Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 25/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 6/2001 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 16. 11. 2001 o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení

Datum vyhlášení 22.03.2002
Uzavření smlouvy 16.11.2001
Platnost od 01.01.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2001 bylo v Bruselu přijato Rozhodnutí č. 6/2001 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 16/11/2001 o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení.*)

Rozhodnutí č. 6/2001 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dne 1. ledna 2002.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ č. 6/2001 RADY PŘIDRUŽENÍ EU - ČESKÁ REPUBLIKA

ze dne 16/11/2001

o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení

RADA PŘIDRUŽENÍ EU - ČESKÁ REPUBLIKA,

s ohledem na Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) zejména na její článek 109,

Vzhledem k tomu, že:

(1) dialog a spolupráce mezi regionálními a místními úřady Evropského společenství a České republiky mohou významnou měrou přispět k rozvoji vzájemných vztahů a k evropské integraci,

(2) zdá se být vhodné organizovat tuto spolupráci na úrovni Výboru regionů na jedné straně a Společného výboru pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé formou zřízení Společného konzultativního výboru,

(3) je účelné změnit z tohoto důvodu jednací řád Rady přidružení, který byl přijat rozhodnutím č. 1/95,

ROZHODLA NÁSLEDUJÍCÍ:

Článek 1

Jednací řád Rady přidružení se doplňuje těmito články:

„Článek 16

Zřizuje se Společný konzultativní výbor (dále jen „výbor“), který má za úkol pomáhat Radě^přidružení v prosazování dialogu a spolupráce mezi regionálními a místními úřady Evropského společenství a České republiky. Tento dialog a tato spolupráce jsou zaměřeny především na:

1. přípravu českých regionálních a místních orgánů na působení v rámci budoucího přistoupení k Evropské unii;

2. přípravu českých regionálních a místních úřadů na zapojení se do činnosti Výboru regionů po přistoupení České republiky;

3. výměnu informací k aktuálním otázkám společného zájmu, zejména k současnému stavu regionální politiky Společenství a procesu přistoupení, jakož i k přípravě českých regionálních a místních úřadů na tuto politiku;

4. podporu strukturovaného vícestranného dialogu mezi a) českými regionálními a místními úřady a b) regionálními a místními úřady členských států EU, včetně vytváření sítí ve specifických oblastech, kde přímé kontakty a spolupráce mezi regionálními a místními úřady České republiky a členských států EU jsou schopny řešit co nejlépe jednotlivé problémy;

5. zajištění pravidelné výměny informací o meziregionální spolupráci mezi regionálními úřady České republiky a členských států;

6. podporu výměny zkušeností a poznatků v oblasti regionální politiky a strukturálních intervencí mezi a) českými regionálními a místními úřady a b) regionálními a místními úřady členských států EU, zejména pak know-how a postupů týkajících se vypracování plánů a strategie regionálního nebo místního rozvoje a co nejlepšího využití strukturálních fondů;

7. pomoc českým regionálním a místním úřadům formou výměny informací o konkrétním uplatňování zásady subsidiarity ve všech oblastech regionálního a místního života;

8. projednání jakékoliv další závažné otázky navržené jednou ze stran, která vznikne v rámci postupného provádění Evropské dohody a v rámci předvstupní strategie.

Článek 17

Výbor se skládá z osmi zástupců Výboru regionů na jedné straně a osmi zástupců Společného výboru pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé. Určí se stejný počet náhradníků.

Výbor plní úkoly na základě žádosti Rady přidružení nebo z vlastní iniciativy, jde-li o prosazování dialogu mezi regionálními a místními úřady.

Výbor může předložit doporučení Radě přidružení.

Výběr členů se provádí tak, aby výbor co nejvěrněji odrážel složení regionálních a místních úřadů jak v Evropském společenství, tak v České republice.

Výbor stanoví svůj jednací řád.

Výbor se schází v intervalech, které stanoví ve svém jednacím řádu.

Předsednictví vykonávají společně jeden člen Výboru regionů a jeden člen Společného výboru pro spolupráci s Výborem regionů.

Článek 18

Výbor regionů na jedné straně a Společný výbor pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé nesou každý náklady spojené se svojí účastí na zasedáních výboru, tj. osobní náklady, cestovné a stravné, jakož i poštovné a telekomunikační poplatky.

Náklady za tlumočení jednání, překlady a kopírování dokumentů hradí Výbor regionů, s výjimkou nákladů na tlumočeni a překlady do češtiny nebo z češtiny, které hradí Společný výbor pro spolupráci s Výborem regionů.

Náklady týkající se praktického zajištění jednání hradí hostitelská strana.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po jeho přijetí.


Dáno v Bruselu, dne 16. 11. 2001.

Za Radu přidružení
L. Michel v. r.
předseda

G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

1) Úřední věstník č. L 360 ze dne 31. 12. 1994, str. 2.

Přesunout nahoru