Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 26/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 159/1996 Sb., o přijetí Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)

Datum vyhlášení 22.03.2002
Uzavření smlouvy 13.12.1960
Ratifikace Smlouvy 27.11.1995
Platnost od 01.01.1996
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 159/1996 Sb., o přijetí Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 1960 byla v Bruselu přijata Mezinárodní úmluva o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL), doplněná a změněná:

Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL, přijatým v Bruselu dne 6. července 1970,

Protokolem o změnách Dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL, přijatým v Bruselu dne 21. listopadu 1978,

a

Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu -EUROCONTROL, přijatým v Bruselu dne 12. února 1981.

S úmluvou i protokoly vyslovil souhlas Parlament České republiky. Listina o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizaci pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL), doplněné a změněné Dodatkovým protokolem, Protokolem o změnách Dodatkového protokolu a Protokolem doplňujícím úmluvu, včetně jeho příloh, byla uložena u vlády Belgického království, depozitáře úmluvy a protokolů, dne 27. listopadu 1995.

Úmluva na základě svého článku 40 odst. 3 vstoupila v platnost dnem 1. března 1963. Dodatkový protokol vstoupil v platnost podle svého článku 7 odst. 3 dnem 1. srpna 1972.

Protokol o změnách Dodatkového protokolu vstoupil v platnost podle svého článku 3 odst. 3 dnem 1. ledna 1981.

Protokol doplňující Mezinárodní úmluvu vstoupil v platnost podle svého článku XL odst. 3 dnem 1. ledna 1986.

Pro Českou republiku Mezinárodní úmluva o spolupráci při zajišťování letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, doplněná a změněná Dodatkovým protokolem ze dne 6. července 1970 a protokoly ze dne 21. listopadu 1978 a 12. února 1981, vstoupila v platnost na základě článku 36 odst. 4 platného znění úmluvy dnem 1. ledna 1996.

Francouzské znění sjednoceného textu Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI LETOVÉHO PROVOZU - EVROPSKÁ ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST LETECKÉHO PROVOZU (EUROCONTROL)

/Brusel 13. prosince 1960/

doplněná a změněná

DODATKOVÝM PROTOKOLEM K MEZINÁRODNÍ ÚMLUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI LETOVÉHO PROVOZU - EUROCONTROL

/Brusel 6. července 1970/

PROTOKOLEM O ZMĚNÁCH DODATKOVÉHO PROTOKOLU K MEZINÁRODNÍ ÚMLUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI LETOVÉHO PROVOZU - EUROCONTROL

/Brusel 21. listopadu 1978/

a PROTOKOLEM DOPLŇUJÍCÍM MEZINÁRODNÍ ÚMLUVU O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI LETOVÉHO PROVOZU - EUROCONTROL

/Brusel 12. února 1981/

Článek 1

1. Zúčastněné strany se rozhodly posílit svoji vzájemnou spolupráci a rozvinout své společné aktivity na poli letového provozu, které by zajišťovaly maximální svobodu pro všechny uživatele vzdušného prostoru s ohledem na potřeby obrany a v souladu s požadovanou úrovní bezpečnosti.
Vzájemně se dohodly:

a) stanovit společné dlouhodobé cíle na poli letového provozu a v jejich rámci vytvořit střednědobý společný plán pro letové provozní služby a zabezpečovací prostředky,

b) sestavit společné plány na zdokonalování výcviku, postupy řízení a na výzkumné a rozvojové programy vztahující se k prostředkům a službám, pro bezpečnost, výkonnost a rychlost toku letového provozu,

c) dojednat jakákoli další opatření nezbytná k zajištění bezpečného a pravidelného toku letového provozu,

d) založit společný fond zkušeností z provozních, technických a finančních aspektů letového provozu,

e) koordinovat své aktivity s ohledem na řízení toku letového provozu založením mezinárodního systému řízení toku letového provozu za účelem co nejefektivnějšího využití vzdušného prostoru.

2. Za tímto účelem se rozhodly založit „Evropskou organizaci pro bezpečnost letového provozu“ (EURO-CONTROL - European Organisation for the Safety of Air Navigation), dále nazývanou jen Organizace, která bude činná ve spolupráci s civilními a vojenskými představiteli jednotlivých států. Organizace bude obsahovat dva orgány:

- Stálou komisi pro bezpečnost letového provozu, dále nazývanou jen Komise, která vytvoří orgán odpovědný za formulování obecné politiky Organizace,

- Agenturu pro bezpečnost letového provozu, dále nazývanou jen Agentura, jejímž statutem je Doplněk 1 k této Úmluvě. Agentura bude orgánem odpovědným za provádění úkolů daných Úmluvou a nebo jí svěřených, podle ustanovení této Úmluvy daných Komisí.

3. Sídlem organizace bude Brusel.

Článek 2

1. Organizace bude plnit následující úkoly:

a) analyzovat budoucí potřeby letového provozu a nové techniky nezbytné k uspokojení těchto potřeb,

b) vyvíjet a přijímat společné dlouhodobé cíle na poli letového provozu,

c) koordinovat střednědobé plány jednotlivých států za účelem ustanovení společného střednědobého plánu s ohledem na služby a prostředky letového provozu v rámci dlouhodobých cílů zmíněných výše v b),

d) podporovat společný postoj k pozemním a palubním systémům letecké navigace, výcviku personálu služeb letového provozu,

e) studovat a podporovat opatření ke zlepšení efektivnosti nákladů a výkonnosti na poli letového provozu,

f) podporovat a provádět studie, testy a pokusy, vztahující se k letovému provozu, shromažďovat a rozesílat výsledky studií, testů a pokusů prováděných smluvními stranami na poli letového provozu,

g) koordinovat výzkumné a vývojové programy smluvních stran vztahující se k novým technikám na poli letového provozu,

h) dohlížet na záležitosti na poli letového provozu, které jsou studovány ICAO a dalšími mezinárodními organizacemi zabývajícími se civilním letectvím,

i) studovat doplňky k regionálním plánům letového provozu, které mají být postoupeny ICAO,

j) vykonávat jakékoli další úkoly, které jí mohou být svěřeny podle čl. 1.1 c),

k) napomáhat smluvním stranám a zainteresovaným nečlenským státům při vytváření a provozování mezinárodního systému řízení toku letového provozu,

l) vyměřovat a shromažďovat poplatky vybírané od uživatelů letových provozních služeb v souladu s Mezinárodní úmluvou o letových poplatcích, a to jménem smluvních stran a nečlenských států této Úmluvy.

Mezi Organizací a nečlenskými státy, zajímajícími se o účast při vykonávání takových úkolů, mohou být dojednány zvláštní dohody.

2. Na žádost jedné nebo více smluvních stran může být Organizace pověřena následujícími úkoly:

a) napomáhat těmto stranám při vykonávání specifických úkolů letového provozu jako např. navrhování a zadávání zařízení letových provozních služeb a zabezpečovacích letových prostředků,

b) zajišťovat a provozovat, úplně nebo zčásti, letové provozní služby a zařízení jménem těchto stran,

c) napomáhat těmto stranám při vypočítávání a vybírání poplatků, které jsou jimi vybírány od uživatelů letových provozních služeb a které nejsou zahrnuty v Mezinárodní úmluvě o letových poplatcích.

Vykonávání těchto úkolů se bude v každém případě řídit zvláštní dohodou mezi Organizací a zainteresovanými stranami.

Článek 3

1. Tato Úmluva se týká traťových letových provozních služeb a těch přibližovacích a letištních služeb, které jsou s nimi spojeny, a to v letových oblastech vyjmenovaných v Doplňku 2.

2. Jakýkoli dodatek, který si přeje smluvní strana učinit k seznamu svých letových oblastí v Doplňku 2, bude podléhat jednomyslnému rozhodnutí Komise, pokud by vyústil do změny celkových omezení vzdušného provozu, krytých Úmluvou. Jakýkoli dodatek, který nevyúsťuje do takové změny, bude oznámen Organizaci zainteresovanou smluvní stranou.

3. Pro účely dané Úmluvy budou pod výrazem „letový provoz“ chápána civilní letadla a ta vojenská, celní a policejní letadla, která se podřizují postupům ICAO.

Článek 4

Organizace bude právnickou osobou. Na územích smluvních stran bude vystupovat jako plnoprávný právní subjekt v rámci oprávnění, která mu příslušejí zákony daného státu, bude mít inter alia právo získávat anebo předisponovávat movitý anebo nemovitý majetek a vést soudní spory. S výjimkou toho, jak je jinak dáno danou Úmluvou, anebo doplněno Statutem, bude reprezentována Agenturou, která bude jednat jejím jménem. Agentura bude obhospodařovat majetek Organizace.

Článek 5

1. Komise se bude skládat z představitelů smluvních stran. Každá smluvní strana může jmenovat několik delegátů, aby zejména umožnila obhájení jak zájmů civilního letectví, tak národní obrany, ale bude mít pouze 1 hlas.

2. Pro účely článku 2.1 1) bude Komise rozšířena, aby zahrnovala představitele nečlenských států, které jsou stranami Mezinárodní úmluvy o letových poplatcích. Takto rozšířená Komise bude přijímat rozhodnutí v souladu s podmínkami citované Úmluvy.

3. Tam, kde je ustanovení platné podle jiných dohod uzavřených mezi Organizací a nečlenskými státy v souladu s čl. 2.1, zejména pro řízení toku letového provozu, bude Komise rozšířena a bude vydávat rozhodnutí v souladu s ustanoveními těchto dohod.

Článek 6

1. Pro naplnění úkolů daných Organizaci článkem 2.1 Komise příjme následující opatření:

a) směrem ke smluvním stranám učiní rozhodnutí:

- v případech spadajících pod článek 2.1 b) a c),

- v případech spadajících pod článek 2.1 a) a d) až k), kdykoli se bude Komise domnívat, že je pro smluvní strany nezbytné vykonat společnou akci, může v takových případech také vydat doporučení smluvním stranám,

b) směrem k Agentuře

- bude schvalovat roční plán práce a investiční a pracovní programy, na několik let, které jí budou předkládány Agenturou pro naplnění úkolů, spadajících pod čl. 2.1, dále rozpočet a zprávu o činnosti, bude dávat direktivy Agentuře, kdykoli se bude domnívat, že je to nezbytné pro splnění úkolů Agentuře zadaných,

- podnikne veškerá nezbytná opatření při vykonávání svého dohledu podle dané Úmluvy a Statutu Agentury,

- bude Agentuře dávat souhlas k jejímu spravování rozpočtu.

2. Navíc Komise bude:

a) přijímat personální opatření a finanční opatření, právě tak jako podnikne opatření při plnění čl. 7.2 a čl. 19.3 Statutu Agentury,

b) jmenovat členy kontrolního výboru na pětileté období k plnění čl. 22.1 Statutu Agentury.

3. Komise zmocní Agenturu zahajovat jednání vztahující se ke zvláštním dohodám podle čl. 2 a bude schvalovat dohody, dojednané Agenturou.

4. Před arbitrážním jednáním prováděným podle čl. 31 mohou být Komisí zahájena jednání jménem Organizace.

Článek 7

1. Rozhodnutí budou Komisí přijímána jednomyslně hlasováním smluvních stran a smluvní strany jimi budou vázány. Avšak pokud smluvní strana uvědomí Komisi, že narušování národních zájmů jí brání podílet se na jednomyslném rozhodnutí, přijatém k záležitostem, spadajícím pod čl. 2.1 b) a c), může toto rozhodnutí zmírnit a sdělit Komisi důvody zmírnění. V průběhu šesti měsíců od tohoto uvědomění Komise buď zreviduje své předchozí rozhodnutí, anebo rozhodne, za jakých určitých podmínek anebo omezení bude zavedeno. V každém případě bude rozhodnutí Komise vyžadovat jednomyslné rozhodnutí smluvních stran.

2. Komise rozhodne o opatřeních spadajících pod čl. 6.2 a), 6.3 a 11.3 při jednomyslnosti hlasování.

3. Pokud není zajištěno jinak, direktivy a opatření v záležitostech řešených podle čl. 6.1 b) a 6.4 budou vyžadovat většinu hlasů v Komisi, čímž je chápáno, že:

- tyto hlasy budou podléhat zvážení podle čl. 8 níže,

- tyto hlasy budou představovat většinu hlasujících smluvních stran.

4. Opatření spadající pod čl. 6.2 b) budou Komisí přijímána v souladu s výše uvedeným odstavcem 3, za předpokladu, že řádně vypočítaná většina nebude menší než 70 % vážených hlasů.

5. Doporučení Komise budou vyžadovat hlasy většiny smluvních stran.

Článek 8

1. Vážení podle čl. 7 bude provedeno v souladu s následující tabulkou. Roční příspěvek smluvní strany jako podíl z celkového ročního příspěvku všech smluvních stran

Počet hlasů
Méně než 1 %1
Od 1 do méně než 2 %2
Od 2 do méně než 3 %3
Od 3 do méně než 4 1/2%4
Od 4 1/2 do méně než 6%5
Od 6 do méně než 7 1/2%6
Od 7 1/2 do méně než 9%7
Od 9 do méně než 11%8
Od 11 do méně než 13%9
Od 13 do méně než 15%10
Od 15 do méně než 18%11
Od 18 do méně než 21 %12
Od 21 do méně než 24 %13
Od 24 do méně než 27%14
Od 27 do méně než 30%15
30%16

2. Počet hlasů bude ustanoven s platností od data vstupu v platnost Protokolu předloženého k podpisu v Bruselu v roce 1981 s ohledem na výše uvedenou tabulku a v souladu s pravidlem v čl. 19 Statutu Agentury pro určení ročních příspěvků smluvních stran do rozpočtu Organizace.

3. V případě připojení se dalšího státu bude počet hlasů smluvních stran stanoven znovu v souladu s tímto postupem.

4. Počet hlasů bude stanovován každým rokem podle měnících se podmínek.

Článek 9

1. Komise ustanoví svá pravidla postupů, která budou jednomyslně přijata.

2. Tato pravidla budou mezi jiným obsahovat pravidla vztahující se k Úřadu Prezidenta, ustanovení pracovních skupin a pracovních jazyků Komise.

Článek 10

Personál a zařízení potřebné pro činnost Komise jí budou dána Agenturou.

Článek 11

1. Komise bude udržovat nezbytné styky s příslušnými státy a mezinárodními organizacemi pro realizaci cílů Organizace.

2. Komise bude zejména, nehledě na ustanovení článků 6.3 a 13, sama oprávněna uzavírat jménem Organizace takové dohody s mezinárodními organizacemi, smluvními stranami anebo jinými státy, které budou nezbytné pro plnění úkolů Organizace podle čl. 2.

3. Na návrh Agentury může Komise přenést na Agenturu právo rozhodnout o zahájení jednání a uzavírat dohody nezbytné pro plnění úkolů podle čl. 2.

Článek 12

Dohody mezi Organizací a jednou anebo více smluvními stranami, nebo s jedním anebo více nečlenskými státy, či mezinárodní organizací, vztahující se k úkolům podle čl. 2, budou stanovovat příslušné úkoly, práva a závazky stran plynoucích z dohod a budou zároveň stanovovat finanční ujednání a opatření, která budou přijata. Takové dohody mohou být dojednávány Agenturou v souladu s ustanoveními článků 6.3 a 11.3.

Článek 13

V rámci pokynů daných Komisí mohou být Agenturou navazovány vztahy s příslušnými technickými službami, veřejnými anebo soukromými, smluvních anebo nesmluvních stran nebo mezinárodních organizací, které jsou nezbytné pro koordinaci letového provozu a činnost služeb Agentury. Pro tyto účely mohou být Agenturou uzavírány kontrakty jménem Organizace pouze administrativní, technické nebo obchodní povahy, pokud jsou nezbytné pro činnost Agentury, za podmínky, že Agentura bude takto informovat Komisi.

Článek 14

1. Tam, kde bude nutno brát zřetel na věci veřejného zájmu v souladu s národním zákonodárstvím a důsledky, které plynou z ustanovení tohoto zákona, vztahujících se k vyvlastnění z důvodu veřejného zájmu, je získání nemovitého majetku nezbytného pro sídlo zastoupení Organizace, předmětem dohody s příslušnou vládou. Návrh na vyvlastnění z důvodu veřejného zájmu může být podán kompetentními úřady zainteresovaného státu, v souladu s jeho zákony, za účelem získání tohoto majetku, v případě, že dohoda není možná.

2. Na území smluvních stran, kde neexistuje postup zmíněný v předcházejícím paragrafu, může Organizace využít takových postupů pro nucený nákup, který může být použit ve prospěch civilního letectví a telekomunikací.

3. Smluvní strany uznávají právo Organizace využívat jakýchkoli zařízení a služeb ustanovených jejím jménem na jejich výsostném území, při platnosti národního zákonodárství a těch omezení práv držitelů nemovitého majetku, které mohou existovat ve veřejném zájmu za účelem prospěchu národních služeb určených pro stejný účel a zejména jako ulehčení ve veřejném zájmu.

4. Organizace ponese náklady plynoucí z plnění podmínek tohoto článku, včetně náhrad splatných v souladu se zákonem státu, na jehož území se majetek nalézá.

Článek 15

V případě, že Organizace plní úkoly vykonávané podle čl. 2.2 b), Agentura bude uplatňovat pravidla platná na území smluvních států a v jejich vzdušném prostoru s ohledem na to, k jakému vykonávání služeb letového provozu je pověřena mezinárodními dohodami, jejichž je smluvní stranou.

Článek 16

V případě, že Organizace plní úkoly vykonávané podle čl. 2.2 b), Agentura bude v rámci pravomocí svěřených službám letového provozu podávat velitelům letadel všechny nezbytné pokyny.

Velitelé letadel budou zavázáni řídit se těmito pokyny, vyjma případů vyšší moci, vzniklými nařízeními zmíněnými v předešlém článku.

Článek 17

V případě, že Organizace plní úkoly vykonávané podle čl. 2.2 b), budou narušení letových provozních předpisů, spáchaná ve vzdušném prostoru, ve kterém je zabezpečování služeb letového provozu svěřeno Agentuře, zaznamenána ve zprávách úředníků zvláště k tomuto účelu Agenturou zmocněných, bez narušení práva úředníků smluvních stran hlásit narušení stejné povahy podle práva daného státu. Výše zmíněné zprávy budou mít stejnou váhu u soudů daného státu jako ty, které byly vypracovány úředníky daného státu, určenými k hlášení narušení stejné povahy.

Článek 18

1. Oběh publikací a dalšího informačního materiálu zasílaného do Organizace nebo naopak v souvislosti s její oficiální činností nesmí být jakýmkoli způsobem omezován.

2. Pro svoji oficiální komunikaci a přenos všech svých dokumentů nebude mít Organizace horší podmínky než ty, které každá smluvní strana poskytuje srovnatelným mezinárodním organizacím.

Článek 19

1. Organizace bude osvobozena ve státě, kde se nalézá její sídlo, a na území smluvních stran od všech odvodů, daní a poplatků týkajících se jejího založení, rozpuštění nebo likvidace.

2. Organizace bude osvobozena od všech odvodů, daní a poplatků, spojených se získáním nemovitého majetku, potřebného pro plnění svých úkolů.

3. Organizace bude osvobozena od všech přímých daní, které by na ni, její majetek, aktiva a příjmy mohly být uvaleny.

4. Organizace bude osvobozena od veškerých nepřímých finančních poplatků plynoucích z čerpání půjček a jejich dopadů na Organizaci.

5. Bude osvobozena od jakéhokoli zdanění výjimečné anebo diskriminační povahy.

6. Osvobození zajišťovaná tímto článkem se nebudou vztahovat na daně a poplatky vybírané jako poplatky za veřejně prospěšné služby.

Článek 20

1. Organizace bude osvobozena od všech celních dávek, daní anebo poplatků obdobného významu, vyjma poplatků za prokázané služby, a bude vyjmuta z jakýchkoli importních anebo exportních zákazů anebo omezení, týkajících se materiálů, zařízení, zásob a dalších věcí importovaných pro oficiální použití Organizace a určených pro budovy a zařízení Organizace anebo pro její činnost.

2. Takto dovezené zboží nesmí být prodáno, zapůjčeno anebo převedeno, ať již bez úhrady anebo za úhradu, na území strany, do které bylo přivezeno, avšak toto je možné podle podmínek stanovených vládou zúčastněné smluvní strany.

3. K prověření toho, že materiály, zařízení, zásoby a ostatní věci uvedené v odstavci 1 a dovezené pro účely Organizace byly skutečně Organizaci dodány a byly skutečně užity pro její oficiální budovy, zařízení a nebo její činnost, mohou být podniknuta jakákoli kontrolní opatření, která se zdají být k tomu vhodná.

4. Navíc bude Organizace osvobozena ode všech celních poplatků a vyjmuta ze všech importních a exportních zákazů anebo omezení, týkajících se publikací, spadajících pod čl. 25 Statutu, který je dodatkem této Úmluvy.

Článek 21

1. Organizace může vlastnit jakoukoli měnu a mít účty v jakékoli měně tak, jak je to zapotřebí pro vykonávání transakcí nutných pro její účely.

2. Smluvní strany se zavazují poskytnout Organizaci všechna nezbytná zplnomocnění pro všechny převody jmění, v souladu s podmínkami stanovenými národními předpisy a mezinárodními dohodami, které platí založením a činností Organizace, včetně poskytnutí půjček, kdy poskytnutí těchto půjček bylo odsouhlaseno vládou zainteresovaného státu.

Článek 22

1. Agentura může přijmout do služeb kvalifikovaný personál původem ze smluvního státu.

2. Personál Organizace a členové jejich rodin, kteří jsou součástí jejich domácnosti, obdrží výjimku z opatření omezujících imigraci a řádnou cizineckou registraci odpovídající všeobecně té, jakou má personál srovnatelných mezinárodních organizací.

3.

a) Smluvní strany v době mezinárodní krize poskytnou souhlas k repatriaci personálu Organizace a členům jejich rodin tvořících jejich domácnost a stejné repatriační prostředky jako personálu jiných mezinárodních organizací.

b) Podmínky a) výše nemají vliv na závazky personálu vůči Organizaci.

4. K podmínkám odstavců 1 a 2 tohoto článku nebudou poskytovány žádné výjimky, vyjma z důvodů veřejného zájmu, veřejné bezpečnosti anebo veřejného zdraví.

5. Personál Organizace

a) bude mu poskytnuto osvobození od celních dávek a poplatků vyjma těch za prokázané služby, v případě dovozu jejich osobních věcí, movitého majetku a dalších věcí domácnosti, které nejsou nové, které přivážejí ze zahraničí na první pobyt na území, o které se jedná, a v případě reexportu těchto stejných věcí a movitého majetku, jakmile vyplní své povinnosti,

b) může při vykonávání svých povinností na území kterékoli smluvní strany dočasně dovézt svůj osobní automobil s osvobozením od cla, a následně, ale ne později než při ukončení svého období služby, reex-portovat tento vůz s osvobozením od cla, což je v každém případě podřízeno jakýmkoliv podmínkám, které se zdají být nezbytné v každém individuálním případě vládě zainteresované smluvní strany,

c) bude požívat nedotknutelnost na všechny své oficiální listiny a dokumenty.

6. Smluvní strany nebudou zavázány poskytovat svým vlastním státním příslušníkům možnosti zabezpečované podle výše uvedeného odstavce 5 a) a b).

7. K privilegiím, výjimkám a výhodám poskytovaným personálu Organizace obdrží navíc generální ředitel Agentury imunitu, týkající se jednání, včetně slova mluveného a psaného, kterou bude požívat při vykonávání svých funkcí, tato imunita se nebude vztahovat na případy automobilové nehody anebo škody způsobené motorovým vozidlem jemu náležejícím anebo jím řízeném.

8. Zainteresované vlády podniknou všechna nezbytná opatření k zajištění volného převodu čistých mezd.

Článek 23

Představitelé smluvních stran budou při vykonávání svých funkcí anebo v průběhu svých cest na místo a z místa jednání požívat nedotknutelnost všech svých oficiálních listin a dokumentů.

Článek 24

Z důvodu svého vlastního systému sociálního zabezpečení bude Organizace, generální ředitel a personál Organizace zbaven všech povinných příspěvků národním úřadům sociálního zabezpečení, bez újmy dohod mezi Organizací a smluvními stranami, existujícími při vstupu v platnost Protokolu předloženého k podpisu v Bruselu v roce 1981.

Článek 25

1. Kontraktační závazky Organizace se budou řídit zákonem vztahujícím se na daný kontrakt.

2. S ohledem na nesmluvní závazky Organizace uhradí ztráty způsobené nedbalostí svých orgánů, anebo svých pracovníků, pokud se týkají jejich zaměstnání, do té výše, do jaké jim škoda může být přisouzena. Předcházející ustanovení nebude narušovat právo na další kompenzaci podle vlastních zákonů smluvních stran.

Článek 26

1.

a) Zařízení Organizace budou nedotknutelná. Majetek a jmění Organizace nebude podléhat jakémukoli aktu zabavení, vyvlastnění anebo konfiskace.

b) Archivy Organizace a všechny její oficiální listiny a dokumenty budou nedotknutelné, ať se budou nalézat kdekoli.

2. Majetek a jmění Organizace nesmí být zabaveno, nebo na něj uvalena exekuce, vyjma právního rozhodnutí. Zařízení Organizace však zabaveny být nesmějí, ani na ně nesmí být uvalena exekuce.

3. Přesto mají kompetentní představitelé státu, ve kterém se nalézá sídlo uvedené Organizace, a dalších států, kde se nalézají zařízení a archivy Organizace, po informování generálního ředitele Agentury přístup do těchto zařízení a archivů.

Článek 27

1. Organizace bude trvale spolupracovat s kompetentními úřady smluvních stran za účelem zajištění řádných právních postupů, k zajištění dodržování policejních předpisů a k zabránění jakýmkoli zneužitím, ke kterým by mohlo dojít.

2. Pokud bude možné, Organizace umožní vykonávání veřejných prací uvnitř anebo v sousedství jakéhokoli nemovitého majetku, nalézajícího se pro její potřebu na územích smluvních stran.

Článek 28

V případě, že Organizace bude vykonávat úkoly podle čl. 2.2 b), mezinárodních dohod a národních pravidel, týkajících se vstupu, přeletu anebo bezpečnosti území smluvního státu, bude záležet na Agentuře, aby přijala veškerá nezbytná opatření k zajištění plnění těchto dohod a pravidel.

Článek 29

V případě, že Organizace bude provádět úkoly podle čl. 2.2 b), Agentura bude povinna poskytnout smluvním stranám, které si to vyžádají, všechny nezbytné informace týkající se letadla, které užívá při provádění své činnosti, aby se smluvní strany mohly ujistit, že jsou plněny mezinárodní dohody a národní předpisy.

Článek 30

Smluvní strany uznávají, že pro Agenturu je nezbytné dosahovat platební rovnováhy, a zavazují se dát k dispozici, přičemž berou v úvahu její vlastní příjmy, příslušné finanční zdroje v rámci limitů a podmínek uvedených ve Statutu, který je přílohou této Úmluvy.

Článek 31

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout buď mezi smluvními stranami, anebo mezi smluvními stranami a Organizací zastupovanou Komisí, který se vztahuje k výkladu anebo provádění dané Úmluvy anebo jejích doplňků, a který by nebylo možné vyřešit přímým jednáním anebo jakýmkoli jiným způsobem, bude předán rozhodčímu soudu na žádost kterékoliv ze stran.

2. K tomuto účelu každá strana v každé záležitosti určí rozhodce a tito rozhodci se dohodnou na jmenování třetího rozhodce. Pokud jedna ze stran neurčí svého rozhodce v průběhu dvou měsíců od data přijetí požadavku druhé strany, anebo pokud se určení rozhodci nedohodnou v průběhu daných dvou měsíců na jmenování třetího rozhodce, může kterákoliv ze stran požádat prezidenta Mezinárodního soudního dvora, aby provedl jmenování.

3. Rozhodčí soud si stanoví svůj vlastní postup.

4. Každá strana ponese náklady svého vlastního rozhodce a jeho účasti při jednáních před soudem, náklady na třetího rozhodce a další náklady ponesou stejným dílem obě strany vedoucí spor. Avšak rozhodčí soud může určit jiné rozdělení nákladů, pokud to uzná za vhodné.

5. Rozhodnutí rozhodčího soudu jsou závazná pro obě strany vedoucí spor.

Článek 32

1. Statut Agentury, právě tak jako jakékoliv jeho změny, které jsou podřízeny podmínkám uvedeným v dané Úmluvě a k této Úmluvě připojeném Statutu, budou závazné a budou platit na území smluvních stran.

2. Jakékoli změny ustanovení Statutu budou podléhat schválení Komise, uskutečněnému jednomyslným hlasováním jejich členů.

3. Avšak ustanovení článků 1, 11, 19 a 20 Statutu, který je doplňkem Úmluvy, nebudou podléhat změnám Komise.

Článek 33

V případě výjimečného stavu anebo války nebudou mít ustanovení dané Úmluvou vliv na svobodu jednání zúčastněných členských stran.

Článek 34

Smluvní strany se Agentuře zavazují zajistit platnost současných statutárních ustanovení, určených k zajištění nepřetržitosti veřejných služeb.

Článek 35

1. Platnost dané Úmluvy, tak jak byla doplněna Protokolem otevřeným k podpisu v Bruselu v roce 1981, bude prodloužena na období 20 let od data vstupu uvedeného Protokolu v platnost.

2. Toto období se automaticky prodlužuje o období 5 let, ledaže by smluvní strana předala vládě Belgického království písemnou výpověď nejméně 2 roky před vypršením daného období, ve které by vyjádřila svůj úmysl odstoupit od Úmluvy. Vláda Belgického království uvědomí vlády ostatních smluvních států Úmluvy na tuto výpověď.

3. Pokud bude Organizace uplatněním předcházející skutečnosti rozpuštěna, bude považována za existující pro účely své likvidace.

Článek 36

1. Přístup kteréhokoli státu, který není signatářem uvedeného Protokolu, k této Úmluvě, jak byla doplněna Protokolem otevřeným k podpisu v Bruselu v roce 1981, bude podléhat:

a) souhlasu Komise, dosaženému jednomyslným rozhodnutím, a

b) uložení listiny státu o přístupu k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích, otevřené k podpisu v Bruselu v roce 1981.

2. Prezident Komise uvědomí nesignatářský stát o rozhodnutí týkajícím se souhlasu s přístupem.

3. Listina o přístupu bude uložena u vlády Belgického království, které uvědomí vlády ostatních signatářských a přistoupivších států.

4. Připojení je platné od prvního dne následujícího měsíce po uložení listiny o přístupu.


Tato sjednocená verze ustanovení Úmluvy je sepsána v německém, anglickém, francouzském, nizozemském a portugalském jazyce. V souladu se závěrečnou klauzulí Mezinárodní úmluvy Eurocontrol, týkající se spolupráce při zajišťování bezpečnosti letového provozu, z 13. prosince 1960, jakož i v souladu se závěrečnou klauzulí Protokolu z 12. února 1981, doplňujícího dříve zmíněnou Úmluvu, text sestavený ve francouzském jazyce bude převažovat v případě jakékoliv nesrovnalosti mezi texty.


DOPLNĚK 1 - STATUT AGENTURY

Článek 1

Agentura ustanovená článkem 1 Úmluvy se bude řídit tímto Statutem.

Článek 2

1. Agentura bude orgánem odpovědným za plnění úkolů svěřených jí Úmluvou a nebo Komisí.

2. Pokud bude Agentura zajišťovat letové provozní služby, jejím cílem bude:

a) zabránit střetům mezi letadly,

b) zajistit pravidelný a rychlý tok letového provozu,

c) podávat rady a informace, vedoucí k bezpečnému a úspěšnému provádění letů,

d) upozorňovat příslušné organizace na letadla vyžadující službu pátrání a záchrany, napomáhat těmto organizacím, pokud o to požádají.

3. Agentura nainstaluje nezbytná zařízení pro plnění svých úkolů a zajistí jejich vyhovující provoz.

4. Dále bude Agentura pracovat v těsné spolupráci s vojenskými představiteli, aby co možná nejvýkonněji a nejekonomičtěji naplnila požadavky letového provozu a speciální požadavky vojenského letectva.

5. Pro splnění svých úkolů za podmínek vypsaných níže v článku 7.2, Agentura může mimo jiné stavět a provozovat budovy a zařízení, které potřebuje, zejména střediska výzkumu letového provozu a experimentální střediska, střediska řízení toku letového provozu, školy pro zdokonalovací a specializovaný výcvik personálu letových provozních služeb. Požádá však národní technické služby a využije existující národní zařízení kdekoliv to je jen možné, aby se zabránilo jakékoliv duplicitě.

Článek 3

Agentura bude podřízena pravomoci Komise a bude spravována řídícím výborem, dále nazývaným jen „Výbor“, a generálním ředitelem.

Článek 4

1. Výbor se bude skládat ze zástupců každé smluvní strany, která může jmenovat několik zástupců, aby umožnily zejména zastoupení zájmů jak civilního letectví, tak národní obrany. Pouze jeden ze zástupců bude mít oprávnění hlasovat, a to bude vysoce postavený úředník s odpovědností za záležitosti letového provozu ve své zemi. Každý zástupce bude mít náhradníka, který ho bude moci platně zastoupit, pokud nebude moci být přítomen.

2. Pro účely článku 2.1 1) Úmluvy bude Výbor rozšířen, aby pojal zástupce nečlenských států, kteří se účastní na Mnohostranné dohodě k letovým poplatkům. Takto rozšířený Výbor bude přijímat rozhodnutí v souladu s podmínkami uvedené dohody.

3. Tam, kde platí podmínky, které byly dány jinými dohodami, uzavřenými Organizací s nečlenskými státy v souladu s článkem 2.1 Úmluvy, zejména pro řízení toku letového provozu, bude Výbor rozšířen a bude přijímat rozhodnutí v souladu s ustanoveními těchto dohod.

Článek 5

1. Aby bylo jednání Výboru usnášeníschopné, může být nepřítomen pouze jeden ze zástupců všech smluvních stran, oprávněný hlasovat.

2. Pokud není zajištěn minimální počet zástupců, potřebných k usnášení se, jednání se odloží na pozdější datum, ale ne dříve než 10 dní po předcházejícím jednání. Na tomto jednání musí být minimální počet zástupců potřebných k usnášení se, daný nejméně polovinou počtu zástupců oprávněných k hlasování.

Článek 6

1. Výbor stanoví svá pravidla jednání, včetně pravidla upravujícího volbu prezidenta a viceprezidenta a jmenování tajemníka.

2. Tato pravidla budou obsahovat podmínky týkající se vyloučení. Dále stanoví, že zprávy o svolání jednání budou zasílány písemně v případě naléhavosti telegramem a budou obsahovat pořad jednání.

3. Pravidla budou podléhat schválení Komise.

Článek 7

1. Výbor bude přijímat rozhodnutí o organizaci Agentury s ohledem na to, jaké požadavky mu budou předloženy generálním ředitelem.

2. Bude samozřejmě také předkládat ke schválení Komisí opatření přijímaná při realizaci čl. 2.5 výše.

Článek 8

Každým rokem bude Výbor předkládat Komisi zprávu o činnosti a finančním stavu Organizace.

Článek 9

1. Na žádost Komise Výbor připraví investiční a pracovní programy na několik let. Programy budou podléhat schválení Komisí.

2. V souladu s ustanoveními Konvence bude Výbor při předkládání materiálu ke schválení Komisí zejména:

a) navrhovat programové úkoly zajišťované podle čl. 2.1 a), e), f), j) Úmluvy,

b) formulovat dlouhodobé společné cíle podle čl. 2.1. b) Úmluvy,

c) studovat výzkumné a vývojové programy podle čl. 2.1 g) Úmluvy,

d) navrhovat střednědobé společné plány podle čl. 2.1 e) Úmluvy a formulovat společné přístupy k pozemním a palubním systémům a výcviku personálu podle čl. 2.1 d) Úmluvy,

e) přijímat dohody podle čl. 2 Úmluvy,

f) zařizovat studie podle čl. 2.1 k) a i) Úmluvy.

3. V rámci omezení jakýchkoliv pověření Komise na základě čl. 11.3 Úmluvy bude Výbor přijímat rozhodnutí o zahájení jednání z hlediska uzavření dohod, uvedených v čl. 2 Úmluvy, a tam, kde to bude vhodné, schvalovat projednané dohody.

Článek 10

Výbor bude navrhovat a předkládat ke schválení Komisi:

- pravidla týkající se nabídek, zadávání kontraktů na dodávky zboží a služeb Organizaci a podmínky, kterými se budou tyto kontrakty řídit,

- všeobecné podmínky kontraktů na dodávky služeb Organizaci.

Článek 11

Výbor vypracuje a předloží Komisi ke schválení finanční předpisy, které určí zejména zúčtovací postupy pro příjmy a vydání, podmínky, kterými se bude řídit placení národních příspěvků, a podmínky, za kterých mohou být Organizací získávány půjčky.

Článek 12

1. Výbor bude vypracovávat a předkládat Komisi ke schválení personální předpisy Agentury:

- ty budou zejména obsahovat podmínky týkající se národnosti personálu, mzdových stupnic, důchodů, propuštění z úřadu, zachování služebního tajemství a průběhu zaměstnání,

- budou specifikovat ta místa, která nebudou moci být obsazena zároveň s další funkcí bez zvláštního zmocnění generálního ředitele.

2. Správní soud Mezinárodní organizace práce bude mít jedinou soudní pravomoc při sporech mezi Organizací a personálem Agentury, s vyloučením všech dalších soudů a soudních dvorů, ať národních nebo mezinárodních.

Článek 13

1. Agentura bude mít pravomoc získávat personál přímo pouze tehdy, když jí nebudou smluvní strany schopny poskytnout kvalifikovaný personál. Agentura může samozřejmě dojednat se státy, které nejsou členy Organizace, umožnění zaměstnání kvalifikovaného personálu z těchto států ve spojení s uskutečněním dohod podle čl. 5.2 a 3 Úmluvy.

2. Personál, zajištěný národními správami, bude pro období svého zaměstnání Agenturou podřízen personálním předpisům Agentury, nehledě na jejich profesionální dráhu, která je garantována národními předpisy.

3. Personál, zabezpečený národní správou, může být kdykoliv povolán nazpět, aniž by to bylo považováno za disciplinární opatření.

Článek 14

1. Rozhodnutí budou Výborem přijímána pomocí váženého většinového hlasování.

2. Vážená většina bude představovat více než 1/2 oprávněných hlasů, tj, že

- tyto hlasy budou váženy v souladu s čl. 8 Úmluvy,

- tyto hlasy budou představovat většinu hlasujících smluvních stran.

3. Pokud by pro a proti návrhu hlasoval stejný počet hlasů, prezident rozhodne, zda se bude hlasovat podruhé ještě během téhož jednání, anebo se daný návrh zahrne do agendy příštího jednání, pro které určí pevné datum. Pokud by v průběhu příštího jednání došlo opět k rovnosti počtu hlasů, bude mít prezident rozhodující hlas.

Článek 15

1. Generální ředitel bude jmenován na pracovní období 5 let, a to po hlasování Komise provedeném v souladu s čl. 14.2, za předpokladu, že vypočítaná většina nebude v souladu s dříve citovaným odstavcem 2 menší než 70 % vážených odevzdaných hlasů. Jeho setrvání v úřadě po období může být prodlouženo stejným způsobem.

2. Generální ředitel bude zastupovat Organizaci v přímých jednáních a pro všechny civilní účely.

3. Ve shodě s generálním zaměřením, stanoveným Výborem a Komisí, generální ředitel:

a) je odpovědný za efektivní činnost Agentury,

b) smí jmenovat personál a ukončovat jeho zaměstnání v souladu s personálními předpisy,

c) smí vypůjčovat peníze na dobu nepřevyšující 1 rok v souladu s finančními předpisy a v rámci omezení daných pro tento účel Komisí,

d) smí uzavírat kontrakty jak na dodání zboží a služeb Organizaci, tak prodej zboží a služeb Organizací v souladu s předpisy týkajícími se čl. 10 a v rámci omezení daných pro tyto účely Komisí.

4. Generální ředitel může výše jmenované činnosti vykonávat bez předchozího upozornění Výboru, ale ve všech případech bude Výbor informovat o opatřeních přijatých při využívání výše jmenovaných pravomocí.

5. Výbor určí podmínky, za kterých může být jmenován nový generální ředitel, pokud by tento nebyl schopen vykonávat své povinnosti.

Článek 16

1. Návrh rozpočtu všech příjmů a výdajů Agentury bude připravován na každý finanční rok.

2. Příjmy a výdaje rozpočtu budou vyrovnány. Příjmy a výdaje Agentury, pokud se budou týkat výzkumných a experimentálních středisek, škol a dalších institucí uvedených v čl. 2. 5 výše budou podrobně rozepsány ve zvláštní zprávě.

3. Finanční předpisy přijaté podle čl. 11 výše budou vytvářet podmínky pro návrhy rozpočtu, uvedení v platnost a revizi příjmů a výdajů Agentury podřízené podmínkám daného Statutu.

Článek 17

1. Finanční rok započne 1. lednem a skončí 31. prosince.

2. Návrhy rozpočtu na každý finanční rok budou předloženy Výborem ke schválení Komisí nejpozději 31. října každého roku.

Článek 18

Výbor předloží Komisi ke schválení návrhy týkající se velikosti rozpočtu a zúčtovací jednotky, která má být použita.

Článek 19

1. Nehledě na odstavec 2 níže, bude roční příspěvek do rozpočtu každé smluvní strany určen pro každý finanční rok v souladu s následujícím vzorcem:

a) prvních 30% příspěvku bude vypočteno v poměru k hodnotě celkového národního produktu smluvní strany tak, jak je definováno v odstavci 3 níže,

b) dalších 70 % příspěvku bude vypočteno v poměru k hodnotě nákladovosti traťových zařízení smluvní strany tak, jak je definováno v odstavci 4 níže.

2. Žádná smluvní strana nebude žádána, aby platila v kterémkoli daném finančním roce příspěvek převyšující 30% celkové částky příspěvků smluvních stran. Bude-li příspěvek kterékoli smluvní strany vypočtený v souladu s odstavcem 1 výše přesahovat 30 %, přebytek bude rozdělen mezi ostatní smluvní strany v souladu s pravidly výše jmenovaného odstavce.

3. Celkový národní produkt, který bude užit pro výpočet, bude získán ze statistiky vypracované Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) - pokud toto nebude možné, pak jakoukoliv jinou institucí poskytující ekvivalentní záruky a zvolenou rozhodnutím Komise - pomocí výpočtu aritmetickým průměrem za poslední tři roky, za které jsou příslušné statistiky k dispozici. Hodnota celkového národního produktu bude vypočtena na základě nákladových faktorů a současných cen vyjádřených v evropských zúčtovacích jednotkách.

4. Nákladovost traťových zařízení, která bude použita pro výpočty, bude nákladovost stanovená s ohledem na předposlední rok předcházející danému finančnímu roku.

Článek 20

1. Organizace si může vypůjčovat na mezinárodních finančních trzích, aby získala zdroje nezbytné pro splnění svých úkolů.

2. Organizace může poskytovat půjčky na finančních trzích smluvních stran v souladu s národním zákonodárstvím týkajícím se půjček, anebo při neexistenci takového zákona, podle dohody se smluvní stranou.

3. Finanční předpisy určí postupy, podle kterých Organizace bude získávat a splácet půjčky.

4. Každý rozpočet bude specifikovat maximální částku, kterou si bude Organizace moci vypůjčit během roku krytého tímto rozpočtem.

5. V záležitostech spadajících pod daný článek bude Organizace vstupovat do dohod s kompetentními úřady stran anebo jejich emisními bankami.

Článek 21

V průběhu finančního roku může být rozpočet, pokud si to okolnosti vyžádají, revidován v souladu s požadavky předepsanými pro jeho přípravu a přijetí.

Článek 22

1. Zúčtování všech rozpočtových příjmů a výdajů bude každým rokem přezkoumáno kontrolní skupinou skládající se z dvou oficiálních expertů přináležejících vedením smluvních stran. Tito úředníci, kteří budou odlišných státních příslušností, budou jmenováni Komisí na návrh Výboru v souladu s čl. 6.2 b) Úmluvy. Výdaje v souvislosti s kontrolní skupinou budou hrazeny Organizací.

2. Kontrola, která bude prováděna podle dokladů a pokud to bude nezbytné, tak na místě, bude ustanovena, aby zjistila řádnost příjmů a výdajů, a zda vedení financí je uspokojivé. Kontrolní skupina po ukončení každého finančního roku předloží Komisi zprávu.

Článek 23

1. Pokud to bude Komisí vyžádáno, mohou být u služeb Agentury vykonány administrativní nebo technické inspekce působící buď z její vlastní iniciativy nebo na žádost Výboru anebo generálního ředitele.

2. Tyto inspekce budou prováděny úředníky z příslušných úřadů smluvních stran. Každý inspekční výbor se bude skládat z nejméně dvou osob různých státních příslušností, a pokud to bude možné, bude v něm působit i osoba, která se zúčastnila předcházející inspekce.

Článek 24

Výbor určí pracovní jazyky Agentury.

Článek 25

Agentura bude vydávat publikace nezbytné pro svou činnost.

Článek 26

Výbor předloží Komisi ke schválení jakékoli změny Statutu, které budou Výborem považovány za nezbytné, podle ustanovení čl. 32.3 Úmluvy.


DOPLNĚK 2

LETOVÉ OBLASTI

(Článek 3 Úmluvy)

Smluvní státyLetové oblasti
Spolková republika NěmeckoHorní letová oblast Hannover
Horní letová oblast Rhein
Letová oblast Břemen
Letová oblast Düsseldorf
Letová oblast Frankfurt
Letová oblast Mnichov
Belgické království
Velkovévodství Lucemburské
Horní letová oblast Brusel
Letová oblast Brusel
Francouzská republikaFrancouzská horní letová oblast
Letová oblast Paříž
Letová oblast Brest
Letová oblast Bordeaux
Letová oblast Marseille
Spojené Království Velké Británie
a Severního Irska
Skotská horní letová oblast
Skotská letová oblast
Horní letová oblast Londýn
Letová oblast Londýn
IrskoHorní letová oblast Shannon
Letová oblast Shannon
Nizozemské královstvíLetová oblast Amsterodam
Portugalská republikaHorní letová oblast Lisabon
Letová oblast Lisabon
Letová oblast Santa Maria

DOPLNĚK 3

Přechodná ustanovení, pokrývající přechod od ujednání platných podle Mezinárodní Úmluvy EUROCONTROL, týkajících se spolupráce k bezpečnosti letového provozu z 13. 12. 1960 a ujednání podle Úmluvy tak, jak byla doplněna současným Protokolem.

Článek 1

Definice

Pro účely současného dodatku:

„7 států“ znamená SRN, Belgické království, Francouzskou republiku, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko, Velkovévodství Lucemburské a Nizozemské království,

„4 státy“ znamená SRN, Belgické království, Velkovévodství Lucemburské a Nizozemské království,

„přechodné období“ znamená období od data vstupu v platnost současného Protokolu až do té doby, kdy Komise jednomyslným rozhodnutím sedmi států na návrh čtyř států odsouhlasí ujednání o Středisku Maastricht a rozhodne se je realizovat.

Článek 2

Řídící středisko Maastricht

1. Následující ustanovení tohoto článku budou platit během přechodného období.

2.

a) Řídící středisko Maastricht, včetně jeho personálu, zůstane odpovědné Organizaci, jejímž majetkem zůstane nadále.

b) Jmenované středisko bude pokračovat v zajišťování služeb řízení letového provozu v jemu svěřeném vzdušném prostoru při plnění Úmluvy z 13. 12. 1960. Při vykonávání svých funkcí bude Organizace uplatňovat ustanovení odstavců 10-15 tohoto článku.

c) Provozní náklady týkající se těchto funkcí budou financovány čtyřmi státy v souladu s vzorcem pro výpočet nákladů, který si mezi sebou dojednají.

3. Sedm států bude přispívat na investiční výdaje, týkající se Střediska Maastricht, přijaté před vstupem daného Protokolu v platnost v poměru k jejich velikosti celkového národního produktu tak, jak je definováno v článku 19.3 Doplňku 1.

4.

a) Příspěvky sedmi států na základě odstavce 3 budou použity k financování pouze takových nových investic v Maastrichtu, které jsou nezbytné k zajištění souboru zařízení a služeb schválených k datu vstupu daného Protokolu v platnost a nebo k uchování úrovně bezpečnosti.

b) Při porušení čl. 7 Úmluvy budou rozhodnutí o takových investicích přijímána Výborem a Komisí většinou hlasů sedmi států, čímž se rozumí:

- hlasy budou váženy podle níže uvedené tabulky,

- hlasující budou zastupovat nejméně 5 ze sedmi států.

c) Tabulka zmíněná v písmenu b) výše:

Tabulka vážení

Celkový národní produkt v souladu s nákladovým faktorem a současnými cenami v tisících milionů fr. franků

Počet hlasů
Méně než 101
od 10 včetně do 202
od 20 včetně do 303
od 30 včetně do 46 2/34
od 46 2/3 včetně do 63 1/35
od 63 1/3 včetně do 806
od 80 včetně do 1107
od 110 včetně do 1408
od 140 včetně do 2009
od 200 včetně do 26010
od 260 včetně do 32011
od 320 včetně do 38012

a dále každý hlas navíc za každé i částečné zvýšené o dalších 60 000 mil. fr. franků.

5. Částka ekvivaletní příjmům za letové poplatky s ohledem na částky za roční amortizaci a úrok za kapitálová vydání ve Středisku Maastricht bude splatná čtyřmi státy v souladu s vzorcem pro výpočet nákladů, který bude mezi nimi dojednán. Tato částka bude přerozdělena sedmi státům v poměru k jejich průměrným příspěvkům do investičních rozpočtů od r. 1974 do r. 1980 v případě investic financovaných před 31. 12. 1980 a k jejich současným příspěvkům v případě investic financovaných po tomto datu.

6.

a) Od data vstupu daného Protokolu v platnost budou radarová zařízení a vysílací a přijímací stanice, které jsou integrální součástí systému Maastricht a jsou užívány k zajišťování služeb letového provozu, majetkem států, ve kterých se nalézají.

b) Jmenované státy zakoupí výše jmenovaná zařízení za současnou stanovenou hodnotu. Výnos z prodeje bude rozdělen mezi sedm států v poměru k jejich průměrným příspěvkům do investičních rozpočtů od r. 1974 do r. 1980 v případě investic financovaných před 31. prosincem 1980 a k jejich současným národním příspěvkům v případě investic financovaných po tomto datu.

7. Technické vybavení, zařízení a technické služby dané k dispozici vojenským představitelům SRN v souladu s dohodou uzavřenou 3. 11. 1977 mezi vládou SRN a Eurocontrolem, vztahující se k společnému umístění sil Vojenského letectva SRN ve středisku Eurocontrol v Maastrichtu, zůstanou nadále k dispozici.

8. Výdaje týkající se investičních nákladů Střediska Maastrichtu, které jsou zapracovány do rozpočtu Organizace a které jsou hrazeny sedmi státy, budou rozvedeny ve speciálním rozpočtovém doplňku.

9. Výdaje týkající se provozních a údržbových nákladů Střediska Maastricht, které jsou zapracovány do rozpočtu Organizace a hrazeny čtyřmi státy, budou rozvedeny ve speciálním rozpočtovém doplňku.

10. Smluvní strany v rozsahu svých kompetencí a zejména s ohledem k přidělení rádiových frekvencí podniknou nezbytná opatření, aby Organizace mohla uskutečnit veškeré operace, které slouží jejímu účelu.

11.

a) Pro splnění svých úkolů bude Agentura uplatňovat za účelem řízení letového provozu pravidla platná na územích smluvních stran a ve vzdušném prostoru, který jim byl svěřen na základě mezinárodních dohod, jejichž je smluvní stranou.

b) V případě nesrovnalostí při uplatňování ustanovení a) výše předloží Agentura záležitost před Komisi, která učiní návrh řešení smluvním stranám s ohledem na přijetí nezbytných opatření.

12. Pro uskutečnění svých cílů a v rámci omezení pravomocí, poskytnutých ke službám letového provozu, bude Agentura poskytovat velitelům letadel všechny nezbytné instrukce. Velitelé letadel budou povinni řídit se těmito instrukcemi, vyjma případů vyšší moci podle ustanovení zmíněných v odstavci 11 výše.

13. Narušení pravidel letového provozu spáchaná ve vzdušném prostoru, ve kterém byly služby letového provozu svěřeny Agentuře, budou zaznamenána ve zprávách úředníků zvlášť zplnomocněných Agenturou k tomuto účelu, bez újmy práva úředníků smluvních stran hlásit narušení stejné povahy podle národního zákonodárství. Výše zmíněné zprávy budou mít stejnou váhu před národními soudy daného státu jako ty, které byly vypracovány úředníky daného státu, oprávněnými k hlášení narušení stejné povahy.

14. Mezinárodní dohody a národní předpisy týkající se povolení k přeletu a bezpečnosti území smluvních stran budou pro Agenturu závazné a ta podnikne všechna nezbytná opatření k zajištění platnosti těchto dohod a předpisů.

15. Za tím účelem, aby se smluvní strany mohly ujistit, že jsou plněny národní předpisy a mezinárodní dohody, bude Agentura povinna poskytnout těm smluvním stranám, které o to požádají, všechny nezbytné informace týkající se letadel, které jsou jí známy z vykonávání její činnosti.

Článek 3

Řídící středisko Karlsruhe

Dnem vstupu daného Protokolu v platnost se Řídící středisko Karlsruhe stane majetkem SRN, která středisko zakoupí za současnou stanovenou hodnotu. Výnos z prodeje bude rozdělen mezi sedm států v poměru k jejich průměrným příspěvkům do investičních rozpočtů od r. 1974 do r. 1980 v případě investic financovaných před 31. 12. 1980 a k jejich současným příspěvkům v případě investic financovaných po tomto datu.

Článek 4

Zařízení umístěná v Irsku

Dnem vstupu daného Protokolu v platnost se Řídící středisko Shannon, instalace sekundárního radaru Mount Gabriel a radiotelefonické stanoviště a instalace sekundárního radaru Woodcock Hill stanou majetkem Irska. Ve čtyřech následujících letech budou příjmy z letových poplatků odpovídajících nákladům připadajícím na amortizaci těchto zařízení rozděleny mezi sedm států v poměru k jejich průměrným příspěvkům do investičních rozpočtů od r. 1974 do r. 1980 v případě investic financovaných před 31. 12. 1980 a k jejich současným příspěvkům v případě investic financovaných po tomto datu.

Článek 5

Zbytkové platby

1. Jakékoliv oprávnění k úhradám podle současných podmínek týkajících se amortizace schválených nepřímých investic bude zrušeno datem vstupu v platnost daného Protokolu.

2. Platby, splatné podle rozhodnutí Organizace přijatých před vstupem daného Protokolu v platnost, budou vykonány i po něm, v souladu s pravidly danými těmito rozhodnutími a budou vedeny ve speciálních rozpočtových doplňcích.

Článek 6

Přechodná rozpočtová ustanovení

1. V průběhu tří měsíců následujících po vstupu daného Protokolu v platnost bude Komisí vypracován a přijat rozpočet.

2. Tento rozpočet bude mít zpětnou platnost od data vstupu daného Protokolu v platnost a bude končit 31. prosincem běžného roku.

3. Během období přípravy rozpočtu zmíněného v odstavci 1 výše může Komise vyzvat smluvní strany, aby učinily příslušné návrhy na navýšení pracovního kapitálového fondu.

4. Navýšení týkající se pracovního kapitálu budou kompenzována příspěvky určenými podle čl. 19 Doplňku 1 k danému Protokolu.

Přesunout nahoru