Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 31/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o mezinárodní kombinované dopravě

Datum vyhlášení 29.03.2002
Uzavření smlouvy 27.06.2001
Platnost od 11.11.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. června 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o mezinárodní kombinované dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 11. listopadu 2001.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky

o mezinárodní kombinované dopravě

Vláda České republiky a vláda Maďarské republiky (dále jen „smluvní strany“),

uvědomujíce si, že pro výměnu zboží je nezbytná výkonná mezinárodní doprava zboží,

uznávajíce, že z důvodů ekologických a limitované kapacity silniční dopravy je třeba vytvořit moderní přepravní systém železniční a vodní dopravy v zájmu vytvoření alternativ silniční dopravy přijatelných z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí,

přesvědčeny, že systém kombinované dopravy má velkou šanci na řešení problémů mezinárodní dopravy zboží,

vycházejíce z ustanovení mezinárodních smluv o ochraně přírody a životního prostředí, jimiž jsou státy obou smluvních stran vázány, a z příslušných vnitrostátních právních předpisů obou států,

odvolávajíce se na mezinárodní smlouvy týkající se kombinované dopravy, jimiž jsou státy obou smluvních stran vázány,

usilujíce o vzájemnou spolupráci v oblasti mezinárodní kombinované dopravy,

se dohodly takto:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody se rozumí:

a) „mezinárodní kombinovanou dopravou“ realizace přepravy zboží mezi překladišti kombinované dopravy či přístavy ve státech smluvních stran nebo přes jejich území, během které probíhá v počáteční a koncové fázi přepravního procesu přeprava intermodálních přepravních jednotek silničními vozidly a silničních vozidel po silnici a přeprava na úseku mezi nimi se uskutečňuje po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě, přičemž jeho délka je alespoň 100 kilometrů;

b) „intermodální přepravní jednotkou“ kontejner dlouhý nejméně 6 m, výměnná nástavba, dále jeřábem manipulovatelný nebo nemanipulovatelný návěs či přívěs, používané v kombinované dopravě;

c) „silničním vozidlem“ vozidlo s motorovým pohonem evidované ve státě jedné ze smluvních stran, uzpůsobené a používané k přepravě zboží, tj. tahač, nákladní automobil samotný nebo s přívěsem nebo tahač s návěsem. Není nutné, aby přívěs, respektive návěs byl evidován ve státě stejné smluvní strany;

d) „doprovázenou kombinovanou dopravou“ realizace přepravy silničních vozidel po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě, přičemž řidič cestuje společně se silničním vozidlem;

e) „nedoprovázenou kombinovanou dopravou“ realizace přepravy intermodálních přepravních jednotek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě;

f) „svozem a rozvozem“ přeprava intermodálních přepravních jednotek silničními vozidly a/nebo doprava silničních vozidel po silnici z místa nakládky zboží nebo z hraničního přechodu k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo vnitrozemskému přístavu podle směru jízdy, respektive z překladiště kombinované dopravy anebo vnitrozemského přístavu k místu určení, tj. vykládky zboží, nebo k nejbližšímu hraničnímu přechodu ve směru jízdy;

g) „překladištěm kombinované dopravy“ místo překládky intermodálních přepravních jednotek a/nebo silničních vozidel z jednoho druhu dopravy na jiný;

h) „povolením k silniční dopravě“ povolení podle dohody mezi smluvními stranami o mezinárodní silniční dopravě;

i) „odměnným povolením“ povolení k silniční dopravě, která je na české straně osvobozena od silniční daně a na maďarské straně od daně pro motorová vozidla, přičemž bylo vydáno na základě použití doprovázené kombinované dopravy.

Článek 2

Oblast užití

Tato Dohoda se vztahuje na mezinárodní kombinovanou dopravu mezi územími států obou smluvních stran nebo přes území státu jedné nebo obou smluvních stran.

Článek 3

Provádění Dohody

Příslušnými orgány smluvních stran pro provádění této Dohody jsou:

z české strany: Ministerstvo dopravy a spojů,

z maďarské strany: Ministerstvo dopravy a vodního hospodářství.

Článek 4

Spolupráce k podpoře kombinované dopravy

Smluvní strany

a) budou usilovat o to, aby provozovatelé železniční a vodní dopravy a společnosti kombinované dopravy učinili za účelem podpory kombinované dopravy efektivní koordinovaná opatření;

b) budou podle svých možností podporovat za účelem rozvoje kombinované dopravy investice do infrastruktury železnice, překladišť kombinované dopravy a veřejných přístavů;

c) budou usilovat o to, aby se silniční přeprava zboží uskutečňovala v co největší míře formou kombinované dopravy;

d) budou usilovat o to, aby byl svoz a rozvoz v rámci kombinované dopravy vyjmut ze zákazu dopravy o sobotách, nedělích a o svátcích, podle právních předpisů platných ve státech smluvních stran;

e) budou prostřednictvím kompetentních orgánů usilovat o to, aby podle možností vytvořily podmínky ke svozu a rozvozu silničními vozidly s celkovou hmotností do 44 tun;

f) budou prostřednictvím kompetentních orgánů usilovat o to, aby podle možností byly vytvořeny podmínky k celnímu odbavování zásilek kombinované dopravy v překladištích kombinované dopravy;

g) budou podle možností podporovat vznik a spolupráci společných mezinárodních společností pro kombinovanou dopravu;

h) se budou vzájemně informovat o těch opatřeních, která napomáhají zvýšení kvality mezinárodní kombinované dopravy a úrovně služeb.

Článek 5

Odměnná povolení

(1) V případě použití doprovázené kombinované dopravy ze států nebo do států smluvních stran nebo přes jejich území se příslušné orgány smluvních stran dohodnou na vzájemném vydávání odměnných povolení.

(2) Určení míry, počtu a platnosti odměnných povolení na návrh Smíšené komise pro kombinovanou dopravu schválí Smíšená komise pro silniční dopravu ustavená podle dohody platné mezi smluvními stranami o mezinárodní silniční dopravě.

(3) Odměnná povolení si předávají příslušné orgány smluvních stran.

Článek 6

Úlevy

(1) Smluvní strany na základě reciprocity zajistí pro dopravce druhé smluvní strany v rámci kombinované dopravy při svozu a rozvozu v kruhu o poloměru 70 km vzdušnou čarou

na české straně: osvobození od silniční daně,

na maďarské straně: osvobození od daně pro motorová vozidla.

(2) Pro přepravy prováděné podle odstavce 1 tohoto článku se nevyžadují povolení k silniční dopravě. V tomto případě je silniční dopravce povinen prokázat kontrolním orgánům použití kombinované dopravy železničním nákladním listem nebo lodním nákladním listem.

Článek 7

Porušení této Dohody

(1) Dopravce nebo člen či zaměstnanec jeho společnosti je povinen dodržovat právní předpisy platné ve státě druhé smluvní strany.

(2) Ve všech případech, které nejsou upraveny ustanoveními této Dohody nebo mezinárodních smluv zavazujících smluvní strany, je třeba se řídit právními předpisy států smluvních stran.

(3) Jestliže dopravce nebo člen či zaměstnanec jeho společnosti poruší ve státě druhé smluvní strany platné právní předpisy nebo jiná nařízení nebo ustanovení této Dohody, může příslušný orgán té smluvní strany, na území jejíhož státu je dopravce evidován, na žádost příslušného orgánu té smluvní strany, na území jejíhož státu k porušení právních předpisů došlo, učinit následující opatření:

• vyzvat dotyčného dopravce k dodržování platných předpisů,

• pozastavit vydání odměnných povolení dotyčnému dopravci, nebo odejmout již vydané odměnné povolení na období, na které jej příslušný orgán druhé smluvní strany vyloučil z přepravního procesu.

(4) Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně poskytnou informace o učiněných opatřeních.

Článek 8

Ochrana údajů

Smluvní strany se zavazují, že veškeré údaje a informace související s touto Dohodou - kromě veřejně publikovaných statistických údajů a výkazů - budou chránit před třetími osobami v souladu s právními předpisy svých států.

Článek 9

Mimořádná situace

Smluvní strany se zavazují, že v případě provozního výpadku v kombinované dopravě z důvodů vis maior, technické poruchy nebo jiné překážky, trvající déle než 24 hodin, učiní zvláštní opatření v zájmu zajištění plynulé mezinárodní kombinované přepravy.

Článek 10

Smíšená komise

(1) Příslušné orgány smluvních stran zřídí Smíšenou komisi pro kombinovanou dopravu k řešení otázek vyskytujících se při provádění této Dohody. Smíšená komise pro kombinovanou dopravu je oprávněna iniciovat úpravu a doplnění této Dohody.

(2) Smíšená komise pro kombinovanou dopravu ve své vlastní kompetenci určí v Jednacím řádu úkoly spojené se svým složením a činností.

(3) Smíšená komise zasedá podle potřeby střídavě ve státech smluvních stran na základě požadavku příslušného orgánu kterékoliv smluvní strany.

Článek 11

Řešení sporných otázek

Sporné otázky vzniklé při výkladu a provádění této Dohody budou řešeny jednáním mezi příslušnými orgány smluvních stran. Pokud se tyto orgány nedohodnou, budou sporné otázky řešeny jednáním smluvních stran, které se uskuteční diplomatickou cestou.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran. Dohoda vstoupí v platnost po uplynutí 30 (třiceti) dnů ode dne doručení pozdější diplomatické noty o tomto schválení.

(2) Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu na dobu neurčitou.

(3) Tuto Dohodu může kterákoliv smluvní strana vypovědět písemně diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 27. června 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a maďarském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Jaromír Schling v. r.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Maďarské republiky:
János Fonagy v. r.
ministr dopravy a vodního hospodářství

Přesunout nahoru