Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 137/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Dohody o ochraně netopýrů v Evropě

Datum vyhlášení 05.12.2002
Uzavření smlouvy 26.07.2000
Platnost od 13.08.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

137

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 24. - 26. července 2000 byla v Bristolu přijata Změna Dohody o ochraně netopýrů v Evropě.*)

Listina o přijetí Změny Dohody byla uložena u vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, depozitáře Dohody, dne 21. června 2002.

Změna Dohody vstoupila v platnost na základě ustanovení článku VII odst. 4 Dohody dne 13. srpna 2001. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle téhož ustanovení dne 22. července 2002.

Anglické znění Změny Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ZMĚNA DOHODY

O OCHRANĚ NETOPÝRŮ V EVROPĚ

(Přijatá na 3. zasedání stran Dohody, ve znění pozdějších předpisů, které se uskutečnilo v Bristolu, 24. - 26. července 2000)

USNESENÍ 3.7

ZMĚNA DOHODY

Zasedání stran Dohody o ochraně netopýrů v Evropě (dále jen „dohoda“),

Uznávajíce potřebu opatření na ochranu všech populací druhů Chiroptera v Evropě a v neevropských areálových státech;

Vedeno společnou vůlí dále posílit dohodu a její rozsah; se dohodlo:

1. Změnit název dohody na:

„Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů“;

2. Doplnit poslední odstavec preambule slovy:

„a v neevropských areálových státech“;

3. Nahradit článek I písm. (b) tímto textem:

(b) termínem „netopýři“ se rozumějí populace druhů Chiroptera (letouni) uvedené v příloze 1 této dohody, které se vyskytují v Evropě a v neevropských areálových státech;“

4. Do článku II vložit nový odstavec 5, který zní:

5. Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást. Jakýkoliv odkaz na dohodu je současně odkazem na její přílohy.“.

5. Nahradit článek VII odst. 4 tímto textem:

4. Změny dohody jiné než změny jejích příloh se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost pro strany, které je přijaly, šedesátým dnem po uložení páté listiny o přijetí změny u depozitáře. Poté vstupuje změna v platnost pro stranu třicátým dnem po uložení její listiny o přijetí změny u depozitáře.“.

6. Do článku VII vložit nové odstavce 5 až 7, které znějí:

5. Jakékoliv další přílohy a změny příloh se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost pro všechny strany šedesátým dnem po přijetí zasedáním stran, s výjimkou stran, které vyjádřily výhradu v souladu s odstavcem 6 tohoto článku.

6. Během lhůty 60 dnů stanovené v odstavci 5 tohoto článku může jakákoliv strana formou písemného oznámení depozitáři vznést výhradu vůči dodatečné příloze nebo změně přílohy. Tato výhrada může být kdykoliv stažena písemným oznámením depozitáři a poté vstoupí dodatečná příloha nebo změna v platnost pro dotčenou stranu šedesátým dnem po stažení výhrady.

7. Jakýkoliv stát, který se stane stranou dohody po vstupu změny v platnost, pokud nevyjádří jiný záměr, se:

(a) považuje za stranu dohody ve znění přijaté změny; a

(b) považuje za stranu dohody v nezměněném znění ve vztahu ke kterékoliv straně, která není změnou vázána.“.

7. Přidat k dohodě následující přílohu 1:

Poznámky pod čarou

*) Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě ze dne 4. prosince 1991 byla vyhlášena pod č. 208/1994 Sb.


PŘÍLOHA 1

Druhy řádu Chiroptera (letouni), které se vyskytují v Evropě a na něž se vztahuje tato dohoda

čel. Pteropodidae - kaloňovití

Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810) - kaloň egyptský

čel. Emballonuridae - embalonurovití

Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830) - netopýr lysobřichý

čel. Rhinolophidae - vrápencovití

Rhinolophus Masu Peters, 1866 - vrápenec Blasiův

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 - vrápenec jižní

Rhinolophus ferrumequmum (Schreber, 1774) - vrápenec velký

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - vrápenec malý

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 - vrápenec Mehelyův

čel. Vespertilionidae - netopýrovití

Barbastella harhastellus (Schreber, 1774) - netopýr černý

Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830) - netopýr skalní

Eptesicus bottae (Peters, 1869) - netopýr Ogněvův

Eptesicus nilssonu (Keyserling & Blasius, 1839) - netopýr severní

Eptesicus seroúnus (Schreber, 1774) - netopýr večerní

Myoús hechsteinú (Kuhl, 1817) - netopýr velkouchý

Myotis Mythu (Tomeš, 1857) - netopýr východní

Myoús hrandtú (Eversmann, 1845) - netopýr Brandtův

Myotis capaccinu (Bonaparte, 1837) - netopýr dlouhonohý

Myotis dasycneme (Boie, 1825) - netopýr pobřežní

Myotis daubentonu (Kuhl, 1817) - netopýr vodní

Myotis emargmatus (Geoffroy, 1806) - netopýr brvitý

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - netopýr velký

Myotis mystaanus (Kuhl, 1817) - netopýr vousatý

Myotis natteren (Kuhl, 1817) - netopýr řasnatý

Myotis schaubi Kormos, 1934 - netopýr Schaubův

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) - netopýr obrovský

Nyctalus leislen (Kuhl, 1817) - netopýr stromový

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - netopýr rezavý

Otonyctens hemprichu Peters, 1859 - netopýr pustinný

Pipistrellus kuhlu (Kuhl, 1817) - netopýr jižní

Pipistrellus nathusu (Keyserling & Blasius, 1839) - netopýr parkový

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - netopýr hvízdavý

Pipistrellus pygmaeus1) (Leach, 1825) - netopýr nejmenší

Pipistrellus savú (Bonaparte, 1837) - netopýr Saviův

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - netopýr ušatý

Plecotus austnacus (Fischer, 1829) - netopýr dlouhouchý

Vespertilio munnus Linnaeus, 1758 - netopýr pestrý

Mmiopterus schreibersu (Kuhl, 1817) - létavec stěhovavý

čel. Molossidae - tadaridovití

Tadanda teniotis (Rafinesque, 1814) - tadarida evropská

Poznámky pod čarou

1) Nomenklatura dosud nebyla potvrzena Mezinárodní komisí pro zoologickou nomenklaturu (ICZN).

Přesunout nahoru