Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova

Datum vyhlášení 22.03.2002
Uzavření smlouvy 08.02.2002
Platnost od 08.02.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. února 2002 bylo v Bogotě podepsáno Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

O TECHNICKÉ A VĚDECKÉ SPOLUPRÁCI

MEZI MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJE VENKOVA KOLUMBIJSKÉ REPUBLIKY V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ, CHOVU SKOTU, LESNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ A ROZVOJE VENKOVA

Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky, dále jen „smluvní strany“, povzbuzeny přáním posílit přátelské svazky existující mezi oběma národy, vědomy si jejich zájmu podporovat a posilovat technický a vědecký proces přínosný pro obě smluvní strany, berouce v úvahu jejich společný zájem na povzbuzování vědeckého výzkumu, trvalého rozvoje a přenosu technologií v sektorech zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova, který zajistí odpovědné využívání těchto zdrojů v jejich příslušných státech, se dohodly na uzavření tohoto Ujednání o technické a vědecké spolupráci (dále jen „Ujednání“):

Článek 1

Účelem Ujednání je podpora technické a vědecké spolupráce v zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoji venkova mezi oběma státy prostřednictvím vypracování a realizace programů a projektů, které budou zahrnovat následující oblasti zájmu:

I. - Zemědělství a živočišná výroba

- rostlinná výroba,

- produkce a chov skotu,

- skladování zemědělských a potravinářských produktů,

- výzkum a vývoj v odvětvích zemědělství, potravinářského průmyslu a vodního hospodářství,

- fytosanitární opatření,

- zdraví zvířat a veterinární lékařství,

- vodní hospodářství,

- zemědělská technika a ekonomika zemědělského provozu,

- zemědělská statistika,

- mimoprodukění funkce zemědělství,

- rozvoj regionů - integrovaný rozvoj venkovských území,

- využívání a ochrana přírodních zdrojů.

II. Lesnictví

- přenos technologií potřebných pro rozvoj lesnických činností,

- zlepšování informačních systémů a systémů řízení v lesním hospodářství,

- konzultace při vytváření regionálních plánů rozvoje lesa a při vypracovávání návrhů nařízení v horských oblastech,

- certifikace lesů,

- prognóza a kontrola škodlivých činitelů v lesích,

- využívání dřeva.

Článek 2

Spolupráce uvedená v článku 1 bude prováděna následujícími způsoby:

- výměnou vědeckých a technických informací,

- výměnou genetického a biologického materiálu,

- výměnou poznatků týkajících se provádění agrární politiky,

- navrhováním společných výzkumných programů a organizováním školících programů v oblastech společného zájmu,

- vysíláním expertů a výzkumných nebo technických pracovníků k provádění specializovaných konzultačních a poradenských služeb,

- žádostmi o financování a účast ze strany mezinárodních organizací nebo jiných zemí za účelem usnadnění rozvoje a realizace projektů,

- usilováním o účast dalších států nebo mezinárodních organizací při realizaci projektů, které budou zahrnovat marketingové systémy a budou uplatňovat zásady trvale udržitelného hospodaření při úsilí o rozvoj regionu a ochranu jeho životního prostředí.

Článek 3

Pro účely plnění tohoto Ujednání budou společně navrhovány pracovní programy, které budou zahrnovat jednu nebo několik oblastí uvedených v článku 1. Tyto programy budou obsahovat:

a) cíle, termíny a specifické charakteristiky projektů a jejich předpokládané výsledky,

b) postupy a metodiky, které budou použity,

c) vymezení odpovědnosti každé ze smluvních stran v každé z fází programu,

d) plánované termíny zahájení a ukončení každé z fází,

e) rozpočet uvádějící výši příspěvku každé ze smluvních stran s oceněním lidských zdrojů, finančních zdrojů a poskytované infrastruktury,

f) ukazatele plnění cílů a kritéria hodnocení projektu,

g) smluvní strany určí koordinátora odpovědného za plnění vymezených cílů (řízení a kontrola pokroku při dojednaných činnostech, předkládání zpráv).

Článek 4

Veškeré výdaje spojené s návštěvami expertů a technických a výzkumných pracovníků budou hrazeny vysílající smluvní stranou. Přijímající smluvní strana bude o návštěvě informována nejpozději měsíc před příjezdem návštěvy.

Článek 5

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a sjednává se na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Ujednání vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou tří měsíců. Toto Ujednání lze měnit pouze vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.


Podepsáno v Bogotě dne 8. února 2002, ve dvou originálech vyhotovených v českém, španělském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakékoliv rozdílnosti ve výkladu rozhoduje anglické znění.

Za Ministerstvo zemědělství České republiky
Jan Fencl v. r. ministr

Za Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky
Rodrigo Villalba M. v. r. ministr

Přesunout nahoru