Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 135/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky o způsobech a podmínkách využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků a uznávání výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty České republiky a Slovenské republiky

Datum vyhlášení 05.12.2002
Uzavření smlouvy 06.09.2002
Platnost od 01.12.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. září 2002 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky o způsobech a podmínkách využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků a uznávání výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty České republiky a Slovenské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 5 dne 1. prosince 2002. Podle ustanovení téhož článku a odstavce dnem vstupu Dohody v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výstavby a veřejných prací Slovenské republiky o způsobech a podmínkách uznávání a využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků, nebo výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi výrobními a obchodními subjekty České republiky a Slovenské republiky, podepsaná v Praze dne 25. května 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky

o způsobech a podmínkách využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků a uznávání výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty České republiky a Slovenské republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

berouce v úvahu vzájemnou zainteresovanost na ochraně práv spotřebitelů, stanovených právními řády států smluvních stran, a na posuzování bezpečnosti výrobků vzájemně dodávaných mezi podnikatelskými subjekty České republiky a Slovenské republiky,

berouce v úvahu odlišné postupy při posuzování shody stavebních výrobků v České republice a Slovenské republice,

s cílem odstranit technické překážky ve vzájemném obchodě a zjednodušit formality při zkoušení dovážených výrobků, které jsou stanoveny před uvedením na trh při dovozu ze Slovenské republiky k posuzování shody v České republice nebo naopak, a to podle vnitrostátních právních předpisů států obou smluvních stran, uznávajíce vzájemnou výhodnost spolupráce v oblasti posuzování shody stavebních výrobků,

se dohodly takto:

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. K provádění Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky o způsobech a podmínkách využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků a uznávání výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty České republiky a Slovenské republiky, (dále jen „Dohoda“) je v České republice určen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, ve Slovenské republice Odbor prokazování shody stavebních výrobků Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky (dále jen „určené subjekty“).

2. Při rozhodování o využití dokumentů posuzování shody dováženého stavebního výrobku nebo uznání výsledků jeho zkoušek postupuje určený subjekt podle právního řádu svého státu.

3. Určené subjekty mohou uzavírat za účelem řešení technických problémů spojených s prováděním Dohody administrativní ujednání, jehož součástí je seznam autorizovaných osob, výčet právních předpisů, kterými se posuzování shody v daném státě řídí, a výčet druhů dokumentů o posuzování shody vydávaných autorizovanými osobami podle ustanovení příslušných předpisů.

Článek 2

Zásady

1. Pro účely Dohody se za posuzování shody stavebního výrobku považují činnosti a postupy, kterými autorizované osoby zjišťují, zda vlastnosti stavebních výrobků splňují požadavky technických předpisů, technických norem a specifikací.

2. Autorizovanými osobami jsou

• v České republice subjekty, které mají udělenou autorizaci Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle platných právních předpisů České republiky,

• ve Slovenské republice subjekty, které mají udělenou autorizaci Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky podle platných právních předpisů Slovenské republiky.

3. Pro účely této Dohody se za dokumenty užité v procesu posuzování shody považují dokumenty uvedené v administrativním ujednání podle článku 1 odst. 3.

4. Administrativní ujednání, včetně příslušných seznamů dokumentů, bude v České republice publikováno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Slovenské republice ve Věstníku Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje.

Článek 3

Uznávání výsledků posouzení shody a výsledků zkoušek

1. Uznávání výsledků posouzení shody a/nebo výsledků zkoušek výrobků uvedených v dokumentech o posuzování shody stavebních výrobků uvedených v administrativním ujednání a vydaných autorizovanými osobami ve státě výrobce se ve smyslu této Dohody vztahuje na výrobky, které:

- mají původ ve státech smluvních stran,

- jsou stanoveny k posuzování shody podle právních předpisů států smluvních stran,

- jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty států smluvních stran.

2. Autorizované osoby mohou mezi sebou uzavírat dohody o konkrétních postupech posuzování shody nebo zkoušení výrobků. V těchto dohodách konkretizují podmínky a metody zkoušení a posuzování shody stavebních výrobků v souladu s právními předpisy příslušného státu. Tyto dohody nesmějí být uzavírány na úkor kvality průběhu posuzování shody stavebního výrobku a nesmějí být v rozporu s touto Dohodou.

3. Výsledky posouzení shody a výsledky zkoušek provedených autorizovanou osobou státu, ve kterém má sídlo výrobce, jsou přejímány autorizovanou osobou státu dovozce jako podklad pro vydání příslušného dokumentu o posouzení shody.

4. Předmětem uznávání jsou ty výsledky posouzení shody a výsledky zkoušek, které dokumentují plnění požadavků uplatňovaných na dané výrobky ve státě dovozce. Nesmějí být starší než tři roky. Zkoušky musí být dokumentovány v souladu s normou EN 45001, respektive EN ISO/IEC 17025.

5. V případě, že výsledky zkoušek a výsledky posouzení shody nebudou splňovat podmínky podle tohoto článku nebo budou v rozporu s právním řádem státu dovozu, může příslušná autorizovaná osoba převzetí výsledků zkoušek odmítnout.

Článek 4

Kontroly výrobků a výsledky dohledu

1. Každá smluvní strana má právo zajistit provádění namátkových kontrol dovážených výrobků, na které se vztahuje Dohoda, a to ve smyslu právních předpisů platných ve státě této smluvní strany.

2. O výsledcích kontrol se smluvní strany budou vzájemně informovat.

Článek 5

Spolupráce

1. Smluvní strany, určené subjekty a jimi autorizované osoby budou usilovat o vytváření podmínek k dosažení harmonizace jimi vydávaných technických specifikací a předpisů s právem Evropských společenství, aby mohlo být postupně rozšiřováno uznávání v oblasti posuzování shody stavebních výrobků.

2. Informace o zpracování a vydávání právních předpisů a postupů posuzování shody si smluvní strany a určené subjekty vzájemně poskytují v termínech umožňujících jejich prostudování a zaujetí stanoviska ve vztahu k této Dohodě.

3. Informace získané od druhé smluvní strany se mohou předat třetí straně nebo rozšiřovat jen s písemným souhlasem té strany, která je poskytla. Toto ustanovení se netýká informací podle odstavce 2.

Článek 6

Ustanovení společná a závěrečná

1. Smluvní strany nenesou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při realizaci obchodních smluv o dodávkách stavebních výrobků, na které se vztahuje tato Dohoda.

2. Dohoda se nedotýká práv a povinností smluvních stran vyplývajících z jiných dohod a dohod uzavřených mezi nimi a jejich partnery z třetích států. Nedotýká se také závazků vyplývajících z mezinárodních dohod o uznávání, v jejichž rámci působí určené subjekty nebo autorizované osoby obou států.

3. Pokud ustanovení této Dohody budou v rozporu se závazky, které vyplynou pro jednu ze smluvních stran z členství jejího státu v Evropské unii, nebudou tato ustanovení aplikována. O této skutečnosti se budou smluvní strany neprodleně informovat.

4. Dohoda může být doplněna nebo změněna po vzájemné dohodě smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

5. Dohoda vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce od jejího podpisu. Tímto dnem současně pozbývá platnosti Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výstavby a veřejných prací Slovenské republiky o způsobech a podmínkách uznávání a využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků, nebo výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi výrobními a obchodními subjekty České republiky a Slovenské republiky, uzavřená dne 25. května 1999.

6. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 6. září 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Jiří Rusnok v. r.
ministr

Za Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky
Doc. Ing. István Harna, CSc. v. r.
ministr

Přesunout nahoru