Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 35/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o technické spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky týkající se spolupráce v oblasti vojenské geografie a výměny produktů vojenské geografie

Datum vyhlášení 03.04.2002
Uzavření smlouvy 14.09.2001
Platnost od 14.09.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. září 2001 bylo v Dobrušce podepsáno Ujednání o technické spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky týkající se spolupráce v oblasti vojenské geografie a výměny produktů vojenské geografie.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku X dnem podpisu.

Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

UJEDNÁNÍ O TECHNICKÉ SPOLUPRÁCI

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM NÁRODNÍ OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY

TÝKAJÍCÍ SE SPOLUPRÁCE V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE A VÝMĚNY PRODUKTŮ VOJENSKÉ GEOGRAFIE

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Helénské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vycházejíce z „Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti“, podepsaného v Praze dne 27. ledna 1998,

přejíce si vytvořit základní rámec pro spolupráci a výměnu vojenských geografických materiálů a údajů,

dohodly se na následujícím:

Článek I

Účel

Účelem tohoto Ujednání o technické spolupráci (dále jen „Ujednání“) je rozšířit spolupráci mezi smluvními stranami v oblasti vojenské geografie s cílem:

- uskutečňovat geografickou politiku Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen „NATO“),

- zlepšovat schopnosti smluvních stran k zajištění vojenské geografické podpory jejich ozbrojených sil,

- vyhnout se zdvojenému úsilí během produkce vojenských geografických materiálů a údajů,

- vyloučit platby v hotovosti za vzájemnou výměnu vojenských geografických materiálů a údajů.

Článek II

Prováděcí orgány

1. Při provádění tohoto Ujednání bude Ministerstvo obrany České republiky zastupováno Hlavním úřadem vojenské geografie.

2. Při provádění tohoto Ujednání bude Ministerstvo národní obrany Helénské republiky zastupováno Helénskou vojenskou geografickou službou.

Článek III

Oblast činnosti

1. Spolupráce podle tohoto Ujednání bude zahrnovat vzájemnou výměnu zkušeností stejně jako odborné konzultace týkající se dalšího rozvoje technické spolupráce v rámci setkávání náčelníků prováděcích orgánů a setkávání expertů.

2. Podle tohoto Ujednání si budou smluvní strany vyměňovat:

- vojenské topografické mapy, speciální mapy, letecké navigační nebo námořní mapy,

- geodetické údaje,

- digitální vojenské geografické údaje,

- informace o plánování produkce,

- technické publikace a zprávy,

- doplňkové materiály a informace

(dále nazývané jen „produkty“).

Článek IV

Prováděcí přílohy

1. Výměnu produktů poskytnutou podle tohoto Ujednání schválí zástupci prováděcích orgánů na formuláři Prováděcích příloh.

2. Prováděcí přílohy nesmí obsahovat žádná ustanovení neslučitelná s tímto Ujednáním a musí počítat s existujícími schopnostmi obou smluvních stran (dostupnost vybavení, personálu, zařízení a finančních zdrojů).

3. Je možné změnit obsah Prováděcích příloh nebo sjednat dodatečné Prováděcí přílohy.

Článek V

Vzájemné závazky

1. Produkty vyměňované podle tohoto Ujednání budou především neutajované informace. Postupy pro výměnu utajovaných produktů musí být ve shodě s dokumentem C-M (55) 15 (FINÁL) „Bezpečnost v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy“ v příslušném autorizovaném vydání.

2. Po výměně produktů musí přijímající strana zachovávat veškerá omezení stanovená poskytující stranou, která se týkají reprodukce, rozmnožování, tisku, autorského práva a omezení přístupu. Kromě toho musí přijímající strana aplikovat takové bezpečnostní předpisy, které jsou předepsány poskytující stranou.

3. Poskytování produktů (dokonce i jejich částí nebo výňatků) třetí straně podléhá písemnému schválení smluvní strany, která je primárním vlastníkem produktů.

Článek VI

Účetní evidence

1. Produkty budou vyměňovány na základě Prováděcích příloh nebo na požádání.

2. Výměna produktů podle Prováděcích příloh bude bezplatná. Poskytující smluvní strana uhradí výdaje spojené s odesláním.

3. Smluvní strany budou každoročně provádět společné hodnocení, aby byla zajištěna rovnováha mezi vyměňovanými produkty. Pro realizaci hodnocení jsou smluvní strany povinny vést seznam každoročně vyměněných produktů (dále nazývaný „Bilanční seznam“).

4. Bilanční seznam musí být uzavřen k 31. prosinci běžného roku. Smluvní strany si vzájemně vymění své Bilanční seznamy do 1. března následujícího roku.

5. Vyvážené realizace tohoto Ujednání bude dosaženo, pokud smluvní strany schválí toto hodnocení. Jestliže smluvní strany nesouhlasí s tím, že bylo dosaženo vyrovnané bilance, musí být určen způsob odstranění nerovnováhy na ročním základě.

6. Jakákoli nerovnováha ve výměně produktů musí být vyřešena každý rok vzájemnou dohodou. Nerovnováha nesmí být převáděna do dalšího roku, avšak může být kompenzována formou produktů, služeb nebo další poskytnuté podpory. Platba v hotovosti za produkty je vyloučena.

Článek VII

Různé

1. Zásilka produktů, které se týkají tohoto Ujednání nebo Prováděcích příloh, musí být uskutečněna na základě dodacího listu vyhotoveného ve třech kopiích. Jedna kopie tohoto dodacího listu bude zaslána přijímající smluvní straně poštou jako předběžné oznámení zásilky a další dvě kopie budou vloženy do zásilky. Jedna kopie dodacího listu musí být potvrzena přijímající smluvní stranou a poslána zpět odesílající smluvní straně. Veškeré vyměněné zásilky mezi výkonnými orgány musí být zřetelně označeny nápisem: „CZ/GR - Agreement, exchange of products“.

2. Všechna korespondence týkající se tohoto Ujednání nebo Prováděcích příloh bude posílána za adresáty prostřednictvím vojenských přidělenců smluvních stran.

3. Veškeré poštovní náklady, náklady na obaly a celní poplatky budou hrazeny odesílající smluvní stranou.

Článek VIII

Nároky na náhradu škody a odpovědnost

Veškeré nároky na náhradu škody a odpovědnost budou realizovány podle ustanovení článku VIII „Dohody mezi stranami Severoatlantické smlouvy týkající se statutu jejich ozbrojených sil“ podepsané v Londýně dne 19. června 1951 (NATO SOFA).

Článek IX

Urovnání sporů

Jakékoli neshody ohledně výkladu nebo aplikace tohoto Ujednání a jeho Prováděcích příloh budou řešeny konzultacemi mezi smluvními stranami a nebudou adresovány třetí straně nebo mezinárodnímu soudu k urovnání.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu smluvních stran a sjednává se na dobu neurčitou.

2. Kterákoli smluvní strana může vypovědět toto Ujednání písemně. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců po doručení oznámení o ukončení druhé smluvní straně.

3. Toto Ujednání může být kdykoli doplněno nebo změněno po vzájemné dohodě smluvních stran.

4. V případě ukončení budou probíhající projekty dokončeny podle podmínek stanovených v tomto Ujednání.


Dáno v Dobrušce dne 14. září 2001 ve dvou anglických originálech.

Za Ministerstvo obrany České republiky
plk. Ing. Karel Raděj v. r.
náčelník Hlavního úřadu vojenské geografie

Za Ministerstvo národní obrany Helénské republiky
Gramennos Kostakis v. r.
náčelník Helénské vojenské geografické služby

Přesunout nahoru