Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 3/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska

Datum vyhlášení 11.01.2002
Uzavření smlouvy 19.11.2001
Platnost od 19.11.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. listopadu 2001 byla v Praze podepsána Dohoda o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolská.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


DOHODA

O HLAVNÍCH SMĚRECH SPOLUPRÁCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MEZI MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MONGOLSKA

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Ministerstvo přírody a životního prostředí Mongolska (dále jen „strany“),

zdůrazňujíce význam ochrany přírody a životního prostředí, šetrného využívání přírodních zdrojů, jejich vyhledávání a ochrany,

přesvědčeny o tom, že ochrana přírody a životního prostředí a jejich regenerace je významnou otázkou hospodářskou a rozvojovou v prospěch příštích generací,

přejíce si napomoci v realizaci lidského práva žít ve zdravém životním prostředí,

vyjadřujíce důvěru v to, že spolupráce v oblasti ochrany přírody a životního prostředí představuje významný příspěvek k rozvoji přátelských vztahů mezi národy obou dotyčných států,

se dohodly takto:

Článek 1

Strany budou spolupracovat v oblasti ochrany přírody a životního prostředí a zjišťování a ochrany přírodních zdrojů na základě rovných práv a vzájemného porozumění, čímž přispějí k řešení globálních ekologických problémů.

Článek 2

Strany budou spolupracovat v následujících základních směrech:

- zlepšování životního prostředí občanů snížením znečišťování ovzduší, vody a půdy v městských oblastech,

- vyhledávání a ochrana přírodních zdrojů,

- nakládání s tuhým odpadem,

- prevence přírodních rizik,

- podpora rozvoje ekoturistiky,

- ochrana biodiversity, podpora a podněcování spolupráce v problematice biologické bezpečnosti,

- podpora a podněcování udržitelného využívání vody a čištění vod,

- posuzování environmentálních dopadů,

- podpora vývoje techniky pro udržitelné využívání přírodních zdrojů, jejich začlenění do produkčních procesů a sdílení výsledků dosažených v této oblasti,

- péče o chráněná území,

- podpora environmentálního průmyslu, včetně studie zaměřené na dřevozpracující průmysl,

- vyhodnocování stavů a podmínek ekosystémů,

- podpora rozvoje styků orgánů pro environmentální inspekce a monitorování obou stran,

- zlepšení činností osvěty veřejnosti, podpora ekologické výchovy a posílení odborně kvalifikovaného personálu.

Článek 3

a) Strany budou uskutečňovat výše uvedený článek 2 následujícími formami:

- podpora výměny vědeckovýzkumných pracovníků, odborníků k výměně zkušeností, k provádění výzkumných prací a k proškolení s cílem zvýšit jejich odbornou kvalifikaci;

- uskutečňování konferencí, sympozií, konzultací se specialisty a školicích kurzů;

- výměna vědeckých a technických dokumentů a dalších informací;

- implementace společných programů a projektů;

- výměna výzkumných informací a zkušeností.

b) Pro účely implementace tohoto článku mohou strany využívat i jiné formy spolupráce založené na vzájemných konzultacích v souladu se zákony a předpisy obou států.

Článek 4

Pro účely této dohody budou strany stimulovat vládní i nevládní organizace, hospodářské subjekty, soukromý sektor a jednotlivce obou států ke zřízení a rozvíjení přímých vztahů nebo vztahů prostřednictvím ministerstev obou stran v rámci jejich gescí.

Článek 5

Strana, která vyšle své představitele nebo odborníky do státu druhé strany, uhradí s tím související náklady s výjimkou kontraktů uzavřených na komerčním základě.

Článek 6

Tato dohoda může být revidována nebo pozměněna či doplněna se souhlasem obou stran.

Článek 7

Tato dohoda nabude platnosti dnem podpisu a zůstane v platnosti po období 3 let; platnost Dohody bude prodloužena na další tříleté období, pokud žádná ze smluvních stran neoznámí písemně svůj úmysl Dohodu ukončit, a to šest měsíců předem.


Vyhotoveno v Praze dne 19. listopadu 2001 ve dvou originálech v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo životního prostředí České republiky
Miloš Kužvart v. r. ministr

Za Ministerstvo přírody a životního prostředí Mongolska
Ulaymbayar Barsbold v. r. ministr

Přesunout nahoru