Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 30/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Datum vyhlášení 29.03.2002
Uzavření smlouvy 17.07.1998
Platnost od 12.01.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. července 1998 byla v Sofii podepsána Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu*)

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda se na základě svého článku 12 odst. 3 předběžně prováděla od 1. ledna 1999 a v souladu se zněním odstavce 1 téhož článku vstoupila v platnost dne 12. ledna 2002. Podle článku 12 odst. 4 od data vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná v Praze dne 15. prosince 1995, vyhlášená pod č. 223/1996 Sb.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA O PŘÍSTUPU BULHARSKÉ REPUBLIKY KE STŘEDOEVROPSKÉ DOHODĚ O VOLNÉM OBCHODU

Česká republika, Maďarská republika, Polská republika, Rumunsko, Slovenská republika a Republika Slovinsko na straně jedné a Bulharská republika na straně druhé (dále uváděné jako „Strany“), znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržního hospodářství, které tvoří základ jejich vztahů, berouce v úvahu pozitivní rozvoj vzájemné hospodářské spolupráce mezi Stranami, přejíce si přispět k procesu integrace v Evropě prostřednictvím rozšíření Středoevropské dohody o volném obchodu, majíce na zřeteli Deklarace předsedů vlád ze dne 25. listopadu 1994 v Poznani, ze dne 11. září 1995 v Brně, ze dne 13. září 1996 v Jasné a ze dne 12. září 1997 v Portoroži, odvolávajíce se na oficiální žádost Bulharské republiky ze dne 30. května 1996 o přistoupení ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, berouce v úvahu Doplňkovou dohodu ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsanou dne 11. září 1995 v Brně, jednajíce v souladu s ustanoveními článku 39a Středoevropské dohody o volném obchodu, se dohodly takto:

Článek 1

Bulharská republika přistoupí ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

Článek 2

Bulharská republika přijme Středoevropskou dohodu o volném obchodu se všemi jejími doplňky a úpravami podepsanými před podpisem této Dohody a bude ji uplatňovat v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 3

Tam, kde jsou ve Středoevropské dohodě o volném obchodu odvolávky na její Strany, a tam, kde jsou všechny státy výslovně uváděny, se bude rozumět včetně Bulharské republiky.

Článek 4

Základním clem uvedeným v odstavci 1 článku 4 Středoevropské dohody o volném obchodu bude v případě Bulharské republiky celní sazba podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovaná k 1. lednu 1993.

Článek 5

1. K provedení ustanovení odstavce 2 článku 3 Středoevropské dohody o volném obchodu jsou tímto stanoveny Protokoly 22, 23, 24, 25 a 26 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu a přiloženy k této Dohodě.

2. Ustanovení o zrušení dovozních cel mezi:

- Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 22,

- Maďarskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 23,

- Polskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 24,

- Rumunskem na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 25,

- Republikou Slovinsko na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 26.

Článek 6

1. K provedení ustanovení odstavce 1 článku 12 Středoevropské dohody o volném obchodu jsou tímto stanoveny Protokoly 27, 28, 29, 30 a 31 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu a přiloženy k této Dohodě.

2. Ustanovení o poskytování si vzájemných zemědělských koncesí mezi:

- Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 27,

- Maďarskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 28,

- Polskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 29,

- Rumunskem na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 30,

- Republikou Slovinsko na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 31.

Článek 7

Množstevní omezení dovozu nebo opatření mající rovnocenný účinek, uvedená v odstavci 2 článku 8 Středoevropské dohody o volném obchodu a blíže uvedená v Přílohách III/a, III/b a III/c Středoevropské dohody o volném obchodu, se budou rovněž uplatňovat na dovozy výrobků majících původ v Bulharské republice v souladu s ustanoveními přílohy k článku 7 této Dohody.

Článek 8

Pro účely této Dohody se rozumí, že Protokol 7 Středoevropské dohody o volném obchodu, týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce, se bude uplatňovat rovněž na výrobky mající původ v Bulharské republice v souladu s ustanoveními přílohy k článku 8 této Dohody.

Článek 9

1. Co se týká úpravy spolupráce v celní správě podle odstavce 2 článku 16 Středoevropské dohody o volném obchodu, bude rozuměno, že vzájemná pomoc v celních záležitostech mezi celními správami České republiky a Slovenské republiky na straně jedné a Bulharské republiky na straně druhé se bude uskutečňovat v souladu s ustanoveními přílohy I k článku 9 této Dohody.

2. Co se týká úpravy spolupráce v celní správě podle odstavce 2 článku 16 Středoevropské dohody o volném obchodu, bude rozuměno, že vzájemná pomoc v celních záležitostech mezi celními správami Republiky Slovinsko na straně jedné a Bulharské republiky na straně druhé se bude uskutečňovat v souladu s ustanoveními přílohy II k článku 9 této Dohody.

Článek 10

1. Co se týká úpravy vládních zakázek podle článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu, bude rozuměno, že ve vztazích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé se vztahuje i na veřejné zakázky a lhůta uvedená v odstavci 2 článku 24 skončí nejpozději do konce roku 1998.

2. Co se týká úpravy vládních zakázek podle článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu, bude rozuměno, že ve vztazích mezi Republikou Slovinsko na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé se vztahuje i na veřejné zakázky a lhůta uvedená v odstavci 2 článku 24 skončí nejpozději do konce roku 1999.

3. Je dohodnuto, že v rámci Společného výboru se budou konat konzultace podle odstavce 3 článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu, týkající se rozšíření zacházení uvedených v odstavcích 1 a 2 na ostatní Strany.

Článek 11

Tato Dohoda bude tvořit nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 12

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátý den poté, kdy depozitář obdrží poslední notifikaci od Stran Středoevropské dohody o volném obchodu a od Bulharské republiky o ukončení příslušného schvalovacího procesu.

2. Depozitář bude neprodleně notifikovat všem Stranám ukončení schvalovacího procesu nezbytného pro vstup této Dohody v platnost.

3. Před vstupem této Dohody v platnost podle odstavce 1 tohoto článku budou Česká republika, Maďarská republika, Polská republika, Slovenská republika, Republika Slovinsko a Bulharská republika předběžně provádět tuto Dohodu od 1. ledna 1999 za předpokladu, že před 1. prosincem 1998 bude Rumunsko notifikovat ostatním Stranám, že požadavky jeho právního řádu pro vstup této Dohody v platnost byly splněny a že Rumunsko bude tuto Dohodu provádět od 1. ledna 1999.

4. Od data vstupu této Dohody v platnost dohody o volném obchodu uzavřené mezi:

- Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná 15. prosince 1995 v Praze;

- Slovenskou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná 8. prosince 1995 v Sofii; pozbydou platnosti a dohoda o volném obchodu uzavřená mezi:

- Republikou Slovinsko a Bulharskou republikou, podepsaná 22. listopadu 1996 v Sofii;

na základě vzájemné dohody dotčených Stran, vyjádřené v této Dohodě, nevstoupí v platnost.

5. Od data prozatímního provádění této Dohody nebudou dohody o volném obchodu, uvedené v odstavci 4 tohoto článku, jejich smluvními Stranami prováděny.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní zmocněnci, byvše k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Sofii dne 17. července 1998 v jediném původním vyhotovení v jazyce anglickém, které bude uloženo u vlády Polské republiky. Depozitář předá ověřené opisy všem Stranám.

Poznámky pod čarou

*) Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou ze dne 21. prosince 1992 byla vyhlášena pod č. 54/1995 Sb.


PŘÍLOHA k článku 7

1. Kromě výrobků uvedených v Příloze III/a Středoevropské dohody o volném obchodu Česká republika a Slovenská republika zruší nejpozději do konce přechodného období množstevní omezení dovozu a opatření mající rovnocenný účinek u výrobku majících původ v Bulharské republice a uvedených níže:

2702

8418*

*uplatňováno Slovenskou republikou pouze u výrobku, které obsahují látky poškozující zemskou ozónovou vrstvu.

2. Maďarská republika otevře následující roční strop pro výrobky mající původ v Bulharské republice:

Obuv vyrobená z kůže a náhražek kůže ................................................................................................ 100.000 USD

Výše uvedený strop bude uplatňován do odstranění množstevních omezení u dotyčných výrobků Maďarskou republikou. Maďarská republika přezkoumá užívání tohoto stropu a zváží, mezi jiným ve světle takovéhoto přezkoumání, možnosti zvýšit tento strop pro rok 2000.

PŘÍLOHA k článku 8

K provádění ustanovení Protokolu 7 Středoevropské dohody o volném obchodu budou učiněny následující doplňky:

1. Článek 4

V odstavci 1 tohoto článku bude vypuštěno slovo „Bulharsko“.

2. Článek 18

V odstavci 4, který se týká průvodního osvědčení EUR 1 vystaveného dodatečně, bude doplněna takto bulharská verze:

„ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“

3. Článek 19

V odstavci 2, který se týká vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR 1, bude doplněna takto bulharská verze:

„ДУБЛИКАТ“

5. Příloha IV Protokolu 7

Bulharska verze prohlášení na faktuře bude doplněna takto:

„ИЗНОСИТЕЛЯТ НА ПРОДУКТИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ (МИТНИЧЕСКО РАЗРЕШЕНИЕ No .......................1), ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ОСВЕН КЪДЕТО Е ОТБЕЛЯЗАНО ДРУГО ТЕЗИ ПРОДУКТИ СА С.....................................2 ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ПРОИЗХОД.“

PŘÍLOHA I k článku 9

VZÁJEMNÁ POMOC V CELNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto Protokolu se rozumí:

(a) „celními předpisy“ obecně závazné právní předpisy uplatňované na území Stran, upravující dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho propuštění do celního režimu, včetně opatření o zákazech, omezeních a kontrolách, přijatých uvedenými Stranami;

(b) „clem“ všechna cla, daně, dávky a/nebo jiné poplatky, které jsou vyměřovány a vybírány na území Stran v souladu s celními předpisy, s výjimkou dávek a poplatků, jejichž výše je dána částkou odpovídající přibližným nákladům za poskytnuté služby;

(c) „dožadujícím orgánem“ příslušný správní orgán, který byl jmenován Stranou pro tento účel a který žádá o pomoc v celních záležitostech;

(d) „dožádaným orgánem“ příslušný správní orgán, který byl jmenován Stranou pro tento účel a který obdrží žádost o pomoc v celních záležitostech;

(e) „deliktem“ jakékoli porušení celních předpisů, jakož i pokus o porušení těchto předpisů;

(f) „celním orgánem“ v Bulharské republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel (Ministerstvo na finansite - Glavno upravlenie mitnitsi), v České republice Ministerstvo financí- Generální ředitelství cel a ve Slovenské republice Ministerstvo financí - Celní ředitelství (Ministerstvo financií - Colné riaditeistvo).

Článek 2

Rozsah

1. Strany si navzájem pomůžou při zabezpečování dodržování celních předpisů způsobem a za podmínek stanovených v této příloze, zejména zabraňováním, odhalováním a šetřením porušování těchto předpisů.

2. Pomoc v celních záležitostech poskytovaná podle tohoto Protokolu se vztahuje na celní orgán Strany, který je příslušný pro provádění této přílohy. Toto se nedotýká pravidel upravujících vzájemnou pomoc v trestních záležitostech. Netýká se to rovněž informací získaných na základě zmocnění vykonávaného na žádost soudního orgánu, pouze pokud by s tím tyto orgány souhlasily.

Článek 3

Pomoc na žádost

1. Na žádost dožadujícího orgánu poskytne dožádaný orgán všechny příslušné informace, které umožní zabezpečení řádného provádění celních předpisů, včetně informací týkajících se zjištěných nebo připravovaných činností, které porušují nebo by porušily takovéto předpisy.

2. Na žádost dožadujícího orgánu bude jej dožádaný orgán informovat o tom, zda zboží vyvezené z území jedné ze Stran bylo řádně dovezeno na území druhé Strany, a pokud je to účelné, uvede blíže celní režim, do kterého bylo zboží propuštěno.

3. Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán nezbytné kroky k zabezpečení dohledu nad:

(a) fyzickými a právnickými osobami, u kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy;

(b) pohybem zboží, o němž je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů;

(c) dopravními prostředky, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že byly, jsou nebo mohou být použity k porušení celních předpisů.

Článek 4

Pomoc bez vyzvání

Strany si v rámci své pravomoci navzájem poskytnou pomoc, kterou pokládají za potřebnou pro zajištění správného provádění celních předpisů, zvláště pokud obdrží informace týkající se:

- činností, které porušily, porušují nebo by porušily takové předpisy, a které mohou být předmětem zájmu druhé Strany;

- nových prostředků nebo metod použitých při uskutečňování takových činností;

- zboží, o němž je známo, že je předmětem závažného porušování celních předpisů o dovozu, vývozu, tranzitu nebo o jakémkoli celním režimu;

- osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že se dopouštějí nebo dopustily přestupků vůči celním předpisům platným na území druhé Strany;

- dopravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo u nichž existují podezření, že byly, jsou nebo mohou být použity při páchání přestupků vůči celním předpisům platným na území druhé Strany.

Článek 5

Doručení/Oznámení

Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán ve shodě se svým právním řádem všechna nezbytná opatření k:

- doručení všech dokumentů,

- oznámení všech rozhodnutí, spadajících do rozsahu této přílohy, adresátovi, který bydlí nebo sídlí na jeho území. V takovém případě se uplatňují ustanovení článku 6(3).

Článek 6

Forma a obsah žádostí o pomoc

1. Žádosti podle této přílohy se vyhotovují písemně. K takovýmto žádostem se přikládají doklady potřebné k jejich vyřízení. V případě požadavku pro naléhavost situace může být přijata ústní žádost, musí však být bezprostředně potvrzena písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 tohoto článku obsahují následující informace:

(a) dožadující orgán podávající žádost;

(b) požadované opatření;

(c) předmět a důvod žádosti;

(d) příslušné zákony, pravidla, předpisy a jiné právní normy;

(e) co nejpřesnější a nejobsáhlejší údaje o fyzických nebo právnických osobách, jež jsou terčem šetření;

(f) přehled příslušných skutečností, kromě těch případů, jichž se týká článek 5.

3. Žádosti se předkládají v úředním jazyku dožádaného orgánu nebo v jazyku přijatelném pro tento orgán.

4. Jestliže žádost nesplňuje formální požadavky, může být vyžádána její oprava nebo doplnění; mohou však být přijata preventivní opatření.

Článek 7

Vyřízení žádostí

1. Aby bylo vyhověno žádosti o pomoc, dožádaný orgán, nebo nemůže-li jednat sám, jiný správní orgán, kterému dožádaný orgán žádost postoupil, bude v rámci své pravomoci a dosažitelných prostředků poskytováním vlastních informací, prováděním potřebných pátrání nebo zajišťováním, aby pátrání bylo provedeno, postupovat tak, jako by jednal z vlastní iniciativy nebo na žádost jiných orgánů téže Strany.

2. Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu se zákony, pravidly, předpisy nebo jinými právními normami dožádané Strany.

3. Náležitě zmocnění úředníci jedné Strany mohou se souhlasem druhé příslušné Strany a za podmínek touto Stranou stanovených obdržet od úřadů dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, jemuž je dožádaný orgán nadřízený, informace týkající se porušení celních předpisů, které dožadující orgán potřebuje pro účely této přílohy.

4. Úředníci jedné Strany mohou být se souhlasem druhé Strany přítomni při pátráních vedených na jejím území.

Článek 8

Forma, jakou má být informace sdělena

1. Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgánu výsledky pátrání formou dokumentů, ověřených kopií dokumentů, zpráv apod.

2. Dokumenty uvedené v odstavci 1 mohou být nahrazeny computerizovanou informací v jakékoli formě pro tentýž účel.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Pokud dožádaný orgán dojde k závěru, že by požadovaná pomoc mohla porušit suverenitu, veřejný pořádek, bezpečnost či zásadní zájmy dožádané Strany, nebo by způsobila porušení průmyslového, obchodního nebo profesního tajemství této Strany, může odmítnout poskytnout takovou pomoc, poskytnout ji částečně nebo ji poskytnout, budou-li splněny určité podmínky nebo požadavky.

2. Pokud není možno žádosti o spolupráci vyhovět, dožadující orgán o tom bude neprodleně uvědomen a bude informován o důvodech odmítnutí poskytnutí pomoci.

3. Pokud celní orgán jedné Strany požádá o spolupráci, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by o to byl požádán celním orgánem druhé Strany, ve své žádosti na tuto skutečnost upozorní. Vyhovění takové žádosti je na úvaze dožádaného orgánu.

Článek 10

Povinnost utajení

1. Jakákoli informace, sdělená v jakékoli formě podle této přílohy, bude utajena. Vztahuje se na ni povinnost dodržovat služební tajemství a požívá ochrany, poskytované v souladu s příslušnými zákony uplatňovanými ve Straně, která informaci obdržela.

2. Stanovené údaje nebudou předány, jestliže existuje závažný důvod k domněnce, že předání nebo použití předaných údajů by odporovalo základním právním principům jedné ze Stran a zejména tehdy, pokud by dotčená osoba utrpěla nepřiměřenou škodu. Strana, která informace obdržela, bude na žádost Strany, která informace poskytla, tuto Stranu informovat o způsobu použití dodaných informací a o dosažených výsledcích.

3. Stanovené údaje mohou být předány pouze celním orgánům a v případě potřeby pro soudní účely, veřejné žalobě a soudním orgánům. Ostatní osoby a orgány mohou obdržet tyto informace jen na základě předběžného souhlasu orgánu, který je poskytl.

4. Strana poskytující informaci si ověří správnost předané informace. Jakmile dojde ke zjištění, že poskytnutá informace byla nesprávná nebo má být zrušena, bude Strana, která ji obdržela, o tom bez prodlení vyrozuměna. Tato Strana je povinna provést příslušnou opravu nebo zrušit informaci.

5. S výhradou případů, ve kterých převládá veřejný zájem, může příslušná osoba obdržet na žádost informace o uchovávání dat a o účelech tohoto uchovávání.

Článek 11

Použití informací

1. Obdržené informace se použijí pouze pro účely této přílohy a kterákoli ze Stran je může použít pro jiné účely výhradně s předchozím písemným souhlasem celního orgánu, který je poskytl, a mohou být předmětem jakýchkoli omezení stanovených tímto orgánem. Tato ustanovení se neuplatňují na informace týkající se deliktů v oblasti omamných a psychotropních látek. Takové informace se sdělí jiným orgánům přímo zúčastněným v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými látkami za podmínek uvedených v článku 2.

2. Odstavec 1 nebrání použití informací v jakémkoliv soudním nebo správním řízení, vyvolaném porušením celních předpisů.

3. Strany mohou ve svých svědeckých výpovědích, zprávách a zápisech, v řízení a v žalobách předložených soudům použít jako důkazu obdržených informací a projednaných dokumentů v souladu s ustanoveními této přílohy.

4. Originály spisů a dokumentů budou vyžadovány pouze v případech, kde by ověřené kopie nebyly dostačující a pokud to dovolují národní právní předpisy. Originály, které byly předány, budou bezodkladně vráceny, jakmile zanikne důvod, pro který byly druhé Straně poskytnuty.

Článek 12

Experti a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být zmocněn vystoupit v mezích poskytnutého zmocnění jako expert nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí, na něž se vztahuje tato příloha, v soudní pravomoci druhé Strany a předložit takové předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, které mohou být potřebné pro řízení. V žádosti o takové vystoupení musí být výslovně uvedeno, o jakou záležitost se jedná a jaká funkce nebo kvalifikace úředníka je požadována.

Článek 13

Náklady na pomoc

Strany upustí od veškerých nároků na druhou Stranu, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých podle tohoto Protokolu, vyjma, pokud je to přiměřené, od nákladů na experty a svědky, na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou součástí veřejných služeb.

Článek 14

Provádění

1. Prováděním této přílohy budou pověřeny celní orgány Stran. Zmíněné orgány budou rozhodovat o všech praktických opatřeních a úpravách nezbytných pro její provádění, přičemž budou brát v úvahu pravidla v oblasti ochrany dat.

2. Strany budou navzájem konzultovat a následně se informovat o podrobných pravidlech provádění této přílohy, která jsou přijímána ve shodě s ustanoveními tohoto článku.

3. Celní orgány Stran mohou zařídit, aby jejich vyšetřující orgány byly ve vzájemném přímém styku.

4. Strany mohou doporučit příslušným orgánům úpravy této přílohy, které Strany považují, že by měly být učiněny.

PŘÍLOHA II k článku 9

VZÁJEMNÁ POMOC V CELNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto Protokolu se rozumí:

(a) „celními předpisy“ obecně závazné právní předpisy uplatňované v Bulharsku a ve Slovinsku, upravující dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho propuštění do celního režimu, včetně opatření o zákazech, omezeních a kontrolách, přijatých uvedenými Stranami;

(b) „clem“ všechna cla, daně, dávky a/nebo jiné poplatky, které jsou vyměřovány a vybírány na území Stran v souladu s celními předpisy, s výjimkou dávek a poplatků, jejichž výše je dána částkou odpovídající přibližným nákladům za poskytnuté služby;

(c) „dožadujícím orgánem“ příslušný správní orgán, který byl jmenován Stranou pro tento účel a který žádá o pomoc v celních záležitostech;

(d) „dožádaným orgánem“ příslušný správní orgán, který byl jmenován Stranou pro tento účel a který obdrží žádost o pomoc v celních záležitostech;

(e) „deliktem“ jakékoli porušení celních předpisů, jakož i pokus o porušení těchto předpisů;

(f) „celním orgánem“ v Bulharské republice Ministerstvo financí- Generální ředitelství cel (GU Mitnitsi) a ve Slovinsku Ministerstvo financí - Celní správa Republiky Slovinsko (Ministerstvo za finance - Carinska Úprava Republike Slovenije);

(g) „osobními údaji“ veškeré informace vztahující se k jedinci, u něhož je zjištěna nebo zjišťována totožnost.

Článek 2

Rozsah

1. Strany si navzájem pomůžou při zabezpečování dodržování celních předpisů způsobem a za podmínek stanovených v této příloze, zejména zabraňováním, odhalováním a šetřením porušování těchto předpisů.

2. Pomoc v celních záležitostech poskytovaná podle tohoto Protokolu se vztahuje na celní orgán Strany, který je příslušný pro provádění této přílohy. Toto se nedotýká pravidel upravujících vzájemnou pomoc v trestních záležitostech. Netýká se to rovněž informací získaných na základě zmocnění vykonávaného na žádost soudního orgánu, pouze pokud by s tím tyto orgány souhlasily.

Článek 3

Pomoc na žádost

1. Na žádost dožadujícího orgánu poskytne dožádaný orgán všechny příslušné informace, které umožní zabezpečení řádného provádění celních předpisů, včetně informací týkajících se zjištěných nebo připravovaných činností, které porušují nebo by porušily takovéto předpisy.

2. Na žádost dožadujícího orgánu bude jej dožádaný orgán informovat o tom, zda zboží vyvezené z území jedné ze Stran bylo řádně dovezeno na území druhé Strany, a pokud je to účelné, uvede blíže celní režim, do kterého bylo zboží propuštěno.

3. Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán nezbytné kroky k zabezpečení dohledu nad:

(a) fyzickými a právnickými osobami, u kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy;

(b) pohybem zboží, o němž je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů;

(c) dopravními prostředky, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že byly, jsou nebo mohou být použity k porušení celních předpisů;

(d) dopravními prostředky, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že byly, jsou nebo mohou být použity k porušení celních předpisů.

Článek 4

Pomoc bez vyzvání

Strany si v rámci své pravomoci navzájem poskytnou pomoc, kterou pokládají za potřebnou pro zajištění správného provádění celních předpisů, zvláště pokud obdrží informace týkající se:

- činností, které porušily, porušují nebo by porušily takové předpisy, a které mohou být předmětem zájmu druhé Strany;

- nových prostředků nebo metod použitých při uskutečňování takových činností;

- zboží, o němž je známo, že je předmětem závažného porušování celních předpisů o dovozu, vývozu, tranzitu nebo o jakémkoli celním režimu;

- osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že se dopouštějí nebo dopustily přestupků vůči celním předpisům platným na území druhé Strany;

- dopravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo u nichž existují podezření, že byly, jsou nebo mohou být použity při páchání přestupků vůči celním předpisům platným na území druhé Strany.

Článek 5

Doručení/Oznámení

Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán ve shodě se svým právním řádem všechna nezbytná opatření k:

- doručení všech dokumentů,

- oznámení všech rozhodnutí, spadajících do rozsahu této přílohy, adresátovi, který bydlí nebo sídlí na jeho území. V takovém případě se uplatňují ustanovení článku 6(3).

Článek 6

Forma a obsah žádostí o pomoc

1. Žádosti podle této přílohy se vyhotovují písemně. K takovýmto žádostem se přikládají doklady potřebné k jejich vyřízení. V případě požadavků pro naléhavost situace může být přijata ústní žádost, musí však být bezprostředně potvrzena písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 tohoto článku obsahují následující informace:

(a) dožadující orgán podávající žádost;

(b) požadované opatření;

(c) předmět a důvod žádosti;

(d) příslušné zákony, pravidla, předpisy a jiné právní normy;

(e) co nejpřesnější a nejobsáhlejší údaje o fyzických nebo právnických osobách, jež jsou terčem šetření;

(f) přehled příslušných skutečností, kromě těch případů, jichž se týká článek 5.

3. Žádosti se předkládají v úředním jazyku dožádaného orgánu nebo v jazyku přijatelném pro tento orgán.

4. Jestliže žádost nesplňuje formální požadavky, může být vyžádána její oprava nebo doplnění; mohou však být přijata preventivní opatření.

Článek 7

Vyřízení žádostí

1. Aby bylo vyhověno žádosti o pomoc, dožádaný orgán, nebo nemůže-li jednat z vlastní inciativy, jiný správní orgán, kterému dožádaný orgán žádost postoupil, bude v rámci své pravomoci a dosažitelných prostředků poskytováním vlastních informací, prováděním potřebných pátrání nebo zajišťováním, aby pátrání bylo provedeno, postupovat tak, jako by jednal z vlastní iniciativy nebo na žádost jiných orgánů téže Strany.

2. Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu se zákony, pravidly, předpisy nebo jinými právními normami dožádané Strany.

3. Náležitě zmocnění úředníci jedné Strany mohou se souhlasem druhé příslušné Strany a za podmínek touto Stranou stanovených obdržet od úřadů dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, jemuž je dožádaný orgán nadřízený, informace týkající se porušení celních předpisů, které dožadující orgán potřebuje pro účely této přílohy.

4. Úředníci jedné Strany mohou se souhlasem druhé příslušné Strany a za podmínek touto Stranou stanovených být přítomni při pátráních vedených na jejím území.

Článek 8

Forma, jakou má být informace sdělena

1. Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgánu výsledky pátrání formou dokumentů, ověřených kopií dokumentů, zpráv apod.

2. Dokumenty uvedené v odstavci 1 mohou být nahrazeny computerizovanou informací v jakékoli formě pro tentýž účel.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Strany mohou odmítnout poskytnout pomoc uvedenou v této příloze, kde její poskytnutí by:

(a) pravděpodobně bylo poškozením suverenity Slovinska nebo Bulharska; nebo

(b) pravděpodobně bylo poškozením veřejného pořádku, bezpečnosti či dalších zásadních zájmů;

(c) způsobilo měnové nebo daňové předpisy jinými a odlišnými, než jsou předpisy týkající se cel; nebo

(d) porušilo průmyslové, obchodní či profesní tajemství.

2. Tam, kde dožadující orgán žádá o pomoc, kterou by on sám nebyl schopen poskytnout, pokud by tak byl žádán, dožadující orgán ve své žádosti na tuto skutečnost upozorní. Potom bude na dožádaném orgánu rozhodnout, jak odpovědět na takovouto žádost.

3. Pokud je pomoc odmítnuta nebo odepřena, tak rozhodnutí a důvody o tomto musí být oznámeny dožadujícímu orgánu bez prodlení.

Článek 10

Povinnost utajení

1. Jakákoli informace, sdělená v jakékoli formě podle této přílohy, bude utajena. Vztahuje se na ni povinnost dodržovat služební tajemství a požívá ochrany, poskytované v souladu s příslušnými zákony uplatňovanými ve Straně, která informaci obdržela.

2. Osobní údaje mohou být předány pouze tehdy, pokud úroveň ochrany osoby daná právními předpisy Strany je rovnocenná. Strany alespoň zajistí úroveň ochrany založenou na zásadách uvedených v dodatku k této příloze.

Článek 11

Použití informací

1. Obdržené informace se použijí pouze pro účely této přílohy a kterákoli ze Stran je může použít pro jiné účely výhradně s předchozím písemným souhlasem celního orgánu, který je poskytl, a mohou být předmětem jakýchkoli omezení stanovených tímto orgánem. Tato ustanovení se neuplatňují na informace týkající se deliktů v oblasti omamných a psychotropních látek. Takové informace se sdělí jiným orgánům přímo zúčastněným v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými látkami za podmínek uvedených v článku 2.

2. Odstavec 1 nebrání použití informací v jakémkoliv soudním nebo správním řízení, vyvolaném porušením celních předpisů.

3. Strany mohou ve svých svědeckých výpovědích, zprávách a zápisech, v řízení a v žalobách předložených soudům použít jako důkazu obdržených informací a projednaných dokumentů v souladu s ustanoveními této přílohy.

Článek 12

Experti a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být zmocněn vystoupit v mezích poskytnutého zmocnění jako expert nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí, na něž se vztahuje tato příloha, v soudní pravomoci druhé Strany a předložit takové předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, které mohou být potřebné pro řízení. V žádosti o takové vystoupení musí být výslovně uvedeno, o jakou záležitost se jedná a jaká funkce nebo kvalifikace úředníka je požadována.

Článek 13

Náklady na pomoc

Strany upustí od veškerých nároků na druhou Stranu, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých podle tohoto Protokolu, vyjma, pokud je to přiměřené, od nákladů na experty a svědky, na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou zaměstnanci veřejných služeb.

Článek 14

Provádění

1. Prováděním této přílohy budou pověřeny celní orgány Stran. Zmíněné orgány budou rozhodovat o všech praktických opatřeních a úpravách nezbytných pro její provádění, přičemž budou brát v úvahu pravidla v oblasti ochrany dat.

2. Strany budou navzájem konzultovat a následně se informovat o podrobných pravidlech provádění této přílohy, která jsou přijímána ve shodě s ustanoveními tohoto článku.

3. Celní orgány Stran mohou zařídit, aby jejich vyšetřující orgány byly ve vzájemném přímém styku.

DODATEK k PŘÍLOZE II k článku 9

ZÁKLADNÍ ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ

1. Automaticky zpracovávané osobní údaje budou:

(a) získávány čestně a zpracovávány podle zákona;

(b) ukládány pro blíže určené a zákonné účely a nebudou používány způsobem neslučitelným s těmito účely;

(c) náležité, související a ne nadměrné ve vztahu k účelům, pro které jsou ukládány;

(d) správné a tam, kde je to nezbytné, udržovány k datu;

(e) uchovávány ve formě, která dovoluje určení totožnosti údajů po dobu ne delší, než je vyžadováno účelem, pro který jsou tyto údaje ukládány.

2. Jestliže domácí zákon neposkytuje příslušné záruky, pak osobní údaje prozrazující rasový původ, politické názory nebo náboženské a jiné víry, tak i jako osobní údaje týkající se zdraví nebo pohlavního života, nesmějí být zpracovávány automatizovaně. To samé se bude uplatňovat na údaje související s rozsudky trestů.

3. K ochraně osobních údajů uložených v automatizovaných souborech údajů budou přijímána příslušná bezpečnostní opatření proti neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, tak i proti neoprávněnému přístupu, změně nebo šíření.

4. Kterékoli osobě bude umožněno:

(a) zřídit si existenci automatizovaného souboru osobních údajů, stanovit jeho účely, tak i totožnost a obvyklé sídlo nebo hlavní místo zaměstnání správce souboru;

(b) obdržet v rozumných intervalech a bez přílišné prodlevy nebo výdaje potvrzení toho, zda osobní údaje k ní se vztahující jsou uloženy v automatizovaném souboru údajů, tak i na sdělení jí takových údajů ve srozumitelné formě;

(c) dosáhnout, v možném případě, opravy nebo vymazání takových údajů, jestliže byly zpracovávány v rozporu s ustanoveními domácího práva, mající tím účinek na základní zásady stanovené v zásadách 1 a 2 tohoto Dodatku;

(d) dovolat se nápravy, jestliže žádosti o sdělení nebo, v možném případě, sdělení, opravu nebo vymazání uvedených v písmenech (b) a (c) této zásady není vyhověno.

5. Žádná výjimka z ustanovení podle zásad 1, 2 a 4 tohoto Dodatku nebude povolena, s výjimkou té v rozsahu omezení vymezených v této zásadě.

6. Odchýlení se od ustanovení podle zásad 1, 2 a 4 tohoto Dodatku bude povoleno tehdy, když takové odchýlení je učiněno zákonem Strany a tvoří v demokratické společnosti nezhytné opatření v zájmu:

(a) chránění bezpečnosti státu, veřejného bezpečí, peněžních zájmů státu nebo potlačování trestních přestupků;

(b) chránění předmětu údajů nebo práv a svobod druhých.

7. Omezení ve výkonu práv blíže uvedených v zásadě 4 písmenech (b), (c) a (d) tohoto Dodatku smějí být učiněna zákonem s ohledem na automatizované soubory osobních údajů použité ke statistickým nebo vědecko-výzkumným účelům tam, kde není zřejmě žádné riziko zasahování do soukromí předmětu údajů.

8. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku se nebude vykládat jako omezující nebo jinak ovlivňující na možnost Strany poskytovat předmětům údajů širší míru ochrany než tu stanovenou v tomto Dodatku.


PROTOKOL 22

(k článku 3 odstavci 2)

ZRUŠENÍ CEL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice budou zrušena k datu provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice budou zrušena k datu provádění této Dohody.


PROTOKOL 23

(k článku 3 odstavci 2)

ZRUŠENÍ CEL MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice a uvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 30 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - na 15 % základního cla,

- k 1. lednu 2001 - zbývající cla budou odstraněna.

2. U výrobků, které mají původ v Maďarské republice, jsou dováženy do Bulharské republiky a nejsou uvedeny v příloze A k tomuto Protokolu, se budou od data provádění této Dohody uplatňovat nulová cla.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze B k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 30 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - na 15 % základního cla,

- k 1. lednu 2001 - zbývající cla budou odstraněna.

4. U výrobků, které mají původ v Bulharské republice, jsou dováženy do Maďarské republiky a nejsou uvedeny v phloze B k tomuto Protokolu, se budou od data provádění této Dohody uplatňovat nulová cla.


Příloha A k Protokolu 23

250840480252551599620291701939841710853720
252020480253551611620292702000841720853810
252321480300551612620293720810841780853890
252329480411551613620299720825841911854411
252330480431551614620311720826841919854419
253090480439551621620312720827841932854420
271000480441551622620319720836841939854430
280430480449551623620321720837841940854441
281310480459551624620322720838841950854449
281410480510551631620323720839841981854451
281511480521551632620329720840841990854459
281512480522551633620331720851842111854460
282810480523551634620332720852842112854520
282890480529551641620333720853842119854620
283010480560551642620339720854842121854690
283410480820551643620341720890842122854710
283531480830551644620342720915842123854720
283620481011551691620343720916842129854790
283630481029551692620349720917842131860500
283650481031551693620411720918842191860719
284210481420551694620412720925842211860730
284290481430560121620413720926842219860799
284910481490560122620419720927842220860900
290315481500560221620421720928842230870110
290531481610560229620422720990842240870120
290941481710560311620423721011842290870130
290950481720560312620429721012842330870190
291411481730560313620431721041842381870210
291735481810560314620432721049842389870290
291813481820560391620433721061842390870310
292610481830560392620439721070842410870321
293340481850560393620441721090842481870322
293371481890560394620442721113842489870323
300410481910560710620443721114842490870324
300510481920560721620444721119842511870331
300590481930560729620449721123842519870332
310210481940560730620451721129842539870333
310221481950560741620452721190842542870390
310230481960560749620453721210842611870410
310250500400560750620459721220842619870421
310280500600560790620461721230842630870422
320810500710560811620462721240842649870423
320910500720560819620463721310842699870431
320990500790570110620469721320842720870432
330410510610570190620510721391842790870540
330420510620570210620520721410842832870911
330430510710570220620530721420842833870919
330491510720570231620590721491842839870990
330499511000570232620610721499843210871110
330510511111570241620620721610843221871200
330520511119570242620630721621843229871491
330530511120570249620640721622843230871492
330590511130570251620690721650843240871610
330610511190570252620711721691843280871620
340111511211570291620719721699843290871631
340119511219570292620721721710843311871639
340120511220570310620722721720843319871640
340220511230570320620729721730843320871680
340290511290570330620791721790843330890391
340410511300570390620792722990843360890392
340420520411570410620799730110843420890399
340510520419570490620811730120843510900140
340520520521570500620819730290843610900150
340530520522580121620821730300843699900211
360200520523580122620822730410843710900490
360410520524580123620829730429843780900580
360490520526580124620891730451843810900590
360500520541580125620892730459843840900610
380820520542580126620899730490843850900651
381900520543580131620910730511843860900653
382000520544580132620920730512843880900659
390110520546580133620930730519843890900691
390810520611580134620990730520845011900719
391721520612580135621010730531845019900792
391722520613580136621020730539845819901600
391723520614580190621030730590845891901730
391810520621580211621040730610845910901780
391890520623580219621050730620845921901790
391990520624580220621111730630845931902480
392010520632580230621112730640845939902580
392020520633580310621120730650845940902590
392041520634580390621131730660845951902620
392042520641580410621132730690845961902680
392051520642580421621133730711845969902690
392059520643580429 621139730719845970902710
392061520644580430621141730721846011902720
392062520710580810621142730722846019902730
392063520911580890621143730723846021902750
392069520912, 581100621149730729846029902810
392071520921590110621210730791846120902820
392072520922590190621220730792846150902890
392073520929590410621230730793846190902910
392091520931590491621290730799846231902990
392092520932590492621310730830846239903010
392093520941590700621320730840846241903031
392094520943590800621390730890846249903210
392099520949590900621410730900846410903220
392210520951600110621420731010846591903281
392220520952600121621430731029846592903289
392290521011600122621440731100846593903290
392310521012600129621490731210846594903300
392321521019600191621510731290846595910112
392329521021600192621520731300846596910191
392330521022600199621590731420846599910211
392340521029600210621600731441846610910221
392390521031600220621710731449846620910390
392410521032600230621790731600846630910400
392490521039600241630120731700846692910511
392510521041600242630130731813846711910519
392520521042600243630140731815846719910521
392530521049600249630190731816846799910610
392590521051600291630210731819846810910690
392610521052600292630221731821846820910700
392620521059600293630222731822846880910919
392630521111610110630229731823847021910990
392640521112610120630231731824847029911390
392690521121610130630232731829847040930100
400241521122610190630239732090847050930200
400300521129610210630240732111847090930700
400400521131610220630251732112847110940120
400599521132610230630252732113847810940130
400610521139610290630253732181847890940140
400690521141610311630259732183847910940161
400700521142610312630260732219847930940169
400811521143610319630291732290847989940171
400819521149610321630292732392848020940179
400821521151610322630293732393848030940180
400829521152610323630299732394848041940310
400910521159610329630311732399848049940320
400920521211610331630312732410848110940330
400930521212610332630319732490848120940340
400940521213610333630391732591848130940350
400950521214610339630392732599848180940360
401011521215610341630399732611848190940370
401012521221610342630411732619848210940380
401013521222610343630419732620848220940410
401019521223610349630491732690848230940429
401021521224610411630492740710848240940430
401022521225610412630493740829848250940490
401023530919610413630499740911848299940510
401024530921610419630510740919848310940520
401029530929610421630520740921848320940540
401110531010610422630532740929848360940550
401120531090610423630533740931848390940560
401140531100610429630539740939848590940591
401150540110610431630590741110850110940592
401191540231610432630611741999850120940599
401199540232610433630612760410850131940600
401210540233610439630619760421850140950100
401220540241610441630621760429850151950210
401290540261610442630622760611850152950291
401310540269610443630629760612850211950320
401320540620610444630631760692850212950330
401390540710610449630639760711850213950341
401610540730610451630641761010850220950349
401691540752610452630649761090850410950350
401692540753610453630691761691850421950370
401693540781610459630699761699850422950380
401694540782610461630710780300850431950390
401695540783610462630790780419850432950410
401699540784610463640191780420850433950420
401700540791610469640192790310850434950430
410511540792610510640199790390850440950440
410520540793610520640212790500850450950490
410611540794610590640219820210850511950510
410620540822610610640220820240850710950590
420100540823610620640291820291850780950612
420211540824610690640299820299850810950619
420212540831610711640312820310850820950632
420219540832610712640319820340850880950651
420221540833610719640320820411851130950659
420222540834610721640330820412851140950661
420229550320610722640340820520851150950662
420231550330610729640351820530851220950669
420232550510610791640359820540851230950670
420239550610610792640391820551851440950691
420291550820610799640399820559851519950699
420292550911610811640411820570851521960719
420299550912610819640419820580851539
420310550921610821640420820590851590
420321550922610822640510820600851610
440920550931610829640520820720851621
441011550941610831640590820730851632
441019550942610832680410820740851633
441090550962610839680422820750851660
441111550969610891680430820760851671
441119551011610892680790820770851672
441121551012610899680800820780851679
441129551020610910680911820790851680
441131551030610990680919820810851730
441139551090611010680990820820851821
441191551110611020681019820830851830
441199551120611030681091820840851921
441213551130611090681099820890851929
441214551211611110681110821110852110
441219551219611120681120821191852190
441222551221611130681130821192852311
441223551229611190681190821193852320
441229551291611211681250821194852390
441292551299611212681270830110852510
441293551311611219681290830120852520
441299551312611220681310830150852719
441300551313611231681390830170852729
441510551319611239681510830300852732
441520551321611241690100830910852739
441600551322611249690410830990852790
441810551323611300690490831110852812
441820551329611410690510831120852813
441830551331611420690590831130852821
441840551332611430690600831190852822
441850551333611490690710840211852830
441890551339611511690790840212852910
442110551341611512690810840219852990
442190551342611519690890840220853010
480251551343611520690990840290853080
551349611591691010840310853110
551411611592691090840390853180
551412611593691110840410853210
551413611599691190840510853222
551419611610691200840734853223
551421611691691310840790853224
551422611692691390841319853225
551423611693691410841320853229
551429611699691490841330853310
551431611710700319841340853329
551432611720700320841350853510
551433611780700330841360853521
551439611790700490841381853529
551441620111701010841382853530
551442620112701321841410853590
551443620113701329841420853610
551449620119701331841440853620
551511620191701332841451853630
551512620192701339841459853641
551513620193701391841510853649
551519620199701610841581853650
551521620211701690841582853661
551522620212701810841590853669
551591620213701890841610853690
551592620219701932841690853710

Příloha B k Protokolu 23

2514 004009 405212 12 90 996207 997226 198482 20 00 99
2516 114009 505212 13 10 996208 117226 208482 30 00 99
2516 124010 115212 13 90 996208 197226 918482 50 00 99
2516 904010 125212 14 10 996208 217226 928482 80
4010 135212 14 90 996208 227226 938483 20
2701 124010 195212 15 10 996208 297226 948483 30
2701 19 .4010 215212 15 90 996208 917226 998483 40
2701 204010 225212 216208 927227 108483 50
2702 104010 235212 226208 997227 208483 60
2702 204010 245212 236209 107227 908483 90
2703 004010 295212 246209 207228 10
2710 00 81 004011 105212 256209 307228 208508 10
2710 00 83 004011 20 10 026209 907228 308508 20
2710 00 85 004011 20 90 025306 10 90 006210107228 408508 80
2710 00 87 004011 305306 20 90 006210 207228 508509 10
2710 00 88 004011405309 116210 307228 608509 20
2710 00 89 004011 505309 196210 407228 708509 30
2710 00 92 004011915309 216210 507228 808509 40
2710 00 94 004011995309 296211 117229 108509 80
2710 00 96 004012 105311 00 90 016211 127229 208510 30
2710 00 98 014012 206211 207229 908511 10
2710 00 98 994012 905401 10 11 00621131851120
4013 10 90 025401 10 19 006211 327301 108511 30
2807 004013 205402 10 90 016211 337301 208511 40
2844 40 40 004013 905402 31 00 016211397302 108511 50
2848 004016 99 52 005402 32 00 016211 417302 208511 80
4016 99 58 005402 41 00 016211427302 308511 90
2903 114016 99 82 015402 51 00 016211 437302 408517 11
2903 124016 99 88 015402 61 00 016211497302 908517 19 10 01
2903 135404 106212 107303 008517 19 10 02
2903 144102 105404 906212 207304 218517 19 10 99
2903 154102 215407 106212 307304 31 10 018517 19 90 00
2903 164102 295407 206212 907304 31 91 01851721
2903 214103 105407 306213 107304 31 99 018517 22
2903 234103 205407 416213 207304 39 10 018517 30
2903 304103 905407 426213 907304 39 20 018517 50
2903 414109 005407 436214 107304 39 30 018517 80
2903 424110 005407 446214 207304 39 51 018517 90
2903 435407 516214 307304 39 59 018521 10 10 00
2903 444202 115407 526214 407304 39 91 018521 10 30 01
2903 454202 125407 536214 907304 39 93 018521 10 30 99
2903 464202 19 10 005407 546215 107304 39 99 018521 10 80 01
2903 474202 19 90 01 .5407 616215 207304 41 10 018521 10 80 99
2903 494202 19 90 025407 696215 907304 41 90 018521 90
2903 51 90 004202 19 90 035407 716216 007304 49 10 018524 10
2903 594202 215407 726217 107304 49 30 018524 40
2903 614202 225407 736217 907304 49 91 018524 51
2903 624202 297304 49 99 018524 52
2904 20 10 004202 315508 10 11 006302 107304 51 11 018525 10
2905 454202 325508 10 19 006302 217304 51 19 018525 20
2909 114202 39 00 015509 116302 227304 51 30 018525 30
2909 194202 39 00 025509 126302 297304 51 91 01 8525 40
2909 204202 39 00 035509 216302 317304 51 99 01 8526 10
2909 304202 915509 226302 327304 59 10 01 8526 91
2909 424202 925509 316302 397304 59 31 018526 92 10 00
2909 444202 99 00 015509 416302 407304 59 39 018526 92 90 99
2909 494202 99 00 025509 426302 517304 59 50 018527 12
2909 504202 99 00 035509 516302 527304 59 91 018527 13
2912 114203 105509 526302 537304 59 93 018527 19
2915 244203 215509 536302 597304 59 99 018528 12
2915 314203 295509 596302 607304 90 10 018528 13
2915 334203 305509 626302 917304 90 90 018528 21 14 01
2916 194203 405509 696302 927305 118528 21 16 01
2916 204204 005509 916302 937305 128528 21 18 01
2916 394205 005509 926302 997305 198528 21 90 01
2917 115509 996303 117305 208528 22 0 0 01
2917 124302 20 00 016303 127305 318528 30 05 01
2917 135602 106303 197305.398528 30 20 01
291714 .4401 105602 216303 917305 908528 30 99 01
2917 204401 225602 296303 927306 108529 10
2917 314402 00 00 015602 906303 997306 208529 90
2917 324403 91 00 995603 116306 117306 30 10 018534 00
2917 334403 92 00 995603 126306 127306 30 10 028535 10
2917 344407 26 31 005603 136306 197306 30 10 038536 10
2917 354407 26 39 005603 146306 217306 30 21 008536 20
2917 364407 26 50 005603 916306227306 30 29 008536 30
2917 374407 29 20 005603 926306 297306 3 0 51 018536 41
2918 114407 29 31005603 936306 317306 30 59 01853649
2918 124407 29 50 005603 946306 397306 30 71 018536 50
2918 134407 91 10 016306 417306 30 71 028536 61
2918 144407 91 10 995701 106306 497306 30 78 018536 69
2918 154407 91 31 005701 906306 917306 30 78 028536 90
2918 164407 91 39 005702 106306 997306 30 90 018537 10
2918 174407 91 50 005702 206309 00 00 997306 30 90 028537 20
2918 194407 91 90 995702 316310 107306 40 10 018542 14 91 00
2918 214407 92 10 015702 326310 907306 40 10 028542 19 05 01
2918 224407 92 10 995702 3973064010 038542 19 98 00
2918 234407 92 30 005702 416401 107306 40 91 018542 30 10 00
2918 294407 92 50 005702 426401 917306 40 91 028544 11 10 00
2918 304407 92 90 995702 496401 927306 40 91 038544 11 90 99
2918 904407 99 30 005702 516401997306 40 99 018544 19 10 00
2919 004407 99 50 005702 526402 127306 40 99 028544 19 90 99
2920 104408 39 70 015702 596402 197306 40 99 038544 20
2920 90,4408 39 81 015702 916402 207306 50 10 018544 30
2921 114408 39 89 015702 92' 6402 307306 50 10 028544 41
2921 124408 90 11 015702 996402 917306 50 10 038544 49
2921 224408 9011 026402 997306 50 91 008544 51
2921 294408 90 21 005805 006403 127306 50 99 018544 59
2921 41 00 994408 90 25 005806 106403 197306 50 99 028544 60
2921 434408 90 35 015806 206403 207306 60 10 018544 70
2921 444408 90 81 015806 316403 307306 60 31 018545 11
2921 454408 90 89 015806 326403 407306 60 39 018545 19
2921 494418 105806 396403 517306 60 90 018545 90 90 01
2921 594418 205806 406403 597306 90 00 01
2922 114418 305810 106403 917307 118601 10
2922 194418 405810916403 997307 198601 20
2922 214418 505810 926404 117307 218602 10
2922 224418 905810 996404 197307 228602 90
2922 294419 005811 006404 207307 238604 00 00 99
2922 306405 107307 298605 00
2922 414601 105901 106405 207307 91
2922 424601 205901 906405 907307 928702 10
2922 504601 915903 106406 107307 938702 90
2925 194601 995903 206406 207307 998703 10
2925 204602 105903 906406 917308 108703 21
2926 204602 905907 00 90 016406 997308 208703 22
2930 105907 00 90 027308 308703 23
2930 204801 00 10 005907 00 90 996506 997308 408703 24
2930 304802 207308 908703 31
2930 404802 306101 106908 10 10 997309 008703 32
2933 114802 406101 206908 10 90 997310 108703 33
2933 194802 516101 306908 90 11 997310 218703 90
2933 214802 526101906908 90 21 997310 298704 10
2933 40 10 004802 536102 106908 90 29 997311008704 21 10 02
2933 40 30 004802 606102 206908 90 31 997312 108704 21 10 03
2933 40 90 014803 006102 306908 90 51 997312 908704 21 31 02
2933 40 90 994804 116102 906908 90 91 997313 008704 21 39 00
2933 514804 196103 116908 90 93 997314 128704 21 91 02
2933 90 20 004804 216103 126908 90 99 997314 138704 21 99 00
2933 90 40 014804 296103 196911 107314 148704 22 10 01
2933 90 95 024804 316103 216911 907314 198704 22 10 99
2933 90 95 034804 396103 226912 007314 208704 22 91 01
2933 90 95 044804 416103 236914 107314 318704 22 91 99
2936 104804 426103 296914 907314 398704 22 99 01
2936 214804 496103 317314418704 22 99 99
2936 224804 516103 327003 207314 428704 23
2936 234804 526103 337013 107314 498704 31 10 99
2936 244804 596103 397013 217314 508704 31 31 00
2936 254805 216103 417013 297316 008704 31 39 00
2936 264805 226103 427013 317317 008704 31 91 99
2936 274805 296103 437013 327318 118704 31 99 00
2936 284805 306103 497013 397318 128704 32
2936 904805 406104 117013 917318 138704 90
2937 104805 506104 127013 997318 148705 30
2937 214805 60 10 006104 137318 158705 90 10 00
2937 224805 60 40 006104 197102 39 00 997318 168705 90 90 03
2937 294805 60 60 006104 217103 91 00 997318 198706 00
2937 924805 60 90 026104 227103 99 00 997318 218707 10
2937 99 00 014805 60 90 996104 237107 007318 228707 90
2939 104805 70 11 006104 297108 13 10 017318 238708 10 10 99
2939 214805 70 19 996104317108 13 10 997318 248708 10 90 99
2939 294805 70 90 026104 327108 13 30 017318 298708 21
2939 304805 70 90 996104 337108 13 30 997320 108708 29 10 99
2939 414805 80 11 006104 397108 13 50 027320 208708 29 90 99
2939 424805 80 19 036104417108 13 90 007320 908708 31
2939 494805 80 19 996104 427108 207321 118708 39 10 99
2939 504805 80 90 036104 437109 007321 128708 39 90 99
2939 614805 80 90 996104 447110 19 10 997321 138708 40 10 99
2939 624806 106104 497110 19 30 997321 818708 40 90 99
2939 634806 306104 517110 19 50 997321 828708 50 10 99
2939 694806 406104 527110 19 90 997321 838708 50 90 99
2939 704810 1191016104 537110 29 00 997321 908708 60 10 99
2939 904810 1191026104 597110 39 00 997322 118708 60 91 99
4810 11 99 016104 617110 49 00 997322 198708 60 99 99
3002 10 10 014810 11 99 026104 627113 117322 908708 70 1099
3002 10 91 014810 12 00 016104 637113 197323 108708 70 50 99
3002 10 95 004811 31 00 016104 697113 207323 918708 70 91 99
3002 904811 39 00 016105 107114 117323 928708 70 99 99
3006 104814 20 00 996105 207114 197323 938708 80 10 99
3006 204820 106105 907114 207323 948708 80 90 99
3006 304820 206106 107117 117323 998708 91 10 99
3006 404820 306106 207117 197324 108708 91 90 99
3006 504820 406106 907117907324 218708 92 10 99
3006 60 11 99. 4820 506107 117118 107324 298708 92 90 99
3006 60 19 994820 906107 127118 907324 908708 93 10 99
3006 60 90 996107 197325 108708 93 90 99
4907 00 30 006107 217202 217325 918708 94 10 99
3101 00 00 014907 00 91 006107 227202 297325 998708 94 90 99
3101 00 00 994907 00 99 006107 297202 307326 118708 99 10 99
3102 106107 917202 607326 198708 99 30 99
3102 215001 006107 927202 707326 208708 99 50 99
3102 295007 106107 997202 807326 908708 99 92 99
3102 305007 206108 117202 928708 99 98 99
3102 405007 906108 197202 937614 10
3102 506108 217202 997614 908801 10
3102 605101 116108 227204 507616 108801 90
3102 705101 196108 297205 107616 918802 20
3102 805101 216108 317205 217616 998802 30
3102 905101 296108 327205 298802 40
3103 105101 306108 397206 108202 108802 60
3103 205102 106108 917206 908803 90
3103 905102 206108 927207 20 11 008306 30
3105 105106 106108 997207 20 32 018310 008901 10
3105 205106 206109 107207 20 51 008901 20
3105 305107 106109 907207 20 71 018407 108901 30
3105 405107 206110 107207 20 90 018409 99 00 998901 90
3105 515111 116110 207208 108413 308903 10
3105 595111 196110 307208 258413 40 00 998903 91
3105 605111206110907208 268413 508903 92
3105 905111 306111 107208 278413 608903 99
5111 906111 207208 368413 70 10 998904 00
3203 00 19 995112 116111 307208 378413 70 21 998905 10
3203 00 90 005112 196111 907208 388413 70 29 998905 20
3206 115112 206112 117208 398413 70 30 998905 90
3206 195112306112 127208 408413 70 40 998906 00
3206 205112906112 197208 518413 70 50 998907 10
3206 305113 006112 207208 528413 70 61 998907 90
3206 416112317208 538413 70 69 99
3206 435205 116112 397208 548413 70 70 999004 90
3206 505205 126112417208 908413 70 80 999007 11
5205 136112 497209 158413 70 91 999007 19
3302 10 10 005205 146113 007209 16 10 018413 81 90 999007 20
3302 10 21 005205 156114 107209 16 10 998413 829007 91
3302 10 29 005205 216114 207209 16 90 018413 91 10 999007 92
3304 105205 226114 307209 16 90 998413 91 90 999018 41
3304 205205 236114 907209 178413 929018 49 10 00
3304 305205 246115 117209 188414 209018 49 90 99
3304 915205 266115 127209 258414 309018 50
3304 995205 276115 197209 26 10 018414 409018 90 10 00
3306 20 00 015205 286115 207209 26 10 998414 80 10 999018 90 20 00
5205 316115 917209 26 90 018414 80 21 999018 90 30 00
3401 115205 326115 927209 26 90 998414 80 29 999018 90 41 00
3401 195205 336115 937209 278414 80 31 999018 90 49 00
3401 205205 346115 997209 288414 80 39 999018 90 50 00
3402 115205 356116 107209 90 10 018414 80 41 999018 90 60 00
3402 125205 416116917209 90 10 998414 80 49 999018 90 70 00
3402 135205 426116 927209 90 90 018414 80 60 999018 90 85 01
3402 195205 436116 937209 90 90 998414 80 71 999018 90 85 99
3402 205205 446116 997210 11 10 018414 80 79 999026 10 10 02
3402 905205 466117 107210 11 90 018414 80 90 999026 10 91 01
5205 476117 207210 12 11018414 90 10 999026 10 99 01
3601 005205 486117 807210 12 19 018414 90 90 999027 10 90 00
3602 005208 11 10 996117 907210 12 90 018422 119027 90 50 99
3603 005208 11 90 997210 208422 199027 90 80 99
3604 105208 13 00 996201 117210 308422 20
3604 90 00 015208 19 00 996201 127210 418422 409302 00
3604 90 00 995208 21 10 996201 137210 498422 90 90 999303 10
3605 005208 21 90 996201 197210 508426 20 00 019303 20
3606 105208 226201 917210 618426 41 00 019303 30
3606 905208 23 00 996201 927210 698426 49 00 019303 90
5208 29 00 996201 937210 708428 31 00 019304 00
3804 005208 31 00 996201 997210 908428 32 00 019305 10
3808 205208 326202 117211 138428 33 10 019305 21
3808 305208 33 00 996202 127211 148428 33 90 019305 29
3808 405208 39 00 996202 137211 198428 90 10 019305 90
3808 905208 41 00 996202 197211238428 90 30 019306 10
3822 00 00 045208 426202 917211 298428 90 71 019306 21
3823 115208 43 00 996202 927211 908428 90 79 019306 29
3823 125208 49 00 996202 937212 10 10 018428 90 91 019306 30
3823 135208 51 00 996202 997212 10 10 998428 90 98 019306 90
3823 195208 526203 117212 1091 018429 119307 00
3823 705208 53 00 996203 127212 10 91 998429 19
5208 59 00 996203 197212 10 93 018429 40 90 009401 10
3916 105209 116203 217212 10 93 998429 51 10 029401 20
3917 21 10 995209 126203 227212 10 99 018429 51 91 029401 30
3917 21 91 005209 196203 237212 10 99 998429 51 99 029401 40
3917 21 99 995209 216203 297212 208429 52 10 029401 50
3917 22 10 995209 226203 317212 308429 52 90 029401 61
3917 22 91 005209 296203 327212 408429 59 00 029401 69
3917 22 99 995209 316203 337212 508433 119401 71
3917 31 90 015209 326203 397212 608433 199401 79
3918 105209 396203 417213 10 00 018433 209401 80 00 01
3918 905209 416203 427213 10 00 998433 309401 90
3926 105209 426203 437213 208433 409402 10
3926 205209 436203 497213 918433 529402 90
3926 305209 496204 117213 998433 539403 10
3926 405209 516204 127214108433 599403 20
3926 90 10 005209 526204 137214 20 00 998433 609403 30
3926 90 50 005209 596204 197214 308433 909403 40
3926 90 91 005210 11 10 996204 217214 918435 109403 50
3926 90 99 015210 11 90 996204 227214 998435 909403 60
3926 90 99 995210 12 00 996204 237215 108442 50 21 019403 70
5210 19 00 996204 297215 508442 50 23 019403 80
4001 105210 21 10 996204 317215 908442 50 29 019403 90
4001 215210 21 90 996204 327216 108442 50 80 019405 10
4001 225210 22 00 996204 337216 218443 11 00 019405 20
4001 295210 29 00 996204 397216 228443 12 00 019405 40
4001 305210 31 10 996204 417216 318443 19 10 019405 50
4008 115210 31 90 996204 427216 328443 19 31 019406 00
4009 105210 32 00 996204 437216 338443 19 35 01
4009 205210 39 00 996204 447216 408443 19 39 019502 10
4009 305210 4100 996204 497216 508443 19 90 019502 91
5210 42 00 996204 517216 618443 21 00 019502 99
5210 49 00 996204 527216 698443 29 00 01
5210 51 00 996204 537216 918443 30 00 019601 10
5210 52 00 996204 597216 998443 59 20 009601 90
5210 59 00 996204 617217 108443 59 40 019602 00
5211 116204 627217 208443 59 70 019603 10
5211 126204 637217 308443 90 10 019603 30
5211 196204 697217 908443 90 80 019603 40
5211216205 107218 108458 11 41 999603 50
5211226205 207218 918458 11 49 999603 90
5211 296205 307218 998458 11 80 999608 10
5211 316205 907223 008458 19 20 999608 20
5211 326206 107224 108458 19 40 999608 31
5211 396206 207224 908458 19 80 999608 39
5211416206 307225 118458 91 80 999608 40
5211426206 407225 198458 99 00 999608 50
5211436206 907225 208470 509608 60
5211 496207 117225 308481 209609 10
5211 516207 197225 408481 309609 20
5211 526207 217225 508481 409609 90 10 00
5211 596207 227225 918481 80
5212 11 10 996207 297225 928481 90
5212 11 90 996207 917225 998482 10 10 99
5212 12 10 996207 927226 118482 10 90 99

PROTOKOL 24

(k článku 3 odstavci 2)

ZRUŠENÍ CEL MEZI POLSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Polské republice a uvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 60 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - na 40 % základního cla,

- k 1. lednu 2001 - na 20 % základního cla,

- k 1. lednu 2002 - zbývající cla budou odstraněna.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Polské republice a neuvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou zrušena k datu provádění této Dohody.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze B k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na tři sedminy základního cla,

- k 1. lednu 2000 - na dvě sedminy základního cla,

- k 1. lednu 2001 - na jednu sedminu základního cla,

- k 1. lednu 2002 - zbývající cla budou odstraněna.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na čtyři sedminy základního cla,

- k 1. lednu 2000 - na tři sedminy základního cla,

- k 1. lednu 2001 - na dvě sedminy základního cla,

- k 1. lednu 2002 - zbývající cla budou odstraněna.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 17 % ad valorem

- k 1. lednu 2000 - na 4 % ad valorem,

- k 1. lednu 2001 - zbývající cla budou odstraněna.

6. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze E k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 9 % ad valorem

- k 1. lednu 2000 - na 3 % ad valorem,

- k 1. lednu 2001 - zbývající cla budou odstraněna.

7. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze F k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 6 % ad valorem

- k 1. lednu 2000 - na 3 % ad valorem,

- k 1. lednu 2001 - zbývající cla budou odstraněna.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a neuvedené v přílohách B až F k tomuto Protokolu budou zrušena k datu provádění této Dohody.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 24

252310
252321
252329
252330
252390
271000
310210
310230
401110
401120
401140
401220
540231
540241
540410
72092690
721011
721610
721621
841821
841829
870110
870120
870130
870190
870210
870290

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 24

870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870390
870600 91 5
870600 91 6
870710 90 0

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 24

3505
8701 20
8702 10
8702 90
8704 10
8704 21
8704 22
8704 23
8704 31
8704 32
8704 90
8705 10
8705 20
8705 30
8705 40
8705 90
8706 00 11 5
8706 00 11 6
8706 00 19 5
8706 00 19 6
8706 00 99 5
8706 00 99 6
8707 90 90 9

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 24

271000 61 0
271000 65 0
271000 66
271000 67
271000 68

PŘÍLOHA E K PROTOKOLU 24

2710 00 11 0
2710 00 15 0
2710 00 21 0
2710 00 25 0
2710 00 26 0
2710 00 27 0
2710 00 29 0
2710 00 32 0
2710 00 34 0
2710 00 36 0
2710 00 37 0
2710 00 39 0
2710 00 41 0
2710 00 45 0
2710 00 51 0
2710 00 55 0
2710 00 59 0

PŘÍLOHA F K PROTOKOLU 24

7202 11
7202 19
7202 21
7202 30
7202 41
7202 49
7206 10
7206 90
7207
7208vyjma 7208 40 90
7209vyjma 7209 15, 7209 18 99, 7209 25
7210vyjma 7210 12 19 1, 7210 12 90 1, 7210 20, 7210 50, 7210 61, 7210 69
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219vyjma 7219 31, 7219 32, 7219 34, 7219 35, 7219 90
7220
7221
7222
7223
7224
7225vyjma 7225 40 80, 7225 91, 7225 92, 7225 99
7226vyjma 7226 93, 7226 94, 7226 99 20
7227
7228vyjma 7228 70
7229
7301
7302
7303
7304vyjma 7304 49 10
7305
7306
7307
7308vyjma 7308 10, 7308 20, 7308 30, 7308 40 90, 7308 90 10, 7308 90 51, 7308 90 59

PROTOKOL 25

(k článku 3 odstavci 2)

ZRUŠENÍ CEL MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 25 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - zbývající cla budou odstraněna.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze B k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 60 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - na 40 % základního cla,

- k 1. lednu 2001 - na 20 % základního cla,

- k 1. lednu 2002 - zbývající cla budou odstraněna.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a neuvedené v přílohách A a B k tomuto Protokolu budou zrušena k datu provádění této Dohody.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 25 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - zbývající cla budou odstraněna.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 45 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - na 30 % základního cla,

- k 1. lednu 2001 - na 15 % základního cla,

- k 1. lednu 2002 - zbývající cla budou odstraněna.

6. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v příloze E k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 10 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - zbývající cla budou odstraněna.

7. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a neuvedené v přílohách C, D a E k tomuto Protokolu budou zrušena k datu provádění této Dohody.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 25

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 25

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 25

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 25

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 25

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 25

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 25

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 25

PŘÍLOHA E K PROTOKOLU 25

8703 22 19
8703 23 19
8703 24 10
8703 32 19
8703 33 19

V případě, že národní produkce u některých výrobků zařazených pod výše uvedené podpoložky bude zahájena v Bulharské republice do data provádění této Dohody, tak dovozy pocházející z Rumunska budou liberalizovány okamžitě, s výjimkou těch, u kterých národní produkce byla zahájena. Cla u těchto výrobků budou postupně snižována tak, jak je uvedeno v odstavci 6 tohoto Protokolu, a tyto výrobky budou mít prospěch ze suspenze dovozních cel v rozsahu preferenční celní kvóty ve výši 500 kusů osobních aut pro rok 1999.

V případě, že národní produkce u některých výrobků zařazených pod výše uvedené podpoložky nebude zahájena v Bulharské republice do data provádění této Dohody, tak jejich dovozy budou liberalizovány okamžitě.


PROTOKOL 26

(k článku 3 odstavci 2)

ZRUŠENÍ CEL MEZI REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, neuvedené v přílohách A, B a C k tomuto Protokolu, budou zrušena k datu provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 10 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - zbývající cla budou odstraněna.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a uvedené v příloze B k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 10 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - zbývající cla budou odstraněna.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody - na 30 % základního cla,

- k 1. lednu 2000 - zbývající cla budou odstraněna.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 26

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 26

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 26

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 26

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 26

721011
721210
721610
721621
721650

PROTOKOL 27

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena od data provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 27

Příloha A k Protokolu 27

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 27

Příloha B k Protokolu 27

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 27

Příloha C k Protokolu 27

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 27

Příloha D k Protokolu 27


PROTOKOL 28

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena od data provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 28

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 28

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 28

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 28

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 28

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 28

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 28

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 28


PROTOKOL 29

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI POLSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena k datu provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze s výjimkami položek označených hvězdičkou. V těchto případech budou cla uvedená v příloze B obě Strany uplatňovat v rámci kvót blíže uvedených v příloze B1. Kvóty v příloze B1 budou zrušeny 1. ledna 2001.

V případě položek označených dvojitou hvězdičkou Polská republika nebude uplatňovat preferenční cla, jak jsou stanovena v této příloze, pokud bude uplatňovat výjimečná opatření na základě článku 14 Středoevropské dohody o volném obchodu na dovozy těchto výrobků z kterékoliv z ostatních Stran Středoevropské dohody o volném obchodu.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Polské republice a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 29

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 29

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 29

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 29

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 29

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 29

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 29

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 29

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 29

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 29


PROTOKOL 30

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena od data provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 30

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 30

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 30

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 30

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 30

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 30

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 30

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 30


PROTOKOL 31

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ JEDNÉ A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena k datu provádění této Dohody. V případě položek označených hvězdičkou se bude v rámci kvót blíže uvedených v příloze A1 uplatňovat nulové clo. Kvóty v příloze A1 budou zrušeny 1. ledna 2000.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze.

V případě položek označených hvězdičkou budou uplatňována taková snížená cla v rámci kvót blíže uvedených v příloze B1. Kvóty v příloze B1 budou zrušeny 1. ledna 2000.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena o 50 % bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena o 50 % bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.


PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA A1 K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA A1 K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 31

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 31

Přesunout nahoru