Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 5/2001 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika ze dne 16. 10. 2001 o přijetí podmínek účasti České republiky v programu „Kultura 2000“

Datum vyhlášení 22.03.2002
Uzavření smlouvy 16.10.2001
Platnost od 16.10.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. října 2001 bylo v Bruselu přijato Rozhodnutí č. 5/2001 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 16/10/2001 o přijetí podmínek účasti České republiky v programu „Kultura 2000”.*)

Rozhodnutí č. 5/2001 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dne 16. října 2001.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ č. 5/2001

RADY PŘIDRUŽENÍ EVROPSKÁ UNIE - ČESKÁ REPUBLIKA

ze dne 16/10/2001

o přijetí podmínek účasti České republiky v programu „Kultura 2000“

RADA PŘIDRUŽENÍ, s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) který se týká účasti České republiky v programech Společenství, především na články 1 a 2 tohoto Protokolu,

Vzhledem k tomu, že:

1. v souladu s článkem 1 Dodatkového protokolu se Česká republika může účastnit komunitárních rámcových programů, specifických programů, projektů nebo jiných aktivit zejména v oblasti kultury,

2. v souladu s článkem 2 tohoto Protokolu rozhoduje o podmínkách účasti České republiky v této oblasti Rada přidružení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Česká republika se zúčastní programu „Kultura 2000“ v souladu s podmínkami stanovenými v přílohách I a II, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí.

Toto Rozhodnutí se bude vztahovat na dobu trvání programu „Kultura 2000“, počínaje dnem 1. ledna 2001.

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

1) Úř. věst. č. L 317, 30. 12. 1995, str. 45.


PŘÍLOHA I

Podmínky účasti České republiky v programu „Kultura 2000“

(1) Není-li v tomto Rozhodnutí uvedeno jinak, bude se Česká republika účastnit aktivit programu „Kultura 2000“ (dále jen „Program“) v souladu s cíli, kritérii, postupy a termíny stanovenými v Rozhodnutí č. 508/2000/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. února 2000, kterým se zakládá tento Program.

(2) Za účast v Programu uhradí Česká republika do všeobecného rozpočtu Evropské unie každoroční příspěvek v souladu s postupy podrobně popsanými v Příloze II. V nezbytném případě, s ohledem na vývoj Programu nebo nárůst absorpční schopnosti České republiky, je Výbor přidružení oprávněn přizpůsobit výši tohoto příspěvku tak, aby zabránil schodku rozpočtu v rámci implementace Programu.

(3) Podmínky pro předkládání, hodnocení a výběr žádostí oprávněných institucí, organizací a jednotlivců z České republiky budou shodné s podmínkami, jež platí pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce ze Společenství. Komise může při nominaci nezávislých expertů podle příslušných ustanovení Rozhodnutí zřizujícího Program uvážit i nominaci českých expertů pro pomoc při hodnocení projektů.

(4) V zájmu zajištění komunitárního rozměru Programu budou mít projekty a aktivity nárok na finanční podporu Společenství jen tehdy, jestliže se jich zúčastní alespoň jeden partner z některého z členských států Společenství.

(5) Maximální výše finanční podpory na činnost Kulturních kontaktních bodů nepřesáhne 50 % celkového rozpočtu na jejich činnost.

(6) Aniž by byly dotčeny povinnosti Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství v souvislosti s monitorováním a hodnocením Programu podle článku 8 Rozhodnutí č. 508/2000/ES, bude účast České republiky v Programu průběžně sledována na partnerském základě zahrnujícím Komisi Evropských společenství a Českou republiku. Česká republika předloží Komisi příslušné zprávy a zúčastní se dalších specifických aktivit navržených v této souvislosti Společenstvím.

(7) V souladu s finančními předpisy Společenství budou smlouvy uzavřené subjekty z České republiky nebo s nimi obsahovat ustanovení o kontrolách a auditech prováděných Komisí a Účetním dvorem nebo orgány jimi pověřenými. Finanční audity mohou být prováděny za účelem kontroly příjmu a výdajů těchto subjektů ve vztahu ke smluvním závazkům vůči Společenství. Příslušné instituce České republiky poskytnou v duchu spolupráce a ve společném zájmu veškerou dostatečnou a možnou pomoc, která může být za daných okolností pro provádění těchto kontrol a auditů nezbytná nebo prospěšná.

(8) Aniž by byly dotčeny postupy uvedené v článku 5 Rozhodnutí č. 508/2000/ES, budou se zástupci České republiky účastnit jako pozorovatelé práce Řídícího výboru v otázkách, které se jich týkají. K projednání ostatních otázek, jakož i v době hlasování se Řídící výbor bude scházet bez účasti zástupců České republiky.

(9) Jazykem, který bude používán při veškeré komunikaci s Komisí, pokud jde o vypracování a předkládání žádostí, o smlouvy, předkládané zprávy a další administrativní záležitosti v rámci Programu, bude jeden z úředních jazyků Společenství.

(10) Společenství a Česká republika mohou kdykoli ukončit aktivity prováděné v rámci tohoto Rozhodnutí předložením písemné výpovědi s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. Projekty a aktivity, které budou v okamžiku ukončení probíhat, budou pokračovat až do jejich dokončení za podmínek stanovených tímto Rozhodnutím.

PŘÍLOHA II

Finanční příspěvek České republiky do programu „Kultura 2000“

1. Finanční příspěvek, který Česká republika uhradí do všeobecného rozpočtu Evropské unie na účast v Programu, bude činit (v euro):

Rok 2001Rok 2002Rok 2003Rok 2004
651 060651 060651 060651 060

2. Česká republika zaplatí výše uvedený příspěvek částečně ze státního rozpočtu České republiky a částečně z Národního programu PHARE České republiky. V souladu se samostatnou programovací procedurou programu PHARE budou požadované finanční prostředky PHARE převedeny do České republiky prostřednictvím samostatného Finančního memoranda. Tyto prostředky pak budou společně s částkou ze státního rozpočtu České republiky tvořit národní příspěvek České republiky, z něhož budou prováděny platby na základě každoročních výzev k úhradě Komise.

3. Finanční prostředky z fondu PHARE budou nárokovány podle následujícího rozpisu:

Rok 2001Rok 2002Rok 2003Rok 2004
290 215290 215290 215290 215

Zbývající část příspěvku České republiky bude hrazena ze státního rozpočtu České republiky.

4. Finanční předpisy platné pro všeobecný rozpočet Evropské unie budou platit i pro správu příspěvku České republiky.
Cestovní náklady a diety zástupců a expertů z České republiky, vzniklé v souvislosti s jejich účastí jako pozorovatelů na práci výboru zmiňovaného v Příloze I bodu 8, nebo na jiných schůzkách souvisejících s prováděním Programu, bude hradit Komise na stejném základě a v souladu s aktuálně platnými postupy pro nevládní experty z členských států Evropské unie.

5. Poté, co toto Rozhodnutí vstoupí v platnost, a na začátku každého následujícího roku zašle Komise České republice výzvu k úhradě částky, která odpovídá výši příspěvku do rozpočtu Programu na základě tohoto Rozhodnutí.

Tento příspěvek bude vyjádřen v euro a zaplacen na bankovní účet Komise vedený v euro.

Česká republika zaplatí svůj příspěvek na základě výzvy k úhradě:

- do 1. května část financovanou ze státního rozpočtu za předpokladu, že Komise zašle výzvu k zaplacení před 1. dubnem, nebo nejpozději jeden měsíc po odeslání výzvy k zaplacení, pokud bude zaslána později;

- do 1. května část financovanou z PHARE za předpokladu, že byly do té doby do České republiky zaslány odpovídající částky, nebo nejpozději do třiceti dnů od zaslání těchto prostředků České republice.

Jakékoli prodlení v úhradě příspěvku bude mít pro Českou republiku za následek placení úroků z dlužné částky po uplynutí dne splatnosti. Úroková míra bude odpovídat míře uplatňované Evropskou ústřední bankou pro operace v euro ke dni splatnosti, zvýšené o 1,5 procentního bodu.


Dáno v Bruselu dne 16. 10. 2001.

Za Radu přidružení
L. Michel v. r.
předseda

G. Scaramucci v. r.
P Poštulka v. r.
tajemníci

Přesunout nahoru