Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 142/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku č. 1 k Memorandu, přijatého v Bruselu dne 15. května 2001, a Dodatku č. 2 k Memorandu, přijatého v Římě dne 16. května 2002

Datum vyhlášení 18.12.2002
Uzavření smlouvy 16.11.1998
Platnost od 16.11.1998
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 1998 bylo v Římě přijato Memorandum o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany Dánského království a ministrem obrany Finské republiky a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Řecké republiky a ministrem obrany Italské republiky a ministrem pořádkových sil Lucemburského velkovévodství a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemném využívání státních zkušeben. Dne 15. května 2001 byl v Bruselu přijat Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben mezi vládou Rakouské republiky zastoupenou spolkovým ministrem obrany a ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany Dánského království a ministrem obrany Finské republiky a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a ministrem obrany Maďarské republiky a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Velkovévodství Lucemburského a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska týkající se účasti Rakouska a Maďarska, výměn a doplňování personálu a jiných zdokonalení textu. Dne 16. května 2002 byl v Římě přijat Dodatek č. 2 mezi vládou Rakouské republiky zastoupenou spolkovým ministrem obrany, ministrem národní obrany Belgického království, ministrem obrany České republiky, ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Finské republiky, ministrem obrany Francouzské republiky, spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Helénské republiky, ministrem obrany Maďarské republiky, ministrem obrany Italské republiky, ministrem obrany Velkovévodství Lucemburského, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem národní obrany Polské republiky, ministrem obrany Portugalské republiky, ministrem obrany Španělského království, vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany, ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska týkající se účasti České republiky a Polské republiky, využívání realizátorů úkolů a půjček či předávání vybavení a materiálu.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě své části XVodst. 15.1 dne 16. listopadu 1998. Dodatek č. 1 vstoupil v platnost na základě své části I dne 15. května 2001. Dodatek č. 2 vstoupil v platnost na základě své části VI odst. 6.1 dne 16. května 2002.

Podpisem Dodatku č. 2 se na základě části I Dodatku č. 2 stala Česká republika účastníkem Memoranda a Dodatku č. 1.

Pro Českou republiku vstoupilo Memorandum, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 v platnost na základě části VI odst. 6.1 Dodatku č. 2 dne 16. května 2002.

Nedílnou součástí Memoranda je Příloha A - vzor Dohody o zkoušce pro účastníky zkušebního programu a Příloha B - vzor Dohody o zkoušce pro sponzorující průmyslové jednotky. Do textů příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu obrany.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka, anglické znění Dodatku č. 1 a jeho překlad do českého jazyka a anglické znění Dodatku č. 2 a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.


MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

mezi MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTREM OBRANY FINSKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY A SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO A MINISTREM OBRANY ŘECKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY A MINISTREM POŘÁDKOVÝCH SIL LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ A MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY A MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

O VZÁJEMNÉM VYUŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH ZKUŠEBEN

OBSAH

ÚVOD

ČÁST I DEFINICE

ČÁST II ROZSAH SPOLUPRÁCE

ČÁST III ORGANIZACE ŘÍZENÍ

ČÁST IV FINANČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

ČÁST V SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

ČÁST VI NÁVŠTĚVY

ČÁST VII VLASTNICTVÍ, UVOLŇOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

ČÁST VIII ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

ČÁST IX BEZPEČNOST

ČÁST X CLA, DANĚ A PODOBNÉ POPLATKY

ČÁST XI TRVÁNÍ, UKONČENÍ A ODSTOUPENÍ

ČÁST XII ŘEŠENÍ SPORŮ

ČÁST XIII ZMĚNY

ČÁST XIV PŘIJETÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ

ČÁST XV PODPIS

PŘÍLOHA A TA PRO ÚČASTNÍKY ÚČASTNÍCÍ SE TP

PŘÍLOHA B TA PRO SPONZORUJÍCÍ PRŮMYSLOVÉ JEDNOTKY

ÚVOD

Ministr národní obrany Belgického království, ministr obrany Dánského království, ministr obrany Finské republiky, ministr obrany Francouzské republiky, spolkový ministr obrany Spolkové republiky Německo, ministr obrany Řecké republiky, ministr obrany Italské republiky, ministr pořádkových sil Lucemburského velkovévodství, ministr obrany Nizozemského království, ministr obrany Norského království, ministr národní obrany Portugalské republiky, ministr obrany Španělského království, vláda Švédského království zastoupená ministrem obrany, ministr národní obrany Turecké republiky, ministr obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, dále uvádění jako „účastníci“

- zvažujíce, že je dlouhodobým záměrem provádět zkušební a hodnotící aktivity v Evropě nejefektivnějším možným způsobem a že je proto žádoucí racionalizovat stávající státní zkušebny i zajistit, že dlouhodobá zařízení mohou být použita jako řádné evropské zdroje;

- zvažujíce výhody pro jednotlivé účastníky očekávané jako výsledek systému, který podporuje přístup a využívání státních zkušeben;

- zvažujíce rozhodnutí přijatá v Erfurtu 17. listopadu 1997 s ohledem na začlenění Finska a Švédska do těchto iniciativ budoucího využívání zkušeben;

- se rozhodli, že zpřístupní své zkušebny pro provádění zkoušek požadovaných jedním nebo více účastníky tohoto Memoranda o porozumění; a

- proto se dohodli jak následuje.

ČÁST I

DEFINICE

Výchozí informaceInformace, jak jsou definované dále, které nevznikly v průběhu konkrétní zkušební dohody realizované podle tohoto Memoranda.
Tajné informaceInformace, tak jak jsou definované dále, které vyžadují ochranu v zájmu národní bezpečnosti a jsou takto označené značkou stupně utajení.
Vojenské účelyPoužití v kterékoli části světa pro ozbrojené síly účastníka. Toto nezahrnuje prodeje nebo převody jiným stranám než účastníkům.
Aktuální informaceInformace, tak jak jsou definované dále, jiné než zkušební výsledky, které se vytvoří v průběhu konkrétní zkušební dohody podle tohoto Memoranda.
Hostitelský účastníkÚčastník, na jehož území nebo v jehož zařízení se provádí konkrétní zkušební program.
Průmyslová jednotka (IE)Průmyslový orgán, nevládní výzkumná organizace nebo výzkumná akademická instituce, která se může zúčastnit zkušebního programu podle tohoto Memoranda, ať již podle smlouvy nebo jiné dohody s jedním nebo více účastníky či ne.
InformaceInformace poskytované v souladu, vytvářené nebo používané v průběhu tohoto Memoranda, bez ohledu na formu nebo typ, včetně, nikoli však výhradně informací vědecké, technické, obchodní nebo finanční povahy, jako jsou experimentální a zkušební údaje, specifikace, konstrukce a technické popisy, účty a kalkulace nákladů, ať již předkládané jako výkresy, hlášení, počítačový software nebo topografické údaje, na pásce, disku, filmu, fotografii nebo jakémkoli jiném médiu, ať již podléhající či nepodléhající autorskému právu, patentové nebo jiné právní ochraně.
Požadující účastníkÚčastník (účastníci) požadující použití a/nebo přístup ke zkušebně jiného účastníka.
Dohoda
o zkoušce (TA)
Dohoda, kterou se řídí konkrétní zkušební program podle tohoto Memoranda.
ZkušebnaZařízení, závod, přístroj, vybavení nebo nástroje používané k provedení zkušebního programu podle tohoto Memoranda.
Zkušební položkaMateriál, zařízení nebo metoda podléhající zkušebnímu programu podle tohoto Memoranda.
Zkušební program (TP)Program zkoušek vztahujících se k výzkumu, programům technologického demonstrátoru, vývoji, důkazu a přijetí provozní zkoušky nebo vyhodnocování či podobné.
Zkušební výsledkyVýsledky zkušebního programu prováděného podle zkušební dohody.
Třetí stranaNeuvádí se definice; termín bude definován podle nutnosti v textu Memoranda.
UživatelÚčastník a/nebo průmyslová jednotka, pro kterou se provádí práce podle dohody o zkoušce.

ČÁST II

ROZSAH SPOLUPRÁCE

2.1 Od účastníků se bude očekávat, že zpřístupní své zkušebny k použití druhými účastníky a/nebo průmyslovými jednotkami, které chtějí provádět zkušební program (TP) na těchto zařízeních.

2.2 Účastníci mohou využívat své zkušebny pro realizaci TP. Každý TP se bude řídit dohodou o zkoušce (TA), vypracovanou mezi hostitelským účastníkem a vyžadujícím účastníkem za použití formuláře v příloze A k tomuto Memorandu. Podpis TA bude obvykle delegován účastníky, kterých se to týká, na oprávněného zástupce.

2.3 Od účastníků se bude rovněž očekávat, že zpřístupní své zkušebny pro přímé použití průmyslovými jednotkami jiných účastníků za předpokladu, že tyto průmyslové jednotky jsou sponzorované příslušným účastníkem za použití formuláře v příloze B a že budou platit ustanovení odstavce 3.2, pokud se týká řízení celkového provozního programu využití zkušebny.

2.4 Toto Memorandum nebude řídit dohody o zkouškách, spojené nebo jiné, kryté jinou dohodou.

ČÁST III

ORGANIZACE ŘÍZENÍ

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

3.1 Účastníci budou společně odpovídat za vedení, řízení a dohled na toto Memorandum a za zajištění dodržování Memoranda. Tyto funkce budou vykonávané prostřednictvím Podskupiny zkušebních zařízení (SGTF) podléhající Panelu II WEAG. SGTF bude jednat jako řídící výbor, který bude mít všeobecný dohled na toto Memorandum a bude odpovídat za řešení všech otázek ve všeobecných záležitostech, které vzniknou podle tohoto Memoranda. Pokud není řídící výbor schopen řešit takové záležitosti, předloží je k řešení Panelu II. Řídící výbor bude zahrnovat pozorovatele podle pokynů Panelu II WEAG a při projednávání záležitostí vznikajících podle tohoto Memoranda bude brát v úvahu zájmy těchto pozorovatelů.

3.2 Členové řídícího výboru se budou navzájem informovat o svých vnitrostátních potřebách zkoušek a tyto hlásit výboru. Tyto potřeby mohou být vyjádřené průmyslovou jednotkou účastníkovi, budou však přijatelné jako TP podle tohoto Memoranda pouze tehdy, bude-li je sponzorovat tento účastník. Každý účastník bude informovat svého člena řídícího výboru o všech zkušebních potřebách požadovaných průmyslovými jednotkami. Řídící výbor vypracuje provozní předpověď pro programy zkoušek na základě výše uvedených informací a bude ji hlásit Panelu II.

3.3 Řídící výbor zváží všechny návrhy podané účastníky k provedení programu zkoušek podle tohoto Memoranda z hlediska provozní předpovědi programů zkoušek.

3.4 Řídící výbor bude odpovídat za vypracování doplňků k tomuto Memorandu a jejich předložení Panelu II ke zvážení.

3.5 Řídící výbor se bude scházet podle potřeby.

ŘÍDÍCÍ SKUPINY ZKUŠEBNÍHO PROGRAMU

3.6 Dva nebo více účastníků, kteří chtějí provádět zkušební program podle tohoto Memoranda, budou nominovat své národní koordinátory, kteří vytvoří Skupinu řízení zkušebního programu (TPMG) pro zkušební program. TPMG bude odpovídat za přípravu návrhu TA podle šablony v příloze A. TPMG rovněž požádá řídící výbor o vyjádření, zda je TP slučitelný či neslučitelný s aktuální provozní předpovědí. TPMG potom předloží návrh TA ke schválení účastnícím se účastníkům.

3.7 TPMG bude odpovídat za celkové provádění TP a bude hlásit provádění TP řídícímu výboru, jakmile o to bude požádána. Každý účastník zastoupený v TPMG bude mít jeden hlas a všechna rozhodnutí se budou přijímat jednomyslně. Předseda TPMG bude volen členy TPMG z jejich řad. Předseda nebude mít hlas jako předseda, ale může hlasovat jako národní zástupce, pokud není na jeho místě jmenován další hlasující zástupce.

3.8 Každý zástupce TPMG může přivést na zasedání TPMG podle vhodnosti další nehlasující personál, ve kterém mohou být poradci od průmyslových dodavatelů. Jestliže je nevyhnutelné, že zástupce v TPMG nebude přítomen na zasedání TPMG, může nominovat pro toto zasedání náhradníka.

3.9 TPMG bude se scházet podle vhodnosti nebo na žádost jednoho ze svých členů.

3.10 Povinnosti každé TPMG budou zahrnovat:

a) správu a koordinaci aktivit v jejím TP;

b) řízení TP v rámci záměrů, rozsahu, časového rozvrhu, finančních dohod a pracovních sil uvedených podrobně v příslušné TA;

c) přípravu hlášení řídícímu výboru o postupu TA, vyžadující podle nutnosti pomoc od vyšších pracovníků projektu;

d) navrhování a vypracovávání doplňků k TA řídící jejich TP.

VYŠŠÍ PRACOVNÍCI PROJEKTU

3.11 Pro každý TP bude nominovat hostitelský účastník a každý uživatel vyššího projektového pracovníka, který bude odpovídat za všechna hlediska (včetně bezpečnosti a zajištění) každodenního provádění každé zkoušky nebo pokusu. Vyšší pracovníci projektu se v případě nutnosti předem a v písemné formě dohodnou na protokolu k provádění každé zkoušky nebo pokusu. Vyšší pracovník projektu (pracovníci) nominovaní uživatelem (uživateli) budou odpovídat za vnitrostátní aspekty každé zkoušky nebo pokusu, které jim řádně připadají, avšak vyšší pracovník projektu jmenovaný hostitelským účastníkem bude konečnou autoritou pro všechny záležitosti související s použitím zkušeben hostitelského účastníka a pro všechny bezpečnostní záležitosti.

ČÁST IV

FINANČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

4.1 Uživatel v TP bude odpovídat za placení nákladů za použití zkušebny hostitelskému účastníkovi. Toto Memorandum nevytváří mezi účastníky žádné společné dohody o financování a žádný uživatel nebude odpovídat za platby, za které příslušně odpovídá kterýkoli jiný uživatel, bez jeho předchozího písemného souhlasu.

4.2 Hostitelský účastník bude mít volnost kalkulovat náklady použití svých zkušeben podle svých vlastních domácích pravidel a postupů.

4.3 Tam, kde je uživatel účastníkem tohoto Memoranda a účastní se TP, cena a všechny rozpisy placení se budou určovat mezi uživatelem a hostitelským účastníkem a mohou být uvedené v TA, za použití formuláře v příloze A tohoto Memoranda. Tam, kde je více než jeden takový uživatel, podíl ceny, kterou má uhradit každý uživatel, může být rovněž stanoven jednomyslným souhlasem hostitelského účastníka a všech uživatelů. Po podpisu TA uživatel (uživatelé) provedou opatření k zajištění toho, že pro platby hostitelskému účastníkovi budou k dispozici nezbytné finanční prostředky. Hostitelský účastník předloží faktury, osvědčení nebo jiné nezbytné dokumenty TPMG, které zplnomocní uživatele k provedení plateb. Platby budou provádět uživatelé během stanovené doby, která se uvede v příslušné TA.

4.4 Tam, kde je uživatel průmyslovou jednotkou, jejíž sponzorující účastník se neúčastní TP, TA se vypracuje s použitím formuláře v příloze B tohoto Memoranda. Cena dohodnutá mezi hostitelským účastníkem a uživatelem se nebude uvádět v TA, pokud není vzájemně určená příslušnými účastníky a dotyčnou průmyslovou jednotkou, a opatření k autorizaci a placení faktur bude podléhat dohodě uzavřené přímo mezi hostitelským účastníkem a průmyslovou jednotkou.

ČÁST V

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Jestliže se kterýkoli účastník rozhodne, že je nezbytné uzavřít smlouvu o plnění jeho závazků buď jako hostitelského účastníka nebo jako uživatele podle tohoto Memoranda, tento účastník uzavře smlouvu v souladu s příslušnými vnitrostátními právními a správními předpisy a postupy, s takovými odchylkami a zřeknutím se práva, jak je nezbytné, a tak dalece, jak to jeho vnitrostátní postupy povolují, aby uvedl v účinnost ustanovení tohoto Memoranda, a musí zajistit, že podmínky smlouvy budou odpovídat části VII tohoto Memoranda.

5.2 Jestliže se jeden nebo více účastníků smlouvy zaváží k provedení úkolu podle tohoto Memoranda, budou výhradně odpovídat za jejich vlastní uzavírání smluv a jiní účastníci nebudou nijak odpovídat za závazky vyplývající z těchto smluv bez jejich předchozího písemného souhlasu.

5.3 Tam, kde uživatel účastnící se TP je účastníkem tohoto Memoranda, který má v úmyslu provádět práce podle dříve existující smlouvy s průmyslovou jednotkou, pak tento účastník musí zajistit, že dříve existující smlouva odpovídá části VII tohoto Memoranda, a tak dalece, jak je možné, i ostatním důležitým ustanovením tohoto Memoranda.

ČÁST VI

NÁVŠTĚVY

6.1 Veškerý navštěvující personál bude dodržovat bezpečnostní předpisy účastníka hostícího návštěvu a bude podléhat ustanovením tohoto Memoranda. Jakékoli informace, materiály nebo vybavení sdělené a nebo dané k dispozici návštěvníkům se budou považovat za poskytnuté účastníkovi sponzorujícímu navštěvující personál a budou podléhat ustanovením tohoto Memoranda.

6.2 Požadavky návštěv personálu jednoho účastníka v zařízení jiného účastníka budou odpovídat stanoveným postupům návštěv účastníka hostícího návštěvu. Žádosti o návštěvu budou opatřeny názvem příslušné TA a budou předkládané v souladu s běžnými postupy mezinárodních návštěv, jak je popisuje bezpečnostní předpis WEU (RS 100).

6.3 Seznam personálu každého účastníka, který vyžaduje návštěvu trvalé povahy v zařízení jiného účastníka, bude předkládán oficiální cestou.

ČÁST VII

VLASTNICTVÍ, UVOLŇOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

7.1 Tam, kde je uživatel zkušebny průmyslovou jednotkou, která nemá přímý smluvní vztah se sponzorujícím účastníkem a jejíž sponzorující účastník se neúčastní práce prováděné podle TP, vlastnictví, uvolňování a využívání jak zkušebních výsledků, tak i výchozích i aktuálních informací se dohodnou mezi hostitelským účastníkem a průmyslovou jednotkou.

7.2 Tam, kde jeden nebo více účastníků zkušebny jsou účastníky tohoto Memoranda, bude platit toto:

7.3 Zkušební výsledky

7.3.1 Vlastnictví. Vlastnictví zkušebních výsledků vyprodukovaných v průběhu TP podle tohoto Memoranda zůstává uživateli (uživatelům). Tam, kde je více než jeden uživatel v TA, vlastnictví zkušebních výsledků bude rozhodnuto mezi uživateli a pokud možno zařazeno do TA. Vlastník zkušebních výsledků může uvolnit tyto výsledky každému, ať je to kdokoli, nebo je použít nebo je nechat použít jakýmkoli způsobem, pokud není v TA určeno jinak.

7.3.2 Uvolňování hostitelským účastníkem. Hostitelský účastník uvolní veškeré zkušební výsledky všem uživatelům. Hostitelský účastník žádným způsobem nebude uvolňovat zkušební výsledky komukoli jinému než uživateli (uživatelům) bez předchozího písemného souhlasu uživatele (uživatelů), kteří vlastní zkušební výsledky.

7.3.3 Uvolňování uživatelem (uživateli). Uživatel přijímající zkušební výsledky, který nevlastní tyto výsledky, je může uvolnit komukoli jinému, pokud není v TA stanoveno jinak.

7.3.4 Použití hostitelským účastníkem. Hostitelský účastník může použít a nechat používat zkušební výsledky pro svoje vojenské účely s výhradou písemného povolení uváděného v odstavci 7.3.2 výše.

7.3.5 Použití uživatelem. Uživatel dostávající zkušební výsledky, který nevlastní tyto výsledky, je může použít jakýmkoli způsobem, pokud není v TA stanoveno jinak.

7.4 Aktuální informace

7.4.1 Vlastnictví. Aktuální informace bude mít ve vlastnictví původce této informace. Vlastník aktuální informace může uvolnit tuto informaci nebo používat ji nebo nechat používat jakýmkoli jiným způsobem.

7.4.2 Uvolňování aktuálních informaci vytvořených hostitelským účastníkem

7.4.2.1 Pokud není v příslušné TA stanoveno jinak, hostitelský účastník, který vytvoří aktuální informace, uvolní tyto informace uživatelům do rozsahu, do jakého jsou tyto informace nezbytné k tomu, aby to umožnilo uživatelům používat zkušební výsledky nebo je nechat používat jejich jménem v souladu s ustanoveními odstavců 7.3.1 a 7.3.5.

7.4.2.2 Uživatel přijímající aktuální informace od hostitelského účastníka podle ustanovení odstavce 7.4.2.1 nebude bez povolení hostitelského účastníka uvolňovat tyto informace žádné jiné straně s výjimkou dodavatele, kde je to nezbytné pro použití zkušebních výsledků jménem uživatele v souladu s ustanoveními odstavců 7.3.1 a 7.3.5. Uživatel zajistí, že každý dodavatel, který obdrží takové informace, uzavře právně závazný závazek důvěrnosti, podle kterého nebude uvolňovat informace žádné jiné straně nebo používat je pro jakékoli jiné účely.

7.4.3. Uvolňování aktuálních informací vytvořených uživatelem

7.4.3.1 Uživatel, který vytvoří aktuální informace, uvolní tyto informace hostitelskému účastníkovi do rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby umožnil hostitelskému účastníkovi plnit jeho závazky podle TA, pokud není v TA stanoveno jinak.

7.4.3.2 Hostitelský účastník, který dostává aktuální informace od uživatele podle ustanovení odstavce 7.4.3.1, nebude uvolňovat tyto informace žádné jiné straně bez povolení uživatele dodávajícího informace.

7.4.4 Použití aktuálních informací vytvořených hostitelským účastníkem. Uživatel dostávající aktuální informace od hostitelského účastníka podle ustanovení odstavce 7.4.2.1 je může používat nebo nechat použít bezplatně svým jménem, aby to umožnilo využívat zkušební výsledky pro jeho vojenské účely v souladu s ustanoveními odstavců 7.3.1 a 7.3.5. Jakékoli další použití informací bude podléhat předchozímu písemnému povolení hostitelského účastníka.

7.4.5 Použití aktuálních informací vytvořených uživatelem. Hostitelský účastník, který dostává od uživatele aktuální informace podle ustanovení odstavce 7.4.3.1, je může používat výhradně pro účely plnění jeho závazků podle TA, pokud není uživatelem povoleno něco jiného.

7.5 Výchozí informace

7.5.1 Uvolňování: každý účastník účastnící se TP bude uvolňovat jinému účastníkovi (účastníkům) účastnícím se TP bezplatně všechny výchozí informace, které má v držení, za předpokladu, že:

a. výchozí informace je nezbytná nebo užitečná v konkrétním TP (účastník, který má tyto informace ve svém držení, toto určuje);

b. výchozí informace mohou být dány k dispozici bez toho, že by to vedlo k odpovědnosti pro držitele majetkových práv; a

c. uvolnění je slučitelné s vnitrostátními postupy sdělování a předpisy poskytujícího účastníka.

7.5.2 Účastník účastnící se TP, který dostává výchozí informace od jiného účastníka účastnícího se tohoto TP, je nebude uvolňovat nikomu, kdo se neúčastní TP, bez předchozího písemného povolení majitele výchozích informací.

7.5.3 Výchozí informace poskytnuté účastníkem účastnícím se TP mohou být použity jiným účastníkem (účastníky) účastnícím(i) se na tomto TP pro účely provádění konkrétního TP a pro použití výsledků tohoto TP. Toto použití může podléhat dalším omezením ze strany držitelů majetkových práv. Poskytující účastník si podrží všechna svá práva, pokud se týká výchozích informací. Jakékoli jiné použití jinými účastníky účastnícími se TP bude vyžadovat předchozí písemné povolení majitele výchozích informací.

Patenty

7.6 Pokud není v příslušné TA stanoveno jinak, každý uživatel účastnící se TP bude mít možnost použít a nechat použít bez placení jakýkoli patent zajištěný hostitelským účastníkem na vynález, který byl učiněný v průběhu práce podle tohoto TP, kde je to nezbytné používat zkušební výsledky v souladu s ustanoveními odstavce 7.3.5. Hostitelský účastník zajistí pro každého z uvedených uživatelů volnou, celosvětovou, nevýlučnou, neodvolatelnou licenci k použití nebo k tomu, aby nechal použít každý vynález provedený jeho dodavateli při výkonu práce podle onoho TP, tam, kde je toto použití nezbytné pro využití zkušebních výsledků v souladu s ustanoveními odstavce 7.3.5.

7.7 Pokud není v příslušné TA stanoveno jinak, hostitelský účastník může volně použít nebo nechat použít bez placení každý patent zajištěný uživatelem na vynález učiněný v průběhu práce podle TP výhradně pro účely plnění jeho závazků podle TA. Každý uživatel zajistí pro hostitelského účastníka volnou, celosvětovou, nevýlučnou, neodvolatelnou licenci k použití, případně k tomu, aby nechal použít každý vynález dosažený jeho dodavateli při výkonu práce podle onoho TP, kde je takové použití nezbytné k provádění jeho závazků podle TA.

7.8 Každý účastník účastnící se TP oznámí druhým účastníkům účastnícím se onoho TP okamžitě všechny patentové přihlášky, které podal on sám a nebo jeho dodavatelé na jakýkoli vynález učiněný při provádění práce podle onoho TP, avšak toto nezahrnuje to, že jiní účastníci mohou zasahovat do rozhodnutí týkajících se podání a udržování patentové přihlášky.

7.9 Jestliže účastník účastnící se TP, který podal nebo nechal podat patentovou přihlášku, se rozhodne, že zastaví projednávání nebo udržování patentové přihlášky, seznámí jiné účastníky účastnící se tohoto TP se svým rozhodnutím a s výhradou jeho vnitrostátních právních a správních předpisů povolí každému z těchto jiných účastníků, aby pokračoval v projednávání nebo udržování přihlášky.

7.10 S výhradou národních právních a správních předpisů každý účastník účastnící se TP rozšíří na ostatní účastníky účastnící se onoho TP veškerou pomoc při nárocích náhrady škody na základě porušení patentu, která vyplývají z průběhu provádění práce na tomto TP, které by mohly být vzneseny vůči němu. Účastníci účastnící se TP budou v souladu se svými vnitrostátními právními a správními předpisy a postupy poskytovat svoje oprávnění a souhlas k veškerému použití a výrobě v průběhu práce podle onoho TP jakéhokoli vynálezu krytého patentem vydaným v jejich příslušných zemích. Každý účastník, který se účastní TP, bude odpovědný za vyřizování veškerých nároků náhrady škody na základě porušení patentu vznesených na jeho teritoriu, bude informovat jiné účastníky účastnící se tohoto TP o těchto nárocích náhrady škody a konzultovat s těmito jinými účastníky během projednávání a před jakýmkoli vyřešením takových nároků škody.

ČÁST VIII

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1 S výjimkou toho, jak je stanoveno v odstavci 7. 10 tohoto Memoranda, budou platit tato ustanovení.

8.2 Tam, kde je uživatel zkušebny průmyslovou jednotkou, která nemá přímý smluvní vztah se sponzorujícím účastníkem a jejíž sponzorující účastník se neúčastní práce prováděné podle TP, sponzorující účastník nebude odpovídat za jakékoli nároky vyplývající z nároku náhrady škody nebo ztráty personálu nebo majetku hostitelského účastníka nebo uživatele.

8.3 Pro odpovědnost vyplývající ve spojení s aktivitami prováděnými při výkonu oficiální povinnosti personálem nebo zástupci (což nezahrnuje dodavatele) účastníků účastnících se TP budou platit tato ustanovení.

VZTAH MEZI HOSTITELSKÝM ÚČASTNÍKEM A UŽIVATELI

8.4 V případě ztráty nebo škody způsobené personálu nebo majetku uživatele personálem nebo zástupci hostitelského účastníka náklady vyplývající z jakéhokoli nároku náhrady škody ponese pouze hostitelský účastník, pokud ztráta nebo škoda vyplývá z hrubé nedbalosti nebo úmyslného špatného jednání personálu nebo zástupců hostitelského účastníka.

8.5 V případě ztráty nebo škody způsobené personálu nebo majetku hostitelského účastníka personálem nebo zástupci uživatele náklady vyplývající z každého nároku náhrady škody budou vymáhatelné od uživatele za předpokladu, že ztráta nebo škoda vyplývá z hrubé nedbalosti nebo úmyslného chybného jednání personálu nebo zástupců uživatele. Pokud ztráta nebo škoda byla způsobena personálem nebo zástupci dvou či více uživatelů, tito uživatelé stanoví rozdělení nákladů vyplývajících z každého nároku náhrady škody.

8.6 Jestliže ztráta nebo škoda personálu nebo majetku hostitelského účastníka nebo uživatele (uživatelů) je způsobena v důsledku fyzické vady zkušebny nebo zkušební položky, lze vzájemně rozhodnout mezi uživatelem (uživateli) a hostitelským účastníkem případ od případu o rozdělení nákladů vyplývajících z jakéhokoli nároku náhrady škody.

VZTAHY MEZI UŽIVATELI

8.7 V případě ztráty nebo škody způsobené personálu nebo majetku uživatele personálem nebo zástupci jiného uživatele náklady vyplývající z takového nároku náhrady škody ponese onen uživatel, jestliže ztráta nebo škoda vyplývá z hrubé nedbalosti nebo úmyslného špatného jednání personálu nebo zástupců onoho uživatele.

ŠKODA ZPŮSOBENÁ TŘETÍM STRANÁM

8.8 Nároky náhrady škody třetích stran za ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu způsobenou personálem nebo zástupci hostitelského účastníka nebo uživatele bude vyřizovat nejvhodnější účastník. Náklady způsobené k uspokojení těchto nároků náhrady škody se ponesou v určitém poměru stanoveném hostitelským účastníkem a uživatelem, pokud ztráta nebo škoda vyplývá z hrubé nedbalosti personálu nebo zástupců hostitelského účastníka nebo uživatele, a v takovém případě náklady uspokojení nároku náhrady škody ponese tento účastník sám.

SPOLEČNÝ MAJETEK

8.9 V případě ztráty nebo škody způsobené na a nebo společným majetkem účastníků, kde náklady nahrazení takové ztráty nebo škody nelze vymáhat od třetí strany, tyto náklady se ponesou v poměru stanoveném účastníky.

ČÁST IX

BEZPEČNOST

9.1 Veškeré utajované informace nebo materiál poskytnutý, vyměňovaný nebo vytvořený s tímto Memorandem a kterýmkoli z jeho zkušebních programů se budou ukládat, bude se s nimi manipulovat, vysílat a zajišťovat v souladu s platnými vnitrostátními bezpečnostními právními předpisy a zákony tohoto účastníka do rozsahu, do jakého poskytují stupeň ochrany ne méně přísný, než je stanoveno v Bezpečnostní dohodě Západoevropské unie ze dne 28. března 1995 a WEU bezpečnostních předpisech RS 100, ve znění leden 1996.

9.2 Utajované informace budou přenášené pouze prostřednictvím mezivládních kanálů nebo kanály schválenými určenými bezpečnostními orgány (DSA) účastníků. Tyto informace budou označeny stupněm utajení a budou uvádět zemi původu.

9.3 Každý účastník přijme právní kroky, které má k dispozici, aby zajistil, že informace poskytnuté nebo vytvořené podle této dohody jsou chráněné před dalším sdělováním s výjimkou toho, jak je stanoveno v odstavci 9.9 dále, pokud jiní účastníci souhlasí s takovým sdělením.

9.4 Podle toho každý účastník zajistí, že:

a. příjemci neuvolní utajované informace žádné třetí straně bez předchozího souhlasu účastníka, který je vytvořil. Účastník, který je vytvořil, nebude odmítat takový souhlas bezdůvodně nebo kde sám by byl ochoten uvolnit příslušnou informaci stejné třetí straně;

b. příjemci nebudou používat utajované informace pro jiné účely než účely stanovené tímto Memorandem;

c. příjemce dodrží veškerá omezení distribuce a přístupu k informacím, která jsou stanovená podle tohoto Memoranda.

9.5 Účastníci přijmou veškeré legální kroky, které mají k dispozici, aby prošetřili veškeré případy, o kterých je známo nebo kde jsou důvody pro podezření, že utajované informace poskytnuté nebo vytvořené podle tohoto Memoranda se ztratily nebo byly sděleny neoprávněným osobám. Každý účastník bude také okamžitě a plně informovat jiné účastníky o podrobnostech takových případů a o konečných výsledcích vyšetřování a nápravném opatření, které bylo přijato, aby se vyloučila opakování.

9.6 DSA země, do které je udělena utajovaná smlouva, převezme odpovědnost za správu na jejím území, v souladu s jejími právními a správními předpisy. Před uvolněním jakýchkoli utajovaných informací, které byly obdržené podle tohoto Memoranda, dodavateli, perspektivnímu dodavateli nebo subdodavatelům, DSA budou:

a. zajišťovat, že takový dodavatel, perspektivní dodavatel nebo subdodavatelé a jejich zařízení mají schopnost chránit adekvátně informace;

b. poskytnou bezpečnostní povolení pro zařízení, je-li to vhodné;

c. poskytnou bezpečnostní povolení pro veškerý personál, jehož povinnosti vyžadují přístup k utajovaným informacím, je-li to vhodné;

d. zajistí, že všechny osoby, které mají přístup k informacím, jsou informované o své odpovědnosti chránit informace v souladu s vnitrostátními bezpečnostními právními a správními předpisy a ustanoveními tohoto Memoranda;

e. provádět periodické bezpečnostní prověrky prověřených zařízení, aby se zajistilo, že utajované informace jsou řádně chráněné;

f. zajišťovat, že přístup k utajovaným informacím je omezen pouze na ty osoby, které je musí znát pro účely Memoranda.

9.7 Dodavatelé, perspektivní dodavatelé nebo subdodavatelé, u kterých DSA stanoví, že jsou pod finanční, správní, politickou nebo řídící kontrolou státních příslušníků nebo organizací třetí strany, se mohou podílet na smlouvě nebo subkontraktu, vyžadujícím přístup k utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle tohoto Memoranda, pouze tehdy, když jsou v účinnosti vymáhatelná opatření, aby se zajistilo, že státní příslušníci nebo organizace třetí strany nebudou mít přístup k utajovaným informacím. Pokud vymáhatelná opatření nejsou účinná tak, aby vyloučila přístup státních příslušníků nebo jiných organizací třetí strany, pak před povolením takového přístupu budou konzultováni se žádostí o schválení ostatní účastníci.

9.8 Pro každé zařízení, kde se mají používat utajované informace, schválí odpovědný účastník nebo dodavatel jmenování osoby nebo osob s dostatečnou hodností, aby prováděla(y) účinně povinnosti zajištění informací vztahujících se k Memorandu v tomto zařízení. Tito pracovníci budou odpovědní za omezení přístupu k utajovaným informacím, které se týkají tohoto Memoranda, na ty osoby, které byly řádně schválené pro přístup a potřebují je znát.

9.9 Každý účastník zajistí, že přístup k utajovaným informacím je omezen na ty osoby, které mají potřebnou bezpečnostní prověrku a mají konkrétní potřebu přístupu k utajovaným informacím, aby se mohly účastnit programu.

ČÁST X

CLA, DANĚ A PODOBNÉ POPLATKY

10.1 Pokud to stávající národní právní a správní předpisy povolují, účastníci účastnící se TA se budou snažit zajistit, že obvykle stanovená cla, daně a podobné poplatky stejně jako množstevní omezení vývozů a dovozů se nebudou ukládat ve spojení s prací prováděnou podle každé TA. Účastníci, kterých se to týká, vyvinou úsilí, aby zajistili, že všechny daně, celní poplatky a podobné poplatky, u kterých lze dosáhnout zmírnění, jak je uvedeno výše, nebudou rozepisovány do ceny informací nebo materiálů poskytnutých podle TA nebo prací provedených podle TA. Účastníci účastnící se TA budou spravovat všechny daně, cla a poplatky způsobem, který je nejpříznivější pro úspěšné provedení ustanovení tohoto Memoranda o porozumění. Pokud se vyměří daně, cla nebo podobné poplatky, ponesou se v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy účastníka země, ve které jsou vyměřované.

10.2 Pokud zkušební položka zůstává majetkem uživatele, potom uživatel bude odpovídat za zaplacení poplatků uváděných v odstavci 10.1 výše a za nárokování jakýchkoli možných refundací.

10.3 Pokud to vyžaduje legislativa Evropské unie, každý účastník účastnící se TA vyrovná celní poplatky a srovnatelné poplatky Evropské unie, pokud se týká zařízení nebo dílů držených pro jeho vlastní použití. Z tohoto hlediska vybavení nebo díly budou přicházet do jejich místa konečného určení společně s dokumenty potřebnými pro toto vyrovnání.

ČÁST XI

TRVÁNÍ, UKONČENÍ A ODSTOUPENÍ

11.1 Toto Memorandum bude trvale v platnosti 10 let od data posledního podpisu. Může být obnoveno doplňkem podepsaným účastníky.

11.2 Toto Memorandum se může ukončit dříve jednomyslným rozhodnutím účastníků. V takovém případě každý účastník bude odpovídat za ukončení svých vlastních smluv nebo jiných ujednání o pracích prováděných v souladu s částí V tohoto Memoranda. Veškeré zbývající TA, které jsou v platnosti v době ukončení tohoto Memoranda, se ukončí současně.

11.3 Jestliže se jeden účastník rozhodne odstoupit od tohoto Memoranda, oznámí jiným účastníkům minimálně šest měsíců předem písemně svůj záměr odstoupit. Během doby mezi oznámením záměru o odstoupení a účinným datem odstoupení bude konzultovat ostatní účastníky o nejuspokojivějších opatřeních, která se mají provést pro pokračování, převod a dokončení veškeré zbývající práce.

11.4 Každá TA podle tohoto Memoranda se může ukončit jednomyslným rozhodnutím účastníků účastnících se oné TA. Tito účastníci budou odpovídat za ukončení jejich vlastních smluv nebo jiných dohod o pracích prováděných podle oné TA.

11.5 Jestliže se jeden účastník účastnící se TA podle tohoto Memoranda rozhodne, že odstoupí od této TA, bude informovat písemně ostatní účastníky účastnící se této TA minimálně tři měsíce předem o svém záměru odstoupit. Během doby mezi oznámením záměru odstoupení a účinným datem odstoupení bude konzultovat ostatní účastníky účastnící se oné TA o nejvhodnějších opatřeních, která se mají provést, jak je vhodné pro pokračování, převod nebo dokončení jakékoli zbývající práce a vrácení nebo likvidaci všech zkušebních položek, které zůstanou majetkem odstupujícího účastníka k datu účinnosti odstoupení. Za situace, kdy jeden účastník TA může utrpět výjimečné náklady v důsledku jednostranného odstoupení jiného účastníka, lze projednat zvláštní ustanovení o odstoupení a stanovit je v příslušném doplňku TA. Celkové náklady pro odstupujícího účastníka ovšem nesmí překročit částku peněz, kterou by jinak byl povinen zaplatit, pokud by zůstal v TA.

11.6 Veškeré výsledky zkoušek, aktuální informace a práva tam obdržená podle ustanovení tohoto Memoranda a/nebo jakékoli TA před ukončením nebo odstoupením od Memoranda nebo jakékoli TA zůstanou zachována příslušným účastníkům, s výhradou ustanovení tohoto Memoranda. Každý účastník dá jiným účastníkům podle vhodnosti k dispozici všechny zkušební výsledky nebo aktuální informace vytvořené před ukončením nebo odstoupením, které nebyly poskytnuté jiným účastníkům.

11.7 Veškerá ustanovení tohoto Memoranda budou nadále platit během doby výpovědi k ukončení nebo odstoupení z tohoto Memoranda nebo kterýchkoli jeho TA.

11.8 Příslušná práva a odpovědnosti účastníků týkající se části VII (Vlastnictví, uvolňování a využívání informací), části VIII (Odpovědnost za škodu), části IX (Bezpečnost) a části XII (Řešení sporů) i nadále budou trvat bez ohledu na ukončení nebo odstoupení z tohoto Memoranda a kterékoli jeho TA.

ČÁST XII

ŘEŠENÍ SPORŮ

Veškeré spory týkající se výkladu nebo aplikace tohoto Memoranda se budou řešit konzultacemi mezi účastníky a nebudou se předkládat k řešení žádnému národnímu nebo mezinárodnímu tribunálu nebo kterékoli jiné třetí straně.

ČÁST XIII

ZMĚNY

13.1 Toto Memorandum může být kdykoli změněno písemným souhlasem účastníků.

13.2 Kterákoli TA se může změnit kdykoli písemným souhlasem účastníků účastnících se této TA.

ČÁST XIV

PŘIJETÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ

Každý neúčastník, který si přeje účastnit se tohoto Memoranda, může požádat o účast stávající účastníky. Tato účast bude možná pouze tehdy, pokud lze provést vhodná opatření a ta budou jednomyslně přijata účastníky. Tato opatření budou definována v dodatku k tomuto Memorandu, který podepíše nový účastník a stávající účastníci.

ČÁST XV

PODPIS

15.1 Toto Memorandum vstoupí v platnost po podpisu účastníky.

15.2 Toto Memorandum je podepsáno v jednom originále v angličtině a francouzštině, přičemž oba texty jsou stejně platné.

15.3 Originální texty budou uložené kvůli správní vhodnosti u skupiny pro výzkum Západoevropské organizace pro vyzbrojování. Ověřená řádná kopie obou se zašle všem účastníkům.

15.4 Výše uvedené představuje dohodu dosaženou mezi účastníky o záležitostech, které jsou v ní uvedené.


DODATEK č. 1

K MEMORANDU O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉM VYUŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH ZKUŠEBEN

mezi

VLÁDOU RAKOUSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY

A

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ

A

MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

A

MINISTREM OBRANY FINSKÉ REPUBLIKY

A

MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY

A

SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NÉMECKO

A

MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY

A

MINISTREM OBRANY MAĎARSKÉ REPUBLIKY

A

MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY

A

MINISTREM OBRANY VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO

A

MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

A

MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

A

MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY

A

MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

A

VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY

A

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY

A

MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

týkající se

ÚČASTI RAKOUSKA A MAĎARSKA,

VÝMĚN A DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU

A JINÝCH ZDOKONALENÍ TEXTU

ÚVOD

Účastníci Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben na straně jedné

a

vláda Rakouské republiky, zastoupená spolkovým ministrem obrany,

a ministr obrany Maďarské republiky na straně druhé,

berouce v úvahu:

- část XIV Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben podepsaného účastníky v Římě dne 16. listopadu 1998, která stanoví, že jakýkoliv neúčastnící se stát, který si přeje se účastnit tohoto Memoranda, může požádat o účast stávající účastníky;

- pevný zájem vyjádřený Rakouskem a Maďarskem účastnit se zkušebních programů v rámci tohoto Memoranda a očekávaného prospěchu z jejich účasti prostřednictvím rozšíření systému, který podporuje přístup ke státním zkušebnám a jejich využívání;

- potřebu zahrnout do textu tohoto Memoranda ustanovení upravující výměnu a doplňování personálu; se shodli na následujícím:

ČÁST I

Po podpisu tohoto Dodatku a na základě oznámení, že bylo učiněno příslušné parlamentní schválení, se Rakousko stává účastníkem Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben a jeho Dodatku č. 1. Po podpisu tohoto Dodatku a na základě oznámení, že byl dán vnitrostátní souhlas v souladu s vnitrostátním právem, se Maďarsko stává účastníkem Memoranda a jeho Dodatku č. 1.

ČÁST II

ÚVOD

Text Memoranda o vzájemném využívání státních zkušeben se tímto doplňuje, jak je stanoveno níže.

Vložte „vláda Rakouské republiky zastoupená spolkovým ministrem obrany“ před „ministr národní obrany Belgického království“.

Vložte „ministr obrany Maďarské republiky“ před „ministr obrany Italské republiky“.

ČÁST I

(DEFINICE)

Následující definice se mění:

„Hostitelský účastníkÚčastník, na jehož území nebo v jehož zařízení je prováděn konkrétní zkušební program, nebo účastník přijímající personál pro výměny a doplnění podle tohoto Memoranda.“.

Následující definice se vkládá:

„Mateřský účastníkÚčastník, poskytující personál pro doplnění podle tohoto Memoranda.“.

ČÁST VI

(NÁVŠTĚVY)

Název části se mění na „NÁVŠTĚVY, VÝMĚNY A DOPLNĚNÍ PERSONÁLU“.

Za název části se vkládá nový podtitul „NÁVŠTĚVY“.

Za odstavec 6.3 se vkládá nový podtitul a třináct (13) nových následujících odstavců:

„VÝMĚNY A DOPLNĚNÍ PERSONÁLU

6.4 Všechny výměny a doplnění personálu s výjimkou personálu dodavatelů, které budou prováděny podle tohoto Memoranda, budou předmětem následujících ustanovení.

6.5 Podrobnosti o jednotlivých výměnách či doplněních budou stanoveny předem mezi hostitelským a mateřským účastníkem.

6.6 Vyměněný či doplněný personál nebude působit jako styčný personál, ale bude vykonávat práci a povinnosti, jak bylo vzájemně stanoveno.

6.7 Hostitelský účastník bude odpovědný za následující:

6.7.1 Cestovné a stravné v souvislosti s plněním jakékoliv povinnosti vykonávané v souladu s požadavky hostitelského účastníka.

6.7.2 Náklady spojené se změnou místa výkonu práce nařízenou hostitelským účastníkem.

6.8 Odpovědnost mateřského účastníka zahrne, v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy a postupy, všechny ostatní náklady a výdaje vyměňovaného nebo doplňovaného personálu včetně:

6.8.1 Veškerý plat a platové náležitosti.

6.8.2 Cestovné do země hostitelského účastníka a zpět, s výjimkou cest hrazených na základě pododstav-ce 6.7.1.

6.8.3 Veškeré náklady spojené s dočasnou službou včetně cestovních nákladů, pakliže tato služba je vykonávána na žádost mateřského účastníka.

6.8.4 Kompenzace za ztrátu osobního majetku vyměňovaného či doplňovaného personálu a nebo osob na něm závislých či poškození tohoto majetku.

6.8.5 Přeprava závislých osob a domácího vybavení vyměňovaného nebo doplňovaného personálu.

6.8.6. Veškeré výdaje spojené s návratem vyměňovaného nebo doplňovaného personálu, jehož vyslání bylo ukončeno, společně s osobami na něm závislými.

6.8.7 Příprava a přeprava ostatků a pohřební náklady v případě smrti vyměňovaného či doplňovaného personálu nebo osob na něm závislých.

6.9 Hostitelský účastník nebude požadovat platby za využití zařízení a vybavení nezbytného pro plnění úkolů stanovených hostitelským účastníkem vyměňovanému nebo doplňovanému personálu.

6.10 Od vyměňovaného nebo doplňovaného personálu se bude v každé době vyžadovat dodržování bezpečnostních právních předpisů a postupů vlády hostitelského účastníka a všechny utajované skutečnosti zpřístupněné vyměňovanému nebo doplňovanému personálu budou předmětem všech ustanovení a pojistek části IX (BEZPEČNOST) tohoto Memoranda.

6.11 Od vyměňovaného nebo doplňovaného personálu se bude vyžadovat dodržování všech předpisů a postupů týkajících se bezpečnosti práce hostitelského účastníka při vykonávání jakékoliv práce nebo povinností spojených s výměnou či doplněním.

6.12 Hostitelský účastník předem poučí mateřského účastníka o lékařské a stomatologické péči (je-li nějaká), která může být poskytnuta vyměňovanému nebo doplňovanému personálu a nebo osobám na něm závislým.

6.13 V souladu s právními předpisy platnými na území hostitelského účastníka tento účastník poskytne, je-li to možné, ubytovací a stravovací zařízení pro vyměňovaný nebo doplňovaný personál a osoby na něm závislé. Vyměňovaný nebo doplňovaný personál bude platit poplatky za ubytování a stravu ve stejném rozsahu jako personál hostitelského účastníka. V místech, kde tato zařízení nejsou poskytována hostitelským účastníkem pro jeho vlastní personál, učiní vhodná opatření pro vyměňovaný a doplňovaný personál mateřský účastník.

6.14. Všeobecná omezení, podmínky a výsady uplatňované na vyměňovaný nebo doplňovaný personál (např. nárok na dovolenou) budou předem vzájemně stanoveny mezi hostitelským a mateřským účastníkem. Hostitelský účastník bude odpovědný za poučení vyměňovaného a nebo doplňovaného personálu o jakýchkoliv nařízeních, předpisech, zvyklostech či praxi, kterou budou povinni dodržovat s ohledem na jejich výměnu či doplnění.

6.15 Hostitelský účastník zabezpečí, že vyměňovaný či doplňovaný personál plně dodržuje příslušné právní předpisy týkající se ochrany majetkových informací (např. patenty, autorská práva, know-how a obchodní tajemství) a utajovaných informací, k nimž může získat přístup během a po ukončení výměny či doplnění.

6.16 Od vyměňovaného nebo doplňovaného personálu a osob na něm závislých se bude vyžadovat získání pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel v souladu s příslušnými právními předpisy státu hostitelského účastníka nebo jejího nižšího politického celku, v rámci jehož území se nachází.“.

ČÁST VIII

(ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU)

Odstavec 8.8 se plně vypouští a nahrazuje následujícím:

8.8 Výdaje spojené s uspokojením nároků třetích stran na náhradu škody jakéhokoliv druhu, vzniklé v důsledku provádění tohoto Memoranda nebo v souvislosti s tímto prováděním, způsobené personálem nebo zástupci hostitelského účastníka nebo uživatele, budou neseny těmito účastníky na základě poměrnosti, zohledňujíce úroveň příspěvků účastníků na příslušnou TA. Pokud je ovšem taková odpovědnost výsledkem nedbalého jednání či opomenutí, úmyslného porušení nebo hrubé nedbalosti hostitelského účastníka či uživatele, jejich personálu nebo zástupců, náklady na jakoukoliv odpovědnost budou neseny pouze tímto účastníkem.“.

ČÁST III

PODPIS

Tento Dodatek je podepisován v jednom vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, přičemž každé znění je stejně platné. Původní znění budou ponechána u skupiny pro výzkum Západoevropské organizace pro vyzbroj ování a všem účastníkům budou zaslány ověřené kopie každého z nich.


DODATEK č. 2

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉM VYUŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH ZKUŠEBEN

mezi

VLÁDOU RAKOUSKÉ REPUBLIKY ZASTOUPENOU SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ

MINISTREM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

MINISTREM OBRANY FINSKÉ REPUBLIKY

MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY

SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NÉMECKO

MINISTREM OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY

MINISTREM OBRANY MAĎARSKÉ REPUBLIKY

MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY

MINISTREM OBRANY VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO

MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY POLSKÉ REPUBLIKY

MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY

MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ZASTOUPENOU MINISTREM OBRANY

MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY TURECKÉ REPUBLIKY

MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE

A SEVERNÍHO IRSKA

týkající se

ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY A POLSKÉ REPUBLIKY,

VYUŽÍVÁNÍ REALIZÁTORŮ ÚKOLŮ A PŮJČEK ČI PŘEDÁVÁNÍ VYBAVENÍ A MATERIÁLU

ÚVOD

Účastníci Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben a jeho Dodatku č. 1 na straně jedné

a

ministr obrany České republiky a ministr národní obrany Polské republiky na straně druhé,

majíce na paměti:

- Část XIV Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben, podepsaného jeho účastníky v Římě dne 16. listopadu 1998, která stanoví, že jakýkoliv neúčastnící se stát, který si přeje se účastnit tohoto Memoranda, může požádat o účast stávající účastníky;

- pevný zájem vyjádřený Českou republikou a Polskem účastnit se zkušebních programů (TP) v rámci tohoto Memoranda a očekávaného prospěchu z jejich účasti prostřednictvím rozšíření systému, který podporuje přístup k státním zkušebnám a jejich využívání;

- přání zahrnout do textu tohoto Memoranda ustanovení upravující využívání realizátorů úkolů a půjček či předávání vybavení a materiálu;

se shodli na následujícím:

ČÁST I

ÚČAST NOVÝCH ČLENŮ

Podpisem tohoto Dodatku se Česká republika a Polsko stávají účastníky Memoranda a jeho dodatků.

ČÁST II

VŠEOBECNÉ ZMĚNY MEMORANDA

Text Memoranda se tímto doplňuje, jak je stanoveno níže:

TITULNÍ STRANA

Za „ministr národní obrany Belgického království“ vložit „ministr obrany České republiky“.

Za „ministr obrany Norského království“ vložit „ministr národní obrany Polské republiky“.

Název Memoranda se mění následujícím způsobem:

Po „vzájemném využívání státních zkušeben“ se vkládá „a součinnostním testování a hodnocení (TFMOU)“.

OBSAH

Mění se název části VI na „NÁVŠTĚVY, VÝMĚNY A DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU“.

Doplňuje se nová část XI nazvaná „VYBAVENÍ A MATERIÁL“. Následné části se příslušným způsobem přečíslovávají.

ÚVOD

Vkládá se „ministr obrany České republiky,“ před „ministr obrany Dánského království,“.

Vkládá se „ministr národní obrany Polské republiky,“ před „ministr obrany Portugalské republiky,“.

Vypouští se třetí odrážka.

Ve čtvrté odrážce se v prvém řádku: za „zkušebny“ vkládá „a nebo jejich expertýzy“.

ČÁST I

(DEFINICE)

Definice „Požadující účastník“ se vypouští.

Vkládá se následující definice:

„Realizátor úkolu: Účastník, jiný než hostitelský účastník či uživatel, který poskytuje asistenci při provádění zkušebního programu.“.

ČÁST II

ROZSAH SPOLUPRÁCE

V odstavci 2.2 řádce 1: Po „TP“ se vkládá „a mohou využít realizátory úkolů, aby jim napomáhali při těchto TP“.

V odstavci 2.2 řádce 2: vypouští se „hostitelským účastníkem a požadujícím účastníkem“ a vkládá se „dotčenými účastníky“.

ČÁST III

ORGANIZACE ŘÍZENÍ

V odstavci 3.7 řádce 1: vkládá se „odpovídajícím způsobem“ za „a bude hlásit“.

V odstavcích 3.10.C a 3.11: změna není v českém znění relevantní.

V odstavci 3.11 řádce 1: vypouští se „hostitelský účastník a každý uživatel“ a vkládá se „každý z dotčených účastníků“.

V odstavci 3.11 řádce 4: po „protokolu k provádění každé zkoušky nebo pokusu“ se vkládá „ , který bude obsahovat vzájemné uspořádání všech bezpečnostních otázek včetně bezpečnosti personálu a ochrany životního prostředí, pokud je to relevantní.“.

V odstavci 3.11 řádce 7: vypouští se „Vyšší pracovník (pracovníci) projektu nominovaní uživatelem (uživateli)“ a vkládá se „Každý vyšší pracovník projektu...“.

V odstavci 3.11 řádce 9: vypouští se „které jim řádně připadají“ a vkládá se „které mu řádně připadají“.

ČÁST IV

FINANČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

V odstavci 4.1 řádce 4: vkládá se následující poslední věta: „Pokud jsou využívány služby realizátora úkolu, bude o jakýchkoliv nákladech z toho plynoucích rozhodnuto tímto realizátorem úkolu a účastníky vyžadujícími tyto služby a žádný jiný účastník nebude odpovědný za platby tomuto realizátoru úkolu.“.

Vkládá se nový odstavec 4.5: „Pokud se realizátor úkolu účastní TP, bude TA zpracována s použitím formátu v příloze A k tomuto Memorandu. Případné náklady vyplývající z použití realizátora úkolu nebudou v TA uvedeny, pokud se na tom účastníci vzájemně nedohodnou, ale budou předmětem oddělených ujednání mezi realizátorem úkolu a účastníky požadujícími jeho služby.“.

ČÁST VII

VLASTNICTVÍ, UVOLŇOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

V odstavci 7.1: změna není v českém znění relevantní.

Vypouští se stávající odstavec 7.2 a vkládá se nový odstavec 7.2:

„Oprávnění a závazky realizátorů úkolů budou stanoveny v příslušné TA. Pokud v TA stanoveny nebudou, budou mít realizátoři úkolů stejná oprávnění a závazky jako hostitelský účastník.“.

Vkládá se nový odstavec 7.3:

„Tam, kde jeden nebo více uživatelů zkušebny jsou účastníky tohoto Memoranda, bude platit následující.“.

Následující odstavce se odpovídajícím způsobem přečíslovávají.

ČÁST VIII

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

První podtitul se nahrazuje následovně:

„vztah mezi hostitelským účastníkem, uživateli a realizátory úkolů“.

V odstavci 8.4 řádce 1: za „uživatele“ se vkládá „a nebo realizátora úkolu“.

V odstavci 8.5 řádce 2: za „uživatele“ se vkládá „a nebo realizátora úkolu“.

V odstavci 8.5 řádce 3: za „uživatele“ se vkládá „a nebo realizátora úkolu“.

V odstavci 8.5 řádce 4: za „uživatele“ se vkládá „a nebo realizátora úkolu“.

V odstavci 8.5 řádce 5: za „uživatelů“ se vkládá „a nebo realizátorů úkolů“.

V odstavci 8.5 řádce 6: vypouští se „uživatelé“.

V odstavci 8.6 řádce 1: vypouští se „hostitelského účastníka nebo uživatele (uživatelů)“ a vkládá se „hostitelského účastníka, uživatele (uživatelů) nebo realizátora (realizátorů) úkolů“.

V odstavci 8.6 řádce 2: změna není v českém znění relevantní.

V odstavci 8.6 řádce 3 a 4: vypouští se „uživatelem (uživateli) a hostitelským účastníkem“ a vkládá se „dotčenými účastníky“.

Druhý podtitul se nahrazuje následovně:

„VZTAH MEZI UŽIVATELI A NEBO REALIZÁTORY ÚKOLŮ“.

V odstavci 8.7 řádce 1: za „uživatele“ se vkládá „a nebo realizátora úkolu“.

V odstavci 8.7 řádce 2 a 3: za „jiného uživatele“ se vkládá „a nebo realizátora úkolu“ a za „ponese“ se vkládá „buď onen uživatel či realizátor úkolu“.

V odstavci 8.7 řádce 4: za „onoho uživatele“ se vkládá „či realizátora úkolu“.

V odstavci 8.8 řádce 2: vypouští se „hostitelského účastníka nebo uživatele“ a vkládá se „hostitelského účastníka, uživatele a nebo realizátora úkolů“.

V odstavci 8.8 řádce 6: vypouští se „hostitelského účastníka nebo uživatele“ a vkládá se „hostitelského účastníka, uživatele a nebo realizátora úkolů“.

ČÁST IX

BEZPEČNOST

V odstavci 9.3 řádce 2: vypouští se „této dohody“ a vkládá se „tohoto Memoranda“.

ČÁST X

CLA, DANĚ A PODOBNÉ POPLATKY

V odstavci 10.2 řádce 1: vypouští se „uživatele, potom uživatel bude“ a vkládá se „uživatele a nebo realizátora úkolu, potom tento uživatel a nebo realizátor úkolu bude“.

V odstavci 10.3 řádce 1: změna není v českém znění relevantní.

ČÁST III

DOPLNĚNÍ NOVÉ ČÁSTI DO MEMORANDA

Do Memoranda se vkládá nová část XI:

„ČÁST XI

VYBAVENÍ A MATERIÁL

Zápůjčky vybavení a materiálu

11.1 Každý účastník může zapůjčit, v souladu s jeho vnitrostátními předpisy, jinému účastníkovi vybavení a materiál nezbytné pro provádění TP podle tohoto Memoranda. Jakákoliv zjištěná zápůjčka vybavení a materiálu bude popsána v TA k tomuto Memorandu. Zápůjčka bude bezplatná, pokud nebude jinak stanoveno v relevantní TA.

11.2 Zapůjčené vybavení a materiál budou přijímajícím účastníkem využívány pouze pro účely týkající se daného TP, popsané v relevantní TA. Vybavení a materiál zůstávají majetkem poskytujícího účastníka. Přijímající účastník dále bude udržovat vybavení a materiál v dobrém a provozuschopném stavu, bude jej opravovat a vrátí jej v provozuschopném stavu a ve stavu stejném, jako když jej obdržel, s výjimkou běžného opotřebení, pokud poskytující účastník neschválil v dané aktivitě spotřebování vybavení či materiálu jako nezbytné pro účely dané aktivity. Za takové spotřebování nebude poskytujícímu účastníkovi poskytována náhrada. Přijímající účastník nicméně ponese náklady na jakoukoliv škodu (jinou než normální opotřebení) či ztrátu zapůjčeného vybavení či materiálu, která nebyla schválena v rámci spotřebování. Takový náklad v žádném případě nepřekročí částku stanovenou dotčeným účastníkem jako náhradu za rozumné opotřebení.

11.3 Účastníci vynaloží veškeré úsilí, aby zabezpečili, že vybavení a materiál jsou dodávány v provozuschopném a použitelném stavu v souladu se zamýšleným účelem. Poskytující účastník ovšem neposkytuje žádnou záruku na toto vybavení či materiál pro konkrétní účel či využití a nezavazuje se měnit, zlepšovat či adaptovat vybavení, materiál nebo jakoukoliv jejich část.

11.4 Poskytující účastník předává vybavení či materiál na stanovenou dobu zápůjčky. Poskytující účastník může nicméně půjčku ukončit před uplynutím stanovené doby zápůjčky, pokud to vyžadují jeho národní zájmy.

11.5 Poskytující účastník zpřístupní vybavení a materiál přijímajícímu účastníku na vzájemně schváleném místě. Odpovědnost za toto vybavení a materiál přechází z poskytujícího účastníka na přijímajícího účastníka převzetím. Jakákoliv další přeprava je odpovědností přijímajícího účastníka. Odpovědnost za hrazení nákladů plynoucích z tohoto postupu bude upřesněna v příslušné TA.

11.6 Přijímající účastník vybavení a materiál při převzetí prohlédne a provede inventarizaci. Přijímající účastník také prohlédne vybavení a materiál a provede jeho inventarizaci před vrácením (pokud nemá být toto vybavení a materiál spotřebováno).

11.7 Přijímající účastník písemně oznámí spotřebování vybavení či materiálu. V případě, že nedošlo k zamýšlenému spotřebování, nebo v případě uplynutí či ukončení zápůjčky vrátí přijímající účastník vybavení a materiál poskytujícímu účastníkovi na vzájemně schváleném místě, pokud nebylo stanoveno jinak poskytujícím účastníkem.

11.8 Poskytující účastník poskytne, v souladu s odstavcem 7.6 výše, přijímajícímu účastníkovi takové informace, jaké jsou nezbytné pro využívání tohoto vybavení a materiálu pro účely popsané v relevantní TA.

11.9 Přijímající účastník zajistí, v maximální jemu možné míře, že zatímco je předmětné vybavení a materiál v jeho držení, bude jakákoliv výchozí informace spočívající v tomto materiálu či vybavení vhodně chráněna před vyzrazením, v souladu s odstavci 7.6.2 a 7.6.3 výše, a že budou přijata vhodná opatření, pokud je toto vybavení či materiál utajováno, aby bylo vyhověno části IX výše.

Nakládání

11.10 S jakýmkoliv vybavením či materiálem, které jsou společně získány k využití podle tohoto Memoranda, bude nakládáno způsobem vzájemně schváleným dotčenými účastníky.

ČÁST IV

ZMĚNA PŘÍLOHY A

Příloha A Memoranda se mění následujícím způsobem.

NÁZEV

Upravuje se následovně: „DOHODA O ZKOUŠCE č. podle MEMORANDA O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉM VYUŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH ZKUŠEBEN A SOUČINNOSTNÍM TESTOVÁNÍ A HODNOCENÍ (TFMOU)“.

ÚVOD

V řádcích 1 a 2 se vypouští „mezi hostitelským účastníkem {vložte hostitelského účastníka) a následujícím uživatelem (uživateli) {vložit uživatele)“ a vkládá se „(vložte hostitelského účastníka, uživatele a nebo realizátora úkolu dle potřeby)“.

V řádcích 4 a 5 se vypouští „Memorandem o vzájemném využívání státních zkušeben podepsaným ..............“ a vkládá se „Memorandem o vzájemném využívání státních zkušeben a součinnostním testování a hodnocení (TFMOU) podepsaným 16. listopadu 1998 a jeho dodatky“.

Odstavec 7 VLASTNICTVÍ, UVOLŇOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

V poslední větě uvedené kurzívou se přečíslovává následovně: „odstavcem 7.4 a jeho pododstavci, pododstav-cem 7.5.2.1, pododstavcem 7.5.3.1, odstavcem 7.7 a odstavcem 7.8“.

Odstavec 9 FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

Vypouští se veškerý text psaný kurzívou.

Zbývající text zní následovně: „Veškerá podrobná finanční ujednání mezi zainteresovanými účastníky budou předmětem samostatných ujednání učiněných mezi nimi.“.

Odstavec 11 NÁRODNÍ ZASTOUPENÍ

V řádce 1 se vypouští „hostitelský účastník a uživatel (uživatelé)“ a vkládá se „účastníci této TA“ a za „dodatku“ se vypouští „k této TA“.

Odstavec 12 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Vkládá se nový text:

„Vpřípadě, že bude zapůjčováno nebo předáváno vybavení a materiál v souladu s částí XI Memoranda, bude využíván následující formulář pro zaznamenání podrobností o tomto vybavení či materiálu.

Zapůjčení následujícího vybavení a nebo materiálu od {vložte poskytujícího účastníka) {vložte přijímajícího účastníka) je nezbytné pro plnění této TA.

Poskytující účastník

Přijímající účastník

Množství

Popis

Evidenční číslo

Přibližná hodnota

Utajení položky

Předání a doručení. Poskytující účastník předá vybavení a materiál stanovený výše na dobu {vložte počet měsíců) počínaje {vložte datum), pokud nebude toto období prodlouženo vzájemným písemným souhlasem. Poskytující účastník zpřístupní toto vybavení a nebo materiál na {vložte místo) a možnost užívání a odpovědnost za další pohyb přejde na přijímajícího účastníka převzetím tohoto vybavení a nebo materiálu.

Po završení celého období předání včetně jakýchkoliv prodloužení vrátí přijímající účastník vybavení a nebo materiál poskytujícímu účastníkovi na {vložte místo), pokud nebylo toto vybavení a nebo materiál ztraceno, neúmyslně zničeno, či neopravitelně poškozeno, přičemž v takovém případě přijímající účastník vydá Potvrzení o ztrátě, zničení či neopravitelném poškození poskytujícímu účastníkovi. Podobně, pokud bylo dané vybavení nebo materiál určeno ke spotřebě během plnění této TA a bylo takto spotřebováno, poskytne přijímající účastník písemné oznámení o tomto spotřebování poskytujícímu účastníkovi.“.

Odstavec 13 PODPIS

Vypouští se vše a vkládá se následující:

„Tato TA je sjednána na základě ustanovení Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben a součinnostním testování a hodnocení (TFMOU) ze dne 16. listopadu 1998 a jeho následných dodatků a bude podepsána v jednom vyhotovení v anglickém a nebo francouzském jazyce dle volby účastníků této TA. Původní text si ponechá hostitelský účastník, přičemž ostatním účastníkům a tajemníkovi řídícího výboru budou distribuovány ověřené kopie. Tato TA vstoupí v platnost dnem posledního podpisu níže.

Tato TA je podepisována jménem jejích účastníků zmocněnými zástupci jak následuje: (Zde vložte odpovídající podpisové bloky)“.

ČÁST V

ZMĚNA PŘÍLOHY B

Příloha B Memoranda se mění následujícím způsobem.

NÁZEV

Upravte následovně: „DOHODA O ZKOUŠCE podle MEMORANDA O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉM VYUŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH ZKUŠEBEN A SOUČINNOSTNÍM TESTOVÁNÍ A HODNOCENÍ (TFMOU)“.

ÚVOD

V řádcích 1 a 2 se vypouští „a následujícím uživatelem (uživateli) (vložte uživatele), sponzorujícím jeho“ a vkládá se „a následujícím účastníkem (účastníky) (vložte dle potřeby), sponzorujícími jeho/jejich“.

V řádcích 5 a 6 se vypouští „Memorandem o vzájemném využívání státních zkušeben podepsaným ...............“ a vkládá se „Memorandem o vzájemném využívání státních zkušeben a součinnostním testování a hodnocení (TFMOU) podepsaným 16. listopadu 1998 a jeho dodatky“.

V řádku 7 se vypouští „samostatné smlouvě nebo jiné dohodě“ a vkládá se „samostatným smlouvám nebo jiným dohodám“.

V řádku 7 se vypouští „uživatelem (uživateli)“ a vkládá se „průmyslovými jednotkami“.

Odstavec 5 ZKUŠEBNÍ PROGRAM

V řádce 2 se vypouští „uživatelem“ a vkládá se „účastníkem“.

Odstavec 6 VLASTNICTVÍ, UVOLŇOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

V řádce 3 se vypouští „Memoranda o vzájemném využívání státních zkušeben“ a vkládá se „výše uvedeného Memoranda“.

Odstavec 9 FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

V řádce 3 se vypouští „a průmyslovou jednotkou“ a vkládá se „a každou průmyslovou jednotkou“.

Odstavec 10 NÁRODNÍ ZASTOUPENÍ

V řádcích 1, 3, 7, 8 a 11 se vypouští „sponzorující účastník“, resp. „sponzorujícím účastníkem“, „sponzorujícího účastníka“ či „sponzorujícímu účastníkovi“ a vkládá se „sponzorující účastník (účastníci)“, „sponzorujícím účastníkem (účastníky)“, „sponzorujícího účastníka (účastníky)“ či „sponzorujícímu účastníkovi (účastníkům)“.

V řádcích 5 a 6 se vypouští „Memoranda o vzájemném využívání státních zkušeben podepsaným ................“ a vkládá se „Memoranda o vzájemném využívání státních zkušeben a součinnostním testování a hodnocení (TFMOU) podepsaným 16. listopadu 1998 a jeho dodatků“.

V řádku 7 se vypouští „hostitelských účastníků“ a vkládá se „hostitelského účastníka“.

ČÁST VI

PODPIS

6.1 Tento Dodatek vstoupí v platnost dnem posledního níže připojeného podpisu. Zůstane v platnosti po stejnou dobu jako Memorandum, které doplňuje. Všechna ostatní ustanovení Memoranda zůstávají nedotčena, pokud nebyla výslovně změněna tímto Dodatkem.

6.2 Tento Dodatek je podepisován v jednom vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění jsou stejně platná. Původní znění budou ponechána u skupiny pro výzkum Západoevropské organizace pro vyzbroj ování a všem účastníkům budou zaslány ověřené kopie každého z nich.

Přesunout nahoru