11/14 za pásem lesa louka. Od hraničního znaku 11/15 teče podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo vodní tok (bezejmenný), který u hraničního znaku 11/18 státní hranice protíná. Mezi hraničními znaky 11/19 a 11/20. 11/22 a 11/23, 12/4 a 12/5 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo silnice z Grosser Winterberg do Schmilka.

Od hraničního znaku 13 ke zdvojenému hraničnímu znaku 14 probíhají státní hranice prudce klesajícím skalnatým zalesněným terénem v délce 0.8 km západním směrem. Mezi hraničními znaky 13/3 a 13/4 protíná státní hranice vodní tok Pašerácký potok (Diebssteigbach), který dále teče podél státních hranic na státním území České republiky a u zdvojeného hraničního znaku 14 ústí do hraničního vodního toku Labe (Elbe). Na státním území Spolkové republiky Německo vede podél státních hranic mezi hraničními znaky 13/4 a 13/15 cesta. Mezi hraničním znakem 13/21 a zdvojeným hraničním znakem 14 protíná státní hranice silnice z Hřenska do Schmilka.

Od zdvojeného hraničního znaku 14 určuje průběh státních hranic v délce 3,6 km převážně jižním směrem střednice plavebního koryta hraničního vodního toku Labe (Elbe) k průsečíku střednice plavebního koryta se spojnicí hraničního znaku 25 a základního hraničního znaku VIII/1. Hraniční vodní tok je regulován, jeho průměrná šířka je 110 m. Na státním území Spolkové republiky Německo vede po levém břehu hraničního vodního toku Labe (Elbe) cesta a železniční trať z Děčína do Bad Schandau. V blízkosti hraničního znaku 18 je nádraží Schöna. Na státním území České republiky vede na pravém břehu hraničního vodního toku Labe (Elbe) silnice z Děčína do Schmilka, u které jsou mezi hraničními znaky 15 a 21 budovy (obytné). U hraničního znaku 19 ústí do hraničního vodního toku Labe (Elbe) vodní tok Kamenice a u hraničního znaku 23 vodní tok Suchá Kamenice.

Od průsečíku střednice plavebního koryta hraničního vodního toku Labe (Elbe) se spojnicí hraničního znaku 25 a základního hraničního znaku VIII/1 probíhají státní hranice v délce 0,1 km západním směrem k základnímu hraničnímu znaku VIII/1.

HRANIČNÍ NÁRYS - HRANIČNÍ ÚSEK VII

2002c016z0037-Sasko-Hranicni_Usek_VII.pdf

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH SILNIC A HRANIČNÍCH CEST

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Mezi hraničními znaky Délka
[km]
Šířka
[m]
Počet hraničních znaků Poznámky
základních hlavních mezilehlých doplňkových celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I 5 8/1 — 8/7 0,3 4,8 9 5 14
2 I 8 13 — 14/11 1,5 4,4 3 44 45 92
3 I 9, 10 16/32 — 17 0,1 3,3 2 4 2 8
4 III 5 9 — 9/8 0,4 4,5 2 9 11 hraniční silnice
5 VIII 11 19 — 20 1,0 4,2 4 21 1 26
6 VIII 12, 13 21 — 23 1,7 2,4 5 42 47
7 X 7 12/10 — 12/16 0,2 4,0 9 9
8 XII 4 5 — 6 1,4 1,7 4 31 35
9 XII 5, 6 7 — 7/14 0,6 2,0 2 15 17
10 XII 6 9 — 9/13 0,6 2,0 2 14 16
11 XIV 3 4 — 5 0,9 6,2 4 22 19 45 hraniční silnice
12 XV 9, 10 10/12 — 10/26 0,8 2,0 17 17
13 XVIII 3, 4 4/8 — 5/4 1,1 2,3 1 22 23
14 XVIII 5, 6, 7, 8 8/2 — 10 3,2 2,4 2 53 55
15 XIX 7,8 8/16 — 10/5 0,3 7,3 4 15 20 39 hraniční silnice
16 XX 1, 2 1/9 — 1/27 1,1 3,0 21 12 33
17 XX 9, 10 9 — 9/8 0,6 3,0 2 9 1 12
18 XXI 1 XXI/1 — 1/16 0,5 2,7 2 17 1 20
19 XXI 2 3/1 — 3/5 0,2 2,1 7 7
20 XXI 6 10 — 10/4 0,2 3,0 2 5 7
21 XXI 8 15/2 — 15/5 0,1 4,0 6 6
22 XXI 8 15/9 — 16 0,3 4,0 2 6 1 9
23 XXI 9 17 — 17/6 0,3 2,7 1 7 8
24 XXI 9 17/10 — 17/15 0,3 2,7 8 8
25 XXI 9, 10 18 — 19/18 1,9 3,7 3 42 45
26 XXI 10, 11 20/2 — 21 2,0 3,0 2 29 5 36
27 XXII 3 4/9 — 4/15 0,3 2,0 9 9
28 XXII 4 6/1 — 6/2 0,1 3,6 4 4
29 XXII 5 6/18 — 6/22 0,2 3,6 7 7
30 XXII 6 10 — 11 0,1 8,5 4 4 hraniční silnice
31 XXII 9 17/5 — 17/7 0,1 2,5 5 1 6
32 XXII 10 18/9 — 18/11 0,1 2,5 5 1 6
33 XXII 11 22 — 23 1,0 2,8 4 16 2 22
34 XXII 11 23/1 — 23/5 0,2 3,8 7 7
35 XXII 12 23/23 — 23/24 0,03 2,5 4 4
36 XXII 12 23/30 — 23/31 0,03 2,5 4 4
37 XXIII 2 2/4 — 2/18 0,7 2,3 17 17
38 XXIII 2 2/21 — 2/29 0,4 3,0 11 11
39 XXIII 4, 5 5 — 5/12 0,7 2,4 2 13 2 17
40 XXIII 6 8/40 — 9 0,1 4,8 2 2 4
41 XXIII 11 17/5 — 17/11 0,2 2,4 9 9

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH VODNÍCH TOKŮ A HRANIČNÍCH PŘÍKOPŮ

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Název hraničního vodního
toku
Mezi hraničními
znaky
Délka
[km]
Šířka
[m]
Poznámky
12345678
1I1, 2Lužická NisaI/1 — 31,412,0
2I3, 4Bílý potok5 — 6/152,00,4
3II12Zlatý potok23/5 — 23/120,20,6
4II12, 13Zlatý potok24/4 — 251,10,6
5II16bezejmenný tok28/38 — 28/400,040,4
6II16Mandava28/40 — 28/420,047,0
7II16Hraniční potok28/45 — III/10,040,4
8III1,2Hraniční potokIII/1 — 31,20,4
9III5, 6Spréva10 — 121,91,0
10III8Jiříkovský potok18/19 — 18/220,12,0
11IV1, 2Spréva3/19 — 3/320,96,0
12IV712/11 — 12/150,1hraniční příkop
13IV7Rožanský potok12/15 — 12/180,15,0
14IV8Dřevíč16 — 16/50,20,3
15V1Severní potok2 — 2/370,81,0
16V3Luční potok5/2 — 5/180,31,0
17V10Vilémovský potok18/24 — VI/10,26,0
18VI1, 2Vilémovský potokVI/1 — 32,56,0
19VI3, 4Hraniční potok4/24 — 5/90,40,6
20VI6Tomášovský potok10/3 — 110,70,7
21VI9Hraniční potok16/6 — 16/150,20,6
22VI10Strouha18/2 — 18/250,70,8
23VI11, 12Bílý potok20 232,91,5
24VI12, 13, 14, 15, 16Křinice23 — VII/17,96,0
25VII1KřiniceVII/1 — 31,06,0
26VII8, 9, 10Labe14 — 253,6110,0
27VIII1, 2, 3Klopotský potok1/3 — 43,20,8
28VIII7Studniční potok11/4 — 11/230,50,5
29VIII7, 8Sporný potok12/9 — 130,31,5
30VIII8Rychnovský potok13 — 14/241,40,8
31VIII14, 15Olšovský potok24 — 262,13,5
32VIII15Petrovický potok26 — 26/80,42,0
33VIII15Hraniční potok26/8 — 26/180,50,5
34IX1Hraniční potok2/1 — 2/90,20,5
35IX4Slatina6 — 6/150,42,0
36IX4Hraniční potok6/15 — 6/550,91,5
37IX6, 7Rybný potok9 — 101,44,5
38IX7, 8, 9Hraniční potok10 — 133,31,0
39IX9bezejmenný tok14 — 14/60,20,4
40IX10, 11, 12Černý potok15 — 172,41,0
41X1, 2, 3, 4Mohelnice3 — 8/115,13,0
42X6, 711 — 11/260,8hraniční příkop
43X7bezejmenný tok11/26 — 120,50,6
44X916/1 — 16/140,4hraniční příkop
45X10, 11Rašelinový potok17 — 182,01,5
46X11Divoká Bystřice18 — 191,02,2
47X11, 12Hraniční potok19 — 20/251,80,5
48XI1, 2, 3Jeleni potok2/4 — 6/84,51,5
49XI3, 4Jelení potok6/11 — 71,01,5
50XI4Moldavský potok7 — 80,82,5
51XI4Hraniční potok8 — 8/60,21,0
52XI7, 8Bystrý potok11/5 — 12/221,81,5
53XI8, 9, 10Bystrý potok12/26 — 15/283,32,0
54XII1Flájský potokXII/1 — 1/20,25,0
55XII1vodní nádrž Fláje1/2 — 21,3
56XII1, 2, 3Pstružný potok2 — 43,42,0
57XII3, 4Hraniční potok4 — 4/100,50,5
58XII6Ztracený potok7/15 — 80,30,4
59XII6Stříbrný potok8/14 — 8/190,20,5
60XII6, 7, 8, 9, 10, 11Svídnice10 — XIII/19,11,0
61XIII1, 2, 3, 4, 5, 6SvídniceXIII/1 — 79,64,0
62XIII6, 7Flájský potok7 — 82,011,0
63XIII7,8,9,10,
11,12,13,14
Načetínský potok8/2 — XIV/112,63,5
64XIV1, 2, 3Načetínský potokXIV/1 — 42,71,5
65XIV4, 55/24 — 6/111,5hraniční příkop
66XIV5bezejmenný tok6/11 — 70,40,5
67XIV5, 6Lesní potok7—80,90,5
68XIV6,7,8,9,10,
11,12,13,14
Černá8 — 20/815,14,0
69XIV14rybník20/8 — 20/100,2
70XIV14Černá20/10 — XV/10,32,0
71XV1ČernáXV/1 — 1/10,11,5
72XV1, 21/1 — 21,6hraniční příkop
73XV2, 3, 4Kamenička2 —32,80,8
74XV4, 5Přísečnice3—41,64,0
75XV1112/22 — 130,05hraniční příkop
76XV11, 12Polava13 — XVI/12,54,0
77XVI1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
PolavaXVI/1 — 12/1415,83,0
78XVI11rybník12/15 — 12/160,015
79XVI11Polava12/16 — 130,11,0
80XVII7Zlatý potok10 — 10/10,0053,0
81XVII7Polavský potok10 — 10/100,74,0
82XVII7, 8, 9Komáří potok10/10 — 153,12,0
83XVII9Komáří potok15/5 — 15/90,41,0
84XVIII1Blatenský potok2/1 — 30,76,0
85XVIII1Hraničný potok3 — 3/30,34,0
86XVIII1, 2, 3Smolný potok3/3 — 3/403,01,0
87XVIII810 — XIX/11,2hraniční příkop
88XIX1XIX/1 — 1/60,3hraniční příkop
89XIX9,10Hraničná11/11 — 12/192,10,7
90XIX10, 11Svatava13 — 13/151,55,0
91XX6Kuželka6/5 — 6/90,20,6
92XXI2, 3, 4Pstruhový potok4 — 6/94,10,5
93XXI4Hraniční potok6/11 — 70,20,5
94XXI58/4 — 8/50,1hraniční příkop
95XXI5, 6Rákosina8/5 — 8/150,90,5
96XXI6Rákosina8/18 — 8/240,60,5
97XXI7Rokytník10/9 — 10/100,10,5
98XXI7Rokytníkobr.003 10/11 — 10/110,010,5obr.003 = před doplňkovým znakem
99XXI7, 8Rašeliník12/5 — 12/110,60,4
100XXI8Černý potok16/1 — 16/110,60,6
101XXI8, 9Černý potok16/14 — 170,10,6
102XXI11, 12Velkorybnický potok21/5 — 221,70,7
103XXI12, 13Sázek22 — XXII/12,20,5
104XXII1SázekXXII/1 — 21,00,5
105XXII2, 3Sázek3/12 — 3/200,50,5
106XXII3Hazlovský potok4/19 — 4/220,10,3
107XXII5Plesná8 — 8/50,30,6
108XXII5, 6Plesná8/7 — 8/150,50,6
109XXII6Plesná8/16 — 91,40,6
110XXII6Starý potok9 — 9/70,50,6
111XXII6Starý potok9/19 — 9/210,050,3
112XXII8, 9Hraniční potok13/37 — 15/50,80,5
113XXIII5rybník7/3 — 7/40,03
114XXIII5, 6Zelený potok7/4 — 7/130,80,3
115XXIII6Zelený potok7/16 — 7/180,20,3
116XXIII6Hranický potok8/10 — 8/150,31,0
117XXIII7Lužní potok10/12 — 10/130,010,4
118XXIII8Bystřina12/2 — 12/70,60,4
119XXIII8, 9Bystřina12/8 — 12/110,30,4
120XXIII9, 10Bystřina12/11 — 13/93,70,5
121XXIII10, 11Bystřina13/10 — 151,20,5
122XXIII11Brodivý potok15/3 — 15/70,40,4
123XXIII11Lesní potok17/2 — 17/40,30,4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

část Svobodný stát Sasko

HRANIČNÍ ÚSEK VIII

Od základního hraničního znaku na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau

k základnímu hraničnímu znaku obr. na východní straně

silnice z Petrovic do Bahratal (délka 22,8 km)

OBSAH:

Přehledné listy (2 listy)

Vysvětlivky (1 list)

Popis státních hranic (1 list)

Hraniční mapy (15 listů)

Hraniční nárysy (17 listů)

Seznam hraničních silnic a hraničních cest (1 list)

Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů (1 list)

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek VIII

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek VIII

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

VYSVĚTLIVKY

I. Povšechné poznámky o provedení technických prací

Na základě rozhodnutí vládních delegací bývalé Československé socialistické republiky a bývalé Německé demokratické republiky byl v letech 1977 až 1980 přezkoušen, zaměřen a vyznačen průběh státních hranic a byla vyhotovena nová hraniční dokumentace.

Tyto práce byly provedeny na základě "Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení průběhu státních hranic" a "Technické směrnice pro vyhotovení hraniční dokumentace". Přitom se vycházelo ze zásady, že základem pro obnovu vyznačení státních hranic a hraniční dokumentaci jsou odpovídající části existující hraniční dokumentace z roku 1937 a s ní související měřické podklady.

V dílčích úsecích byly po vzájemné dohodě provedeny nepatrné úpravy průběhu resp. změny charakteru společných státních hranic.

Části mokrých státních hranic, které jsou tvořeny střednicemi hraničních vodních toků, byly nově zaměřeny a dokumentovány.

Hraniční znaky přímého vyznačení a hraniční znaky nepřímého vyznačení ležící na státním území bývalé Německé demokratické republiky byly vyměněny za nové typy hraničních znaků.

V letech 1986 - 1988 následovalo společné přezkoušení hraničních znaků. Z toho vyplynula částečná aktualizace hraničních dokumentů.

Na základě politických změn v obou státech a v souladu s výsledky společného přezkoušení hraničních znaků byl proveden v roce 1994 a 1995 nový tisk aktualizované hraniční dokumentace, jehož výsledkem je hraniční dokumentární dílo státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části hranic se Svobodným státem Sasko.

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části se Svobodným státem Sasko probíhají od bodu styku se státními hranicemi Polské republiky k bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko. Jsou rozděleny na 23 hraničních úseků.

Hraniční úsek I začíná u bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa. Hraniční úsek XXIII končí u bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko.

Počáteční body hraničních úseků jsou vyznačeny základními hraničními znaky, které jsou očíslovány ve tvaru zlomku, v jehož čitateli je číslo daného hraničního úseku uvedeného římskou číslicí a ve jmenovateli arabské číslo 1. Základní hraniční znak je současně prvním hlavním hraničním znakem (např. IV/1).

Hlavní hraniční znaky jsou na důležitých lomových bodech průběhu státních hranic a jsou číslovány průběžně v každém hraničním úseku arabskými číslicemi, počínaje číslem 2.

Mezilehlé hraniční znaky vyznačují lomové body průběhu státních hranic. Mezi dvěma sousedními hlavními hraničními znaky jsou číslovány průběžně ve tvaru zlomku. V čitateli je arabské číslo předcházejícího hlavního hraničního znaku a ve jmenovateli pořadové arabské číslo mezilehlého hraničního znaku (např. 3/1).

Iniciály C a D jsou umístěny na hraničních znacích přímého vyznačení průběhu státních hranic na straně přivrácené ke státnímu území příslušného státu. Hraniční znaky nepřímého vyznačení průběhu státních hranic mají na straně přivrácené k průběhu státních hranic iniciálu toho státu, na jehož území stojí. Číslování hraničních znaků probíhá zásadně od východu na západ.

Ke zvýšení zřetelnosti průběhu státních hranic byly osazeny doplňkové hraniční znaky bez označení.

Průběh státních hranic na hraničních silnicích, hraničních cestách, hraničních příkopech a hraničních vodních tocích je vyznačen hraničními znaky zpravidla střídavě na obou státních územích. Na začátku a na konci jsou zpravidla zdvojené hraniční znaky.

Hraniční polygon z hraniční dokumentace z roku 1937 byl měřicky přezkoušen, obnoven a částečně doplněn. Poloha bodů hraničního polygonu je zpravidla stabilizována drenážními trubkami. Polygonové body jsou označeny v hraničních dokumentech číslem nejbližšího hraničního znaku a písmenem P (např. P 3/1). Výsledky měření úhlů a délek hraničního polygonu jsou zaneseny v hraničních nárysech.

Rozdělení listů hraničních map je odvozeno z hraniční dokumentace z roku 1937, jejíž základem jsou tři místní Soldnerovy systémy saské zemské triangulace v Gaussově konformním zobrazení. Hraniční mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:2500 a orientovány k severu. Na těchto mapách je znázorněn průběh státních hranic se všemi hraničními znaky, polygonovými body a po jejich obou stranách cca 30 m široké terénní pásmo se situačními prvky a s hranicemi správních území.

Ke každému listu hraničních map byly vyhotoveny hraniční nárysy v přibližném měřítku 1:1000. Hraniční nárysy obsahují zákres hraničního polygonu, polohu hraničních znaků, důležité situační prvky, jakož i měřické údaje o hraničním polygonu a poloze hraničních znaků.

Tiskové podklady byly vyhotoveny po projednání a se souhlasem obou smluvních států.

Společné měřické podklady a tiskové podklady českého alternátu hraničního dokumentárního díla budou uloženy na ministerstvu vnitra v Praze, podklady německého alternátu v Saském zemském zeměměřickém úřadu v Drážďanech.

Hraniční znaky

obr. 002

Poznámka:

Kromě uvedených hraničních znaků jsou státní hranice označeny historickými hraničními znaky a na českém státním území netypickými hraničními znaky (se zkosenými horními hranami).

II. Přehled hraničních úseků

Hraniční
úsek
Vymezení hraničního úseku Délka Počet Počet
suchých
hranic
mokrých
hranic
celkem základ-
ních
hlav-
ních
mezi-
lehlých
doplň -
kových
hranič-
ních nárysů
hranič-
ních map
km hraničních znaků
I od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky, v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku II/1 na jižním okraji obce Wattersdorf 17,5 3,4 20,9 1 22 478 61 14 13
II od základního hraničního znaku II/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf 21,6 1,4 23,0 1 27 567 102 16 16
III od základního hraničního znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg 16,0 3,2 19,2 1 27 493 31 16 14
IV od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf 19,0 1,2 20,2 1 25 647 36 16 14
V od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz 15,5 1,3 16,8 1 18 565 32 13 10
VI od základního hraničního znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf 11,8 15,3 27,1 1 27 743 4 21 16
VII od základního hraničního znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau 10,4 4,6 15,0 1 24 257 2 14 10
VIII od základního hraničního znaku Vlll/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal 14,4 8,4 22,8 1 25 533 24 17 15
IX od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz 9,2 8,8 18,0 1 16 505 23 16 12
X od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf 8,7 10,4 19,1 1 19 468 60 14 12
XI od základního hraničního znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf ke zdvojenému základnímu znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde 3,4 11,6 15,0 1 14 400 5 12 10
XII od zdvojeného základního hraničního znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde k základnímu hraničnímu znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svídnice západně od obce Nová Ves v Horách 4,6 15,0 19,6 1 17 277 2 16 11
XIII od základního hraničního znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice, západně obce Nová Ves v Horách k základnímu hraničnímu znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau 0,1 24,2 24,3 1 15 195 4 18 14
XIV od základního hraničního znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau k základnímu hraničnímu znaku XV/1 na pravém břehu hraničního vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung 3,3 19,6 22,9 1 19 208 19 18 14
XV od základního hraničního znaku XV/1 na pravém břehu vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung k základnímu hraničnímu znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein 9,4 7,0 16,4 1 13 218 3 13 12
XVI od základního hraničního znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein k základnímu hraničnímu znaku XVII/1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal 2,3 15,9 18,2 1 13 184 2 12 11
XVII od základního hraničního znaku XVII /1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal k základnímu hraničnímu znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt 17,7 4,2 21,9 1 22 209 6 13 13
XVIII od základního hraničního znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt k základnímu hraničnímu znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte 9,7 4,0 13,7 1 10 192 - 8 8
XIX od základního hraničního znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte k základnímu hraničnímu znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal 12,5 3,6 16,1 1 13 221 82 11 11
XX od základního hraničního znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal ke zdvojenému základnímu hraničnímu znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wernitzgrün 13,4 0,2 13,6 1 9 233 108 10 10
XXI od zdvojeného základního hraničního znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wemitzgrün k základnímu hraničnímu znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg 12,8 11,2 24,0 1 22 361 69 13 13
XXII od základního hraničního znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg k základnímu hraničnímu znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster 20,0 5,1 25,1 1 23 436 287 19 12
XXIII od základního hraničního znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster k bodu styku státních hranic smluvních států se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko 13,2 7,8 21,0 1 17 292 128 13 11
celkem 266,5 187,4 453,9 23 437 8682 1090 333 282

III. Výklad značek

obr.

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

POPIS STÁTNÍCH HRANIC

Hraniční úsek VIII

Hraniční úsek VIII je částí státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od základního hraničního znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau na levém břehu Labe k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal. Celková délka je 22,8 km, z toho je 14,4 km suchého a 8,4 km mokrého úseku státních hranic.

Průběh státních hranic je v tomto úseku přímo vyznačen jedním základním hraničním znakem (svislá deska na železničním mostě), 12 hlavními hraničními znaky, 206 mezilehlými hraničními znaky, 6 mezilehlými skalními hraničními znaky, 8 mezilehlými hraničními znaky přibetonovanými ke skále, 20 doplňkovými hraničními znaky, 2 doplňkovými skalními hraničními znaky a jedním doplňkovým hraničním znakem přibetonovaným ke skále. Dále je vyznačen nepřímo 6 zdvojenými hlavními hraničními znaky, 6 zdvojenými mezilehlými hraničními znaky a střídavě osazenými 7 hlavními hraničními znaky, 300 mezilehlými hraničními znaky, jedním mezilehlým hraničním znakem přibetonovaným ke skále, 6 mezilehlými skalními hraničními znaky a jedním doplňkovým hraničním znakem.

Od základního hraničního znaku VIII/1 probíhají státní hranice v délce 0,1 km severozápadním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 1/3. Mezi skalním hraničním znakem VIII/1 a hraničním znakem 1/1 protíná státní hranice železniční trať z Děčína do Bad Schandau. Mezi hraničním znakem 1/1 a zdvojeným hraničním znakem 1/3 jsou na státním území Spolkové republiky Německo budovy (obytné, hospodářské) se zahradami. Na státním území České republiky je les, kterým podél státních hranic protéká vodní tok Klopotský potok.

Od zdvojeného hraničního znaku 1/3 ke zdvojenému hraničnímu znaku 4 určuje průběh státních hranic lesem v délce 3,2 km převážně jihozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Klopotský potok (Gelobtbach). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,8 m. Mezi zdvojeným hraničním znakem 1/3 a hraničním znakem 1/18 protéká tento hraniční vodní tok prudce stoupajícím úzkým údolím. Mezi zdvojeným hraničním znakem 1/3 a hraničním znakem 1/11 protíná státní hranice několikrát cesta (pěšina), která dále vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo k hraničnímu znaku 1/16. Mezi hraničními znaky 1/4 a 1/5 probíhají státní hranice rybníkem. Mezi hraničním znakem 2/16 a zdvojeným hraničním znakem 4 na státním území Spolkové republiky Německo a mezi hraničním znakem 3/7 a zdvojeným hraničním znakem 4 na státním území České republiky vedou podél hraničního vodního toku cesty. Mezi hraničními znaky 3/10 a 3/11 ústí do hraničního vodního toku ze státního území Spolkové republiky Německo vodní tok Hertelsgrundbach.

Od zdvojeného hraničního znaku 4 k hraničnímu znaku 7 probíhají státní hranice lesem v délce 2,0 km převážně západním směrem. Mezi zdvojeným hraničním znakem 4 a hraničním znakem 4/2 na státním území Spolkové republiky Německo a mezi zdvojeným hraničním znakem 4 a hraničním znakem 4/1 na státním území České republiky vedou podél státních hranic cesty. Mezi hraničními znaky 4/2 a 4/3 protíná státní hranice cesta. Od hraničního znaku 4/4 terén prudce stoupá k hraničnímu znaku 4/8. Mezi hraničními znaky 5 a 5/1 protíná státní hranice cesta. Mezi hraničními znaky 6/5 a 7 vede na státním území Spolkové republiky Německo podél státních hranic cesta.

Od hraničního znaku 7 ke zdvojenému hraničnímu znaku 11/4 probíhají státní hranice v délce 4,2 km jihozápadním směrem lesem. Mezi hraničními znaky 7 a 7/10 terén prudce klesá. U hraničního znaku 7/5 na státním území Spolkové republiky Německo končí u státních hranic cesta. Mezi hraničními znaky 7/10 a 7/11 protíná státní hranice cesta, která dále vede podél státních hranic na státním území České republiky k hraničnímu znaku 7/16. U hraničního znaku 7/11 protínají státní hranice vodní tok Potůčky (Schindelbaudenflüsschen) a další vodní tok (bezejmenný). Mezi hraničními znaky 7/21 a 7/22 protíná státní hranice cesta a dále mezi hraničními znaky 7/23 a 7/24 vodní tok Napajedla (Krippenbach). Mezi hraničními znaky 7/23 a 7/26 probíhají státní hranice přes údolí se skalními stěnami. Mezi hraničními znaky 7/24 a 8 několikrát protíná vodní tok (bezejmenný) státní hranice. Mezi hraničními znaky 8 a 8/1, 8/4 a 8/5, 8/7 a 8/8, 8/17 a 9, 9/6 a 9/7 protínají státní hranice cesty. Od hraničního znaku 9/1 k hraničnímu znaku 9/7 terén prudce klesá. Mezi hraničními znaky 9/7 a 9/8 protínají státní hranice vodní tok Dubný (Kleiner Taubenbach) a mezi hraničními znaky 9/14 a 9/15 vodní tok Mlžný potok (Grosser Taubenbach). U hraničního znaku 9/15 protíná státní hranice cesta. Od hraničního znaku 10/3 teče podél státních hranic na státním území České republiky vodní tok (bezejmenný), který u hraničního znaku 9/16 protíná státní hranice. Mezi hraničními znaky 10/8 a 10/9 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Od hraničního znaku 10/10 k hraničnímu znaku 10/15 terén prudce stoupá. Mezi hraničními znaky 11 a 11/1 protíná státní hranice cesta. Od hraničního znaku 11/2 ke zdvojenému hraničnímu znaku 11/4 terén prudce klesá.

Od zdvojeného hraničního znaku 11/4 ke zdvojenému hraničnímu znaku 11/23 určuje průběh státních hranic lesem v délce 0.5 km převážně západním směrem střednice hraničního vodního toku Studniční potok (Striebsbrunnenbach). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,5 m.

Od zdvojeného hraničního znaku 11/23 k hraničnímu znaku 13 probíhají státní hranice lesem v délce 0.9 km jihozápadním směrem. Mezi hraničními znaky 11/25 a 12, 12/4 a 12/5, 12/7 a 12/8 protínají státní hranice cesty. Od hraničního znaku 12/5 k hraničnímu znaku 12/8 terén prudce klesá. Mezi hraničním znakem 12/8 a zdvojeným hraničním znakem 12/9 protíná státní hranice vodní tok Liščí potok (Fuchsbach), který na státním území Spolkové republiky Německo bezprostředně u státních hranic ústí do rybníka. Od zdvojeného hraničního znaku 12/9 určuje průběh státních hranic v délce 0,3 km střednice hraničního vodního toku Sporný potok (Zweifelbach) k jeho soutoku s hraničním vodním tokem Rychnovský potok (Reichenauer Bach) u hraničního znaku 13. Průměrná šířka hraničního vodního toku Sporný potok je 1,5 m. Na státním území Spolkové republiky Německo vede mezi zdvojeným hraničním znakem 12/9 a hraničním znakem 13/19 podél státních hranic cesta.

Od hraničního znaku 13 ke zdvojenému hraničnímu znaku 14/24 určuje průběh státních hranic lesem v délce 1,4 km převážně jihozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Rychnovský potok (Reichenauer Bach). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,8 m.

Od zdvojeného hraničního znaku 14/24 k hraničnímu znaku 18 probíhají státní hranice v délce 1,2 km jihozápadním až jižním směrem lesem. U hraničního znaku 15 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Na státním území České republiky vede podél státních hranic mezi hraničními znaky 15/2 a 16 cesta. Na státním území Spolkové republiky Německo teče podél státních hranic mezi hraničními znaky 15 a 15/7 vodní tok (bezejmenný). Mezi hraničními znaky 16 a 17 protíná státní hranice silnice z Děčína do Rosenthal, která dále vede podél státních hranic na státním území České republiky k hraničnímu znaku 18.

Od hraničního znaku 18 ke zdvojenému hraničnímu znaku 20 probíhají státní hranice lesem v délce 2,4 km převážně západním směrem. Na státním území České republiky je les. který je mezi hraničními znaky 18 a 18/1 přerušen loukou. Na státním území Spolkové republiky Německo mezi hraničními znaky 18/5 a 18/7 vede podél státních hranic cesta. Mezi hraničními znaky 18/6 a 18/7 protíná státní hranice vodní tok Suchá Bělá (Dürre Biela). Od hraničního znaku 18/23 ke zdvojenému hraničnímu znaku 19 terén prudce klesá. Mezi zdvojenými hraničními znaky 19 a 20 určuje průběh státních hranic v délce 1,0 km osa hraniční cesty. Na státním území České republiky je mezi hraničním znakem 19/19 a zdvojeným hraničním znakem 20 louka, na které stojí několik budov (obytných).

Od zdvojeného hraničního znaku 20 k hraničnímu znaku 20/16 probíhají státní hranice lesem v délce 0,6 km západním směrem a dále až k hraničnímu znaku 21/12 v délce 0,7 km jihozápadním směrem. Od hraničního znaku 21/12 k hraničnímu znaku 22 probíhají státní hranice v délce 0,5 km západním směrem a dále v délce 0.9 km severozápadním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 23. U hraničního znaku 20/2 protíná státní hranice vodní tok Ostrovská Bělá (Biela). Od hraničního znaku 20/8 k hraničnímu znaku 20/14 terén prudce stoupá. Na státním území Spolkové republiky Německo mezi hraničními znaky 20/16 a 20/18 vede podél státních hranic cesta, která u hraničního znaku 20/18 protíná státní hranice a dále vede na státním území České republiky podél státních hranic až ke zdvojenému hraničnímu znaku 21. Mezi zdvojenými hraničními znaky 21 a 23 určuje průběh státních hranic v délce 1.7 km osa hraniční cesty.

Od zdvojeného hraničního znaku 23 ke zdvojenému hraničnímu znaku 24 probíhají státní hranice v délce 1,2 km převážně západním směrem. Na státním území České republiky končí u hraničního znaku 23/14 les a dále je louka. Na státním území Spolkové republiky Německo je les. Mezi hraničními znaky 23/3 a 23/9 probíhají státní hranice po skalním masivu a dále skalní soutěskou až k hraničnímu znaku 23/10. Od hraničního znaku 23/9 ke zdvojenému hraničnímu znaku 24 terén prudce klesá. U hraničního znaku 23/14 protíná státní hranice cesta.

U zdvojeného hraničního znaku 24 určuje průběh státních hranic v délce 2,1 km převážně severozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Olšovský potok (Loschebach) až k jeho soutoku s hraničním vodním tokem Petrovický potok (Bahra) mezi hraničními znaky 26 a 26/1. Průměrná šířka hraničního vodního toku Olšovský potok je 3,5 m. Na státním území České republiky je louka. Na státním území Spolkové republiky Německo končí u hraničního znaku 24/2 les, odtud je až k hraničnímu znaku 25/11 louka, která je mezi hraničními znaky 24/18 a 24/27 přerušena lesem. Mezi hraničními znaky 25/11 a 25/32 je les a dále louka.

Od soutoku hraničních vodních toků mezi hraničními znaky 26 a 26/1 určuje průběh státních hranic v délce 0,4 km převážně jihozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Petrovický potok (Bahra) až k jeho soutoku s hraničním vodním tokem Hraniční potok (Grenzbach) u hraničního znaku 26/8. Průměrná šířka hraničního vodního toku Petrovický potok je 2 m. Po obou stranách státních hranic je louka.

Od soutoku hraničních vodních toků u hraničního znaku 26/8 určuje průběh státních hranic v délce 0,5 km převážně jihozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Hraniční potok (Grenzbach) až ke zdvojenému hraničnímu znaku 26/18. Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,5 m. Dále probíhají státní hranice k blízkému základnímu hraničnímu znaku IX/1. Po obou stranách státních hranic je louka.

HRANIČNÍ NÁRYS - HRANIČNÍ ÚSEK VIII

2002c016z0037-Sasko-Hranicni_Usek_VIII.pdf

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH SILNIC A HRANIČNÍCH CEST

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Mezi hraničními znaky Délka
[km]
Šířka
[m]
Počet hraničních znaků Poznámky
základních hlavních mezilehlých doplňkových celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I 5 8/1 — 8/7 0,3 4,8 9 5 14
2 I 8 13 — 14/11 1,5 4,4 3 44 45 92
3 I 9, 10 16/32 — 17 0,1 3,3 2 4 2 8
4 III 5 9 — 9/8 0,4 4,5 2 9 11 hraniční silnice
5 VIII 11 19 — 20 1,0 4,2 4 21 1 26
6 VIII 12, 13 21 — 23 1,7 2,4 5 42 47
7 X 7 12/10 — 12/16 0,2 4,0 9 9
8 XII 4 5 — 6 1,4 1,7 4 31 35
9 XII 5, 6 7 — 7/14 0,6 2,0 2 15 17
10 XII 6 9 — 9/13 0,6 2,0 2 14 16
11 XIV 3 4 — 5 0,9 6,2 4 22 19 45 hraniční silnice
12 XV 9, 10 10/12 — 10/26 0,8 2,0 17 17
13 XVIII 3, 4 4/8 — 5/4 1,1 2,3 1 22 23
14 XVIII 5, 6, 7, 8 8/2 — 10 3,2 2,4 2 53 55
15 XIX 7,8 8/16 — 10/5 0,3 7,3 4 15 20 39 hraniční silnice
16 XX 1, 2 1/9 — 1/27 1,1 3,0 21 12 33
17 XX 9, 10 9 — 9/8 0,6 3,0 2 9 1 12
18 XXI 1 XXI/1 — 1/16 0,5 2,7 2 17 1 20
19 XXI 2 3/1 — 3/5 0,2 2,1 7 7
20 XXI 6 10 — 10/4 0,2 3,0 2 5 7
21 XXI 8 15/2 — 15/5 0,1 4,0 6 6
22 XXI 8 15/9 — 16 0,3 4,0 2 6 1 9
23 XXI 9 17 — 17/6 0,3 2,7 1 7 8
24 XXI 9 17/10 — 17/15 0,3 2,7 8 8
25 XXI 9, 10 18 — 19/18 1,9 3,7 3 42 45
26 XXI 10, 11 20/2 — 21 2,0 3,0 2 29 5 36
27 XXII 3 4/9 — 4/15 0,3 2,0 9 9
28 XXII 4 6/1 — 6/2 0,1 3,6 4 4
29 XXII 5 6/18 — 6/22 0,2 3,6 7 7
30 XXII 6 10 — 11 0,1 8,5 4 4 hraniční silnice
31 XXII 9 17/5 — 17/7 0,1 2,5 5 1 6
32 XXII 10 18/9 — 18/11 0,1 2,5 5 1 6
33 XXII 11 22 — 23 1,0 2,8 4 16 2 22
34 XXII 11 23/1 — 23/5 0,2 3,8 7 7
35 XXII 12 23/23 — 23/24 0,03 2,5 4 4
36 XXII 12 23/30 — 23/31 0,03 2,5 4 4
37 XXIII 2 2/4 — 2/18 0,7 2,3 17 17
38 XXIII 2 2/21 — 2/29 0,4 3,0 11 11
39 XXIII 4, 5 5 — 5/12 0,7 2,4 2 13 2 17
40 XXIII 6 8/40 — 9 0,1 4,8 2 2 4
41 XXIII 11 17/5 — 17/11 0,2 2,4 9 9

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH VODNÍCH TOKŮ A HRANIČNÍCH PŘÍKOPŮ

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Název hraničního vodního
toku
Mezi hraničními
znaky
Délka
[km]
Šířka
[m]
Poznámky
12345678
1I1, 2Lužická NisaI/1 — 31,412,0
2I3, 4Bílý potok5 — 6/152,00,4
3II12Zlatý potok23/5 — 23/120,20,6
4II12, 13Zlatý potok24/4 — 251,10,6
5II16bezejmenný tok28/38 — 28/400,040,4
6II16Mandava28/40 — 28/420,047,0
7II16Hraniční potok28/45 — III/10,040,4
8III1,2Hraniční potokIII/1 — 31,20,4
9III5, 6Spréva10 — 121,91,0
10III8Jiříkovský potok18/19 — 18/220,12,0
11IV1, 2Spréva3/19 — 3/320,96,0
12IV712/11 — 12/150,1hraniční příkop
13IV7Rožanský potok12/15 — 12/180,15,0
14IV8Dřevíč16 — 16/50,20,3
15V1Severní potok2 — 2/370,81,0
16V3Luční potok5/2 — 5/180,31,0
17V10Vilémovský potok18/24 — VI/10,26,0
18VI1, 2Vilémovský potokVI/1 — 32,56,0
19VI3, 4Hraniční potok4/24 — 5/90,40,6
20VI6Tomášovský potok10/3 — 110,70,7
21VI9Hraniční potok16/6 — 16/150,20,6
22VI10Strouha18/2 — 18/250,70,8
23VI11, 12Bílý potok20 232,91,5
24VI12, 13, 14, 15, 16Křinice23 — VII/17,96,0
25VII1KřiniceVII/1 — 31,06,0
26VII8, 9, 10Labe14 — 253,6110,0
27VIII1, 2, 3Klopotský potok1/3 — 43,20,8
28VIII7Studniční potok11/4 — 11/230,50,5
29VIII7, 8Sporný potok12/9 — 130,31,5
30VIII8Rychnovský potok13 — 14/241,40,8
31VIII14, 15Olšovský potok24 — 262,13,5
32VIII15Petrovický potok26 — 26/80,42,0
33VIII15Hraniční potok26/8 — 26/180,50,5
34IX1Hraniční potok2/1 — 2/90,20,5
35IX4Slatina6 — 6/150,42,0
36IX4Hraniční potok6/15 — 6/550,91,5
37IX6, 7Rybný potok9 — 101,44,5
38IX7, 8, 9Hraniční potok10 — 133,31,0
39IX9bezejmenný tok14 — 14/60,20,4
40IX10, 11, 12Černý potok15 — 172,41,0
41X1, 2, 3, 4Mohelnice3 — 8/115,13,0
42X6, 711 — 11/260,8hraniční příkop
43X7bezejmenný tok11/26 — 120,50,6
44X916/1 — 16/140,4hraniční příkop
45X10, 11Rašelinový potok17 — 182,01,5
46X11Divoká Bystřice18 — 191,02,2
47X11, 12Hraniční potok19 — 20/251,80,5
48XI1, 2, 3Jeleni potok2/4 — 6/84,51,5
49XI3, 4Jelení potok6/11 — 71,01,5
50XI4Moldavský potok7 — 80,82,5
51XI4Hraniční potok8 — 8/60,21,0
52XI7, 8Bystrý potok11/5 — 12/221,81,5
53XI8, 9, 10Bystrý potok12/26 — 15/283,32,0
54XII1Flájský potokXII/1 — 1/20,25,0
55XII1vodní nádrž Fláje1/2 — 21,3
56XII1, 2, 3Pstružný potok2 — 43,42,0
57XII3, 4Hraniční potok4 — 4/100,50,5
58XII6Ztracený potok7/15 — 80,30,4
59XII6Stříbrný potok8/14 — 8/190,20,5
60XII6, 7, 8, 9, 10, 11Svídnice10 — XIII/19,11,0
61XIII1, 2, 3, 4, 5, 6SvídniceXIII/1 — 79,64,0
62XIII6, 7Flájský potok7 — 82,011,0
63XIII7,8,9,10,
11,12,13,14
Načetínský potok8/2 — XIV/112,63,5
64XIV1, 2, 3Načetínský potokXIV/1 — 42,71,5
65XIV4, 55/24 — 6/111,5hraniční příkop
66XIV5bezejmenný tok6/11 — 70,40,5
67XIV5, 6Lesní potok7—80,90,5
68XIV6,7,8,9,10,
11,12,13,14
Černá8 — 20/815,14,0
69XIV14rybník20/8 — 20/100,2
70XIV14Černá20/10 — XV/10,32,0
71XV1ČernáXV/1 — 1/10,11,5
72XV1, 21/1 — 21,6hraniční příkop
73XV2, 3, 4Kamenička2 —32,80,8
74XV4, 5Přísečnice3—41,64,0
75XV1112/22 — 130,05hraniční příkop
76XV11, 12Polava13 — XVI/12,54,0
77XVI1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
PolavaXVI/1 — 12/1415,83,0
78XVI11rybník12/15 — 12/160,015
79XVI11Polava12/16 — 130,11,0
80XVII7Zlatý potok10 — 10/10,0053,0
81XVII7Polavský potok10 — 10/100,74,0
82XVII7, 8, 9Komáří potok10/10 — 153,12,0
83XVII9Komáří potok15/5 — 15/90,41,0
84XVIII1Blatenský potok2/1 — 30,76,0
85XVIII1Hraničný potok3 — 3/30,34,0
86XVIII1, 2, 3Smolný potok3/3 — 3/403,01,0
87XVIII810 — XIX/11,2hraniční příkop
88XIX1XIX/1 — 1/60,3hraniční příkop
89XIX9,10Hraničná11/11 — 12/192,10,7
90XIX10, 11Svatava13 — 13/151,55,0
91XX6Kuželka6/5 — 6/90,20,6
92XXI2, 3, 4Pstruhový potok4 — 6/94,10,5
93XXI4Hraniční potok6/11 — 70,20,5
94XXI58/4 — 8/50,1hraniční příkop
95XXI5, 6Rákosina8/5 — 8/150,90,5
96XXI6Rákosina8/18 — 8/240,60,5
97XXI7Rokytník10/9 — 10/100,10,5
98XXI7Rokytníkobr.003 10/11 — 10/110,010,5obr.003 = před doplňkovým znakem
99XXI7, 8Rašeliník12/5 — 12/110,60,4
100XXI8Černý potok16/1 — 16/110,60,6
101XXI8, 9Černý potok16/14 — 170,10,6
102XXI11, 12Velkorybnický potok21/5 — 221,70,7
103XXI12, 13Sázek22 — XXII/12,20,5
104XXII1SázekXXII/1 — 21,00,5
105XXII2, 3Sázek3/12 — 3/200,50,5
106XXII3Hazlovský potok4/19 — 4/220,10,3
107XXII5Plesná8 — 8/50,30,6
108XXII5, 6Plesná8/7 — 8/150,50,6
109XXII6Plesná8/16 — 91,40,6
110XXII6Starý potok9 — 9/70,50,6
111XXII6Starý potok9/19 — 9/210,050,3
112XXII8, 9Hraniční potok13/37 — 15/50,80,5
113XXIII5rybník7/3 — 7/40,03
114XXIII5, 6Zelený potok7/4 — 7/130,80,3
115XXIII6Zelený potok7/16 — 7/180,20,3
116XXIII6Hranický potok8/10 — 8/150,31,0
117XXIII7Lužní potok10/12 — 10/130,010,4
118XXIII8Bystřina12/2 — 12/70,60,4
119XXIII8, 9Bystřina12/8 — 12/110,30,4
120XXIII9, 10Bystřina12/11 — 13/93,70,5
121XXIII10, 11Bystřina13/10 — 151,20,5
122XXIII11Brodivý potok15/3 — 15/70,40,4
123XXIII11Lesní potok17/2 — 17/40,30,4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

část Svobodný stát Sasko

HRANIČNÍ ÚSEK IX

Od základního hraničního znaku obr. na východní straně silnice z Petrovic

do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku obr. na východní

straně cesty z Fojtovic do Müglitz (délka 18,0 km)

OBSAH:

Přehledný list (1 list)

Vysvětlivky (1 list)

Popis státních hranic (1 list)

Hraniční nárysy (16 listů)

Hraniční mapy (12 listů)

Seznam hraničních silnic a hraničních cest (1 list)

Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů (1 list)

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek IX

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek IX

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

VYSVĚTLIVKY

I. Povšechné poznámky o provedení technických prací

Na základě rozhodnutí vládních delegací bývalé Československé socialistické republiky a bývalé Německé demokratické republiky byl v letech 1977 až 1980 přezkoušen, zaměřen a vyznačen průběh státních hranic a byla vyhotovena nová hraniční dokumentace.

Tyto práce byly provedeny na základě "Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení průběhu státních hranic" a "Technické směrnice pro vyhotovení hraniční dokumentace". Přitom se vycházelo ze zásady, že základem pro obnovu vyznačení státních hranic a hraniční dokumentaci jsou odpovídající části existující hraniční dokumentace z roku 1937 a s ní související měřické podklady.

V dílčích úsecích byly po vzájemné dohodě provedeny nepatrné úpravy průběhu resp. změny charakteru společných státních hranic.

Části mokrých státních hranic, které jsou tvořeny střednicemi hraničních vodních toků, byly nově zaměřeny a dokumentovány.

Hraniční znaky přímého vyznačení a hraniční znaky nepřímého vyznačení ležící na státním území bývalé Německé demokratické republiky byly vyměněny za nové typy hraničních znaků.

V letech 1986 - 1988 následovalo společné přezkoušení hraničních znaků. Z toho vyplynula částečná aktualizace hraničních dokumentů.

Na základě politických změn v obou státech a v souladu s výsledky společného přezkoušení hraničních znaků byl proveden v roce 1994 a 1995 nový tisk aktualizované hraniční dokumentace, jehož výsledkem je hraniční dokumentární dílo státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části hranic se Svobodným státem Sasko.

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části se Svobodným státem Sasko probíhají od bodu styku se státními hranicemi Polské republiky k bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko. Jsou rozděleny na 23 hraničních úseků.

Hraniční úsek I začíná u bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa. Hraniční úsek XXIII končí u bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko.

Počáteční body hraničních úseků jsou vyznačeny základními hraničními znaky, které jsou očíslovány ve tvaru zlomku, v jehož čitateli je číslo daného hraničního úseku uvedeného římskou číslicí a ve jmenovateli arabské číslo 1. Základní hraniční znak je současně prvním hlavním hraničním znakem (např. IV/1).

Hlavní hraniční znaky jsou na důležitých lomových bodech průběhu státních hranic a jsou číslovány průběžně v každém hraničním úseku arabskými číslicemi, počínaje číslem 2.

Mezilehlé hraniční znaky vyznačují lomové body průběhu státních hranic. Mezi dvěma sousedními hlavními hraničními znaky jsou číslovány průběžně ve tvaru zlomku. V čitateli je arabské číslo předcházejícího hlavního hraničního znaku a ve jmenovateli pořadové arabské číslo mezilehlého hraničního znaku (např. 3/1).

Iniciály C a D jsou umístěny na hraničních znacích přímého vyznačení průběhu státních hranic na straně přivrácené ke státnímu území příslušného státu. Hraniční znaky nepřímého vyznačení průběhu státních hranic mají na straně přivrácené k průběhu státních hranic iniciálu toho státu, na jehož území stojí. Číslování hraničních znaků probíhá zásadně od východu na západ.

Ke zvýšení zřetelnosti průběhu státních hranic byly osazeny doplňkové hraniční znaky bez označení.

Průběh státních hranic na hraničních silnicích, hraničních cestách, hraničních příkopech a hraničních vodních tocích je vyznačen hraničními znaky zpravidla střídavě na obou státních územích. Na začátku a na konci jsou zpravidla zdvojené hraniční znaky.

Hraniční polygon z hraniční dokumentace z roku 1937 byl měřicky přezkoušen, obnoven a částečně doplněn. Poloha bodů hraničního polygonu je zpravidla stabilizována drenážními trubkami. Polygonové body jsou označeny v hraničních dokumentech číslem nejbližšího hraničního znaku a písmenem P (např. P 3/1). Výsledky měření úhlů a délek hraničního polygonu jsou zaneseny v hraničních nárysech.

Rozdělení listů hraničních map je odvozeno z hraniční dokumentace z roku 1937, jejíž základem jsou tři místní Soldnerovy systémy saské zemské triangulace v Gaussově konformním zobrazení. Hraniční mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:2500 a orientovány k severu. Na těchto mapách je znázorněn průběh státních hranic se všemi hraničními znaky, polygonovými body a po jejich obou stranách cca 30 m široké terénní pásmo se situačními prvky a s hranicemi správních území.

Ke každému listu hraničních map byly vyhotoveny hraniční nárysy v přibližném měřítku 1:1000. Hraniční nárysy obsahují zákres hraničního polygonu, polohu hraničních znaků, důležité situační prvky, jakož i měřické údaje o hraničním polygonu a poloze hraničních znaků.

Tiskové podklady byly vyhotoveny po projednání a se souhlasem obou smluvních států.

Společné měřické podklady a tiskové podklady českého alternátu hraničního dokumentárního díla budou uloženy na ministerstvu vnitra v Praze, podklady německého alternátu v Saském zemském zeměměřickém úřadu v Drážďanech.

Hraniční znaky

obr. 002

Poznámka:

Kromě uvedených hraničních znaků jsou státní hranice označeny historickými hraničními znaky a na českém státním území netypickými hraničními znaky (se zkosenými horními hranami).

II. Přehled hraničních úseků

Hraniční
úsek
Vymezení hraničního úseku Délka Počet Počet
suchých
hranic
mokrých
hranic
celkem základ-
ních
hlav-
ních
mezi-
lehlých
doplň -
kových
hranič-
ních nárysů
hranič-
ních map
km hraničních znaků
I od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky, v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku II/1 na jižním okraji obce Wattersdorf 17,5 3,4 20,9 1 22 478 61 14 13
II od základního hraničního znaku II/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf 21,6 1,4 23,0 1 27 567 102 16 16
III od základního hraničního znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg 16,0 3,2 19,2 1 27 493 31 16 14
IV od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf 19,0 1,2 20,2 1 25 647 36 16 14
V od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz 15,5 1,3 16,8 1 18 565 32 13 10
VI od základního hraničního znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf 11,8 15,3 27,1 1 27 743 4 21 16
VII od základního hraničního znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau 10,4 4,6 15,0 1 24 257 2 14 10
VIII od základního hraničního znaku Vlll/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal 14,4 8,4 22,8 1 25 533 24 17 15
IX od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz 9,2 8,8 18,0 1 16 505 23 16 12
X od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf 8,7 10,4 19,1 1 19 468 60 14 12
XI od základního hraničního znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf ke zdvojenému základnímu znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde 3,4 11,6 15,0 1 14 400 5 12 10
XII od zdvojeného základního hraničního znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde k základnímu hraničnímu znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svídnice západně od obce Nová Ves v Horách 4,6 15,0 19,6 1 17 277 2 16 11
XIII od základního hraničního znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice, západně obce Nová Ves v Horách k základnímu hraničnímu znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau 0,1 24,2 24,3 1 15 195 4 18 14
XIV od základního hraničního znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau k základnímu hraničnímu znaku XV/1 na pravém břehu hraničního vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung 3,3 19,6 22,9 1 19 208 19 18 14
XV od základního hraničního znaku XV/1 na pravém břehu vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung k základnímu hraničnímu znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein 9,4 7,0 16,4 1 13 218 3 13 12
XVI od základního hraničního znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein k základnímu hraničnímu znaku XVII/1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal 2,3 15,9 18,2 1 13 184 2 12 11
XVII od základního hraničního znaku XVII /1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal k základnímu hraničnímu znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt 17,7 4,2 21,9 1 22 209 6 13 13
XVIII od základního hraničního znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt k základnímu hraničnímu znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte 9,7 4,0 13,7 1 10 192 - 8 8
XIX od základního hraničního znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte k základnímu hraničnímu znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal 12,5 3,6 16,1 1 13 221 82 11 11
XX od základního hraničního znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal ke zdvojenému základnímu hraničnímu znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wernitzgrün 13,4 0,2 13,6 1 9 233 108 10 10
XXI od zdvojeného základního hraničního znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wemitzgrün k základnímu hraničnímu znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg 12,8 11,2 24,0 1 22 361 69 13 13
XXII od základního hraničního znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg k základnímu hraničnímu znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster 20,0 5,1 25,1 1 23 436 287 19 12
XXIII od základního hraničního znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster k bodu styku státních hranic smluvních států se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko 13,2 7,8 21,0 1 17 292 128 13 11
celkem 266,5 187,4 453,9 23 437 8682 1090 333 282

III. Výklad značek

obr.

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

POPIS STÁTNÍCH HRANIC

Hraniční úsek IX

Hraniční úsek IX je částí státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Krupky (osada Fojtovice) do Fürstenwalde (osada Müglitz). Celková délka je 18,0 km, z toho je 9,2 km suchého a 8,8 km mokrého úseku státních hranic.

Průběh státních hranic je v tomto úseku vyznačen přímo jedním základním hraničním znakem, 6 hlavními hraničními znaky, 253 mezilehlými hraničními znaky, 23 doplňkovými hraničními znaky. Dále je vyznačen nepřímo 6 zdvojenými hlavními hraničními znaky, 5 zdvojenými mezilehlými hraničními znaky a střídavě osazenými 4 hlavními hraničními znaky, 245 mezilehlými hraničními znaky a 2 mezilehlými skalními hraničními znaky.

Od základního hraničního znaku IX/1 probíhají státní hranice v délce 2,0 km západním směrem k hraničnímu znaku 4. Mezi základním hraničním znakem IX/1 a hraničním znakem 2 protíná státní hranice silnice z Petrovic do Bahratal. Mezi zdvojenými hraničními znaky 2/1 a 2/9 určuje průběh státních hranic v délce 0,2 km střednice hraničního vodního toku Hraniční potok (Grenzbach). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,5 m. Mezi zdvojeným hraničním znakem 2/9 a hraničním znakem 2/15 teče podél státních hranic vodní tok Hraniční potok (Grenzbach), který státní hranice několikrát protíná. Mezi hraničními znaky 3/14 a 3/16 protínají státní hranice 4 vodní toky (bezejmenné). Po obou stranách státních hranic je louka, na státním území Spolkové republiky Německo je od hraničního znaku 3/16 les.

Od hraničního znaku 4 probíhají státní hranice v délce 1,0 km jižním směrem k hraničnímu znaku 5. Na státním území Spolkové republiky Německo je les, od hraničního znaku 4/13 je podél státních hranic pás lesa, za kterým je louka. Na státním území České republiky je mezi hraničními znaky 4 a 4/6 pás lesa, za kterým je pole, mezi hraničními znaky 4/6 a 4/10 je pole a dále les. U hraničního znaku 4/13 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný).

Od hraničního znaku 5 probíhají státní hranice v délce 2,5 km jihozápadním směrem k hraničnímu znaku 7. U hraničního znaku 5 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Mezi hraničními znaky 5 a 5/1 je po obou stranách státních hranic louka, dále je les, který je na státním území České republiky mezi hraničními znaky 5/11 a 5/15 přerušen loukou. Na státním území Spolkové republiky Německo končí les u hraničního znaku 5/26 a dále je ke zdvojenému hraničnímu znaku 6 louka. Mezi hraničním znakem 5/26 a zdvojeným hraničním znakem 6 teče podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo vodní tok Mordgrundbach. Od zdvojeného hraničního znaku 6 určuje průběh státních hranic v délce 0,4 km střednice hraničního vodního toku Slatina (Mordgrundbach) až k jeho soutoku s hraničním vodním tokem Hraniční potok (Grenzbach) u hraničního znaku 6/15. Střednice hraničního vodního toku Hraniční potok (Grenzbach) určuje dále průběh státních hranic v délce 0,9 km ke zdvojenému hraničnímu znaku 6/55. Průměrná šířka hraničního vodního toku Slatina je 2 m a hraničního vodního toku Hraniční potok 1,5 m. Po obou stranách státních hranic je les. Mezi zdvojenými hraničními znaky 6 a 6/55 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Mezi zdvojeným hraničním znakem 6/55 a hraničním znakem 6/59 teče podél státních hranic na státním území České republiky vodní tok Hraniční potok. U hraničního znaku 6/59 na státním území České republiky a u hraničního znaku 6/60 na státním území Spolkové republiky Německo končí les a dále je po obou stranách státních hranic louka.

Od hraničního znaku 7 ke zdvojenému hraničnímu znaku 9 probíhají státní hranice v délce 2,3 km západním až severozápadním směrem. Po obou stranách státních hranic je louka, která končí na státním území České republiky u hraničního znaku 7/19 a na státním území Spolkové republiky Německo u hraničního znaku 7/21. Na státním území České republiky je k hraničnímu znaku 8/5 les, který je mezi hraničními znaky 7/27 a 8/1 přerušen loukou. Na státním území Spolkové republiky Německo je mezi hraničními znaky 7/21 a 7/23 les, k hraničnímu znaku 8/3 louka a dále je opět les. Na státním území České republiky je mezi hraničními znaky 8/5 a 8/24 louka, dále je les. U hraničního znaku 8/11 protíná stání hranice vodní tok (bezejmenný).

Od zdvojeného hraničního znaku 9 určuje průběh státních hranic v délce 1,4 km jihozápadním až jihovýchodním směrem střednice hraničního vodního toku Rybný potok (Gottleuba) až k jeho soutoku s hraničním vodním tokem Hraniční potok (Schönwalder Bach) u hraničního znaku 10. Hraniční vodní tok je regulován, jeho průměrná šířka je 4,5 m. Po obou stranách státních hranic je les. Mezi zdvojeným hraničním znakem 9 a hraničním znakem 10 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo silnice, u hraničního znaku 9/5 je budova (hospodářská). Na státním území České republiky vede podél státních hranic mezi hraničními znaky 9/7 a 10 cesta, u hraničního znaku 9/21 jsou budovy (obytné, hospodářské).

Od soutoku hraničních vodních toků u hraničního znaku 10 ke zdvojenému hraničnímu znaku 13 určuje průběh státních hranic v délce 3,3 km jihozápadním až jižním směrem střednice hraničního vodního toku Hraniční potok (Schönwalder Bach). Hraniční vodní tok je místy regulován a jeho průměrná šířka je 1 m. Mezi hraničními znaky 10 a 11 protíná státní hranice silnice z Krásného Lesa do Liebenau. Na státním území České republiky je k hraničnímu znaku 11/14 louka, dále k hraničnímu znaku 12/14 les, před kterým je od hraničního znaku 12/3 pás louky. Od hraničního znaku 12/14 je louka. Na státním území Spolkové republiky Německo je les, před kterým je mezi hraničními znaky 10 a 11/11, 11/30 a 11/35 pás louky. Mezi hraničními znaky 10 a 11/41 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Od hraničního znaku 12/4 je louka, před kterou je pás lesa. Od hraničního znaku 12/28 je les.

Od zdvojeného hraničního znaku 13 ke zdvojenému hraničnímu znaku 14 probíhají státní hranice v délce 1,2 km jihovýchodním směrem. Na státním území České republiky končí u hraničního znaku 13/6 louka, dále je les. Na státním území Spolkové republiky Německo končí u hraničního znaku 13/2 les, dále je louka, která je mezi hraničními znaky 13/4 a 13/9 přerušena lesem. Od hraničního znaku 13/23 je les. Mezi hraničním znakem 13/33 a zdvojeným hraničním znakem 14 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta.

Od zdvojeného hraničního znaku 14 ke zdvojenému hraničnímu znaku 15 probíhají státní hranice v délce 1,2 km jižním směrem. Mezi zdvojenými hraničními znaky 14 a 14/6 určuje průběh státních hranic v délce 0,2 km střednice hraničního bezejmenného vodního toku (Zufluss zur Gottleuba). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,4 m. Mezi zdvojeným hraničním znakem 14 a hraničním znakem 14/1 protíná státní hranice cesta. Na státním území Spolkové republiky Německo je les. Na státním území České republiky je k hraničnímu znaku 14/16 les, odtud k hraničnímu znaku 14/28 louka, dále je opět les. Mezi zdvojeným hraničním znakem 14/6 a hraničním znakem 14/7 a mezi hraničními znaky 14/8 a 14/9 protínají státní hranice vodní toky (bezejmenné).

Od zdvojeného hraničního znaku 15 ke zdvojenému hraničnímu znaku 17 určuje průběh státních hranic v délce 2,4 km jihozápadním až severozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Černý potok (Schwarzbach). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 1 m. Po obou stranách státních hranic je les, který končí na státním území Spolkové republiky Německo u hraničního znaku 15/22 a na státním území České republiky u hraničního znaku 16/13. Dále je po obou stranách státních hranic louka, která končí na státním území České republiky u hraničního znaku 16/25 a na státním území Spolkové republiky Německo u hraničního znaku 16/31. Dále je po obou stranách státních hranic les.

Od zdvojeného hraničního znaku 17 k základnímu hraničnímu znaku X/1 probíhají státní hranice v délce 0,7 km převážně západním směrem. Na státním území České republiky je les, před kterým je mezi hraničními znaky 17/2 a 17/19 pás louky. Na státním území Spolkové republiky Německo je louka. Mezi zdvojeným hraničním znakem 17 a hraničním znakem 17/1 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Mezi hraničními znaky 17/15 a 17/18 vede podél státních hranic na státním území České republiky cesta. U hraničního znaku 17/23 je na státním území Spolkové republiky Německo budova (hostinec).

HRANIČNÍ NÁRYS - HRANIČNÍ ÚSEK IX

2002c016z0037-Sasko-Hranicni_Usek_IX.pdf

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH SILNIC A HRANIČNÍCH CEST

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Mezi hraničními znaky Délka
[km]
Šířka
[m]
Počet hraničních znaků Poznámky
základních hlavních mezilehlých doplňkových celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I 5 8/1 — 8/7 0,3 4,8 9 5 14
2 I 8 13 — 14/11 1,5 4,4 3 44 45 92
3 I 9, 10 16/32 — 17 0,1 3,3 2 4 2 8
4 III 5 9 — 9/8 0,4 4,5 2 9 11 hraniční silnice
5 VIII 11 19 — 20 1,0 4,2 4 21 1 26
6 VIII 12, 13 21 — 23 1,7 2,4 5 42 47
7 X 7 12/10 — 12/16 0,2 4,0 9 9
8 XII 4 5 — 6 1,4 1,7 4 31 35
9 XII 5, 6 7 — 7/14 0,6 2,0 2 15 17
10 XII 6 9 — 9/13 0,6 2,0 2 14 16
11 XIV 3 4 — 5 0,9 6,2 4 22 19 45 hraniční silnice
12 XV 9, 10 10/12 — 10/26 0,8 2,0 17 17
13 XVIII 3, 4 4/8 — 5/4 1,1 2,3 1 22 23
14 XVIII 5, 6, 7, 8 8/2 — 10 3,2 2,4 2 53 55
15 XIX 7,8 8/16 — 10/5 0,3 7,3 4 15 20 39 hraniční silnice
16 XX 1, 2 1/9 — 1/27 1,1 3,0 21 12 33
17 XX 9, 10 9 — 9/8 0,6 3,0 2 9 1 12
18 XXI 1 XXI/1 — 1/16 0,5 2,7 2 17 1 20
19 XXI 2 3/1 — 3/5 0,2 2,1 7 7
20 XXI 6 10 — 10/4 0,2 3,0 2 5 7
21 XXI 8 15/2 — 15/5 0,1 4,0 6 6
22 XXI 8 15/9 — 16 0,3 4,0 2 6 1 9
23 XXI 9 17 — 17/6 0,3 2,7 1 7 8
24 XXI 9 17/10 — 17/15 0,3 2,7 8 8
25 XXI 9, 10 18 — 19/18 1,9 3,7 3 42 45
26 XXI 10, 11 20/2 — 21 2,0 3,0 2 29 5 36
27 XXII 3 4/9 — 4/15 0,3 2,0 9 9
28 XXII 4 6/1 — 6/2 0,1 3,6 4 4
29 XXII 5 6/18 — 6/22 0,2 3,6 7 7
30 XXII 6 10 — 11 0,1 8,5 4 4 hraniční silnice
31 XXII 9 17/5 — 17/7 0,1 2,5 5 1 6
32 XXII 10 18/9 — 18/11 0,1 2,5 5 1 6
33 XXII 11 22 — 23 1,0 2,8 4 16 2 22
34 XXII 11 23/1 — 23/5 0,2 3,8 7 7
35 XXII 12 23/23 — 23/24 0,03 2,5 4 4
36 XXII 12 23/30 — 23/31 0,03 2,5 4 4
37 XXIII 2 2/4 — 2/18 0,7 2,3 17 17
38 XXIII 2 2/21 — 2/29 0,4 3,0 11 11
39 XXIII 4, 5 5 — 5/12 0,7 2,4 2 13 2 17
40 XXIII 6 8/40 — 9 0,1 4,8 2 2 4
41 XXIII 11 17/5 — 17/11 0,2 2,4 9 9

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH VODNÍCH TOKŮ A HRANIČNÍCH PŘÍKOPŮ

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Název hraničního vodního
toku
Mezi hraničními
znaky
Délka
[km]
Šířka
[m]
Poznámky
12345678
1I1, 2Lužická NisaI/1 — 31,412,0
2I3, 4Bílý potok5 — 6/152,00,4
3II12Zlatý potok23/5 — 23/120,20,6
4II12, 13Zlatý potok24/4 — 251,10,6
5II16bezejmenný tok28/38 — 28/400,040,4
6II16Mandava28/40 — 28/420,047,0
7II16Hraniční potok28/45 — III/10,040,4
8III1,2Hraniční potokIII/1 — 31,20,4
9III5, 6Spréva10 — 121,91,0
10III8Jiříkovský potok18/19 — 18/220,12,0
11IV1, 2Spréva3/19 — 3/320,96,0
12IV712/11 — 12/150,1hraniční příkop
13IV7Rožanský potok12/15 — 12/180,15,0
14IV8Dřevíč16 — 16/50,20,3
15V1Severní potok2 — 2/370,81,0
16V3Luční potok5/2 — 5/180,31,0
17V10Vilémovský potok18/24 — VI/10,26,0
18VI1, 2Vilémovský potokVI/1 — 32,56,0
19VI3, 4Hraniční potok4/24 — 5/90,40,6
20VI6Tomášovský potok10/3 — 110,70,7
21VI9Hraniční potok16/6 — 16/150,20,6
22VI10Strouha18/2 — 18/250,70,8
23VI11, 12Bílý potok20 232,91,5
24VI12, 13, 14, 15, 16Křinice23 — VII/17,96,0
25VII1KřiniceVII/1 — 31,06,0
26VII8, 9, 10Labe14 — 253,6110,0
27VIII1, 2, 3Klopotský potok1/3 — 43,20,8
28VIII7Studniční potok11/4 — 11/230,50,5
29VIII7, 8Sporný potok12/9 — 130,31,5
30VIII8Rychnovský potok13 — 14/241,40,8
31VIII14, 15Olšovský potok24 — 262,13,5
32VIII15Petrovický potok26 — 26/80,42,0
33VIII15Hraniční potok26/8 — 26/180,50,5
34IX1Hraniční potok2/1 — 2/90,20,5
35IX4Slatina6 — 6/150,42,0
36IX4Hraniční potok6/15 — 6/550,91,5
37IX6, 7Rybný potok9 — 101,44,5
38IX7, 8, 9Hraniční potok10 — 133,31,0
39IX9bezejmenný tok14 — 14/60,20,4
40IX10, 11, 12Černý potok15 — 172,41,0
41X1, 2, 3, 4Mohelnice3 — 8/115,13,0
42X6, 711 — 11/260,8hraniční příkop
43X7bezejmenný tok11/26 — 120,50,6
44X916/1 — 16/140,4hraniční příkop
45X10, 11Rašelinový potok17 — 182,01,5
46X11Divoká Bystřice18 — 191,02,2
47X11, 12Hraniční potok19 — 20/251,80,5
48XI1, 2, 3Jeleni potok2/4 — 6/84,51,5
49XI3, 4Jelení potok6/11 — 71,01,5
50XI4Moldavský potok7 — 80,82,5
51XI4Hraniční potok8 — 8/60,21,0
52XI7, 8Bystrý potok11/5 — 12/221,81,5
53XI8, 9, 10Bystrý potok12/26 — 15/283,32,0
54XII1Flájský potokXII/1 — 1/20,25,0
55XII1vodní nádrž Fláje1/2 — 21,3
56XII1, 2, 3Pstružný potok2 — 43,42,0
57XII3, 4Hraniční potok4 — 4/100,50,5
58XII6Ztracený potok7/15 — 80,30,4
59XII6Stříbrný potok8/14 — 8/190,20,5
60XII6, 7, 8, 9, 10, 11Svídnice10 — XIII/19,11,0
61XIII1, 2, 3, 4, 5, 6SvídniceXIII/1 — 79,64,0
62XIII6, 7Flájský potok7 — 82,011,0
63XIII7,8,9,10,
11,12,13,14
Načetínský potok8/2 — XIV/112,63,5
64XIV1, 2, 3Načetínský potokXIV/1 — 42,71,5
65XIV4, 55/24 — 6/111,5hraniční příkop
66XIV5bezejmenný tok6/11 — 70,40,5
67XIV5, 6Lesní potok7—80,90,5
68XIV6,7,8,9,10,
11,12,13,14
Černá8 — 20/815,14,0
69XIV14rybník20/8 — 20/100,2
70XIV14Černá20/10 — XV/10,32,0
71XV1ČernáXV/1 — 1/10,11,5
72XV1, 21/1 — 21,6hraniční příkop
73XV2, 3, 4Kamenička2 —32,80,8
74XV4, 5Přísečnice3—41,64,0
75XV1112/22 — 130,05hraniční příkop
76XV11, 12Polava13 — XVI/12,54,0
77XVI1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
PolavaXVI/1 — 12/1415,83,0
78XVI11rybník12/15 — 12/160,015
79XVI11Polava12/16 — 130,11,0
80XVII7Zlatý potok10 — 10/10,0053,0
81XVII7Polavský potok10 — 10/100,74,0
82XVII7, 8, 9Komáří potok10/10 — 153,12,0
83XVII9Komáří potok15/5 — 15/90,41,0
84XVIII1Blatenský potok2/1 — 30,76,0
85XVIII1Hraničný potok3 — 3/30,34,0
86XVIII1, 2, 3Smolný potok3/3 — 3/403,01,0
87XVIII810 — XIX/11,2hraniční příkop
88XIX1XIX/1 — 1/60,3hraniční příkop
89XIX9,10Hraničná11/11 — 12/192,10,7
90XIX10, 11Svatava13 — 13/151,55,0
91XX6Kuželka6/5 — 6/90,20,6
92XXI2, 3, 4Pstruhový potok4 — 6/94,10,5
93XXI4Hraniční potok6/11 — 70,20,5
94XXI58/4 — 8/50,1hraniční příkop
95XXI5, 6Rákosina8/5 — 8/150,90,5
96XXI6Rákosina8/18 — 8/240,60,5
97XXI7Rokytník10/9 — 10/100,10,5
98XXI7Rokytníkobr.003 10/11 — 10/110,010,5obr.003 = před doplňkovým znakem
99XXI7, 8Rašeliník12/5 — 12/110,60,4
100XXI8Černý potok16/1 — 16/110,60,6
101XXI8, 9Černý potok16/14 — 170,10,6
102XXI11, 12Velkorybnický potok21/5 — 221,70,7
103XXI12, 13Sázek22 — XXII/12,20,5
104XXII1SázekXXII/1 — 21,00,5
105XXII2, 3Sázek3/12 — 3/200,50,5
106XXII3Hazlovský potok4/19 — 4/220,10,3
107XXII5Plesná8 — 8/50,30,6
108XXII5, 6Plesná8/7 — 8/150,50,6
109XXII6Plesná8/16 — 91,40,6
110XXII6Starý potok9 — 9/70,50,6
111XXII6Starý potok9/19 — 9/210,050,3
112XXII8, 9Hraniční potok13/37 — 15/50,80,5
113XXIII5rybník7/3 — 7/40,03
114XXIII5, 6Zelený potok7/4 — 7/130,80,3
115XXIII6Zelený potok7/16 — 7/180,20,3
116XXIII6Hranický potok8/10 — 8/150,31,0
117XXIII7Lužní potok10/12 — 10/130,010,4
118XXIII8Bystřina12/2 — 12/70,60,4
119XXIII8, 9Bystřina12/8 — 12/110,30,4
120XXIII9, 10Bystřina12/11 — 13/93,70,5
121XXIII10, 11Bystřina13/10 — 151,20,5
122XXIII11Brodivý potok15/3 — 15/70,40,4
123XXIII11Lesní potok17/2 — 17/40,30,4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

část Svobodný stát Sasko

HRANIČNÍ ÚSEK X

Od základního hraničního znaku obr. na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz

k základnímu hraničnímu znaku obr. na východní straně silnice

z Moldavy do Hermsdorf (délka 19,1 km)

OBSAH:

Přehledný list (1 list)

Vysvětlivky (1 list)

Popis státních hranic (1 list)

Hraniční nárysy (14 listů)

Hraniční mapy (12 listů)

Seznam hraničních silnic a hraničních cest (1 list)

Seznam hraničních vodních toků a hraničních příkopů (1 list)

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek X

PŘEHLEDNÝ LIST - Hraniční úsek X

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

VYSVĚTLIVKY

I. Povšechné poznámky o provedení technických prací

Na základě rozhodnutí vládních delegací bývalé Československé socialistické republiky a bývalé Německé demokratické republiky byl v letech 1977 až 1980 přezkoušen, zaměřen a vyznačen průběh státních hranic a byla vyhotovena nová hraniční dokumentace.

Tyto práce byly provedeny na základě "Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení průběhu státních hranic" a "Technické směrnice pro vyhotovení hraniční dokumentace". Přitom se vycházelo ze zásady, že základem pro obnovu vyznačení státních hranic a hraniční dokumentaci jsou odpovídající části existující hraniční dokumentace z roku 1937 a s ní související měřické podklady.

V dílčích úsecích byly po vzájemné dohodě provedeny nepatrné úpravy průběhu resp. změny charakteru společných státních hranic.

Části mokrých státních hranic, které jsou tvořeny střednicemi hraničních vodních toků, byly nově zaměřeny a dokumentovány.

Hraniční znaky přímého vyznačení a hraniční znaky nepřímého vyznačení ležící na státním území bývalé Německé demokratické republiky byly vyměněny za nové typy hraničních znaků.

V letech 1986 - 1988 následovalo společné přezkoušení hraničních znaků. Z toho vyplynula částečná aktualizace hraničních dokumentů.

Na základě politických změn v obou státech a v souladu s výsledky společného přezkoušení hraničních znaků byl proveden v roce 1994 a 1995 nový tisk aktualizované hraniční dokumentace, jehož výsledkem je hraniční dokumentární dílo státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části hranic se Svobodným státem Sasko.

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v části se Svobodným státem Sasko probíhají od bodu styku se státními hranicemi Polské republiky k bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko. Jsou rozděleny na 23 hraničních úseků.

Hraniční úsek I začíná u bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky v hraničním vodním toku Lužická Nisa. Hraniční úsek XXIII končí u bodu styku se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko.

Počáteční body hraničních úseků jsou vyznačeny základními hraničními znaky, které jsou očíslovány ve tvaru zlomku, v jehož čitateli je číslo daného hraničního úseku uvedeného římskou číslicí a ve jmenovateli arabské číslo 1. Základní hraniční znak je současně prvním hlavním hraničním znakem (např. IV/1).

Hlavní hraniční znaky jsou na důležitých lomových bodech průběhu státních hranic a jsou číslovány průběžně v každém hraničním úseku arabskými číslicemi, počínaje číslem 2.

Mezilehlé hraniční znaky vyznačují lomové body průběhu státních hranic. Mezi dvěma sousedními hlavními hraničními znaky jsou číslovány průběžně ve tvaru zlomku. V čitateli je arabské číslo předcházejícího hlavního hraničního znaku a ve jmenovateli pořadové arabské číslo mezilehlého hraničního znaku (např. 3/1).

Iniciály C a D jsou umístěny na hraničních znacích přímého vyznačení průběhu státních hranic na straně přivrácené ke státnímu území příslušného státu. Hraniční znaky nepřímého vyznačení průběhu státních hranic mají na straně přivrácené k průběhu státních hranic iniciálu toho státu, na jehož území stojí. Číslování hraničních znaků probíhá zásadně od východu na západ.

Ke zvýšení zřetelnosti průběhu státních hranic byly osazeny doplňkové hraniční znaky bez označení.

Průběh státních hranic na hraničních silnicích, hraničních cestách, hraničních příkopech a hraničních vodních tocích je vyznačen hraničními znaky zpravidla střídavě na obou státních územích. Na začátku a na konci jsou zpravidla zdvojené hraniční znaky.

Hraniční polygon z hraniční dokumentace z roku 1937 byl měřicky přezkoušen, obnoven a částečně doplněn. Poloha bodů hraničního polygonu je zpravidla stabilizována drenážními trubkami. Polygonové body jsou označeny v hraničních dokumentech číslem nejbližšího hraničního znaku a písmenem P (např. P 3/1). Výsledky měření úhlů a délek hraničního polygonu jsou zaneseny v hraničních nárysech.

Rozdělení listů hraničních map je odvozeno z hraniční dokumentace z roku 1937, jejíž základem jsou tři místní Soldnerovy systémy saské zemské triangulace v Gaussově konformním zobrazení. Hraniční mapy jsou vyhotoveny v měřítku 1:2500 a orientovány k severu. Na těchto mapách je znázorněn průběh státních hranic se všemi hraničními znaky, polygonovými body a po jejich obou stranách cca 30 m široké terénní pásmo se situačními prvky a s hranicemi správních území.

Ke každému listu hraničních map byly vyhotoveny hraniční nárysy v přibližném měřítku 1:1000. Hraniční nárysy obsahují zákres hraničního polygonu, polohu hraničních znaků, důležité situační prvky, jakož i měřické údaje o hraničním polygonu a poloze hraničních znaků.

Tiskové podklady byly vyhotoveny po projednání a se souhlasem obou smluvních států.

Společné měřické podklady a tiskové podklady českého alternátu hraničního dokumentárního díla budou uloženy na ministerstvu vnitra v Praze, podklady německého alternátu v Saském zemském zeměměřickém úřadu v Drážďanech.

Hraniční znaky

obr. 002

Poznámka:

Kromě uvedených hraničních znaků jsou státní hranice označeny historickými hraničními znaky a na českém státním území netypickými hraničními znaky (se zkosenými horními hranami).

II. Přehled hraničních úseků

Hraniční
úsek
Vymezení hraničního úseku Délka Počet Počet
suchých
hranic
mokrých
hranic
celkem základ-
ních
hlav-
ních
mezi-
lehlých
doplň -
kových
hranič-
ních nárysů
hranič-
ních map
km hraničních znaků
I od bodu styku státních hranic smluvních států se státními hranicemi Polské republiky, v hraničním vodním toku Lužická Nisa, až k základnímu hraničnímu znaku II/1 na jižním okraji obce Wattersdorf 17,5 3,4 20,9 1 22 478 61 14 13
II od základního hraničního znaku II/1 na jižním okraji obce Waltersdorf k základnímu hraničnímu znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf 21,6 1,4 23,0 1 27 567 102 16 16
III od základního hraničního znaku III/1 na jižní straně silnice z Rumburka do Seifhennersdorf k základnímu hraničnímu znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg 16,0 3,2 19,2 1 27 493 31 16 14
IV od základního hraničního znaku IV/1 na severní straně ulice ke státním hranicím v Neusalza-Spremberg k základnímu hraničnímu znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf 19,0 1,2 20,2 1 25 647 36 16 14
V od základního hraničního znaku V/1 na severní straně silnice ze Severního do Steinigtwolmsdorf k základnímu hraničnímu znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz 15,5 1,3 16,8 1 18 565 32 13 10
VI od základního hraničního znaku VI/1 na jižní straně silnice z Dolní Poustevny do Sebnitz k základnímu hraničnímu znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf 11,8 15,3 27,1 1 27 743 4 21 16
VII od základního hraničního znaku VII/1 východně mostu na cestě z Jetřichovic do Hinterhermsdorf k základnímu hraničnímu znaku VIII/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau 10,4 4,6 15,0 1 24 257 2 14 10
VIII od základního hraničního znaku Vlll/1 na mostě železniční tratě z Děčína do Bad Schandau k základnímu hraničnímu znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal 14,4 8,4 22,8 1 25 533 24 17 15
IX od základního hraničního znaku IX/1 na východní straně silnice z Petrovic do Bahratal k základnímu hraničnímu znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz 9,2 8,8 18,0 1 16 505 23 16 12
X od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Fojtovic do Müglitz k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf 8,7 10,4 19,1 1 19 468 60 14 12
XI od základního hraničního znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf ke zdvojenému základnímu znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde 3,4 11,6 15,0 1 14 400 5 12 10
XII od zdvojeného základního hraničního znaku XII/1 na mostě cesty z Českého Jiřetína do Cämmerswalde k základnímu hraničnímu znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svídnice západně od obce Nová Ves v Horách 4,6 15,0 19,6 1 17 277 2 16 11
XIII od základního hraničního znaku XIII/1 na levém břehu hraničního vodního toku Svidnice, západně obce Nová Ves v Horách k základnímu hraničnímu znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau 0,1 24,2 24,3 1 15 195 4 18 14
XIV od základního hraničního znaku XIV/1 u mostu silnice z Kálku do Rübenau k základnímu hraničnímu znaku XV/1 na pravém břehu hraničního vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung 3,3 19,6 22,9 1 19 208 19 18 14
XV od základního hraničního znaku XV/1 na pravém břehu vodního toku Černá, 2,7 km jižně od obce Satzung k základnímu hraničnímu znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein 9,4 7,0 16,4 1 13 218 3 13 12
XVI od základního hraničního znaku XVI/1 u mostu silnice z Vejprt do Bärenstein k základnímu hraničnímu znaku XVII/1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal 2,3 15,9 18,2 1 13 184 2 12 11
XVII od základního hraničního znaku XVII /1 na silnici z Božího Daru do Oberwiesenthal k základnímu hraničnímu znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt 17,7 4,2 21,9 1 22 209 6 13 13
XVIII od základního hraničního znaku XVIII/1 na severní straně silnice z Potůčků do Johanngeorgenstadt k základnímu hraničnímu znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte 9,7 4,0 13,7 1 10 192 - 8 8
XIX od základního hraničního znaku XIX/1 na západní straně cesty z Přebuzi do Weitersglashütte k základnímu hraničnímu znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal 12,5 3,6 16,1 1 13 221 82 11 11
XX od základního hraničního znaku XX/1 na západní straně silnice z Kraslic do Klingenthal ke zdvojenému základnímu hraničnímu znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wernitzgrün 13,4 0,2 13,6 1 9 233 108 10 10
XXI od zdvojeného základního hraničního znaku XXI/1 na západní straně silnice z Lubů do Wemitzgrün k základnímu hraničnímu znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg 12,8 11,2 24,0 1 22 361 69 13 13
XXII od základního hraničního znaku XXII/1 u mostu silnice z Vojtanova do Schönberg k základnímu hraničnímu znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster 20,0 5,1 25,1 1 23 436 287 19 12
XXIII od základního hraničního znaku XXIII/1 na západní straně silnice z Aše do Bad Elster k bodu styku státních hranic smluvních států se zemskými hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko 13,2 7,8 21,0 1 17 292 128 13 11
celkem 266,5 187,4 453,9 23 437 8682 1090 333 282

III. Výklad značek

obr.

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

POPIS STÁTNÍCH HRANIC

Hraniční úsek X

Hraniční úsek X je částí státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od základního hraničního znaku X/1 na východní straně cesty z Krupky (osada Fojtovice) do Fürstenwalde (osada Muglitz) k základnímu hraničnímu znaku XI/1 na východní straně silnice z Moldavy do Hermsdorf/Erzgeb. Celková délka je 19,1 km, z toho je 8,7 km suchého a 10,4 km mokrého úseku státních hranic.

Průběh státních hranic je v tomto úseku vyznačen přímo jedním základním hraničním znakem, 4 hlavními hraničními znaky, 2 hlavními hraničními znaky osazenými deskou v úrovni terénu, 1 historickým hlavním hraničním znakem, 179 mezilehlými hraničními znaky, 2 mezilehlými hraničními znaky přibetonovanými ke skále, 59 doplňkovými hraničními znaky a jedním doplňkovým hraničním znakem osazeným deskou v úrovni terénu. Dále je vyznačen nepřímo 5 zdvojenými hlavními hraničními znaky, 7 zdvojenými mezilehlými hraničními znaky a střídavě osazenými 7 hlavními hraničními znaky a 280 mezilehlými hraničními znaky.

Od základního hraničního znaku X/1 probíhají státní hranice v délce 0,1 km západním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 3. Mezi základním hraničním znakem X/1 a hraničním znakem 2 protíná státní hranice cesta z Fojtovic do Müglitz. Na státním území Spolkové republiky Německo stojí u této cesty budovy (obytné, hospodářské), u hraničního znaku 2 začíná louka. Na státním území České republiky je les.

Od zdvojeného hraničního znaku 3 v délce 1,7 km jižním směrem k hraničnímu znaku 5 a dále v délce 3,4 km západním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 8/11 určuje průběh státních hranic střednice hraničního vodního toku Mohelnice (Weisse Müglitz). Mezi zdvojeným hraničním znakem 3 a hraničním znakem 5 je hraniční vodní tok regulován, jeho průměrná šířka je 4 m. Od hraničního znaku 5 ke zdvojenému hraničnímu znaku 8/11 hraniční vodní tok není regulován a jeho průměrná šířka je 2 m. Mezi zdvojeným hraničním znakem 3 a hraničním znakem 3/2 je po obou stranách státních hranic les, dále je louka. Na státním území České republiky je mezi hraničními znaky 3/5 a 4/3 louka přerušena lesem. Na státním území Spolkové republiky Německo stojí v bezprostřední blízkosti státních hranic u hraničního znaku 3/6 budovy (obytné, hospodářské) a mezi hraničními znaky 3/10 a 4/1, 4/2 a 4/13 je louka přerušena lesem. Na státním území České republiky je od hraničního znaku 5 podél hraničního vodního toku pás louky a za ním les. Mezi hraničním znakem 5/29 a zdvojeným hraničním znakem 6 protíná státní hranice cesta z Krupky do Fürstenau. Na státním území Spolkové republiky Německo je u hraničního znaku 6/5 v blízkosti státních hranic budova (obytná). Po obou stranách státních hranic mezi hraničními znaky 7/21 a 7/24 je louka přerušena lesem. Mezi hraničními znaky 8 a 8/1 protíná státní hranice cesta.

Od zdvojeného hraničního znaku 8/11 probíhají státní hranice v délce 2,8 km západním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 11. Od zdvojeného hraničního znaku 8/11 k hraničnímu znaku 9/5 vede podél státních hranic na státním území České republiky silnice z Krupky do Cínovce. Mezi hraničními znaky 8/19 a 8/20 protíná státní hranice cesta. Od zdvojeného hraničního znaku 8/11 je po obou stranách státních hranic louka. Na státním území Spolkové republiky Německo se mezi hraničními znaky 9/8 a 9/20 několikrát střídá les a louka, dále je louka. Mezi hraničními znaky 9/14 a 9/15 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný). Mezi hraničními znaky 9/28 a 9/29 protíná státní hranice bezejmenný vodní tok (Hüttenbach). Na státním území České republiky je mezi hraničními znaky 9/16 a 9/21 les. Odtud k hraničnímu znaku 9/34 je podél státních hranic úzký pás louky, za kterým je les a dále je od hraničního znaku 9/34 louka. U hraničního znaku 10/10 začíná les. U zdvojeného hraničního znaku 10/12 protíná státní hranice cesta. Na státním území Spolkové republiky Německo se od hraničního znaku 10/12 několikrát střídá louka a les. Mezi hraničními znaky 10/17 a 10/18 protíná státní hranice vodní tok (bezejmenný).

Od zdvojeného hraničního znaku 11 k hraničnímu znaku 11/26 určuje průběh státních hranic v délce 0,8 km severním až západním směrem osa hraničního příkopu. Po obou stranách státních hranic se několikrát střídá les a louka.

Od hraničního znaku 11/26 ke zdvojenému hraničnímu znaku 12 určuje průběh státních hranic v délce 0,5 km severozápadním směrem střednice hraničního vodního toku bezejmenný potok (Aschergraben). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,6 m.

U hraničního znaku 11/26 na státním území České republiky a u hraničního znaku 11/28 na státním území Spolkové republiky Německo končí les a dále je po obou stranách státních hranic louka.

Od zdvojeného hraničního znaku 12 probíhají státní hranice loukou nejdříve v délce 0,2 km severozápadním směrem k hraničnímu znaku 12/4, pak v délce 0,8 km jihozápadním směrem k hraničnímu znaku 12/24 a dále v délce 1,0 km převážně západním směrem k hraničnímu znaku 15. Od hraničního znaku 12/4 ke zdvojenému hraničnímu znaku 12/10 vede podél státních hranic na státním území Spolkové republiky Německo cesta. Mezi zdvojenými hraničními znaky 12/10 a 12/16 určuje průběh státních hranic v délce 0,2 km osa hraniční cesty. Na státním území Spolkové republiky Německo stojí v blízkosti hranic u hraničního znaku 12/11 budova (obytná). Mezi hraničními znaky 12/17 a 12/18 protíná státní hranice bezejmenný potok (Zubringer zum Heerwasser). Od hraničního znaku 12/23 k hraničnímu znaku 14/1 je po obou stranách státních hranic prostor hraničního přechodu Cínovec-Zinnwald. Mezi hraničními znaky 14/1 a 14/12 je na obou státních územích v blízkosti státních hranic několik budov (obytných). Mezi hraničními znaky 14/16 a 14/17 protíná státní hranice cesta.

Od hraničního znaku 15 probíhají státní hranice v délce 1,2 km jihozápadním směrem ke zdvojenému hraničnímu znaku 16/1. Po obou stranách státních hranic je louka, místy křoví. Mezi hraničními znaky 15/4 a 15/32 je průběh státních hranic zvýrazněn kamenným náspem. U hraničního znaku 15/33 začíná na státním území Spolkové republiky Německo les.

Od zdvojeného hraničního znaku 16/1 ke zdvojenému hraničnímu znaku 16/14 určuje průběh státních hranic v délce 0,4 km západním směrem osa hraničního příkopu. Na státním území Spolkové republiky Německo je les. Na státním území České republiky je podél státních hranic úzký pás louky, za kterým je les.

Od zdvojeného hraničního znaku 16/14 probíhají státní hranice v délce 1,2 km severozápadním směrem k zdvojenému hraničnímu znaku 17. Na státním území České republiky je podél státních hranic pás louky, za kterým je les. Na státním území Spolkové republiky Německo končí u zdvojeného hraničního znaku 16/14 les, dále je podél státních hranic pás louky, za kterým je les. Mezi hraničními znaky 16/15 a 16/23 teče podél státních hranic vodní tok (bezejmenný).

Od zdvojeného hraničního znaku 17 určuje průběh státních hranic v délce 2,0 km převážně jihozápadním směrem střednice hraničního vodního toku Rašelinový potok (Grosser Warmbach) až k jeho soutoku s hraničním vodním tokem Divoká Bystřice (Wilde Weisseritz) u hraničního znaku 18. Průměrná šířka hraničního vodního toku Rašelinový potok je 1,5 m. Hraniční vodní tok protéká loukou, za kterou je po obou stranách státních hranic les. Na státním území České republiky vede mezi hraničními znaky 17/28 a 17/32 podél státních hranic cesta. Na státním území Spolkové republiky Německo vede mezi hraničními znaky 17/33 a 18 podél státních hranic cesta, u které jsou v blízkosti hraničního znaku 17/36 budovy (obytné).

Od soutoku hraničních vodních toků u hraničního znaku 18 určuje průběh státních hranic v délce 1,0 km jižním směrem střednice hraničního vodního toku Divoká Bystřice (Wilde Weisseritz) až k jeho soutoku, s hraničním vodním tokem Hraniční potok (Holperbach) u hraničního znaku 19. Průměrná šířka hraničního vodního toku Divoká Bystřice je 2,2 m. Na státním území České republiky je podél hraničního vodního toku pás louky, za kterým je les. Na státním území Spolkové republiky Německo vede podél hraničního vodního toku cesta. Mezi hraničním vodním tokem a cestou je louka.

Od soutoku hraničních vodních toků u hraničního znaku 19 ke zdvojenému hraničnímu znaku 20/25 určuje průběh státních hranic v délce 1,8 km převážně západním směrem střednice hraničního vodního toku Hraniční potok (Holperbach). Průměrná šířka hraničního vodního toku je 0,5 m. Po obou stranách hraničního vodního toku je pás louky, za kterým je les. Na státním území Spolkové republiky Německo vede podél hraničního vodního toku mezi hraničními znaky 19 a 19/25 cesta.

Od zdvojeného hraničního znaku 20/25 probíhají státní hranice v délce 0,2 km západním směrem k základnímu hraničnímu znaku XI/1. Na státním území Spolkové republiky Německo je podél státních hranic pás louky, za kterým je les. Na státním území České republiky je v tomto úseku nádraží Moldava v Krušných horách.

HRANIČNÍ NÁRYS - HRANIČNÍ ÚSEK X

2002c016z0037-Sasko-Hranicni_Usek_X.pdf

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH SILNIC A HRANIČNÍCH CEST

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Mezi hraničními znaky Délka
[km]
Šířka
[m]
Počet hraničních znaků Poznámky
základních hlavních mezilehlých doplňkových celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I 5 8/1 — 8/7 0,3 4,8 9 5 14
2 I 8 13 — 14/11 1,5 4,4 3 44 45 92
3 I 9, 10 16/32 — 17 0,1 3,3 2 4 2 8
4 III 5 9 — 9/8 0,4 4,5 2 9 11 hraniční silnice
5 VIII 11 19 — 20 1,0 4,2 4 21 1 26
6 VIII 12, 13 21 — 23 1,7 2,4 5 42 47
7 X 7 12/10 — 12/16 0,2 4,0 9 9
8 XII 4 5 — 6 1,4 1,7 4 31 35
9 XII 5, 6 7 — 7/14 0,6 2,0 2 15 17
10 XII 6 9 — 9/13 0,6 2,0 2 14 16
11 XIV 3 4 — 5 0,9 6,2 4 22 19 45 hraniční silnice
12 XV 9, 10 10/12 — 10/26 0,8 2,0 17 17
13 XVIII 3, 4 4/8 — 5/4 1,1 2,3 1 22 23
14 XVIII 5, 6, 7, 8 8/2 — 10 3,2 2,4 2 53 55
15 XIX 7,8 8/16 — 10/5 0,3 7,3 4 15 20 39 hraniční silnice
16 XX 1, 2 1/9 — 1/27 1,1 3,0 21 12 33
17 XX 9, 10 9 — 9/8 0,6 3,0 2 9 1 12
18 XXI 1 XXI/1 — 1/16 0,5 2,7 2 17 1 20
19 XXI 2 3/1 — 3/5 0,2 2,1 7 7
20 XXI 6 10 — 10/4 0,2 3,0 2 5 7
21 XXI 8 15/2 — 15/5 0,1 4,0 6 6
22 XXI 8 15/9 — 16 0,3 4,0 2 6 1 9
23 XXI 9 17 — 17/6 0,3 2,7 1 7 8
24 XXI 9 17/10 — 17/15 0,3 2,7 8 8
25 XXI 9, 10 18 — 19/18 1,9 3,7 3 42 45
26 XXI 10, 11 20/2 — 21 2,0 3,0 2 29 5 36
27 XXII 3 4/9 — 4/15 0,3 2,0 9 9
28 XXII 4 6/1 — 6/2 0,1 3,6 4 4
29 XXII 5 6/18 — 6/22 0,2 3,6 7 7
30 XXII 6 10 — 11 0,1 8,5 4 4 hraniční silnice
31 XXII 9 17/5 — 17/7 0,1 2,5 5 1 6
32 XXII 10 18/9 — 18/11 0,1 2,5 5 1 6
33 XXII 11 22 — 23 1,0 2,8 4 16 2 22
34 XXII 11 23/1 — 23/5 0,2 3,8 7 7
35 XXII 12 23/23 — 23/24 0,03 2,5 4 4
36 XXII 12 23/30 — 23/31 0,03 2,5 4 4
37 XXIII 2 2/4 — 2/18 0,7 2,3 17 17
38 XXIII 2 2/21 — 2/29 0,4 3,0 11 11
39 XXIII 4, 5 5 — 5/12 0,7 2,4 2 13 2 17
40 XXIII 6 8/40 — 9 0,1 4,8 2 2 4
41 XXIII 11 17/5 — 17/11 0,2 2,4 9 9

ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE

část Svobodný stát Sasko

SEZNAM HRANIČNÍCH VODNÍCH TOKŮ A HRANIČNÍCH PŘÍKOPŮ

Poř.
číslo
Hraniční
úsek
Hraniční
mapa
Název hraničního vodního
toku
Mezi hraničními
znaky
Délka
[km]
Šířka
[m]
Poznámky
12345678
1I1, 2Lužická NisaI/1 — 31,412,0
2I3, 4Bílý potok5 — 6/152,00,4
3II12Zlatý potok23/5 — 23/120,20,6
4II12, 13Zlatý potok24/4 — 251,10,6
5II16bezejmenný tok28/38 — 28/400,040,4
6II16Mandava28/40 — 28/420,047,0
7II16Hraniční potok28/45 — III/10,040,4
8III1,2Hraniční potokIII/1 — 31,20,4
9III5, 6Spréva10 — 121,91,0
10III8Jiříkovský potok18/19 — 18/220,12,0
11IV1, 2Spréva3/19 — 3/320,96,0
12IV712/11 — 12/150,1hraniční příkop
13IV7Rožanský potok12/15 — 12/180,15,0
14IV8Dřevíč16 — 16/50,20,3
15V1Severní potok2 — 2/370,81,0
16V3Luční potok5/2 — 5/180,31,0
17V10Vilémovský potok18/24 — VI/10,26,0
18VI1, 2Vilémovský potokVI/1 — 32,56,0
19VI3, 4Hraniční potok4/24 — 5/90,40,6
20VI6Tomášovský potok10/3 — 110,70,7
21VI9Hraniční potok16/6 — 16/150,20,6
22VI10Strouha18/2 — 18/250,70,8
23VI11, 12Bílý potok20 232,91,5
24VI12, 13, 14, 15, 16Křinice23 — VII/17,96,0
25VII1KřiniceVII/1 — 31,06,0
26VII8, 9, 10Labe14 — 253,6110,0
27VIII1, 2, 3Klopotský potok1/3 — 43,20,8
28VIII7Studniční potok11/4 — 11/230,50,5
29VIII7, 8Sporný potok12/9 — 130,31,5
30VIII8Rychnovský potok13 — 14/241,40,8
31VIII14, 15Olšovský potok24 — 262,13,5
32VIII15Petrovický potok26 — 26/80,42,0
33VIII15Hraniční potok26/8 — 26/180,50,5
34IX1Hraniční potok2/1 — 2/90,20,5
35IX4Slatina6 — 6/150,42,0
36IX4Hraniční potok6/15 — 6/550,91,5
37IX6, 7Rybný potok9 — 101,44,5
38IX7, 8, 9Hraniční potok10 — 133,31,0
39IX9bezejmenný tok14 — 14/60,20,4
40IX10, 11, 12Černý potok15 — 172,41,0
41X1, 2, 3, 4Mohelnice3 — 8/115,13,0
42X6, 711 — 11/260,8hraniční příkop
43X7bezejmenný tok11/26 — 120,50,6
44X916/1 — 16/140,4hraniční příkop
45X10, 11Rašelinový potok17 — 182,01,5
46X11Divoká Bystřice18 — 191,02,2
47X11, 12Hraniční potok19 — 20/251,80,5
48XI1, 2, 3Jeleni potok2/4 — 6/84,51,5
49XI3, 4Jelení potok6/11 — 71,01,5
50XI4Moldavský potok7 — 80,82,5
51XI4Hraniční potok8 — 8/60,21,0
52XI7, 8Bystrý potok11/5 — 12/221,81,5
53XI8, 9, 10Bystrý potok12/26 — 15/283,32,0
54XII1Flájský potokXII/1 — 1/20,25,0
55XII1vodní nádrž Fláje1/2 — 21,3
56XII1, 2, 3Pstružný potok2 — 43,42,0
57XII3, 4Hraniční potok4 — 4/100,50,5
58XII6Ztracený potok7/15 — 80,30,4
59XII6Stříbrný potok8/14 — 8/190,20,5
60XII6, 7, 8, 9, 10, 11Svídnice10 — XIII/19,11,0
61XIII1, 2, 3, 4, 5, 6SvídniceXIII/1 — 79,64,0
62XIII6, 7Flájský potok7 — 82,011,0
63XIII7,8,9,10,
11,12,13,14
Načetínský potok8/2 — XIV/112,63,5
64XIV1, 2, 3Načetínský potokXIV/1 — 42,71,5
65XIV4, 55/24 — 6/111,5hraniční příkop
66XIV5bezejmenný tok6/11 — 70,40,5
67XIV5, 6Lesní potok7—80,90,5
68XIV6,7,8,9,10,
11,12,13,14
Černá8 — 20/815,14,0
69XIV14rybník20/8 — 20/100,2
70XIV14Černá20/10 — XV/10,32,0
71XV1ČernáXV/1 — 1/10,11,5
72XV1, 21/1 — 21,6hraniční příkop
73XV2, 3, 4Kamenička2 —32,80,8
74XV4, 5Přísečnice3—41,64,0
75XV1112/22 — 130,05hraniční příkop
76XV11, 12Polava13 — XVI/12,54,0
77XVI1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
PolavaXVI/1 — 12/1415,83,0
78XVI11rybník12/15 — 12/160,015
79XVI11Polava12/16 — 130,11,0
80XVII7Zlatý potok10 — 10/10,0053,0
81XVII7Polavský potok10 — 10/100,74,0
82XVII7, 8, 9Komáří potok10/10 — 153,12,0
83XVII9Komáří potok15/5 — 15/90,41,0
84XVIII1Blatenský potok2/1 — 30,76,0
85XVIII1Hraničný potok3 — 3/30,34,0
86XVIII1, 2, 3Smolný potok3/3 — 3/403,01,0
87XVIII810 — XIX/11,2hraniční příkop
88XIX1XIX/1 — 1/60,3hraniční příkop
89XIX9,10Hraničná11/11 — 12/192,10,7
90XIX10, 11Svatava13 — 13/151,55,0
91XX6Kuželka6/5 — 6/90,20,6
92XXI2, 3, 4Pstruhový potok4 — 6/94,10,5
93XXI4Hraniční potok6/11 — 70,20,5
94XXI58/4 — 8/50,1hraniční příkop
95XXI5, 6Rákosina8/5 — 8/150,90,5
96XXI6Rákosina8/18 — 8/240,60,5
97XXI7Rokytník10/9 — 10/100,10,5
98XXI7Rokytníkobr.003 10/11 — 10/110,010,5obr.003 = před doplňkovým znakem
99XXI7, 8Rašeliník12/5 — 12/110,60,4
100XXI8Černý potok16/1 — 16/110,60,6
101XXI8, 9Černý potok16/14 — 170,10,6
102XXI11, 12Velkorybnický potok21/5 — 221,70,7
103XXI12, 13Sázek22 — XXII/12,20,5
104XXII1SázekXXII/1 — 21,00,5
105XXII2, 3Sázek3/12 — 3/200,50,5
106XXII3Hazlovský potok4/19 — 4/220,10,3
107XXII5Plesná8 — 8/50,30,6
108XXII5, 6Plesná8/7 — 8/150,50,6
109XXII6Plesná8/16 — 91,40,6
110XXII6Starý potok9 — 9/70,50,6
111XXII6Starý potok9/19 — 9/210,050,3
112XXII8, 9Hraniční potok13/37 — 15/50,80,5
113XXIII5rybník7/3 — 7/40,03
114XXIII5, 6Zelený potok7/4 — 7/130,80,3
115XXIII6Zelený potok7/16 — 7/180,20,3
116XXIII6Hranický potok8/10 — 8/150,31,0
117XXIII7Lužní potok10/12 — 10/130,010,4
118XXIII8Bystřina12/2 — 12/70,60,4
119XXIII8, 9Bystřina12/8 — 12/110,30,4
120XXIII9, 10Bystřina12/11 — 13/93,70,5
121XXIII10, 11Bystřina13/10 — 15