Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 16/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o spolupráci v oblasti vojenské historie, vojenské muzeologie a vojenských publikací

Datum vyhlášení 28.02.2002
Uzavření smlouvy 29.11.2001
Platnost od 29.11.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 2001 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o spolupráci v oblasti vojenské historie, vojenské muzeologie a vojenských publikací.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku VIII odst. 1 dnem podpisu.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PROTOKOL

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A GENERÁLNÍM ŠTÁBEM TURECKÉ REPUBLIKY

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ HISTORIE, VOJENSKÉ MUZEOLOGIE A VOJENSKÝCH PUBLIKACÍ

Ministerstvo obrany České republiky a Generální štáb Turecké republiky (dále jen „smluvní strany"):

ve snaze posílit v rámci vzájemné úcty přátelství, zlepšit bilaterální vztahy mezi smluvními stranami a rozvinout spolupráci, odvolávaje se na Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o vzájemné spolupráci ve vojenské oblasti, podepsané dne 22. října 1997 (dále jen „Ujednání"), se dohodly na následujícím:

Článek I

ÚČEL

Účelem tohoto Protokolu je založení spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti vojenské historie, vojenské muzeologie a vojenských publikací, v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

Článek II

DEFINICE

1. V tomto Protokolu mají pojmy následující význam:

a. Vojenské muzeum je instituce, která odráží sociální, historický a technický vývoj ozbrojených sil v určitých časových obdobích, a to jak v minulosti, tak v současnosti.

b. Vojenská historie je souvislá vědecká aktivita, která zkoumá sociální, historický a technický pokrok ozbrojených sil a otázky související s jejich vojenskými operacemi z historické perspektivy na základě psaných pramenů, archeologických a jiných historických muzejních materiálů a jejímž cílem je porozumění příčinám a důsledkům.

c. Vojenské publikace jsou zejména vydané knihy, časopisy, články a studie.

d. Přijímající smluvní stranou se rozumí ta smluvní strana, která druhé smluvní straně v souvislosti s prováděním tohoto Protokolu poskytuje jakékoliv služby nebo hostí jakoukoliv návštěvu personálu druhé smluvní strany.

e. Dožadující smluvní stranou se rozumí ta smluvní strana, která od druhé smluvní strany v souvislosti s prováděním tohoto Protokolu požaduje jakékoliv služby.

2. Ostatní pojmy budou pro účely tohoto Protokolu vykládány v souladu s Ujednáním.

Článek III

OBECNÉ ZÁSADY

1. Otázky neupravené v tomto Protokolu se budou řídit ustanoveními Ujednání.

2. Vojenskému a jinému personálu bude povoleno vstupovat do vojenských muzeí druhé smluvní strany za předpokladu, že každá smluvní strana před odesláním jakéhokoli vojenského anebo jiného personálu o tom bude druhou smluvní stranu informovat a toto vyslání s ní koordinovat.

3. Zhotovování kopií a pořizování mikrofilmů jakýchkoliv dokumentů vztahujících se ke společné historii nebo k historii jedné ze smluvních stran bude povolováno na základě zvláštního souhlasu orgánu přijímající smluvní strany uvedeného v článku VII tohoto Protokolu.

4. Z důvodu obohacení sbírek bude povolováno zhotovování kopií předmětů vztahujících se ke společné historii nebo k historii jedné ze zemí, jako např. uměleckých děl, zbraní, uniforem, maleb, kamenotisků, rytin, modelů lodí nebo starověkých válečných lodí. Tyto kopie budou vytvořeny za podmínky, že náklady ponese dožadující smluvní strana. Kopie ponesou označení přijímající smluvní strany o povolení k vytvoření kopie, vše na základě zvláštního souhlasu orgánu přijímající smluvní strany uvedeného v článku VII tohoto Protokolu.

Článek IV

ZÁSADY SPOLUPRÁCE

1. Smluvní strany určí své vlastní delegace.

2. Smluvní strany mohou stanovit programy provádění tohoto Protokolu.

3. Přijímající smluvní strana bude oprávněna povolit nebo odmítnout, aby vojenský personál pořizoval mikrofilmy a studoval dokumenty.

4. Smluvní strany mohou organizovat návštěvy vojenských muzeí a historických zařízení berouce v úvahu vnitrostátní právní předpisy přijímající smluvní strany.

5. Jakékoliv vybavení, materiál nebo zařízení, které mohou smluvní strany požadovat pro provádění svých studií a výzkumů, bude poskytnuto orgánem přijímající smluvní strany uvedeným v článku VII tohoto Protokolu za předpokladu, že jednotlivé předměty budou na konci aktivit navráceny. Půjčování a navracení kulturního majetku z vojenských muzeí pro účely výzkumu, studia a výstav bude prováděno v souladu s příslušnou právní úpravou smluvních stran a za podmínky, že veškeré náklady včetně pojištění ponese dožadující smluvní strana.

6. Výměna dokumentů a informací mezi smluvními stranami bude prováděna přímo mezi orgány uvedenými v článku VII tohoto Protokolu nebo vojenskou diplomatickou cestou.

7. Bylo rozhodnuto o vytvoření společných skupin, které se budou zabývat studiem určitých otázek v určitých časových obdobích za účelem společných projektů, témat a výzkumných studií přinášejících oboustranný prospěch. Smluvní strany určí počet účastníků. Obě strany budou stejným dílem využívat výsledky těchto výzkumů.

Článek V

VYTVOŘENÍ A ROZVOJ HISTORICKÝCH VÝZKUMŮ

1. Smluvní strany zaručují, že jejich personál je vzdělán v otázkách restaurování kulturních předmětů a ve výrobě, zhotovování a vytváření uměleckých děl.

2. Obě smluvní strany se zavazují provádět historické výzkumy v souladu s následujícími zásadami:

a. výměna zkušeností, informací, dokumentů a publikací vztahujících se ke společné historii smluvních stran nebo k historii jedné z nich,

b. šíření dokumentů a organizování výstav,

c. organizování konferencí a kolokvií,

d. výzkumné studie týkající se válek, střetnutí a tažení, kterých se účastnily oba státy,

e. reprodukování uměleckých děl týkajících se vojenské historie,

f. výměna výsledků provedených výzkumů a studií vztahujících se k aktivitám určeným v tomto Protokolu,

g. zasílání článků připravených vojenskými autory; tyto články mohou být po přezkoumání vydány v publikacích ozbrojených sil.

Článek VI

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB

Právní postavení vojenského nebo civilního personálu a osob na něm závislých, které se nalézají na území státu přijímající smluvní strany v souvislosti s prováděním tohoto Protokolu, se řídí ustanoveními Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsané v Londýně dne 19. června 1951.

Článek VII

PROVÁDĚNÍ

1. Orgánem příslušným k provádění tohoto Protokolu je na české straně Historický ústav Armády České republiky a na turecké straně Sekce vojenské historie a strategických studií.

2. Orgány uvedené v předchozím odstavci se mohou písemnou formou dohodnout na podrobnostech provádění tohoto Protokolu. Tato ujednání nebudou právně závazná.

Článek VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Každá smluvní strana může navrhnout změnu anebo doplnění tohoto Protokolu. V takovém případě smluvní strany zahájí do 30 dnů jednání. Jakékoliv změny nebo doplnění budou provedeny písemnou formou na základě dohody obou smluvních stran.

3. Každá ze smluvních stran může tento Protokol písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 90 dnů.

4. Platnost tohoto Protokolu rovněž skončí dnem ukončení Ujednání.


Dáno v Praze dne 29. listopadu 2001 ve čtyřech původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Petr KLUČINA
ředitel Historického ústavu Armády České republiky

Za Generální štáb Turecké republiky
Nadir AKTAŞ
náčelník Sekce plánování a koordinace Institutu vojenské historie a strategie Generálního štábu Turecké republiky

Přesunout nahoru